Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Informativni pregled

Travanjski paket o povredama propisa: glavne odluke

Brisel, 29 travanj 2015

U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Europska komisija pokreće više sudskih postupaka protiv država članica koje se ne pridržavaju svojih obveza u skladu s pravom EU-a. Cilj je tih odluka koje se odnose na više sektora osigurati pravilnu primjenu prava EU-a u korist građana i poduzeća.

Komisija je danas donijela 120 odluka, uključujući 38 obrazloženih mišljenja i 6 upućivanja Sudu Europske unije. Komisija je također zaključila određeni broj predmeta u kojima su problemi s predmetnim državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.

U nastavku se nalazi sažetak glavnih odluka. Dodatne informacije o postupku zbog povrede propisa:MEMO/12/12. Dodatne informacije o svim odlukama dostupne su u registru odluka o povredi propisa.

 

1. Upućivanja Sudu

 

Tržišno natjecanje: Komisija upućuje ITALIJU Sudu zbog neuspješnog povrata nezakonitih potpora

Europska komisija odlučila je uputiti Italiju Sudu EU-a jer nije izvršila potpuni povrat državne potpore koja je nezakonito dodijeljena hotelskoj industriji na Sardiniji. To je drugi put da Komisija pokreće sudski postupak protiv Italije u vezi s potporom za nekoliko hotela na Sardiniji jer talijanske vlasti nisu postupile prema prvoj presudi Suda iz ožujka 2012. (predmet C-243/10). To je uslijedilo nakon odluke Komisije iz srpnja 2008. kojom je ustanovljeno da je Autonomna regija Sardinija dodijelila potpore nekim hotelskim poduzećima uz kršenje uvjeta utvrđenih okvirom koji je odobrila Komisija. Komisija je naložila Italiji da izvrši povrat nezakonite potpore u iznosu od gotovo 15 milijuna EUR.

Gotovo 13 milijuna EUR (od početnih 15 milijuna EUR) još uvijek nije vraćeno. Komisija stoga traži od Suda da drugi put osudi Italiju te traži da Sud Italiji odredi fiksnu novčanu kaznu od oko 20 milijuna EUR uz dnevnu novčanu kaznu od oko 160 000 EUR dok ne izvrši potpuni povrat potpore i tako prestane kršiti propise.

(Dodatne informacije: IP/15/4872 - Ricardo Cardoso – Tel.: +32 229 80100)

 

Okoliš: Komisija pokreće sudski postupak protiv FRANCUSKE zbog neodgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda

Europska komisija pokreće postupak protiv Francuske pred Sudom Europske unije zbog nepoštovanja zakonodavstva EU-a o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Navodi se 17 aglomeracija čije pročišćavanje otpadnih voda nije u skladu s normama EU-a. Nepročišćene komunalne otpadne vode mogu ugroziti zdravlje europskih građana i okoliš. Europska komisija mora osigurati da se određena razina pročišćavanja komunalnih otpadnih voda može jamčiti u cijeloj Europskoj uniji. Francuska je 2009. prvi put upozorena o ovom konkretnom slučaju, koji se odnosi na područja s ekvivalentom u broju stanovnika u rasponu između 2000 i 15 000.

Zakonodavstvo EU-a o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda doneseno je još 1991., ali ima duge rokove za provedbu. Države članice morale su do kraja 2000. osigurati odgovarajuće pročišćavanje za otpadne vode iz velikih aglomeracija, a do kraja 2005. za ispuštanja otpadnih voda iz aglomeracija srednje veličine te ispuštanja otpadnih voda u slatke vode i estuarije iz malih aglomeracija.

(Dodatne informacije: IP/15/4873- Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Okoliš: sudski postupak Komisije protiv RUMUNJSKE jer nije izmijenila propise o ambalažnom otpadu

Europska komisija upućuje Rumunjsku na Sud EU-a zbog njezina neprenošenja revidiranih propisa EU-a o ambalažnom otpadu u nacionalno zakonodavstvo. Revidiranom Direktivom o ambalaži ažuriraju se propisi o ambalaži i ambalažnom otpadu u cilju smanjenja njihova utjecaja na okoliš.

Države članice morale su do 30. rujna 2013. donijeti zakone potrebne za usklađivanje s tom Direktivom . Nakon što je propustila prvotni rok, Rumunjskoj je 29. studenoga 2013. poslana službena opomena i nakon nje 11. srpnja 2014. obrazloženo mišljenje. Više od jedne i pol godine nakon roka, Direktiva još uvijek nije prenesena u nacionalno zakonodavstvo. Komisija je stoga odlučila pozvati Rumunjsku pred Sud EU-a.

(Dodatne informacije: IP/15/4874- Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Okoliš: Komisija pokreće sudski postupak protiv POLJSKE i SLOVENIJE zbog propusta u vezi s e-otpadom

Europska komisija upućuje Poljsku i Sloveniju Sudu EU-a zbog njihovog neprenošenja propisa EU-a o recikliranju otpadne električne i elektroničke opreme. Namjera propisa EU-a, koji su trebali biti preneseni u nacionalna zakonodavstava do 14. veljače 2014., sprječavanje je ili smanjenje negativnih utjecaja koje na okoliš ima ovaj brzorastući tok otpada. Ovi su propisi zapravo preinačena prethodna direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) i uključuju brojne nove ili znatno izmijenjene odredbe. Nijedna od predmetnih država članica nije prenijela nijednu od tih novih ili znatno izmijenjenih odredbi.

Komisija traži od Suda da Poljskoj odredi novčanu kaznu od 71 610 EUR po danu dok ne donese zakon.

Komisija traži od Suda da Sloveniji odredi novčanu kaznu od 8 408,4 EUR po danu dok ne donese zakon.

(Dodatne informacije: IP/15/4875 - Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)


Unutarnje tržište: Obvezno državljanstvo za javne bilježnike: sudski postupak Komisije protiv MAĐARSKE u svrhu osiguravanja nediskriminacije

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak pred Sudom protiv Mađarske jer se u toj državi javnim bilježništvom smiju baviti samo mađarski državljani, čime se isključuju državljani drugih država članica.

Komisija smatra da je zahtjev državljanstva suprotan propisima o slobodi poslovnog nastana i ne može se opravdati u skladu s člankom 51. UFEU-a, koji se odnosi na djelatnosti povezane s izvršavanjem javnih ovlasti.

(Dodatne informacije: IP/15/4876 - Lucia Caudet – Tel.: +32 229 56182)

 

 

2. Obrazložena mišljenja

 

Zapošljavanje: Radno vrijeme: Komisija zahtijeva od DANSKE da poštuje pravo radnika na iskorištavanje godišnjeg odmora u istoj godini u kojoj je stečeno

Europska komisija traži od Danske da poštuje pravo radnika na iskorištavanje minimalnog plaćenog godišnjeg odmora u istoj godini u kojoj je stečeno. Prema Direktivi o radnom vremenu (Direktiva 2003/88/EZ), radnici imaju pravo na najmanje četiri tjedna plaćenog godišnjeg odmora. Nacionalnim propisima u Danskoj predviđeno je da se godišnji odmor mora uzeti u „godini odmora” koja slijedi nakon „godine kvalificiranja”. Za određene radnike, kao što su oni koji su nedavno ušli na dansko tržište rada i oni s ugovorima o radu na određeno vrijeme, to znači da ne mogu uzeti godišnji odmor u prvoj godini zaposlenja ili uopće dok su zaposleni. To je u suprotnosti s temeljnim socijalnim pravom EU-a na minimalni plaćeni godišnji odmor. U svojoj sudskoj praksi Sud EU-a izričito je ustanovio da se pozitivni učinak plaćenog godišnjeg odmora na sigurnost i zdravlje radnika „u potpunosti pokazuje samo ako se odmor iskoristi u godini koja je propisana za tu svrhu, dakle tijekom aktualne godine”. Danski su propisi stoga neusklađeni s Direktivom o radnom vremenu.

Komisija je zaprimila pritužbu o ovoj situaciji i poslala službenu opomenu Danskoj u rujnu 2014. Danska je odgovorila u studenome 2014. Nakon analize odgovora Komisija i dalje smatra da povreda propisa nije riješena. Njezin zahtjev sada je u obliku ƒ„obrazloženog mišljenja” u okviru postupaka zbog povrede propisa EU-a. Danska ima rok od dva mjeseca da obavijesti Komisiju o mjerama koje je poduzela za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravom EU-a. U protivnom Komisija može uputiti ovu državu članicu Sudu EU-a.

(Dodatne informacije: - Christian Wigand– Tel.: +32 229 62253)

 

Energetika: Komisija traži od AUSTRIJE, HRVATSKE, IRSKE, LATVIJE i RUMUNJSKE da u potpunosti prenesu Direktivu EU-a o energetskoj učinkovitosti

Europska komisija zatražila je od Austrije, Hrvatske, Irske, Latvije i Rumunjske da osiguraju potpuno prenošenje Direktive o energetskoj učinkovitosti. U skladu s tom Direktivom države članice moraju postići uštede energije u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. To moraju učiniti koristeći se sustavima obveza energetske učinkovitosti i/ili drugim ciljanim mjerama politike kako bi potaknule poboljšanja energetske učinkovitosti u kućanstvima, sektoru industrije i prometa. U okviru sustava obveza energetske učinkovitosti poduzeća moraju poduzeti mjere za osiguravanje ušteda energije na razini krajnjeg korisnika, primjerice pružajući savjete o ugradnji bolje izolacije ili nudeći bespovratna sredstva za zamjenu starih prozora koji uzrokuju energetske gubitke. Direktiva je morala biti prenesena u nacionalno zakonodavstvo do 5. lipnja 2014. Danas je Komisija poslala obrazložena mišljenja na adrese ovih pet država članica, tražeći od njih da u potpunosti prenesu Direktivu u nacionalno zakonodavstvo. Ako države članice ne izvrše tu obvezu u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti ih Sudu EU-a i zatražiti novčane kazne. Tijekom drugog semestra 2014. Komisija je pokrenula postupke zbog povrede propisa za neprenošenje Direktive o energetskoj učinkovitosti protiv 27 država članica (sve osim Malte). U studenome 2014. Komisija je poslala obrazloženo mišljenje Bugarskoj i Mađarskoj. U veljači 2015. obrazložena mišljenja poslana su Grčkoj i Portugalu. U ožujku 2015. Komisija je odlučila uputiti Mađarsku Sudu uz novčane kazne jer nije donesena nijedna mjera za prenošenje. Komisija nastavlja nadzirati provedbu Direktive, a sve nedostatke rješavat će u nadolazećim ciklusima postupaka zbog povrede propisa. Dodatne informacije o Direktivi o energetskoj učinkovitosti dostupne su na web-mjestu Glavne uprave za energetiku.

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – Tel.: +32 229 56186)

 

Energetska učinkovitost u zgradama: Komisija traži usklađivanje s propisima EU-a od ITALIJE, NIZOZEMSKE i POLJSKE

Europska komisija zatražila je od Italije, Nizozemske i Poljske da poduzmu mjere i osiguraju potpuno prenošenje Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada u nacionalna zakonodavstva. U skladu s tom Direktivom države članice moraju utvrditi i primjenjivati minimalne zahtjeve energetske učinkovitosti za nove i postojeće zgrade, osigurati certifikaciju energetske učinkovitosti zgrada i zahtijevati redoviti pregled sustava grijanja i klimatizacije. Osim toga, Direktivom se od država članica traži da od 2021. sve nove zgrade budu zgrade približno „nulte energije”. Direktiva je morala biti prenesena do 9. srpnja 2012. Italija i Nizozemska već su primile obrazloženo mišljenje zbog nedonošenja mjera za prenošenje Direktive, i to u siječnju i lipnju 2013., tim redom. Obje su države u međuvremenu donijele mjere za prenošenje, no neke od odredbi Direktive i dalje nisu prenesene. Komisija je u srpnju 2014. odlučila uputiti Poljsku Sudu EU-a. Nedugo nakon toga Poljska je odgovorila donošenjem mjera za prenošenje Direktive. Međutim, nakon Komisijine dodatne analize čini se da nekoliko odredbi Direktive još nije preneseno. Komisija je stoga poslala dodatna obrazložena mišljenja trima državama članicama tražeći od njih da u potpunosti prenesu preostale odredbe Direktive. Dodatnim obrazloženim mišljenjem za Poljsku obustavlja se odluka o upućivanju sudu. Ako države članice ne izvrše svoju zakonsku obvezu u roku od dva mjeseca, Komisija može odlučiti uputiti ih Sudu EU-a u kasnijoj fazi, kao i uključiti novčane kazne. Budući da nijedna država članica nije u roku prenijela sve propise EU-a u skladu s ovom Direktivom, Komisija je pokrenula postupke zbog povrede propisa protiv svih 28 država članica. Komisija je 2014. odlučila uputiti sudu četiri države članice (Austriju, Belgiju, Finsku i Poljsku). U međuvremenu su Belgija i Finska u potpunosti prenijele Direktivu pa je Komisija odlučila povući sudske postupke protiv tih dviju država članica. Otada je većina država članica ispunila svoju obvezu prenošenja i jedini postupci zbog povrede propisa koji su još otvoreni jesu oni protiv Austrije, Italije, Nizozemske, Češke i Poljske. Daljnji pravni postupci u ovim predmetima mogu se očekivati u sljedećim ciklusima zbog povrede propisa. Dodatne informacije o Direktivi o energetskoj učinkovitosti zgrada dostupne su na web-mjestu Glavne uprave za energetiku.

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – Tel.: +32 229 56186)

 

Energetika: od POLJSKE zatražena pravilna primjena Direktive o obnovljivim izvorima energije

Slanjem obrazloženog mišljenja Europska komisija zatražila je od Poljske da osigura ispravnu provedbu Direktive o obnovljivim izvorima energije, posebno u pogledu biogoriva. Tom Direktivom obuhvaćene su ključne odredbe za ciljeve postizanja udjela od 20 % energije iz obnovljivih izvora u konačnoj potrošnji energije u 2020. Ona također uključuje ključne odredbe kojima se utvrđuju pojedinačni ciljevi za ukupni udio energije iz obnovljivih izvora u potrošnji energije svake države članice te za postizanje cilja udjela od 10 % energije iz obnovljivih izvora u prometu u 2020. Za postizanje ovog cilja mogu se rabiti biogoriva, no ona moraju ispunjavati niz zahtjeva održivosti. Države članice također moraju jednako tretirati biogoriva i njihove sirovine, neovisno o njihovom podrijetlu. Suprotno onome što je predviđeno Direktivom, poljski zakon neopravdano drugačije tretira održiva biogoriva i sirovine različitog zemljopisnog podrijetla. Komisija se suočila sa sličnim problemima u postupcima zbog povrede propisa protiv Španjolske i Portugala. Dodatne informacije o Direktivi o obnovljivim izvorima energije dostupne su na web-mjestu Glavne uprave za energetiku.

(Dodatne informacije: Anna-Kaisa Itkonen – Tel.: +32 229 56186)

 

 Okoliš: Komisija traži od BUGARSKE ažuriranje zakonodavstva o rudarskom otpadu

Europska komisija zatražila je od Bugarske da potpuno uskladi svoje zakonodavstvo s propisima EU-a o upravljanju otpadom iz ekstraktivnih industrija. Cilj je Direktive o rudarskom otpadu spriječiti ili što je moguće više smanjiti sve negativne učinke na zdravlje ljudi i okoliš uzrokovane upravljanjem otpadom iz ekstraktivnih industrija. Budući da brojni nedostatci u bugarskom zakonodavstvu mogu dovesti do niže razine zaštite zdravlja ljudi i/ili okoliša, Komisija je u siječnju 2014. poslala službenu opomenu. Bugarska još uvijek nije donijela potrebne mjere, pa Komisija sada šalje obrazloženo mišljenje. Ako u roku od dva mjeseca Bugarska ne poduzme odgovarajuće mjere, predmet se može uputiti Sudu EU-a.

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Okoliš: Komisija zatražila od CIPRA da se pridržava Direktive o staništima

Europska komisija zatražila je od Cipra da poštuje propise EU-a o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune. Direktivom o staništima zahtijeva se da svi projekti za koje je vjerojatno da će znatno utjecati na područje mreže Natura 2000 budu podvrgnuti procjeni njihova utjecaja na to područje. Čini se da se to nije dogodilo s razvojnim projektom u području Limni – dijelu mreže Natura 2000 – koje uključuje dva igrališta za golf i pripadajuću infrastrukturu. Komisija je Cipru 11. srpnja 2014. poslala službenu opomenu, no s obzirom na to da je Cipar odobrio projekt bez izvođenja propisne procjene njegova utjecaja na područje mreže Natura 2000, Komisija sada šalje obrazloženo mišljenje. Ako Cipar u roku od dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Okoliš: Komisija od SLOVAČKE traži prenošenje propisa EU-a o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi

Europska komisija zatražila je od Slovačke da dostavi iscrpne informacije o prenošenju propisa EU-a o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) u nacionalno zakonodavstvo, što je bila obveza s rokom izvršenja do 14. veljače 2014. Novom Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi zamjenjuju se i ažuriraju stariji propisi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi te je njezin cilj spriječiti ili smanjiti štetne učinke stvaranja otpadne električne i elektroničke opreme i upravljanja njome na zdravlje ljudi i okoliš. Njome se također nastoji poboljšati učinkovitost i ukupni utjecaj na upotrebu resursa, čime se pridonosi održivom razvoju. Nakon što je propustila prvotni rok, Slovačkoj je 31. ožujka 2014. upućena službena opomena. Budući da novi Zakon o otpadu, kojim bi se Direktiva trebala prenijeti u nacionalno zakonodavstvo, stupa na snagu tek 1. siječnja 2016., Komisija sada šalje obrazloženo mišljenje. Ako u roku od dva mjeseca Slovačka ne poduzme odgovarajuće mjere, predmet se može uputiti Sudu EU-a. Poljska i Slovenija već su upućene Sudu iz tih istih razloga.

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

 Okoliš: Komisija poziva POLJSKU na prenošenje propisa EU-a o zaštiti podzemnih voda

Europska komisija zatražila je od Poljske da uskladi svoje nacionalne zakone o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja s Direktivom o podzemnim vodama. Komisija je utvrdila nedostatke u poljskom donošenju tog propisa te je 24. studenoga 2011. poslala službenu opomenu. Poljska je nakon toga dostavila obavijest o trima zakonima koji se bave mnogim utvrđenim nedostatcima, no još uvijek postoje problemi, među ostalim u pogledu procjene stanja podzemnih voda. Zbog toga Komisija šalje obrazloženo mišljenje. Ako Poljska u roku od dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

 

Okoliš: Komisija zatražila od FINSKE da poboljša zaštitu ptica

Europska komisija zatražila je od Republike Finske da uskladi svoje propise o lovu s Direktivom o pticama. U skladu s Direktivom o pticama zabranjeno je ubijanje divljih ptica, no neke vrste, kao što su gavke (Somateria mollissima), smiju se loviti osim tijekom razdoblja parenja ili proljetne migracije. Usprkos smanjenju populacije ove vrste vodenih ptica, Finska je odobrila lov na mužjake gavki tijekom njihova reproduktivnog razdoblja, što je strogo zabranjeno Direktivom o pticama. Komisija je 22. studenoga 2012. poslala dodatnu službenu opomenu. S obzirom na to da se ljetni lov gavki nastavlja, a Finska nije poduzela mjere za usklađivanje sa zahtjevima Direktive, Komisija sada šalje obrazloženo mišljenje. Ako u roku od dva mjeseca Finska ne poduzme odgovarajuće mjere, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

 

Okoliš: Komisija zatražila od FRANCUSKE da poduzme mjere protiv onečišćenja zraka

Europska komisija zatražila je od Francuske da se uskladi sa zakonodavstvom EU-a kojim se od država članica zahtijeva ograničavanje izloženosti građana finim česticama prašine (PM10) utvrđivanjem posebnih graničnih vrijednosti kojih se treba pridržavati. Ove sitne čestice potječu od emisija iz industrije, prometa i grijanja u kućanstvima, a mogu prouzrokovati astmu, kardiovaskularne probleme, rak pluća i prijevremenu smrt.Najnovije brojke dobivene od francuskih nadležnih tijela pokazuju da je problem onečišćenja zraka i dalje prisutan, a maksimalna dnevna ograničenja tih čestica premašuju se u 10 zona: Pariz, Lyon, Grenoble, Marseille, Martinique, Rhône-Alpes– ZUR (Vallée de l'Arve), PACA–ZUR (Zone Urbaine Régionale), Nica, Toulon, Douai-Béthune-Valenciennes. Komisija smatra da Francuska nije poduzela mjere koje su trebale biti na snazi od 2005. radi zaštite zdravlja građana te od nje traži poduzimanje brzih i učinkovitih mjera usmjerenih na budućnost kako bi razdoblje neusklađenosti bilo što je kraće moguće. Današnje dodatno obrazloženo mišljenje slijedi nakon dodatne službene opomene poslane 22. veljače 2013. Ako Francuska u roku od dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

 

Okoliš: Komisija od FRANCUSKE traži prenošenje propisa EU-a o emisijama sumpora iz brodova

Europska komisija zatražila je od Francuske da dostavi iscrpne informacije o prenošenju propisa EU-a o sadržaju sumpora u brodskim gorivima u nacionalno zakonodavstvo, što je bila obveza s rokom izvršavanja do 18. lipnja 2014. Sumporov dioksid jedan je od glavnih čimbenika u pozadini problema acidifikacije i može imati štetne posljedice za zdravlje ljudi. Cilj je revidiranih propisa o sadržaju sumpora u tekućim gorivima smanjiti emisije tog onečišćivača zraka utvrđivanjem najvećih razina sadržaja sumpora za teško loživo ulje i plinsko ulje. Njima se također u pravo EU-a uključuju novi standardi koje je utvrdila Međunarodna pomorska organizacija kako bi se osigurala njihova pravilna i usklađena provedba u svim državama članicama EU-a. Nakon što je propustila prvotni rok, Francuskoj je 22. srpnja 2014. upućena službena opomena. Komisija sada šalje obrazloženo mišljenje, a ako u roku od dva mjeseca Francuska ne poduzme odgovarajuće mjere, predmet se može uputiti Sudu EU-a.

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

 

Okoliš: Komisija od ŠPANJOLSKE traži usklađivanje s Direktivom o utjecaju na okoliš

Europska komisija zatražila je od Španjolske da se uskladi s propisima EU-a kako bi osigurala da projekt modernizacije dalekovoda u metropolitanskom području Barcelone ne predstavlja rizike za okoliš. Projekt uključuje značajno povećanje napona u dijelu između gradova Sentmenata i Santa Coloma de Grameneta te izgradnju dvaju novih trafostanica. U skladu s Direktivom o utjecaju na okoliš, projekti za koje je vjerojatno da će imati znatan utjecaj na okoliš moraju biti podvrgnuti procjeni njihova utjecaja na okoliš prije no što budu odobreni. S obzirom na to da predloženi dalekovod prelazi preko jednog od najgušće naseljenih područja u Španjolskoj i vjerojatno će imati znatan utjecaj na okoliš, Komisija od Španjolske traži da izvede postupak provjere kako bi se utvrdilo je li potrebna procjena utjecaja na okoliš. Današnje obrazloženo mišljenje slijedi nakon službene opomene poslane 14. srpnja 2014. Ako Španjolska u roku od dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

 

Okoliš: Komisija od UJEDINJENE KRALJEVINE traži da poduzme mjere u pogledu emisija iz malih peći za otpadno ulje

Europska komisija zatražila je od Ujedinjene Kraljevine da se uskladi s propisima EU-a o industrijskim emisijama u pogledu malih peći za otpadno ulje. Emisije iz malih peći za otpadno ulje, koje se obično upotrebljavaju u automehaničarskim radionicama i benzinskim postajama za spaljivanje otpadnih ulja radi dobivanja topline uz malu ili nikakvu kontrolu utjecaja na okoliš, pridonose lokalnom onečišćenju zraka i radnike u tim prostorima izlažu zdravstvenim opasnostima. Dopuštanjem da se ova praksa nastavi u Engleskoj i Walesu, Ujedinjena Kraljevina krši Direktivu o industrijskim emisijama, čiji je cilj onečišćenje iz raznih industrijskih izvora svesti na minimum. Današnje obrazloženo mišljenje slijedi nakon službene opomene poslane 27. studenoga 2014. Ako Ujedinjena Kraljevina u roku od dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172)

 

Unutarnje tržište: Komisija od NJEMAČKE zatražila usklađivanje s propisima EU-a o priznavanju stručnih kvalifikacija nakon pristupanja Hrvatske EU-u

Europska komisija danas je od Njemačke zatražila da u nacionalno zakonodavstvo u potpunosti uvede propise EU-a kojima se prilagođavaju određene direktive u području prava na poslovni nastan i slobode pružanja usluga nakon pristupanja Republike Hrvatske EU-u. Ova se povreda propisa odnosi na priznavanje stručnih kvalifikacija arhitekata i inženjera građevinarstva.

Novim se propisima EU-a među ostalim izmjenjuje Direktiva o priznavanju stručnih kvalifikacija i hrvatske diplome dodaju na popise nacionalnih stručnih kvalifikacija priznatih u državi članici domaćinu. Države članice morale su donijeti i objaviti odgovarajuće zakone, propise i administrativne odredbe najkasnije do datuma pristupanja Hrvatske (1. srpnja 2013.). Međutim, Njemačka do danas nije izmijenila svoje zakonodavstvo u posebnom slučaju arhitekata i inženjera građevinarstva, pa tako ne omogućuje priznavanje hrvatskih kvalifikacija u tim područjima.

Komisija je u obliku obrazloženog mišljenja u okviru postupka EU-a zbog povrede propisa zatražila od Njemačke da u potpunosti uskladi svoj zakon s propisima EU-a. Ako se u roku od dva mjeseca Njemačka ne odazove na odgovarajući način, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: Lucia Caudet – Tel.: +32 229 56182)

 

 

Unutarnji poslovi: Komisija od BELGIJE, ŠPANJOLSKE i SLOVENIJE zatražila provedbu propisa o jedinstvenoj dozvoli i jasan skup prava za legalne radnike migrante

Europska komisija smatra da Belgija, Španjolska i Slovenija nisu poduzele dovoljne mjere za provedbuDirektive 2011/98/EU. Tom se direktivom uvodi jedinstveni postupak obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja na državnom području države članice EU-a te zajednički skup prava za radnike iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici. Tzv. „Direktiva o jedinstvenoj dozvoli” morala je biti provedena do 25. prosinca 2013.

Usprkos službenim opomenama (prvi korak postupka zbog povrede propisa) poslanima u siječnju 2014. Španjolskoj i Sloveniji te u ožujku 2014. Belgiji, te tri države još uvijek nisu obavijestile Komisiju o potpunom prenošenju te Direktive u svoje pravne poretke. Zbog toga je Komisija danas odlučila Belgiji, Španjolskoj i Sloveniji uputiti obrazložena mišljenja. Te tri države imaju rok od dva mjeseca da obavijeste Komisiju o mjerama poduzetima za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravom EU-a. U protivnom Komisija može odlučiti uputiti ih Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: Natasha Bertaud– Tel.: +32 229 67456

 

 

Unutarnji poslovi: Komisija od BUGARSKE, ESTONIJE, GRČKE i LITVE zatražila da ispune određene obveze iz propisa EU-a o sigurnosti isprava

Slanjem obrazloženih mišljenja Europska komisija zatražila je od četiri države da osiguraju obveznu razmjenu informacija u skladu s propisima EU-a o sigurnosti isprava i da boravišne dozvole sadržavaju biometrijske značajke.

Gotovo tri godine nakon roka (20. svibnja 2012.), Bugarska, Estonija, Grčka i Litva još uvijek nisu ustanovile jedinstvenu kontaktnu točku kako bi osigurale neometanu provedbu standarda sigurnosnih značajki i sadržajnu komunikaciju među državama članicama. Uspostavljanje takvih kontaktnih točaka obvezno je i trebalo bi omogućiti razmjenu informacija potrebnih za pristup slikama otisaka prstiju pohranjenima na čipu u ispravama (putovnicama i boravišnim dozvolama).

Osim toga, Grčka i dalje ne izdaje boravišne dozvole koje sadržavaju dva otiska prstiju imatelja. Usklađivanje sigurnosnih značajki i umetanje biometrijskih identifikacijskih oznaka važan je korak prema sigurnijim ispravama i boljoj zaštiti od prijevara. Komisija stoga traži od grčkih nadležnih tijela da uvedu biometrijske identifikacijske oznake u boravišnu dozvolu za državljane trećih zemalja kako se zahtijeva Uredbom 1030/2002.

Nadležna tijela u Bugarskoj, Estoniji, Grčkoj i Litvi sada imaju dva mjeseca za poduzimanje potrebnih mjera kako bi ispunili zahtjeve Komisije. Ako to ne učine, Komisija može odlučiti o upućivanju predmeta Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: Natasha Bertaud– Tel.: +32 229 67456

 

Telekomunikacije: Komisija od ČEŠKE traži usklađivanje s Direktivom EU-a o ovlaštenju

Europska komisija zatražila je od Češke da uskladi svoje zakonodavstvo s telekomunikacijskim propisima EU-a. Komisija je zabrinuta jer, suprotno Direktivi EU-a o ovlaštenju, češki pravni sustav zahtijeva da se telekomunikacijski operatori prijave za registraciju u registru trgovačkih društava kao i da uspostave sjedište u Češkoj kako bi pružali usluge elektroničke komunikacije. Zbog toga je stranim operatorima teže pružati telekomunikacijske usluge u toj državi. Komisija je također izrazila zabrinutost u pogledu toga da zahtjev obavješćivanja primjenjiv na telekomunikacijske operatore nadilazi ono što se može nametnuti s obzirom na maksimalno usklađivanje omogućeno pravom EU-a u tom pogledu. Primjerice, telekomunikacijski operatori moraju pružiti dokaze da izvršavaju porezne i zdravstvene obveze u pogledu poslovanja u Češkoj. Time se stvaraju nepotrebni administrativni postupci, postavljaju prepreke prekograničnim uslugama i nadilazi se svrha identificiranja pružatelja usluga kako se zahtijeva Direktivom o ovlaštenju.Komisija upućuje zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja. Ako Češka u roku od dva mjeseca ne poduzme primjerene mjere, Komisija može odlučiti uputiti je Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: Mina Andreeva – Tel.: +32 229 91382)

 

Promet: Komisija od četiri države članice zatražila ispravnu primjenu propisa EU-a o međusobnoj povezanosti nacionalnih upisnika poduzeća za cestovni prijevoz

Europska komisija zatražila je od Češke, Luksemburga, Poljske i Portugala da u potpunosti provedu propise EU-a koji se odnose na međusobnu povezanost nacionalnih upisnika za cestovni prijevoz (Uredba (EZ) br. 1071/2009). Propisi EU-a nužni su kako bi se osiguralo da države članice ujednačeno primjenjuju kriterije koji se rabe za odobravanje pristupa djelatnosti cestovnog prijevoznika u teretnom prometu ili cestovnog prijevoznika te se tako potiče uspostava unutarnjeg tržišta u cestovnom prometu s pravednim uvjetima tržišnog natjecanja.

Uspostava nacionalnih upisnika i njihova međusobna povezanost trebali su biti na snazi od 31. prosinca 2012. Tim je državama poslan zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja i one moraju odgovoriti Komisiji u roku od dva mjeseca. Ako ne poduzmu primjerene mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195)

 

 Promet: Komisija od tri države članice zatražila primjenu propisa EU-a o sustavima sigurnosnog vezivanja djece u vozilima

Komisija je zatražila od Finske, Luksemburga i Španjolske da u potpunosti prenesu propise EU-a o uporabi sigurnosnih pojaseva i sustava sigurnosnog vezivanja djece u vozilima (Direktiva 91/671/EEZ).  Direktiva je izmijenjena 2014. kako bi se uveo novi standard sustava sigurnosnog vezivanja djece u vozilima kojim se omogućuje poboljšana sigurnost (Direktiva 2014/37/EU). Te države članice još uvijek nisu prilagodile svoja zakonodavstva kako bi se omogućila upotreba sustava sigurnosnog vezivanja djece u vozilima proizvedenih u skladu s novim standardom na njihovom državnom području. Tim je državama poslan zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja i one moraju odgovoriti Komisiji u roku od dva mjeseca. Ako ne poduzmu primjerene mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.(Dodatne informacije: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195)

 

Promet: Komisija zatražila od ČEŠKE da u potpunosti prenese propise EU-a o sigurnosti u željezničkom prometu

Europska komisija zatražila je od Češke da u potpunosti prenese propise EU-a o sigurnosti u željezničkom prometu (Direktiva 2004/49/EZ). Ti propisi odnose se na poslove nadzora istražnog tijela i njegovu obvezu pokretanja istrage unutar posebnih vremenskih rokova, slanje završnog izvješća o istrazi, bavljenje sigurnosnim preporukama, njihovo razmatranje i mjere koje treba poduzeti.

Propisima EU-a o sigurnosti u željezničkom prometu želi se razviti zajednički pristup među državama članicama tako da sve željezničke mreže u EU-u održavaju dosljedno visoke razine sigurnosti i da građani EU-a njima sigurno putuju. Njima se utvrđuju zahtjevi sigurnosti u željezničkom sustavu, uloge i odgovornosti željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture, zajednički pravni okvir u području sigurnosti, zajednička načela za nadzor sigurnosti u željezničkom prometu i upravljanje njome te neovisno istraživanje nesreća.

Ti propisi EU-a trebali su biti na snazi od travnja 2006. Komisija je protiv Češke u srpnju 2014. u tom predmetu pokrenula postupak zbog povrede propisa, a sada upućuje obrazloženo mišljenje. Češka mora odgovoriti Komisiji u roku od dva mjeseca. Ako Češka ne poduzme primjerene mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195)

 

Promet: Komisija od FINSKE zatražila usklađivanje s propisima EU-a o kabotaži

Europska komisija zatražila je od Finske da u potpunosti provede propise EU-a o pristupu tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (Uredba (EZ) br. 1072/2009). Propisi EU-a nužni su kako bi se osiguralo da države članice ujednačeno primjenjuju kriterije koji se rabe za odobravanje pristupa prijevoznicima iz drugih država članica EU-a na njihova nacionalna tržišta u kontekstu međunarodnog prijevoza. To je važno kako bi se potaknula uspostava unutarnjeg tržišta cestovnog prijevoza s pravednim uvjetima tržišnog natjecanja. Propisi EU-a prijevoznicima s licencijom Zajednice omogućuju izvođenje do tri nacionalna prijevoza (kabotaže) u drugoj državi članici (domaćinu) nakon međunarodnog prijevoza iz druge države članice ili iz treće zemlje. U pravu EU-a nisu predviđena nikakva daljnja ograničenja. Finskim zakonom nameće se dodatno ograničenje od deset kabotaža u razdoblju od tri mjeseca. Mišljenje je Komisije da to daljnje ograničavanje nije opravdano. Osim toga, u skladu s pravom EU-a svaka kabotaža može uključivati nekoliko točaka utovara i istovara. Međutim, u skladu s finskim zakonom svaki je istovar jedna kabotaža. Mišljenje je Komisije da to daljnje ograničavanje također nije opravdano. Finskoj je poslan zahtjev u obliku obrazloženog mišljenja. Finska mora Komisiji odgovoriti u roku od dva mjeseca. Ako Finska ne poduzme primjerene mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195)

 

Promet:  Komisija poziva UJEDINJENU KRALJEVINU na primjenu propisa EU-a o vozačkim dozvolama

Europska komisija zatražila je od Ujedinjene Kraljevine da u potpunosti prenese propise EU-a o vozačkim dozvolama (Direktiva 2006/126/EZ). Tim se propisima osigurava da vozači kamiona i autobusa (kategorije C1, C1E, CE, D1, D1E, D i DE) prilikom obnove dozvole prođu primjereni pregled na temelju minimalnih zdravstvenih zahtjeva, umjesto oslanjanja na obrasce samoprocjene.  Tim ažuriranim propisima o vozačkim dozvolama među ostalim je postroženo  zahtjevi za provjeru zdravstvene sposobnosti vozača kamiona i autobusa. Ti novi propisi pridonijet će smanjenju mogućnosti prijevare, zajamčiti slobodu kretanja za vozače iz EU-a i povećati sigurnost na europskim cestama. Zahtjev je poslan u obliku obrazloženog mišljenja i Ujedinjena Kraljevina sada mora odgovoriti Komisiji u roku od dva mjeseca. Ako ne poduzmu primjerene mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije. (Dodatne informacije: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195)

 

 

3. Druge važne odluke

 

Financijske usluge: Europska komisija pokrenula postupak zbog povrede propisa protiv LATVIJE zbog ograničenja za ulagače u poljoprivredno zemljište

Europska komisija danas je odlučila zatražiti od Latvije da podnese razmatranja o svojem zakonu kojim se regulira kupnja poljoprivrednog zemljišta. Zakon sadržava nekoliko odredbi koje se u skladu s pravom EU-a mogu smatrati ograničenjem slobodnog kretanja kapitala i slobode poslovnog nastana. Ograničenja tih osnovnih sloboda iz Ugovora prema pravu EU-a mogu biti dopuštena ako je njihov cilj zaštita prevladavajućeg javnog interesa. Međutim, ona moraju biti usklađena s načelima nediskriminacije i proporcionalnosti. Iako je državama članicama dopušteno utvrđivati vlastite propise za poticanje ruralnog razvoja, očuvanje ruralnih zajednica, zadržavanje poljoprivredne funkcije zemljišta i izbjegavanje špekulativnog pritiska na cijene zemljišta, to mora biti u skladu s pravom EU-a.

(Dodatne informacije: IP/15/4877- Vanessa Mock – Tel.: +32 225 61 94)

 

MEMO/15/4871

Upiti građana:


Side Bar