Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – huhtikuu

Bryssel, 29 huhtikuu 2015

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään tehnyt 120 päätöstä, joista 38 koskee perusteltuja lausuntoja ja 6 kanteita Euroopan unionin tuomioistuimeen. Komissio myös lopettaa eräiden sellaisten tapausten käsittelyn, joissa ongelmat jäsenvaltioiden kanssa on ratkaistu niin, ettei komission tarvitse jatkaa menettelyä pidemmälle.

Jäljempänä esitetään tiivistelmä tärkeimmistä päätöksistä. Lisätietoa EU:n rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12. Lisätietoja kaikista päätöksistä on rikkomuspäätösrekisterissä.

 

1. Kanne vireille unionin tuomioistuimessa

 

Kilpailu: Komissio on haastanut ITALIAN EU:n tuomioistuimeen, koska se ei ole perinyt takaisin lainvastaista tukea

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Italian EU:n tuomioistuimeen, koska se ei ole perinyt täysimääräisesti takaisin hotellialalle Sardiniassa laittomasti myönnettyä valtiontukea. Komissio haastaa Italian EU:n tuomioistuimeen jo toista kertaa Sardiniassa hotelleille myönnetyn tuen osalta, koska Italian viranomaiset eivät noudattaneet tuomioistuimen maaliskuussa 2012 antamaa ensimmäistä tuomiota (asia C-243/10). Komissio teki heinäkuussa 2008 päätöksen, jonka mukaan Sardinian autonominen alue oli myöntänyt tukea joillekin hotelliyrityksille komission hyväksymissä puitteissa esitettyjen ehtojen vastaisesti. Komissio määräsi Italian perimään takaisin laitonta tukea noin 15 miljoonan euron edestä.

Tähän mennessä perimättä on edelleen lähes 13 miljoonaa euroa (alkuperäisestä 15 miljoonasta eurosta). Sen vuoksi komissio kehottaa tuomioistuinta antamaan Italialle tuomion toisen kerran ja määräämään kiinteämääräisen noin 20 miljoonan euron sakon ja sen lisäksi päivittäisen noin 160 000 euron uhkasakon, kunnes Italia on perinyt tuen takaisin täysimääräisesti ja näin ollen lopettanut rikkomisen.

(Lisätietoja: IP/15/4872 - Ricardo Cardoso – Puh.: +32 229 80100)

 

Ympäristö: Komissio haastaa RANSKAN tuomioistuimeen heikosta jäteveden käsittelystä

Euroopan komissio haastaa Ranskan EU:n tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettua EU:n lainsäädäntöä. Yhdyskuntajätevesien käsittely ei täytä EU:n vaatimuksia 17 taajamassa. Käsittelemätön yhdyskuntajätevesi voi vaarantaa kansalaisten terveyden ja ympäristön. Euroopan komission on varmistettava, että yhdyskuntajätevesien käsittelyn taso voidaan taata kaikkialla Euroopan unionissa. Ranskaa varoitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 kyseessä olevasta asiasta, joka koskee alueita, joiden asukasvastineluku on 2 000–15 000.

Yhdyskuntajätevesien käsittelyyn liittyvä EU:n lainsäädäntö on peräisin vuodelta 1991, mutta siinä säädettiin pitkistä täytäntöönpanon määräajoista. Jäsenvaltioiden oli varmistettava suurten taajamien jätevesien asianmukainen käsittely vuoden 2000 loppuun mennessä ja keskikokoisten taajamien jätevesien käsittely sekä pienten taajamien makeavetisiin järviin ja suistoihin johdettavien jätevesien käsittely vuoden 2005 loppuun mennessä.

(Lisätietoja: IP/15/4873- Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

Ympäristö: Komissio haastaa ROMANIAN tuomioistuimeen, koska se ei ole muuttanut pakkausjätelainsäädäntöään

Euroopan komissio haastaa Romanian EU:n tuomioistuimeen, koska se ei ole pannut täytäntöön pakkausjätteitä koskevaa tarkistettua EU-lainsäädäntöä kansallisessa lainsäädännössään. Tarkistetulla pakkausjätedirektiivillä päivitetään pakkauksiin ja pakkausjätteisiin liittyviä sääntöjä, jotta vähennettäisiin pakkausjätteen vaikutusta ympäristöön.

Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait voimaan viimeistään 30. syyskuuta 2013. Romania ei noudattanut alkuperäistä määräaikaa, joten sille lähetettiin virallinen ilmoitus 29. marraskuuta 2013 ja sen jälkeen perusteltu lausunto 11. heinäkuuta 2014. Direktiiviä ei ole vieläkään pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, vaikka määräaika on päättynyt jo yli puolitoista vuotta sitten. Tämän vuoksi komissio on päättänyt haastaa Romanian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: IP/15/4874- Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

Ympäristö: Komissio haastaa PUOLAN ja SLOVENIAN tuomioistuimeen elektroniikkajätelainsäädännön noudattamatta jättämisestä

Euroopan komissio haastaa Puolan ja Slovenian EU:n tuomioistuimeen, koska ne eivät ole panneet täytäntöön sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrättämisestä annettua EU:n lainsäädäntöä. EU:n säännöt olisi pitänyt saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 14. helmikuuta 2014 mennessä, ja niiden tarkoituksena on torjua tai vähentää tästä nopeasti lisääntyvästä jätteestä aiheutuvia kielteisiä ympäristövaikutuksia. Kyseessä on aiemman sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin uudelleenlaadittu versio, ja sääntöihin sisältyy uusia tai merkittävästi muutettuja säännöksiä. Kumpikaan kyseisistä jäsenvaltioista ei ole pannut mitään näistä uusista tai merkittävästi muutetuista säännöksistä täytäntöön.

Puolan osalta komissio pyytää tuomioistuinta määräämään päivittäisen 71 610 euron uhkasakon, kunnes lainsäädäntö pannaan täytäntöön.

Slovenian osalta komissio pyytää tuomioistuinta määräämään päivittäisen 8 408,40 euron uhkasakon, kunnes lainsäädäntö pannaan täytäntöön.

(Lisätietoja: IP/15/4875- Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)


Sisämarkkinat: Notaarien kansalaisuusvaatimukset: Komissio haastaa UNKARIN tuomioistuimeen syrjimättömyyden varmistamiseksi

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Unkarin EU:n tuomioistuimeen, koska Unkarissa annetaan vain maan kansalaisille oikeus harjoittaa notaarin ammattia Unkarissa eikä anneta tätä mahdollisuutta muiden jäsenvaltioiden kansalaisille.

Komissio katsoo, että kansalaisuusvaatimus on vastoin sijoittautumisvapautta koskevia sääntöjä, eikä sitä voida perustella SEUT-sopimuksen 51 artiklalla, joka koskee julkisen vallan käyttöön liittyviä toimia.

(Lisätietoja: IP/15/4876 - Lucia Caudet – Puh.: +32 229 56182)

 

 

2. Perustellut lausunnot

 

Työllisyys: Työaika: Komissio kehottaa TANSKAA noudattamaan työntekijöiden oikeutta pitää vuosiloma samana vuonna kuin se on kertynyt

Euroopan komissio on kehottanut Tanskaa noudattamaan työntekijöiden oikeutta pitää palkallinen vähimmäisvuosiloma samana vuonna kuin se on kertynyt. Työaikadirektiivin (direktiivi 2003/88/EY) mukaisesti työntekijöillä on oikeus vähintään 4 viikon palkalliseen vuosilomaan. Tanskan kansallisten sääntöjen mukaan vuosiloma on pidettävä ”lomavuotena”, joka seuraa ”kerryttämisvuotta”. Esimerkiksi Tanskan työmarkkinoille hiljattain tulleiden ja määräaikaisilla työsopimuksilla työskentelevien työntekijöiden tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että he eivät voi pitää vuosilomaa työsuhteensa ensimmäisenä vuonna tai lainkaan sinä aikana, kun he ovat työssä. Tämä on vastoin EU:n sosiaalista perusoikeutta palkalliseen vähimmäisvuosilomaan. EU:n tuomioistuin on oikeuskäytännössään katsonut nimenomaisesti, että palkallisen vuosiloman positiivinen vaikutus työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen ”ilmenee täysimääräisesti, jos se pidetään tätä varten tarkoitettuna vuonna eli kulumassa olevana vuonna”. Tanskan säännöt ovat näin ollen työaikadirektiivin vastaisia.

Komissio sai asiasta valituksen, jonka vuoksi se lähetti Tanskalle virallisen ilmoituksen syyskuussa 2014. Tanska vastasi marraskuussa 2014. Vastausta tutkittuaan komissio on edelleen sitä mieltä, että rikkomista ei ole ratkaistu. Nyt se lähestyy maata EU:n rikkomusmenettelyn mukaisella perustellulla lausunnolla. Tanskalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla kansallinen lainsäädäntö saatetaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Christian Wigand – Puh.: +32 229 62253)

 

Energia: Komissio kehottaa ITÄVALTAA, KROATIAA, IRLANTIA, LATVIAA ja ROMANIAA panemaan EU:n energiatehokkuusdirektiivin täytäntöön täysimääräisesti

Euroopan komissio on kehottanut Itävaltaa, Kroatiaa, Irlantia, Latviaa ja Romaniaa varmistamaan energiatehokkuusdirektiivin täysimääräisen täytäntöönpanon.Kyseisen direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on saavutettava tiettyjä energiasäästöjä 1. tammikuuta 2014 ja 31. joulukuuta 2020 välisenä aikana. Säästöt on saatava aikaan velvoitejärjestelmien ja muiden kohdennettujen poliittisten toimenpiteiden avulla, joilla parannetaan kotitalouksien, teollisuuden ja liikenteen energiatehokkuutta. Yritysten on energiatehokkuusvelvoitejärjestelmien mukaisesti varmistettava energiasäästöt loppukäyttäjien tasolla esimerkiksi antamalla ohjeita lämpöeristyksen parantamiseen tai rahallista tukea energiaa tuhlaavien vanhojen ikkunoiden korvaamiseen. Direktiivi oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 5. kesäkuuta 2014. Komissio lähetti tänään perustellut lausunnot näille viidelle jäsenvaltiolle ja kehotti niitä panemaan direktiivin täysimääräisesti täytäntöön kansallisessa lainsäädännössään. Jos jäsenvaltiot eivät noudata tätä velvoitettaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää haastaa ne EU:n tuomioistuimeen ja pyytää sakkojen määräämistä. Komissio käynnisti vuoden 2014 jälkipuoliskolla rikkomusmenettelyjä energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanon laiminlyömisestä 27:ää EU:n jäsenvaltiota vastaan (kaikki muut Maltaa lukuun ottamatta). Komissio lähetti marraskuussa 2014 perustellun lausunnon Bulgarialle ja Unkarille. Helmikuussa 2015 lähetettiin perustellut lausunnot Kreikalle ja Portugalille. Maaliskuussa 2015 komissio päätti haastaa Unkarin tuomioistuimeen ja pyytää sakkojen määräämistä, koska yhtäkään täytäntöönpanotoimenpidettä ei ollut hyväksytty. Komissio seuraa edelleen direktiivin täytäntöönpanoa ja ottaa mahdolliset puutteet esiin tulevien rikkomusmenettelyjen yhteydessä. Energiatehokkuusdirektiivistä löytyy lisätietoja energia-asioiden pääosaston verkkosivulta.

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puh.: +32 229 56186)

 

Rakennusten energiatehokkuus: Komissio kehottaa ITALIAA, ALANKOMAITA ja PUOLAA noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on kehottanut Italiaa, Alankomaita ja Puolaa toteuttamaan toimia ja varmistamaan, että rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi pannaan täysimääräisesti täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on otettava käyttöön uusien ja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja sovellettava niitä, huolehdittava rakennusten energiatehokkuuden sertifioinnista ja edellytettävä, että lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti. Lisäksi direktiivissä edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että vuodesta 2021 lähtien kaikki uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiarakennuksia. Direktiivi oli pantava täytäntöön viimeistään 9. heinäkuuta 2012. Koska edellä mainitut maat eivät ole hyväksyneet mitään toimenpiteitä direktiivin panemiseksi täytäntöön, niille on jo lähetetty perustellut lausunnot: Italialle tammikuussa 2013 ja Alankomaille kesäkuussa 2013. Molemmissa maissa on hyväksytty täytäntöönpanotoimenpiteitä tämän jälkeen, mutta osa direktiivin säännöksistä on edelleen panematta täytäntöön. Komissio päätti heinäkuussa 2014 haastaa Puolan EU:n tuomioistuimeen. Pian tämän jälkeen Puola vastasi ja ilmoitti hyväksyneensä direktiivin täytäntöönpanoa koskevia toimenpiteitä. Komission tutkittua asiaa tarkemmin vaikuttaa kuitenkin siltä, että joitakin direktiivin säännöksistä ei ole edelleenkään pantu täytäntöön. Sen vuoksi komissio lähetti näille kolmelle jäsenvaltiolle täydentävät perustellut lausunnot, joissa kehotetaan niitä panemaan loput direktiivin säännökset täysimääräisesti täytäntöön. Puolalle lähetetty täydentävä perusteltu lausunto peruuttaa päätöksen maan haastamisesta tuomioistuimeen. Jos jäsenvaltiot eivät noudata tätä velvoitettaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää haastaa ne EU:n tuomioistuimeen myöhemmin, ja tällöin se voi myös pyytää sakkojen määräämistä. Koska yksikään jäsenvaltio ei ollut pannut kaikkia direktiivin mukaisia EU:n sääntöjä täytäntöön määräaikaan mennessä, komissio käynnisti rikkomusmenettelyn kaikkia 28:aa jäsenvaltiota vastaan. Komissio päätti vuonna 2014 haastaa tuomioistuimeen neljä jäsenvaltiota (Itävallan, Belgian, Suomen ja Puolan). Koska Belgia ja Suomi olivat tällä välin panneet direktiivin täytäntöön täysimääräisesti, komissio päätti peruuttaa tuomioistuinkäsittelyn näiden kahden jäsenvaltion osalta. Sen jälkeen useimmat jäsenvaltiot ovat noudattaneet täytäntöönpanovelvoitettaan, ja ainoat käynnissä olevat rikkomusmenettelyt ovat Itävaltaa, Italiaa, Alankomaita, Tšekkiä ja Puolaa vastaan. Näihin tapauksiin liittyviä oikeudellisia lisätoimia on odotettavissa seuraavien rikkomusmenettelyjen yhteydessä. Lisätietoja rakennusten energiatehokuutta koskevasta direktiivistä löytyy energia-asioiden pääosaston verkkosivulta.

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puh.: +32 229 56186)

 

Energia: PUOLAA on kehotettu soveltamaan oikein uusiutuvia energialähteitä koskevaa direktiiviä

Euroopan komissio on lähettänyt Puolalle perustellun lausunnon ja kehottanut sitä varmistamaan uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin moitteettoman täytäntöönpanon, etenkin biopolttoaineiden osalta. Direktiivin keskeisillä säännöksillä pyritään saavuttamaan tavoite, jonka mukaan uusiutuvan energian osuus kaikesta energiankulutuksesta olisi 20 prosenttia vuonna 2020. Siihen sisältyy myös tärkeitä säännöksiä, joissa asetetaan yksilölliset tavoitteet uusiutuvan energian osuudesta kunkin jäsenvaltion energiankulutuksessa ja tavoite uusiutuvan energian 10 prosentin osuudesta liikenteessä vuonna 2020. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi voidaan käyttää biopolttoaineita, mutta niiden on täytettävä joukko kestävyyskriteerejä. Jäsenvaltioiden on myös käsiteltävä biopolttoaineita ja niiden raaka-aineita tasapuolisesti niiden alkuperästä riippumatta. Puolan lainsäädännössä käsitellään perusteettomasti eri tavoin kestäviä biopolttoaineita ja raaka-aineita, joilla on eri maantieteellinen alkuperä, mikä on direktiivin vastaista. Komissio on puuttunut samanlaisiin ongelmiin Espanjaa ja Portugalia vastaan käynnistämissään rikkomusmenettelyissä. Uusiutuvia energialähteitä koskevasta direktiivistä löytyy lisätietoja energia-asioiden pääosaston verkkosivulta.

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puh.: +32 229 56186)

 

Ympäristö: Komissio kehottaa BULGARIAA saattamaan kaivosjätelainsäädäntönsä ajan tasalle

Euroopan komissio on kehottanut Bulgariaa saattamaan kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskevan lainsäädäntönsä täysin EU:n sääntöjä vastaavaksi. Kaivosjätedirektiivillä pyritään torjumaan tai vähentämään mahdollisuuksien mukaan kaivannaisteollisuuden jätehuollon mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Koska lukuisat puutteet Bulgarian lainsäädännössä saattavat johtaa ihmisten terveyden ja/tai ympäristön suojelun heikompaan tasoon, komissio lähetti asiasta virallisen ilmoituksen tammikuussa 2014. Bulgaria ei ole vieläkään hyväksynyt tarvittavia toimenpiteitä, joten komissio lähettää nyt perustellun lausunnon. Jos Bulgaria ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

 Ympäristö: Komissio kehottaa KYPROSTA noudattamaan luontotyyppidirektiiviä

Euroopan komissio on kehottanut Kyprosta noudattamaan luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelua koskevia EU:n sääntöjä. Luontotyyppidirektiivissä edellytetään, että kaikille hankkeille, jotka todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi Natura 2000 -alueeseen, tehdään arviointi niiden vaikutuksesta alueeseen. Vaikuttaa siltä, että näin ole tehty Limnin alueella – osa Natura 2000 -verkostoa – toteutettavassa rakennushankkeessa, johon sisältyy kaksi golfkenttää ja niitä tukevaa infrastruktuuria. Komissio lähetti Kyprokselle 11. heinäkuuta 2014 virallisen ilmoituksen, mutta koska Kypros on hyväksynyt hankkeen tekemättä asianmukaista arviointia sen vaikutuksesta Natura 2000 -alueeseen, komissio lähettää sille nyt perustellun lausunnon. Jos Kypros ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

Ympäristö: Komissio kehottaa SLOVAKIAA panemaan täytäntöön sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio on kehottanut Slovakiaa toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten se on pannut täytäntöön sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SER) koskevan EU:n lainsäädännön kansallisessa lainsäädännössään. Määräaika tämän velvollisuuden täyttämiselle umpeutui 14. helmikuuta 2014. Uudella SER-direktiivillä korvataan ja saatetaan ajan tasalle aiempia sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevia sääntöjä. Tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää tällaisten jätteiden syntymisestä ja hallinnoinnista ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja. Myös resurssitehokkuutta ja yleisesti ottaen resurssien käytön vaikutuksia pyritään parantamaan ja näin edistämään kestävää kehitystä. Koska Slovakia ei noudattanut tätä määräaikaa, sille lähetettiin virallinen ilmoitus 31. maaliskuuta 2014. Koska uusi jätelaki, jolla direktiivi pitäisi panna täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, tulee voimaan vasta 1. tammikuuta 2016, komissio lähettää maalle nyt perustellun lausunnon. Jos Slovakia ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Puola ja Slovenia on jo haastettu tuomioistuimeen juuri tällä perusteella.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

Ympäristö: Komissio kehottaa PUOLAA panemaan täytäntöön pohjaveden suojelua koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio on kehottanut Puolaa saattamaan pohjaveden suojaamista pilaantumiselta ja heikentymiseltä koskevan kansallisen lainsäädäntönsä pohjavesidirektiivin mukaiseksi. Komissio havaitsi puutteita tämän lainsäädännön täytäntöönpanossa Puolassa ja lähetti virallisen ilmoituksen 24. marraskuuta 2011. Puola ilmoitti tämän jälkeen kolmesta säädöksestä, joilla puututaan useisiin havaittuihin puutteisiin, mutta ongelmia esiintyy edelleen, etenkin pohjaveden tilan arvioinnin osalta. Tämän vuoksi komissio lähettää perustellun lausunnon. Jos Puola ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

 Ympäristö: Komissio kehottaa SUOMEA tehostamaan lintujen suojelua

Euroopan komissio on kehottanut Suomea saattamaan metsästyslainsäädäntönsä lintudirektiivin mukaiseksi. Lintudirektiivin nojalla luonnonvaraisten lintujen tappaminen on kiellettyä, mutta joitakin lajeja kuten haahkoja (Somateria mollissima) voidaan metsästää, kunhan se ei tapahdu pesimä- ja kevätmuuttokausien aikana. Tämän vesilintulajin pienenevästä kannasta huolimatta Suomi sallii koirashaahkojen metsästyksen niiden lisääntymisaikana, mikä on lintudirektiivin mukaan jyrkästi kielletty. Komissio lähetti Suomelle täydentävän virallisen ilmoituksen 22. marraskuuta 2012. Koska haahkojen kesämetsästys jatkuu eikä Suomi ole toteuttanut toimenpiteitä direktiivin vaatimusten noudattamiseksi, komissio lähettää sille nyt perustellun lausunnon. Jos Suomi ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

Ympäristö: Komissio kehottaa RANSKAA tehostamaan ilmansaasteiden torjuntaa

Euroopan komissio on kehottanut Ranskaa noudattamaan EU:n lainsäädäntöä, joka velvoittaa EU-maat rajoittamaan kansalaisten altistumista pienhiukkasille määrittämällä erityiset raja-arvot, joita on noudatettava. Nämä hiukkaset ovat peräisin teollisuuden päästöistä, liikenteestä ja rakennusten lämmittämisestä, ja ne voivat aiheuttaa astmaa, sydän- ja verisuoniongelmia, keuhkosyöpää ja ennenaikaisen kuoleman.Ranskan viranomaisilta saadut tuoreimmat luvut osoittavat, että ilmansaasteongelmia esiintyy edelleen ja näiden hiukkasten suurin sallittu määrä päivässä ylittyy 10 alueella: Pariisi, Lyon, Grenoble, Marseille, Martinique, Rhône-Alpes–ZUR (Vallée de l'Arve), PACA–ZUR (Zone Urbaine Régionale), Nizza, Toulon ja Douai-Béthune-Valenciennes. Komissio katsoo, että Ranska ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka maan piti aloittaa jo vuonna 2005 kansalaisten terveyden suojelemiseksi. Komissio kehottaakin sitä toteuttamaan tulevaisuuteen suuntautuvia, pikaisia ja vaikuttavia toimia, jotta EU-sääntöjen rikkominen jäisi mahdollisimman lyhytaikaiseksi. Tämänpäiväinen täydentävä perusteltu lausunto on jatkoa täydentävälle viralliselle ilmoitukselle, joka lähetettiin 22. helmikuuta 2013. Jos Ranska ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

Ympäristö: Komissio kehottaa RANSKAA panemaan täytäntöön laivojen rikkipäästöjä koskevat EU-säännöt

Euroopan komissio on kehottanut Ranskaa toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten se on pannut täytäntöön meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevan EU:n lainsäädännön kansallisessa lainsäädännössään. Määräaika tämän velvollisuuden täyttämiselle umpeutui 18. kesäkuuta 2014. Rikkidioksidi on yksi tärkeimmistä happamoitumisongelmaan vaikuttavista tekijöistä, ja se voi vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen. Nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevalla tarkistetulla lainsäädännöllä asetetaan raskaalle polttoöljylle ja kaasuöljylle enimmäisrikkipitoisuus ja pyritään siten vähentämään rikkidioksidipäästöjä. Sillä myös sisällytetään EU:n lainsäädäntöön Kansainvälisen merenkulkujärjestön vahvistamat uudet standardit, jotta ne pantaisiin täytäntöön yhdenmukaisesti kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Koska Ranska ei noudattanut tätä määräaikaa, sille lähetettiin virallinen ilmoitus 22. heinäkuuta 2014. Komissio lähettää nyt Ranskalle perustellun lausunnon, johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata, tai asia voidaan viedä EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

 Ympäristö: Komissio kehottaa ESPANJAA noudattamaan ympäristövaikutusten arviointia koskevaa direktiiviä

Euroopan komissio on kehottanut Espanjaa noudattamaan EU:n sääntöjä sen varmistamiseksi, että Barcelonan suurkaupunkialueella toteutettava voimajohdon uusiminen ei aiheuta riskiä ympäristölle. Hankkeeseen sisältyy jännitteen merkittävä nostaminen Sentmenatin ja Santa Coloma de Gramenetin kaupunkien välisellä osuudella ja kahden uuden muuntoaseman rakentaminen. Ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin mukaisesti hankkeet, joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, on arvioitava näiden vaikutusten varalta ennen hyväksymistä. Koska ehdotettu voimajohto kulkee yhden Espanjan tiheimmin asutetun alueen halki, ja sillä on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, komissio kehottaa Espanjaa tekemään selvityksen siitä, onko ympäristövaikutusten arviointi tarpeen. Tämänpäiväinen perusteltu lausunto on jatkoa viralliselle ilmoitukselle, joka lähetettiin 14. heinäkuuta 2014. Jos Espanja ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

 Ympäristö: Komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA puuttumaan pienten jäteöljypoltinten päästöihin

Euroopan komissio on kehottanut Yhdistynyttä kuningaskuntaa noudattamaan teollisuuden päästöjä koskevia EU:n sääntöjä pienten jäteöljypoltinten osalta. Verstaissa ja autokorjaamoissa käytetään yleisesti pieniä jäteöljypolttimia lämmöntuotantoa varten, eikä niihin kohdistu juuri mitään ympäristövalvontaa. Näistä polttimista syntyvät päästöt vaikuttavat paikalliseen ilman saastumiseen ja altistavat näissä paikoissa työskentelevät terveyshaitoille. Sallimalla käytännön jatkumisen Englannissa ja Walesissa Yhdistynyt kuningaskunta rikkoo teollisuuden päästöjä koskevaa direktiiviä, jolla pyritään minimoimaan erilaisista teollisista lähteistä tulevat päästöt. Tämänpäiväinen perusteltu lausunto on jatkoa viralliselle ilmoitukselle, joka lähetettiin 27. marraskuuta 2014. Jos Yhdistynyt kuningaskunta ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puh.: +32 229 56172)

 

Sisämarkkinat: Komissio kehottaa SAKSAA noudattamaan ammattipätevyyden tunnustamista koskevia EU:n sääntöjä Kroatian liityttyä EU:hun

Euroopan komissio on tänään kehottanut Saksaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön kansallisessa lainsäädännössään EU:n säännöt, joilla mukautetaan tiettyjä sijoittautumisvapaudesta ja palvelujen tarjoamisen vapaudesta annettuja direktiivejä Kroatian tasavallan liityttyä EU:hun. Rikkomus liittyy arkkitehtien ja rakennusinsinöörien ammattipätevyyden tunnustamiseen.

EU:n uusilla säännöillä muutetaan mm. ammattipätevyyden tunnustamista koskevaa direktiiviä lisäämällä kroatialaiset tutkinnot luetteloon kansallisista ammattipätevyyksistä, jotka vastaanottavan jäsenvaltion on tunnustettava. Jäsenvaltioiden oli hyväksyttävä ja julkaistava Kroatian liittymispäivään mennessä (1. heinäkuuta 2013) tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Eräs Saksan alue ei ole kuitenkaan tähän mennessä muuttanut lainsäädäntöään arkkitehtien ja rakennusinsinöörien osalta eikä näin ollen säädä kroatialaisten tutkintojen tunnustamisesta näillä aloilla.

Komissio kehottaa Saksaa mukauttamaan lainsäädäntönsä täysimääräisesti EU:n sääntöjen mukaiseksi ja toimittaa sille perustellun lausunnon EU:n rikkomusmenettelyn mukaisesti. Jos Saksa ei toimita tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Lucia Caudet – Puh.: +32 229 56182)

 

Sisäasiat: Komissio kehottaa BELGIAA, ESPANJAA ja SLOVENIAA panemaan täytäntöön yhdistelmälupaa koskevat säännöt ja laillisia siirtotyöntekijöitä koskevat selkeät oikeudet

Euroopan komissio panee huolestuneena merkille, että Belgia, Espanja ja Slovenia eivät ole toteuttaneet riittäviä toimia direktiivin 2011/98/EU täytäntöönpanoa varten Direktiivillä otetaan käyttöön yhden hakemuksen menettely kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa varten sekä annetaan jäsenvaltiossa laillisesti oleskeleville kolmansista maista tulleille työntekijöille yhtäläiset oikeudet. Tämä ns. yhdistelmälupadirektiivi piti panna täytäntöön 25. joulukuuta 2013 mennessä.

Espanjalle ja Slovenialle lähetettiin tammikuussa 2014 ja Belgialle maaliskuussa 2014 virallinen ilmoitus (rikkomusmenettelyn ensimmäinen vaihe), mutta tästä huolimatta nämä kolme maata eivät ole vielä ilmoittaneet komissiolle direktiivin täysimääräisestä täytäntöönpanosta maidensa lainsäädännössä. Tämän vuoksi komissio päätti tänään lähettää Belgialle, Espanjalle ja Slovenialle perustellut lausunnot. Näillä kolmella maalla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla kansallinen lainsäädäntö saatetaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa kyseisiä jäsenvaltioita vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: Natasha Bertaud– Puh.: 32 229 67456

 

Sisäasiat: Komissio kehottaa BULGARIAA, VIROA, KREIKKAA JA LIETTUAA noudattamaan tiettyjä asiakirjojen turvallisuutta koskevan EU-lainsäädännön velvoitteita

Euroopan komissio on lähettänyt neljälle maalle perustellun lausunnon ja kehottanut niitä varmistamaan asiakirjojen turvallisuutta koskevan EU-lainsäädännön mukaisen pakollisen tietojenvaihdon ja biometristen tunnisteiden lisäämisen oleskelulupiin.

Lähes kolme vuotta määräajan jälkeen (20. toukokuuta 2012) Bulgaria, Viro, Kreikka ja Liettua eivät ole vieläkään perustaneet keskitettyä yhteyspistettä, jotta varmistettaisiin turvaominaisuusvaatimusten jouheva täytäntöönpano ja merkityksellinen viestintä jäsenvaltioiden välillä. Tällaisen yhteyspisteen perustaminen on pakollista, ja sen pitäisi mahdollistaa sellaisten tietojen vaihto, jotka tarvitaan asiakirjoissa (passeissa ja oleskeluluvissa) oleviin siruihin tallennettujen sormenjälkikuvien saamiseen.

Kreikka ei lisäksi myönnä vieläkään oleskelulupia, joissa on kaksi haltijan sormenjälkeä. Turvaominaisuuksien yhdenmukaistaminen ja biometristen tunnisteiden lisääminen ovat merkittäviä tekijöitä pyrittäessä turvatumpiin asiakirjoihin ja parempaan suojautumiseen väärennöksiä vastaan. Sen vuoksi komissio kehottaa Kreikan viranomaisia lisäämään biometriset tunnisteet kolmansien maiden kansalaisten oleskelulupiin, kuten asetuksessa (EY) N:o 1030/2002 vaaditaan.

Bulgarian, Viron, Kreikan ja Liettuan viranomaisilla on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet komission kehotusten noudattamiseksi. Jos niin ei tapahdu, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Natasha Bertaud– Puh.: 32 229 67456

 

Televiestintä: Komissio kehottaa TŠEKKIÄ noudattamaan EU:n valtuutusdirektiiviä

Euroopan komissio on kehottanut Tšekkiä saattamaan lainsäädäntönsä EU:n televiestintäsääntöjen mukaiseksi.Komissio pitää ongelmallisena sitä, että EU:n valtuutusdirektiivin vastaisesti Tšekin lainsäädännössä edellytetään, että teleoperaattoreiden on rekisteröidyttävä kaupparekisteriin ja niiden kotipaikan on oltava Tšekissä, jotta ne voivat tarjota sähköisen viestinnän palveluita. Tämä vaikeuttaa ulkomaisten operaattoreiden mahdollisuuksia tarjota telepalveluita maassa. Komissio on huolissaan myös siitä, että teleoperaattoreihin sovellettava ilmoitusvaatimus ylittää sen, mitä voidaan edellyttää EU:n lainsäädännössä säädetyn enimmäistasoisen yhdenmukaistamisen osalta. Voidakseen harjoittaa toimintaa teleoperaattoreiden on esimerkiksi toimitettava näyttöä siitä, että ne täyttävät Tšekin verotukseen ja terveydenhuoltoon liittyvät velvoitteet. Tämä on liiallista byrokratiaa, rajoittaa valtioiden rajat ylittäviä palveluja ja ylittää palveluntarjoajan tunnistamista koskevat vaatimukset, joista säädetään valtuutusdirektiivissä.Komission kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa. Jos tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Tšekkiä vastaan.

(Lisätietoja: Mina Andreeva – Puh.: +32 229 91382)

 

 Liikenne: Komissio kehottaa neljää jäsenvaltiota soveltamaan asianmukaisesti maantiekuljetusyritysten kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittämistä koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on kehottanut Tšekkiä, Luxemburgia, Puolaa ja Portugalia panemaan täysimääräisesti täytäntöön maantiekuljetusyritysten kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliittämistä koskevat säännöt (asetus (EY) N:o 1071/2009). EU:n lainsäädäntö on tarpeen sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioissa sovelletaan yhdenmukaisesti tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsyyn käytettyjä kriteereitä ja edistetään näin maantiekuljetusten sellaisten sisämarkkinoiden toteutumista, joilla vallitsevat tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

Kansalliset rekisterit ja niiden yhteenliittäminen olisi pitänyt olla valmiina 31. joulukuuta 2012 mennessä. Edellä mainituille maille lähetettiin kehotus perustellun lausunnon muodossa, ja niillä on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle. Jos ne eivät reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puh.: +32 229 50195)

 

 Liikenne: Komissio kehottaa kolmea jäsenvaltiota soveltamaan lasten turvajärjestelmiä koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on kehottanut Suomea, Luxemburgia ja Espanjaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön turvavöiden ja lasten turvajärjestelmien käyttöä ajoneuvoissa koskevat EU:n säännöt (direktiivi 91/671/ETY). Direktiiviä muutettiin vuonna 2014, ja siihen sisällytettiin uusi lasten turvajärjestelmiä koskeva standardi, joka parantaa turvallisuutta (direktiivi 2014/37/EU). Edellä mainitut jäsenvaltiot eivät ole vielä mukauttaneet lainsäädäntöään niin, että mahdollistettaisiin uuden standardin mukaisesti valmistettujen lasten turvajärjestelmien käyttö niiden alueella. Näille maille lähetettiin kehotus perustellun lausunnon muodossa, ja niillä on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle. Jos ne eivät reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puh.: +32 229 50195)

 

 Liikenne: Komissio kehottaa TŠEKKIÄ panemaan täysimittaisesti täytäntöön rautateiden turvallisuutta koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio on kehottanut Tšekkiä panemaan rautateiden turvallisuutta koskevat EU:n säännöt (direktiivi 2004/49/EY) täysimääräisesti täytäntöön. Säännöt koskevat tutkintaelimen valvontatehtäviä ja sen velvollisuutta käynnistää tutkimus tietyssä määräajassa, lopullisesta tutkintaraportista ilmoittamista, turvallisuussuositusten käsittelyä ja huomioon ottamista sekä toteutettavia toimenpiteitä.

Rautateiden turvallisuutta koskevalla EU:n lainsäädännöllä pyritään saamaan aikaan yhteinen lähestymistapa jäsenvaltioissa, jotta kaikkien EU:n rautatieverkkojen turvallisuus on johdonmukaisesti korkealla tasolla ja EU:n kansalaiset voivat matkustaa niissä turvallisesti. Lainsäädännössä vahvistetaan rautateiden turvallisuusvaatimukset, rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden roolit ja tehtävät, yhteiset turvallisuuden sääntelykehykset, yhteiset periaatteet rautateiden turvallisuuden hallinnoinnille ja valvonnalle sekä riippumaton onnettomuuksien tutkinta.

EU:n lainsäädännön olisi pitänyt olla voimassa huhtikuusta 2006 lähtien. Komissio käynnisti asiassa rikkomusmenettelyn Tšekkiä vastaan heinäkuussa 2014, ja nyt lähetetään perusteltu lausunto. Tšekillä on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle. Jos Tšekki ei reagoi tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puh.: +32 229 50195)

 

Liikenne: Komissio kehottaa SUOMEA noudattamaan kabotaasia koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on kehottanut Suomea panemaan täysimääräisesti täytäntöön maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevat EU:n säännöt (asetus (EY) N:o 1072/2009). EU:n lainsäädäntö on tarpeen sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioissa sovelletaan yhdenmukaisesti kriteereitä, joiden perusteella muista jäsenvaltioista tuleville liikenteenharjoittajille annetaan pääsy niiden kansallisille markkinoille. Tämä on tärkeää, jotta suositaan maantiekuljetusten sellaisten sisämarkkinoiden toteutumista, joilla vallitsevat tasapuoliset kilpailuolosuhteet. EU:n sääntöjen mukaan liikenteenharjoittajat, joilla on yhteisön liikennelupa, voivat ajaa enintään kolme kansallista matkaa (kabotaasimatkaa) toisessa (vastaanottavassa) jäsenvaltiossa toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta tulevan kansainvälisen kuljetuksen jälkeen. EU:n lainsäädäntöön ei sisälly muita rajoituksia. Suomen lainsäädännössä asetetaan kabotaasiliikenteelle lisärajoitus (10 kuljetusta kolmen kuukauden kuluessa). Komission mukaan lisärajoitus ei ole perusteltu. EU:n lainsäädännön mukaan jokaiseen kabotaasimatkaan voi lisäksi sisältyä useita lastaus- ja purkauspisteitä. Suomen lainsäädännön mukaan kutakin purkamista pidetään yhtenä kabotaasimatkana. Komission mukaan tämäkään lisärajoitus ei ole perusteltu. Suomelle on lähetetty kehotus perustellun lausunnon muodossa. Suomella on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle. Jos Suomi ei reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puh.: +32 229 50195)

 

Liikenne: Komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA soveltamaan ajokortteja koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on kehottanut Yhdistynyttä kuningaskuntaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön ajokortteja koskevat EU:n säännöt (direktiivi 2006/126/EY). Säännöissä varmistetaan, että kuorma- ja linja-autojen (luokat C1, C1E, CE, D1, D1E, D ja DE) kuljettajien vähimmäisterveysvaatimukset tarkastetaan asianmukaisesti ajokorttia uusittaessa eikä luoteta itsearviointiin. Ajokortteja koskevilla päivitetyillä säännöillä vahvistetaan vaatimuksia kuorma- ja linja-autojen kuljettajien terveydentilan tarkastamisesta. Uusilla säännöillä vähennetään mahdollisuuksia petokseen, taataan EU:n kuljettajien vapaa liikkuvuus ja lisätään turvallisuutta Euroopan teillä. Yhdistyneelle kuningaskunnalle lähetettiin kehotus perustellun lausunnon muodossa, ja sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle. Jos se ei reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puh.: +32 229 50195)

 

 3. Muita merkittäviä päätöksiä

 

Rahoituspalvelut: Euroopan komissio käynnistää rikkomusmenettelyn LATVIAA vastaan maatalousmaahan kohdistuvien investointirajoitusten vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt tänään kehottaa Latviaa toimittamaan huomautuksensa maatalousmaan hankintaa sääntelevästä lainsäädännöstään. Latvian lainsäädäntöön sisältyy useita säännöksiä, joiden voidaan EU:n lainsäädännön nojalla katsoa rajoittavan pääoman vapaata liikkuvuutta ja sijoittautumisvapautta. Näitä perussopimuksella taattuja perusoikeuksia koskevat rajoitukset ovat EU:n lainsäädännön mukaan mahdollisia, jos niillä on yleisen edun kannalta pakottava syy; rajoitusten on kuitenkin oltava syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteiden mukaisia. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus vahvistaa omia sääntöjä maaseudun kehittämiseksi, maaseutuyhteisöjen säilyttämiseksi, maan pitämiseksi maatalouskäytössä ja maanhintoihin kohdistuvien spekulointipaineiden välttämiseksi, mutta niiden on oltava EU:n lainsäädännön mukaisia.

(Lisätietoja: IP/15/4877- Vanessa Mock – Puh.: +32 225 61 94)

 

MEMO/15/4871

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar