Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL ET HU LT SK SL BG

Evropská komise - Přehled údajů

Hlavní rozhodnutí z březnového souboru případů nesplnění povinnosti

Brusel, 26 březen 2015

Evropská komise ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o nesplnění povinnosti pokračuje v několika právních krocích proti členským státům, které řádně nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí, která se týkají mnoha odvětví, usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU ku prospěchu občanů a podniků.

Komise dnes přijala 98 rozhodnutí, včetně 11 odůvodněných stanovisek a 8 postoupení případů Soudnímu dvoru Evropské unie. Komise rovněž uzavírá určitý počet případů, kde záležitosti s dotčenými členskými státy byly vyřešeny, aniž by Komise musela pokračovat v řízení.

Níže je uveden přehled hlavních rozhodnutí. Další informace o řízeních o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12. Podrobnější údaje o všech rozhodnutích jsou uvedeny na stránkách Infringement Decisions Register.

 

1. Postoupení Soudnímu dvoru

Zaměstnanost: Komise postupuje Soudnímu dvoru případ BELGIE za odmítání osvědčení pracovníků pracujících v jiném členském státě

Evropská komise rozhodla, že postoupí Soudnímu dvoru případ Belgie, protože tato země odmítá uznávat dokumenty mobilních pracovníků, které prokazují, že platí sociální pojištění v jiném členském státě. Komise se domnívá, že současná belgická pravidla, která úřadům umožňují neuznat uvedené dokumenty a jednostranně uložit dotčeným pracovníkům povinnost platit belgické sociální pojištění, nejsou v souladu s právními předpisy EU.

Případ se týká tzv. „přenositelných dokumentů A1“, které se vydávají pracovníkům dočasně vyslaným do jiného členského státu a lidem, kteří pracují v několika zemích současně. Dokument potvrzuje, že tito pracovníci platí příspěvky sociálního pojištění v členském státě, který tento dokument vydal. Podle právních předpisů EU, které byly opakovaně potvrzeny Soudním dvorem, má jiný členský stát povinnost takovéto dokumenty uznat, pokud je vydávající členský stát nestáhl nebo neprohlásil za neplatné.

V rámci ochrany proti zneužití nebo podvodům existují specifická a jasně vymezená pravidla EU pro ověření toho, zda jsou dokumenty platné. Tato pravidla stanoví lhůty, v nichž musí ostatní členské státy odpovědět na žádost o ověření, a upravují dohodovací postupy v případech neshody.

(Další informace: IP/15/4667 – Christian Wigand – tel. +32 229 62253)

 

Energie: Energetická účinnost: Komise postupuje Soudnímu dvoru případ MAĎARSKA a navrhuje uložení pokuty za neúplné provedení pravidel EU týkajících se energetické účinnosti

Evropská komise postupuje Soudnímu dvoru případ Maďarska, které neprovedlo směrnici o energetické účinnosti. Podle uvedené směrnice musí členské státy EU splnit určité cíle v oblasti úspory energie v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Těchto cílů musí dosáhnout pomocí systémů povinného zvyšování energetické účinnosti nebo jiných cílených opatření politiky, jež mají podnítit zvyšování energetické účinnosti v domácnostech, průmyslových odvětvích a v dopravě. Členské státy měly povinnost provést povinnosti plynoucí z uvedené směrnice do 5. června 2014.

Při postoupení případu Maďarska Soudnímu dvoru Komise navrhla denní penále ve výši 15 444 eur/den. Výše této sankce je stanovena s ohledem na dobu trvání a závažnost předmětného nesplnění povinnosti. V případě potvrzujícího rozhodnutí Soudního dvora by denní penále muselo platit ode dne uvedeného v rozhodnutí do té doby, než bude provedení ve vnitrostátním právu dokončeno. O konečné částce denního penále rozhodne Soudní dvůr.

Dále bylo zahájeno několik řízení týkajících se neprovedení směrnice o energetické účinnosti ze strany dalších členských států. Řízení o nesplnění povinnosti bylo zahájeno celkem s 27 členskými státy (všemi kromě Malty), neboť Komisi neoznámily vnitrostátní opatření, kterými uvedenou směrnici provedou ve vnitrostátním právu (lhůta uplynula 5. června 2014). Komise i nadále sleduje pokrok dosažený při provádění a podávání zpráv a všechny případné nedostatky bude řešit v nadcházejících cyklech. (Další informace: IP/15/4668 – Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 229 56186)

 

Životní prostředí: Komise postupuje Soudnímu dvoru případ NĚMECKA týkající se uhelné elektrárny v Moorburgu

Evropská komise žaluje Německo u Soudního dvora za to, že neuplatnilo požadavkysměrnice o přírodních stanovištích v souvislosti se schválením uhelné elektrárny v Hamburgu/Mooburgu. Existuje riziko, že dotčený projekt bude mít negativní dopad na řadu chráněných druhů ryb, včetně lososa, mihule říční a mihule mořské, které proplouvají v blízkosti elektrárny během migrace ze Severního moře do přibližně 30 lokalit sítěNatura 2000 nacházejících se proti proudu Labe od Hamburku. Tyto druhy jsou poškozovány při odběru vody pro chlazení elektrárny. Při udělování povolení německé orgány neprovedly odpovídající posouzení, jak vyžaduje směrnice, a nezvážily alternativní možnost chlazení, která by zabránila zabíjení zmíněných chráněných druhů.

(Další informace:IP/15/4669Enrico Brivio – tel. +32 229 56172)

 

Životní prostředí: Komise postupuje Soudnímu dvoru případ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ v souvislosti se špatným odváděním a čištěním odpadních vod

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru Evropské unie případ Spojeného království, jelikož nezajistilo odpovídající čištění městských odpadních vod v 17 aglomeracích. V EU musí mít členské státy zavedeny odpovídající systémy pro odvádění a čištění městských odpadních vod, jelikož nevyčištěná voda představuje riziko pro lidské zdraví, vnitrozemské vody a mořské prostředí.

Právní předpisy EU upravující čištění městských odpadních vod sahají až do roku 1991 a obsahují dlouhé prováděcí lhůty. Členské státy měly na zajištění důkladného čištění odpadních vod z aglomerací, které je vypouštějí do citlivých oblastí, čas do konce roku 1998. Do konce roku 2000 měly zajistit řádné čištění vod z velkých aglomerací, které je vypouštějí do blíže neurčených vod, a do konce roku 2005 měly ošetřit vypouštění ze středně velkých aglomerací a vypouštění z malých aglomerací do sladkovodních útvarů a ústí řek.

(Další informace:IP/15/4672Enrico Brivio – tel. +32 229 56172)

 

Životní prostředí: Evropská komise žaluje u Soudního dvora SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ v souvislosti s emisemi z elektráren

Evropská komise postupuje Soudnímu dvoru Evropské unie případ Spojeného království v souvislosti s nedostatečným snížením emisí v uhelné elektrárně Aberthaw ve Walesu. Bylo zjištěno, že emise oxidů dusíku (NOx) v elektrárně překračují přípustné mezní hodnoty.

Podle právních předpisů EU o emisích zvelkých spalovacích zařízení měly členské státy do 1. ledna 2008 omezit emise řady znečišťujících látek z elektráren. Elektrárna Aberthaw nesplňuje žádný z požadavků příslušné směrnice a v současné době je v provozu na základě povolení, jež stanoví mezní hodnotu emisí NOx na 1200 mg/Nm3, což je v rozporu se zákonnou mezní hodnotou 500 mg/Nm3 stanovenou ve směrnici. Komise vyjádřila své obavy nejprve ve výzvě v červnu 2013 a následně prostřednictvím odůvodněného stanoviska v říjnu 2014.

(Další informace:IP/15/4670Enrico Brivio – tel. +32 229 56172)

 

Životní prostředí: Komise postupuje Soudnímu dvoru případ SLOVINSKA, jelikož neodstranilo vysoce hořlavé staré pneumatiky

Evropská komise žaluje Slovinsko u Soudního dvora, protože neplní požadavky právních předpisů EU v oblasti odpadů. Případ se týká nelegální skládky v obci Lovrenc na Dravskem polju, kde je od roku 2006 skladováno více než 40 000 tun odpadu. V uvedené lokalitě vypukly v letech 2007 a 2008 velké požáry.

Skládky, jejich provoz je v rozporu s právními předpisy EU o odpadech, představují vážnou hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí. Vedle rizika vzniku požáru je tato lokalita navíc jako skládka značně nevhodná, protože se nachází v blízkosti vedení vysokého napětí a jelikož se v dotčené oblasti nachází jeden z největších zdrojů sladké vody v zemi. Slovinsko se zavázalo, že bude problém řešit a staré pneumatiky odstraní, avšak Komise byla s ohledem na velmi pomalý pokrok nucena zažalovat Slovinsko u Soudního dvora.

(Další informace:IP/15/4671Enrico Brivio – tel. +32 229 56172)

 

Daně: Komise postupuje Soudnímu dvoru případ ŘECKA týkající se uplatňování dědické daně na pozůstalosti odkázané neziskovým organizacím

Evropská komise rozhodla, že Soudnímu dvoru Evropské unie postoupí případ Řecka týkající se zdanění dědictví v případě majetku odkázaného neziskovým organizacím v jiném členském státě EU nebo EHP.

Řecké právní předpisy zacházejí s pozůstalostmi odkázanými určitým neziskovým organizacím se sídlem v Řecku příznivěji než s pozůstalostmi odkázanými podobným subjektům v jiném členském státě EU/EHP. Určité řecké neziskové organizace mají automaticky přístup k preferenční daňové sazbě 0,5 %, přičemž podobné neziskové organizace se sídlem v jiných členských státech EU/EHP mohou tuto preferenční daňovou sazbu využít pouze v případě, že je v příslušném jiném státě EU/EHP preferenční daňové zacházení přístupné také pro pozůstalosti odkázané řeckým neziskovým subjektům. Pokud není tato podmínka reciprocity splněna, pohybují se platné daňové sazby v rozmezí 20–40 %, a to v závislosti na zdanitelné hodnotě majetku.

(Další informace: IP/15/4674 Vanessa Mock – tel. +32 2 29 56194)

 

Daně: Komise postupuje Soudnímu dvoru případ ŘECKA týkající se diskriminačního osvobození od daně v případě hlavního bydliště

Evropská komise rozhodla, že Soudnímu dvoru Evropské unie postoupí případ Řecka týkající se osvobození od daně v případě hlavního bydliště, které se vztahuje pouze na státní příslušníky EU s trvalým bydlištěm v Řecku.

Řecké právní předpisy zvýhodňují výlučně ty daňové poplatníky (dědice), kteří již bydlí v Řecku a jsou obvykle řeckými státními příslušníky. Naproti tomu právní předpisy znevýhodňují ty dědice, kteří zdědí majetek v Řecku, avšak žijí mimo Řecko a obvykle nejsou řeckými státními příslušníky, nebo ty řecké státní příslušníky, kteří využili svého práva pracovat, studovat nebo žít v zahraničí.

(Další informace: IP/15/4675 Vanessa Mock – tel. +32 2 29 56194)

 

Dvě odůvodněná stanoviska

 

Energie: ŠPANĚLSKO bylo vyzváno, aby řádně uplatňovalo směrnici o obnovitelných zdrojích energie

Evropská komise oficiálně požádala Španělsko, aby zajistilo řádné provádění směrnice o obnovitelných zdrojích energie (2009/28/ES), zejména pokud jde o biopaliva. Směrnice obsahuje klíčová ustanovení pro dosažení 20% podílu obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie a pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. Obsahuje také klíčová ustanovení, která stanoví jednotlivé cíle pro celkový podíl obnovitelné energie na spotřebě energie každého členského státu a dosažení cíle, kterým je 10% podíl obnovitelné energie v oblasti dopravy. K dosažení tohoto cíle mohou být využita biopaliva, musí však splňovat řadu požadavků na udržitelnost: nemohou pocházet z oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí, jakou jsou například chráněné oblasti, nebo z oblastí se značným vázáním uhlíku, jako jsou pralesy nebo rašeliniště; musí rovněž generovat mnohem méně skleníkových plynů než fosilní paliva. V rozporu s tím, co stanoví směrnice, španělské právní předpisy odkládají uplatňování kritérií udržitelnosti ve Španělsku ve prospěch dosažení cíle v oblasti dopravy. Navíc španělské právní předpisy nakládají s udržitelnými biopalivy a surovinami odlišného zeměpisného původu odlišně, a to bez opodstatnění. Komise se podobnými problémy zabývala v rámci řízení o nesplnění povinnosti proti Polsku a Portugalsku. Další informace osměrnici o obnovitelných zdrojích energie na stránkách GŘ pro energetiku. (Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 229 56186)

Energie: MAĎARSKO má předložit národní akční plán energetické účinnosti

Evropská komise oficiálně požádala Maďarsko, aby předložilo svůj akční plán energetické účinnosti, požadovaný podle směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU). Tento plán, který musí být vypracován každé tři roky, je jednou z povinností uloženou směrnicí členským státům. Musí v něm být stanovena očekávaná spotřeba energie, plánovaná opatření ke zvýšení energetické účinnosti a zlepšení, jichž chtějí jednotlivé země EU dosáhnout. Maďarsko svůj akční plán Komisi dosud nepředložilo. Nejde o jedinou zemi, která požadovaný plán nepředložila, neboť k dnešnímu dni tak neučinilo ani Rumunsko a Slovinsko.

Z důvodu neprovedení směrnice o energetické účinnosti do vnitrostátního práva Komise zároveň postupuje případ Maďarska Soudnímu dvoru Evropské unie (další informace viz IP/15/4668). Více o národních akčních plánech energetické účinnosti. (Další informace: Anna-Kaisa Itkonen – tel. +32 229 56186)

 

Životní prostředí: Komise žádá ČESKOU REPUBLIKU, aby se zabývala znečišťováním ovzduší

Evropská komise žádá Českou republiku, aby zajistila soulad s právními předpisy EU, podle nichž mají členské státy omezit expozici jemným prachovým částicím (PM10) stanovením zvláštních mezních hodnot, které se musí dodržovat.Tyto jemné částice pocházejí z emisí z průmyslové výroby, dopravy a vytápění domácností a mohou způsobovat astma, kardiovaskulární obtíže, rakovinu plic a předčasná úmrtí. Podle nejnovějších údajů z České republiky jsou maximální denní limity těchto částic překračovány v regionech Praha, Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod (kromě roku 2008), městě Brno, regionech Střední Morava a Moravskoslezsko (zejména Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek). Moravskoslezsko (Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek) navíc překračují i limity roční. Komise se domnívá, že Česká republika nepřijala opatření na ochranu zdraví občanů, která měla být zavedena již od roku 2005, a vyzývá k přijetí progresivních, urychlených a účinných opatření, aby doba nedodržování předpisů zůstala co nejkratší. Dnes bylo odesláno odůvodněné stanovisko, kterému předcházela výzva z 22. února 2013. Jestliže Česká republika nezareaguje, může Komise věc postoupit Soudnímu dvoru EU. (Další informace: Enrico Brivio – tel. +32 229 56172)

 

Životní prostředí: Komise žádá ITÁLII, aby zlepšila odvádění a čistění odpadních vod

Evropská komise žádá Itálii, aby zlepšila shromažďování a čištění odpadních vod z četných aglomerací v celé zemi. Podle práva EU musí obce a města odvádět a čistit městské odpadní vody, protože nečištěné odpadní vody mohou ohrozit lidské zdraví a znečišťovat jezera, řeky, půdu a pobřežní a podzemní vody. Právo EU stanoví, že nejpozději v roce 2005 měly druhotným čištěním procházet veškeré odpadní vody z aglomerací s populačním ekvivalentem 10 000 až 15 000 obyvatel, jakož i vody vypouštěné do citlivých oblastí, např. zdrojů sladké vody a ústí řek, z aglomerací o počtu 2 000 až 10 000 obyvatel. Pro aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším než 15 000 byla lhůta pro veškeré vypouštěné odpadní vody stanovena na rok 2 000. Nejpozději od roku 1998 měly být na veškeré odpadní vody vypouštěné z aglomerací s populačním ekvivalentem vyšším než 10 000 uplatňovány přísnější požadavky. Komise konstatuje, že 817 aglomerací v Itálii s populačním ekvivalentem vyšším než 2 000 svoje odpadní vody neodvádí a přiměřeně nečistí. Mezi takové rozsáhlejší aglomerace patří Řím, Florencie, Neapol a Bari. Některé aglomerace neplní ani povinnost uplatňovat přísnější požadavky na vypouštění do citlivých oblastí. Jedná se přibližně o 20 regionů a autonomních provincií: Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna, Furlánsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie, Marche, Piemont, Apulie, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Trident, Umbrie, Valle d'Aosta a Benátsko. Itálie rovněž nevyhověla požadavku na odstranění fosforu a dusíku z vod vypouštěných do 32 citlivých oblastí. Výměna informací s Itálií vyjasnila, co Komise považuje za soustavné porušování povinností plynoucích z práva EU, a Itálii proto bylo zasláno odůvodněné stanovisko. Nebudou-li neprodleně přijata konkrétní opatření k nápravě stavu, může být věc postoupena Soudnímu dvoru EU. (Další informace: Enrico Brivio – tel. +32 229 56172)

 

Životní prostředí: Komise žádá FRANCII, aby zlepšila postupy pro strategické posuzování vlivů na životní prostředí

Evropská komise žádá Francii, aby zajistila, že všechny plány a programy, které budou mít pravděpodobně značný vliv na životní prostředí, budou schvalovány až po zvážení jejich dopadu. Francouzské právní předpisy v současnosti neobsahují některé povinnosti v této oblasti, zejména nezaručují oddělení funkcí orgánu pro životní prostředí od funkcí rozhodovacího orgánu, protože v některých případech obě role nyní vykonává jeden subjekt. Rozdělení pravomocí má zásadní význam pro to, aby veřejné orgány dokázaly rozhodovat nezávisle. Dalším nedostatkem je neúplnost seznamů plánů a programů, které budou mít pravděpodobně značný vliv na životní prostředí. Komise se domnívá, že na seznamy nyní neopodstatněně nejsou zařazovány plány a programy, u nichž by strategické posuzování vlivů mělo být provedeno. Dnešní výzva je součástí řízení o nesplnění povinnosti z roku 2009, a přestože mnoho původních otázek bylo vyřešeno, pomalý pokrok v otázkách dosud nevyřešených vede Komisi k zaslání odůvodněného stanoviska. Francie musí reagovat do dvou měsíců. Nebude-li odpověď uspokojivá, může být věc postoupena Soudnímu dvoru EU. (Další informace: Enrico Brivio – tel. +32 229 56172)

 

Životní prostředí: Komise žádá ŠPANĚLSKO, aby znovu zvážilo dopady bagrování v řece Guadalquivir na životní prostředí

Evropská komise žádá Španělsko, aby zaujalo obezřetný přístup k modernizaci námořní přístupové cesty do přístavu v Seville a vyhodnotilo případný negativní dopad na lokality sítě Natura 2000, mimo jiné na národní park Doñana. Z nedávné vědecké studie španělských orgánů vyplývá, že bagrování navigačního kanálu by závažně ohrozilo tvar ústí řeky a biologickou rozmanitost v ní a projevilo by se i v sousedních chráněných přírodních lokalitách. Podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť musí být důsledky veškerých plánů a programů, které by mohly významně ovlivnit chráněnou lokalitu, „přiměřeně hodnoceny“. Směrnice umožňuje uskutečnit projekty navzdory negativnímu posouzení, a to z důvodu převažujícího veřejného zájmu, ale v takovém případě jsou nutná kompenzační opatření pro zachování celkové soudržnosti sítě Natura 2000. Jelikož Španělsko podrobně nevyhodnotilo dopad projektu ani alternativní řešení, což je jeden ze základních požadavků směrnice, zasílá nyní Komise odůvodněné stanovisko. Španělsko musí reagovat do dvou měsíců. Nebude-li odpověď uspokojivá, může být věc postoupena Soudnímu dvoru EU. (Další informace: Enrico Brivio – tel. +32 229 56172)

 

Finanční služby: Komise žádá ITÁLII a ESTONSKO, aby zavedly pravidla EU o alternativních investičních fondech

Evropská komise oficiálně požádala Itálii a Estonsko, aby do vnitrostátního práva začlenily směrnici o správcích alternativních investičních fondů (2011/61/EU) a oznámily prováděcí opatření. Směrnice stanoví regulační a dohledový rámec pro správce alternativních investičních fondů určených profesionálním investorům. Harmonizované evropské normy upravené směrnicí mají zvýšit transparentnost činnosti správců alternativních investičních fondů, jakož i jimi spravovaných fondů. Jmenované členské státy provedly směrnici jen částečně. Itálie doposud neoznámila důležitá opatření týkající se podmínek zahájení výkonu činnosti správců alternativních fondů a udělování povolení pro tyto správce ani pravidla pro depozitáře, správu a nabízení alternativních fondů a dohled nad nimi. Estonsko rovněž neoznámilo některá pravidla týkající se udělování povolení správcům alternativních fondů ani pravidla pro depozitáře. Itálie a Estonsko měly směrnici do vnitrostátního práva začlenit do 22. července 2013. Komise proto oběma zemím zaslala odůvodněné stanovisko. Pokud nesplní své povinnosti do dvou měsíců, může Komise rozhodnout o postoupení věci Soudnímu dvoru EU a navrhnout finanční sankce podle čl. 260 odst. 3 SFEU. (Další informace: Vanessa Mock – tel. +32 225 61 94)

 

Daně: Komise žádá BELGII, aby sladila svá pravidla pro zdanění dividend

Belgické daňové předpisy v současnosti neumožňují odečítat ze zdanitelného příjmu příjmy ze zahraničí získané z finančních nástrojů, které byly odprodány, zastaveny nebo půjčeny stranám dohody o věcném zajištění či o půjčce.

 

Podle Komise jsou tyto předpisy v rozporu se směrnicí o mateřských a dceřiných společnostech (směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011), podle níž se nezdaňují zisky plynoucí mateřské společnosti z dceřiné společnosti usazené v jiném členském státě. Belgické orgány se vyzývají, aby tyto právní předpisy změnily.

Podle postupů EU při nesplnění povinnosti má žádost podobu odůvodněného stanoviska. Belgické orgány mají dva měsíce na to, aby Komisi oznámily opatření, jež přijaly za účelem správného uplatnění směrnice. Pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout, že postoupí věc Belgie Soudnímu dvoru Evropské unie. (Další informace: Vanessa Mock – tel. +32 225 61 94)

 

Daně: DPH na produkty zemědělského původu, které nejsou určeny pro potravinářské účely ani k využití v zemědělství

Evropská komise žádá Francii, aby uplatňovala základní sazbu DPH na produkty zemědělského původu, které nejsou určeny pro potravinářské účely ani k využití v zemědělství.

Francie totiž povoluje uplatňování snížené sazby DPH na některé produkty používané při výrobě nepotravinářských průmyslových produktů.

Žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Neobdrží-li Komise uspokojivou odpověď do dvou měsíců, může věc Francie postoupit Soudnímu dvoru EU. (Další informace: Vanessa Mock – tel. +32 225 61 94)

 

Doprava: Komise žádá NĚMECKO, aby zlepšilo zabezpečení přístavů

Evropská komise vyzvala Německo ke správnému uplatňování pravidel EU pro zabezpečení přístavů (směrnice 2005/65/ES) v Severním Porýní-Vestfálsku. Dnešní odůvodněné stanovisko se vydává v návaznosti na inspekci provedenou Komisí, která odhalila, že některé požadavky nejsou adekvátně plněny. Jde zejména o hodnocení zabezpečení přístavů. Tato pravidla jsou jedním ze základních kamenů námořní bezpečnostní politiky a mají zaručit vysokou úroveň bezpečnosti ve všech Evropských přístavech. Německo má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření přijatá v zájmu řádného uplatnění pravidel. Pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout o postoupení věci Soudnímu dvoru EU. (Další informace: Jakub Adamowicz – tel. +32 229 50195)

 

3. Další důležitá rozhodnutí

 

Finanční služby: Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti BULHARSKU, MAĎARSKU, LITVĚ a SLOVENSKU kvůli omezování investic do zemědělské půdy

Evropská komise dnes rozhodla, že oficiálně požádá Bulharsko, Maďarsko, Litvu a Slovensko o vyjádření k jejich právním předpisům o nabývání zemědělské půdy. Tyto předpisy obsahují některá ustanovení, která lze podle práva EU považovat za omezení volného pohybu kapitálu a svobody usazování. Omezení těchto základních svobod zaručených Smlouvou musí být řádně odůvodněno a musí být při něm dodrženy zásady nediskriminace a proporcionality. Členské státy mohou stanovovat vlastní pravidla na podporu rozvoje venkova, zajištění zemědělského využívání půdy a zamezení spekulativnímu tlaku na ceny půdy, avšak pouze v mezích práva EU. (Další informace: IP/15/4673 – Vanessa Mock – tel. +32 225 61 94)


 Annexe

MEMO/15/4666

Pro veřejnost:


Side Bar