Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Informačný prehľad

Zlepšenie investovania a spravovania finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti EÚ členskými štátmi a regiónmi EÚ

Brusel, 24 marec 2015

V rokoch 2014 až 2020 budú mať členské štáty, regióny a mestá v EÚ v rámci politiky súdržnosti (vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja, Európskemu sociálnemu fondu a Kohéznemu fondu) k dispozícii viac ako 351 miliárd EUR. Pre mnohé z týchto krajín ide o hlavný zdroj verejných financií. Tieto prostriedky je nevyhnutné vhodne investovať a spravovať, pretože v dôsledku nedostatkov vo vnútroštátnej, regionálnej a miestnej správe môže dôjsť k ohrozeniu úspešnej realizácie daných programov.

Na obdobie rokov 2007 až 2013 sú v rámci politiky súdržnosti pridelené finančné prostriedky, ktoré je ešte stále potrebné investovať. Komisia chce členským štátom pomôcť predísť strate cenných investícií a zabezpečiť, aby sa tieto financie náležite vynaložili a použili na správne druhy projektov, ktoré prinesú občanom úžitok.

Preto je hlavnou myšlienkou politiky súdržnosti EÚ na roky 2014 až 2020 posilnenie administratívnych kapacít s cieľom zlepšiť spôsob investovania a spravovania prostriedkov z predmetných fondov. Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu pripisuje danej oblasti prioritný význam.

Útvary Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku pod vedením komisárky Coriny Creţu v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie vypracovali súbor nových opatrení inšpirovaných uvedenou problematikou.

O čo vlastne v tejto iniciatíve ide?

Iniciatíva, ktorej cieľom je lepšie vykonávanie politiky súdržnosti, spočíva v prístupe zameranom na štyri oblasti:

1. „Pracovná skupina pre lepšie vykonávanie“ prostredníctvom špecializovaných akčných tímov podporuje orgány vnútroštátnej a regionálnej správy pri efektívnom využívaní investícií, ktoré sa nevyužili v programovom období 2007 až 2013. Pracovná skupina vypracovala analýzu kľúčových faktorov zodpovedných za isté oneskorenia pri vykonávaní politiky a začala formulovať podrobné a komplexné akčné plány pre každý ohrozený program. Komisia úzko spolupracuje s príslušnými členskými štátmi pri hľadaní riešení zameraných na maximálne využitie záväzkov v rámci viacročného finančného rámca na roky 2007 až 2013 v zmysle požiadaviek sformulovaných Európskou radou v decembri 2014.

2. Budovanie administratívnych kapacít v členských štátoch a regiónoch v súvislosti s programami na roky 2014 až 2020, a to prostredníctvom druhej fázy pôsobenia pracovnej skupiny a prostredníctvom rôznych opatrení, medzi ktoré patrí spoločné využívanie zručností, výmena expertov, odborné vzdelávanie a technická pomoc.

3. Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu má v úmysle preskúmať dôvody zaostávania regiónov s nízkou úrovňou hospodárskeho rozvoja či regiónov, ktoré sa už niekoľko rokov vyznačujú negatívnym rastom HDP. V kontexte politiky súdržnosti, ktorej cieľom je znižovať rozdiely medzi regiónmi Európy v súvislosti s rôznorodou úrovňou ich rozvoja, je tento trend je obzvlášť znepokojujúci.

4. Komisia zriaďuje skupinu expertov zameranú na nezávislé hodnotenie prijímania zjednodušených pravidiel členskými štátmi a na identifikovanie ďalších možností ich zjednodušenia. Skupina bude poskytovať odporúčania, ako možno zlepšiť využívanie možností v súvislosti so zjednodušením pravidiel týkajúcich sa využívania finančných prostriedkov príjemcami v programovom období 2014 až 2020. Sekundárny cieľ bude spočívať v navrhovaní spôsobov ďalšieho zjednodušenia pravidiel týkajúcich sa rámca po roku 2020. Toto opatrenie úzko súvisí s iniciatívou podpredsedníčky Kristaliny Georgievy týkajúcou sa „rozpočtu EÚ so zameraním na výsledky“.

Ako vznikla pracovná skupina pre lepšie vykonávanie?

Jednou z prvých iniciatív komisárky pre regionálnu politiku Coriny Creţu po jej nástupe do funkcie bolo vytvorenie osobitnej pracovnej skupiny s cieľom pomáhať členským štátom a regiónom pri využívaní investícií v rámci politiky súdržnosti. Pracovná skupina sa zameriava na pomoc viacerým krajinám, ktoré čelia problémom pri uskutočňovaní vopred naplánovaných investícií na zlepšenie svojej schopnosti čerpať prostriedky a využívať investičné príležitosti prostredníctvom silnejších administratívnych kapacít.

Na koho sa sústredí pracovná skupina?

Pozornosť pracovnej skupiny sa v súčasnosti zameriava na skupinu krajín, ktorých miera čerpania prostriedkov sa pohybuje pod priemerom EÚ. Táto situácia by mohla viesť k „zrušeniu viazanosti“ a strate finančných prostriedkov, ktoré sa už pridelili alebo sa plánujú prideliť.

Ide o týchto osem krajín: Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Čím sa vlastne pracovná skupina zaoberá?

Prvou úlohou pracovnej skupiny bolo na základe štruktúrovaného a jednotného prístupu vo všetkých členských štátoch preskúmať a zanalyzovať danú situáciu. Súčasťou tejto úlohy bola aj identifikácia prekážok a zásadných nedostatkov pri realizácii každej prioritnej osi príslušných programov. V niektorých krajinách existujú problémy a oneskorenia pri realizácii veľkých infraštruktúrnych projektov, najmä v oblasti životného prostredia a dopravy. V iných krajinách sa zase vyskytujú celkové nedostatky týkajúce sa administratívnych kapacít, ako aj viaceré problémy v oblasti štruktúry a riadenia.

Pracovná skupina je zodpovedná za vypracovanie akčných plánov pre každý príslušný členský štát alebo, v prípade už existujúcich plánov, za ich revíziu. Vďaka tomuto postupu sa zabezpečí výmena skúseností a šírenie osvedčených postupov medzi zúčastnenými subjektmi. S cieľom zabazpečiť, aby sa podnikli vhodné opatrenia aj v súvislosti s Európskym sociálnym fondom, bude Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie v prípade potreby postupovať v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre regionálnu a mestskú politiku.

Ide o pranierovanie?

Vôbec nie – cieľom je propagovať modely osvedčených postupov a podať pomocnú ruku.Zároveň tak môže dôjsť k zintenzívneniu budovania administratívnych kapacít, a to najmä s cieľom zlepšiť vykonávanie politiky v období rokov 2014 až 2020, a pritom sa poučiť z minulosti. Ide o druhý cieľ pracovnej skupiny v strednodobom horizonte. Od členských štátov sa očakáva, že svoj rozpočet na technickú pomoc budú v rámci politiky súdržnosti využívať účinnejšie a cielenejšie, aby tak posilnili svoje administratívne kapacity na využívanie fondov.

Prečo záleží na administratívnych kapacitách?

Politika súdržnosti funguje podľa zásady „zdieľaného hospodárenia“, ktorú spoločne uplatňujú Komisia a vnútroštátne i miestne orgány, ktoré v členských štátoch spravujú dané finančné prostriedky.

Nová politika súdržnosti na obdobie rokov 2014 až 2020 sa zameriava na budovanie administratívnych kapacít, ktoré členským štátom umožnia plne sa prispôsobiť novým požiadavkám na využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov, účinne realizovať investičné programy a dosahovať čo najlepšie výsledky.

Celkovo sa za kľúčový faktor úspechu politiky súdržnosti EÚ považujú administratívne kapacity na riadenie a využívanie fondov a programov a projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Keď verejná správa zodpovedná za riadenie daných fondov (riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, certifikačné orgány, orgány auditu) funguje slabšie, stretáva sa s prekážkami a problémami. V konečnom dôsledku tak investície nemôžu ľuďom žijúcom v európskych regiónoch a mestách priniesť očakávaný úžitok. Nejde iba o otázku etiky a pravidiel – neefektívna administratíva je zároveň finančne náročnejšia.

Ako podporujete administratívne kapacity v záujme lepšieho využívania fondov?

Podpora administratívnych kapacít si vyžaduje využívanie náležitých štruktúr, ľudských zdrojov, systémov a nástrojov. Inými slovami, treba zabezpečiť jasné rozdelenie povinností a úloh, primeranú odbornú prípravu pracovníkov a prijatie správnych ľudí na spravovanie finančných prostriedkov. Musia mať zároveň k dispozícii vhodné nástroje – IT systémy, príručky a pravidlá na riadenie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ak sú tieto systémy a nástroje k dispozícii, organizácie sú menej zraniteľné. Ďalším dôležitým prvkom je správa, teda zodpovednosť riadiacich pracovníkov za výkon, zabezpečovanie ochrany pred korupciou a konfliktmi záujmov a podpora transparentnosti.

O čo konkrétne ide?

Európska komisia spustila sériu vzdelávacích podujatí s cieľom pripraviť sa na nové programové obdobie. Tieto podujatia sú určené pre vnútroštátne a regionálne orgány zodpovedné za riadenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Sú venované predovšetkým príprave programov a ich vykonávaniu, ale zaoberajú sa aj otázkami finančného riadenia a kontroly.

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku zároveň prispieva k posilneniu administratívnych kapacít vnútroštátnych a regionálnych správ s využitím analytických/diagnostických nástrojov, usmernení a špecializovaných podporných mechanizmov, akými sú napríklad výmena osvedčených postupov a skúseností alebo uľahčenie vytvárania partnerských sietí. Dôraz sa kladie najmä na pomoc týmto subjektom v záujme zlepšenia riadenia investícií EÚ.

Komisia nedávno spustila dve nové iniciatívy: Systém partnerskej výmeny informácií TAIEX-REGIO PEER 2 PEER (spustený 24. marca) a Pakty integrity:

Iniciatíva PEER 2 PEER je určená pre 24 000 pracovníkov orgánov zaoberajúcich sa riadením finančných prostriedkov a projektov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. Prostredníctvom projektu PEER 2 PEER sa zabezpečí priame riešenie konkrétnych žiadostí orgánov zaznamenaných v online databáze, ako aj pomoc vo forme expertných misií, študijných návštev a špecifických seminárov. Pracovníci ochotní podeliť sa o svoje odborné poznatky by sa mali zaregistrovať v databáze expertov.

  • Pakty integrity vypracovala mimovládna organizácia Transparency International s cieľom podporovať vlády, podniky a občiansku spoločnosť pri zvyšovaní dôvery a transparentnosti vo verejnom obstarávaní. Komisia v súčasnosti plánuje pilotne zaviesť pakty integrity v rámci viacerých projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu.

Takýto pakt integrity v súvislosti s finančnými prostriedkami v rámci politiky súdržnosti bude predstavovať právne záväznú dohodu medzi riadiacim orgánom a podnikmi uchádzajúcimi sa o verejné zákazky, že v rámci verejného obstarávania budú postupovať transparentne a efektívne. V záujme väčšej miery zodpovednosti bude súčasťou paktov integrity aj systém monitorovania, ktorý bude riadiť vybraná organizácia občianskej spoločnosti.

Výzvy na vyjadrenie záujmu o účasť na pilotnom uplatňovaní tohto nástroja v projektoch spolufinancovaných v rámci politiky súdržnosti v členských štátoch sa zverejnia v máji 2015. Orgánom a príjemcom sa dôrazne odporúča účasť na tejto iniciatíve.

Existujú aj iné spôsoby, ako by členské štáty a regióny mohli investovať do efektívnych verejných správ?

V kontexte presahujúcom rámec technickej pomoci by oprávnené členské štáty mali využívať opatrenia slúžiace na podporu širšieho budovania inštitucionálnych kapacít. Investície do inštitucionálnych kapacít a efektívna verejná správa (tematický cieľ 11) s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja sledujú širší a dlhodobejší cieľ. Pozornosť sa zameriava na podstatu reformy a systémovú zmenu s cieľom zlepšiť vnútornú výkonnosť verejnej správy, a to nezávisle od jej úlohy pri správe prostriedkov EÚ.

V rokoch 2014 až 2020 budú európske štrukturálne a investičné fondy naďalej slúžiť na podporu budovania inštitucionálnych kapacít a reforiem. Cieľom tejto podpory je vytvoriť inštitúcie, ktoré fungujú stabilne a predvídateľne, dostatočne flexibilne reagujú na spoločenské výzvy, sú otvorené dialógu s verejnosťou, schopné zavádzať nové politické riešenia a poskytovať lepšie služby. Daná podpora je určená na zefektívnenie organizačných procesov, modernizáciu riadenia a motivovanie zamestnancov verejnej správy a zvyšovanie ich kvalifikácie.

Podpora reforiem verejnej správy ako súčasť budovania inštitucionálnych kapacít v rámci tematického cieľa v programovom období 2014 až 2020 súvisí s príslušnými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, súvisiacimi pracovnými dokumentmi útvarov Komisie, prípadne aj programami ekonomických úprav a národnými programami reforiem.

Budú na pomoc pri realizácii tohto úsilia vyčlenené finančné prostriedky v ďalšom programovom období?

Áno. V rámci nového rozpočtu pre oblasť politiky súdržnosti na roky 2014 až 2020 sa vyčlenilo približne 4,8 miliardy EUR na podporu budovania inštitucionálnych kapacít a reforiem. Tieto finančné prostriedky poputujú aj na posilnenie kapacity orgánov priamo zapojených do vykonávania, a to prostredníctvom technickej pomoci.

Ako pomáhate v boji proti podvodom a korupcii?

0,2 % všetkých oznámených chýb v rámci riadenia politiky súdržnosti vzniká v dôsledku podvodov. Komisia zaujíma voči podvodom a korupcii prístup nulovej tolerancie a to isté očakáva od členských štátov a regiónov. Finančná pomoc by sa mala použiť na podporu konkurencieschopnosti, zvyšovanie produktivity a vytváranie nových pracovných príležitostí. Pri kontrole realizácie partnerských dohôd a operačných programov Komisia trvá na jasnom záväzku členských štátov podnikať opatrenia na zabránenie podvodom. Plnenie tohto záväzku bude dôkladne sledovať.

V decembri 2013 zorganizovala Komisia spolu s organizáciou Transparency International medzinárodnú konferenciu, po ktorej nasledovala séria seminárov v jednotlivých krajinách venovaná problematike boja proti podvodom v kontexte európskych štrukturálnych a investičných fondov. Hlavným cieľom týchto podujatí bolo ponúknuť pracovníkom orgánov praktické nástroje, ktoré môžu zabrániť zneužitiu finančných prostriedkov.

Jedným z konkrétnych výsledkov týchto seminárov je myšlienka uplatnenia systému „paktov integrity“, ktorý vyvinula organizácia Transparency International, na projekty podporované v rámci politiky súdržnosti.

Komisia okrem toho vyvinula nový IT nástroj s názvom ARACHNE, ktorého využívanie dôrazne odporúča členským štátom. Tento nástroj spája monitorovacie údaje týkajúce sa európskych štrukturálnych a investičných fondov s externými databázami, pričom riadiacim orgánom pomáha pri identifikovaní projektov s vyšším rizikom, ktoré si vyžadujú dôkladnejšie preskúmanie.

 Viac informácií:

PEER 2 PEER

Európska komisia a Transparency International spojili sily v záujme lepšieho využívania investícií EÚ

Internetová stránka Inforegio: Zlepšenie investovania a spravovania finančných prostriedkov

Internetová stránka ESF: Lepšie verejné služby

MEMO/15/4654

Pre verejnosť:


Side Bar