Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Βελτίωση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες της ΕΕ επενδύουν και διαχειρίζονται τα κονδύλια της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή

Βρυξέλλες, 24 Μάρτιος 2015

Κατά την περίοδο 2014-2020, πάνω από 351 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη της ΕΕ, τις περιφέρειες και τις πόλεις στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής). Για πολλές από τις εν λόγω χώρες τα κονδύλια αυτά αποτελούν την κύρια πηγή δημόσιας χρηματοδότησης. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνεται ορθή επένδυση και διαχείριση των χρημάτων αυτών, καθώς οι αδυναμίες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων.

Για την περίοδο 2007-2013, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, έχουν εκχωρηθεί κονδύλια που δεν έχουν επενδυθεί ακόμη. Η Επιτροπή επιθυμεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αποφύγουν την απώλεια πολύτιμων επενδύσεων και να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα δαπανώνται σωστά και στα κατάλληλα είδη έργων, από τα οποία οι πολίτες θα επωφεληθούν.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για τη βελτίωση του τρόπου επένδυσης και διαχείρισης των κονδυλίων βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή κατά την περίοδο 2014-2020. Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Corina Creţu, έχει προσδιορίσει το εν λόγω θέμα ως προτεραιότητα για δράση.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το υπόβαθρο μιας δέσμης νέων δράσεων που έχουν οργανωθεί από την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Corina Creţu, και τις υπηρεσίες της στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, με τη συμβολή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης.

Τι συνεπάγεται η προσέγγιση;

Η πρωτοβουλία για την καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή συνίσταται σε μια προσέγγιση τεσσάρων επιπέδων:

1. Η «Ειδική ομάδα για την καλύτερη υλοποίηση», μέσω εξατομικευμένων ομάδων δράσης, υποστηρίζει τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, ώστε να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις υπόλοιπες επενδύσεις από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Η ειδική ομάδα ανέλυσε τους βασικούς παράγοντες που ευθύνονται για καθυστερήσεις στην υλοποίηση και άρχισε να διαμορφώνει λεπτομερή και ολοκληρωμένα σχέδια δράσης για κάθε πρόγραμμα σε κίνδυνο. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα οικεία κράτη μέλη για την εξεύρεση λύσεων, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση των αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2014.

2. Ανάπτυξη διοικητικής ικανότητας στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020, μέσω της δεύτερης φάσης της ειδικής ομάδας και μέσω διάφορων μέτρων, όπως η ανταλλαγή δεξιοτήτων, η ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, η κατάρτιση και η τεχνική βοήθεια.

3. Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Corina Creţu, προτίθεται να εξετάσει τον λόγο για τον οποίο υστερούν οι περιφέρειες με χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης ή οι περιφέρειες που αντιμετωπίζουν αρνητική ανάπτυξη του ΑΕΠ επί πολλά έτη. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για την πολιτική για τη συνοχή, η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρώπης.

4. Η Επιτροπή συστήνει ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ανεξάρτητη εκτίμηση της υιοθέτησης της απλούστευσης από τα κράτη μέλη και τον εντοπισμό περαιτέρω δυνατοτήτων απλούστευσης των κανόνων. Η ομάδα θα προβαίνει σε συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η υιοθέτηση ευκαιριών απλούστευσης κατά την υλοποίηση των ταμείων για τους δικαιούχους στη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020. Δευτερεύων στόχος είναι να προταθούν τρόποι περαιτέρω απλούστευσης στο πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020. Η δράση αυτή συνδέεται στενά με την πρωτοβουλία της Αντιπροέδρου κ. Kristalina Georgieva για έναν «προϋπολογισμό της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα».

Πώς προέκυψε η ειδική ομάδα για την καλύτερη υλοποίηση;

Η δημιουργία ειδικής ομάδας με στόχο την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες της πολιτικής για τη συνοχή ήταν μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Corina Creţu, όταν ανέλαβε καθήκοντα. Η ειδική ομάδα στοχεύει να βοηθήσει ορισμένες χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την εκτέλεση προηγουμένως προγραμματισμένων επενδύσεων, ώστε να βελτιώσουν την ικανότητα «απορρόφησης» και να εκμεταλλευτούν τις επενδυτικές ευκαιρίες, μέσω ισχυρότερης διοικητικής ικανότητας.

Σε ποια σημεία εστιάζεται η ειδική ομάδα;

Επί του παρόντος, η προσοχή της ειδικής ομάδας εστιάζεται σε μια ομάδα χωρών των οποίων τα ποσοστά απορρόφησης υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ. Η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει στην «αποδέσμευση» και την απώλεια των κονδυλίων που έχουν εκχωρηθεί ή προγραμματίζεται να εκχωρηθούν.

Οι οκτώ εν λόγω χώρες είναι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία.

Τι κάνει στην πραγματικότητα η ειδική ομάδα;

Η πρώτη ενέργεια της ειδικής ομάδας ήταν να καταγράψει και να αναλύσει την κατάσταση μέσω διαρθρωμένης και ομοιόμορφης προσέγγισης σε όλα τα οικεία κράτη μέλη. Αυτό περιλάμβανε τον προσδιορισμό των εμποδίων και των βασικών αδυναμιών ως προς την υλοποίηση, για κάθε άξονα προτεραιότητας των οικείων προγραμμάτων. Για ορισμένες χώρες, υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές και το περιβάλλον. Άλλες πάσχουν από γενικές αδυναμίες στη διοικητική τους ικανότητα, καθώς και πιο διαρθρωτικά θέματα και θέματα διακυβέρνησης.

Η ειδική ομάδα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση σχεδίων δράσης για κάθε οικείο κράτος μέλος ή την αναθεώρηση των υφιστάμενων σχεδίων, στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται ήδη. Η διαδικασία αυτή θα διασφαλίσει την ανταλλαγή εμπειριών και τη διάδοση ορθών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων. Κατά περίπτωση, η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης ενώνει τις δυνάμεις της με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται επίσης τα κατάλληλα μέτρα στον τομέα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ο στόχος είναι η κατονομασία και η μομφή;

Σε καμία περίπτωση —ο στόχος είναι να προωθηθούν υποδείγματα ορθών πρακτικών και να δοθεί υποστήριξη.Η ανάπτυξη διοικητικής ικανότητας μπορεί επίσης να εντατικοποιηθεί, ιδίως με σκοπό τη βελτίωση της υλοποίησης κατά την περίοδο 2014-2020 και την άντληση διδαγμάτων από το παρελθόν. Αυτή είναι η δεύτερη εντολή της ειδικής ομάδας, μεσοπρόθεσμα. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τον προϋπολογισμό τους για τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή με πιο αποδοτικό και στοχευμένο τρόπο, ώστε να ενισχύσουν τη διοικητική τους ικανότητα για την υλοποίηση των Ταμείων.

Για ποιον λόγο είναι σημαντική η διοικητική ικανότητα;

Η πολιτική για τη συνοχή λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της «επιμερισμένης διαχείρισης» —επιμερίζεται μεταξύ της Επιτροπής και των τοπικών και εθνικών φορέων που διαχειρίζονται τα κονδύλια στα κράτη μέλη.  

Η νέα πολιτική για τη συνοχή για την περίοδο 2014-2020 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διοικητικής ικανότητας, ώστε τα κράτη μέλη να προσαρμοστούν πλήρως στις νέες απαιτήσεις για τη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, ώστε να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα επενδυτικά τους προγράμματα και να επιτυγχάνουν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα.

Συνολικά, η διοικητική ικανότητα διαχείρισης και επένδυσης των κονδυλίων, καθώς και των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων και έργων θεωρείται βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην επιτυχία της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή. Όταν οι δημόσιες διοικήσεις που διαχειρίζονται τα κονδύλια (διαχειριστικές αρχές, ενδιάμεσοι φορείς, αρχές πιστοποίησης, ελεγκτικές αρχές) είναι ασθενέστερες, αντιμετωπίζουν εμπόδια και προκλήσεις. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι οι επενδύσεις δεν μπορούν να αποφέρουν τα αναμενόμενα οφέλη για τα άτομα που κατοικούν στις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης. Δεν πρόκειται μόνο για θέμα δεοντολογίας και κανόνων —η λειτουργία μιας αναποτελεσματικής διοίκησης είναι επίσης πιο δαπανηρή.

Πώς υποστηρίζετε τη διοικητική ικανότητα για καλύτερη υλοποίηση των Ταμείων;

Η υποστήριξη της διοικητικής ικανότητας αφορά την υλοποίηση των κατάλληλων δομών, ανθρώπινων πόρων, συστημάτων και εργαλείων. Με άλλα λόγια, τη διασφάλιση ότι οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα είναι σαφώς καθορισμένα· ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο· και ότι έχουν προσληφθεί τα κατάλληλα άτομα για τη διαχείριση των κονδυλίων. Πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα εργαλεία —πληροφοριακά συστήματα, εγχειρίδια, κανόνες— για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Αν υπάρχουν τα συστήματα και τα εργαλεία, οι οργανώσεις είναι λιγότερο ευάλωτες. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η διακυβέρνηση. Αυτό σημαίνει λογοδοσία των διαχειριστών για τις επιδόσεις, προστασία από τη διαφθορά και τη σύγκρουση συμφερόντων και προώθηση της διαφάνειας.

Και πιο συγκεκριμένα;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια σειρά εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Οι εν λόγω εκδηλώσεις έχουν ως στόχο τις εθνικές και περιφερειακές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής. Προορίζονται κυρίως για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση, αλλά ασχολούνται και με θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ελέγχου.

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων με τη χρήση αναλυτικών/διαγνωστικών εργαλείων, καθοδήγησης και εξατομικευμένων μηχανισμών υποστήριξης, όπως η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών ή η διευκόλυνση της δικτύωσης μεταξύ ομοτίμων. Η έμφαση δίνεται κυρίως στην παροχή βοήθειας για την καλύτερη διαχείριση των επενδύσεων της ΕΕ.

Πρόσφατα η Επιτροπή εγκαινίασε δύο νέες πρωτοβουλίες: το σύστημα ανταλλαγής TAIEX-REGIO PEER 2 PEER (που εγκαινιάστηκε στις 24 Μαρτίου) και τα σύμφωνα ακεραιότητας:

Η πρωτοβουλία PEER 2 PEER έχει σχεδιαστεί για τους 24.000 υπαλλήλους που εργάζονται σε φορείς διαχείρισης χρηματοδότησης και έργων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Ανταποκρίνεται άμεσα σε συγκεκριμένα αιτήματα από αρχές που συνδέονται στη διαδικτυακή βάση δεδομένων και θα παρέχει βοήθεια υπό τη μορφή αποστολών εμπειρογνωμόνων, επισκέψεων μελέτης και ειδικών εργαστηρίων. Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μοιραστούν την εμπειρογνωμοσύνη τους πρέπει να εγγράφονται στη βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων.

  • Τα σύμφωνα ακεραιότητας αναπτύχθηκαν από τη ΜΚΟ Transparency International για την παροχή υποστήριξης προς κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις. Η Επιτροπή στοχεύει τώρα να εφαρμόσει πιλοτικά τα σύμφωνα ακεραιότητας σε διάφορα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Ένα σύμφωνο ακεραιότητας για τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή θα είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, μεταξύ της διαχειριστικής αρχής και των εταιρειών που υποβάλλουν προσφορά για δημόσιες συμβάσεις, ότι θα ακολουθηθεί διαφανής και αποδοτική διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων. Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη λογοδοσία, τα σύμφωνα ακεραιότητας θα περιλαμβάνουν ένα σύστημα παρακολούθησης με επικεφαλής μια επιλεγμένη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή αυτού του μηχανισμού για έργα που συγχρηματοδοτούνται από την πολιτική για τη συνοχή στα κράτη μέλη θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2015. Αρχές και δικαιούχοι ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν αυτή την πρωτοβουλία.

Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να επενδύσουν σε αποδοτικές δημόσιες διοικήσεις;

Πέραν της τεχνικής βοήθειας, τα επιλέξιμα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν μέτρα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη ευρύτερης θεσμικής ικανότητας. Οι επενδύσεις στην ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας και αποδοτικής δημόσιας διοίκησης (Θεματικός στόχος 11), που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχουν ευρύτερο και πιο μακροπρόθεσμο στόχο. Η εστίαση είναι στην πραγματική μεταρρύθμιση και τη συστημική αλλαγή για τη βελτίωση της εγγενούς απόδοσης των δημόσιων διοικήσεων, ανεξάρτητα από τον ρόλο τους στη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ.

Κατά την περίοδο 2014-2020, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας και τις μεταρρυθμίσεις. Ο σκοπός της υποστήριξης αυτής είναι να δημιουργηθούν θεσμικά όργανα που θα είναι σταθερά και προβλέψιμα, αρκετά ευέλικτα ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της κοινωνίας, ανοικτά σε διάλογο με το κοινό, ικανά να εισαγάγουν νέες λύσεις πολιτικής και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες. Η υποστήριξη είναι προσανατολισμένη σε πιο αποδοτικές οργανωτικές διαδικασίες, σύγχρονη διαχείριση και ενθουσιώδεις δημόσιους υπαλλήλους με τα κατάλληλα προσόντα.

Η υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης ως μέρος του θεματικού στόχου ανάπτυξης της θεσμικής ικανότητας κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 συνδέεται με τις σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, συναφή έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, προγράμματα οικονομικής προσαρμογής, κατά περίπτωση, και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων.

Κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, υπάρχουν χρήματα για συμβολή στην προσπάθεια αυτή;

Ναι. Περίπου 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού για την πολιτική για τη συνοχή για την περίοδο 2014-2020, ώστε να υποστηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις και η ανάπτυξη θεσμικής ικανότητας. Τα κονδύλια θα χρησιμοποιούνται επίσης για την ενίσχυση της ικανότητας των φορέων που συμμετέχουν άμεσα στην υλοποίηση, μέσω τεχνικής βοήθειας.

Με ποιον τρόπο θα βοηθήσετε στην καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς;

Το 0,2 % του συνόλου των σφαλμάτων που αναφέρονται στη διαχείριση της πολιτικής για τη συνοχή οφείλονται σε απάτη. Η Επιτροπή έχει μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής όσον αφορά την απάτη και τη διαφθορά και αναμένει το ίδιο από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες. Η χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Κατά τον έλεγχο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, η Επιτροπή επιμένει στη σαφή δέσμευση από τα κράτη μέλη ότι θα λάβουν μέτρα για την πρόληψη της απάτης, και θα παρακολουθεί στενά την εν λόγω δέσμευση.  

Τον Δεκέμβριο του 2013, σε συνεργασία με την Transparency International, η Επιτροπή διοργάνωσε διεθνές συνέδριο και ακολούθησε μια σειρά εθνικών σεμιναρίων για την καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Σκοπός των εκδηλώσεων αυτών ήταν να προσφέρουν στους υπαλλήλους πρακτικά εργαλεία για την πρόληψη της κατάχρησης κονδυλίων.

Ένα από τα απτά αποτελέσματα αυτών των σεμιναρίων ήταν η ιδέα της εφαρμογής του συστήματος «συμφώνων ακεραιότητας», το οποίο αναπτύχθηκε από την Transparency International, σε έργα που υποστηρίζονται από την πολιτική για τη συνοχή.

Η Επιτροπή έχει επίσης αναπτύξει —και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να το χρησιμοποιούν— ένα νέο εργαλείο πληροφορικής που ονομάζεται ARACHNE. Το εργαλείο αυτό συνδυάζει δεδομένα παρακολούθησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων με εξωτερικές βάσεις δεδομένων και βοηθά τις διαχειριστικές αρχές να προσδιορίσουν έργα με υψηλότερους κινδύνους, που απαιτούν λεπτομερέστερη εξέταση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

PEER 2 PEER

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Transparency International ενώνουν τις δυνάμεις τους για την καλύτερη αξιοποίηση των επενδύσεων της ΕΕ

Στον δικτυακό τόπο INFOREGIO: Βελτίωση της επένδυσης και διαχείρισης κονδυλίων

Στον δικτυακό τόπο του ΕΚΤ: Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες

MEMO/15/4654

Ερωτήσεις του κοινού:


Side Bar