Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Faktaark

Forbedring af EU-medlemsstaternes og regionernes investering og forvaltning af EU's samhørighedsmidler

Bruxelles, 24 marts 2015

Mere end 351 mia. EUR vil være til rådighed i 2014-2020 for EU-medlemsstater, regioner og byer under samhørighedspolitikken (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden). For mange af disse lande er det den vigtigste offentlige finansieringskilde. Det er afgørende, at disse midler investeres og forvaltes godt, da svagheder i nationale, regionale og lokale forvaltninger kan betyde, at disse programmers succes bliver mindre vellykkede.

Der er tildelt midler under samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013, som stadig ikke er investeret. Kommissionen vil hjælpe medlemsstaterne med at undgå at miste værdifulde investeringer og sikre, at pengene anvendes korrekt ogpåi de rette typer projekter, som borgerne kan nyde godt af.

Derfor er en styrkelse af den administrative kapacitet for at forbedre den måde, hvorpå midlerne investeres og forvaltes, helt central for EU's samhørighedspolitik 2014-2020. Corina Creţu, kommissær for regionalpolitik, har udpeget dette som en prioritet.

Dette ligger bag et sæt nye foranstaltninger, der er udformet af Corina Creţu, kommissær for regionalpolitik, og Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik med bidrag fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion.

Hvad indebærer tilgangen egentlig?

Initiativet for en bedre gennemførelse af samhørighedspolitikken består af en firdelt tilgang:

1. "Taskforcen for bedre gennemførelse" støtter gennem skræddersyede indsatshold nationale og regionale administrationer, når de skal anvende de resterende investeringer fra programmeringsperioden 2007-2013 effektivt. Taskforcen analyserede de nøglefaktorer, der ligger til grund for forsinkelser i gennemførelsen, og begyndte at udarbejde detaljerede og omfattende handlingsplaner for hvert program i farezonen. Kommissionen arbejder tæt sammen med de berørte medlemsstater for at finde løsninger, der kan maksimere udnyttelsen af forpligtelserne under den flerårige finansielle ramme for 2007-2013, som krævet af Det Europæiske Råd i december 2014.

2. Opbyggelse af administrativ kapacitet i medlemsstaterne og regionerne for 2014-2020-programmerne gennem taskforcens anden fase og gennem forskellige tiltag, såsom færdighedsdeling , udveksling af eksperter, uddannelse og teknisk bistand.

3. Corina Creţu, kommissær for regionalpolitik, agter at undersøge, hvorfor regioner med en ringe økonomisk udvikling eller regioner, der har oplevet adskillige år med en negativ vækst i BNP, sakker agterud. Denne tendens er navnlig bekymrende for samhørighedspolitikken, der sigter mod at nedbringe ulighederne mellem de europæiske regioners udviklingsniveauer.

4. Kommissionen opretter en ekspertgruppe, der uafhængigt skal vurdere medlemsstaternes forenklingstiltag og pege på yderligere muligheder for at forenkle reglerne. Gruppen vil fremlægge anbefalinger om, hvordan man kan udnytte flere muligheder for forenkling i anvendelsen af midlerne til støttemodtagere i programmeringsperioden 2014-2020. Et sekundært mål ville være at foreslå, hvordan man kan forenkle rammen yderligere efter 2020. Denne foranstaltning er tæt knyttet til næstformand Kristalina Georgievas initiativ om et "resultatorienteret EU-budget".

Hvad er baggrunden for taskforcen for bedre gennemførelse?

Oprettelsen af en særlig taskforce til at hjælpe medlemsstaterne og regionerne med at bruge samhørighedsinvesteringerne var et af de første initiativer, som regionalpolitikkommissær Corina Creţu tog, da hun tiltrådte. Taskforcen sigter mod at hjælpe et antal lande, der står over for vanskeligheder, med at gennemføre tidligere planlagte investeringer, så deres "absorptionskapacitet" kan forbedres, og investeringsmuligheder gribes gennem styrket administrativ kapacitet.

Hvem fokuserer taskforcen på?

Taskforcens opmærksomhed er netop nu fokuseret på en gruppe lande, hvis absorptionsrater er under EU-gennemsnittet. Denne situation kan lede til "frigørelse" og tab af midler, der er blevet tildelt eller planlagt.

De otte berørte lande er Bulgarien, Italien, Kroatien, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn.

Hvad laver taskforcen egentlig?

Taskforcens første handling var at tage bestik og analysere situationen gennem en struktureret og ensartet tilgang for alle de berørte medlemsstater. Dette indebar udpegning af flaskehalse og centrale svagheder i gennemførelsen af hver prioritetsakse for de berørte programmer. Der er for nogle lande problemer og forsinkelser i gennemførelsen af store infrastrukturprojekter, navnlig miljø- og transportprojekter. Andre er hæmmet af overordnede svagheder i deres administrative kapacitet samt problemer af mere strukturel og forvaltningsmæssig art.

Taskforcen er ansvarlig for at udarbejde handlingsplaner for hver berørt medlemsstat eller gennemgå eksisterende planer, der allerede måtte være i kraft. Denne proces vil sikre erfaringsudveksling og en vifte af god praksis blandt deltagerne. Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion vil, hvor det er relevant, gå sammen med Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik for at sikre, at der også træffes passende foranstaltninger vedrørende Den Europæiske Socialfond.

Handler det om at navngive og udstille de dårligste?

Slet ikke — målet er at fremme modeller for god praksis og give en hjælpende hånd.Opbygning af administrativ kapacitet kan også optrappes, navnlig med henblik på at forbedre gennemførelsen i perioden 2014-2020 og tage ved lære af fortiden. Dette er taskforcens andet ansvarsområde på kort sigt. Medlemsstaterne opfordres til at anvende deres budgetter for teknisk bistand under samhørighedspolitikken på en mere effektiv og målrettet måde for at styrke deres administrative kapacitet til at gennemføre fondene.

Hvorfor er administrativ kapacitet vigtig?

Samhørighedspolitikken fungerer efter princippet om "delt forvaltning" — delt mellem Kommissionen og de lokale og nationale organer, der forvalter midlerne i medlemsstaterne.  

Den nye samhørighedspolitik for 2014-2020 sætter fokus på opbyggelse af administrativ kapacitet i medlemsstaterne for fuldt ud at opfylde de nye krav om anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde for at gennemføre deres investeringsprogrammer effektivt og opnå de bedst mulige resultater.

Overordnet set anses administrativ kapacitet til at forvalte og investere midlerne og EU-finansierede programmer og projekter som en nøglefaktor, der bidrager til at gøre EU's samhørighedspolitik vellykket. Når de offentlige administrationer, der forvalter fondene (forvaltningsmyndigheder, bemyndigede organer, attesteringsmyndigheder og revisionsmyndigheder), er svagere, kommer de til at stå over for flaskehalse og udfordringer. Slutresultatet er, at investeringerne ikke kan levere de forventede fordele til borgere i Europas regioner og byer. Det er ikke blot et spørgsmål om etik og regler — det er også dyrere at have en ineffektiv administration.

Hvordan støtter man en administrativ kapacitet for bedre anvendelse af fondene?

Støtte af administrativ kapacitet handler om at få de rette strukturer, menneskelige ressourcer, systemer og redskaber på plads. Med andre ord sørge for at ansvarsområder og opgaver er fordelt entydigt, personalet uddannet korrekt og den rette type personer ansat til at forvalte midlerne. De skal også være udstyret med de rette redskaber — IT-systemer, manualer og regler — til at forvalte de europæiske struktur- og investeringsfonde. Organisationer er mindre sårbare, hvis systemerne og redskaberne er på plads. Governance er et andet vigtigt element. Det vil sige at gøre ledere ansvarlige for resultater, forebygge korruption og interessekonflikter og fremme gennemsigtighed.

Hvad vil det helt konkret sige?

Europa-Kommissionen har lanceret en række uddannelsesforanstaltninger for at forberede den nye programmeringsperiode. Disse foranstaltninger er målrettet mod de nationale og regionale myndigheder, der er ansvarlige for at forvalte Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden. De beskæftiger sig primært med udarbejdelse af programmer og gennemførelse, men også med finansiel forvaltning og kontrolspørgsmål.

Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik hjælper også med til at styrke de nationale og regionale administrationers administrative kapacitet til at anvende analytiske redskaber eller diagnoseværktøj, rådgivning og skræddersyede støttemekanismer, såsom udveksling af god praksis og erfaringer eller fremme af peer-to-peer netværkssamarbejde. Vægten ligger hovedsagelig på at hjælpe dem til bedre at forvalte EU-investeringer.

Kommissionen har fornylig lanceret to nye initiativer: TAIEX-Regios PEER 2 PEER-udvekslingssystem (lanceret den 24. marts) og integritetspagterne:

PEER 2 PEER er udformet for de 24 000 tjenestemænd, der arbejder for organer, der forvalter finansiering og projekter under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden. Det vedrører direkte specifikke anmodninger fra myndigheder, der er logget på onlinedatabasen, og det vil yde bistand i form af ekspertmissioner, studiebesøg og særlige workshops. Tjenestemænd, der er villige til at dele deres ekspertise, bør registrere sig i ekspertdatabasen.

  • Integritetspagterne blev udviklet af ngo'en Transparency International for at støtte regeringer, virksomheder og civilsamfund i at forbedre tilliden til og gennemsigtigheden i offentlige indkøb. Kommissionen agter nu at afprøve integritetspagter for adskillige projekter, der er medfinansieret af EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden.

En integritetspagt for fondene inden for samhørighedpolitikken vil være en juridisk bindende aftale mellem forvaltningsmyndigheden og virksomheder, der byder på offentlige kontrakter, om at de vil følge en gennemsigtig og effektiv indkøbsproces. Integritetspagterne vil omfatte et overvågningssystem styret af en udvalgt civilsamfundsorganisation for at sikre større gennemsigtighed.

Indkaldelsen af interessetilkendegivelser om at afprøve dette instrument i medlemsstaterne i projekter, der er medfinansieret af samhørighedspolitikken, vil blive lanceret i maj 2015. Myndigheder og støttemodtagere opfordres kraftigt til at anvende dette initiativ.

Er der andre måder, hvorpå medlemsstaterne og regionerne kan investere i effektive offentlige administrationer?

Udover teknisk bistand bør støtteberettigede medlemsstater anvende foranstaltninger, der støtter en bredere opbygning af institutionel kapacitet. Investeringer i opbygning af institutionel kapacitet og effektiv offentlig administration (tematisk mål 11), som støttes af Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, har et bredere og mere langfristet mål. Fokus ligger på ægte reformer og systemisk forandring for at forbedre de offentlige administrationers generelle resultater uafhængigt af deres rolle i forvaltningen af EU-midler.

De europæiske struktur- og investeringsfonde vil fortsat støtte opbygning af institutionel kapacitet og reformer i 2014-2020. Målet med denne støtte er at skabe stabile og forudsigelige institutioner, der er fleksible nok til at reagere på samfundsændringer, åbne over for dialog med offentligheden, i stand til at introducere nye politiske løsninger og levere bedre tjenester. Den er rettet mod mere effektive organisatoriske processer, moderne forvaltning og motiverede og dygtige tjenestemænd.

Støtte til reformer af offentlig administration som del af det tematiske mål om opbygning af institutionel kapacitet i programmeringsperioden 2014-2020 er kædet sammen med de relevante landespecifikke henstillinger, tilknyttede arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, økonomiske tilpasningsprogrammer, hvor det er relevant, og de nationale reformprogrammer.

Er der penge til denne indsats i den næste programmeringsperiode?

Ja. Der er programsat omkring 4,8 mia. EUR i det nye budget for samhørighedspolitikken for 2014-2020 til at støtte opbygning af institutionel kapacitet og reformer. Midlerne vil også blive anvendt til at styrke opbygningen af den institutionelle kapacitet af organerne, der gennem teknisk bistand er direkte involveret i gennemførelsen.

Hvordan kan man hjælpe med at bekæmpe svig og korruption?

0,2 % af alle fejl indberettet i forbindelse med forvaltningen af samhørighedspolitik skyldes svig. Kommissionen har en nultolerancepolitik over for svig og korruption og forventer det samme fra medlemsstaterne og regionerne. Finansiel bistand bør anvendes til at støtte konkurrenceevnen, styrke produktiviteten og skabe nye jobmuligheder. Når Kommissionen forhåndsundersøger partnerskabsaftaler og operationelle programmer, insisterer den på, at medlemsstaterne tydeligt forpligter sig til at træffe foranstaltninger til at forhindre svig, og den vil nøje følge op på disse forpligtelser.  

Kommissionen organiserede sammen med Transparency International en international konference i december 2013 fulgt af en række landeseminarer om bekæmpelse af svig i europæiske struktur- og investeringsfonde. Disse begivenheder fokuserede primært på tilbud til tjenestemænd om redskaber, der kan forhindre misbrug af midler.

Et af de konkrete resultater fra disse seminarer var ideen om at anvende integritetspagtssystemet, der blev udviklet af Transparency International, på projekter støttet under samhørighedspolitikken.

Kommissionen har også udviklet et nyt IT-redskab kaldet ARACHNE, som medlemsstaterne kraftigt opfordres til at anvende. Dette redskab kombinerer overvågningsdata vedrørende europæiske struktur- og investeringsfonde med eksterne databaser og hjælper de forvaltende myndigheder med at udpege projekter med højere risici, hvor grundigere undersøgelser er påkrævet.

Flere oplysninger findes på:

PEER 2 PEER

Europa-Kommissionen og Transparency International går sammen om at forbedre EU-investeringernes anvendelse

InfoRegios websted: Forbedring af investeringen og forvaltningen af midler

ESF's websted: Bedre offentlige serviceydelser

MEMO/15/4654

Borgerhenvendelser:


Side Bar