Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Информационен документ

Как държавите членки и регионите на ЕС по-добре да инвестират и управляват средствата от Кохезионния фонд на Съюза

Брюксел, 24 Март 2015

За периода 2014—2020 г. в рамките на политиката на сближаване ще бъдат на разположение на държавите членки, регионите и градовете в ЕС над 351 млрд. евро (Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд). За много от тези държави това е основният източник на публично финансиране. Наложително е тези пари да се инвестират и управляват добре, тъй като недостатъците в националните, регионалните и местните администрации могат да изложат успеха на тези програми на риск.

За периода 2007—2013 г. бяха отпуснати средства в рамките на политиката на сближаване, които все още предстои да бъдат инвестирани. Комисията желае да подпомогне държавите членки, за да не губят ценни инвестиции, и да гарантира, че средствата се изразходват добре и за проекти, които ще са от полза за хората.

Ето защо укрепването на административния капацитет за по-добро инвестиране и управление на средствата е в основата на политиката на сближаване на ЕС за периода 2014—2020 г. Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу определи това като приоритет за действие.

Този приоритет обуславя редица нови действия, организирани от комисар Корина Крецу и нейните служби в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, с принос на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.

Какво представлява в действителност този подход?

Инициативата за по-добро прилагане на политиката на сближаване се състои от четири направления:

1. Чрез специални екипи за действие „Работната група за по-добро прилагане“ оказва подкрепа на националните и регионалните администрации за ефективното оползотворяване на оставащите инвестиционни средства от програмния период 2007—2013 г. Работната група анализира ключовите фактори за забавянията при прилагането и започна изготвянето на подробни и всеобхватни планове за действие за всяка изложена на риск програма. Комисията работи в тясно сътрудничество със засегнатите държави членки, за да се намерят решения, чрез които да се постигне максимално оползотворяване на поетите вече (бюджетни) задължения по линия на многогодишната финансова рамка за периода 2007—2013 г., както беше поискано от Европейския съвет през декември 2014 г.

2. През втората фаза от дейността на работната група се изгражда административен капацитет в държавите членки и регионите по програмите за периода 2014—2020 г. чрез различни мерки, като например обмен на умения и експерти, обучение и техническа помощ.

3. Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу възнамерява да проучи защо регионите с ниско ниво на икономическо развитие или регионите, които за няколко години отбелязват отрицателен растеж на БВП, изостават. Тази тенденция е повод за сериозна загриженост по отношение на политиката на сближаване, която цели намаляване на разликите в развитието на регионите на Европа.

4. Комисията е в процес на създаване на група от експерти, която да извърши независима оценка на използването на възможностите за опростяване от страна на държавите членки, както и да набележи допълнителни варианти за опростяване на правилата. Групата ще дава препоръки относно начините за подобряване на използването на възможностите за опростяване от страна на бенефициерите за програмния период 2014—2020 г. На второ място групата ще предложи начини за допълнително опростяване за периода след 2020 г. Това действие е тясно свързано с инициативата на заместник-председателя Кристалина Георгиева за „ориентиран към резултатите бюджет на ЕС“.

Как беше създадена работната група за по-добро прилагане?

Създаването на специална работна група, която да помага на държавите членки и регионите да оползотворяват инвестициите в рамките на политиката на сближаване, беше една от първите инициативи на комисар Корина Крецу. Работната група има за цел да помогне на редица държави, които са изправени пред трудности при изпълнението на предварително планираните инвестиции, за подобряване на техния капацитет за усвояване и оползотворяване на възможностите за инвестиции чрез по-ефективна администрация.

Кои са адресатите на работната група?

Вниманието на работната група понастоящем е насочено към група от държави, чиито нива на усвояване са под средните за ЕС. Ситуацията в тези държави би могла да доведе до отменяне на бюджетни кредити и загуба на средствата, които са отпуснати или планирани.

Осемте засегнати държави са България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Италия, Румъния, Словакия и Словения.

Каква е дейността на работната група?

Първата стъпка на работната група беше да се оцени и анализира ситуацията в съответните държави членки чрез структуриран и единен подход. Това включваше определянето на пречките и основните слабости по отношение на изпълнението за всяка приоритетна ос на програмите. Някои държави са изправени пред проблеми и забавяне при изпълнението на големи инфраструктурни проекти, особено в областта на околната среда и транспорта. При други се наблюдават слабости в административния капацитет като цяло, както и структурни и управленски проблеми.

Работната група отговаря за изготвянето на планове за действие за всяка съответна държава членка или за прегледа на вече действащите планове. Този процес ще осигури обмен на опит и разпространение на добрите практики сред участниците. Когато е уместно, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ обединява усилията си с Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, за да гарантира, че се вземат подходящи мерки и в областта на Европейския социален фонд.

За „посочване и порицаване“ ли става въпрос?

Ни най-малко. Целта е да се насърчават модели на добри практики и да се оказва съдействие.Изграждането на административен капацитет също може да бъде засилено, особено с цел подобряване на изпълнението в периода 2014—2020 г. и извличане на поуки от миналото. Това е второто правомощие на работната група в средносрочен план. Държавите членки се насърчават да използват своя бюджет за техническа помощ в рамките на политиката на сближаване по по-ефективен и целенасочен начин за укрепване на административния си капацитет за усвояване на фондовете.

Защо е важен административният капацитет?

Политиката на сближаване действа съгласно принципа на споделеното управление — споделено между Комисията и местните и националните органи, които управляват фондовете в държавите членки.  

В новата политика на сближаване за периода 2014—2020 г. се поставя акцент върху изграждането на административен капацитет на държавите членки за цялостно приспособяване към новите изисквания за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове, за да могат те ефикасно да изпълнят своите инвестиционни програми, както и да постигнат възможно най-добри резултати.

Като цяло административният капацитет за управление и инвестиране на средства от ЕС, както и за управление на програмите и проектите, съфинансирани от ЕС, се счита за ключов фактор за успеха на политиката на сближаване на ЕС. Когато публичните органи, управляващи фондовете (управляващи органи, междинни звена, сертифициращи органи и одитни органи), имат недостатъчен капацитет, те се изправят пред пречки и предизвикателства. В резултат на това инвестициите не могат да доведат до очакваните ползи за хората в регионите и градовете на Европа. Това не е само въпрос на етика и правила — неефикасната администрация води и до по-високи разходи.

Как се укрепва административният капацитет за по-добро усвояване на фондовете?

Укрепването на административния капацитет е свързано със създаването на правилните структури, човешки ресурси, системи и инструменти. С други думи, отговорностите и задачите трябва да са ясно определени, персоналът — добре обучен, както и да са наети подходящите хора, които да управляват средствата. Те трябва да разполагат и с правилните инструменти за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове под формата на информационни системи, наръчници и насоки. Ако системите и инструментите са налице, организациите са по-малко уязвими. Друг важен елемент е управлението. Това означава ръководителите да носят отговорност за изпълнението, да се вземат мерки срещу корупцията и конфликти на интереси, както и да се насърчава прозрачността.

Какво означава това по-конкретно?

Европейската комисия постави началото на поредица от обучения за подготовка за новия програмен период. Тези обучения са насочени към националните и регионалните органи, които отговарят за управлението на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Те разглеждат предимно програмирането и изпълнението, но също така и въпроси, свързани с финансовото управление и контрол.

Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ също спомага за укрепване на административния капацитет на националните и регионалните администрации с помощта на аналитични/диагностични инструменти, насоки и адаптирани към конкретната ситуация механизми за подкрепа, като например обмен на добри практики и опит или улесняване на работата в партньорска мрежа. Акцентът е поставен основно върху оказването на помощ за по-добро управление на инвестициите на ЕС.

Наскоро Комисията сложи началото на две нови инициативи: система за обмен TAIEX REGIO PEER 2 PEER (от 24 март) и пактове за почтеност:

Системата „PEER 2 PEER“ е проектирана за 24 000 служители, които работят за органите, управляващи средства и проекти по Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. „PEER 2 PEER“ отговаря директно на конкретни искания от страна на властите, подадени през електронната база данни, и ще предоставя помощ под формата на мисии на експерти, проучвателни посещения и специализирани семинари. Служителите, които желаят да споделят своя експертен опит, могат да се регистрират в базата данни на експертите.

  • Пактовете за почтеност са разработени от неправителствената организация „Transparency International“ за подпомагане на правителствата, бизнеса и гражданското общество за укрепване на доверието и прозрачността при възлагането на обществените поръчки. Комисията има за цел да приложи пилотно „пактове за почтеност“ по отношение на няколко проекта, съфинансирани със средства на ЕС от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд.

„Пактът за почтеност“ за средствата от Кохезионния фонд ще бъде правно обвързващо споразумение между управляващия орган и дружествата, които представят оферти за обществени поръчки, за прилагането на прозрачна и ефикасна процедура за възлагане. За да се осигури по-голяма отчетност, пактовете за почтеност ще включват система за мониторинг, управлявана от избрана за целта гражданска организация.

Поканата за участие в пилотното прилагане на този инструмент по отношение на съфинансирани проекти в областта на политиката на сближаване в държавите членки ще бъде обявена през май 2015 г. Органите и бенефициерите силно се насърчават да се възползват от тази инициатива.

Могат ли държавите членки и регионите да инвестират по други начини в ефективна публична администрация?

Освен за техническа помощ, отговарящите на условията държави членки следва да прилагат мерки в подкрепа на по-широкообхватното изграждане на институционален капацитет. Инвестициите в изграждането на институционален капацитет и ефективна публична администрация (тематична цел 11), подпомагани от Европейския социален фонд и от Европейския фонд за регионално развитие, имат по-широкообхватна и дългосрочна цел. Акцентът е върху истинска реформа и промяна в системата, за да се подобри ефективността на публичните администрации, независимо от тяхната роля в управлението на фондовете на ЕС.

През периода 2014—2020 г. европейските структурни и инвестиционни фондове ще продължат да подпомагат изграждането на институционален капацитет и провеждането на реформи. Целта на тази подкрепа е да се създадат институции, които са стабилни и предсказуеми, достатъчно гъвкави, за да реагират на предизвикателствата пред обществото, открити за диалог с обществеността, способни да въвеждат нови политически решения и да предоставят по-добри услуги. Тя е насочена към постигането на по-ефикасни организационни процеси, модерно управление и мотивирани и квалифицирани държавни служители.

Подкрепата на реформите в публичната администрация като част от тематичната цел за изграждане на институционален капацитет през програмния период 2014—2020 г. е свързана със съответните специфични за всяка държава препоръки и свързаните с тях работни документи на службите на Комисията, програмите за икономически реформи, където това е приложимо, и националните програми за реформи.

Има ли средства за подкрепа на тези усилия през следващия програмен период?

Такива средства има. В новия бюджет по политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. са предвидени около 4,8 млрд. евро в подкрепа на изграждането на институционален капацитет и реформи. Средствата ще бъдат насочени и към укрепване чрез техническа помощ на капацитета на органите, пряко участващи в изпълнението.

Как да се подкрепи борбата с измамите и корупцията?

От всички грешки, докладвани при управлението на политиката на сближаване, 0,2 % са причинени от измами. Комисията не проявява търпимост към измамите и корупцията и очаква същото от държавите членки и регионите. Финансовата помощ следва да се използва за подкрепа на конкурентоспособността, повишаване на производителността и създаване на нови възможности за работа. При извършване на проверка на споразумения за партньорство и оперативни програми Комисията настоява за ясен ангажимент от страна на държавите членки да предприемат действия за предотвратяване на измамите и ще следи внимателно за изпълнението на това задължение.  

През декември 2013 г., заедно с Transparency International, Комисията организира международна конференция, последвана от серия семинари по държави, относно борбата с измамите във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на тези мероприятия беше да се предложат на служителите практически инструменти, чрез които може да се предотврати злоупотребата със средства.

Един от конкретните резултати от тези семинари бе идеята за използването на „пактовете за почтеност“ — система, разработена от Transparency International — за проекти, подкрепени от Кохезионния фонд.

Комисията също така силно насърчава държавите членки да използват новия ИТ инструмент ARACHNE, разработен от нея. Този инструмент обединява данни от мониторинга на европейските структурни и инвестиционни фондове с външни бази данни и помага на управляващите органи да идентифицират проекти с по-високи рискове, които изискват по-внимателно разглеждане.

За повече информация:

PEER 2 PEER

Европейската комисия и Transparency International обединяват силите си за по-добро изразходване на средствата от ЕС

На уебсайта на InfoRegio: Как по-добре да се инвестират и управляват средствата

На уебсайта на ЕСФ: По-добри обществени услуги

MEMO/15/4654

Въпроси на граждани:


Side Bar