Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Zestawienie informacji

GŁÓWNE LUTOWE DECYZJE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UCHYBIENIA ZOBOWIĄZANIOM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

Bruksela, 26 luty 2015

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła różne kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 276 decyzji, w tym 44 uzasadnione opinie i 9 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja zamyka też pewną liczbę spraw, w których przypadku kwestie sporne zostały rozwiązane bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji. Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 

Rolnictwo: Komisja pozywa WŁOCHY do Trybunału Sprawiedliwości w związku z nieodzyskaniem od włoskich producentów mleka opłat z tytułu nadwyżek

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Włochom w związku z niedopełnieniem obowiązku właściwego odzyskiwania opłat z tytułu nadprodukcji mleka. Opłata ta powinna być uiszczana przez indywidualnych producentów, którzy przekroczyli przyznane im indywidualne kwoty mleczne.

W okresie 1995–2009 Włochy każdego roku przekraczały swoje krajowe kwoty, a rząd włoski płacił w tych latach Komisji należne opłaty dodatkowe (2 305 mld EUR). Jednak pomimo ponawianych wezwań ze strony Komisji władze włoskie nie podjęły odpowiednich środków w celu skutecznego odzyskania należnych opłat od poszczególnych producentów/mleczarni, co jest wymagane zgodnie z odnośnymi przepisami unijnymi. Podważa to system kwot i zakłóca konkurencję z perspektywy tych producentów, którzy przestrzegali swych kwot, oraz tych, którzy podjęli kroki w celu uiszczenia indywidualnych dodatkowych opłat z tytułu nadwyżek. Jak podkreślił włoski Trybunał Obrachunkowy, jest to również niesprawiedliwe dla włoskich podatników.

(Dodatkowe informacje: IP/15/4490 – Daniel Rosario – tel.: +32 229 56185)

 

Środowisko: Komisja pozywa GRECJĘ do Trybunału w związku z niewystarczającym oczyszczaniem ścieków stanowiącym zagrożenie dla zdrowia publicznego

Komisja Europejska pozywa Grecję do Trybunału w związku z brakiem zapewnienia właściwego oczyszczania ścieków. Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia odpowiednich systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, ponieważ nieoczyszczone ścieki stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, wód śródlądowych i środowiska morskiego. Grecja została po raz pierwszy ostrzeżona o tym konkretnym problemie w 2010 r. Dotyczy on obszarów o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej od 2 tys. do15 tys. Mimo że rozwiązano wiele pierwotnie wskazanych problemów, skala nadal istniejących skłoniła Komisję do skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: IP/15/4491– Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Środowisko: Komisja pozywa SŁOWENIĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z nieudzieleniem zezwolenia na działalność przemysłową dużej cementowni i wnioskuje o nałożenie grzywny

Komisja Europejska ponownie pozywa Słowenię do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewydawaniem pozwoleń instalacjom przemysłowym działającym bez zezwolenia. Przedmiotowych zezwoleń udziela się wyłącznie pod warunkiem spełnienia szeregu kryteriów środowiskowych. W 2010 r. Trybunał orzekł, że Słowenia nie wywiązała się z obowiązku zapewnienia, by wszystkie instalacje działały zgodnie z przepisami UE w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. Cztery lata po tym wyroku duża cementownia nadal prowadzi działalność bez wymaganego zezwolenia, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla zdrowia obywateli. Komisja wnosi o nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 9 009 euro płatnej do dnia spełnienia zobowiązań i kwoty ryczałtowej w wysokości 1 604 603 euro.

(Dodatkowe informacje: IP/15/4492 – Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Wzrost gospodarczy: Komisja pozywa NIEMCY do Trybunału w celu usunięcia barier w handlu wyrobami pirotechnicznymi

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Niemcom, gdyż przepisy krajowe w zakresie wyrobów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, nie są zgodne z prawem UE. Niemcy nakładają dodatkowe wymogi administracyjne dotyczące sprzedaży tych towarów, mimo że zostały one już wcześniej poddane testom i uzyskały znak CE w innym państwie członkowskim UE. Komisja uważa, że ograniczenia te nie są zgodne z unijną dyrektywą w sprawie wyrobów pirotechnicznych i stanowią barierę w handlu na rynku wewnętrznym.

Niemcy wymagają zgłaszania artykułów pirotechnicznych posiadających oznakowanie CE oraz przekazania instrukcji ich użytkowania Federalnemu Urzędowi Badania i Kontroli Materiałów (BAM) przed dopuszczeniem tych wyrobów do sprzedaży w Niemczech. Sprzedawcy uiszczają opłatę za zgłoszenie i mogą zostać również zobowiązani do zmiany instrukcji dla użytkownika. Komisja uważa, że nakładając te dodatkowe obowiązki w zakresie wyrobów pirotechnicznych, legalnie wyprodukowanych i certyfikowanych przez zatwierdzony organ w innym państwie członkowskim, Niemcy postępują niezgodne z dyrektywą w sprawie wyrobów pirotechnicznych.

(Dodatkowe informacje: IP/15/4444 - Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182)

 

Podatki: NIEMCY pozwane do Trybunału w sprawie ograniczenia zwolnienia z VAT stosowanego w odniesieniu do usług wspólnych

Komisja Europejska postanowiła pozwać Niemcy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu zapewnienia zgodności z prawem UE niemieckich przepisów w zakresie VAT dotyczących zwolnień w przypadku usług wspólnych. Grupy, w ramach których następuje podział kosztów (tzw. grupy „cost sharing”), to stowarzyszenia podatników, którzy jednoczą się w celu wspólnego zakupu usług od stron trzecich. Dyrektywa w sprawie podatku VAT zwalnia z podatku VAT usługi, które grupy te mogą świadczyć na rzecz swoich członków, na następujących warunkach: działania członków powinny być zwolnione z podatku VAT, wspólne usługi powinny być niezbędne do działalności członków i bezpośrednio z nią związane, grupa powinna ubiegać się u każdego z członków o proporcjonalny zwrot części wspólnie poniesionych wydatków, i wreszcie: zwolnienie takie nie powinno powodować zakłóceń konkurencji. Zasada ta nie ograniczenia zwolnień do żadnego sektora.

(Dodatkowe informacje: IP/15/4493 – Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194)

 

Podatki: Komisja pozywa PORTUGALIĘ do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku zmiany podatku rejestracyjnego od pojazdów używanych zgodnie z prawem UE

Komisja Europejska postanowiła pozwać Portugalię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku brakiem zmiany przepisów dotyczących podatku rejestracyjnego od importowanych pojazdów używanych.

Zgodnie z prawem portugalskim do obliczania podstawy opodatkowania używanych pojazdów przywożonych do Portugalii z innego państwa członkowskiego nie uwzględnia się realnej wartości pojazdu. W odniesieniu do pojazdów, które nie mają jeszcze roku, nie uwzględnia się amortyzacji, a w odniesieniu do pojazdów starszych niż pięć lat – nie uwzględnia się dalszej amortyzacji. Może to prowadzić do zawyżenia opodatkowania pojazdów przywożonych w porównaniu z pojazdami kupowanymi na rynku krajowym.

(Dodatkowe informacje: IP/15/4495 – Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194)

 

Transport: Komisja pozywa AUSTRIĘ i LUKSEMBURG do Trybunału za brak zgodności z przepisami dotyczącymi praw pasażerów autobusów i autokarów

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Austrii i Luksemburgowi w związku z nieprzestrzeganiem rozporządzenia UE w sprawie praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym (rozporządzenie (UE) nr 181/2011).

Zgodnie z tym rozporządzeniem państwa członkowskie muszą wyznaczyć właściwe organy w celu monitorowania stosowania przepisów i rozpatrywania skarg pasażerów. Państwa członkowskie mają obowiązek ustanowić system sankcji nakładanych na operatorów naruszających przepisy rozporządzenia i wyznaczyć terminale, gdzie pasażerowie niepełnosprawni mogą otrzymać odpowiednią pomoc podczas podróży. Austria nie wprowadziła tych środków pomimo uzasadnionej opinii wystosowanej przez Komisję w marcu 2014 r. Luksemburg nie stworzył niezbędnego systemu sankcji mimo uzasadnionej opinii przesłanej przez Komisję we wrześniu 2014 r.

(Dodatkowe informacje: IP/15/4496 – Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50195)

 

Transport: Komisja pozywa DANIĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie bezpieczeństwa kolei

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Danii w związku z niewłaściwą transpozycją europejskich przepisów w sprawie bezpieczeństwa kolei (dyrektywa 2004/49/WE). Przepisy te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na kolei i poprawę dostępu do rynku usług transportu kolejowego. Państwa członkowskie są zobowiązane do harmonizacji struktur regulacyjnych, określenia podziału obowiązków w zakresie bezpieczeństwa między podmiotami, jak również opracowania wspólnych wymagań bezpieczeństwa i metod oceny bezpieczeństwa. Ujednolicenie przepisów krajowych wymaga powołania krajowego organu ds. bezpieczeństwa oraz organu dochodzeniowego badającego wypadki i incydenty. Termin wdrożenia upłynął dnia 30 kwietnia 2006 r.

(Dodatkowe informacje: IP/15/4498 – Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50195)

 

2. Uzasadnione opinie

 

Zatrudnienie: Komisja wzywa NIEMCY do przestrzegania okresu rozliczeniowego przy obliczaniu średniego tygodniowego czasu pracy w niemieckiej służbie cywilnej

Komisja Europejska wezwała Niemcy do przestrzegania, w przypadku urzędników służby cywilnej, okresu rozliczeniowego określonego w dyrektywie w sprawie czasu pracy przy obliczaniu średniego maksymalnego tygodniowego czasu pracy. Na mocy tej dyrektywy (2003/88/WE) pracownicy mają prawo do ograniczenia swojego średniego tygodniowego wymiaru czasu pracy do 48 godzin obliczanych w tzw. okresie rozliczeniowym wynoszącym do 4 miesięcy. Oznacza to, że pracownicy mogą być zobowiązani do pracy ponad 48 godzin w niektórych tygodniach, o ile jest to zrównoważone w rozliczeniu czteromiesięcznym. Natomiast w odniesieniu do urzędników służby cywilnej do celów stosowania limitu 48 godzin prawo niemieckie przewiduje 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Dyrektywa umożliwia państwom członkowskim ustanowienie dłuższych okresów rozliczeniowych w pewnych sytuacjach, np. przy działalności wymagającej zachowania ciągłości świadczenia usług. Jednak nawet w takich przypadkach okres rozliczeniowy nie powinien przekraczać 6 miesięcy. Jedynym wyjątkiem, pozwalającym na wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, jest sytuacja gdy zainteresowani pracownicy wspólnie wyrazili na to zgodę w drodze układu zbiorowego. Jako że w przypadku niemieckiej służby publicznej nie zawarto takiego układu, prawo niemieckie jest niezgodne z dyrektywą w sprawie czasu pracy.

Komisja otrzymała skargi dotyczące tej sytuacji i wystosowała do Niemiec wezwanie do usunięcia uchybienia w lipcu 2014 r. Obecny wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Niemcy mają dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu dostosowania przepisów krajowych do prawa UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu przeciw temu państwu członkowskiemu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253)

 

Energia: GRECJA, PORTUGALIA i SŁOWENIA zostały wezwane do przestrzegania przepisów UE w zakresie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

Komisja Europejska zwróciła się dziś oficjalnie do Grecji i Portugalii o zapewnienie pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE). Na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie muszą w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 rosiągnąć określone oszczędności energii. Muszą one dokonać tego przy użyciu systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych środków polityki, ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, przemyśle i transporcie. Dostawcy energii zobowiązani są do stosowania systemów efektywności energetycznej. Przedsiębiorstwa muszą podejmować działania, aby zapewnić oszczędności energii na poziomie odbiorców końcowych, na przykład poprzez udzielanie porad dotyczących instalowania lepszej izolacji termicznej lub oferowanie dotacji na wymianę starych okien, powodujących marnowanie energii. Dyrektywa miała zostać przetransponowana do prawa krajowego do dnia 5 czerwca 2014 r. Komisja wystosowała dziś uzasadnioną opinię do Grecji i Portugalii, prosząc o powiadomienie o wszystkich wprowadzonych przez nie środkach transpozycji dyrektywy. W wyniku tego postępowania Komisja może wystąpić do Trybunału o nałożenie kar finansowych w przypadku jeśli państwa członkowskie nie dokonają transpozycji unijnej dyrektywy.

Ponadto Komisja przesłała formalny wniosek do Słowenii, która dokonała już transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, o przedstawienie krajowego planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii oraz długoterminowej strategii promowania inwestycji w remonty krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych. Plany te należało przesłać do dnia 30 kwietnia 2014 r. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli Słowenia nie wywiąże się ze swoich zobowiązań prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę przeciw niej do Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186)

 

Środowisko: Komisja wzywa ŁOTWĘ i RUMIUNIĘ do wprowadzenia przepisów UE dotyczących emisji siarki ze statków

Komisja Europejska zwraca się do Łotwy i Rumunii o transpozycję do prawa krajowego przepisów UE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych i powiadomienie Komisji o środkach transpozycji. Obowiązek ten należało spełnić do dnia 18 czerwca 2014 r. Dwutlenek siarki jest jedną z głównych przyczyn zakwaszenia i może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi. Zmienione przepisy w sprawie zawartości siarki w paliwach ciekłych mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym oraz oleju napędowym. Wprowadzają one również nowe normy ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską do prawa UE, aby zapewnić ich właściwe i zharmonizowane stosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE. Po niedotrzymaniu pierwotnego terminu w dniu 22 lipca 2014 r. do władz Łotwy i Rumunii przesłano wezwania do usunięcia uchybienia. Obecnie Komisja przesyła uzasadnione opinie i jeżeli przedmiotowe państwa członkowskie w terminie dwóch miesięcy nie podejmą odpowiednich działań, sprawy mogą zostać przekazane do Trybunału Sprawiedliwości UE. W wyniku tego postępowania Komisja może wystąpić do Trybunału o nałożenie kar finansowych w przypadku jeśli państwa członkowskie nie dokonają transpozycji unijnej dyrektywy.

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Środowisko: Komisja wzywa ESTONIĘ do wprowadzenia przepisów UE w sprawie strategii morskiej

Komisja wzywa Estonię do przestrzegania przepisów UE zobowiązujących państwa członkowskie do opracowania strategii morskich w celu ochrony ich mórz. Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej ma na celu zagwarantowanie osiągnięcia przez europejskie morza dobrego stanu środowiska do 2020 r. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania skoordynowanej strategii w celu ochrony i odbudowy ekosystemów morskich Europy, a także zapewnienia ekologicznie zrównoważonego charakteru działalności związanej ze środowiskiem morskim. Estonia nie powiadomiła Komisji o wszystkich środkach transpozycji dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, która powinny zostać wdrożone do dnia 15 lipca 2010 r. Jako że transpozycja w dalszym ciągu pozostaje niepełna, Komisja przesyła uzasadnioną opinię. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Estonia nie poinformuje Komisji o środkach podjętych w celu transpozycji odpowiednich przepisów UE, Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i może już na obecnym etapie zwrócić się do Trybunału o nałożenie sankcji finansowych, bez konieczności wszczynania przed Trybunałem odrębnego postępowania. W wyniku tego postępowania Komisja może wystąpić do Trybunału o nałożenie kar finansowych w przypadku jeśli państwa członkowskie nie dokonają transpozycji unijnej dyrektywy.

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Środowisko: Komisja wzywa POLSKĘ do podjęcia działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza

Komisja wzywa Polskę do przestrzegania przepisów UE zobowiązujących państwa członkowskie do ograniczenia narażenia obywateli na drobne cząsteczki pyłu (PM 10), przez określenie konkretnych obowiązujących pułapów. Cząstki pyłu zawieszonego mogą powodować astmę, schorzenia układu sercowo-naczyniowego, nowotwory płuc i przedwczesną śmierć. W Polsce pochodzą one głównie z emisji ze spalania węgla do ogrzewania budynków mieszkalnych, ruchu drogowego i przemysłu. Najnowsze dane z Polski wskazują, że maksymalne dzienne limity tych cząstek są przekraczane w 36 strefach, a limity roczne w 12 strefach. Zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu poprawy jakości powietrza oraz do udostępniania informacji na ten temat w formie planów dotyczących jakości powietrza. Komisja uważa, że Polska zaniedbała wprowadzenia odpowiednich środków, które powinny były obowiązywać od 2005 r. w celu ochrony zdrowia obywateli, i w związku z tym zwraca się do Polski o podjęcie przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był jak najkrótszy. Obecny krok, będący dodatkową uzasadnioną opinią, daje Polsce dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli w ciągu wyznaczonego okresu państwo członkowskie nie podejmie działań, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Środowisko: Komisja zwraca się do POLSKI o zagwarantowanie zgodności prowadzenia odwiertów z normami UE

Komisja Europejska zwraca się do Polski o zagwarantowanie, by wszystkie działania w ramach odwiertów poszukiwawczych były prowadzone z uwzględnieniem norm UE. Zgodnie z polskim prawem odwierty poszukiwawcze na głębokości do 5 tys. metrów nie wymagają wcześniejszego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Prawo UE wymaga jednak, aby wszystkie projekty, które mogą mieć znaczące skutki dla środowiska, ze względu na swój charakter, rozmiar lub lokalizację, były oceniane przed realizacją, zgodnie z dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Takie wyłączenie z zakresu stosowania odnośnych przepisów unijnych jest sprzeczne z prawem UE, jak niedawno powtórzył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu wydanym w dniu 11 lutego. Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia w tej sprawie w lipcu 2014 r., ale jako że niedociągnięcia nie zostały jeszcze wyeliminowane, przesyła obecnie uzasadnioną opinię. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli w ciągu wyznaczonego okresu państwo członkowskie nie podejmie działań, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Środowisko: Komisja zwraca się do HISZPANII o poprawę jakości oczyszczania ścieków z małych aglomeracji

Komisja Europejska zwraca się do Hiszpanii o udoskonalenie odprowadzania i oczyszczania ścieków z dużej liczby małych i średnich aglomeracji w całym kraju. Na mocy prawa UE miasta i gminy mają obowiązek odprowadzać i oczyszczać swoje ścieki komunalne, gdyż nieoczyszczone ścieki mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz powodują zanieczyszczenie rzek, jezior, wód przybrzeżnych i wód gruntowych oraz gleby. Prawo UE wprowadziło obowiązek wtórnego oczyszczania wszystkich ścieków z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej od 10 tys. do 15 tys. mieszkańców do 2005 r., oraz w odniesieniu do zrzutów do wód słodkich i estuariów, z aglomeracji o liczbie mieszkańców od 2 tys. do 10 tys.. W wezwaniu do usunięcia uchybienia z czerwca 2012 r. Komisja stwierdziła, że 612 aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej od 2 tys. do 15 tys. nie przestrzega europejskich norm. Odpowiedź Hiszpanii potwierdziła to. Komisja uważa niespełnianie przez ponad 600 małych aglomeracji w Hiszpanii norm UE ponad 8 lat po upływie pierwotnego terminu za systematyczne naruszanie zobowiązań państwa członkowskiego. W związku z powyższym wysłano uzasadnioną opinię. Sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE, chyba że w trybie natychmiastowym podjęte zostaną konkretne środki, aby położyć kres tej sytuacji.

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172)

 

Wzrost gospodarczy: Komisja zwraca się do HISZPANII o przestrzeganie przepisów UE w zakresie uznawania znakowania zabytkowej broni palnej

Komisja Europejska wezwała dziś Hiszpanię do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących uznawania znakowania zabytkowej broni palnej, legalnie wprowadzonej do obrotu w innych państwach członkowskich. Opracowując przepisy UE wzięła pod uwagę szczególne cechy rynku zabytkowej broni, tak aby zapewnić możliwości śledzenia broni poprzez jej identyfikację i rejestrację przez państwa członkowskie UE. Podstawowym elementem prawa jest wyraźne wyłączenie starej, ale w pełni sprawnej broni palnej będącej w posiadaniu kolekcjonerów i muzeów, z wymogu znakowania potwierdzającego jej autentyczność, jeśli przedmiotowa broń palna jest już oznaczona fabrycznie starym znakowaniem. Władze hiszpańskie wymagają jednak dodatkowego znakowania zabytkowej broni palnej przywożonej z innych państw członkowskich, nawet jeśli została już ona wprowadzona legalnie do obrotu i oznakowana w innym państwie członkowskim. Komisja uważa, że przepisy hiszpańskie nie są ani współmierne, ani konieczne, oraz ograniczają swobodny przepływ towarów w UE.

Wezwanie Komisji do Hiszpanii przyjęło formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja jest gotowa pomóc w Hiszpanii w poszukiwaniu innych, mniej restrykcyjnych w odniesieniu do handlu środków realizacji uzasadnionego celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, tak aby uniknąć konieczności skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na temat unijnych dyrektyw dotyczących obrony i broni palnej.

(Dodatkowe informacje: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182)

 

Zdrowie: Komisja ponagla ESTONIĘ, WŁOCHY i SŁOWENIĘ do powiadomienia o transpozycji procedury przekazywania informacji w związku z wymianą narządów ludzkich między państwami członkowskimi

Komisja Europejska zwróciła się dziś oficjalnie do Estonii, Włoch i Słowenii o zgłoszenie środków transpozycji dotyczących procedury przekazywania informacji w związku z wymianą narządów ludzkich (dyrektywa 2012/25/UE). Dyrektywa ta ustanawia procedury mające ułatwić współpracę między państwami członkowskimi oraz wzajemne zrozumienie informacji o charakterystyce narządu i dawcy na potrzeby ich identyfikowalności oraz zgłaszania poważnych niepożądanych zdarzeń i reakcji.

Mimo wezwania przesłanego w dniu 10 kwietnia 2014 r. wymienione państwa członkowskie do dziś nie przekazały Komisji informacji o środkach transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Estonia, Włochy i Słowenia mają dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu transpozycji dyrektywy 2012/25/UE. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o przedmiotowych środkach może spowodować skierowanie spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 295 6172)

 

Zdrowie: Komisja wzywa DANIĘ, ESTONIĘ i WŁOCHY do powiadomienia o transpozycji przepisów dotyczących niektórych wymagań technicznych w zakresie badania tkanek i komórek ludzkich

Komisja Europejska zwróciła się dziś oficjalnie do Danii, Estonii i Włoch o zgłoszenie środków transpozycji dyrektywy 2012/39/UE, wprowadzającej zmiany do istniejących wymogów mających zastosowanie do badania tkanek i komórek ludzkich. Dyrektywa dotyczy w szczególności: (i) wymogów obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich w zakresie badań na obecność przeciwciał HTLV-I oraz (ii) badań próbek krwi w przypadku dawstwa przez partnerów. Mimo wezwania przesłanego w dniu 17 czerwca 2014 r. wymienione państwa członkowskie do dziś nie przekazały Komisji informacji o środkach transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.

Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Dania, Estonia i Włochy mają dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu transpozycji dyrektywy 2012/39/UE. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o przedmiotowych środkach może doprowadzić do skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 295 6172)

 

Zdrowie: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do powiadomienia o transpozycji dyrektywy w sprawie organizmów szkodliwych

Komisja Europejska zwróciła się dziś oficjalnie do Bułgarii o powiadomienie o środkach transpozycji dyrektywy w sprawie organizmów szkodliwych. Na mocy tej dyrektywy wycofano Diabrotica virgifera virgifera (stonkę kukurydzianą), organizm szkodliwy dla kukurydzy, z wykazu organizmów szkodliwych podlegających przepisom, ponieważ szkodnik ten występuje obecnie na znacznej części terytorium Unii. Mimo wezwania przesłanego w dniu 31 maja 2014 r. Bułgaria do dziś nie przekazała Komisji informacji o środkach transpozycji przedmiotowej dyrektywy do prawa krajowego.

Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Bułgaria ma dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu transpozycji dyrektywy 2014/19/UE. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o przedmiotowych środkach może doprowadzić do skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 295 6172)

 

Zdrowie: Komisja wzywa POLSKĘ do transpozycji przepisów dyrektyw UE w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa dla krwi ludzkiej

Komisja Europejska zwróciła się dziś oficjalnie do Polski o właściwą transpozycję niektórych przepisów dyrektyw, które określają jakość i bezpieczeństwo krwi ludzkiej (2002/98/WE, 2004/33/WE i 2005/61/WE). Oprócz innych środków dyrektywy te określają kryteria kwalifikowalności krwiodawców, warunki przywozu krwi z państw trzecich oraz obowiązki dotyczące sprawozdawczości w placówkach służby krwi. Przepisy polskiego prawa w zakresie kwalifikowalności dawców, dopuszczając nieletnich, zapewniają mniejszą ochronę niż przepisy UE, a niektóre wymagania techniczne dotyczące stanu zdrowia dawcy są mniej rygorystyczne niż przepisy UE. W odniesieniu do krwi przywożonej z państw trzecich w polskim prawie nie określono wymogów dotyczących badania oraz identyfikowalności równoważnych do tych, które mają zastosowanie do krwi pobranej w UE. Wreszcie, w odniesieniu do obowiązków w zakresie sprawozdawczości w placówkach służby krwi, polskie przepisy nie odzwierciedlają w pełni wymaganej treści rocznych sprawozdań z działalności.

Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli Polska nie poinformuje Komisji w ciągu dwóch miesięcy od daty niniejszego formalnego wniosku o transpozycji odpowiednich przepisów UE, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Enrico Brivio – tel.: +32 295 6172)

 

Podatki: Komisja zwraca się do FINLANDII o zmianę przepisów w zakresie podatków od pojazdów w odniesieniu do leasingu i wynajmu pojazdów

Komisja Europejska formalnie wezwała dziś Finlandię do zmiany przepisów w celu zapewnienia, że w momencie rejestracji przez finlandzkiego rezydenta pojazdu silnikowego wynajętego na podstawie umowy leasingu lub wynajętego w innym państwie członkowskim nakładany jest jedynie podatek w proporcjonalnej wysokości. Sprawa dotyczy sytuacji, w których można określić dokładny czas trwania użytkowania, na przykład na podstawie umowy leasingu lub wynajmu.

Komisja obawia się również, że warunki i zasady systemu zwrotu mogą zniechęcać obywateli do korzystania ze swobody świadczenia i odbioru usług w innych państw członkowskich.

Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciw Finlandii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194)

 

Podatki: Komisja zwraca się do IRLANDII o zmianę przepisów w zakresie podatków od pojazdów w odniesieniu do leasingu i wynajmu pojazdów

Komisja Europejska formalnie wezwała dziś Irlandię do zmiany przepisów w celu zapewnienia, że w momencie rejestracji przez irlandzkiego rezydenta pojazdu silnikowego wynajętego na podstawie umowy leasingu lub wynajętego w innym państwie członkowskim nakładany jest jedynie podatek w proporcjonalnej wysokości. Sprawa dotyczy sytuacji, w których można określić dokładny czas trwania użytkowania, na przykład na podstawie umowy leasingu lub wynajmu.

Związane z tym koszty oraz obciążenia administracyjne w odniesieniu do pojazdów używanych w Irlandii przez ograniczony okres wydają się znacznie wyższe niż koszty ponoszone w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Irlandii na stałe lub przez większą część ich okresu użytkowania. Komisja obawia się również, że warunki systemu zwrotów przy wywozie w jego obecnej formie zniechęcają do świadczenia powiązanych usług transgranicznych.

Wniosek Komisji ma formę dodatkowej uzasadnionej opinii. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciw Irlandii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194)

Podatki: Komisja wzywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do zmiany przepisów dotyczących podatku akcyzowego, przyznających zwolnienie na cydr i perry wytwarzane przez drobnych producentów

Komisja Europejska oficjalnie zwróciła się dziś do Zjednoczonego Królestwa o zmianę systemu podatku akcyzowego, który zwalnia z cła cydr i perry wytwarzane przez małych producentów krajowych. Wyłączenie to dotyczy producentów, których produkcja nie przekracza 70 hektolitrów w okresie 12 kolejnych miesięcy i którzy przeznaczają swe produkty na sprzedaż.

Unijne przepisy dotyczące podatku akcyzowego zobowiązują państwa członkowskie do pobierania podatku akcyzowego od alkoholu i napojów alkoholowych. Nie istnieją przepisy przewidujące wyjątki od ogólnego obowiązku pobierania podatku akcyzowego w przypadku cydru i perry produkowanych na sprzedaż przez drobnych producentów krajowych. W związku z tym system podatku akcyzowego Zjednoczonego Królestwa jest niezgodny z jednomyślnie przyjętymi przepisami UE, które nie dopuszczają takich wyjątków w żadnym państwie członkowskim.

Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciwko Zjednoczonemu Królestwu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194)

Transport: Komisja wzywa 18 państw członkowskich do właściwego stosowania przepisów UE w sprawie praw jazdy

Komisja Europejska zwróciła się do Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii i Włoch o prawidłowe wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie praw jazdy (dyrektywa 2006/126/WE). Zaktualizowane przepisy dotyczące prawa jazdy wprowadziły między innymi nowe kategorie prawa jazdy, ujednoliciły terminy ważności praw jazdy oraz ustanowiły sieć do wymiany informacji na temat praw jazdy (RESPER). Te nowe przepisy pomogą ograniczyć możliwości oszustw, zagwarantują swobodny przepływ kierowców w UE i zwiększą bezpieczeństwo na europejskich drogach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej.

(Dodatkowe informacje: Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50195)

 

Transport: Komisja zwraca się do BUŁGARII i POLSKI o transpozycję unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa kolei

Komisja Europejska zwróciła się do Bułgarii i Polski o właściwą transpozycję przepisów UE w sprawie bezpieczeństwa kolei (dyrektywa 2004/49/WE). Stosowanie przepisów UE w zakresie bezpieczeństwa kolei jest konieczne do zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa sieci kolejowych w całej Unii.

Problemy w Bułgarii dotyczą definicji przedsiębiorstw kolejowych, rozwoju i poprawy bezpieczeństwa kolei, certyfikatów bezpieczeństwa a także podejmowania decyzji przez organ ds. bezpieczeństwa oraz niezależności organu dochodzeniowego. Problemy w Polsce dotyczą zarządzania bezpieczeństwem, odpowiedzialności przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury, jak również niezależności organu ds. bezpieczeństwa i organu dochodzeniowego.

Celem przepisów UE jest wypracowanie jednolitego podejścia do bezpieczeństwa kolei, ustanowienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa, obejmujących: bezpieczne zarządzanie infrastrukturą i ruchem kolejowym; role i obowiązki przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury oraz relacji między nimi; wspólne ramy regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa; nadzór nad bezpieczeństwem i niezależne dochodzenia w sprawie wypadków. Przepisy powinny obowiązywać od dnia 30 kwietnia 2006 r. Jeżeli reakcja Bułgarii i Polski okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja wszczęła odnośne postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Bułgarii w czerwcu 2013 r., a wobec Polski w lutym 2014 r. W związku z tym obecnie Komisja przesyła uzasadnione opinie. Bułgaria i Polska mają dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50195)

 

Transport: Komisja zwraca się do AUSTRII o pełne wdrożenie przepisów dotyczących podróżowania śródlądowymi drogami wodnymi

Komisja Europejska wezwała Austrię do pełnego wdrożenia rozporządzenia o prawach pasażerów (rozporządzenie 1177/2010) w ramach usług i rejsów oferowanych na wodach śródlądowych do i z portów austriackich. Austria nie powołała jeszcze organu do rozpatrywania skarg pasażerów i nie wprowadziła przepisów dotyczących sankcji stosowanych w przypadkach naruszenia rozporządzenia. W rozporządzeniu tym określono prawa pasażerów podróżujących śródlądowymi drogami wodnymi w UE, które nie mogą być właściwie egzekwowane bez spełnienia obu wymienionych wymogów. Przepisy weszły w życie w dniu 6 stycznia 2011 r., a państwa członkowskie były prawnie zobowiązane do wdrożenia ich najpóźniej do dnia 18 grudnia 2012 r. Wniosek został przesłany w formie uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Austria ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu prawidłowego stosowania rozporządzenia; w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko niej do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50195)

 

Transport: Komisja wzywa LUKSEMBURG do dokonania transpozycji unijnych przepisów w sprawie interoperacyjności kolei

Komisja Europejska zwróciła się do Luksemburga o właściwą transpozycję przepisów UE w sprawie interoperacyjności kolei (dyrektywa 2008/57/WE), w szczególności w zakresie wydawania zezwoleń dla pojazdów oraz oznakowania pojazdów kolejowych.

Dyrektywa określa warunki interoperacyjności (tj. kompatybilności infrastruktury, taboru kolejowego, sygnalizacji oraz innych podsystemów systemu kolejowego) w ramach europejskiego systemu transportu kolejowego, umożliwiając tym samym sektorowi kolejowemu bardziej efektywne konkurowanie z innymi rodzajami transportu. Przepisy UE w sprawie interoperacyjności kolei należy stosować we wszystkich państwach członkowskich, aby umożliwić obywatelom łatwe przemieszczanie się po Europie i promować ten bezpieczny i przyjazny dla środowiska środek transportu.

Przedmiotowe przepisy należało wprowadzić do lipca 2010 r. Jeżeli reakcja Luksemburga okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Luksemburgowi w lipcu 2014 r., a obecnie przesyła uzasadnioną opinię. Luksemburg ma dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: Jakub Adamowicz – tel.: +32 229 50195)

 

  1. Inne ważne decyzje

Energia: Komisja wycofuje z Trybunału sprawę przeciwko POLSCE wniesioną w związku z brakiem transpozycji przepisów unijnych

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych) ma na celu zapewnienie 20 proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w UE do roku 2020. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do 5 grudnia 2010 r.

W styczniu 2011 r. Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia, w marcu 2012 r. wystosowała uzasadnioną opinię, zaś w marcu 2013 r. wniosła do Trybunału sprawę w związku z całkowitym brakiem transpozycji. Na mocy art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE) za brak transpozycji zaproponowano pierwotnie karę pieniężną w wysokości 133 228,80 euro za dzień.

W czasie trwania postępowania przed Trybunałem Polska dokonała transpozycji części przepisów dyrektywy. W konsekwencji Komisja ograniczyła zakres wniosku do zobowiązań, które nie były jeszcze zrealizowane, i zmniejszyła proponowaną wysokość kary do 61 380 euro za dzień. Rozprawa przed Trybunałem odbyła się 7 października 2014 r. i 11 grudnia 2014 r. rzecznik generalny Melchior Wathelet przedłożył swoją opinię.

W celu zachowania spójności Komisja postanowiła zastosować normalną praktykę, określoną w komunikacie w sprawie stosowania art. 260 ust. 3 TFUE, zgodnie z którą – w przypadku gdy proponowana jest tylko dzienna kara pieniężna – Komisja wycofuje z Trybunału sprawę w toku, jeżeli państwo członkowskie wypełni obowiązek transpozycji przepisów dyrektywy do prawa krajowego. W tym konkretnym przypadku Polska powiadomiła o pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii w dniu 29 stycznia 2015 r.

Komisja podjęła jednak również decyzję o dokonaniu w pierwszym półroczu bieżącego roku przeglądu swojej polityki dotyczącej postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, a w szczególności stosowania w przyszłości art. 260 ust. 3 TFUE, w celu zapewnienia skuteczniejszej i bardziej terminowej transpozycji dyrektyw unijnych w państwach członkowskich.

Ponadto Komisja zwraca uwagę na pkt 10 komunikatu w sprawie stosowania art. 260 ust. 3 TFUE i zastrzega sobie prawo korzystania ze swych uprawnień i odstąpienia od ogólnych kryteriów określonych w komunikacie, podając w poszczególnych przypadkach szczegółowe powody.

(Dodatkowe informacje: IP/15/4499 Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186)


Annex

MEMO/15/4489

Zapytania od obywateli:


Side Bar