Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Taustatiedote

KOOSTE TÄRKEIMMISTÄ RIKKOMUSPÄÄTÖKSISTÄ – HELMIKUU

Bryssel, 26 helmikuu 2015

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään tehnyt 276 päätöstä, joista 44 koskee perusteltuja lausuntoja ja 9 kanteita Euroopan unionin tuomioistuimeen. Komissio myös lopettaa eräiden sellaisten tapausten käsittelyn, joissa ongelmat jäsenvaltioiden kanssa on ratkaistu ilman, että komission tarvitsee jatkaa menettelyä pidemmälle.

Tässä esitetään tiivistelmä tärkeimmistä päätöksistä. Lisätietoa EU:n rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12. Lisätietoja kaikista päätöksistä on rikkomuspäätösrekisterissä.

1. Kanne vireille unionin tuomioistuimessa

 

Maatalous: Euroopan komissio haastaa ITALIAN EU:n tuomioistuimeen italialaisilta maidontuottajilta perimättömien ylijäämämaksujen vuoksi

Euroopan komissio päätti tänään nostaa Italiaa vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa, koska Italia ei ole täyttänyt velvollisuuttaan maidon ylituotannosta maksettujen ylijäämämaksujen perinnässä. Maidontuottajien, jotka ovat ylittäneet yksilölliset maitokiintiönsä, on maksettava ylijäämämaksut takaisin.

Italia ylitti kansallisen tuotantokiintiönsä joka vuosi ajanjaksolla 1995–2009, ja Italian valtio maksoi komissiolle tuolta ajanjaksolta määrätyt lisämaksut (2,305 miljardia euroa). Komission toistuvista pyynnöistä huolimatta Italian viranomaiset eivät selvästikään ole toteuttaneet tarvittavia toimia yksittäisten maidontuottajien/meijereiden ylijäämämaksujen perimiseksi, kuten asiaa koskevassa EU:n lainsäädännössä edellytetään. Tämä on vahingollista kiintiöjärjestelmän kannalta ja vääristää kilpailua niihin tuottajiin nähden, jotka ovat noudattaneet tuotantokiintiöitään tai jotka ovat maksaneet saamansa ylijäämämaksut takaisin. Kuten Italian tilintarkastustuomioistuin on korostanut, tilanne on väärin myös italialaisia veronmaksajia kohtaan.

(Lisätietoja: IP/15/4490 - Daniel Rosario – Puhelin (+32-2) 295 61 85)

Ympäristö: Komissio haastaa KREIKAN EU:n tuomioistuimeen kansanterveydelle riskin aiheuttavan jäteveden käsittelyn vuoksi

Euroopan komissio nostaa Kreikkaa vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa, koska se ei ole varmistanut jäteveden asianmukaista käsittelyä. Jäsenvaltioilla on oltava asianmukaiset yhdyskuntajätevesien keräys- ja käsittelyjärjestelmät, sillä käsittelemätön vesi aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle, sisävesille ja meriympäristölle. Kreikkaa varoitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 kyseessä olevasta tapauksesta, joka koskee alueita, joiden asukasvastineluku on 2 000–15 000. Vaikka monet ongelmista on sittemmin ratkaistu, edelleen ratkaisematta olevien ongelmien suuruus on johtanut siihen, että komissio on nyt vienyt asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: IP/15/4491 - Enrico Brivio – Puhelin (+32-2) 295 61 72)

Ympäristö: Komissio haastaa SLOVENIAN uudelleen EU:n tuomioistuimeen sementtitehtaan teollisuusluvan puuttumisesta ja vaatii sakkoja

Euroopan komissio nostaa Sloveniaa vastaan uudelleen kanteen, koska Slovenia ei ole huolehtinut teollisuuslaitosten toimiluvista. Toimilupa voidaan myöntää vain, jos tietyt ympäristökriteerit täyttyvät. Vuonna 2010 tuomioistuin päätti, että Slovenia laiminlöi velvollisuutensa varmistaa, että kaikki tuotantolaitokset toimivat ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä ja vähentämistä koskevien EU:n sääntöjen mukaisesti. Neljä vuotta päätöksen jälkeen on suuri sementtitehdas edelleen toiminnassa ilman asianmukaista lupaa ja mahdollisesti vaarantaa kansalaisten terveyden. Komissio vaatii Sloveniaa maksamaan 9 009 euron suuruisen päivittäisen sakon siihen asti että velvollisuuksista on huolehdittu, sekä 1 604 603 euron kiinteää maksua.

(Lisätietoja: IP/15/4492 - Enrico Brivio – Puhelin (+32-2) 295 61 72)

Kasvu: Komissio haastaa SAKSAN EU:n tuomioistuimeen pyroteknisten tuotteiden kaupan esteiden poistamiseksi

Euroopan komissio on päättänyt nostaa Saksaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa, koska Saksan kansalliset säännöt, jotka koskevat pyroteknisiä tuotteita sekä ilotulitteita, eivät ole EU-lainsäädännön mukaisia. Saksa asettaa näiden tuotteiden myynnille hallinnollisia lisävaatimuksia, vaikka kyseiset tuotteet on jo testattu toisessa EU-maassa ja ne ovat saaneet CE-merkinnän. Komission mielestä Saksan asettamat rajoitteet eivät ole pyroteknisiä tuotteita koskevan EU-direktiivin mukaisia ja muodostavat esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.

Saksa edellyttää, että CE-merkinnän saaneista pyroteknisistä tuotteista ja niiden käyttöohjeista ilmoitetaan materiaalitutkimuksesta ja testauksesta vastaavalle liittovaltion instituutille (BAM) ennen kuin niitä voidaan myydä Saksassa. Myyjä maksaa ilmoitusmaksun ja myyjää voidaan vaatia myös muuttamaan käyttöohjeita. Komission mielestä Saksa ei noudata pyroteknisistä tuotteista annettua direktiiviä asettaessaan tällaiset lisävaatimukset toisessa EU-jäsenvaltiossa lainmukaisesti valmistetuille ja sertifioidun elimen hyväksymille pyroteknisille tuotteille.

(Lisätietoja: IP/15/4444 - Lucia Caudet – Puhelin (+32-2) 295 61 82)

Verotus: SAKSA haastetaan EU:n tuomioistuimeen yhteisille palveluille myönnetyn arvonlisäverovapautuksen rajoittamisesta

Euroopan komissio on päättänyt nostaa Saksaa vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa varmistaakseen, että palvelujen jaettujen kustannusten verovapautta koskeva Saksan arvonlisäverolainsäädäntö noudattaa EU:n lakia. Kustannustenjakoryhmät ovat yhdistyksiä, joita veronmaksajat ovat muodostaneet ostaakseen palveluita kolmansilta. Arvonlisäverodirektiivillä vapautetaan arvonlisäverosta palvelut, joita kustannustenjakoryhmät voivat tuottaa jäsenilleen seuraavilla ehdoilla: jäsenten toiminta on vapautettu arvonlisäverosta, yhteiset palvelut ovat välittömästi tarpeellisia jäsenten toiminnalle, yhteenliittymän on vaadittava jäseniltään korvaukseksi täsmälleen kunkin osuus yhteisistä kustannuksista ja tällainen vapautus ei saa johtaa kilpailun vääristymiseen. Tämä sääntö ei rajaa vapautusta toimialakohtaisesti.

(Lisätietoja: IP/15/4493 - Vanessa Mock - Puhelin (+32-2) 295 61 94)

Verotus: Euroopan komissio haastaa PORTUGALIN EU:n tuomioistuimeen, koska se ei ole muuttanut käytettyjen autojen rekisteröintiveroa vastaamaan EU-lainsäädäntöä

Euroopan komissio on päättänyt nostaa Portugalia vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa, koska Portugali ei ole muuttanut käytettyjä autoja koskevia rekisteröintiverosääntöjään.

Portugalin lainsäädännön mukaan toisesta jäsenvaltioista käytettynä Portugaliin tuodun ajoneuvon todellista arvoa ei oteta huomioon ajoneuvon verotusarvoa laskettaessa. Arvon alenemista ei huomioida lainkaan ennen kuin ajoneuvo on vuoden vanha, ja viittä vuotta vanhempien ajoneuvojen arvon alenemisen jatkumista ei oteta lukuun. Tämä voi johtaa siihen, että tuotujen ajoneuvojen verotus on korkeampaa kuin kotimaasta ostettujen.

(Lisätietoja: IP/15/4495 - Vanessa Mock - Puhelin (+32-2) 295 61 94)

Liikenne: Komissio haastaa ITÄVALLAN ja LUXEMBURGIN EU:n tuomioistuimeen linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksien noudattamatta jättämisestä

Euroopan komission on päättänyt nostaa Itävaltaa ja Luxemburgia vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa, koska ne eivät ole noudattaneet linja-automatkustajien oikeuksista annettua EU-lainsäädäntöä (asetus (EU) N:o 181/2011).

Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen elin valvomaan sääntöjen soveltamista ja käsittelemään matkustajien valituksia. Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön seuraamusjärjestelmä asetusta rikkovien toimijoiden rankaisemiseksi ja nimettävä linja-autoterminaalit, joissa vammaiset ja liikuntarajoitteiset matkustajat voivat saada asianmukaista apua matkaansa varten. Itävalta ei ole toteuttanut näitä toimenpiteitä komission maaliskuussa 2014 lähettämästä perustellusta lausunnosta huolimatta. Luxemburg ei ole komission syyskuussa 2014 toimittamasta perustellusta lausunnosta huolimatta ottanut käyttöön tarvittavaa seuraamusjärjestelmää.

(Lisätietoja: IP/15(4496 - Jakub Adamowicz – Puhelin (+32-2) 295 01 95)

Liikenne: Komissio haastaa TANSKAN EU:n tuomioistuimeen rautateiden turvallisuudesta

Euroopan komissio on päättänyt nostaa Tanskaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa rautateiden turvallisuutta koskevien EU-säädösten puutteellisesta täytäntöönpanosta (direktiivi 2004/49/EY). Sääntöjen tavoitteena on varmistaa rautateiden turvallisuus ja parantaa mahdollisuuksia päästä rautatiepalvelujen markkinoille. Jäsenvaltioiden on laadittava yhdenmukainen sääntelykehys, määriteltävä turvallisuutta koskevat vastuukysymykset toimijoiden välillä sekä kehitettävä yhteiset turvallisuustavoitteet ja -menettelyt. Kansallisten sääntöjen yhdenmukaistaminen edellyttää kansallisen turvallisuusviranomaisen sekä onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaelimen perustamista. Täytäntöönpanon määräaika oli 30. huhtikuuta 2006.

(Lisätietoja: IP/15/4498 - Jakub Adamowicz – Puhelin (+32-2) 295 01 95)

2. Perustellut lausunnot

Työllisyys: Komissio kehottaa SAKSAA käyttämään vertailujaksoa virkamiesten keskimääräisen viikkotyöajan laskennassa

Euroopan komissio on kehottanut Saksaa soveltamaan työaikadirektiivissä säädettyä ns. vertailujaksoa virkamiestensä keskimääräisen viikoittaisen enimmäistyöajan laskennassa. Direktiivin (2003/88/EY) mukaan työntekijöillä on oikeus keskimääräisen viikkotyöaikansa rajoittamiseen 48 tuntiin, joka lasketaan enintään 4 kuukauden pituisella vertailujaksolla. Työntekijöitä voidaan siis vaatia työskentelemään joinakin viikkoina yli 48 tuntia, kunhan tämä tasapainotetaan 4 kuukauden aikana. Saksan lainsäädännössä on kuitenkin säädetty 12 kuukauden vertailujaksosta virkamiesten 48 tunnin enimmäistyöajan laskennassa. Direktiivi antaa jäsenmaille mahdollisuuden soveltaa pitempiä vertailujaksoja tietyissä tilanteissa, kuten palvelun tarjonnan jatkuvuuden sitä vaatiessa. Tällöinkin vertailujakson pituus saa kuitenkin olla enintään 6 kuukautta. Aikaa voidaan pidentää 12 kuukauteen ainoastaan, jos asiasta on sovittu työntekijöiden kanssa työehtosopimuksessa. Tästä ei kuitenkaan tässä tapauksessa ole kyse, joten Saksan laki on ristiriidassa työaikadirektiivin kanssa.

Komissio on saanut asiasta valituksia, joiden vuoksi se on jo lähettänyt Saksalle virallisen ilmoituksen heinäkuussa 2014. Nyt se lähestyy maata EU:n rikkomusmenettelyn mukaisella perustellulla lausunnolla. Saksalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla kansallinen lainsäädäntö saatetaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi nostaa Saksaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: Christian Wigand – Puhelin (+32-2) 296 22 53)

Energia: Komissio kehottaa KREIKKAA, PORTUGALIA ja SLOVENIAA noudattamaan EU:n energiatehokkuusdirektiiviä

Komissio on virallisesti kehottanut Kreikkaa ja Portugalia varmistamaan energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) täysimääräisen täytäntöönpanon. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on saavutettava tiettyjä energiansäästöjä 1.1.2014 — 31.12.2020 välisenä aikana. Säästöt on saatava aikaan velvoitejärjestelmien ja muiden kohdennettujen poliittisten toimenpiteiden avulla, joilla parannetaan kotitalouksien, teollisuuden ja liikenteen energiatehokkuutta. Energian toimittajille energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät ovat pakollisia. Niiden on varmistettava energiasäästöt loppukäyttäjien tasolla esimerkiksi tarjoamalla opastusta paremman eristyksen rakentamisessa tai rahallista tukea vanhojen, energiaa tuhlaavien ikkunoiden korvaamiseen. Direktiivi oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 5. kesäkuuta 2014. Komissio lähetti tänään Kreikalle ja Portugalille perustellun lausunnon ja kehotti niitä ilmoittamaan komissiolle kaikki direktiivin täytäntöönpanotoimet. Menettelyn yhteydessä komissio voi pyytää tuomioistuinta määräämään jäsenvaltioille taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät saata EU:n direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Slovenia on jo sisällyttänyt energiatehokkuusdirektiivin lainsäädäntöönsä, mutta komissio on pyytänyt sitä toimittamaan kansallisen energiatehokkuussuunnitelmansa ja pitkän aikavälin strategiansa kansallisen asuin- ja liikerakennuskannan remontointi-investointien edistämiseksi. Suunnitelmat piti lähettää 30. huhtikuuta 2014 mennessä. Komissio esitti kehotuksensa perustellun lausunnon muodossa. Jos Slovenia ei noudata lakisääteisiä velvoitteitaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi haastaa sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Anna-Kaisa Itkonen – Puhelin (+32-2) 295 61 86)

 Ympäristö: Komissio kehottaa LATVIAA ja ROMANIAA panemaan täytäntöön laivojen rikkipäästöjä koskevat EU-säännöt

Euroopan komissio pyytää Latviaa ja Romaniaa saattamaan meriliikenteen polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevan EU:n lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöään ja ilmoittamaan komissiolle tätä varten toteutetuista kansallisista täytäntöönpanotoimista. Määräaika tietojen antamiselle umpeutui 18. kesäkuuta 2014. Rikkidioksidi voi vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen ja se on yksi tärkeimmistä happamoitumisongelman taustatekijöistä. Nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevalla tarkistetulla lainsäädännöllä asetetaan raskaalle polttoöljylle ja kaasuöljylle enimmäisrikkipitoisuus ja pyritään siten vähentämään rikkidioksidipäästöjä. Sillä myös sisällytetään EU:n lainsäädäntöön Kansainvälisen merenkulkujärjestön vahvistamat uudet standardit, jotta ne pantaisiin täytäntöön yhdenmukaisesti kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Koska Latvia ja Romania eivät noudattaneet alkuperäistä määräaikaa, niille lähetettiin viralliset ilmoitukset 22. heinäkuuta 2014. Nyt komissio lähettää maille perustellut lausunnot. Jos ne eivät toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden aikana, komissio voi nostaa niitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa. Menettelyn yhteydessä komissio voi pyytää tuomioistuinta määräämään jäsenvaltioille taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät saata EU:n direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin (+32-2) 295 61 72)

Ympäristö: Komissio kehottaa VIROA panemaan täytäntöön EU:n meristrategialainsäädännön

Euroopan komissio kehottaa Viroa noudattamaan EU-lainsäädäntöä, joka velvoittaa EU-maat laatimaan meristrategian mertensä suojelemiseksi. Meristrategiapuitedirektiivillä pyritään saavuttamaan ympäristön hyvä tila Euroopan merillä vuoteen 2020 mennessä. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on laadittava yhteensovitettuja strategioita Euroopan meriekosysteemien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi. Viro ei ilmoittanut komissiolle puitedirektiivin kaikista kansallisista täytäntöönpanotoimista 15. heinäkuuta 2010 olleeseen määräaikaan mennessä. Koska direktiivin täytäntöönpano on ollut puutteellinen, komissio lähettää asiasta perustellun lausunnon. Jos Viro ei ilmoita komissiolle kahden kuukauden kuluessa toimenpiteitä, joilla kyseinen EU:n säädös on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen ja pyytää tuomioistuinta määräämään Virolle jo tässä vaiheessa taloudellisia seuraamuksia ilman, että asiassa pitää palata tuomioistuimeen toista tuomiota varten. Menettelyn yhteydessä komissio voi pyytää tuomioistuinta määräämään jäsenvaltioille taloudellisia seuraamuksia, jos ne eivät saata EU:n direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin (+32-2) 295 61 72)

Ympäristö: Komissio kehottaa PUOLAA tehostamaan ilmansaasteiden torjuntaa

Euroopan komissio kehottaa Puolaa noudattamaan EU:n lainsäädäntöä, joka velvoittaa EU-maat rajoittamaan kansalaisten altistumista pienhiukkasille. Pienhiukkaset saattavat aiheuttaa astmaa, sydän- ja verisuoniongelmia, keuhkosyöpää ja ennenaikaisen kuoleman. Puolassa hiukkaspäästöt ovat peräisin etupäässä kotitalouksien hiililämmityksestä, liikenteestä ja teollisuudesta. Uusimmat mittaukset osoittavat, että niiden suurin sallittu määrä päivässä ylittyy 36 alueella ja suurin sallittu määrä vuodessa 12 alueella. EU-lainsäädäntö velvoittaa jäsenmaat parantamaan ilmanlaatua kaikin mahdollisin toimin ja tiedottamaan näistä toimista ilmanlaatusuunnitelmissa. Komissio katsoo, että Puola ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka maan piti aloittaa jo vuonna 2005 kansalaisten terveyden suojelemiseksi. Komissio kehottaa Puolaa toteuttamaan tulevaisuuteen suuntautuvia, pikaisia ja vaikuttavia toimia, jotta EU-sääntöjen rikkominen jäisi mahdollisimman lyhytaikaiseksi. Komission tämänpäiväinen kehotus on muodoltaan täydentävä perusteltu lausunto, johon Puolalla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos jäsenmaa ei reagoi määräajan kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin (+32-2) 295 61 72)

Ympäristö: Komissio kehottaa PUOLAA varmistamaan poraustoiminnan vaatimustenmukaisuuden

Euroopan komissio kehottaa Puolaa varmistamaan, että maassa suoritettavassa koeporaustoiminnassa noudatetaan EU-normeja. Puolan lainsäädännön mukaan enintään 5 000 metrin syvyyteen yltävissä koeporauksissa ei vaadita etukäteistä ympäristövaikutusten arviointia. EU-lainsäädännön (ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin) mukaan arviointi kuitenkin vaaditaan hankkeilta, joilla luonteensa, kokonsa tai sijaintinsa vuoksi on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tämä poikkeaminen direktiivin säännöksistä on EU:n oikeuden vastaista, minkä unionin tuomioistuin hiljattain vahvisti 11. helmikuuta antamassaan tuomiossa. Komissio lähetti asiasta Puolalle virallisen ilmoituksen heinäkuussa 2014, mutta koska puutteita ei vieläkään ole korjattu, maalle lähetetään nyt perusteltu lausunto. Puolalla on kaksi kuukautta aikaa vastata siihen. Jos jäsenmaa ei reagoi määräajan kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin (+32-2) 295 61 72)

Ympäristö: Komissio kehottaa ESPANJAA tehostamaan pienten taajamien jätevesien käsittelyä

Komissio kehottaa Espanjaa parantamaan jätevesien keräämistä ja käsittelyä lukuisissa pienissä ja keskikokoisissa taajamissa eri puolilla maata. EU:n lainsäädännön mukaan kaupunkien on kerättävä ja käsiteltävä jätevetensä, koska käsittelemätön jätevesi voi vaarantaa ihmisten terveyden ja saastuttaa järviä, jokia, maaperää sekä rannikko- ja pohjavesiä. Säädösten mukaan kaikkien jätevesien biologinen käsittely oli vuoteen 2005 mennessä taattava taajamissa, joiden asukasvastineluku on 10 000 – 15 000, ja makeavetisiin järviin ja suistoihin johdettavien jätevesien biologinen käsittely taajamissa, joiden asukasvastineluku on 2 000 – 10 000. Komissio totesi kesäkuussa 2012 lähettämässään virallisessa ilmoituksessa, että 612 taajamassa, joiden asukasvastineluku on 2 000 – 15 000, ei ylletty EU:n vaatimustasolle. Espanjan vastaus vahvisti komission epäilykset järjestelmällisestä sääntöjen rikkomisesta, koska yli 8 vuoden kuluttua alkuperäisestä määräajasta jätevesimääräyksiä laiminlyödään edelleen yli 600 pienessä taajamassa. Tämän vuoksi Espanjalle on lähetetty perusteltu lausunto. Jos puutteita ei ryhdytä korjaamaan konkreettisin toimin, asia voidaan viedä EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: Enrico Brivio – Puhelin (+32-2) 295 61 72)

Kasvu: Komissio kehottaa ESPANJAA noudattamaan antiikkiaseiden tarkastusleimojen tunnustamissääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Espanjaa noudattamaan muissa EU-maissa laillisesti kaupattavien antiikkiaseiden tarkastusleimojen tunnustamissääntöjä. EU otti lainsäädäntöä antaessaan huomioon antiikkiasemarkkinoiden erityispiirteet, jotta aseiden jäljitettävyys voitaisiin varmistaa EU-maiden suorittaman tunnistamisen ja rekisteröinnin avulla. Yksi lain keskeisiä ominaisuuksia on keräilijöiden ja museoiden hallussa pitämien vanhojen, mutta täysin toimintakelpoisten aseiden vapauttaminen aitousmerkintävaatimuksista, jos aseilla on jo tarkastusleima "historiallinen". Espanjan viranomaiset kuitenkin vaativat muista EU-maista maahantuoduilta antiikkiaseilta ylimääräisen tarkastusleiman, vaikka ne ovat jo olleet laillisesti kaupan ja saaneet tarkastusleiman jossain muussa EU-maassa. Komissio katsoo, että Espanjan lainsäädäntö ei ole kohtuullinen eikä tarpeen ja että se rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:ssa.

Komissio lähestyy Espanjaa perustellulla lausunnolla, joka on EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Komissio on valmis auttamaan maata löytämään muita ja vähemmän rajoittavia toimia yleisen turvallisuuden takaamiseksi, joka on sinänsä legitiimi tavoite, ilman että asiaa pitäisi viedä unionin tuomioistuimeen. Lisätietoa on puolustuksesta ja aseista annettuja EU-direktiivejä koskevalla verkkosivustolla.

(Lisätietoja: Lucia Caudet – Puhelin (+32-2) 295 61 82)

Terveys: Komissio kehottaa ITALIAA, SLOVENIAA ja VIROA ilmoittamaan ihmiselinten välityksessä jäsenvaltioiden välillä käytettävien ilmoitusmenettelyjen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio on tänään esittänyt Italialle, Slovenialle ja Virolle virallisen kehotuksen ilmoittaa toimenpiteistä, jotka koskevat ihmiselinten välityksessä käytettävien ilmoitusmenettelyjen (direktiivi 2012/25/EU) saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivissä säädetään menettelyistä, joiden tarkoituksena on helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä elinten ja luovuttajien ominaisuuksien kuvausta koskevien tietojen keskinäistä ymmärtämistä, elinten jäljitettävyyden varmistamista ja vakavista vaaratilanteista ja haittavaikutuksista ilmoittamista.

Tähän mennessä edellä mainitut jäsenvaltiot eivät ole ilmoittaneet komissiolle toimenpiteistä, jotka koskevat tämän direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, vaikka täytäntöönpanon määräaika umpeutui 10. huhtikuuta 2014. Komission kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa. Italialla, Slovenialla ja Virolla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joita ne toteuttavat direktiivin 2012/25/EU panemiseksi täytäntöön. Jos ne eivät ilmoita toimenpiteistä, komissio voi nostaa asioita koskevan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: Enrico Brivio - Puhelin (+32-2) 295 61 72)

Terveys: Komissio kehottaa ITALIAA, TANSKAA ja VIROA ilmoittamaan ihmiskudosten ja -solujen testauksen tiettyjä teknisiä vaatimuksia koskevien sääntöjen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio on tänään esittänyt Italialle, Tanskalle ja Virolle virallisen kehotuksen ilmoittaa toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin 2012/39/EU saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivillä muutetaan ihmiskudosten ja -solujen testausta koskevia nykyisiä vaatimuksia. Direktiivissä säädetään erityisesti (i) HTLV-I-vasta-ainetutkimusten testausvaatimuksista kaikissa jäsenvaltioissa ja (ii) verinäytteiden testauksesta, kun on kyse puolisoiden välisestä luovutuksesta. Tähän mennessä edellä mainitut jäsenvaltiot eivät ole ilmoittaneet komissiolle toimenpiteistä, jotka koskevat tämän direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, vaikka täytäntöönpanon määräaika umpeutui 17. kesäkuuta 2014.

Komission kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa. Italialla, Tanskalla ja Virolla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joita ne toteuttavat direktiivin 2012/39/EU panemiseksi täytäntöön. Jos ne eivät ilmoita toimenpiteistä, komissio voi nostaa asioita koskevan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: Enrico Brivio - Puhelin (+32-2) 295 61 72)

Terveys: Komissio kehottaa BULGARIAA ilmoittamaan haitallisia organismeja koskevan direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio on tänään esittänyt Bulgarialle virallisen kehotuksen ilmoittaa toimenpiteistä, jotka koskevat haitallisia organismeja koskevan direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivissä poistetaan maissin juurikuoriainen Diabrotica virgifera virgifera säänneltyjen haitallisten organismien luettelosta, koska tämä kasvituholainen on nyt asettautunut pysyvästi suureen osaan unionin aluetta. Tähän mennessä Bulgaria ei ole ilmoittanut komissiolle toimenpiteistä, jotka koskevat tämän direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, vaikka täytäntöönpanon määräaika umpeutui 31. toukokuuta 2014.

Komission kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa. Bulgarialla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimista, joita se toteuttaa direktiivin 2014/19/EU panemiseksi täytäntöön. Jos Bulgaria ei ilmoita toimenpiteistä, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio - Puhelin (+32-2) 295 61 72)

Terveys: Komissio kehottaa PUOLAA saattamaan ihmisveren laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskevat EU-direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio on tänään esittänyt Puolalle virallisen kehotuksen panna ihmisveren laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskevien direktiivien (2002/98/EY, 2004/33/EY ja 2005/61/EY) tietyt säännökset täytäntöön asianmukaisella tavalla. Näissä säännöksissä määritetään mm. luovuttajiin sovellettavat kelpoisuusperusteet, veren tuontia EU:n ulkopuolisista maista koskevat vaatimukset ja veripalvelulaitosten raportointivelvollisuudet. Luovuttajiin sovellettavien kelpoisuusperusteiden osalta Puolan säännöt alaikäisten luovuttajien kelpoisuudesta ovat vähemmän suojelevia kuin EU-säännöt. Myös eräät luovuttajien terveydentilaa koskevat tekniset vaatimukset ovat lievempiä kuin EU-säännöt. EU:n ulkopuolisista maista tuodun veren osalta Puolan lainsäädännössä ei säädetä vastaavista jäljitettävyys- ja testausvaatimuksista kuin EU:ssa kerättyä verta koskevissa vaatimuksissa. Veripalvelulaitosten raportointivelvollisuuksien osalta Puolan lainsäädännössä ei ole täysin huomioitu vuotuisten toimintakertomusten sisältövaatimuksia.

Komission kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa. Jos Puola ei ilmoita komissiolle kahden kuukauden kuluessa tästä virallisesta kehotuksesta, että kyseiset EU:n säädökset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: Enrico Brivio - Puhelin (+32-2) 295 61 72)

Verotus: Komissio kehottaa SUOMEA muuttamaan autoverolainsäädäntöään leasing-vuokrattujen ja vuokrattujen ajoneuvojen osalta

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Suomea muuttamaan autoverolainsäädäntöään sen varmistamiseksi, että autoverosta kannetaan ainoastaan oikeasuhteinen osuus, kun Suomessa asuva henkilö rekisteröi toisessa EU:n jäsenvaltiossa leasing-vuokratun tai vuokratun ajoneuvon. Tämä koskee tilanteita, joissa ajoneuvon täsmällinen käyttöaika on tiedossa esimerkiksi leasing-vuokraus- tai vuokrasopimuksen perusteella.

Komissio epäilee myös, että autoveron palautusjärjestelyn ehdot ja yksityiskohtaiset säännöt voivat johtaa siihen, ettei kukaan enää halua käyttää vapauttaan tarjota palveluja toisiin jäsenvaltioihin ja vastaanottaa palveluja muista jäsenvaltioista.

Komission kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi viedä asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: Vanessa Mock - Puhelin (+32-2) 295 61 94)

Verotus: Komissio kehottaa IRLANTIA muuttamaan autoverolainsäädäntöään leasing-vuokrattujen ja vuokrattujen ajoneuvojen osalta

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Irlantia muuttamaan autoverolainsäädäntöään sen varmistamiseksi, että autoverosta kannetaan ainoastaan oikeasuhteinen osuus, kun Irlannissa asuva henkilö rekisteröi toisessa EU:n jäsenvaltiossa leasing-vuokratun tai vuokratun ajoneuvon. Tämä koskee tilanteita, joissa ajoneuvon täsmällinen käyttöaika on tiedossa esimerkiksi leasing-vuokraus- tai vuokrasopimuksen perusteella.

Irlannissa vain rajoitetun ajan käytettävistä ajoneuvoista aiheutuvat kustannukset ja hallinnolliset rasitteet ovat huomattavasti suuremmat kuin ajoneuvoista, jotka on rekisteröity Irlannissa joko pysyvästi tai suurimman osan niiden käyttöiästä. Tämän vuoksi komissio epäilee myös, että vientiin sovellettavan palautusjärjestelyn ehdot nykymuodossaan estävät rajat ylittävien palvelujen tarjoamista.

Komission kehotus annetaan täydentävän perustellun lausunnon muodossa. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi viedä asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: Vanessa Mock - Puhelin (+32-2) 295 61 94)

Verotus: Komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA muuttamaan valmisteverolainsäädäntöään, jonka mukaan pientuottajien siiderille ja päärynäviinille myönnetään vapautus valmisteverosta

Euroopan komissio on tänään esittänyt Yhdistyneelle kuningaskunnalle virallisen kehotuksen muuttaa valmisteverojärjestelmäänsä, jonka mukaan pienten kotimaisten tuottajien siiderille ja päärynäviinille myönnetään vapautus valmisteverosta. Vapautus koskee tuottajia, joiden tuotanto on enintään 70 hehtolitraa kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana ja joiden tuotteet on tarkoitettu myyntiin.

EU:n valmisteverosäännöissä velvoitetaan jäsenvaltiot kantamaan valmisteveroa alkoholista ja alkoholijuomista. Niissä ei ole säännöksiä, joilla säädettäisiin poikkeuksesta yleiseen velvoitteeseen kantaa valmisteveroa pienten kotimaisten tuottajien myyntiä varten valmistamasta siideristä ja päärynäviinistä. Yhdistyneen kuningaskunnan valmisteverojärjestelmä on tämän vuoksi EU:n lainsäädännön vastainen. Lainsäädännöstä on sovittu yksimielisesti, eikä siinä hyväksytä tällaisia vapautuksia valmisteverosta missään jäsenvaltiossa.

Komission kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi viedä asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: Vanessa Mock - Puhelin (+32-2) 295 61 94)

Liikenne: Komissio kehottaa 18 jäsenvaltiota soveltamaan asianmukaisesti ajokortteja koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on kehottanut Belgiaa, Bulgariaa, Espanjaa, Irlantia, Italiaa, Itävaltaa, Kyprosta, Liettuaa, Portugalia, Puolaa, Ranskaa, Saksaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Suomea, Tanskaa, Tšekkiä ja Viroa panemaan ajokortteja koskevan EU:n direktiivin asianmukaisesti täytäntöön (direktiivi 2006/126/EY). Ajantasaistetuissa ajokortteja koskevissa säännöissä säädetään mm. uusista ajokorttiluokista ja ajokorttien yhdenmukaisista voimassaoloajoista. Lisäksi direktiivillä perustetaan ajokorttitietojen vaihtoverkosto (RESPER). Uusilla säännöillä vähennetään mahdollisuuksia petokseen, taataan EU:n kuljettajien vapaa liikkuvuus ja lisätään turvallisuutta Euroopan teillä. Lisätietoja täällä.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puhelin (+32-2) 295 01 95)

Liikenne: Komissio kehottaa BULGARIAA ja PUOLAA saattamaan rautateiden turvallisuutta koskevat EU:n säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio kehottaa Bulgariaa ja Puolaa panemaan rautateiden turvallisuutta koskevat EU:n säännöt (direktiivi 2004/49/EY) täysimääräisesti täytäntöön asianmukaisella tavalla. Rautateiden turvallisuutta koskevien EU:n sääntöjen soveltaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa korkea turvallisuuden taso kaikissa EU:n rautatieverkoissa.

Bulgarian osalta tämä koskee rautatieyritysten määrittelyä, rautateiden turvallisuuden kehittämistä ja parantamista, turvallisuustodistuksia, turvallisuusviranomaisen päätöksentekoa ja tutkintaelimen riippumattomuutta. Puolan osalta kehotus koskee turvallisuusjohtamista, rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden tehtäviä sekä turvallisuusviranomaisen ja tutkintaelimen riippumattomuutta.

EU:n sääntöjen tarkoituksena on kehittää yhteinen lähestymistapa rautateiden turvallisuuteen ja laatia turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi infrastruktuurin ja liikennöinnin turvallista hallinnointia, rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden rooleja ja tehtäviä sekä niiden välistä vuorovaikutusta, yhteistä turvallisuuden sääntelykehystä, turvallisuuden sääntelyä, hallinnointia ja valvontaa sekä riippumatonta onnettomuuksien tutkintaa. Sääntely oli määrä ottaa käyttöön 30. huhtikuuta 2006 mennessä. Jos Bulgaria ja Puola eivät reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen. Komissio aloitti rikkomusmenettelyt Bulgariaa vastaan kesäkuussa 2013 ja Puolaa vastaan helmikuussa 2014, ja nyt niille lähetetään perusteltu lausunto. Bulgarialla ja Puolalla on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puhelin (+32-2) 295 01 95)

Liikenne: Komissio kehottaa Itävaltaa panemaan sisävesiliikenteessä matkustamista koskevat säännöt täysimääräisesti täytäntöön

Euroopan komissio on kehottanut Itävaltaa soveltamaan täysimääräisesti matkustajien oikeuksia koskevaa asetusta (asetus 1177/2010) Itävallan satamista lähtevässä tai niihin saapuvassa sisävesiliikenteessä. Itävalta ei ole vielä perustanut matkustajien valituksia käsittelevää elintä eikä se ole antanut sääntöjä asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. Asetuksessa vahvistetaan sisävesiliikenteen matkustajien oikeudet EU:ssa. Sen täytäntöönpanoa ei voida valvoa kunnolla ennen kuin nämä toimenpiteet on toteutettu. Säännöt tulivat voimaan 6. tammikuuta 2011, ja jäsenvaltioiden oli pantava ne täytäntöön 18. joulukuuta 2012 mennessä. Kehotus on lähetetty EU:n rikkomusmenettelyn mukaisesti perustellun lausunnon muodossa. Itävallalla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla varmistetaan asetuksen asianmukainen noudattaminen. Muussa tapauksessa komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puhelin (+32-2) 295 01 95)

Liikenne: Komissio kehottaa LUXEMBURGIA saattamaan rautateiden yhteentoimivuutta koskevat EU:n säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio kehottaa Luxemburgia panemaan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta koskevat EU:n säännöt (direktiivi 2008/57/EY) täytäntöön asianmukaisella tavalla, erityisesti kalustoyksiköiden lupien ja raidekaluston merkintöjen osalta.

Direktiivillä luodaan edellytykset, joilla Euroopan rautatiejärjestelmä saadaan yhteentoimivaksi (infrastruktuurin, liikkuvan kaluston, merkinantojärjestelmien ja muiden osajärjestelmien tekninen yhteensopivuus). Näin rautatiet voivat kilpailla tehokkaammin muiden kuljetusmuotojen kanssa. Yhteentoimivuutta koskevaa EU:n lainsäädäntöä on sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa, jotta kansalaiset voivat matkustaa helposti koko alueella ja kuljetukset voidaan hoitaa turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Lainsäädäntö olisi pitänyt ottaa käyttöön 19. heinäkuuta 2010 mennessä. Jos Luxemburg ei reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen. Komissio käynnisti asiassa rikkomusmenettelyn Luxemburgia vastaan heinäkuussa 2014, ja nyt lähetetään perusteltu lausunto. Luxemburgilla on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle.

(Lisätietoja: Jakub Adamowicz – Puhelin (+32-2) 295 01 95)

  1. Muita merkittäviä päätöksiä

Energia: Komissio peruuttaa kanteen, jonka se oli nostanut EU:n tuomioistuimessa PUOLAA vastaan EU:n sääntöjen täytäntöönpanon laiminlyönnin vuoksi

Uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin (uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annettu direktiivi 2009/28/EY) avulla pyritään varmistamaan, että EU:n energiasta 20 prosenttia on peräisin uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2020 mennessä. Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 5. joulukuuta 2010.

Komissio lähetti Puolalle tammikuussa 2011 asiaa koskevan virallisen ilmoituksen ja maaliskuussa 2012 perustellun lausunnon. Maaliskuussa 2013 komissio vei asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi kansallisten täytäntöönpanotoimien täydellisen puuttumisen vuoksi. Seuraamukseksi ehdotettiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 260 artiklan 3 kohdan mukaisesti aluksi sakkoa, jonka määrä olisi 133 228,80 euroa päivässä.

Puola saattoi osan direktiivin säännöksistä osaksi kansallista lainsäädäntöään tuomioistuinmenettelyn ollessa jo vireillä. Tämän seurauksena komissio mukautti menettelyä niin, että se koski ainoastaan puuttuvia säännöksiä ja alensi sakon määrää 61 380 euroon päivässä. Tuomioistuimessa järjestettiin kuuleminen 7. lokakuuta 2014, ja julkisasiamies Wathelet antoi asiasta lausuntonsa 11. joulukuuta 2014.

Yhdenmukaisuuden vuoksi komissio on päättänyt noudattaa SEUT-sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan soveltamisesta annetussa tiedonannossa määriteltyä aiempaa tavanomaista käytäntöään, jonka mukaan sellaiset tuomioistuimessa vireillä olevat asiat, joissa on ehdotettu ainoastaan päiväkohtaisen uhkasakon määräämistä, perutaan siinä tapauksessa, että kyseinen maa täyttää velvollisuutensa saattaa direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tässä tapauksessa Puola antoi uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin täydelliset täytäntöönpanotoimet tiedoksi 29. tammikuuta 2015.

Komissio on myös päättänyt tarkistaa ensi kesään mennessä rikkomusmenettelyjä ja erityisesti SEUT-sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevia toimintaperiaatteitaan vastaisen varalle, jotta voidaan varmistaa EU:n direktiivien tuloksellisempi ja oikea-aikainen täytäntöönpano jäsenvaltioissa.

Lisäksi komissio kiinnittää huomiota 260 artiklan 3 kohdan soveltamisesta annetun tiedonannon 10 kohtaan ja varaa oikeuden käyttää harkintavaltaansa voidakseen tarvittaessa poiketa tiedonannossa vahvistetuista yleisistä kriteereistä yksittäistapauksissa yksityiskohtaisten perustelujen nojalla.

(Lisätietoja: IP/15/4499 – Anna-Kaisa Itkonen – Puhelin (+32-2) 295 61 86)

Annex

MEMO/15/4489

Lisätietoa yleisölle:


Side Bar