Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 16 oktober 2014

Överträdelser i oktober: de viktigaste besluten

EU-kommissionen agerar i sitt månatliga paket med överträdelsebeslut mot de EU-länder som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten omfattar många områden och går ut på att EU-rätten ska tillämpas korrekt, vilket både enskilda och företag tjänar på.

Kommissionen fattade idag 140 beslut, varav 39 motiverade yttranden. 11 ärenden överlämnades till EU-domstolen. Här sammanfattas de viktigaste besluten. Mer information om överträdelseförfarandet finns i MEMO/12/12.

 1. Ärenden som överlämnats till EU-domstolen

 1. Miljö: Kommissionen tar NEDERLÄNDERNA till EU-domstolen på grund av bristande skydd för försöksdjur och begär att böter påförs

EU-kommissionen tar Nederländerna till EU-domstolen eftersom landet inte har införlivat EU-reglerna om skydd av försöksdjur. De EU-regler som skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast i november 2012 syftar till att minska antalet djur som används i försök. Reglerna innehåller också krav på att alternativ ska användas när så är möjligt. I lagstiftningen fastställs också minimikrav vad gäller inhysning och vård av djur samt regler för hur djuren får användas med ledning av kriterier som rör djurens utsättande för smärta, ångest och bestående men. Kommissionen uppmanar domstolen att påföra ett bötesbelopp om 51 156 euro per dag tills lagstiftningen har införlivats.

(Mer information: IP/14/1141 – J. Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Miljö: EU-kommissionen tar än en gång PORTUGAL till EU-domstolen på grund av bristfällig rening av avloppsvatten och begär att böter påförs

EU-kommissionen tar återigen Portugal till EU-domstolen på grund av bristande införlivande av EU-direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. År 2009 fann domstolen att Portugal inte på ett korrekt sätt hade fullgjort sin skyldighet att samla upp, rena och bortforsla avloppsvatten från tätbebyggelse. I 7 tätorter med en befolkning på över 15 000 människor saknades de uppsamlingssystem som krävs och i 15 tätorter var reningssystemen otillräckliga. Fem år efter domstolens avgörande uppfyller fortfarande inte två tätorter EU-kraven. Den här situationen kommer sannolikt också att bestå under flera år, vilket innebär att befolkningens hälsa äventyras. Kommissionen förordar ett engångsbelopp om 4 458 828 euro i böter samt ett dagligt vite på 20 196 euro till dess att skyldigheterna har fullgjorts.

(Mer information: IP/14/1142 – J. Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Kommissionen tar ÖSTERRIKE till EU-domstolen på grund av att associeringsavtalet mellan EU och Turkiet inte följs

EU-kommissionen har beslutat att ta Österrike till EU-domstolen för att se till att landets lagstiftning om etablering och bosättning fullt ut återspeglar turkiska arbetstagares och deras familjers rättigheter i enlighet med bestämmelserna i associeringsavtalet mellan EU och Turkiet på grundval av Ankaraöverenskommelsen.

Kommissionen skickade ett motiverat yttrande i ärendet till Österrike i april 2014. Österrike vidhöll sin ståndpunkt, och därför överlämnas nu ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: IP/14/1143P. Stano – Tfn +32 2 295 74 84 – Mobil +32 460 75 7484)

 1. Skatter: BELGIEN tas till EU-domstolen på grund av diskriminering när det gäller beskattning av investeringsfonder

EU-kommissionen har beslutat att ta Belgien till EU-domstolen på grund av diskriminering när det gäller beskattning av investeringsfonder som är etablerade i andra EU- eller EES-länder. Diskrimineringen utgör ett hinder mot den fria rörligheten för finansiella tjänster och kapital på den inre marknaden.

När det gäller den årliga skatt som påförs de berörda investeringsfonderna skickade kommissionen ett motiverat yttrande till Belgien den 26 september 2013 (MEMO/13/820) med en officiell uppmaning till landets myndigheter att ändra de berörda bestämmelserna. Om inga ändringar görs i lagstiftningen har kommissionen beslutat att överlämna ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: IP/14/1144 – E. Traynor – Tfn +32 2 292 15 48 – Mobil +32 498 98 3871)

 1. Telekommunikation: Kommissionen tar BELGIEN till EU-domstolen när det gäller de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende

EU-kommissionen har beslutat att ta Belgien till EU-domstolen eftersom den anser att den belgiska lagstiftningen inte garanterar att de nationella tillsynsmyndigheterna på telekommunikationsområdet är oberoende. Enligt EU:s regler ska de nationella myndigheter på telekommunikationsområdet som ansvarar för marknadstillsyn och tvistlösning mellan företag agera oberoende och inte ta eller söka instruktioner vid tillämpningen av dessa regler.

(Mer information: IP/14/1145 – R. Heath – Tfn +32 2 296 17 16 – Mobil +32 460 75 0221)

 1. Rättsliga frågor: Kommissionen tar ITALIEN till EU-domstolen på grund av bristfälliga bestämmelser om ersättning till brottsoffer

EU-kommissionen har idag beslutat att ta Italien till EU-domstolen på grund av bristfälligt införlivande av EU-reglerna om ersättning till brottsoffer (direktiv 2004/80/EG). Enligt EU-reglerna ska alla medlemsländer se till att deras nationella system garanterar en rättvis och lämplig ersättning till människor som utsatts för uppsåtliga våldsbrott som begås inom deras territorium.

I den italienska lagstiftningen föreskrivs ersättning enbart till människor som utsatts för vissa uppsåtliga våldsbrott, såsom terrorism eller organiserad brottslighet, men inte för alla sådana brott. Ersättningen ska gälla i såväl nationella som gränsöverskridande fall, oavsett i vilket land brottsoffret är bosatt och oavsett i vilket medlemsland brottet begicks.

(Mer information: IP/14/1146 – J. Salsby Tfn +32 2 297 24 59)

 1. Telekommunikation: Kommissionen tar LUXEMBURG till EU-domstolen på grund av fortsatta dröjsmål med granskningen av relevanta marknader på telekommunikationsområdet

EU-kommissionen har tagit Luxemburg till EU-domstolen eftersom landets tillsynsmyndighet – Institut Luxembourgeois de Regulation – inte i tid har granskat de relevanta marknaderna för fast tillgång till det offentliga telenätet (marknad 1) och för hyrda linjer (marknad 6), vilket strider mot EU:s regler på telekommunikationsområdet.

Följden av den försenade granskningen av de relevanta marknaderna är att reglering kan krävas när den inte längre behövs, vilket skulle få negativa konsekvenser för incitamenten för investeringar, innovation och konkurrens på marknaden.

(Mer information: IP/14/1147 – R. Heath – Tfn +32 2 296 17 16 – Mobil +32 460 75 0221)

 1. Miljö: Kommissionen tar POLEN till EU-domstolen på grund av bristfällig lagstiftning om uttjänta fordon

Kommissionen tar Polen till EU-domstolen på grund av bristfälligt införlivande av EU-lagstiftningen om uttjänta fordon. Kommissionen har synpunkter på Polens införande av de uppsamlings- och återvinningssystem som krävs.

Direktivet om uttjänta fordon syftar till att göra demonteringen och återvinningen mer miljövänlig. I direktivet finns tydliga kvantifierade mål för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning i fråga om fordon och fordonsdelar. Enligt direktivet ska också tillverkarna producera nya fordon med hänsyn till återvinningsaspekten. År 2009 konstaterade kommissionen en rad brister i den polska lagstiftningen och inledde då ett överträdelseförfarande. Många av frågorna löstes därefter, men 2012 lämnades ett motiverat yttrande beträffande de problem som fortfarande var olösta.

(Mer information: IP/14/1148 – J. Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Miljö: Kommissionen tar RUMÄNIEN till EU-domstolen på grund av en giftig avfallsdamm

EU-kommissionen tar Rumänien till EU-domstolen på grund av att landet inte uppfyller kraven i EU-lagstiftningen om avfall från gruvdrift (dvs. avfall från utvinning, bearbetning och förvaring av mineralresurser samt drift av stenbrott). Ärendet gäller en avfallsdamm på 102 hektar i Boșneag. Där finns avfall från koppar- och zinkgruvor i Moldova Noua, Rumänien. Den är nu nästan helt stängd. Avfallsdammen är en stor källa till föroreningar, eftersom den sprider giftigt damm som medför stora risker för människors hälsa och för miljön. Rumänien har lovat att åtgärda problemet, men tillräckliga framsteg har inte gjorts. Med tanke på den allvarliga risken tar kommissionen, efter rekommendation från miljökommissionären Janez Potočnik, Rumänien till EU-domstolen för att se till att snabbare åtgärder vidtas.

(Mer information: IP/14/1149 – J. Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Speltjänster: Kommissionen drar SVERIGE inför EU-domstolen på grund av bristande efterlevnad av EU:s lagstiftning

Europeiska kommissionen har i dag fattat två beslut om att dra Sverige inför EU-domstolen vad gäller den svenska lagstiftningen för speltjänster.

I november 2013 uppmanade kommissionen Sverige att vidta åtgärder för att säkerställa att den nationella lagstiftningen överensstämmer med EU:s lagstiftning om vadhållningstjänster på nätet och nätpokertjänster (IP 13/1101). Kommissionen anser inte att de svenska reaktionerna på denna uppmaning är tillfredsställande.

Sverige dras följaktligen inför domstolen för att man på ett sätt som inte är förenligt med EU-lagstiftningen har infört restriktioner mot anordnande och främjande av vadhållningstjänster på nätet. Kommissionen anser att organisationen av det svenska systemet med ensamrätt för sportvadhållning är oförenligt med syftet att i allmänhetens intresse förebygga spelberoende och kriminell verksamhet och att systemet saknar nödvändig statlig kontroll. Ändringar i den svenska spellagstiftningen i syfte att få den att överensstämma med EU:s regelverk har länge varit planerade men har aldrig genomförts.

I det andra fallet baseras hänskjutningen till domstolen på inskränkningar av tillhandahållandet och främjandet av pokerspel på nätet. Kommissionen anser att innehavaren av ensamrätten för denna typ av spel inte kontrolleras på ett tillfredsställande sätt av de svenska myndigheterna och att den restriktiva politiken för pokerspel inte är konsekvent eftersom de svenska myndigheterna godtar det otillåtna utbudet och främjandet av pokerspel.

(Mer information: IP/14/1150 – C. Hughes – Tfn +32 2 296 44 50 – Mobil +32 498 96 4450)

 1. Motiverade yttranden

 1. Tillsynskrav för banker och investeringsföretag: Kommissionen uppmanar CYPERN, ITALIEN, LITAUEN, POLEN, PORTUGAL och SLOVENIEN att tillämpa EU-bestämmelserna

EU-kommissionen har idag uppmanat Cypern, Italien, Litauen, Polen, Portugal och Slovenien att fullt ut införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.

Tillsynskraven för institut som är etablerade i Europeiska unionen fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen) och i direktiv 2013/36/EU (kapitalkravsdirektivet). I kapitalkravsförordningen finns bestämmelser om det kapitalbelopp som instituten måste ha för att kunna täcka eventuella förluster på grund av de risker de utsätts för samt krav på likviditet, bruttosoliditet och offentliggörande. I kapitalkravsdirektivet finns bestämmelser om tillståndsgivning för institut, tillsyn av institut, tillsynssamarbete, riskhantering, företagsstyrning (inklusive ersättning) och kapitalbuffertar.

Direktivet skulle ha införlivats i nationell rätt senast den 31 december 2013. Cypern, Italien, Litauen, Polen, Portugal och Slovenien har dock än så länge inte redovisat några införlivandeåtgärder för kommissionen. Kommissionens uppmaning sker i form av ett motiverat yttrande, vilket är det andra steget i EU:s överträdelseförfaranden. Om inga åtgärder för ett fullständigt införlivande av direktiv 2013/36/EU anmäls inom två månader kan kommissionen komma att besluta att ta Cypern, Italien, Litauen, Polen, Portugal och Slovenien till EU-domstolen.

(Mer information: C. Hughes – Tfn +32 2 296 44 50 – Mobil +32 498 96 4450)

 1. Kommissionen uppmanar TJECKIEN, ESTLAND, POLEN och SLOVAKIEN att föreskriva effektiva rättsmedel vid avslag på ansökan om visering och vid upphävande och återkallande av visering

Kommissionen har idag skickat en formell uppmaning till de fyra länderna att vidta de åtgärder som behövs för att se till att överklaganden av ett beslut om avslag på ansökan om visering och upphävande eller återkallande av viseringar inbegriper tillgång till en rättslig myndighet.

I förordningen om viseringskodex fastställs förfarandena och villkoren för utfärdande av viseringar för kortvariga vistelser och för transitering på flygplatser. Där anges att medlemsländerna är skyldiga att föreskriva en rätt till överklagande vid avslag på ansökan om visering och vid upphävande och återkallande av viseringar. Enligt EU-fördraget ska medlemsländerna dessutom tillhandahålla tillräckliga rättsmedel för att säkerställa ett effektivt rättsskydd på de områden som omfattas av unionsrätten. Enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna har enskilda också rätt till ett effektivt rättsmedel vid domstol i de fall då fri- och rättigheter enligt unionsrätten kränks.

I Tjeckiens, Estlands, Polens och Slovakiens lagstiftning föreskrivs enbart en möjlighet till överklagande vid förvaltningsmyndigheter utanför domstol.

Kommissionen anser däremot att medborgare i andra länder än EU-länder genom viseringskodexen har rätt till en icke godtycklig behandling av sina ansökningar om visering och att denna rätt ska skyddas genom möjligheten att överklaga vid en domstol.

Kommissionen har därför idag beslutat att skicka ett motiverat yttrande till Tjeckien, Estland, Polen och Slovakien. De fyra medlemsländernas myndigheter har nu två månader på sig att vidta de åtgärder som behövs för att följa kommissionens uppmaning. Om de inte gör det kan kommissionen komma att besluta att föra ärendet vidare till EU-domstolen.

(Mer information: M. Cercone – Tfn +32 2 298 09 63 – Mobil +32 498 98 2349)

 1. Kommissionen uppmanar SPANIEN, LETTLAND, POLEN och RUMÄNIEN att införliva EU-bestämmelserna om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

EU-kommissionen uppmanar Spanien, Lettland, Polen och Rumänien att lämna närmare uppgifter om hur EU-lagstiftningen om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) har införlivats i den nationella lagstiftningen, vilket skulle ha gjorts den 14 februari 2014. Det nya WEEE-direktivet ersätter och uppdaterar de gamla reglerna om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet syftar till att förebygga eller minska de negativa följderna av generering och hantering av sådant avfall för människors hälsa och för miljön samt att minska resursanvändningens allmänna påverkan och effektivisera denna användning. Efter det att den ursprungliga tidsfristen hade överskridits skickades formella underrättelser till Spanien, Lettland, Polen och Rumänien den 31 mars 2014. Kommissionen skickar nu motiverade yttranden, och om de berörda medlemsländerna inte reagerar inom två månader kan ärendena överlämnas till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Standarder för tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder: Kommissionen uppmanar LITAUEN, PORTUGAL, RUMÄNIEN och SLOVENIEN att anmäla ett fullständigt införlivande av reglerna

EU-kommissionen har idag skickat formella uppmaningar till Litauen, Portugal, Rumänien och Slovenien att anmäla ett fullständigt införlivande av direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder. I direktivet fastställs övergripande och effektiva bestämmelser om förvaltare av alternativa investeringsfonder för professionella investerare. De harmoniserade europeiska standarderna för förvaltare av alternativa investeringsfonder syftar till att öka insynen i investeringsfondernas verksamhet och i de fonder de förvaltar för investerare och myndigheter.

Hittills har dock de ovannämnda EU-länderna inte fullt ut införlivat direktivet i nationell lagstiftning, trots att det skulle ha gjorts senast den 22 juli 2013. Dagens uppmaningar sker i form av motiverade yttranden – det andra steget i överträdelseförfarandet. Länderna har två månader på sig att underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att fullt ut införliva direktiv 2011/61/EU. Om de inte redovisar tillräckliga åtgärder kan kommissionen gå vidare med ärendena till EU-domstolen.

(Mer information: C. Hughes – Tfn +32 2 296 44 50 – Mobil +32 498 96 4450)

 1. Upphovsrätt: Kommissionen uppmanar CYPERN och LUXEMBURG att följa EU:s regler

EU-kommissionen har idag uppmanat Cypern och Luxemburg att fullt ut införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU av den 27 september 2011 om ändring av direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. Genom direktivet förlängs skyddstiden för artister och ljudinspelningar från 50 år till 70 år och det finns även andra bestämmelser, t.ex. att återgångsklausuler nu måste finnas med i alla avtal mellan artister och skivbolag. Direktivet skulle ha införlivats i nationell rätt senast den 1 november 2013. Luxemburg och Cypern har dock än så länge inte redovisat några införlivandeåtgärder för kommissionen. Kommissionens uppmaning sker i form av ett motiverat yttrande, vilket är det andra steget i EU:s överträdelseförfaranden. Om inga åtgärder för ett fullständigt införlivande av direktiv 2011/77/EU anmäls inom två månader kan kommissionen komma att besluta att ta Cypern och Luxemburg till EU-domstolen.

(Mer information: C. Hughes – Tfn +32 2 296 44 50 – Mobil +32 498 964450)

 1. Miljö: Kommissionen ber GREKLAND och SPANIEN att skydda allmänheten från luftföroreningar

Grekland och Spanien skyddar inte allmänheten från föroreningar av fint damm (PM10). Den här sortens damm kan orsaka astma, hjärt-kärl-sjukdomar, lungcancer och död i förtid. Dammet kommer från industri, trafik och värmepannor. Enligt EU-rätten ska EU-länderna begränsa människors exponering för dammet. I Spanien har invånarna i tätorter i Andalusien, centrala Asturias, Gijón, Barcelona och Vallès-Baix Llobregat kontinuerligt eller nästan kontinuerligt utsatts för hälsofarliga halter av PM10 sedan 2005 till åtminstone 2012. I Grekland har befolkningen i Thessaloniki utsatts för dammet åtminstone sedan 2005, enligt de senaste rapporterna som avser 2012. Kommissionen anser att länderna borde ha agerat redan 2005 för att skydda människors hälsa, och uppmanar dem att vidta framsynta, snabba och verkningsfulla åtgärder för att så snart som möjligt börja följa reglerna. Kommissionen vidtar åtgärder i form av ett motiverat yttrande till Grekland, som följer på en formell underrättelse i november 2013, och ett kompletterande motiverat yttrande till Spanien, som följer på en kompletterande formell underrättelse. Länderna har nu två månader på sig att agera, annars kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon – Tfn +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Budget: Kommissionen ber NEDERLÄNDERNA och STORBRITANNIEN att kompensera förluster i EU-budgeten

Kommissionen ber formellt Nederländerna och Storbritannien att kompensera förluster i EU-budgeten i form av EU:s traditionella egna medel (tullar). Förlusterna uppstod genom att brittiska och nederländska utomeuropeiska länder och territorier utfärdat tullintyg i strid med beslut 91/482/EEG och beslut 2001/822/EG.

De nederländska och brittiska myndigheterna har nu två månader på sig att svara, och kommissionen kan sedan gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: P. Fiorilli – Tfn +32 229 58132 – Mobil +32 498 95 8132)

 1. Miljö: Kommissionen ber BULGARIEN stärka naturskyddet

Kommissionen ber Bulgarien stärka sin del av Natura 2000, Europas nätverk av skyddade naturområden. Enligt fågeldirektivet ska EU-länderna utse de lämpligaste områdena till särskilda skyddsområden för att bevara fågelarter som finns där. Bulgarien utsåg först ett tillräckligt antal områden, 114 stycken, men sex av dem var betydligt mindre än vad som krävs enligt den lista över viktiga områden för bevarande av fåglar som kommissionen och EU-domstolen utgår från för att bedöma om EU-länderna fullgör sin skyldighet att utse skyddsområden. Kommissionen inledde överträdelseärendet 2008, och även om många skyddsområden nu stämmer med listan kvarstår problem med Kaliakra (som redan behandlas i ett mål i EU-domstolen) och i Rila, där 17 arter i direktivet för närvarande saknar fullgott skydd. Kommissionen avger därför ett motiverat yttrande. Om Bulgarien inte agerar inom två månader kan ärendet gå vidare till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon – Tfn +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Leksaker: Kommissionen ber TYSKLAND följa EU-lagstiftningen

Det är viktigt att skydda barn, och därför har EU några av världens strängaste regler om leksakssäkerhet. Men Tyskland följer inte EU:s regler om gränsvärden för arsenik, kvicksilver och antimon i leksaker. Därför ber kommissionen Tyskland att snarast anpassa sin lagstiftning till EU:s leksakslagstiftning. Tyskland vill inte följa EU:s gränsvärden för vissa ämnen i leksaker, eftersom man anser att de ger ett sämre skydd än de tyska reglerna. Kommissionen anser dock att EU:s direktiv om leksakers säkerhet ger ett bättre skydd, eftersom det bygger på de senaste vetenskapliga rönen och följer en modern, enhetlig modell för hantering av riskerna med de kemikalier som kan finnas i leksaker. I ett beslut i maj 2014 ställde sig EU-tribunalen bakom kommissionens uppfattning, men än så länge har inte Tyskland anpassat sina regler till EU-lagstiftningen på detta område. Kommissionen avger därför ett motiverat yttrande där man uppmanar Tyskland att ändra sin lagstiftning. Om den tyska lagstiftningen inte anpassas till direktivet inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: M. Sagredo – Tfn +32 229 68589 – Mobil +32 498 98 1631)

 1. Skatter: Kommissionen ber TYSKLAND sluta med diskriminerande skatt på legat till utländska ideella organisationer

Kommissionen uppmanar Tyskland att ändra sina diskriminerande skatteregler i fråga om legat till ideella organisationer i andra EU- eller EES-länder, eftersom de strider mot EU:s regler om fri rörlighet för kapital.

Enligt tysk lag behandlas legat till ideella organisationer i andra EU- eller EES-länder mindre förmånligt än legat till vissa ideella organisationer som är etablerade i Tyskland. Tyska ideella organisationer får befrielse från arvsskatten. Liknande organisationer från andra EU- eller EES-länder får bara skattebefrielse om det land som de är etablerade i beviljar en likvärdig skattebefrielse för tyska organisationer. Det får till följd att legat till utländska ideella organisationer ofta beskattas hårdare än legat till tyska organisationer. Kommissionen anser att detta utgör diskriminering och är en omotiverad inskränkning av den fria rörligheten för kapital. Kommissionens begäran har formen av att motiverat yttrande. Om Tyskland inte rättar sig efter yttrandet inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor – Tfn +32 229 21548 – Mobil +32 498 98 3871)

 1. Miljö: Kommissionen ber TYSKLAND följa EU:s naturskyddskrav för ett kolkraftverk i Hamburg/Moorburg

Kommissionen ber Tyskland följa kraven i habitatdirektivet när det gäller ett kolkraftverk i Hamburg/Moorburg. Kolkraftverket riskerar att drabba ett antal skyddade fiskarter, bl.a. lax, flodnejonöga och havsnejonöga, som måste passera kraftverket när de migrerar från Nordsjön till de omkring 30 Natura 2000-områdena längs Elbe uppströms om Hamburg. Arterna drabbas genom att vatten tas ut för att kyla kraftverket. När Tyskland beviljade tillstånd för verket hade man inte gjort en ordentlig bedömning enligt direktivet, och framför allt struntat i att bedöma alternativa kylningssätt som hade kunnat undvika att skada fiskarterna. Projektet godkändes på villkor att en ytterligare fisktrappa skulle byggas vid en damm i Geesthacht, 30 km från kraftverket i Hamburg. Fisktrappan kommer dock inte att hindra att de skyddade arterna dör vid kylvattenintaget i Hamburg. Kommissionen tänker visserligen inte stoppa driften vid kraftverket, men naturskyddskraven måste följas fullt ut. Därför skickar kommissionen nu ett motiverat yttrande. Om Tyskland inte följer EU-rätten inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon – Tfn +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Skatt: Kommissionen ber UNGERN sluta med begränsningar för billeasing från andra EU-länder

Kommissionen ber Ungern ändra sin lagstiftning, som begränsar billeasing från andra EU-länder i strid mot reglerna för den inre marknaden. När de ungerska myndigheterna tar ut registreringsavgift för bilar som leasas från ett annat bör de beräkna avgiften i proportion till hur länge bilen används i Ungern (C-451/99, Cura Anlagen).

Den ungerska registreringsavgiften är bara proportionell för utländska leasingföretag som äger minst 100 bilar. I vissa lägen får utländska leasingföretag med färre bilar betala hela registreringsavgiften för bilar som leasas i Ungern. Kommissionen anser att det villkoret är en orimlig begränsning av friheten att tillhandahålla tjänster, en grundläggande frihet i enlighet med artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande. Om Ungern inte rättar sig efter EU-lagstiftningen inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor – Tfn +32 229 21548 – Mobil +32 498 98 3871)

 1. Miljö: Kommissionen ber ITALIEN ta itu med allvarliga föroreningsproblem vid Europas största stålverk

Kommissionen vidtar ytterligare åtgärder mot Italien för att minska miljöeffekterna av Europas största stålverk Ilva i Taranto.

Italien har inte sett till att Ilva följer EU-reglerna om industriutsläpp, och det kan få allvarliga konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Kommissionen har tidigare sänt två formella underrättelser till Italien, i september 2013 och april 2014, där de italienska myndigheterna uppmanades att få Ilva att följa direktivet om industriutsläpp och annan EU-miljörätt (se IP/13/866).

Även om vissa problem har lösts kvarstår ett antal överträdelser av direktivet om industriutsläpp. Dagens åtgärd, ett motiverat yttrande, rör problem som bristande efterlevnad av miljötillstånden, otillräcklig hantering av biprodukter och avfall samt brister i skydd och övervakning av mark och grundvatten. Kommissionen ger Italien två månader att svara.

(Mer information: IP/14/1151 – J. Hennon – Tfn +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Kommissionen varnar ITALIEN om otillräckligt skydd för paketresenärer

Kommissionen skickar i dag ett motiverat yttrande till Italien om otillräckligt skydd för EU-konsumenter som bokar paketresor. Enligt EU:s regler om paketresor måste operatörerna ha insolvensskydd för att garantera att konsumenterna får pengarna tillbaka och hemresa om reseföretaget går i konkurs.

Den nationella garantifond som Italien inrättat som insolvensskydd har otillräckliga medel, och det finns inget tillförlitligt system för att öka dess finansiering vid behov. Det får till följd att det kan ta flera år att återbetala pengar till resenärerna, och det är osäkert även om ett medelstort reseföretag går i konkurs.

I juli 2013 lade kommissionen fram ett förslag till nya, uppdaterade regler om paketresor. Lagförslaget behandlas nu av ministerrådet och Europaparlamentet.

(Mer information: J. Salsby – Tfn +32 2 297 24 59)

 1. Offentlig upphandling: Kommissionen ber ITALIEN följa EU:s regler för kontraktstilldelning

Kommissionen ber i dag Italien att följa EU:s regler om offentlig upphandling. Kommunerna Varese och Casciago har inte hållit någon konkurrensutsatt upphandling av avfallshantering. Italien har dessutom antagit lagstiftning som medger att kontrakt som tilldelats privata företag utan någon konkurrensutsatt upphandling får förbli giltiga tills de löper ut. Enligt EU-rätten ska offentlig upphandling ske under öppna, rättvisa och konkurrensutsatta villkor. Kommissionen befarar att de italienska reglerna hindrar företag från hela Europa att ta sig in på den italienska marknaden och ge mest valuta för pengarna, vilket både tjänsteanvändare och skattebetalare tjänar på. Eftersom Italien ännu inte gjort något åt reglerna begär kommissionen i ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet) att Italien ska följa EU:s regler helt. Om Italien inte gör något inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: C. Hughes – Tfn +32 229 64450 – Mobil +32 498 96 4450)

 1. Offentlig upphandling: Kommissionen ber ITALIEN följa EU:s regler om motorvägskoncessioner

Kommissionen ber i dag Italien att följa EU:s regler om offentlig upphandling. Italien har förlängt koncessionen med 18 år för det företag som nu ansvarar för att anlägga och förvalta autostradan A12 mellan Livorno och Civitavecchia. Koncessionen förlängdes utan någon föregående anbudsinfordran, vilket hindrar företag från andra EU-länder att visa intresse. Enligt EU-rätten räknas en förlängning av en koncession som en ny koncession, och den får bara tilldelas efter en konkurrensutsatt upphandling. Kommissionen anser därför att Italien inte uppfyllt sina skyldigheter i fråga om offentlig upphandling, särskilt direktiv 2004/18/EG. Kommissionen framför sin begäran i form av ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet. Om Italien inte går något inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: C. Hughes – Tfn +32 229 64450 – Mobil +32 498 96 4450)

 1. Miljö: kommissionen ber POLEN införliva EU-reglerna om skydd av försöksdjur

Kommissionen ber Polen införliva EU-reglerna om skydd av försöksdjur i polsk lag. Målet med direktivet är att så få djur som möjligt ska användas i försök och att alternativ ska användas när det är möjligt. Samtidigt ska forskningen i EU hålla så hög kvalitet som möjligt. Direktivet skulle ha införlivats senast den 10 november 2012, men eftersom Polen inte höll tidsfristen skickade kommissionen en formell underrättelse den 31 januari 2013. Kommissionen har inte fått någon anmälan om att lagstiftningen har antagits, och skickar därför ett motiverat yttrande. Om Polen inte gör något inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon – Tfn +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Skatter: Kommissionen ber RUMÄNIEN sluta med skattediskriminering av utländska företag

Kommissionen ber Rumänien ändra sina regler för skatt på inkomst av kapital, eftersom de begränsar den fria rörligheten för tjänster och kapital på den inre marknaden i EU. För närvarande kan rumänska företag dra av utgifter som behövs för att skapa ränteinkomster, så att bara deras nettoinkomst beskattas. Företag som är etablerade i andra EU- eller EES-länder och inte har ett permanent driftsställe i Rumänien får dock inte göra det avdraget, utan beskattas kraftigare på sina bruttoränteinkomster i Rumänien.

Kommissionen ser ingen giltig grund för denna särbehandling, utan betraktar den som diskriminerande och en inskränkning av den fria rörligheten för tjänster. Kommissionen ber därför i ett motiverat yttrande Rumänien att anpassa sina regler till EU-rätten. Om Rumänien inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor – Tfn +32 2 292 15 48 – Mobil +32 498 98 3871)

 1. Järnväg: Kommissionen ber RUMÄNIEN införliva EU-lagstiftningen om järnvägssäkerhet

Kommissionen ber Rumänien att anpassa sina nationella regler till direktiv 2004/49/EG om järnvägssäkerhet. Begäran rör säkerhetsmyndighetens och utredningsorganets oberoende. Målet för EU-lagstiftningen är att ta fram en gemensam inställning till järnvägssäkerheten, så att alla järnvägsnät i EU håller en jämn, hög säkerhet och alla invånare i EU kan färdas säkert med dem. Säkerhetskraven på järnvägsnätet omfattar bl.a. säker förvaltning av infrastruktur och trafik och ansvarsfördelning mellan järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. Dessutom ska det finnas gemensamma regler, myndigheter och kontroller för säkerhet så att olyckor utreds med fullt oberoende. Direktivet skulle ha införlivats i april 2006. Kommissionen inledde ett överträdelseärende mot Rumänien i februari 2013 och skickar nu ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet). Rumänien har nu två månader på sig att lämna ett tillfredsställande svar; annars kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: H. Kearns – Tfn +32 2 298 76 38 – Mobile +32 498 98 7638)

 1. Ekonomi: Kommissionen uppmanar SLOVENIEN införliva budgetramverk

Kommissionen skickar i dag en formell uppmaning till Slovenien att införliva direktiv 2011/85/EU om krav på EU-ländernas budgetramverk. Direktivet skulle ha införlivats den 31 december 2013. Direktivet ingår i det s.k. sexpacket och ska stärka den ekonomiska styrningen i EU och få EU-länderna att förstärka sina budgetramverk och statsbudgetar. Med budgetramverk menas de rutiner, regler och institutioner som ligger till grund för statens budgetpolitik. Enligt direktivet ska man bl.a. offentliggöra aktuella, tillförlitliga och utförliga budgetuppgifter (en förutsättning för övervakning av budgeten), följa nya numeriska finanspolitiska regler, stärka budgetplaneringen på medellång sikt och göra de makroekonomiska och budgetpolitiska prognoserna mer tillförlitliga. Kommissionen skickar sin begäran i form av ett motiverat yttrande enligt överträdelseförfarandet.

Om Slovenien inte redovisar vad man gör för att införliva direktivet inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen och yrka på böter.

(Mer information: S. O'Connor – Tfn +32 2 296 73 59 – Mobil +32 460 767 359)

 1. Miljö: Kommissionen ber STORBRITANNIEN skydda tumlare

Kommissionen ber Storbritannien utse skyddade områden för tumlaren, ett havslevande däggdjur som förekommer regelbundet i brittiska vatten. Enligt EU-lagstiftningen om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (habitatdirektivet) ska EU-länderna lägga fram en förteckning över bevarandeområden för ett antal inhemska arter, så att de skyddas från ingrepp som kan allvarligt hota deras fortlevnad. Trots att det finns gott om tumlare i brittiska vatten har Storbritannien hittills bara föreslagit ett litet område i Nordirland, vilket innebär att några av områdena där det finns tumlare kan drabbas av utbyggnad av vindkraftparker. Kommissionen har vid upprepade tillfällen uppmanat Storbritannien att fullgöra sina viktigaste åligganden för denna art, men Storbritannien har inte föreslagit några fler områden. Kommissionen skickar i dag ett motiverat yttrande, som uppföljning av en formell underrättelse som skickades i juni 2013. Om Storbritannien inte svarar inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Miljö: Kommissionen ber STORBRITANNIEN minska utsläppen från kraftverket Aberthaw

Kommissionen uppmanar Storbritannien att följa EU:s regler om utsläpp från industrier, som går ut på att förebygga, minska och i möjligaste mån helt stoppa utsläpp från industrier. Ärendet rör det koleldade kraftverket Aberthaw i Wales, som överskrider gränserna för kväveoxider (NOx). Kväveoxider släpps ut i miljön vid förbränning, och de har allvarliga följder för miljön och människors hälsa i form av bl.a. luftvägssjukdomar, försurning av mark och ytvatten och skador på växtligheten. Enligt EU-lagstiftningen om utsläpp från stora förbränningsanläggningar (direktiv 2001/80/EG) skulle EU-länderna senast den 1 januari 2008 ha minskat utsläppen antingen för varje enskild anläggning enligt gränsvärdena i direktivet eller genom att ta med anläggningarna i en nationell utsläppsplan. Aberthaw uppfyller varken det ena eller det andra kravet, utan har för närvarande en gräns för kväveoxider på 1200 mg/Nm3, att jämföra med gränsvärdet på 500 mg/Nm3. Kommissionen påpekade problemen för första gången i en formell underrättelse i juni 2013. Eftersom kraftverket fortsätter att överskrida det gränsvärde för kväveoxider som gällt sedan den 1 januari 2008, skickar kommissionen ett motiverat yttrande. Storbritannien har nu två månader på sig att svara; annars kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Formella underrättelser

 1. Fri rörlighet för kapital: Kommissionen inleder överträdelseärende mot UNGERN om rätt för utländska investerare att använda jordbruksmark

Kommissionen ber i dag formellt Ungern att lämna synpunkter på sin lagstiftning om uppsägning av termination vissa avtalade rättigheter för utländska investerare att använda jordbruksmark.

Kommissionen anser att den ungerska lagstiftningen begränsar rättigheterna för utländska investerare på ett sätt som kan strida mot EU:s fördragsfästa rätt till fri rörlighet för kapital och etableringsfrihet. Alla inskränkningar av dessa grundläggande friheter måste motiveras omsorgsfullt och följa proportionalitetsprincipen. Även om EU-länderna får fastställa sina egna regler om fastighetsägande, måste de hålla sig inom EU-rättens gränser.

Kommissionens begäran sker i form av en formell underrättelse, det första steget i överträdelseförfarandet enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ungern har nu två månader på sig att svara.

(Mer information: IP/14/1152 – C. Hughes – Tfn +32 2 296 44 50 – Mobil +32 498 96 4450)

 1. Miljö: Kommissionen ber MALTA sluta med finkfångst

Kommissionen ber den maltesiska regeringen ompröva sitt beslut att åter tillåta traditionell finkfångst. Denna form av jakt är förbjuden enligt EU-lagstiftningen för att bevara vilda fåglar. Ärendet rör Maltas beslut att bevilja undantag från fågeldirektivet, grundbulten i EU:s strategi för naturskydd och biologisk mångfald, och tillåta levande fångst av sju arter av viltlevande finkar från och med 2014. EU-länderna får avvika från kravet på strikt skydd bara om det saknas andra tillfredsställande bevarandelösningar och om villkoren för att tillämpa undantagen är uppfyllda. Eftersom det inte finns någon sådan motivering i detta fall skickar kommissionen en formell underrättelse till Malta och uppmanar landet att följa EU-rätten. Malta har nu en månad på sig att svara och bekräfta att man följer EU-lagstiftningen.

(Mer information: IP/14/1154 – J. Hennon – Tfn +32 2 295 35 93 – Mobil +32 498 95 3593)


Side Bar