Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 16. oktobra 2014

Oktobrski paket kršitev: glavne odločitve

Evropska komisija v mesečnem paketu odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti po pravu EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile ustrezno uporabo prava EU v korist državljanov in podjetij.

Komisija je danes sprejela 140 odločitev, od tega 39 obrazloženih mnenj, 11 zadev pa je predložila Sodišču Evropske unije. V nadaljevanju so povzete glavne odločitve. Za več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev glej MEMO/12/12.

 1. Zadeve, predložene Sodišču

 1. Okolje: Komisija je proti NIZOZEMSKI začela postopek pred Sodiščem, ker ni zaščitila živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, in zahteva, da se ji naloži denarna kazen

Evropska komisija je proti Nizozemski začela postopek pred Sodiščem, ker v zakonodajo ni prenesla zakonodaje EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Cilj predpisov EU, ki bi jih bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do novembra 2012, je zmanjšati število živali, ki se uporabljajo v poskusih, pri čemer je treba uporabljati alternativne možnosti, kadar je to mogoče. Zakonodaja prav tako določa najmanjše standarde za nastanitev in oskrbo živali ter ureja njihovo uporabo, pri čemer upošteva merila, kot so bolečina, trpljenje, stiska in trajne poškodbe za živali. Evropska komisija je Sodišče pozvala, naj naloži dnevno denarno kazen v višini 51 156 EUR, ki naj se plačuje do prenosa zakonodaje EU v nacionalno zakonodajo.

(Več informacij: IP/14/1141 – J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Evropska komisija je proti PORTUGALSKI znova začela postopek pred Sodiščem zaradi neustreznega čiščenja odpadne vode in zahteva, da se ji naloži denarna kazen

Evropska komisija je proti Portugalski znova začela postopek pred Sodiščem zaradi slabega izvajanja direktive EU o čiščenju komunalne odpadne vode. Sodišče je leta 2009 razsodilo, da Portugalska ne izpolnjuje svojih obveznosti v zvezi z ustreznim zbiranjem, čiščenjem in odvajanjem komunalne odpadne vode. Sedem aglomeracij v državi z več kot 15 000 prebivalci ni imelo potrebnih kanalizacijskih sistemov in petnajst aglomeracij ni imelo ustreznih sistemov za čiščenje odpadne vode. Pet let po sodbi Sodišča dve aglomeraciji še vedno nista skladni s standardi EU, stanje pa se verjetno ne bo izboljšalo še več let, kar pomeni, da obstaja tveganje za zdravje državljanov. Komisija predlaga pavšalno denarno kazen v višini 4 458 828 EUR in dnevno denarno kazen v višini 20 196 EUR, ki naj se plačuje do izpolnitve obveznosti.

(Več informacij: IP/14/1142 – J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Komisija je proti AVSTRIJI začela postopek pred Sodiščem zaradi neskladnosti s pridružitvenim sporazumom med EU in Turčijo

Evropska komisija se je odločila, da proti Avstriji začne postopek pred Sodiščem,da bi zagotovila, da avstrijska zakonodaja o ustanovitvi in prebivanju v celoti odraža pravice delavcev s turškim državljanstvom in njihovih družin v skladu s pridružitveno zakonodajo med EU in Turčijo na podlagi Sporazuma iz Ankare.

Komisija je aprila 2014 v zvezi s tem Avstriji poslala obrazloženo mnenje. Avstrija je vztrajala pri svojem stališču, zato je Komisija zadevo predložila Sodišču.

(Več informacij: IP/14/1143P. Stano – telefon: +32 22957484 – mobilni telefon: +32 460757484)

 1. Obdavčenje: BELGIJA pred Sodiščem zaradi diskriminacije pri obdavčenju kolektivnih naložbenih podjemov

Evropska komisija je na Sodišču vložila tožbo proti Belgiji zaradi diskriminacije glede davčne ureditve za kolektivne naložbene podjeme (KNP) s sedežem v drugih državah članicah EU ali EGP. Ta diskriminacija ovira prost pretok finančnih storitev in kapitala na enotnem trgu.

Glede letne pristojbine za omenjene KNP je Komisija Belgiji poslala obrazloženo mnenje z dne 26. septembra 2013 (MEMO/13/820), v katerem je uradno zahtevala, naj belgijske oblasti spremenijo zadevne določbe. Ker do zakonodajnih sprememb ni prišlo, je Komisija odločila, da zadevo preda Sodišču.

(Več informacij: IP/14/1144 – E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Telekomunikacije: Komisija je proti BELGIJI začela postopek pred Sodiščem v zvezi z neodvisnostjo nacionalnega regulativnega organa

Evropska komisija se je odločila, da proti Belgiji začne postopek pred Sodiščem, saj meni, da belgijsko pravo ne zagotavlja neodvisnosti nacionalnega regulativnega organa za telekomunikacije. V skladu s predpisi EU o telekomunikacijah morajo nacionalni organi za telekomunikacije, odgovorni za regulacijo trga in reševanje sporov med podjetji, delovati neodvisno in pri uporabi navedenih predpisov ne smejo ravnati v skladu z navodili oziroma jih zahtevati.

(Več informacij: IP/14/1145 – R. Heath – telefon: +32 22961716 – mobilni telefon: +32 460750221)

 1. Pravosodje: Komisija je proti ITALIJI začela postopek pred Sodiščem zaradi nepopolnih predpisov o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Republiki Italiji začne postopek pred Sodiščem zaradi neustreznega izvajanja predpisov EU o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Direktiva 2004/80/ES). V skladu s pravom EU morajo vse države članice zagotoviti, da njihove nacionalne sheme odškodnin zagotavljajo pošteno in primerno odškodnino žrtvam nasilnih naklepnih kaznivih dejanj, storjenih na njihovem ozemlju.

Vendar italijanska zakonodaja zagotavlja odškodnino le žrtvam nekaterih nasilnih naklepnih kaznivih dejanj, kot sta terorizem in organizirani kriminal, in ne vsem žrtvam. Odškodnina bi morala biti na voljo tako v nacionalnih kot čezmejnih primerih ne glede na državo prebivališča žrtve in ne glede na to, v kateri državi članici je bilo kaznivo dejanje storjeno.

(Več informacij: IP/14/1146 – J. Salsby – telefon: +32 22972459)

 1. Telekomunikacije: Komisija je proti LUKSEMBURGU začela postopek pred Sodiščem zaradi stalnih zamud pri analizi zadevnih trgov telekomunikacij

Evropska komisija je proti Luksemburgu začela postopek pred Sodiščem, ker nacionalni regulativni organ (NRO) Institut Luxembourgeois de Regulation (ILR) ni pravočasno opravil analize zadevnih trgov za fiksen dostop do javnega telefonskega omrežja (trg 1) in za zakupljene vode (trg 6), s čimer krši predpise EU o telekomunikacijah.

Če se analiza zadevnih trgov ne opravi pravočasno, lahko začne veljati ureditev, ki ni več potrebna, kar bi lahko imelo negativne posledice za spodbujanje naložb, inovacije in konkurenco na trgu.

(Več informacij: IP/14/1147 – R. Heath – telefon: +32 22961716 – mobilni telefon: +32 460750221)

 1. Okolje: Komisija je proti POLJSKI začela postopek pred Sodiščem zaradi nepravilnega izvajanja zakonodaje o izrabljenih vozilih

Evropska komisija je proti Poljski začela postopek pred Sodiščem zaradi nepravilnega izvajanja zakonodaje EU o izrabljenih vozilih. Komisija je zaskrbljena zaradi načina, kako Poljska izvaja zahtevani sistem za zbiranje in recikliranje.

Cilj direktive o izrabljenih vozilih je zagotoviti, da razstavljanje in recikliranje vozil postaneta okolju prijaznejša. Določa jasne količinsko opredeljene cilje za ponovno uporabo, recikliranje in predelavo vozil ter njihovih sestavnih delov, pri čemer od proizvajalcev zahteva, da pri proizvodnji novih vozil upoštevajo možnost njihovega recikliranja. Komisija je leta 2009 ugotovila številne pomanjkljivosti v zadevni poljski zakonodaji in začela postopek za ugotavljanje kršitev. Mnoge težave so bile nato odpravljene, vendar je bilo leta 2012 izdano obrazloženo mnenje, ki je zajemalo nerešene probleme.

(Več informacij: IP/14/1148 – J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Komisija je proti ROMUNIJI začela postopek pred Sodiščem zaradi strupenega bazena za jalovino

Evropska komisija je proti Romuniji začela postopek pred Sodiščem zaradi neskladnosti z zakonodajo EU o odpadkih iz rudarskih dejavnosti (tj. odpadkih, ki nastanejo pri pridobivanju, bogatenju in skladiščenju mineralnih surovin ter pri obratovanju kamnolomov). Zadeva se nanaša na trenutno skoraj popolnoma zapuščeni bazen za jalovino Boșneag s površino 102 hektara, ki vsebuje odpadke, nastale pri pridobivanju bakra in cinka v mestu Moldova Noua v Romuniji. Bazen je velik vir onesnaževanja, saj se iz njega širi strupen prah, ki je zelo nevaren za zdravje ljudi in okolje. Romunija se je strinjala, da bo problem obravnavala, vendar je napredek premajhen. Zaradi resne nevarnosti v tem primeru in na priporočilo komisarja za okolje Janeza Potočnika je Komisija proti Romuniji začela postopek pred Sodiščem, da se pospešijo sanacijska dela.

(Več informacij: IP/14/1149 – J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Storitve na področju iger na srečo: Komisija je proti ŠVEDSKI začela postopek pred Sodiščem zaradi delne neskladnosti s pravom EU

Evropska komisija je danes sprejela dve ločeni odločitvi, da proti Švedski začne postopek pred Sodiščem v zvezi s švedsko zakonodajo o storitvah na področju iger na srečo.

Novembra 2013 je Komisija Švedsko pozvala k ukrepanju, da se zagotovi skladnost nacionalnih predpisov s pravom EU na področju storitev, povezanih s spletnimi stavami, in storitev, povezanih s spletnim pokrom (IP 13/1101). Komisija meni, da se Švedska ni zadovoljivo odzvala na ti zahtevi.

Zato je proti Švedski začela postopek pred Sodiščem zaradi omejevanja organizacije in promocije storitev, povezanih s spletnimi stavami, na način, ki ni skladen s pravom EU. Komisija meni, da organizacija švedskega sistema izključnih pravic za športne stave ni skladna s cilji javne politike za preprečevanje problematičnega igranja na srečo in kriminalnih dejavnosti ter ne zagotavlja zadostnega državnega nadzora. Spremembe švedskega prava na področju iger na srečo za zagotovitev skladnosti s pravom EU so že dolgo predvidene, vendar se nikoli niso izvedle.

V drugi zadevi je Komisija začela postopek pred Sodiščem zaradi omejevanja zagotavljanja in promocije spletnega pokra. Komisija meni, da švedski organi ne zagotavljajo zadostnega nadzora nad imetnikom izključne pravice ter da je omejevalna politika na področju pokra neskladna s predpisi EU, saj švedski organi dopuščajo nedovoljeno ponudbo in promocijo pokra.

(Več informacij: IP/14/1150 – C. Hughes – telefon: +32 22964450 – mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Obrazložena mnenja

 1. Bonitetne zahteve za banke in investicijska podjetja: Komisija poziva CIPER, ITALIJO, LITVO, POLJSKO, PORTUGALSKO in SLOVENIJO k prenosu predpisov EU

Evropska komisija je danes pozvala Ciper, Italijo, Litvo, Poljsko, Portugalsko in Slovenijo, naj v celoti prenesejo Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES.

Bonitetne zahteve za institucije s sedežem v Evropski uniji so določene v Uredbi (EU) št. 575/2013 (tudi uredba o kapitalskih zahtevah ali CRR) in Direktivi 2013/36/EU (tudi direktiva o kapitalskih zahtevah ali CRD). Uredba o kapitalskih zahtevah določa predpise o znesku kapitala, ki ga institucije morajo imeti za kritje morebitnih izgub zaradi tveganj, ki so jim izpostavljene, ter o likvidnosti, finančnem vzvodu in razkritju. Direktiva o kapitalskih zahtevah določa predpise o izdaji licenc institucijam, nadzoru institucij, nadzorniškem sodelovanju, upravljanju tveganj, korporativnem upravljanju (vključno s prejemki) in kapitalskih blažilnikih.

Rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo je bil 31. december 2013. Vendar Ciper, Italija, Litva, Poljska, Portugalska in Slovenija Komisije še niso obvestile o izvedbenih ukrepih. Komisija je zadevnim državam članicam poslala obrazloženo mnenje, kar je druga stopnja postopka EU za ugotavljanje kršitev. Če Komisija v dveh mesecih ne bo obveščena o ukrepih za popoln prenos Direktive 2013/36/EU, se lahko odloči, da proti Cipru, Italiji, Litvi, Poljski, Portugalski in Sloveniji začne postopek pred Sodiščem.

(Več informacij: C. Hughes – telefon: +32 22964450 – mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Komisija poziva ČEŠKO, ESTONIJO, POLJSKO in SLOVAŠKO k zagotovitvi učinkovitih pravnih sredstev proti zavrnitvi, razveljavitvi ali preklicu vizuma

Komisija je danes navedenim štirim državam poslala uradno zahtevo, naj sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da pritožbe zoper odločitev o zavrnitvi, razveljavitvi ali preklicu vizuma vključujejo dostop do sodnega organa.

Uredba o vizumskem zakoniku določa postopke in pogoje za izdajo vizumov za namen kratkoročnega bivanja in letališkega tranzita. Določa, da je obveznost držav članic zagotoviti pravico do pritožbe zoper zavrnitev, razveljavitev ali preklic vizuma. Poleg tega Pogodba EU zavezuje države članice k zagotovitvi zadostnih pravnih sredstev, da se zagotovi učinkovita pravna zaščita na področjih, ki jih zajema pravo Unije, Listina EU o temeljnih pravicah pa posameznikom dodeljuje pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem, kadar so kršene pravice in svoboščine, ki jih zagotavlja pravo Unije.

Zadevni nacionalni zakoni na Češkem, v Estoniji, na Poljskem in Slovaškem zagotavljajo le možnost pritožbe pred nesodnimi upravnimi organi.

Vendar Komisija meni, da imajo državljani tretjih držav v skladu z vizumskim zakonikom pravico do nearbitrarnega odločanja o vlogah za izdajo vizuma ter da mora to pravico varovati pritožbeni postopek pred sodiščem.

Zato je Komisija danes sprejela odločitev, da Češki, Estoniji, Poljski in Slovaški pošlje obrazloženo mnenje. Organi teh štirih držav članic morajo zdaj v dveh mesecih sprejeti potrebne ukrepe za izpolnitev zahteve Komisije. Če tega ne storijo, se lahko Komisija odloči, da zadevo predloži Sodišču.

(Več informacij: M. Cercone – telefon: +32 22980963 – mobilni telefon: +32 498982349)

 1. Komisija poziva ŠPANIJO, LATVIJO, POLJSKO in ROMUNIJO k prenosu predpisov EU o odpadni električni in elektronski opremi

Evropska komisija poziva Španijo, Latvijo, Poljsko in Romunijo, naj predložijo podrobnosti o prenosu zakonodaje EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) v nacionalno pravo. To obveznost bi morale izpolniti do 14. februarja 2014. Nova direktiva OEEO nadomešča in posodablja starejše predpise o odpadni električni in elektronski opremi. Njen cilj je preprečiti ali zmanjšati škodljive vplive, ki jih imata nastajanje OEEO in ravnanje z njo na zdravje ljudi in okolje, ter izboljšati učinkovitost in celoten vpliv uporabe virov. Španija, Latvija, Poljska in Romunija so zamudile prvotni rok, zato jim je Komisija 31. marca 2014 poslala uradne opomine. Komisija zadevnim državam članicam zdaj pošilja obrazložena mnenja. Če ne bodo ukrepale v dveh mesecih, bo zadeve predložila Sodišču.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Regulativni standardi za upravitelje alternativnih investicijskih skladov: Komisija poziva LITVO, PORTUGALSKO, ROMUNIJO in SLOVENIJO, naj jo obvestijo o popolnem prenosu predpisov

Danes je Evropska komisija Litvi, Portugalski, Romuniji in Sloveniji poslala uradno zahtevo, naj jo obvestijo o popolnem prenosu Direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov (2011/61/EU). Ta direktiva določa celovite in učinkovite regulativne in nadzorne predpise za upravitelje alternativnih naložbenih shem, ki so namenjene profesionalnim vlagateljem. Cilj harmoniziranih evropskih standardov za upravitelje alternativnih investicijskih skladov (UAIS) je povečati preglednost dejavnosti UAIS in sredstev, ki jih upravljajo, za vlagatelje in javne organe.

Vendar zgoraj navedene države članice te direktive še do danes niso v celoti prenesle v nacionalno pravo, čeprav bi to morale storiti do 22. julija 2013. Komisija je zadevnim državam poslala obrazloženo mnenje, kar je druga stopnja postopka za ugotavljanje kršitev. Te države morajo Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, ki so jih sprejele za popoln prenos Direktive 2011/61/EU. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da primere predloži Sodišču.

(Več informacij: C. Hughes – telefon: +32 22964450 – mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Avtorske pravice: Komisija poziva CIPER in LUKSEMBURG k prenosu predpisov EU

Evropska komisija je danes pozvala Ciper in Luksemburg, naj v celoti preneseta Direktivo 2011/77/EU Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o spremembi Direktive 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic. Direktiva podaljšuje trajanje varstva za izvajalce in zvočne posnetke s 50 na 70 let in vsebuje spremljevalne ukrepe, kot so klavzule v zvezi z načelom izgube v primeru neuporabe, ki morajo biti zdaj vključene v pogodbe med izvajalci in glasbenimi založbami. Rok za prenos te direktive v nacionalno pravo je bil 1. november 2013. Vendar Luksemburg in Ciper Komisije še nista obvestila o izvedbenih ukrepih. Komisija je zadevnima državama poslala obrazloženo mnenje, kar je druga stopnja postopka EU za ugotavljanje kršitev. Če Komisija v dveh mesecih ne bo obveščena o ukrepih za popoln prenos Direktive 2011/77/EU, se lahko odloči, da proti njima začne postopek pred Sodiščem.

(Več informacij: C. Hughes – telefon: +32 22964450 – mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Okolje: Komisija poziva GRČIJO in ŠPANIJO k varstvu državljanov pred onesnaževanjem zraka

Grčija in Španija državljanov ne varujeta pred onesnaževanjem s prašnimi delci (PM10). Delci PM10 lahko povzročijo astmo, bolezni srca in ožilja, pljučnega raka in prezgodnjo smrt. Nastanejo zaradi emisij iz industrije, prometa in ogrevanja gospodinjstev. V skladu s pravom EU morajo države članice omejiti izpostavljenost državljanov tem delcem. Državljani v španskih aglomeracijah, opredeljenih kot „Zonas Rurales“ (podeželska območja), v Andaluziji, osrednji Asturiji, Gijónu, Barceloni in na območju Vallès-Baix Llobregatso bili od leta 2005 do vsaj leta 2012 neprestano oziroma skoraj neprestano izpostavljeni ravnem PM10, ki škodijo zdravju. V Grčiji pa so po podatkih najnovejših poročil za leto 2012 prebivalci Soluna tem delcem izpostavljeni vsaj od leta 2005. Komisija meni, da bi morali državi že leta 2005 sprejeti ukrepe za varstvo zdravja državljanov, in poziva obe državi članici, da začneta izvajati napredne, hitre in učinkovite ukrepe ter čim prej zagotovita skladnost s predpisi. Komisija danes Grčiji pravzaprav pošilja obrazloženo mnenje, ki sledi uradnemu opominu iz novembra 2013, Španiji pa dodatno obrazloženo mnenje , ki sledi dodatnemu uradnemu opominu. Državi članici morata v dveh mesecih ukrepati. Če katera od držav članic ne bo ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Proračun: Komisija poziva NIZOZEMSKO in ZDRUŽENO KRALJESTVO k nadomestitvi izgub iz proračuna EU

Komisija je uradno pozvala Nizozemsko in Združeno kraljestvo, naj nadomestita izgubo tradicionalnih virov lastnih sredstev EU (carin) iz proračuna EU. Nastale so zaradi carinskih potrdil, ki so jih izdale njune čezmorske države in ozemlja, pri čemer so kršili Sklep 91/482/EGS in Sklep 2001/822/ES.

Nizozemski organi in organi Združenega kraljestva lahko v dveh mesecih odgovorijo, Komisija pa lahko glede na odgovor zadevo predloži Sodišču.

(Več informacij: P. Fiorilli – telefon: +32 22958132 – mobilni telefon: +32 498958132)

 1. Okolje: Komisija poziva BOLGARIJO k okrepitvi zakonodaje o varstvu narave

Evropska komisija poziva Bolgarijo, naj okrepi svoj prispevek k omrežju Natura 2000, evropskemu omrežju zavarovanih naravnih območij. V skladu z direktivo o pticah morajo države članice določiti najprimernejša ozemlja kot posebna območja varstva (POV) za ohranjanje vrst ptic, domorodnih na teh ozemljih. Bolgarija je sprva določila zadostno število POV (114), vendar je bilo šest določenih območjih bistveno manjših, kot zahteva seznam pomembnih območij za ptice (IBA), ki ga uporabljata Komisija in Sodišče kot referenčno merilo za ocenjevanje, ali države članice izpolnjujejo svoje obveznosti pri določanju POV. Komisija je leta 2008 začela postopek za ugotavljanje kršitev, in čeprav je večina POV zdaj skladna z IBA, so težave še vedno prisotne v Kaliakri (v zvezi s čimer je bila zadeva že predložena Sodišču) in na območju Rila, kjer 17 vrst, ki so navedene v zakonodaji, trenutno ni ustrezno zaščitenih. Zato Komisija pošilja obrazloženo mnenje. Če Bolgarija v dveh mesecih ne bo ukrepala, se zadeva lahko predloži Sodišču.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Varnost igrač: Komisija poziva NEMČIJO k popolnemu prenosu zakonodaje EU o varnosti igrač

Varstvo otrok je ključnega pomena. Zato so evropski predpisi o varnosti igrač med najstrožjimi na svetu. Vendar Nemčija trenutno ne uporablja dogovorjenih predpisov EU o mejnih vrednostih arzena, živega srebra in antimona v igračah. Komisija je zato pozvala Nemčijo k takojšni posodobitvi njenih zakonov, da bo zagotovila skladnost z zakonodajo EU o igračah. Nemčija ne želi prenesti zakonodaje EU o mejnih vrednostih nekaterih snovi v igračah, saj trdi, da zagotavlja manjšo stopnjo zaščite kot trenutni nemški zakoni. Vendar Komisija meni, da direktiva o varnosti igrač EU nudi boljšo zaščito, saj temelji na najnovejšem znanstvenem napredku ter vključuje sodoben in usklajen pristop k obvladovanju kemičnih tveganj, ki bi jim bili otroci lahko izpostavljeni prek igrač. Splošno sodišče se je v sodbi maja 2014 strinjalo s pristopom Komisije, vendar Nemčija do danes še ni uskladila svojih predpisov z zakonodajo EU na tem področju. Komisija je zato izdala obrazloženo mnenje, v katerem je Nemčijo pozvala, naj spremeni svoje zakone. Če zadevna nemška zakonodaja v dveh mesecih ne bo usklajena z direktivo o varnosti igrač, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču.

(Več informacij: M. Sagredo – telefon: +32 22968589 – mobilni telefon: +32 498981631)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva NEMČIJO k odpravi diskriminatornega obdavčevanja volil tujim dobrodelnim ustanovam

Komisija je pozvala Nemčijo, naj spremeni diskriminatorno zakonodajo o davku na dediščino v zvezi z volili dobrodelnim ustanovam v drugih državah članicah ali državah EGP, saj krši predpise EU o prostem pretoku kapitala.

Nemška zakonodaja ne obravnava volil dobrodelnim ustanovam s sedežem v drugih državah EU/EGP tako ugodno kot volil nekaterim dobrodelnim ustanovam s sedežem v Nemčiji. Nacionalne dobrodelne ustanove so oproščene plačila davka na dediščino. Vendar so podobne dobrodelne ustanove s sedežem v drugih državah EU/EGP tega davka oproščene le, če je država, v kateri imajo sedež, odobrila enako ali vzajemno oprostitev primerljivim nemškim dobrodelnim ustanovam. Zato so volila tujim dobrodelnim ustanovam pogosto bolj obdavčena kot volila nemškim dobrodelnim ustanovam. Komisija meni, da je to diskriminatorno in neutemeljeno omejuje prost pretok kapitala. Komisija je Nemčiji poslala obrazloženo mnenje. Če Nemčija v dveh mesecih ne bo zagotovila skladnosti s predpisi EU, lahko Komisija začne postopek pred Sodiščem.

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Okolje: Komisija poziva NEMČIJO k pravilni uporabi zahtev EU o varstvu narave v zvezi z elektrarno na premog v Hamburgu/Moorburgu

Evropska komisija poziva Nemčijo k pravilni uporabi zahtev iz direktive o habitatih v zvezi z odobritvijo elektrarne na premog v Hamburgu/Moorburgu. Pri zadevnem projektu obstaja tveganje, da bo imel negativen učinek na številne zaščitene vrste rib, med drugim na lososa [DE: „Lachs“], evropskega rečnega piškurja [DE: „Flussneunauge“] in morskega piškurja [DE: „Meerneunauge“], ki plavajo mimo elektrarne, ko se proti toku selijo iz Severnega morja na približno 30 območij Natura 2000 [DE: „FFH-Gebiete“] na Labi pred Hamburgom. Vrstam škodi postopek odvzema vode, ki se uporablja za hlajenje elektrarne. Ob odobritvi elektrarne Nemčija ni izvedla ustrezne ocene, ki jo zahteva omenjena direktiva, predvsem pa ni ocenila alternativnih postopkov hlajenja, s katerimi bi se lahko preprečilo ubijanje zadevnih vrst. Projekt je bil odobren pod pogojem, da se zgradi dodaten ribji prepust pri jezu v Geesthachtu, ki je od elektrarne v Hamburgu oddaljen 30 km. Vendar ribji prepust ne bo preprečil smrti zaščitenih vrst ob odvzemu vode v Hamburgu. Čeprav Komisija ne namerava preprečiti delovanja elektrarne, je treba zahteve o varstvu narave spoštovati v celoti. Zato je Komisija poslala obrazloženo mnenje. Če Nemčija v dveh mesecih ne bo zagotovila skladnosti z zakonodajo EU na tem področju, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva MADŽARSKO k odpravi omejevanja storitev lizinga vozil, ki jih zagotavljajo druge države članice

Evropska komisija poziva Madžarsko, naj spremeni zakonodajo, ki omejuje storitve lizinga vozil drugih držav članic, saj krši predpise EU o enotnem trgu. Pri ocenjevanju davka na registracijo za zakupljena vozila iz drugih držav članic bi morali nacionalni organi davek izračunati sorazmerno glede na obdobje uporabe navedenega vozila na njihovem ozemlju (sodba v zadevi Cura Anlagen, C-451/99,).

Vendar madžarski davek na registracijo vozil tako sorazmerno oceno uporablja le za tuje lizinške družbe, ki imajo v lasti vsaj 100 vozil. Tuje lizinške družbe z manjšim številom vozil morajo pod določenimi pogoji plačati celoten znesek davka na registracijo svojih vozil, ki so zakupljena na Madžarskem. Evropska komisija meni, da tak pogoj nesorazmerno omejuje svobodo opravljanja storitev, temeljno svoboščino, ki jo zagotavlja člen 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Komisija je poslala obrazloženo mnenje. Če Madžarska v dveh mesecih ne zagotovi skladnosti svoje zakonodaje s pravom EU, lahko Komisija proti Madžarski začne postopek pred Sodiščem.

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Okolje: Evropska komisija poziva ITALIJO k obravnavi resnih težav z onesnaževanjem v največji evropski jeklarni

Evropska komisija je sprejela dodatne ukrepe proti Italiji, s katerimi želi zmanjšati vpliv največje evropske železarne in jeklarne na okolje, in sicer jeklarne ILVA v Tarantu (v nadaljnjem besedilu: jeklarna ILVA).

Italija ne izpolnjuje obveznosti glede zagotavljanja skladnosti delovanja jeklarne ILVA z zakonodajo EU o industrijskih emisijah, kar bi lahko imelo resne posledice za zdravje ljudi in okolje. Komisija je septembra 2013 in aprila 2014 Italiji že poslala dva uradna opomina, v katerih je italijanske organe pozvala k sprejetju ukrepov, s katerimi bi se zagotovila skladnost delovanja jeklarne ILVA z direktivo o industrijskih emisijah in drugo veljavno okoljsko zakonodajo EU (glej IP/13/866).

Čeprav so bile nekatere pomanjkljivosti odpravljene, še vedno obstajajo številni primeri kršitev direktive o industrijskih emisijah. Današnje obrazloženo mnenje se nanaša na pomanjkljivosti, kot so delna neskladnost s pogoji, določenimi v dovoljenjih, neustrezno upravljanje stranskih proizvodov in odpadkov ter nezadostna zaščita in nezadostno spremljanje tal in podtalnice. Italija se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: IP/14/1151 – J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Komisija opozarja ITALIJO zaradi nezadostnega varstva potnikov, ki se udeležijo paketnih potovanj

Evropska komisija je danes poslala Italiji obrazloženo mnenje zaradi pomanjkanja varstva potrošnikov EU, ki so rezervirali paketna potovanja. V skladu s predpisi EU o paketnih potovanjih morajo biti organizatorji turističnih potovanj zavarovani pred plačilno nesposobnostjo, da lahko potrošnikom vrnejo plačila in omogočijo pot domov, če gre organizator počitnic v stečaj.

Nacionalni jamstveni sklad, ki ga je Italija ustanovila za zagotavljanje zaščite v primeru plačilne nesposobnosti, nima dovolj virov, poleg tega pa ni zanesljivega sistema za začasno povečanje njegovih finančnih sredstev. Zato lahko traja več let, da se potnikom vrne denar, negotovost pa obstaja celo v primeru stečaja srednje velikega organizatorja potovanj.

Julija 2013 je Evropska komisija predlagala nove, posodobljene predpise za paketna potovanja. O zakonodajnem predlogu trenutno potekajo razprave v Svetu in Evropskem parlamentu.

(Več informacij: J. Salsby – telefon: +32 22972459)

 1. Javna naročila: Komisija poziva ITALIJO k spoštovanju predpisov EU o javnih naročilih

Evropska komisija je danes pozvala Italijo k spoštovanju predpisov EU o postopku oddaje javnih naročil. Občini Varese in Casciago nista organizirali konkurenčnih postopkov oddaje ponudb v zvezi z naročilom storitev ravnanja z odpadki, ki je bilo oddano privatiziranemu podjetju. Poleg tega je Italija sprejela zakonodajo, ki omogoča, da so javna naročila, oddana zasebnim podjetjem brez uporabe konkurenčnega postopka oddaje ponudb, veljavna do njihovega izteka. V skladu s pravom EU morajo biti javna naročila oddana po zaključku odprtih, preglednih in konkurenčnih postopkov oddaje ponudb. Komisija je zaskrbljena in meni, da ta položaj podjetjem v Evropi preprečuje vstop na trg in zagotavljanje najugodnejših storitev, kar je tudi v interesu uporabnikov in davkoplačevalcev. Ker Italija še ni izboljšala položaja, Komisija Italiji pošilja obrazloženo mnenje, kar je druga stopnja postopka za ugotavljanje kršitev, v katerem jo poziva, naj sprejme ukrepe za zagotovitev popolne skladnosti s predpisi EU. Če italijanski organi v dveh mesecih ne bodo poročali o ukrepih, sprejetih za odpravo te kršitve prava EU, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču.

(Več informacij: C. Hughes – telefon: +32 22964450 – mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Javna naročila: Komisija poziva ITALIJO k spoštovanju predpisov EU o javnih naročilih na področju avtocest

Evropska komisija je danes pozvala Italijo k spoštovanju predpisov EU o javnih naročilih. Italija je za 18 let podaljšala koncesijo podjetju, ki je trenutno imetnik koncesije ter je odgovorno za gradnjo in upravljanje avtoceste A12 Livorno–Civitavecchia. Koncesijska pogodba je bila podaljšana brez predhodnega povabila k oddaji ponudb, s čimer se je preprečilo sodelovanje potencialno zainteresiranih podjetij iz drugih držav članic. V skladu s pravom EU je podaljšanje koncesije enakovredno novi koncesiji, ki se lahko dodeli šele po konkurenčnem postopku oddaje ponudb. Zato Evropska komisija meni, da Italija ni izpolnila svojih obveznosti v skladu s predpisi EU o javnih naročilih, zlasti Direktivo 2004/18/ES. Komisija je poslala obrazloženo mnenje, kar je druga stopnja postopka za ugotavljanje kršitev. Če italijanski organi v dveh mesecih ne bodo poročali o ukrepih, sprejetih za odpravo te kršitve prava EU, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču.

(Več informacij: C. Hughes – telefon: +32 22964450 – mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Okolje: Komisija poziva POLJSKO k prenosu predpisov EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene

Evropska komisija poziva Poljsko, naj v nacionalno zakonodajo prenese zakonodajo EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Ta direktiva naj bi čim bolj zmanjšala uporabo živali v poskusih, poleg tega pa zahteva uporabo alternativnih možnosti, kadar je to mogoče, pri čemer zagotavlja ohranitev visoke kakovosti raziskav v EU. Rok za prenos te direktive v nacionalno zakonodajo je bil 10. november 2012. Ker je Poljska ta rok zamudila, ji je bil 31. januarja 2013 poslan uradni opomin. Ker Komisija ni bila obveščena o sprejetju zakonodaje, pošilja obrazloženo mnenje. Če Poljska v dveh mesecih ne bo ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva ROMUNIJO k odpravi diskriminatorne davčne obravnave tujih pravnih subjektov

Komisija je pozvala Romunijo, naj spremeni nacionalne predpise o obdavčevanju prihodka od obresti, saj omejujejo svobodo opravljanja storitev in prosti pretok kapitala na enotnem trgu EU. Trenutno lahko pravni subjekti s sedežem v Romuniji odbijejo poslovne stroške, povezane z ustvarjanjem prihodka od obresti. To pomeni, da je obdavčen samo njihov neto prihodek. Vendar pravni subjekti s sedežem v drugi državi EU/EGP in brez stalne poslovne enote v Romuniji niso upravičeni do takega odbitka, za njihov bruto prihodek od obresti, pridobljen neposredno v Romuniji, pa velja višja obdavčitev.

Komisija meni, da ni tehtne utemeljitve za različno davčno obravnavo, ki je po njenem mnenju diskriminatorna in omejuje prost pretok storitev. Zato je Romunijo pozvala, naj spremeni predpise in zagotovi njihovo skladnost s pravom EU. Komisija je zahtevo poslala v obliki obrazloženega mnenja. Če se Romunija v dveh mesecih ne bo ustrezno odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču.

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Železniški prevoz: Komisija poziva ROMUNIJO k popolnemu prenosu zakonodaje EU o varnosti na železnici

Komisija je pozvala Romunijo k uskladitvi vseh nacionalnih predpisov z Direktivo 2004/49/ES o varnosti na železnici. Njena zahteva se nanaša na neodvisnost varnostnega in preiskovalnega organa. Cilj zakonodaje EU je oblikovati skupen pristop k varnosti na železnici, tako da bodo imela vsa železniška omrežja EU stalno visoko stopnjo varnosti in bodo lahko državljani EU varno potovali po njih. Vzpostavitev varnostnih zahtev za železniški sistem vključuje varno upravljanje infrastrukture in vodenje železniškega prometa, vloge in odgovornosti prevoznikov v železniškem prometu in upravljavcev železniške infrastrukture ter njihovo medsebojno sodelovanje. Poleg tega je treba zagotoviti skupen varnostni regulativni okvir, ureditev, upravljanje in nadzor varnosti ter neodvisno preiskovanje nesreč. Rok za prenos zakonodaje je bil april 2006. Komisija je februarja 2013 proti Romuniji začela postopek za ugotavljanje kršitev v tej zadevi. Zdaj ji pošilja obrazloženo mnenje, kar je druga stopnja postopka EU za ugotavljanje kršitev. Romunija se mora odzvati v dveh mesecih. Če Romunija ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču.

(Več informacij: H. Kearns – telefon: +32 22987638 – mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Gospodarstvo in finance: Komisija poziva SLOVENIJO k izvajanju predpisov o proračunskem okviru

Komisija je danes sprejela odločitev, da Sloveniji pošlje uradno zahtevo, naj prenese Direktivo Sveta 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic. Rok za prenos je bil 31. december 2013. Cilj te zakonodaje, ki je del t. i. „šesterčka“, svežnja za izboljšanje ekonomskega upravljanja v EU, je zagotoviti, da države okrepijo svoje nacionalne proračunske okvire in s tem trdnost fiskalne politike. („Proračunski okvir“ pomeni niz ureditev, postopkov, pravil in institucij, ki so osnova za izvajanje proračunskih politik države.) Področje uporabe te direktive vključuje ukrepe, kot so pravočasna objava zanesljivih in podrobnih javnofinančnih podatkov (ki je ključna za proračunski nadzor), uvedba nacionalnih numeričnih fiskalnih pravil, krepitev srednjeročnega proračunskega načrtovanja ter krepitev zanesljivosti in preglednosti makroekonomskih in proračunskih napovedi. Zahtevek je bil Sloveniji poslan kot obrazloženo mnenje v skladu s postopki EU za ugotavljanje kršitev.

Če Slovenija v dveh mesecih po prejetju obrazloženega mnenja ne bo poročala o nacionalnih ukrepih za izvajanje Direktive, lahko Komisija proti njej začne postopek pred Sodiščem in zahteva denarne kazni.

(Več informacij: S. O'Connor – telefon: +32 22967359 – mobilni telefon: +32 460767359)

 1. Okolje: Komisija poziva ZDRUŽENO KRALJESTVO k zaščiti rjavih pliskavk

Evropska komisija poziva Združeno kraljestvo, naj določi zaščitena območja za rjavo pliskavko, morskega sesalca, ki je pogost v vodah Združenega kraljestva. Zakonodaja EU o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (direktiva o habitatih) od držav članic zahteva, da predlagajo seznam zavarovanih območij za številne vrste, ki so domorodne na njihovem ozemlju, in zagotovijo varstvo pred posegi, ki bi lahko resno ogrozili njihov ekološki značaj. Združeno kraljestvo je kljub velikemu številu rjavih pliskavk v svojih vodah do zdaj predlagalo le eno majhno območje na Severnem Irskem, s čimer je nekatera območja s seznama izpostavilo tveganju razvoja vetrnih elektrarn na morju. Komisija je Združeno kraljestvo večkrat pozvala, naj izpolni svoje ključne obveznosti v zvezi s to vrsto, vendar država članica ni predlagala dodatnih območij. Današnje obrazloženo mnenje sledi uradnemu opominu, ki je bil Združenemu kraljestvu poslan junija 2013. Če se Združeno kraljestvo v dveh mesecih ne bo odzvalo, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Komisija poziva ZDRUŽENO KRALJESTVO k zmanjšanju emisij iz elektrarne Aberthaw

Evropska komisija poziva Združeno kraljestvo, naj zagotovi skladnost z zahtevami EU o industrijskih emisijah, katerih cilj je preprečiti, zmanjšati in v čim večji meri odpraviti onesnaževanje, ki je posledica industrijskih dejavnosti. Kršitev je povezana z elektrarno na premog Aberthaw v Walesu, ki je presegla mejne vrednosti emisij za dušikove okside (NOx). Dušikovi oksidi so izpusti v okolje, ki nastanejo zaradi gorenja goriva ter imajo resne posledice za zdravje ljudi in okolje, saj povzročajo bolezni dihal ter zakisanost tal in površinskih voda, poleg tega pa škodujejo vegetaciji. V skladu z evropsko zakonodajo o emisijah iz velikih kurilnih naprav (direktiva o velikih kurilnih napravah) so morale države članice do 1. januarja 2008 zmanjšati emisije bodisi posamično z zagotovitvijo skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij, določenih v direktivi, ali pa z vključitvijo teh naprav v nacionalne programe za zmanjševanje emisij. Ker nobena od teh zahtev ni bila izpolnjena, elektrarna Aberthaw zdaj obratuje na podlagi mejne vrednosti emisij NOx višini 1 200 mg/Nm3, čeprav je zakonsko določena meja 500 mg/Nm3. Komisija je svojo zaskrbljenost najprej izrazila v uradnem opominu iz junija 2013. Ker elektrarna še vedno presega dovoljeno mejno vrednost emisij NOx, ki velja od 1. januarja 2008, Komisija pošilja obrazloženo mnenje, Združeno kraljestvo pa mora ukrepati v dveh mesecih. Če tega ne bo storilo, se lahko zadeva predloži Sodišču.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Uradni opomini

 1. Prosti pretok kapitala: Komisija je proti MADŽARSKI začela postopek za ugotavljanje kršitev zaradi pravic čezmejnih vlagateljev do uporabe kmetijskih zemljišč

Evropska komisija se je danes odločila, da od Madžarske uradno zahteva, naj predloži svoje pripombe glede svoje zakonodaje, s katero ukinja nekatere pogodbene pravice vlagateljev do uporabe kmetijskih zemljišč.

Komisija meni, da je madžarska zakonodaja omejila pravice čezmejnih vlagateljev ter tako morda kršila zakonodajo EU o prostem pretoku kapitala in pravico do ustanavljanja. Vsaka omejitev teh osnovnih svoboščin, zapisanih v Pogodbi, mora biti ustrezno utemeljena in v skladu z načelom sorazmernosti. Čeprav lahko države članice določijo svoja pravila o ureditvi lastninskopravnih razmerij, morajo biti ta v okviru prava EU.

Komisija je Madžarski poslala uradni opomin, kar je prva stopnja postopka za ugotavljanje kršitev v skladu s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Madžarska se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: IP/14/1152 – C. Hughes – telefon: +32 22964450 – mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Okolje: Komisija poziva MALTO k opustitvi lova s pastmi na ščinkavce

Evropska komisija poziva malteško vlado, naj ponovno razmisli o svoji odločitvi, da bo nadaljevala s tradicionalnim lovom s pastmi na ščinkavce. Zakonodaja EU o ohranjanju prostoživečih ptic to prakso prepoveduje. Zadeva se nanaša na odločitev Malte, da bo od leta 2014 uporabljala odstopanje od direktive EU o pticah, ki je temelj politike EU o naravi in biotski raznovrstnosti, in dovolila lov s pastmi na sedem vrst divjega ščinkavca, s katerim se ptice ujamejo žive. Države članice lahko od zahteve po strogem varstvu odstopajo le, če ni drugih zadovoljivih rešitev za ohranjanje in če so izpolnjeni pogoji za tako odstopanje. Ker v tem primeru to odstopanje ni upravičeno, je Komisija sprejela odločitev, da Malti pošlje uradni opomin, v katerem jo bo pozvala k skladnosti z zadevnimi predpisi EU, Malta pa mora v enem mesecu potrditi, da je skladnost zagotovila.

(Več informacij: IP/14/1154 – J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)


Side Bar