Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 16. októbra 2014

Októbrový súbor prípadov porušenia povinnosti: hlavné rozhodnutia

Vo svojom mesačnom balíku rozhodnutí vo veci porušenia povinností Európska komisia podniká právne kroky voči členským štátom z dôvodu nesprávneho plnenia ich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ. Tieto rozhodnutia sa týkajú mnohých sektorov a ich cieľom je zaistiť správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ, ktoré bude prínosom pre občanov aj podniky.

Komisia dnes prijala 140 rozhodnutí vrátane 39 odôvodnených stanovísk a 11 postúpení na Súdny dvor Európskej únie. Nižšie v texte je uvedený súhrn hlavných rozhodnutí. Bližšie informácie o konaniach o porušení povinnosti nájdete v dokumente MEMO/12/12.

 1. Postúpenia na Súdny dvor

 1. Životné prostredie: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad HOLANDSKA, keďže nezabezpečilo ochranu zvierat používaných na vedecké účely, a žiada, aby mu boli uložené pokuty

Európska Komisia postupuje na Súdny dvor prípad Holandska, keďže nevykonalo právne predpisy EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. Pravidlá EÚ, ktorých cieľom je minimalizovať počet zvierat používaných na pokusy a ktoré požadujú, aby sa tam, kde je to možné, používali alternatívy, sa mali do vnútroštátnych právnych predpisov zapracovať do novembra 2012. Tieto právne predpisy tiež stanovujú minimálne normy pre príbytky zvierat a starostlivosť o ne a upravujú využívanie zvierat s prihliadnutím na kritériá ako bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie zvierat. Európska komisia žiada Súdny dvor o uloženie penále vo výške 51 156 EUR na deň, kým nedôjde k vykonaniu týchto právnych predpisov.

(Ďalšie informácie: IP/14/1141 – J. Hennon – Tel. +32 2 295 3593 – Mobil +32 498 953 593)

 1. Životné prostredie: Európska komisia opätovne postupuje na Súdny dvor prípad PORTUGALSKA z dôvodu nedostatočného čistenia odpadových vôd a žiada, aby mu boli uložené pokuty

Európska komisia opätovne postupuje na Súdny dvor prípad Portugalska z dôvodu nedostatočného vykonania smernice EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd. V roku 2009 Súdny dvor rozhodol, že Portugalsko si dostatočne neplnilo svoje povinnosti, pokiaľ ide o zber, spracovanie a likvidáciu komunálnych odpadových vôd. V 7 aglomeráciách v celej krajine s počtom obyvateľov viac ako 15 000 chýbali potrebné systémy zberu a v 15 aglomeráciách chýbali primerané systémy na spracovanie komunálnych odpadových vôd. Päť rokov po rozhodnutí Súdneho dvora dve aglomerácie ešte stále nespĺňajú normy EÚ a je pravdepodobné, že táto situácia bude pretrvávať niekoľko rokov, čo znamená, že zdravie občanov je ohrozené. Komisia požaduje uloženie paušálnej pokuty vo výške 4 458 828 EUR a denných penále vo výške 20 196 EUR, kým nedôjde k splneniu povinností.

(Ďalšie informácie: IP/14/1142 – J. Hennon – Tel. +32 2 295 3593 – Mobil +32 498 953 593)

 1. Komisia postupuje na Súdny dvor prípad RAKÚSKA za nedodržanie dohody o pridružení medzi EÚ a Tureckom

Európska Komisia sa rozhodla postúpiť prípad Rakúska na Súdny dvor s cieľom zabezpečiť, aby sa v rakúskom zákone o usadzovaní a pobyte v plnej miere rešpektovali práva pracovníkov tureckej národnosti a ich rodín, ako sú zakotvené v právnych predpisoch týkajúcich sa pridruženia medzi EÚ a Tureckom podľa dohody z Ankary.

Komisia zaslala v apríli 2014 Rakúsku v tejto veci odôvodnené stanovisko. Rakúsko zotrvalo na svojom stanovisku, a to je dôvod, prečo sa teraz vec postupuje Súdnemu dvoru.

(Ďalšie informácie: IP/14/1143 – P. Stano – Tel. +32 2 295 7484 – Mobil +32 460 757 484)

 1. Zdaňovanie: BELGICKO sa ocitá pred Súdnym dvorom z dôvodu diskriminácie pri zdaňovaní podnikov kolektívneho investovania

Európska komisia sa rozhodla postupuje na Súdny dvor prípad Belgicka z dôvodu diskriminácie, pokiaľ ide o zdaňovanie podnikov kolektívneho investovania usadených v iných členských štátoch EÚ alebo v EHP. Táto diskriminácia predstavuje prekážku voľného pohybu finančných služieb a kapitálu na jednotnom trhu.

Komisia v súvislosti s ročnou daňou, ktorá sa vzťahuje na podniky kolektívneho investovania, zaslala Belgicku odôvodnené stanovisko z 26. septembra 2013 (MEMO/13/820), v ktorom požiadala belgické orgány o zmenu predmetných ustanovení. Vzhľadom na to, že Komisii neboli oznámené príslušné legislatívne zmeny, rozhodla sa tento prípad postúpiť na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: IP/14/1144 – E. Traynor – Tel. +32 2 292 1548 – Mobil +32 498 983 871)

 1. Telekomunikácie: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad BELGICKA v súvislosti s otázkou nezávislosti národného regulačného orgánu

Európska komisia sa rozhodla postúpiť na Súdny dvor prípad Belgicka, pretože sa domnieva, že belgická právna úprava nezaručuje nezávislosť národných telekomunikačných regulačných orgánov. Podľa telekomunikačných predpisov EÚ musia národné telekomunikačné regulačné orgány, ktoré sú zodpovedné za reguláciu trhu a riešenie sporov medzi spoločnosťami, konať nezávisle a nesmú pri uplatňovaní týchto pravidiel prijímať ani žiadať pokyny.

(Ďalšie informácie: IP/14/1145 – R. Heath – Tel. +32 2 296 1716 – Mobil +32 460 750 221)

 1. Spravodlivosť: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad TALIANSKA za nedostatočné pravidlá o odškodnení obetí trestných činov

Európska komisia sa dnes rozhodla postúpiť na Súdny dvor prípad Talianska za to, že neimplementovalo dostatočne pravidlá EÚ o odškodňovaní obetí trestných činov (smernica 2004/80/ES). Podľa práva EÚ musia všetky členské štáty zabezpečiť, aby ich vnútroštátne kompenzačné systémy zaručovali spravodlivé a primerané odškodnenie obetí úmyselných násilných trestných činov spáchaných na ich území.

V talianskych právnych predpisoch sa ale stanovuje len odškodnenie obetí určitých násilných úmyselných trestných činov, ako je terorizmus alebo organizovaný zločin, nie však obetí všetkých takýchto trestných činov. Odškodnenie by sa malo poskytovať vo vnútroštátnych aj v cezhraničných situáciách, a to bez ohľadu na krajinu pobytu obete i na to, v ktorom členskom štáte bol trestný čin spáchaný.

(Ďalšie informácie: IP/14/1146 – J. Salsby – Tel. +32 2 297 2459)

 1. Telekomunikácie: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad LUXEMBURSKA z dôvodu pretrvávajúcich oneskorení pri analyzovaní príslušných telekomunikačných trhov

Európska komisia postúpila na Súdny dvor prípad Luxemburska, pretože jeho národný regulačný orgán, Institut Luxembourgeois de Regulation, nevykonal včasnú analýzu relevantného trhu stáleho prístupu k verejnej telefónnej sieti (trh 1) ani relevantného trhu prenajatých okruhov (trh 6), čím došlo k porušeniu telekomunikačných predpisov EÚ.

Dôsledkom nevykonania včasnej analýzy relevantných trhov je, že by mohlo dojsť k zavedeniu regulácie, ktorá už nie je potrebná, čo by malo negatívne dôsledky na investičné stimuly, inováciu a hospodársku súťaž na trhu.

(Ďalšie informácie: IP/14/1147 – R. Heath – Tel. +32 229 61716 – Mobil +32 460 75 0221)

 1. Životné prostredie: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad POĽSKA za nedostatky v právnych predpisoch o vozidlách po dobe životnosti

Európska komisia postupuje na Súdny dvor prípad Poľska, pretože riadne neimplementovalo právne predpisy EÚ o vozidlách po dobe životnosti. Komisiu znepokojuje spôsob, akým Poľsko implementovalo predpisy týkajúce sa systému zberu a recyklácie.

Cieľom smernice o vozidlách po dobe životnosti je zabezpečiť, aby rozoberanie a recyklácia vozidiel boli šetrnejšie k životnému prostrediu. Stanovujú sa v nej jasné kvantifikované ciele pre opätovné využívanie, recykláciu a spätné získavanie vozidiel a ich súčastí a zároveň sa od výrobcov vyžaduje, aby pri výrobe nových vozidiel zohľadňovali ich recyklovateľnosť. Komisia identifikovala viacero nedostatkov v poľských právnych predpisov týkajúcich sa tejto oblasti a v roku 2009 začala konanie o porušení povinnosti. Mnohé problémy boli následne vyriešené, v roku 2012 však Komisia vydala odôvodnené stanovisko k problémom, ktoré zostali nevyriešené.

(Ďalšie informácie: IP/14/1148 – J. Hennon – Tel. +32 2 295 3593 – Mobil +32 498 953 593)

 1. Životné prostredie: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad RUMUNSKA kvôli toxickému odkalisku

Európska komisia postupuje na Súdny dvor prípad Rumunska za nedodržanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa odpadu z ťažobného priemyslu (t. j. odpad vznikajúci pri ťažbe, spracovaní a skladovaní nerastných surovín a pri práci v lomoch). Tento prípad sa týka 102-hektárového odkaliska Boșneag, v ktorom sa skladuje odpad z ťažby medi a zinku v oblasti Moldova Noua v Rumunsku a ktoré je v súčasnosti takmer úplne ponechané napospas. Táto vodná nádrž je hlavným zdrojom znečistenia a šíri sa z nej toxický prach, ktorý predstavuje významné riziká pre zdravie ľudí a životné prostredie. Rumunsko súhlasilo s tým, že problém je nutné vyriešiť, ale nenapreduje dostatočne. Vzhľadom na závažnosť rizika v tomto prípade a na odporúčanie komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika Komisia postupuje prípad Rumunska na Súdny dvor s cieľom zabezpečiť urýchlenie sanačných prác.

(Ďalšie informácie: IP/14/1149 – J. Hennon – Tel. +32 2 295 3593 – Mobil +32 498 953 593)

 1. Služby súvisiace s hazardnými hrami: Komisia postupuje na Súdny dvor prípad ŠVÉDSKA za nesúlad s právnymi predpismi EÚ

Európska komisia dnes prijala dve samostatné rozhodnutia o  postúpení prípadu Švédska na Súdny dvor v súvislosti s jeho právnymi predpismi o hazardných hrách.

V novembri 2013 Komisia požiadala Švédsko, aby prijalo kroky na zabezpečenie súladu svojich vnútroštátnych predpisov s právom EÚ v oblasti online stávkových služieb a online pokerových služieb (IP 13/1101). Komisia nepovažuje odozvu Švédska na tieto požiadavky za uspokojivú.

Preto postupuje prípad Švédska na Súdny dvor za to, že obmedzuje organizáciu a propagáciu online stávkových služieb spôsobom, ktorý nie je v súlade s právom EÚ. Komisia sa domnieva, že spôsob, akým sa uplatňuje švédsky systém výlučného práva na uzatváranie stávok v oblasti športu, nie je v súlade so snahami o dosahovanie cieľov verejnej politiky zameraných na predchádzanie problémom s hazardnými hrami a trestnej činnosti a že v tejto oblasti chýba potrebná štátna kontrola. Zmeny vo švédskom zákone o hazardných hrách, ktoré ho majú zosúladiť s právnymi predpismi EÚ, sa plánujú už dlho, ale nikdy k nim nedošlo.

V druhom prípade sa postúpenie prípadu na Súdny dvor týka obmedzení súvisiacich s poskytovaním a propagáciou online pokerových hier. Komisia zastáva názor, že držiteľ výlučného práva nepodlieha primeranej kontrole zo strany švédskych orgánov a že reštriktívna politika v oblasti pokerových hier nie je dôsledná vzhľadom na to, že švédske orgány tolerujú nepovolené ponuky a nepovolenú propagáciu pokerových hier.

(Ďalšie informácie: IP/14/1150 – C. Hughes – Tel. +32 229 64450 – Mobil +32 498 96 4450)

 1. Odôvodnené stanoviská

 1. Prudenciálne požiadavky pre banky a investičné spoločnosti: Komisia žiada CYPRUS, TALIANSKO, LITVU, POĽSKO, PORTUGALSKO a SLOVINSKO, aby uplatňovali predpisy EÚ

Európska komisia dnes požiadala Cyprus, Taliansko, Litvu, Poľsko, PortugalskoSlovinsko, aby v plnej miere implementovali smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES.

Prudenciálne požiadavky pre inštitúcie usadené v Európskej únii sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 575/2013 (známom aj ako nariadenie o kapitálových požiadavkách) a v smernici 2013/36/EÚ (známej aj ako smernica o kapitálových požiadavkách). V nariadení o kapitálových požiadavkách sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výšky kapitálu, ktorý musia mať inštitúcie k dispozícii na pokrytie potenciálnych strát v dôsledku rizík, ktorým sú vystavené, a tiež pravidlá týkajúce sa likvidity, pákového efektu a zverejňovania. V smernici o kapitálových požiadavkách sa stanovujú pravidlá týkajúce sa povoľovania inštitúcií, dohľadu nad inštitúciami, spolupráce v oblasti dohľadu, riadenia rizík, podnikového riadenia (vrátane odmien) a kapitálových rezerv.

Konečný termín na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva bol 31. december 2013. Cyprus, Taliansko, Litva, Poľsko, Portugalsko a Slovinsko však Komisii zatiaľ neoznámili žiadne vykonávacie opatrenia. Žiadosť Komisie má formu odôvodneného stanoviska, čo je druhá fáza konaní EÚ o porušení povinnosti. Ak nebudú Komisii do dvoch mesiacov oznámené opatrenia zamerané na úplné vykonanie smernice 2013/36/EÚ, Komisia môže na Súdny dvor postúpiť prípady Cypru, Talianska, Litvy, Poľska, Portugalska a Slovinska.

(Ďalšie informácie: C. Hughes – Tel. +32 229 64450 – Mobil +32 498 96 4450)

 1. Komisia vyzýva ČESKÚ REPUBLIKU, ESTÓNSKO, POĽSKO a SLOVENSKO, aby zaviedli účinný súdny opravný prostriedok proti zamietnutiu/zrušeniu/odvolaniu víza

Dnes Komisia zaslala formálnu žiadosť, v ktorej vyzýva štyri krajiny, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víza zahŕňalo prístup k súdnemu orgánu.

nariadení o vízovom kódexe sa stanovujú postupy a podmienky vydávania víz na účely krátkodobých pobytov a letiskového tranzitu. Ukladá sa v ňom členským štátom povinnosť priznať právo na odvolanie proti zamietnutiu/zrušeniu/odvolaniu víza. Okrem toho Zmluva o EÚ zaväzuje členské štáty stanoviť opravné prostriedky potrebné na zabezpečenie účinnej právnej ochrany v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo Únie, a Charta základných práv priznáva každému jednotlivcovi, ktorého práva alebo slobody zaručené právom Únie boli porušené, právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom.

Príslušné vnútroštátne právne predpisy Českej republiky, Estónska, PoľskaSlovenska poskytujú len možnosť odvolať sa na mimosúdne správne orgány.

Komisia sa však domnieva, že príslušníkovi tretej krajiny vyplýva z vízového kódexu právo na to, aby sa s jeho žiadosťou o vízum nezaobchádzalo svojvoľne, a že toto právo má byť chránené postupom súdneho odvolania.

To je dôvod, prečo sa Komisia dnes rozhodla zaslať Českej republike, Estónsku, Poľsku a Slovensku odôvodnené stanoviská. Orgány týchto štyroch členských štátov majú teraz dva mesiace na to, aby prijali opatrenia nevyhnutné na splnenie požiadaviek Komisie. Ak tak neurobia, Komisia môže postúpiť prípad Súdnemu dvoru.

(Ďalšie informácie: M. Cercone – Tel. +32 229 80963 – Mobil +32 498 98 2349)

 1. Komisia žiada ŠPANIELSKO, LOTYŠSKO, POĽSKO a RUMUNSKO, aby vykonali pravidlá EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení

Európska Komisia vyzýva Španielsko, Lotyšsko, Poľsko a Rumunsko, aby jej zaslali podrobné informácie o tom, ako boli právne predpisy EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) zapracované do ich vnútroštátnych právnych predpisov. Túto povinnosť bolo potrebné splniť do 14. februára 2014. Novou smernicou o OEEZ sa nahrádzajú a aktualizujú staršie pravidlá o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Jej cieľom je predchádzať nepriaznivým vplyvom vzniku odpadu z elektrických a elektronických zariadení na ľudské zdravie a životné prostredie alebo nakladania s ním alebo znižovať takéto vplyvy, ako aj zlepšiť efektívnosť a celkový vplyv využívania zdrojov. Po tom, ako Španielsko, Lotyšsko, Poľsko a Rumunsko zmeškali pôvodný termín, bola im 31. marca 2014 zaslaná formálna výzva. Komisia teraz zasiela odôvodnené stanoviská a ak tieto členské štáty nepodniknú do dvoch mesiacov príslušné kroky, Komisia môže ich prípady postúpiť Súdnemu dvoru.

(Ďalšie informácie: J. Hennon – Tel. +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Regulačné normy pre správcov alternatívnych investičných fondov: Komisia vyzýva LITVU, PORTUGALSKO, RUMUNSKO a SLOVINSKO, aby oznámili úplnú implementáciu pravidiel

Európska komisia dnes zaslala formálne žiadosti Litve, Portugalsku, RumunskuSlovinsku, aby oznámili úplné vykonanie smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov (2011/61/EÚ). V tejto smernici sa stanovujú komplexné a účinné regulačné pravidlá a pravidlá dohľadu pre správcov alternatívnych investičných režimov, ktoré sa ponúkajú profesionálnym investorom. Harmonizované európske normy pre správcov alternatívnych investičných fondov majú za cieľ zlepšiť transparentnosť činností týchto manažérov a fondov, ktoré spravujú, voči investorom a verejným orgánom.

Uvedené členské štáty však doteraz túto smernicu nezapracovali v plnej miere do svojho vnútroštátneho práva, a to napriek tomu, že ju mali zapracovať do 22. júla 2013. Dnešné žiadosti majú formu odôvodneného stanoviska, čo je druhá fáza konaní o porušení povinnosti. Tieto krajiny majú dva mesiace na to, aby Komisiu informovali o opatreniach prijatých na účely úplnej transpozície smernice 2011/61/EÚ. Neoznámenie primeraných opatrení môže viesť Komisiu k postúpeniu týchto prípadov na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: C. Hughes – Tel. +32 229 64450 – Mobil +32 498 96 4450)

 1. Autorské právo: Komisia žiada CYPRUS a LUXEMBURSKO, aby uplatňovali pravidlá EÚ

Európska komisia dnes požiadala Cyprus a Luxembursko, aby v plnej miere implementovali smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv. Smernicou sa predlžuje lehota ochrany pre výkonných umelcov a zvukové záznamy z 50 na 70 rokov a uvádzajú sa v nej sprievodné opatrenia, ako napr. ustanovenie „využiješ alebo stratíš“, ktoré sa odteraz musia zahrnúť do zmlúv medzi výkonnými umelcami a ich nahrávacími spoločnosťami. Termín na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva uplynul 1. novembra 2013. Luxembursko a Cyprus Komisii však doteraz neoznámili vykonávacie opatrenia. Žiadosť Komisie má formu odôvodneného stanoviska, čo je druhá fáza konaní EÚ o porušení povinnosti. Ak nebudú Komisii do dvoch mesiacov oznámené opatrenia zamerané na úplné vykonanie smernice 2011/77/EÚ, Komisia môže postúpiť prípady Luxemburska a Cypru na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: C. Hughes – Tel. +32 2 296 4450 – Mobil +32 498 964 450)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada GRÉCKO a ŠPANIELSKO, aby chránili občanov pred znečistením ovzdušia

Grécko a Španielsko nechránia občanov pred znečistením ovzdušia jemným prachom (PM10). Jemné častice PM10 môžu spôsobiť astmu, srdcovocievne problémy, rakovinu pľúc a predčasnú smrť. Tieto častice pochádzajú z emisií z priemyselnej výroby, dopravy a domácich vykurovacích systémov. Podľa právnych predpisov EÚ musia členské štáty obmedziť vystavenie občanov týmto časticiam. V Španielsku boli obyvatelia aglomerácií označených ako „Zonas Rurales“ v Andalúzii, centrálnej Astúrii, Gijóne, Barcelone a vo Vallès-Baix Llobregat nepretržite alebo takmer nepretržite vystavovaní od roku 2005 najmenej do roku 2012 škodlivým úrovniam jemných častíc PM10. Podľa najnovších správ za rok 2012 boli obyvatelia Solúna v Grécku tiež vystavení týmto časticiam minimálne od roku 2005. Komisia zastáva názor, že opatrenia na ochranu zdravia občanov mali byť zavedené už od roku 2005, a žiada oba členské štáty prijať progresívne, urýchlené a účinné opatrenia, aby obdobie nesúladu s právnymi predpismi EÚ bolo čo najkratšie. Podľa dnešného opatrenia, ktoré má formu odôvodneného stanoviska adresovaného Grécku v nadväznosti na formálnu výzvu zaslanú v novembri 2013 a doplňujúceho odôvodneného stanoviska adresovaného Španielsku v nadväznosti na doplňujúcu formálnu výzvu, majú členské štáty dva mesiace na to, aby podnikli príslušné kroky. Ak tak členské štáty neurobia, Komisia môže postúpiť ich prípady na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: J. Hennon – Tel. +32 2 295 3593 – Mobil +32 498 953 593)

 1. Rozpočet: Komisia žiada HOLANDSKO a SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby nahradili straty v rozpočte EÚ

Európska komisia formálne požiadala HolandskoSpojené kráľovstvo o náhradu strát tradičných vlastných zdrojov EÚ (clá) v rozpočte EÚ. Tieto straty vznikli tým, že zámorské krajiny a územia týchto členských štátov vydali colné certifikáty v rozpore s rozhodnutím 91/482/EHS a rozhodnutím 2001/822/ES.

Orgány Holandska a Spojeného kráľovstva majú dva mesiace na to, aby odpovedali a Komisia môže vzhľadom na ich odpoveď postúpiť prípad na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: P. Fiorilli – Tel. +32 2 295 8132 – Mobil +32 498 958 132)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada BULHARSKO, aby posilnilo právne predpisy v oblasti ochrany prírody

Európska komisia žiada Bulharsko, aby zlepšilo svoj príspevok do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Podľa smernice o vtákoch majú členské štáty určiť najvhodnejšie lokality ako osobitne chránené územia (OCHÚ) na zachovanie druhov vtáctva, ktoré sa nachádzajú na ich území. Bulharsko pôvodne určilo dostatočný počet OCHÚ (114), ale šesť z nich malo výrazne menší rozmer, než sa vyžaduje podľa zoznamu významných vtáčích území, ktorý Komisia a Súdny dvor používajú ako referenciu na posúdenie toho, či si členské štáty splnili svoju povinnosť určiť OCHÚ. Komisia začala konanie o porušení povinnosti v roku 2008 a hoci mnohé OCHÚ teraz zodpovedajú požiadavkám významných vtáčích území, problémy pretrvávajú v oblasti Kaliakra (v súvislosti s ktorou sa už prerokúva vec na Súdnom dvore), ako aj v oblasti Rila, v ktorej 17 druhov uvedených v právnych predpisoch nemá v súčasnosti primeranú ochranu. Komisia preto zasiela odôvodnené stanovisko. Ak Bulharsko neprijme v priebehu dvoch mesiacov potrebné opatrenia, Komisia môže prípad postúpiť na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: J. Hennon – Tel. +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Bezpečnosť hračiek: Komisia žiada NEMECKO, aby v plnej miere implementovalo právne predpisy EÚ týkajúce sa hračiek

Ochrana detí je problematikou zásadného významu. To je dôvod, prečo patria európske predpisy týkajúce sa bezpečnosti hračiek k najprísnejším na svete. Nemecko však v súčasnosti neuplatňuje dohodnuté pravidlá EÚ o limitných hodnotách pre úrovne arzénu, ortuti a antimónu v hračkách. Komisia preto požiadala Nemecko, aby čo najskôr aktualizovalo svoje právne predpisy s cieľom uviesť ich do súladu s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa hračiek. Nemecko nechce uzákoniť právne predpisy EÚ o limitných hodnotách pre niektoré látky v hračkách, pretože tvrdí, že tieto právne predpisy poskytujú nižšiu úroveň ochrany než súčasné nemecké právne predpisy. Komisia sa však domnieva, že smernica EÚ o bezpečnosti hračiek zabezpečuje lepšiu ochranu, pretože vychádza z najnovších vedeckých poznatkov a zahŕňa moderný a súdržný prístup k riadeniu chemických rizík, ktorým by deti mohli byť prostredníctvom hračiek vystavené. V rozhodnutí z mája 2014 Všeobecný súd EÚ súhlasil s prístupom Komisie, ale Nemecko ešte stále neuviedlo svoje právne predpisy do súladu s právnymi predpismi EÚ v tejto oblasti. Komisia preto vydala odôvodnené stanovisko, v ktorom Nemecko žiada, aby zmenilo svoje právne predpisy. Ak sa príslušné nemecké právne predpisy neuvedú do súladu so smernicou o bezpečnosti hračiek do dvoch mesiacov, Komisia môže predložiť vec Súdnemu dvoru.

(Ďalšie informácie: M. Sagredo – Tel. +32 229 68589 – Mobil +32 498 98 1631)

 1. Dane: Komisia žiada NEMECKO, aby ukončilo diskriminačné zdaňovanie dedičstva na základe závetu v prípade zahraničných charitatívnych organizácií

Komisia požiadala Nemecko, aby zmenilo svoje diskriminačné predpisy o dani z dedičstva, pokiaľ ide o odkazy zo závetov pre charitatívne organizácie v iných členských štátoch alebo štátoch EHP, pretože sú v rozpore s pravidlami EÚ o voľnom pohybe kapitálu.

Podľa nemeckej právnej úpravy sa s odkazmi zo závetov pre charitatívne organizácie so sídlom v iných štátoch EÚ/EHP zaobchádza menej priaznivo ako s odkazmi zo závetov pre určité charitatívne organizácie so sídlom v Nemecku. Domáce charitatívne organizácie sú oslobodené od dane z dedičstva. Podobné charitatívne organizácie so sídlom v iných štátoch EÚ/EHP však môžu byť od tejto dane oslobodené len vtedy, ak štát, v ktorom majú sídlo, poskytuje rovnocenné alebo vzájomné oslobodenie od dane porovnateľným nemeckým charitatívnym organizáciám. V dôsledku toho sú odkazy zo závetov pre zahraničné charitatívne organizácie často zdaňované vo väčšej miere než odkazy zo závetov pre nemecké charitatívne organizácie. Podľa názoru Komisie sú tieto predpisy diskriminačné a predstavujú neodôvodnené obmedzenie voľného pohybu kapitálu. Žiadosť zaslaná Nemecku má formu odôvodneného stanoviska. Ak si Nemecko v priebehu dvoch mesiacov nesplní svoju povinnosť, Komisia môže prípad postúpiť na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: E. Traynor – Tel. +32 2 292 1548 – Mobil +32 498 983 871)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada NEMECKO, aby správne uplatňovalo požiadavky EÚ na ochranu prírody v súvislosti s uhoľnou elektrárňou Moorburg v Hamburgu

Európska komisia vyzýva Nemecko, aby správne uplatňovalo požiadavky vyplývajúce zo smernice o biotopoch, pokiaľ ide o povolenie uhoľnej elektrárne Moorburg v Hamburgu. Tento projekt by mohol mať negatívny vplyv na niekoľko chránených druhov rýb vrátane lososa [DE: „Lachs“], mihule riečnej [DE: „Flussneunauge“] a mihule morskej [DE: „Meerneunauge“], ktoré pri svojej migrácii zo Severného mora do zhruba 30 lokalít Natura 2000 [DE: „FFH-Gebiete“] po prúde Labe od Hamburgu plávajú popri elektrárni. Tieto druhy rýb sú poškodzované pri odbere vody na účely chladenia elektrárne. Pri povoľovaní elektrárne nemecké orgány nevykonali náležité posúdenie, ako sa vyžaduje v uvedenej smernici, a najmä nezvážili alternatívne chladiace postupy, ktoré by mohli zabrániť usmrcovaniu dotknutých druhov. Tento projekt bol povolený pod podmienkou, že na hrádzi v Geesthachte vzdialenej 30 km od hamburskej elektrárne sa vybuduje dodatočný rybovod. Tento rybovod však nezabráni usmrcovaniu chránených druhov v mieste odberu vody v Hamburgu. Hoci Komisia nemá v úmysle brániť v prevádzke elektrárne, požiadavky na ochranu prírody sa musia v plnej miere dodržiavať. Z tohto dôvodu sa posiela odôvodnené stanovisko. Ak Nemecko v priebehu dvoch mesiacov nezabezpečí súlad s právnymi predpismi EÚ, Komisia môže postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru.

(Ďalšie informácie: J. Hennon – Tel. +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Zdaňovanie: Komisia žiada MAĎARSKO, aby prestalo obmedzovať služby lízingu automobilov poskytované z iných členských štátov

Európska komisia požiadala Maďarsko, aby zmenilo svoje právne predpisy, ktoré v rozpore s pravidlami jednotného trhu EÚ obmedzujú služby lízingu automobilov poskytované z iných členských štátov. Pri výpočte dane za registráciu vozidiel nadobudnutých na lízing v inom členskom štáte by mali vnútroštátne orgány zohľadniť pomerné obdobie používania tohto vozidla na svojom území (C-451/99, Cura Anlagen).

Maďarská registračná daň však takýto pomerný výpočet uplatňuje len na zahraničné lízingové spoločnosti, ktoré vlastnia najmenej 100 vozidiel. Zahraničným lízingovým spoločnostiam s menším počtom vozidiel sa za určitých podmienok ukladá plná výška dane za registráciu ich vozidiel, ktoré sú predmetom lízingu v Maďarsku. Európska komisia je toho názoru, že takáto podmienka predstavuje neprimerané obmedzenie slobody poskytovania služieb, ktorá je ako základná sloboda zaručená článkom 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Táto žiadosť má formu odôvodneného stanoviska. Ak sa uvedené právne predpisy neuvedú do súladu s právom EÚ do dvoch mesiacov, Komisia môže prípad postúpiť na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: E. Traynor – Tel. +32 2 292 1548 – Mobil +32 498 983 871)

 1. Životné prostredie: Európska Komisia žiada TALIANSKO, aby riešilo problémy závažného znečistenia v najväčšej európskej oceliarni

Európska komisia podniká ďalšie kroky proti Taliansku s cieľom znížiť environmentálny vplyv oceliarne ILVA v Tarante, ktorá je najväčšou železiarňou a oceliarňou v Európe.

Taliansko nezabezpečilo súlad prevádzky oceliarne ILVA s právnymi predpismi EÚ o priemyselných emisiách, čo môže mať vážne dôsledky na ľudské zdravie a životné prostredie. Komisia Taliansku už zaslala dve formálne výzvy – v septembri 2013 a v apríli 2014 – v ktorých na talianske orgány nalieha, aby prijali opatrenia, ktorými by uviedli prevádzku oceliarne ILVA do súladu so smernicou o priemyselných emisiách a s inými uplatniteľnými právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia (pozri IP/13/866).

Aj keď niektoré nedostatky boli vyriešené, stále pretrváva niekoľko porušení smernice o priemyselných emisiách. Súčasné opatrenie, ktoré má formu odôvodneného stanoviska, sa týka nedostatkov, ako je nedodržiavanie podmienok stanovených v povoleniach, neprimerané nakladanie s vedľajšími produktmi a s odpadom a nedostatočná ochrana a monitorovanie pôdy a podzemných vôd. Komisia dáva Taliansku dva mesiace na odpoveď.

(Ďalšie informácie: IP/14/1151 – J. Hennon – Tel. +32 229 53593 – Mobil +32 498 95 3593)

 1. Komisia upozorňuje TALIANSKO na nedostatočnú ochranu cestujúcich využívajúcich balíky služieb

Európska komisia dnes zaslala Taliansku odôvodnené stanovisko z dôvodu nedostatku ochrany spotrebiteľov EÚ, ktorí si rezervujú balík cestovných služieb. Podľa pravidiel EÚ o balíku cestovných služieb prevádzkovatelia musia mať ochranu pred platobnou neschopnosťou, aby zabezpečili spotrebiteľom refundáciu ich platieb a návrat domov v prípade, že sa organizátor zájazdu dostane do úpadku.

Národný záručný fond, ktorý Taliansko vytvorilo na uplatňovanie ochrany pred platobnou neschopnosťou, má nedostatočné zdroje a neexistuje žiadny spoľahlivý systém na ad hoc zvýšenie jeho finančných prostriedkov. V dôsledku toho náhrada platieb cestujúcim môže trvať niekoľko rokov a nie je istá ani v prípade úpadku stredne veľkej cestovnej kancelárie.

V júli 2013 Európska komisia navrhla nové, aktualizované pravidlá pre balík cestovných služieb. O legislatívnom návrhu v súčasnosti rokuje Rada ministrov a Európsky parlament.

(Ďalšie informácie: J. Salsby – Tel. +32 2 297 2459)

 1. Verejné obstarávanie: Komisia žiada TALIANSKO, aby rešpektovalo pravidlá EÚ o verejnom obstarávaní

Európska komisia dnes požiadala Taliansko, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa zadávania verejných zákaziek. Obce Varese a Casciago neorganizovali súťažné postupy verejného obstarávania na zadanie služieb odpadového hospodárstva privatizovanej spoločnosti. Okrem toho Taliansko prijalo právne predpisy, ktoré umožňujú, aby zákazky zadané bez súťažných postupov verejného obstarávania spoločnostiam so súkromnou účasťou ostali v platnosti až do ich prirodzeného ukončenia. Podľa právnych predpisov EÚ sa zadávanie verejných zákaziek spoločnostiam musí uskutočniť na základe otvorených, transparentných a súťažných postupov verejného obstarávania. Komisia sa obáva, že táto situácia bráni európskym spoločnostiam vstúpiť na trh a poskytnúť najlepší možný pomer medzi kvalitou a cenou služieb, aj v záujme spotrebiteľov a daňových poplatníkov. Keďže Taliansko nenapravilo situáciu, Komisia formou odôvodneného stanoviska – druhá fáza konania o porušení povinnosti – žiada Taliansko, aby prijalo opatrenia s cieľom dosiahnuť úplný súlad s pravidlami EÚ. Ak v priebehu dvoch mesiacov talianske orgány neoznámia žiadne opatrenia, ktoré povedú k ukončeniu porušovania práva EÚ, Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadu na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: C. Hughes – Tel. +32 2 296 4450 – Mobil +32 498 964 450)

 1. Verejné obstarávanie: Komisia žiada TALIANSKO, aby rešpektovalo pravidlá EÚ o zákazkách na výstavbu diaľníc

Európska komisia dnes požiadala Taliansko, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa verejného obstarávania. Taliansko poskytlo spoločnosti, ktorá je v súčasnosti koncesionárom povereným výstavbou a správou diaľnice A12 Livorno – Civitavecchia, predĺženie zmluvy o ďalších 18 rokov. Koncesná zmluva bola predĺžená bez predchádzajúcej výzvy na predloženie ponúk, čo zabránilo účasti potenciálne zainteresovaných podnikov z iných členských štátov. Podľa právnych predpisov EÚ rozšírenie koncesie znamená novú koncesiu, ktorá môže byť udelená iba na základe súťažného postupu verejného obstarávania. Európska komisia preto zastáva názor, že sa Taliansku nepodarilo splniť svoje záväzky vyplývajúce z pravidiel EÚ týkajúcich sa verejného obstarávania, a to najmä zo smernice 2004/18/ES. Žiadosť Komisie sa mení na odôvodnené stanovisko, čo je druhá fáza konania o porušení povinnosti. Ak v priebehu dvoch mesiacov talianske orgány neoznámia žiadne opatrenia, ktoré povedú k ukončeniu porušovania právnych predpisov EÚ, Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadu na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: C. Hughes – Tel. +32 2 296 4450 – Mobil +32 498 964 450)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada POĽSKO, aby prijalo pravidlá EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely

Európska Komisia vyzýva Poľsko, aby prijalo právne predpisy EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely do svojho vnútroštátneho práva. Cieľom príslušnej smernice je minimalizovať používanie zvierat pri pokusoch a vždy, keď je to možné, využívať alternatívne metódy, a zároveň zabezpečiť, aby výskum v EÚ zostal výskumom najvyššej kvality. Smernicu bolo treba transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 10. novembra 2012. Keďže Poľsko nedodržalo termín, 31. januára 2013 mu bola zaslaná formálna výzva. Vzhľadom na to, že Komisii nebolo doručené žiadne oznámenie o prijatí právnych predpisov, Komisia preto zasiela odôvodnené stanovisko. Ak Poľsko neprijme v priebehu dvoch mesiacov potrebné opatrenia, Komisia môže prípad postúpiť na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: C. Hughes – Tel. +32 2 296 3593 – Mobil +32 498 954 450)

 1. Zdaňovanie: Komisia žiada RUMUNSKO, aby zastavilo diskriminačné daňové zaobchádzanie so zahraničnými právnickými osobami

Komisia požiadala Rumunsko, aby novelizovalo svoje predpisy týkajúce sa zdaňovania príjmu z úrokov, pretože obmedzujú slobodné poskytovanie služieb a voľný pohyb kapitálu v rámci jednotného trhu EÚ. Rezidentské právne subjekty si môžu v súčasnosti odpočítať prevádzkové náklady vzťahujúce sa na vytváranie príjmu z úrokov. Výsledkom toho je, že len ich čisté príjmy sú zdanené. Avšak právne subjekty zriadené v inom štáte EÚ/EHP a bez stálej prevádzkarne v Rumunsku nemôžu využiť takýto odpočet a podliehajú vyššiemu daňovému zaťaženiu na ich hrubý príjem z úrokov pochádzajúcich priamo z Rumunska.

Komisia nevidí žiaden pádny dôvod na rozdielne daňové zaobchádzanie a považuje to za diskriminačné správanie, ktoré obmedzuje voľný pohyb služieb. Preto požiadala Rumunsko, aby novelizovalo svoje predpisy tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi EÚ. Žiadosť má formu odôvodneného stanoviska. Ak Komisia v priebehu dvoch mesiacov nedostane uspokojivú odpoveď, môže prípad Rumunska postúpiť na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: E. Traynor – Tel. +32 2 292 1548 – Mobil +32 498 983 871)

 1. Železničná doprava: Komisia žiada RUMUNSKO o úplnú transpozíciu právnych predpisov EÚ týkajúcich sa bezpečnosti železníc

Komisia požiadala Rumunsko, aby všetky svoje vnútroštátne právne predpisy zosúladilo so smernicou 2004/49/ES o bezpečnosti železníc. Táto žiadosť sa týka nezávislosti bezpečnostného orgánu a vyšetrovacieho orgánu. Cieľom právnych predpisov EÚ je rozvoj spoločného prístupu k bezpečnosti železníc tak, aby všetky železničné siete EÚ preukazovali trvalú vysokú úroveň bezpečnosti a aby občania EÚ mohli na nich bezpečne cestovať. Zavedenie bezpečnostných požiadaviek na systém železničnej dopravy zahŕňa bezpečné riadenie infraštruktúry a dopravnej prevádzky, úlohy a zodpovednosti železničných podnikov a manažérov infraštruktúry, ako aj ich vzájomné pôsobenie. Okrem toho treba zabezpečiť spoločný regulačný rámec pre bezpečnosť, reguláciu, riadenie, dohľad nad bezpečnosťou a nezávislé vyšetrovanie nehôd. Právne predpisy mali byť v platnosti od apríla 2006. Komisia vo februári 2013 začala v tejto veci proti Rumunsku konanie o porušení povinnosti. Odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania EÚ o porušení povinnosti) bolo teraz poslané. Rumunsko má na odpoveď Komisii dva mesiace. Ak Rumunsko uspokojivo nezareaguje, Komisia môže prípad postúpiť na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: H. Kearns – Tel. +32 2 298 7638 – Mobil +32 498 987 638)

 1. Hospodárstvo a financie: Komisia žiada SLOVINSKO, aby implementovalo pravidlá rozpočtového rámca

Komisia sa dnes rozhodla poslať Slovinsku formálnu žiadosť, aby implementovalo smernicu Rady 2011/85/EÚ o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov EÚ. Lehota na splnenie tejto požiadavky bola stanovená do 31. decembra 2013. Cieľom tohto právneho predpisu – ktorý je súčasťou tzv. „balíka šiestich legislatívnych aktov“ na zlepšenie správy ekonomických záležitostí v EÚ – je zabezpečiť, aby krajiny posilnili svoje domáce rozpočtové rámce a implicitne stabilitu ich fiškálnej politiky. („Rozpočtový rámec“ označuje súbor opatrení, postupov, pravidiel a inštitúcií, ktoré sú základom vykonávania rozpočtových politík verejnej správy.) Do rozsahu pôsobnosti smernice patria opatrenia, ako napríklad včasné uverejnenie spoľahlivých a podrobných fiškálnych údajov (ktoré je kľúčové pre rozpočtový dohľad), zavedenie vnútroštátnych numerických fiškálnych pravidiel, posilnenie strednodobého rozpočtového plánovania alebo zvýšenie spoľahlivosti a transparentnosti makroekonomických a rozpočtových prognóz. Žiadosť má formu odôvodneného stanoviska v rámci postupov EÚ o porušení povinnosti.

Ak Slovinsko neoznámi vnútroštátne opatrenia na implementáciu uvedenej smernice v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto odôvodneného stanoviska, Komisia môže na Súdny dvor podať návrh na začatie konania proti Slovinsku a požadovať uloženie finančných sankcií.

(Ďalšie informácie: S. O'Connor – Tel. +32 229 67359 – Mobil +32 460 767 359)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby chránilo sviňuchu tuponosú

Európska komisia žiada Spojené kráľovstvo, aby určilo chránené oblasti pre sviňuchu tuponosú, morského cicavca pravidelne sa vyskytujúceho vo vodách Spojeného kráľovstva. V súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch) sa od členských štátov vyžaduje, aby navrhli zoznam chránených lokalít pre viaceré druhy pôvodné na ich území a zabezpečili ich ochranu pred zásahmi, ktoré by mohli vážne ohroziť ich ekologický charakter. Spojené kráľovstvo napriek veľkému počtu sviňuchy tuponosej v jeho vodách zatiaľ navrhlo len jednu malú lokalitu v Severnom Írsku, pričom vystavilo niektoré z identifikovaných lokalít riziku rozvoja veterných parkov na mori. Komisia opakovane vyzvala Spojené kráľovstvo, aby splnilo svoje hlavné povinnosti týkajúce sa tohto druhu, ale žiadne ďalšie označenia lokalít neboli navrhnuté. Súčasné opatrenie – odôvodnené stanovisko –nasleduje za formálnou výzvou zaslanou vláde Spojeného kráľovstva v júni 2013. Ak Spojené kráľovstvo neodpovie v lehote dvoch mesiacov, Komisia môže prípad postúpiť na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: C. Hughes – Tel. +32 2 296 3593 – Mobil +32 498 954 450)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, aby znížilo emisie z elektrárne Aberthaw

Európska komisia vyzýva Spojené kráľovstvo, aby dodržiavalo požiadavky EÚ o priemyselných emisiách, ktorých cieľom je predchádzať znečisteniu v dôsledku priemyselnej činnosti, redukovať ho a v čo najväčšej možnej miere ho eliminovať. Porušenie sa týka uhoľnej elektrárne Aberthaw vo Walese, ktorá presahuje emisné limity pre oxidy dusíka (NOx). Oxidy dusíka uvoľňované do prostredia zo spaľovania palív majú vážne dôsledky na ľudské zdravie a životné prostredie, pretože spôsobujú respiračné ochorenia, okysličujú pôdu a povrchovú vodu a poškodzujú vegetáciu. V súlade s európskymi právnymi predpismi týkajúcimi sa emisií z veľkých spaľovacích zariadení (smernica o veľkých spaľovacích zariadeniach) sa od členských štátov žiadalo, aby znížili emisie do 1. januára 2008, či už jednotlivo v súlade s emisnými limitmi stanovenými v smernici alebo zahrnutím týchto zariadení do národných plánov na zníženie emisií. Keďže ani jedna z týchto požiadaviek nebola splnená, elektráreň Aberthaw v súčasnosti funguje na základe emisného limitu pre NOx 1 200 mg/Nm3, na rozdiel od právne uplatniteľného 500 mg/Nm3. Komisia prvýkrát vyjadrila svoje obavy vo formálnej výzve v júni 2013. Keďže v elektrárni sa naďalej presahoval povolený emisný limit pre NOx platný od 1. januára 2008, Komisia zasiela odôvodnené stanovisko a poskytuje Spojenému kráľovstvu dva mesiace na to, aby reagovalo. Ak tak neurobí, Komisia môže prípad postúpiť na Súdny dvor.

(Ďalšie informácie: C. Hughes – Tel. +32 2 296 3593 – Mobil +32 498 954 450)

 1. Formálne výzvy

 1. Voľný pohyb kapitálu: Komisia začína konanie o porušení povinnosti proti MAĎARSKU týkajúce sa práv cezhraničných investorov na využívanie poľnohospodárskej pôdy

Európska komisia sa dnes rozhodla formálne požiadať Maďarsko, aby zaslalo pripomienky k svojim právnym predpisom ukončujúcim určité zmluvné práva investorov na využívanie poľnohospodárskej pôdy.

Podľa názoru Komisie maďarské právne predpisy obmedzili práva cezhraničných investorov spôsobom, ktorý môže porušovať právo EÚ na voľný pohyb kapitálu a slobodu usadiť sa. Akékoľvek obmedzenia týchto základných slobôd ukotvených v zmluve musia byť riadne odôvodnené a musia dodržiavať zásadu proporcionality. Aj keď sa členským štátom povoľuje stanoviť vlastné pravidlá upravujúce systém vlastníctva majetku, musí sa tak vykonať v rámci limitov uložených právom EÚ.

Žiadosť Komisie má podobu formálnej výzvy – prvá fáza konania o porušení povinnosti podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Maďarsko má na odpoveď dva mesiace.

(Ďalšie informácie: IP/14/1152 – C. Hughes – Tel. +32 2 296 4450 – Mobil +32 498 964 450)

 1. Životné prostredie: Komisia nalieha na MALTU, aby upustila od odchytu piniek

Európska komisia žiada maltskú vládu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie obnoviť tradičný odchyt piniek. Tento postup je zakázaný podľa právnych predpisov EÚ o ochrane voľne žijúceho vtáctva. Prípad sa týka rozhodnutia Malty konať odchylne od smernice EÚ o ochrane vtáctva, ktorá predstavuje základný kameň politiky EÚ v oblasti prírody a biodiverzity, tým že umožnila chytanie za živa (všeobecne známe ako odchyt) siedmich druhov voľne žijúcich piniek od roku 2014. Členské štáty sa môžu odchýliť od požiadavky prísnej ochrany, iba ak neexistujú iné uspokojivé riešenia ochrany a ak sú podmienky na využívanie tejto výnimky splnené. Keďže žiadne takéto odôvodnenie v tomto prípade neexistuje, Komisia sa rozhodla poslať formálnu výzvu, v ktorej nalieha na Maltu, aby dodržiavala príslušné predpisy EÚ a do jedného mesiaca odpovedala a potvrdila, že sa tak stalo.

(Ďalšie informácie: IP/14/1154 – J. Hennon – Tel. +32 2 295 3593 – Mobil +32 498 953 593)


Side Bar