Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014

Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις

Στην παρούσα μηνιαία δέσμη αποφάσεων σχετικά με τις υποθέσεις παράβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστική διαδικασία κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει την νομοθεσίας της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις καλύπτουν πληθώρα τομέων και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή έλαβε σήμερα 140 αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων 39 αιτιολογημένων γνωμών και 11 παραπομπών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραβάσεων, βλέπε MEMO/12/12.

 1. Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή παραπέμπει τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ στο δικαστήριο για την ελλειπή προστασία ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και ζητά την επιβολή προστίμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τις Κάτω Χώρες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Οι κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο από τον Νοέμβριο του 2012, στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα, ενώ απαιτεί να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές όπου είναι εφικτό. Η νομοθεσία καθορίζει επίσης τα ελάχιστα πρότυπα για τη στέγαση και τη φροντίδα των ζώων και ρυθμίζει τη χρήση τους, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως ο πόνος, η ταλαιπωρία, η αγωνία και η μόνιμη βλάβη που προκαλείται στα ζώα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από το Δικαστήριο να επιβάλει χρηματική ποινή ύψους 51 156 ευρώ ανά ημέρα έως ότου τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/1141 - J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο για την ανεπαρκή επεξεργασία των λυμάτων και ζητά την επιβολή προστίμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Πορτογαλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της πλημμελούς εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Το 2009, το Δικαστήριο απεφάνθη πως η Πορτογαλία δεν τηρούσε την υποχρέωσή της να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να διαθέτει τα αστικά λύματα με ενδεδειγμένο τρόπο. Σε 7 οικισμούς σε όλη τη χώρα με πληθυσμούς άνω των 15.000 έλειπαν τα απαραίτητα συστήματα συλλογής, ενώ σε 15 έλειπαν τα ενδεδειγμένα συστήματα επεξεργασίας. Πέντε χρόνια μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, δύο οικισμοί συνεχίζουν να μην συμμορφώνονται με τα ενωσιακά πρότυπα και η κατάσταση είναι πιθανό να συνεχίσει να υφίσταται για πολλά χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι η υγεία των πολιτών βρίσκεται σε κίνδυνο. Η Επιτροπή ζητά την επιβολή κατ’ αποκοπή προστίμου ύψους 4 458 828 ευρώ και ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 20 196 ευρώ έως ότου η χώρα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/1142 - J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Η Επιτροπή παραπέμπει την ΑΥΣΤΡΙΑ στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Αυστρία στο Δικαστήριο για να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία περί εγκατάστασης και διαμονής αντικατοπτρίζει πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων τουρκικής ιθαγένειας και των οικογενειών τους, σύμφωνα με το νόμο σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας με βάση τη συμφωνία της Άγκυρας.

Η Επιτροπή απέστειλε στην Αυστρία αιτιολογημένη γνώμη επ’ αυτού του ζητήματος τον Απρίλιο του 2014. Η Αυστρία ενέμεινε στις θέσεις της και για τον λόγο αυτό η υπόθεση παραπέμπεται τώρα στο Δικαστήριο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/1143 - P. Stano – Τηλ. +32 229 57484 – Κινητό +32 460 75 7484)

 1. Φορολογία: Το ΒΕΛΓΙΟ ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ για τη διακριτική φορολογική μεταχείριση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της ΕΕ για τη διακριτική φορολογική μεταχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) με έδρα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Η εν λόγω διάκριση αποτελεί παραβίαση της ελεύθερης διακίνησης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και κεφαλαίου στην ενιαία αγορά.

Όσον αφορά την ετήσια φορολόγηση αυτών των ΟΣΕ, η Επιτροπή απέστειλε στο Βέλγιο αιτιολογημένη γνώμη στις 26.9.2013 (MEMO/13/820) με την οποία ζητούσε επίσημα από της βελγικές αρχές την τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων. Απουσία νομοθετικών τροποποιήσεων, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση αυτή στο Δικαστήριο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/1144 - E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Τηλεπικοινωνίες: Η Επιτροπή παραπέμπει το ΒΕΛΓΙΟ στο Δικαστήριο για την ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΕ) διότι θεωρεί ότι η βελγική νομοθεσία δεν εγγυάται την ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών που είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση της αγοράς και τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ των εταιρειών πρέπει να ενεργούν ανεξάρτητα και να μην δέχονται ή να αναζητούν οδηγίες όταν εφαρμόζουν τους εν λόγω κανόνες.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/1145 - R. Heath – Τηλ. +32 229 61716 - Κινητό +32 460 75 0221)

 1. Δικαιοσύνη: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΤΑΛΙΑ στο Δικαστήριο λόγω των ανεπαρκών κανόνων αποζημίωσης των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ιταλική Δημοκρατία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη επαρκή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αποζημίωση θυμάτων εγκληματικών ενεργειών (οδηγία 2004/80/EΚ). Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι το εθνικό τους σχέδιο αποζημίωσης εγγυάται δίκαιη και προσήκουσα αποζημίωση για τα θύματα των εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας που διαπράχθηκαν στην επικράτειά τους.

Αντ’ αυτού, η ιταλική νομοθεσία προβλέπει αποζημίωση μόνο για τα θύματα συγκεκριμένων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας όπως τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά όχι για όλα. Η αποζημίωση θα πρέπει να διατίθεται για περιστατικά που έλαβαν χώρα είτε σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, ανεξάρτητα από τη χώρα κατοικίας του θύματος και ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/1146 - J. Salsby Τηλ. +32 2 297 24 59)

 1. Τηλεπικοινωνίες: Η Επιτροπή παραπέμπει το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ στο Δικαστήριο για τις συνεχείς καθυστερήσεις στην ανάλυση σχετικών αγορών τηλεπικοινωνιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε το Λουξεμβούργο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΕ) λόγω του ότι η εθνική ρυθμιστική αρχή του, το Institut Luxembourgeois de Regulation (ILR), παρέλειψε να διεξαγάγει έγκαιρη ανάλυση των σχετικών αγορών για τη σταθερή πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (αγορά 1) και για τις μισθωμένες γραμμές (αγορά 6), παραβιάζοντας τους κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες.

Συνέπεια της μη διενέργειας έγκαιρης ανάλυσης των σχετικών αγορών είναι ότι ο κανονισμός ενδέχεται να επιβληθεί όταν δεν είναι πλέον αναγκαίος, γεγονός που θα αρνητικό αντίκτυπο στα επενδυτικά κίνητρα, στην καινοτομία και στον ανταγωνισμό στην αγορά.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/1147 - R. Heath – Τηλ. +32 229 61716 - Κινητό +32 460 75 0221)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο για παραλείψεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ELV). Η Επιτροπή ανησυχεί σχετικά με την υλοποίηση από πλευράς της Πολωνίας του απαιτούμενου συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης.

Η οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους στοχεύει στο να καταστήσει την αποσυναρμολόγηση και την ανακύκλωση των οχημάτων πιο φιλική προς το περιβάλλον. Καθορίζει σαφείς ποσοτικούς στόχους για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση οχημάτων και των εξαρτημάτων τους, και ωθεί επίσης τους κατασκευαστές να κατασκευάζουν νέα οχήματα λαμβάνοντας υπόψη την ανακυκλωσιμότητά τους. Η Επιτροπή διαπίστωσε σειρά ελλείψεων στην πολωνική νομοθεσία στον τομέα αυτόν το 2009, και κίνησε διαδικασία παράβασης. Πολλά από αυτά τα ζητήματα επιλύθηκαν στη συνέχεια, αλλά το 2012 ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη που κατέδειξε τα προβλήματα που συνέχιζαν να υφίστανται.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/1148 - J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ στο Δικαστήριο για δεξαμενή καθιζήσεως τοξικών αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη Ρουμανία στο Δικαστήριο για τη μη συμμόρφωσή της με την ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα εξόρυξης (δηλαδή απόβλητα που προκύπτουν από την εξόρυξη, την επεξεργασία και την αποθήκευση ορυκτών πόρων και τη λειτουργία των λατομείων). Η υπόθεση αφορά τη δεξαμενή Boșneag, μία δεξαμενή καθίζησης 102 εκταρίων που κατακρατά τα απόβλητα που προκύπτουν από τα ορυχεία χαλκού και ψευδαργύρου στην περιοχή Moldova Noua, στη Ρουμανία, και η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε κατάσταση σχεδόν πλήρους εγκατάλειψης. Η δεξαμενή αποτελεί μεγάλη πηγή μόλυνσης, διασπείροντας τοξική σκόνη η οποία συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Ρουμανία είχε συμφωνήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ωστόσο η πρόοδος που επιτεύχθηκε ήταν ανεπαρκής. Λόγω της σοβαρότητας του κινδύνου στη συγκεκριμένη περίπτωση και κατόπιν σύστασης του Επιτρόπου για το Περιβάλλον Janez Potočnik, η Επιτροπή παραπέμπει τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ με σκοπό να διασφαλίσει ταχύτερη υλοποίηση έργων αποκατάστασης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/1149 - J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΣΟΥΗΔΙΑ στο Δικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σήμερα δύο χωριστές αποφάσεις να παραπέμψει τη Σουηδία στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με τη σουηδική νομοθεσία για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών.

Τον Νοέμβριο του 2013 η Επιτροπή ζήτησε από τη Σουηδία να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των εθνικών της κανόνων με την ενωσιακή νομοθεσία στους τομείς των επιγραμμικών υπηρεσιών στοιχήματος και των επιγραμμικών υπηρεσιών πόκερ (IP 13/1101). Η Επιτροπή δεν θεωρεί ικανοποιητική την αντίδραση της Σουηδίας στα αιτήματα αυτά.

Συνεπώς, η Σουηδία παραπέμπεται στο Δικαστήριο για την επιβολή περιορισμών στην οργάνωση και προώθηση των επιγραμμικών υπηρεσιών στοιχήματος με τρόπο που δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται το σουηδικό σύστημα αποκλειστικού δικαιώματος για το αθλητικό στοίχημα δεν συνάδει με το σκοπό επίτευξης των στόχων δημόσιας πολιτικής για την πρόληψη της προβληματικής συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια και των εγκληματικών ενεργειών, ενώ δεν διαθέτει τον απαραίτητο κρατικό έλεγχο. Οι αλλαγές στη σουηδική νομοθεσία για τα τυχερά παιχνίδια με σκοπό να συμμορφώνεται με την ενωσιακή νομοθεσία βρίσκονται αρκετό καιρό στα σχέδια, αλλά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Στη δεύτερη περίπτωση, η παραπομπή στο Δικαστήριο βασίζεται στους περιορισμούς στην παροχή και προώθηση επιγραμμικών υπηρεσιών πόκερ. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι ο κάτοχος του αποκλειστικού δικαιώματος δεν υπόκειται σε επαρκή έλεγχο από τις σουηδικές αρχές και ότι η περιοριστική πολιτική στον τομέα των παιχνιδιών πόκερ δεν είναι σύμφωνη με την ενωσιακή νομοθεσία, καθώς οι σουηδικές αρχές ανέχονται τη χωρίς άδεια προσφορά και προώθηση παιχνιδιών πόκερ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/1150 - C. Hughes - Τηλ. +32 229 64450 - Κινητό +32 498 96 4450)

 1. Αιτιολογημένες γνώμες

 1. Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ, την ΙΤΑΛΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Κύπρο, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2013/36/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/EΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/EΚ και 2006/49/EΚ.

Οι απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για ιδρύματα που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (γνωστός και ως κανονισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων ή ΚΚΑ) και στην οδηγία 2013/36/ΕΕ (γνωστή και ως οδηγία κεφαλαιακών απαιτήσεων ή ΟΚΑ). Ο ΚΚΑ καθορίζει τους κανόνες σχετικά με το ποσό κεφαλαίου που πρέπει να έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα για να καλύψουν πιθανές απώλειες λόγω των κινδύνων στους οποίους βρίσκονται εκτεθειμένα όσον αφορά τη ρευστότητα, τη μόχλευση και τη δημοσιοποίηση στοιχείων. Η ΟΚΑ καθορίζει τους κανόνες για την αδειοδότηση των ιδρυμάτων, την εποπτεία αυτών, την εποπτευόμενη συνεργασία, τη διαχείριση των κινδύνων, την εταιρική διακυβέρνηση (συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών) και τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας.

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013. Ωστόσο, η Κύπρος, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία δεν έχουν έως σήμερα κοινοποιήσει τα μέτρα εφαρμογής στην Επιτροπή. Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης - το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης της ΕΕ. Εάν δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών τα μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας 2013/36/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Κύπρο, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Τηλ. +32 229 64450 - Κινητό +32 498 96 4450)

 1. Η Επιτροπή προτρέπει την ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να παρέχουν αποτελεσματικά ένδικα μέσα σε περιπτώσεις άρνησης/ακύρωσης/ανάκλησης θεώρησης

Η Επιτροπή έστειλε σήμερα επίσημο αίτημα προτρέποντας τέσσερις χώρες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι προσφυγές κατά απόφασης για άρνηση, ακύρωση ή ανάκληση θεώρησης περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε δικαστικό όργανο.

Ο κώδικας περί θεωρήσεων καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την έκδοση θεώρησης με σκοπό σύντομες παραμονές και διελεύσεις από αερολιμένα. Θεσπίζει για τα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν το δικαίωμα προσφυγής κατά της άρνησης/ακύρωσης/ανάκλησης θεώρησης. Επιπλέον, η Συνθήκη της ΕΕ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παρέχουν ένδικα μέσα ικανά να διασφαλίσουν αποτελεσματική νομική προστασία στους τομείς που καλύπτονται από το ενωσιακό δίκαιο, ενώ ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ παρέχει στα άτομα το δικαίωμα αποτελεσματικού ένδικου μέσου ενώπιον δικαστηρίου όταν παραβιάζονται δικαιώματα και ελευθερίες που υπάγονται στο ενωσιακό δίκαιο.

Το εθνικό δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας αντίστοιχα παρέχει τη δυνατότητα προσφυγής μόνο σε μη δικαστικές διοικητικές αρχές.

Η Επιτροπή θεωρεί, ωστόσο, ότι υπήκοοι τρίτων χωρών διαθέτουν βάσει του κώδικα περί θεωρήσεων το δικαίωμα σε μη αυθαίρετη επεξεργασία της αίτησης θεώρησης, και ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να προστατεύεται από διαδικασία δικαστικής προσφυγής.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει «αιτιολογημένη γνώμη» στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Οι αρχές των τεσσάρων κρατών μελών έχουν τώρα προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με το αίτημα της Επιτροπής. Εάν δεν συμμορφωθούν με το αίτημα, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Cercone - Τηλ. +32 229 80963 - Κινητό +32 498 98 2349)

 1. Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ, την ΛΕΤΟΝΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει την Ισπανία, τη Λετονία, την Πολωνία και τη Ρουμανία να αποστείλουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στο εθνικό τους δίκαιο, μία υποχρέωση η οποία έπρεπε να έχει εκπληρωθεί έως τις 14 Φεβρουαρίου 2014. Η νέα οδηγία ΑΗΗΕ αντικαθιστά και επικαιροποιεί παλαιότερους κανόνες σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στόχο έχει την πρόληψη ή τη μείωση των δυσμενών επιδράσεων της παραγωγής και διαχείρισης ΑΗΗΕ στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του συνολικού αντικτύπου της χρήσης πόρων. Αφού αθέτησαν την αρχική προθεσμία, η Ισπανία, η Λετονία, η Πολωνία και η Ρουμανία έλαβαν επίσημες προειδοποιητικές επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στις 31 Μαρτίου 2014. Η Επιτροπή αποστέλλει τώρα αιτιολογημένες γνώμες και, εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν ενεργήσουν εντός δύο μηνών, οι υποθέσεις τους μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)

 1. Ρυθμιστικά πρότυπα για διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων: Η Επιτροπή προτρέπει τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να κοινοποιήσουν τα μέτρα που έλαβαν για την πλήρη εφαρμογή των κανόνων

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επίσημο αίτημα στη Λιθουανία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία για κοινοποίηση των μέτρων που ελήφθησαν για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (2011/61/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία καθορίζει συνεκτικούς και αποτελεσματικούς ρυθμιστικούς και εποπτικούς κανόνες για διαχειριστές προγραμμάτων εναλλακτικών επενδύσεων που απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές. Τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) έχουν σκοπό να ενισχύσουν τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων των ΔΟΕΕ και των κονδυλίων που διαχειρίζονται έναντι των επενδυτών και των δημόσιων αρχών.

Ωστόσο, έως σήμερα, τα παραπάνω κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο, μολονότι η προθεσμία μεταφοράς ήταν η 22α Ιουλίου 2013. Το σημερινό αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης ― το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης. Οι χώρες αυτές πρέπει εντός δύο μηνών να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. Εάν δεν κοινοποιήσουν τα κατάλληλα μέτρα, η Επιτροπή θα μπορούσε να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Τηλ. +32 229 64450 - Κινητό +32 498 96 4450)

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Κύπρο και το Λουξεμβούργο να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΕ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων. Η οδηγία παρατείνει τη διάρκεια της προστασίας των εκτελεστών και των ηχογραφήσεων από τα 50 στα 70 έτη και περιέχει συνοδευτικά μέτρα π.χ. τις ρήτρες «εκμετάλλευσης ή στέρησης» (use it or lose it) που πρέπει πλέον να συμπεριλαμβάνονται στα συμβόλαια που συνάπτουν οι εκτελεστές με τις δισκογραφικές εταιρείες τους. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε την 1η Νοεμβρίου 2013. Ωστόσο, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος δεν έχουν έως σήμερα κοινοποιήσει τα μέτρα εφαρμογής στην Επιτροπή. Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης ― το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης της ΕΕ. Εάν δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών τα μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας 2011/77/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το Λουξεμβούργο και την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Τηλ. +32 2 296 44 50 - Κινητό +32 498 964450)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να προστατεύσουν τους πολίτες από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Η Ελλάδα και η Ισπανία δεν προστατεύουν τους πολίτες από τη σωματιδιακή ρύπανση (PM10). Τα σωματίδια PM10 μπορούν να προκαλέσουν άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρκίνο του πνεύμονα και πρόωρο θάνατο. Τα σωματίδια αυτά οφείλονται σε εκπομπές που προέρχονται από τη βιομηχανία, την κυκλοφορία και την οικιακή θέρμανση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να περιορίσουν την έκθεση των πολιτών σε αυτά τα σωματίδια. Στην Ισπανία, οι πολίτες των οικισμών που καθορίζονται ως «Zonas Rurales» στις περιοχές Andalucía, κεντρική Asturias, Gijón, Barcelona, και Vallès-Baix Llobregat εκτίθενται διαρκώς ή σχεδόν διαρκώς σε ανθυγιεινά επίπεδα PM10 από το 2005 έως τουλάχιστον το 2012. Στην Ελλάδα, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης εκτίθενται στα εν λόγω σωματίδια τουλάχιστον από το 2005, σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις του 2012. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα έπρεπε να είχαν θεσπιστεί από το 2005 για την προστασία της υγείας των πολιτών, και ζητά από αμφότερα τα κράτη μέλη να αναλάβουν ταχεία και αποτελεσματική δράση ώστε η περίοδος μη συμμόρφωσης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η σημερινή ενέργεια, μια αιτιολογημένη γνώμη για την Ελλάδα σε συνέχεια της επίσημης προειδοποιητικής επιστολής που απεστάλη το Νοέμβριο του 2013 και μια πρόσθετη αιτιολογημένη γνώμη για την Ισπανία σε συνέχεια της πρόσθετης επίσημης προειδοποιητικής επιστολής, δίνει στα κράτη μέλη προθεσμία δύο μηνών για να δράσουν. Εάν οποιοδήποτε από τα εν λόγω κράτη μέλη δεν ανταποκριθεί, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεσή του στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)

 1. Προϋπολογισμός: Η Επιτροπή ζητά από τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να αντισταθμίσουν απώλειες στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε επίσημο αίτημα στις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο να αντισταθμίσουν την απώλεια των παραδοσιακών ίδιων πόρων της ΕΕ (τελωνειακοί δασμοί) στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι απώλειες αυτές προέκυψαν λόγω τελωνειακών πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη τους κατά παράβαση της απόφασης 91/482/ΕΟΚ και της απόφασης 2001/822/ΕΚ.

Οι αρχές των Κάτω Χωρών και του ΗΒ έχουν προθεσμία δύο μηνών για να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους, υπό το φως των οποίων η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: P. Fiorilli - Τηλ. +32 229 58132 - Κινητό +32 498 95 8132)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να ενισχύσει τη νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία να επικαιροποιήσει τη συνεισφορά της στο Natura 2000, το ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Βάσει της οδηγίας για τα πτηνά, τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν τις πιο κατάλληλες τοποθεσίες ως ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) για τη διατήρηση των ειδών των πτηνών που βρίσκονται στην επικράτειά τους. Η Βουλγαρία είχε καθορίσει αρχικά έναν επαρκή αριθμό ΖΕΠ (114), αλλά έξι από τις καθορισμένες περιοχές ήταν πολύ κάτω από το μέγεθος που απαιτείται σύμφωνα με την απογραφή των σημαντικών περιοχών για τα πτηνά [Important Bird Areas (IBA)] που χρησιμοποιείται από την Επιτροπή και το Δικαστήριο της ΕΕ ως αναφορά για την αξιολόγηση του αν τα κράτη μέλη εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους να καθορίσουν ΖΕΠ. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες παράβασης το 2008 και, παρόλο που πολλές ΖΕΠ ανταποκρίνονται πλέον στις IBA, τα προβλήματα παραμένουν στην περιοχή Kaliakra (για την οποία εκκρεμεί ήδη μία υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου) όπως και στην περιοχή Rila, όπου σε 17 είδη που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία επί του παρόντος δεν παρέχεται η ενδεδειγμένη προστασία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προβαίνει στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η Βουλγαρία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)

 1. Ασφάλεια των παιχνιδιών: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να εφαρμόσει πλήρως τη νομοθεσία της ΕΕ για τα παιχνίδια

Η προστασία των παιδιών αποτελεί βασική ανησυχία. Για τον λόγο αυτό, οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την ασφάλεια των παιχνιδιών είναι από τους αυστηρότερους στον κόσμο. Ωστόσο, επί του παρόντος η Γερμανία δεν εφαρμόζει τους συμφωνηθέντες κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις οριακές τιμές για τα επίπεδα αρσενικού, υδραργύρου και αντιμονίου στα παιχνίδια. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζήτησε από τη Γερμανία να επικαιροποιήσει άμεσα τη νομοθεσία της ώστε να συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Η Γερμανία δεν επιθυμεί να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα όρια συγκεκριμένων ουσιών σε παιχνίδια με την αιτιολογία ότι προσφέρουν μικρότερη προστασία από ό,τι η τρέχουσα γερμανική νομοθεσία. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών της ΕΕ προσφέρει μεγαλύτερη προστασία, καθώς βασίζεται στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και ενσωματώνει μια σύγχρονη και συνεκτική προσέγγιση για τη διαχείριση των χημικών κινδύνων στους οποίους μπορούν να εκτεθούν τα παιδιά μέσω των παιχνιδιών. Σε μια απόφασή του τον Μάιο του 2014, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ συμφώνησε με την προσέγγιση της Επιτροπής, αλλά μέχρι σήμερα η Γερμανία δεν έχει προσαρμόσει τους κανόνες της στην ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα αυτόν. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνέταξε αιτιολογημένη γνώμη ζητώντας από τη Γερμανία να τροποποιήσει τη νομοθεσία της. Αν η σχετική γερμανική νομοθεσία δεν συμμορφωθεί εντός δύο μηνών με την οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Sagredo – Τηλ. +32 229 68589 – Κινητό +32 498 98 1631)

 1. Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να σταματήσει την προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση κληροδοτημάτων σε αλλοδαπά κοινωφελή ιδρύματα

Η Επιτροπή ζήτησε από τη Γερμανία να τροποποιήσει την προτιμησιακή νομοθεσία της για τον φόρο κληρονομιάς όσον αφορά τα κληροδοτήματα σε κοινωφελή ιδρύματα άλλων κρατών μελών ή κρατών ΕΟΧ διότι παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου.

Η γερμανική νομοθεσία μεταχειρίζεται τα κληροδοτήματα σε κοινωφελή ιδρύματα με έδρα σε άλλο κράτος της ΕΕ / του ΕΟΧ λιγότερο ευνοϊκά από ό,τι τα κληροδοτήματα σε συγκεκριμένα κοινωφελή ιδρύματα με έδρα τη Γερμανία. Τα εγχώρια κοινωφελή ιδρύματα απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς. Ωστόσο, παρόμοια κοινωφελή ιδρύματα με έδρα σε άλλο κράτος της ΕΕ / του ΕΟΧ απολαμβάνουν αυτής της φοροαπαλλαγής μόνο εφόσον το κράτος της έδρας τους χορηγεί αντίστοιχη ή αμοιβαία απαλλαγή σε ανάλογα γερμανικά κοινωφελή ιδρύματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να φορολογούνται επαχθέστερα τα κληροδοτήματα σε αλλοδαπά κοινωφελή ιδρύματα από τα κληροδοτήματα σε γερμανικά κοινωφελή ιδρύματα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό αποτελεί διάκριση και συνιστά αδικαιολόγητο περιορισμό στην ελεύθερη διακίνηση του κεφαλαίου. Το αίτημα της Επιτροπής προς τη Γερμανία διατυπώνεται υπό μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η Γερμανία δεν συμμορφωθεί εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: E. Traynor - τηλ. +32 229 21548 - κινητό +32 498 98 3871)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή προτρέπει τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά τις απαιτήσεις της ΕΕ για την προστασία της φύσης σε σχέση με έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στο Αμβούργο/Moorburg

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τη Γερμανία να εφαρμόσει ορθά τις απαιτήσει της οδηγίας για τους οικοτόπους σε σχέση με την έγκριση ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στο Αμβούργο/Moorburg. Το εν λόγω έργο κινδυνεύει να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε μία σειρά από προστατευόμενα είδη ψαριών, συμπεριλαμβανομένων του σολομού [DE: «Lachs»], της ευρωπαϊκής ποταμίσιας λάμπραινας [DE: «Flussneunauge»] και της λάμπραινας θαλάσσης [DE: «Meerneunauge»], τα οποία περνούν από τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής όταν μεταναστεύουν από τη Βόρεια Θάλασσα σε περίπου 30 τόπους Natura 2000 [DE: «FFH-Gebiete»] στον ποταμό Έλβα, στα ανάντη του Αμβούργου. Τα είδη βλάπτονται από τη διαδικασία υδροληψίας που χρησιμοποιείται για την ψύξη του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Όταν χορήγησε άδεια στην εγκατάσταση, η Γερμανία δεν διεξήγαγε ενδεδειγμένη εκτίμηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας και δεν εκτίμησε εναλλακτικές διαδικασίες ψύξης με τις οποίες θα μπορούσε να αποφευχθεί η θανάτωση των εν λόγω ειδών. Το έργο αδειοδοτήθηκε υπό την προϋπόθεση ότι θα κατασκευαζόταν πρόσθετη ιχθυοδίοδος σε ρυθμιστικό φράγμα στο Geesthacht, 30 km από τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Αμβούργου. Ωστόσο, η ιχθυοδίοδος δεν θα αποτρέψει το θάνατο των προστατευόμενων ειδών στο σημείο υδροληψίας στο Αμβούργο. Η Επιτροπή δεν έχει σκοπό να εμποδίσει τη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού, ωστόσο οι απαιτήσεις για την προστασία της φύσης θα πρέπει να εκπληρώνονται πλήρως. Για τον λόγο αυτό απεστάλη αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Γερμανία δεν συμμορφωθεί με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)

 1. Φορολογία: Η Επιτροπή ζητά από την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να σταματήσει τον περιορισμό των υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων που παρέχονται από άλλα κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ουγγαρία να τροποποιήσει τη νομοθεσία της, η οποία περιορίζει τις υπηρεσίες μίσθωσης οχημάτων από άλλα κράτη μέλη, παραβαίνοντας έτσι τους κανόνες της ΕΕ για την ενιαία αγορά. Κατά τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων που μισθώθηκαν από άλλο κράτος μέλος, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να το υπολογίσουν κατ’ αναλογία προς τη διάρκεια χρήσης του οχήματος στην επικράτειά τους (C‑451/99, Cura Anlagen).

Ωστόσο, το ουγγρικό τέλος ταξινόμησης οχήματος εφαρμόζει τέτοιον κατ’ αναλογία υπολογισμό μόνο σε αλλοδαπές εταιρείες μίσθωσης που διαθέτουν τουλάχιστον 100 οχήματα. Από τις αλλοδαπές εταιρίες μίσθωσης με λιγότερα οχήματα εισπράττεται, υπό ορισμένες συνθήκες, το σύνολο του τέλους ταξινόμησης για τα οχήματα που μισθώνονται στην Ουγγαρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μια τέτοια προϋπόθεση αποτελεί δυσανάλογο περιορισμό στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, μία από τις βασικές ελευθερίες που κατοχυρώνεται από το άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Το αίτημα διατυπώνεται υπό μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η νομοθεσία δεν εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: E. Traynor - τηλ. +32 229 21548 - κινητό +32 498 98 3871)

 1. Περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει την ΙΤΑΛΙΑ να αντιμετωπίσει τα ζητήματα έντονης ρύπανσης στο μεγαλύτερο χαλυβουργείο της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα κατά της Ιταλίας σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του χαλυβουργείου ILVA στον Τάραντα (εφεξής «ILVA»), το μεγαλύτερο εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στην Ευρώπη.

Η Ιταλία δεν έχει διασφαλίσει ότι το ILVA λειτουργεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές, γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Στο παρελθόν η Επιτροπή είχε αποστείλει στην Ιταλία δύο επίσημες προειδοποιητικές επιστολές, μία τον Σεπτέμβριο του 2013 και μία τον Απρίλιο του 2014, προτρέποντας τις ιταλικές αρχές να λάβουν μέτρα για τη συμμόρφωση της λειτουργίας του χαλυβουργείου ILVA με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές και με άλλες εφαρμοστέες περιβαλλοντικές διατάξεις της ΕΕ (βλέπε IP/13/866).

Παρόλο που κάποιες ελλείψεις αντιμετωπίστηκαν, παραμένει μια σειρά από παραβιάσεις της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές. Η σημερινή δράση, μια αιτιολογημένη γνώμη, αφορά ελλείψεις όπως η έλλειψη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις άδειες, μη ενδεδειγμένη διαχείριση υποπροϊόντων και αποβλήτων, και ανεπαρκής προστασία και εποπτεία του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Η Επιτροπή δίνει στην Ιταλία προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/1151 - J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Η Επιτροπή προειδοποιεί την ΙΤΑΛΙΑ για την ανεπαρκή προστασία των ταξιδιωτών οργανωμένων ταξιδίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα στην Ιταλία αιτιολογημένη γνώμη για την έλλειψη προστασίας των ευρωπαίων καταναλωτών που αγοράζουν οργανωμένες διακοπές. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια, οι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να διαθέτουν προστασία κατά της αφερεγγυότητας, ώστε να μπορούν να εγγυηθούν την επιστροφή των πληρωμών στους καταναλωτές, καθώς και την επιστροφή των ταξιδιωτών στο σπίτι τους σε περίπτωση που ο διοργανωτής των διακοπών κηρύξει πτώχευση.

Το εθνικό ταμείο εγγυήσεως που δημιουργήθηκε από την Ιταλία για να υποβάλει κανείς αίτηση για προστασία κατά της αφερεγγυότητας δεν διαθέτει τους ενδεδειγμένους πόρους και δεν υπάρχει αξιόπιστο σύστημα για μια ad hoc αύξηση της χρηματοδότησής του. Κατά συνέπεια, η επιστροφή των χρημάτων στους ταξιδιώτες μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια και είναι αβέβαιο ακόμα και σε περίπτωση χρεωκοπίας ενός ταξιδιωτικού γραφείου μεσαίου μεγέθους.

Τον Ιούλιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους, επικαιροποιημένους κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια. Η νομοθετική πρόταση βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση με το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Salsby - Τηλ. +32 2 297 24 59)

 1. Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή ζητά από την ΙΤΑΛΙΑ να σεβαστεί τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Ιταλία να σεβαστεί τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων. Οι δήμοι του Varese και του Casciago δεν διοργάνωσαν διαδικασίες ανάθεσης μέσω διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων σε ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση. Επιπλέον, η Ιταλία ψήφισε νόμο που επιτρέπει οι συμβάσεις που κατακυρώθηκαν χωρίς διαδικασία ανάθεσης μέσω διαγωνισμού σε επιχειρήσεις με ιδιωτική συμμετοχή να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη φυσική καταληκτική ημερομηνία τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, η κατακύρωση δημόσιων συμβάσεων σε επιχειρήσεις πρέπει να γίνεται μέσα από μια ανοικτή και διαφανή διαδικασία ανάθεσης μέσω διαγωνισμού. Η Επιτροπή ανησυχεί ότι αυτή η κατάσταση στερεί από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις την ευκαιρία να μπουν στην αγορά και να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες με βάση τη σχέση κόστους-ωφελείας, κάτι που θα ήταν προς όφελος των χρηστών και των φορολογούμενων πολιτών. Καθώς η Ιταλία δεν έχει διορθώσει ακόμα την κατάσταση, η Επιτροπή απευθύνει αίτημα στην Ιταλία υπό μορφή αιτιολογημένης γνώμης, που αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης, προκειμένου να λάβει μέτρα για την πλήρη συμμόρφωσή της με τους κανόνες της ΕΕ. Αν δεν κοινοποιηθούν από τις ιταλικές αρχές μέτρα για να τερματιστεί η παραβίαση της νομοθεσίας της εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Τηλ. +32 229 64450 - Κινητό +32 498 96 4450)

 1. Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή ζητά από την ΙΤΑΛΙΑ να σεβαστεί τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις για τους αυτοκινητοδρόμους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Ιταλία να σεβαστεί τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Η Ιταλία χορήγησε παράταση 18 ετών σε εταιρεία η οποία είναι επί του παρόντος ανάδοχος υπεύθυνη για την κατασκευή και τη διαχείριση του αυτοκινητοδρόμου Α12 Livorno-Civitavecchia. Η σύμβαση παραχώρησης παρατάθηκε χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, εμποδίζοντας τη συμμετοχή δυνητικών ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων από άλλα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, η παράταση μίας σύμβασης παραχώρησης ισοδυναμεί με νέα παραχώρηση, η οποία μπορεί να κατακυρωθεί μόνο μετά από διαδικασία ανάθεσης μέσω διαγωνισμού. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιταλία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και κυρίως την οδηγία 2004/18/ΕΚ. Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης ― το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης. Αν δεν κοινοποιηθούν από τις ιταλικές αρχές μέτρα για να τερματιστεί η παραβίαση της νομοθεσίας της εντός προθεσμίας δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Τηλ. +32 229 64450 - Κινητό +32 498 96 4450)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει την Πολωνία να μεταφέρει την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς στο εθνικό της δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της χρησιμοποίησης ζώων σε πειράματα και απαιτεί, όπου είναι δυνατόν, να επιλέγονται εναλλακτικές λύσεις χωρίς παράλληλα να διακυβεύεται το υψηλό επίπεδο της έρευνας στην ΕΕ. Η εν λόγω οδηγία έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 10 Νοεμβρίου 2012. Επειδή η Πολωνία αθέτησε την προθεσμία, της απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στις 31 Ιανουαρίου 2013. Καθώς δεν έχει λάβει κοινοποίηση ότι θεσπίστηκε η εν λόγω νομοθεσία, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Πολωνία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)

 1. Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να σταματήσει τη διακριτική φορολογική μεταχείριση των αλλοδαπών νομικών οντοτήτων

Η Επιτροπή κάλεσε τη Ρουμανία να τροποποιήσει τους κανόνες της για τη φορολόγηση των εισοδημάτων υπό μορφή τόκων διότι περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Επί του παρόντος, οι ημεδαπές νομικές οντότητες μπορούν να αφαιρέσουν τα επαγγελματικά έξοδα που σχετίζονται με τη δημιουργία εισοδημάτων υπό μορφή τόκων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη φορολόγηση μόνο του καθαρού εισοδήματός τους. Ωστόσο, οι νομικές οντότητες που εδρεύουν σε άλλη χώρα της ΕΕ / του ΕΟΧ και δεν διαθέτουν μόνιμη έδρα στη Ρουμανία δεν μπορούν να επωφεληθούν από μια τέτοια αφαίρεση και υφίστανται μεγαλύτερη φορολόγηση στο ακαθάριστο υπό μορφή τόκων εισόδημα που αποκτούν στη Ρουμανία.

Η Επιτροπή δεν βλέπει να υφίσταται έγκυρη αιτιολογία για αυτή τη διαφορετική φορολογική μεταχείριση και θεωρεί ότι αποτελεί διάκριση και περιορισμό για την ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό καλεί τη Ρουμανία να τροποποιήσει τους κανόνες της και να τους εναρμονίσει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: E. Traynor - τηλ. +32 229 21548 - κινητό +32 498 98 3871)

 1. Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την Ρουμανία να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Η Επιτροπή κάλεσε τη Ρουμανία να εναρμονίσει όλους του εθνικούς κανόνες της με την οδηγία 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Το αίτημα αυτό αφορά την ανεξαρτησία της αρχής ασφάλειας και του φορέα διερεύνησης. Η νομοθεσία της ΕΕ στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης στο θέμα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, έτσι ώστε όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα της ΕΕ να διαθέτουν συνεπή υψηλά επίπεδα ασφάλειας και οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια σε αυτά. Η θέσπιση απαιτήσεων ασφάλειας στο σύστημα σιδηροδρόμων περιλαμβάνει την ασφαλή διαχείριση των υποδομών και της διεξαγωγής της κυκλοφορίας, των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομών καθώς και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζονται ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο ασφάλειας, η ρύθμιση, η διαχείριση και η εποπτεία της ασφάλειας, καθώς και οι ανεξάρτητες διερευνήσεις των ατυχημάτων. Η νομοθεσία αυτή θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από τον Απρίλιο του 2006. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία παράβασης κατά της Ρουμανίας για την υπόθεση αυτή τον Φεβρουάριο του 2013. Αποστέλλεται τώρα αιτιολογημένη γνώμη (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης της ΕΕ). Η Ρουμανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή. Αν η Ρουμανία δεν αντιδράσει ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns - Τηλ. +32 229 87638 - Κινητό +32 498 98 7638)

 1. Οικονομία και δημοσιονομικά θέματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να εφαρμόσει τους κανόνες του δημοσιονομικού πλαισίου

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει επίσημο αίτημα στη Σλοβενία ζητώντας της να εφαρμόσει την οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών της ΕΕ. Η προθεσμία εφαρμογής ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2013. Στόχος της εν λόγω νομοθεσίας ― η οποία αποτελεί τμήμα του «εξάπτυχου» (Six-Pack) για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ ― είναι να διασφαλίσει ότι οι χώρες θα ενισχύσουν τα εγχώρια δημοσιονομικά τους πλαίσια και, κατά συνέπεια, την ανθεκτικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής τους. (Το «δημοσιονομικό πλαίσιο» αναφέρεται στη δέσμη ρυθμίσεων, διαδικασιών, κανόνων και θεσμικών οργάνων που αποτελούν τη βάση για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής της γενικής κυβέρνησης.) Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περιλαμβάνει μέτρα όπως η έγκαιρη δημοσίευση αξιόπιστων και αναλυτικών δημοσιονομικών στοιχείων (τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη δημοσιονομική εποπτεία), η εισαγωγή εθνικών αριθμητικών δημοσιονομικών κανόνων, η ενίσχυση του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγραμματισμού ή η ενδυνάμωση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων. Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης» στο πλαίσιο της διαδικασίας παράβασης της ΕΕ.

Εάν η Σλοβενία δεν κοινοποιήσει εθνικά μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει της Σλοβενία στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή χρηματικών προστίμων.

(Για περισσότερες πληροφορίες: S. O'Connor – Τηλ. +32 229 67359 – Κινητό +32 460 767 359)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή προτρέπει το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να προστατέψει τις φώκαινες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να καθορίσει προστατευόμενες περιοχές για τις φώκαινες, ένα είδος θαλάσσιου θηλαστικού που απαντάται συνήθως στα νερά του Ηνωμένου Βασιλείου. Η νομοθεσία της ΕΕ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους) απαιτεί τα κράτη μέλη να προτείνουν μια σειρά από προστατευόμενες τοποθεσίες για έναν αριθμό ειδών που είναι ιθαγενή στην επικράτειά τους, διασφαλίζοντας την προστασία τους από παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τον οικολογικό τους χαρακτήρα. Παρά τον μεγάλο αριθμό φώκαινων στα νερά του, το ΗΒ έχει προτείνει μέχρι τώρα μόνο μία μικρή τοποθεσία στη Βόρεια Ιρλανδία, αφήνοντας μερικές από τις μη καθορισμένες τοποθεσίες εκτεθειμένες στον κίνδυνο ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Η Επιτροπή έχει προτρέψει επανειλημμένα το ΗΒ να εκπληρώσει τις βασικές του υποχρεώσεις για τα εν λόγω είδη, ωστόσο το ΗΒ δεν έχει καθορίσει άλλες τοποθεσίες. Η σημερινή δράση, μια αιτιολογημένη γνώμη, αποτελεί συνέχει της επίσημης προειδοποιητικής επιστολής που απεστάλη στην κυβέρνηση του ΗΒ τον Ιούνιο του 2013. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν απαντήσει εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να μειώσει τις εκπομπές του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού του Aberthaw

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές, οι οποίες στόχο έχουν την πρόληψη, τη μείωση και, κατά το δυνατόν, την εξάλειψη της ρύπανσης που οφείλεται σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Η παράβαση αφορά τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό με καύση άνθρακα του Aberthaw στην Ουαλία, ο οποίος ξεπερνά τα όρια εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx). Τα οξείδια του αζώτου που εκλύονται στο περιβάλλον από την καύση καυσίμων έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, προκαλώντας ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, προκαλώντας οξίνιση του εδάφους και των επιφανειακών υδάτων και καταστρέφοντας τη βλάστηση. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις εκπομπές μεγάλων μονάδων καύσης (οδηγία LCP), τα κράτη μέλη έπρεπε να μειώσουν τις εκπομπές μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2008 είτε μεμονωμένα, με τη συμμόρφωσή τους με τα όρια εκπομπών που καθορίζονταν στην οδηγία, είτε συμπεριλαμβάνοντας τις μονάδες αυτές στα εθνικά τους σχέδια για τη μείωση των εκπομπών. Καθώς δεν έχει εκπληρώσει καμία από αυτές τις απαιτήσεις, ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός του Aberthaw λειτουργεί επί του παρόντος βάσει του ορίου εκπομπών NOx ύψους 1200 mg/Nm3, σε αντίθεση με τη νομίμως εφαρμοστέα ποσότητα ύψους 500 mg/Nm3. Η Επιτροπή εξέθεσε αρχικά τις ανησυχίες της σε επίσημη προειδοποιητική επιστολή τον Ιούνιο του 2013. Καθώς η μονάδα συνεχίζει να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο εκπομπών για τα NOx που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2008, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη, δίνοντας στο ΗΒ προθεσμία δύο μηνών για να ενεργήσει. Εάν δεν το πράξει, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 3593)

 1. Προειδοποιητικές επιστολές:

 1. Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων: Η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία παράβασης κατά της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ για τα δικαιώματα των διασυνοριακών επενδυτών να κάνουν χρήση γεωργικών εκτάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καλέσει επίσημα την Ουγγαρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά με τη νομοθεσία της για την άρση συγκεκριμένων συμβατικών δικαιωμάτων των επενδυτών να κάνουν χρήση γεωργικών εκτάσεων.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η ουγγρική νομοθεσία έχει περιορίσει τα δικαιώματα των διασυνοριακών επενδυτών με τέτοιον τρόπο που ενδέχεται να παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου και την ελευθερία της εγκατάστασης. Οποιοσδήποτε περιορισμός αυτών των βασικών ελευθεριών της Συνθήκης θα πρέπει να δικαιολογείται δεόντως και να συμμορφώνεται με την αρχή της αναλογικότητας. Αν και στα κράτη μέλη επιτρέπεται να καθορίζουν τους δικούς τους κανόνες που διέπουν το σύστημα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των ορίων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Το αίτημα της Επιτροπής υποβάλλεται με τη μορφή επίσημης προειδοποιητικής επιστολής που είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουγγαρία έχει στη διάθεσή της δύο μήνες για να απαντήσει.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/1152 - C. Hughes - Τηλ. +32 229 64450 - Κινητό +32 498 96 4450)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή προτρέπει τη ΜΑΛΤΑ να απέχει από την παγίδευση σπίνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την κυβέρνηση της Μάλτας να αναθεωρήσει την απόφασή της για επαναφορά της παραδοσιακής παγίδευσης σπίνων. Η πρακτική αυτή απαγορεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Η υπόθεση αφορά την απόφαση της Μάλτας να εφαρμόσει μία παρέκκλιση από την οδηγία της ΕΕ για τα πτηνά, τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, με την οποία επιτρέπει τη σύλληψη (γνωστή και ως παγίδευση) επτά ζώντων ειδών άγριου σπίνου από το 2014. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τις απαιτήσεις αυστηρής προστασίας μόνο σε περίπτωση απουσίας άλλων ικανοποιητικών λύσεων διατήρησης και εφόσον εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις για τη χρήση τέτοιων παρεκκλίσεων. Καθώς δεν υφίσταται τέτοια αιτιολογία σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει επίσημη προειδοποιητική επιστολή, με την οποία προτρέπει τη Μάλτα να συμμορφωθεί με τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ και να απαντήσει εντός ενός μηνός επιβεβαιώνοντας ότι αυτό πραγματοποιήθηκε.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/1154 - J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)


Side Bar