Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 16. října 2014

Hlavní rozhodnutí z říjnového souboru případů nesplnění povinnosti

Evropská komise ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o nesplnění povinnosti pokračuje v právních krocích proti členským státům, které řádně nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí, která se týkají mnoha odvětví, mají zajistit řádné uplatňování práva EU ku prospěchu občanů a podniků.

Komise dnes přijala 140 rozhodnutí, včetně 39 odůvodněných stanovisek a 11 postoupení případů Soudnímu dvoru Evropské unie. Následuje přehled hlavních rozhodnutí. Další informace o řízeních o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12.

 1. Postoupení Soudnímu dvoru

 1. Životní prostředí: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ NIZOZEMSKA, jelikož nezajistilo ochranu zvířat používaných pro vědecké účely, a požaduje uložení pokut

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru Evropské unie případ Nizozemska, jelikož neprovedlo právní předpis EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Pravidla EU, která měla být do vnitrostátních právních předpisů provedena do listopadu 2012, mají snížit počet zvířat používaných pro pokusy na minimum a požadují, aby tam, kde to bude možné, byly využívány jiné možnosti. Právní předpis rovněž stanoví minimální normy pro umístění zvířat a péči o ně a reguluje jejich používání, přičemž se zohledňují kritéria, jako je bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození zvířat. Evropská komise proto žádá Soudní dvůr, aby uložil penále ve výši 51 156 EUR denně, dokud nebude právní předpis proveden.

(Další informace: IP/14/1141 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Životní prostředí: Evropská komise opět předkládá Soudnímu dvoru případ PORTUGALSKA ve věci neodpovídajícího čištění odpadních vod a požaduje uložení pokut

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru Evropské unie případ Portugalska z důvodu nedostatečného provedení směrnice EU o čištění městských odpadních vod. Soud v roce 2009 rozhodl, že Portugalsko nesplnilo svou povinnost řádného odvádění, čištění a ukládání městských odpadních vod. Sedm aglomerací v celé zemi s více než 15 000 obyvatel nemělo potřebnou stokovou soustavu a patnáct jich nemělo odpovídající systémy čištění odpadních vod. Pět let po rozsudku Soudního dvora dvě aglomerace stále nesplňují normy EU a je pravděpodobné, že tato situace bude přetrvávat ještě několik let, což může pro občany představovat zdravotní riziko. Komise proto žádá uložení paušální pokuty ve výši 4 458 828 EUR a penále ve výši 20 196 EUR denně, dokud nebudou povinnosti splněny.

(Další informace: IP/14/1142 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Komise dnes předložila Soudnímu dvoru případ RAKOUSKA z důvodu nedodržování dohody o přidružení mezi EU a Tureckem

Evropská komise rozhodla předložit případ Rakouska Soudnímu dvoru, aby zajistila, že rakouské právní předpisy týkající se usazování a pobytu budou plně zohledňovat práva pracovníků turecké národnosti a jejich rodin v souladu s právními předpisy, které se týkají přidružení EU-Turecko a vycházejí z ankarské dohody.

V dubnu 2014 Komise v této věci zaslala Rakousku odůvodněné stanovisko. Rakousko zachovává svůj postoj, a proto se věc nyní předkládá Soudnímu dvoru.

(Další informace: IP/14/1143 - P. Stano – Tel. +32 229 57484 – Mobil +32 460 75 7484)

 1. Daně: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ BELGIE ve věci diskriminace při zdaňování subjektů kolektivního investování

Evropská komise předložila Soudnímu dvoru EU případ Belgie z důvodu diskriminace při zdaňování subjektů kolektivního investování usazených v jiných členských státech EU nebo EHP. Tato diskriminace představuje překážku volnému pohybu finančních služeb a kapitálu v rámci jednotného trhu.

Pokud jde o roční zdanění daných subjektů kolektivního investování, Komise dne 26. září 2013 zaslala Belgii odůvodněné stanovisko (MEMO/13/820), v němž oficiálně žádá belgické orgány, aby příslušná ustanovení změnily. Jelikož nedošlo ke změně právních předpisů, Komise se rozhodla předložit věc Soudnímu dvoru.

(Další informace: IP/14/1144 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Telekomunikace: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ BELGIE ve věci nezávislosti vnitrostátního regulačního orgánu

Evropská komise se rozhodla postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie případ Belgie, neboť se domnívá, že belgické právní předpisy nezaručují nezávislost vnitrostátního regulačního orgánu pro telekomunikace. Podle pravidel EU pro telekomunikace musí vnitrostátní telekomunikační orgány odpovědné za regulaci trhu a urovnávání sporů mezi společnostmi jednat nezávisle a při používání těchto pravidel nesmějí vyžadovat ani přijímat žádné pokyny.

(Další informace: IP/14/1145 - R. Heath – Tel. +32 229 61716 - Mobil +32 460 75 0221)

 1. Spravedlnost: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ ITÁLIE ve věci nedostatečných pravidel odškodňování obětí trestných činů

Evropská komise dnes rozhodla postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie případ Italské republiky z důvodu nedostatečného provedení pravidel EU pro odškodňování obětí trestných činů (směrnice 2004/80/ES). Podle právních předpisů EU musí všechny členské státy zajistit, aby jejich vnitrostátní systémy odškodnění zaručovaly spravedlivé a přiměřené odškodnění obětí násilných trestných činů spáchaných na jejich území.

Italské právní předpisy však umožňují pouze odškodnění obětí určitých násilných trestných činů, jako je terorismus nebo organizovaná trestná činnost, avšak nikoli všech. Odškodnění by mělo být možné na vnitrostátní úrovni i v přeshraničních situacích bez ohledu na to, v které zemi má oběť trvalý pobyt nebo v kterém členském státě byl trestný čin spáchán.

(Další informace: IP/14/1146 - J. Salsby Tel. +32 2 297 24 59)

 1. Telekomunikace: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ LUCEMBURSKA z důvodu přetrvávajícího zpoždění při analýze relevantních telekomunikačních trhů

Evropská komise postoupila Soudnímu dvoru Evropské unie případ Lucemburska, neboť jeho vnitrostátní regulační orgán (Institut Luxembourgeois de Regulation) neprovedl včas analýzu příslušných trhů pro přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě (trh 1) a pro pronajaté okruhy (trh 6), čímž porušil pravidla EU pro telekomunikace.

Důsledkem tohoto neprovedení včasné analýzy relevantních trhů je, že regulace může být zavedena v době, kdy už není potřeba, což by mohlo negativně ovlivnit investiční pobídky, inovace a hospodářskou soutěž na tomto trhu.

(Další informace: IP/14/1147 - R. Heath – Tel. +32 229 61716 - Mobil +32 460 75 0221)

 1. Životní prostředí: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ POLSKA z důvodu nedostatečného provedení právních předpisů o vozidlech s ukončenou životností

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru EU případ Polska, jelikož řádně neprovedlo právní předpis EU o vozidlech s ukončenou životností. Komise má obavy ohledně způsobu, jakým Polsko zavedlo požadovaný sběrný systém a systém recyklace.

Cílem směrnice o vozidlech s ukončenou životností je ekologičtější demontáž a recyklace vozidel. Stanoví jasné kvantifikované cíle pro opětné použití, recyklaci a využití vozidel a jejich součástí a rovněž nutí výrobce, aby při výrobě nových vozidel brali v úvahu možnost jejich recyklace. V roce 2009 Komise v této oblasti zjistila v polské legislativě řadu nedostatků a zahájila řízení o nesplnění povinnosti. Mnoho otázek bylo poté vyřešeno, avšak v roce 2012 následovalo odůvodněné stanovisko k problémům, které ještě vyřešeny nebyly.

(Další informace: IP/14/1148 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Životní prostředí: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ RUMUNSKA kvůli toxické odkalovací nádrži

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru případ Rumunska, jelikož nezajistilo soulad s právním předpisem EU týkajícím se odpadů z těžebního průmyslu (tj. odpadů vznikajících při těžbě, úpravě a skladování nerostných surovin a při provozu povrchových dolů). Věc se týká odkalovací nádrže Bošňák o rozloze 102 ha, v níž je uložen odpad z měděného a zinkového dolu v Nové Moldově v Rumunsku a která je nyní téměř úplně opuštěná. Nádrž je jedním z hlavních zdrojů znečištění z důvodu rozfukování toxického prachu, jenž pro lidské zdraví a životní prostředí představuje značné riziko. Rumunsko souhlasilo, že bude problém řešit, ale pokrok není dostatečný. Kvůli závažnému riziku v tomto případě a na doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika předkládá Komise případ Rumunska Soudnímu dvoru EU, aby byla rychleji zajištěna náprava.

(Další informace: IP/14/1149 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Hazardní hry: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ ŠVÉDSKA z důvodu nedodržování práva EU

Evropská komise dnes přijala dvě samostatná rozhodnutí o postoupení případu ŠVÉDSKA Soudnímu dvoru EU v souvislosti se švédskou legislativou týkající se hazardních her.

Komise v listopadu 2013 vyzvala Švédsko, aby přijalo opatření pro zajištění souladu svých vnitrostátních pravidel s právními předpisy EU v oblasti on-line sázkových služeb a on-line pokeru (IP 13/1101). Komise nepovažuje reakci Švédska na tyto výzvy za uspokojivou.

Proto je případ Švédska postoupen Soudnímu dvoru, jelikož zavádí omezení organizace a propagace on-line sázkových služeb způsobem, který je v rozporu s právem EU. Komise se domnívá, že způsob, jakým je švédský režim výhradních práv u sportovních sázek organizován, není v souladu s cílem veřejné politiky, kterým je prevence návykového hraní hazardních her a trestné činnosti, a že tento režim postrádá nezbytnou státní kontrolu. O změnách švédského zákona o hazardních hrách, které by jej sladily s právem EU, se dlouho uvažuje, ale dosud nebyly žádné provedeny.

Druhý případ Komise předložila Soudnímu dvoru z důvodu omezení poskytování a propagace on-line pokeru. Komise se domnívá, že švédské orgány neprovádějí dostatečnou kontrolu držitele výhradního práva a že restriktivní politika v oblasti pokeru není v souladu s předpisy EU, neboť švédské orgány tolerují nedovolenou nabídku a propagaci pokeru.

(Další informace: IP/14/1150 - C. Hughes - Tel. +32 229 64450 - Mobil +32 498 96 4450)

 1. Odůvodněná stanoviska

 1. Obezřetnostní požadavky na banky a investiční podniky: Komise žádá KYPR, ITÁLII, LITVU, POLSKO, PORTUGALSKO a SLOVINSKO, aby dodržovaly pravidla EU

Evropská komise dnes požádala Kypr, Itálii, Litvu, Polsko, Portugalsko a Slovinsko, aby plně provedly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.

Obezřetnostní požadavky na instituce usazené v Evropské unii jsou stanoveny v nařízení (EU) č. 575/2013 (známém také jako nařízení o kapitálových požadavcích) a ve směrnici 2013/36/EU (známé také jako směrnice o kapitálových požadavcích). Nařízení o kapitálových požadavcích stanoví pravidla ohledně výše kapitálu, kterou musí mít instituce k dispozici na pokrytí potenciálních ztrát v důsledku rizik, kterým jsou vystaveny, ohledně likvidity, páky a zveřejnění. Směrnice o kapitálových požadavcích stanoví pravidla ohledně povolování institucí, dohledu nad institucemi, spolupráce v oblasti dohledu, řízení rizik, správy a řízení společnosti (včetně odměňování) a kapitálových rezerv.

Lhůta pro provedení směrnice ve vnitrostátním právu vypršela 31. prosince 2013. Kypr, Itálie, Litva, Polsko, Portugalsko a Slovinsko však v této souvislosti Komisi dosud neoznámily žádná prováděcí opatření. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska, které je druhou fází řízení EU o nesplnění povinnosti. Pokud nebudou do dvou měsíců oznámena opatření přijatá k úplnému provedení směrnice 2013/36/EU, může se Komise rozhodnout předložit případy Kypru, Itálie, Litvy, Polska, Portugalska a Slovinska Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: C. Hughes - Tel. +32 229 64450 - Mobil +32 498 96 4450)

 1. Komise vyzývá ČESKOU REPUBLIKU, ESTONSKO, POLSKO a SLOVENSKO, aby zavedly účinný soudní opravný prostředek proti zamítnutí žádosti o vízum / prohlášení víza za neplatné / zrušení víza

Komise dnes zaslala formální žádost, v níž vyzývá čtyři země, aby přijaly nezbytná opatření k zajištění toho, aby odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení víza, prohlášení víza za neplatné nebo zrušení víza zahrnovalo přístup k justičnímu orgánu.

Nařízení o vízovém kodexu stanoví postupy a podmínky pro vydávání víz pro krátkodobé pobyty a letištní průjezdy. Ukládá členským státům povinnost přiznat právo na odvolání proti zamítnutí žádosti o udělení víza / prohlášení víza za neplatné / zrušení víza. Kromě toho jsou členské státy podle Smlouvy o EU povinny zavést prostředky nápravy dostatečné pro zajištění účinné právní ochrany v oblastech, na něž se vztahují právní předpisy Unie. Listina základních práv EU přiznává každému jednotlivci, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, právo na účinné prostředky nápravy před soudem.

Příslušné vnitrostátní právní předpisy České republiky, Estonska, Polska a Slovenska umožňují pouze odvolání k nesoudním správním orgánům.

Komise se však domnívá, že z vízového kodexu pro státní příslušníky třetích zemí vyplývá právo na objektivní zpracování jejich žádostí o vízum a že toto právo je třeba chránit soudním odvolacím řízením.

Komise se proto dnes rozhodla zaslat České republice, Estonsku, Polsku a Slovensku odůvodněné stanovisko. Orgány z těchto čtyř členských států nyní mají dva měsíce na to, aby přijaly opatření nezbytná ke splnění požadavku Komise. Pokud tak neučiní, může Komise rozhodnout o předložení případu Soudnímu dvoru Evropské unie.

(Další informace: M. Cercone - Tel. +32 229 80963 - Mobil +32 498 98 2349)

 1. Komise žádá ŠPANĚLSKO, LOTYŠSKO, POLSKO a RUMUNSKO, aby provedly pravidla EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Evropská komise naléhavě vyzývá Španělsko, Lotyšsko, Polsko a Rumunsko, aby jí zaslaly podrobné informace o tom, jak je právní předpis EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) proveden v jejich vnitrostátním právu. Tato povinnost měla být splněna do 14. února 2014. Nová směrnice o OEEZ nahrazuje a aktualizuje starší pravidla o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Jejím cílem je zabránit nepříznivým vlivům vzniku odpadu z elektrických a elektronických zařízení a nakládání s ním nebo tyto vlivy na lidské zdraví a životní prostředí snížit, jakož i zlepšit účinnost a celkové dopady využívání zdrojů. Po nedodržení původní lhůty byly dne 31. března 2014 zaslány Španělsku, Lotyšsku, Polsku a Rumunsku výzvy. Nyní Komise zasílá odůvodněná stanoviska a pokud dané členské státy nepodniknou do dvou měsíců příslušné kroky, mohou být věci postoupeny Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Regulační normy pro správce alternativních investičních fondů: Komise vyzývá LITVU, PORTUGALSKO, RUMUNSKO a SLOVINSKO, aby oznámily úplné provedení pravidel

Evropská komise dnes zaslala formální žádosti Litvě, Portugalsku, Rumunsku a Slovinsku, aby oznámily úplné provedení směrnice o správcích alternativních investičních fondů (2011/61/EU). Tato směrnice stanoví komplexní a účinná regulační pravidla a pravidla dohledu pro správce alternativních investičních režimů, které jsou nabízeny profesionálním investorům. Cílem harmonizovaných evropských norem pro správce alternativních investičních fondů je zvýšit transparentnost činností těchto správců a fondů, které spravují, vůči investorům a veřejným orgánům.

Avšak výše zmíněné členské státy tuto směrnici dosud nepromítly úplně do svého vnitrostátního práva, ačkoli tak měly učinit do 22. července 2013. Dnešní žádosti mají podobu odůvodněného stanoviska, které je druhou fází řízení o nesplnění povinnosti. Nyní mají tyto země dva měsíce na to, aby informovaly Komisi o opatřeních, která přijaly k úplnému provedení směrnice 2011/61/EU. Neoznámení odpovídajících opatření by mohlo vést k tomu, že Komise tyto případy předloží Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: C. Hughes - Tel. +32 229 64450 - Mobil +32 498 96 4450)

 1. Autorská práva: Komise žádá KYPR a LUCEMBURSKO, aby uplatňovaly pravidla EU

Evropská komise dnes požádala Kypr a Lucembursko, aby plně provedly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. Směrnice prodlužuje dobu ochrany pro výkonné umělce a zvukové nahrávky z 50 na 70 let a obsahuje doprovodná opatření, např. ustanovení „use it or lose it“ (tj. o ztrátě práva v případě nevyužívání), jež nyní musí být obsaženo ve smlouvách mezi výkonnými umělci a jejich nahrávacími studii. Lhůta pro provedení směrnice ve vnitrostátním právu vypršela 1. listopadu 2013. Lucembursko a Kypr však v této souvislosti Komisi dosud neoznámily žádná prováděcí opatření. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska, které je druhou fází řízení EU o nesplnění povinnosti. Pokud nebudou do dvou měsíců oznámena opatření přijatá k úplnému provedení směrnice 2011/77/EU, může se Komise rozhodnout předložit případy Lucemburska a Kypru Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: C. Hughes - Tel. +32 2 296 44 50 - Mobil +32 498 964450)

 1. Životní prostředí: Komise žádá ŘECKO a ŠPANĚLSKO, aby chránily občany před znečištěním ovzduší

Řecko a Španělsko nechrání občany před znečištěním ovzduší jemnými prachovými částicemi (PM10). Jemné částice PM10 mohou způsobit astma, kardiovaskulární potíže, rakovinu plic a předčasné úmrtí. Pocházejí z emisí z průmyslové výroby, dopravy a vytápění domácností. Podle právních předpisů EU musí členské státy omezit vystavení občanů těmto částicím. Ve Španělsku byli občané v aglomeracích označených jako „Zonas Rurales“ v Andalusii, centrální Asturii, Gijónu, Barceloně a Vallès-Baix Llobregat nepřetržitě nebo téměř nepřetržitě od roku 2005 nejméně do roku 2012 vystavováni zdraví škodlivé míře znečištění PM10. Podle nejnovějších zpráv z roku 2012 byli také v Řecku občané Soluně vystavováni těmto částicím nejméně od roku 2005. Komise se domnívá, že opatření na ochranu zdraví občanů měla být zavedena již od roku 2005, a vyzývá oba členské státy k přijetí progresivních, urychlených a účinných opatření, aby doba nedodržování předpisů zůstala co nejkratší. Dnešní opatření, tedy odůvodněné stanovisko pro Řecko po výzvě zaslané v listopadu 2013 a doplňující odůvodněné stanovisko pro Španělsko po doplňující výzvě, dává těmto členským státům dva měsíce na to, aby podnikly příslušné kroky. Pokud nezareagují, může Komise jejich případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Rozpočet: Komise žádá NIZOZEMSKO a SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ o náhradu ztráty způsobené rozpočtu EU

Evropská komise oficiálně požádala Nizozemsko a Spojené království, aby nahradily ztrátu tradičních vlastních zdrojů EU (cla) způsobenou rozpočtu EU. Tato ztráta vznikla tím, že jejich zámořské země a území vydávaly v rozporu s rozhodnutím 91/482/EHS a rozhodnutím 2001/822/ES celní doklady.

Orgány Nizozemska a Spojeného království mají lhůtu dva měsíce na to, aby odpověděly. Poté může Komise postoupit případ Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: P. Fiorilli - Tel. +32 229 58132 - Mobil +32 498 95 8132)

 1. Životní prostředí: Komise žádá BULHARSKO, aby posílilo právní předpisy o ochraně přírody

Evropská komise žádá Bulharsko, aby zvýšilo svůj příspěvek do evropské sítě chráněných přírodních oblastí Natura 2000. Podle směrnice o ochraně ptáků mají členské státy označit nejvhodnější lokality jako zvláště chráněné oblasti pro ochranu druhů ptáků, které se vyskytují na jejich území. Bulharsko původně označilo dostatečný počet zvláště chráněných oblastí (114), avšak šest z nich mělo podstatně nižší rozlohu, než se požaduje podle seznamu významných ptačích území (IBA), který používá Komise a Soudní dvůr EU jako referenci pro posouzení, zda členské státy plní svou povinnost určit zvláště chráněná území. Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti v roce 2008 a i když mnohé zvláště chráněné oblasti nyní splňují podmínky IBA, problémy přetrvávají v oblasti Kaliakra (kvůli které je věc již projednávána soudem) a v oblasti Rila, kde v současné době není 17 druhů uvedených v legislativě ještě dostatečně chráněno. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko. Pokud Bulharsko nezačne jednat do dvou měsíců, může být věc předána Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Bezpečnost hraček: Komise žádá NĚMECKO, aby plně provedlo právní předpisy EU týkající se hraček

Ochrana dětí má klíčový význam. Proto patří evropské předpisy týkající se bezpečnosti hraček k nejpřísnějším na světě. Německo však v současné době neuplatňuje dohodnutá pravidla EU o přípustných hodnotách pro obsah arsenu, rtuti a antimonu v hračkách. Komise proto Německo naléhavě vyzývá, aby aktualizovalo své právní předpisy týkající se hraček v souladu s předpisy EU. Německo se domnívá, že právní předpisy EU o přípustných hodnotách pro určité látky obsažené v hračkách poskytují menší úroveň ochrany než stávající právní předpisy Německa, a proto je nechce do svého vnitrostátního práva provést. Komise se nicméně domnívá, že směrnice EU o bezpečnosti hraček nabízí lepší ochranu, neboť vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a zahrnuje moderní a soudržný přístup k řízení chemických rizik, kterým mohou být děti prostřednictvím hraček vystaveny. V rozsudku z května 2014 potvrdil Tribunál EU názor Komise. Německo však stále ještě nesladilo své předpisy s právem EU v této oblasti. Komise proto vydala odůvodněné stanovisko, ve kterém Německo žádá, aby změnilo své právní předpisy. Nebudou-li příslušné právní předpisy Německa uvedeny do souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček do dvou měsíců, může Komise případ předložit Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: M. Sagredo – Tel. +32 229 68589 – Mobil +32 498 98 1631)

 1. Daně: Komise žádá NĚMECKO, aby přestalo s diskriminačním zdaňováním pozůstalostí připadajících zahraničním dobročinným organizacím

Komise vyzvala Německo, aby změnilo své diskriminační právní předpisy o dědické dani, pokud jde o pozůstalosti věnované dobročinným organizacím v jiných členských státech nebo státech EHP, neboť je v rozporu s pravidly EU o volném pohybu kapitálu.

Podle německého práva se s pozůstalostmi připadajícími dobročinným organizacím se sídlem v jiném státě EU či EHP zachází méně příznivě než s pozůstalostmi připadajícími některým dobročinným organizacím se sídlem v Německu. Vnitrostátní dobročinné organizace jsou od dědické daně osvobozeny. Avšak podobné dobročinné organizace se sídlem v jiných členských státech EU/EHP mohou tohoto osvobození od daně využít pouze v případě, pokud stát, v němž mají sídlo, poskytuje podobné osvobození od daně německým dobročinným organizacím. V důsledku toho jsou pozůstalosti připadající zahraničním dobročinným organizacím často zatíženy vyšší daní než pozůstalosti připadající německým dobročinným organizacím. Podle názoru Komise jsou tyto předpisy diskriminační a představují neoprávněné omezení volného pohybu kapitálu. Žádost zaslaná Německu má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Německo nesplní svou právní povinnost ve lhůtě dvou měsíců, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie.

(Další informace: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá NĚMECKO, aby řádně uplatňovalo požadavky EU v oblasti ochrany přírody na uhelnou elektrárnu Hamburg/Moorburg

Evropská komise naléhavě vyzývá Německo, aby řádně uplatňovalo požadavky vyplývající ze směrnice o ochraně přírodních stanovišť v souvislosti s povolením uhelné elektrárny Hamburg/Moorburg. Daný projekt by mohl mít negativní dopad na řadu chráněných druhů ryb, jako je losos [DE: „Lachs“], mihule říční [DE: „Flussneunauge“] a mihule mořská [DE: „Meerneunauge“], které musí elektrárnu překonat při migraci ze Severního moře do zhruba 30 lokalit Natura 2000 [DE: „FFH-Gebiete“] od Hamburku proti proudu Labe. Tyto rybí druhy jsou poškozovány při odběru vody pro chlazení elektrárny. Při udělování povolení německé orgány neprovedly odpovídající posouzení, jak vyžaduje směrnice, a zejména nezvážily alternativní možnost chlazení, která by zabránila zabíjení zmíněných druhů. Projekt byl schválen s podmínkou, že bude vybudován další rybí přechod na jezu v Geesthachtu vzdáleném 30 km od hamburské elektrárny. Rybí přechod však nezabrání zabíjení chráněných druhů v místě odběru vody pro chlazení v Hamburku. Komise sice nepožaduje zastavení provozu elektrárny, avšak trvá na dodržení veškerých požadavků na ochranu přírody. Proto se zasílá odůvodněné stanovisko. Jestliže Německo nesplní požadavky právních předpisů EU v této oblasti do dvou měsíců, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Daně: Komise žádá MAĎARSKO, aby přestalo omezovat služby leasingu na automobily poskytované z jiných členských států

Evropská komise vyzvala Maďarsko, aby změnilo své právní předpisy, které v rozporu s pravidly jednotného trhu EU omezují služby leasingu na automobily poskytované z jiných členských států. Při výpočtu poplatku za registraci vozidel pořízených na leasing v jiném členském státě by vnitrostátní orgány měly zohlednit poměrnou dobu používání vozidla na jejich území (C‑451/99, Cura Anlagen).

Avšak maďarský poplatek za registraci vozidel uplatňuje takový poměrný výpočet pouze na zahraniční leasingové společnosti, které vlastní nejméně 100 vozidel. Zahraničním leasingovým společnostem s menším počtem vozidel je za určitých podmínek účtován poplatek za registraci jejich vozidel pořízených na leasing v Maďarsku v plné výši. Evropská komise považuje takovou podmínku za nepřiměřené omezení volného pohybu služeb, základní svobody zaručené článkem 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Tato žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud nebudou zmíněné právní předpisy do dvou měsíců uvedeny do souladu s právem EU, může Komise případ Maďarska postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie.

(Další informace: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Životní prostředí: Evropská komise vyzývá ITÁLII, aby vyřešila problémy závažného znečištění v největší evropské ocelárně

Ve snaze snížit dopady největší evropské železárny a ocelárny ILVA v Tarantu (dále jen „ILVA“) na životní prostředí podnikla Evropská komise další kroky proti Itálii.

Itálie nezajistila, aby byl provoz ocelárny ILVA v souladu s právními předpisy EU o průmyslových emisích, což by případně mohlo mít vážné důsledky pro lidské zdraví a životní prostředí. Komise již dříve zaslala Itálii dvě výzvy, v září 2013 a dubnu 2014, v nichž italské orgány vyzývá k přijetí opatření, která by uvedla provoz ocelárny ILVA do souladu se směrnicí o průmyslových emisích a dalšími použitelnými právními předpisy EU v oblasti životního prostředí (viz IP/13/866).

I když se některé nedostatky vyřešily, řada případů porušení směrnice o průmyslových emisích přetrvává. Dnešní opatření, tedy odůvodněné stanovisko, se týká nedostatků, jako je nedodržení podmínek stanovených v povoleních, nevhodné nakládání s vedlejšími produkty a odpady a nedostatečná ochrana a monitorování půdy a podzemních vod. Itálie má dva měsíce na to, aby Komisi odpověděla.

(Další informace: IP/14/1151 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Komise ITÁLII upozorňuje na nedostatečnou ochranu cestujících využívajících souborných služeb pro cesty

Evropská komise dnes zaslala Itálii odůvodněné stanovisko, jelikož spotřebitelé EU, kteří využívají souborné služby pro cesty, nejsou dostatečně chráněni. Podle předpisů EU o souborných službách pro cesty musí být provozovatelé chráněni proti úpadku, aby bylo spotřebitelům zaručeno vrácení jejich prostředků a návrat domů v případě platební neschopnosti organizátora.

Národní záruční fond, který Itálie za účelem ochrany v případě platební neschopnosti zřídila, nemá dostatek prostředků a neexistuje ani spolehlivý systém pro jednorázové navýšení prostředků v případě potřeby. Z tohoto důvodu trvá odškodnění cestujících někdy až několik let a dokonce v případě úpadku středně velké cestovní kanceláře je takové odškodnění nejisté.

Evropská komise v červenci 2013 navrhla nová, aktualizovaná pravidla pro souborné služby pro cesty. Legislativní návrh je v současné době projednáván v Radě ministrů a v Evropském parlamentu.

(Další informace: J. Salsby - Tel. +32 2 297 24 59)

 1. Veřejné zakázky: Komise vyzývá ITÁLII, aby dodržovala pravidla EU pro veřejné zakázky

Evropská komise dnes vyzvala Itálii, aby dodržovala pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek. Obce Varese a Casciago nezorganizovaly nabídkové řízení na zadání veřejné zakázky privatizované společnosti v oblasti služeb souvisejících s nakládáním s odpady. Kromě toho Itálie schválila právní předpisy, podle nichž zakázky zadané bez nabídkového řízení společnostem s podílem soukromých subjektů zůstávají v platnosti až do data jejich předpokládaného ukončení. Podle práva EU musí být veřejné zakázky udělovány společnostem na základě otevřených, transparentních a konkurenčních nabídkových řízení. Komise se obává, že tato situace bere společnostem z celé Evropy možnost vstoupit na trh a nabízet – i v zájmu uživatelů a daňových poplatníků – cenově nejvýhodnější služby. Jelikož Itálie dosud situaci nenapravila, Komise ji formou odůvodněného stanoviska (druhá fáze řízení o nesplnění povinnosti) žádá, aby podnikla kroky za účelem dosažení plného souladu s pravidly EU. Pokud italské orgány do dvou měsíců neoznámí žádná opatření s cílem ukončit porušování práva EU, může se Komise rozhodnout předložit věc Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: C. Hughes - Tel. +32 229 64450 - Mobil +32 498 96 4450)

 1. Veřejné zakázky: Komise vyzývá ITÁLII, aby dodržovala pravidla EU pro zakázky na stavbu dálnic

Evropská komise dnes vyzvala Itálii, aby dodržovala pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek. Itálie poskytla další 18letou lhůtu společnosti, která je v současné době koncesionářem pověřeným stavbou a správou dálnice A12 Livorno-Civitavecchia. Koncesní smlouva byla prodloužena bez předchozí výzvy k podání nabídek, což brání účasti potenciálně zainteresovaných podniků z jiných členských států. Podle práva EU se prodloužení koncese rovná nové koncesi, kterou lze udělit pouze na základě konkurenčního nabídkového řízení. Z tohoto důvodu má Komise za to, že Itálie neplní své povinnosti plynoucí z pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek, zejména směrnice 2004/18/ES. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska, které je druhou fází řízení EU o nesplnění povinnosti. Pokud italské orgány do dvou měsíců neoznámí žádná opatření s cílem ukončit porušování práva EU, může se Komise rozhodnout předložit věc Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: C. Hughes - Tel. +32 229 64450 - Mobil +32 498 96 4450)

 1. Životní prostředí: Komise žádá POLSKO, aby provedlo předpisy EU týkající se ochrany zvířat používaných pro vědecké účely

Evropská komise naléhavě vyzývá Polsko, aby provedlo právní předpisy EU týkající se ochrany zvířat používaných pro vědecké účely do svých vnitrostátních právních předpisů. Dotčená směrnice usiluje o minimalizaci používání zvířat při pokusech a vyžaduje, aby byly ve vhodných případech využívány alternativní postupy, avšak aby se současně zajistilo, že výzkum v EU zůstane na špičkové úrovni. Směrnice měla být provedena do vnitrostátních právních předpisů do 10. listopadu 2012. Jelikož Polsko uvedenou lhůtu zmeškalo, byla mu dne 31. ledna 2013 zaslána výzva. Vzhledem k tomu, že Komise neobdržela oznámení, že byly přijaty odpovídající právní předpisy, zasílá nyní odůvodněné stanovisko. Pokud Polsko nezačne jednat do dvou měsíců, může být věc předána Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Daně: Komise žádá RUMUNSKO, aby ukončilo diskriminační zdaňování zahraničních právnických osob

Komise vyzvala Rumunsko, aby změnilo svá pravidla pro zdanění příjmů z úroků, neboť omezují volný pohyb služeb a volný pohyb kapitálu na jednotném trhu EU. V současné době mohou místní právnické osoby využít odpočtu výdajů souvisejících s příjmy z úroků. Zdaňuje se tedy jen jejich čistý příjem. Avšak právnické osoby usazené v jiném státě EU/EHP, které nemají v Rumunsku stálou provozovnu, nemohou tohoto odpočtu využít, a podléhají tudíž vyššímu zdanění hrubých příjmů z úroků pocházejících přímo z Rumunska.

Komise nevidí žádný přesvědčivý důvod pro takové odlišné zdaňování, považuje je tedy za diskriminační a omezující volný pohyb služeb. Vyzvala proto Rumunsko, aby změnilo své předpisy a sladilo je s právem EU. Tato žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Rumunsko do dvou měsíců odpovídajícím způsobem nezareaguje, může Komise případ předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.

(Další informace: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Železniční doprava: Komise žádá RUMUNSKO, aby plně provedlo právní předpisy EU o bezpečnosti železnic

Komise vyzvala Rumunsko, aby sladilo všechny své vnitrostátní předpisy se směrnicí 2004/49/ES o bezpečnosti železnic. Tato výzva se týká nezávislosti bezpečnostního orgánu a inspekčního orgánu. Cílem právních předpisů EU je vypracování společného přístupu k bezpečnosti železnic, aby všechny železniční sítě EU vykazovaly jednotnou vysokou úroveň bezpečnosti a občané EU na nich mohli bezpečně cestovat. Požadavky na bezpečnost železničního systému zahrnují bezpečné provozování infrastruktury a dopravy, úlohy a povinnosti železničních podniků a provozovatelů infrastruktury, jakož i jejich součinnost. Kromě toho se musí zajistit společný právní rámec v oblasti bezpečnosti, regulace, řízení a dozor nad bezpečností i nezávislé vyšetřování nehod. Tyto právní předpisy měly být zavedeny od dubna 2006. V únoru 2013 Komise v této věci zahájila vůči Rumunsku řízení o nesplnění povinnosti. Nyní zasílá odůvodněné stanovisko, které je druhou fází řízení o nesplnění povinnosti. Rumunsko má dva měsíce na to, aby Komisi odpovědělo. Pokud Rumunsko nezareaguje uspokojivým způsobem, může Komise postoupit případ Soudnímu dvoru Evropské unie.

(Další informace: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Hospodářství a finance: Komise vyzývá SLOVINSKO, aby provedlo předpisy týkající se rozpočtového rámce

Komise se dnes rozhodla zaslat Slovinsku formální žádost, aby provedlo směrnici Rady 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států EU. Lhůta pro provedení byla 31. prosince 2013. Cílem těchto právních předpisů, které jsou součástí tzv. balíčku šesti právních aktů zaměřených na zlepšení správy ekonomických záležitostí v EU, je zajistit, aby tyto země posílily svůj domácí rozpočtový rámec, a tím také spolehlivost své fiskální politiky. („Rozpočtovým rámcem“ se rozumí soubor opatření, postupů, pravidel a orgánů, které tvoří základ pro provádění rozpočtových politik vládních institucí.) Do oblasti působnosti směrnice spadají opatření, jako je včasné zveřejnění spolehlivých a přesných fiskálních údajů (které jsou nezbytné pro rozpočtový dohled), zavedení vnitrostátních numerických fiskálních pravidel, zlepšení střednědobého rozpočtového plánování nebo zlepšení spolehlivosti a transparentnosti makroekonomických a rozpočtových prognóz. Žádost má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti.

Pokud Slovinsko neoznámí vnitrostátní opatření k provedení směrnice do dvou měsíců od doručení odůvodněného stanoviska, může Komise případ Slovinska postoupit Soudnímu dvoru a žádat finanční sankce.

(Další informace: S. O'Connor – Tel. +32 229 67359 – Mobil +32 460 767 359)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ k ochraně sviňuch obecných

Evropská komise žádá Spojené království, aby označilo oblasti pro ochranu sviňuch obecných, které jsou běžně se vyskytujícím mořským savcem ve vodách Spojeného království. Právní předpis EU o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o ochraně přírodních stanovišť) vyžaduje, aby členské státy navrhly seznam chráněných lokalit pro celou řadu druhů, které jsou původní pro jejich území, a zajistily jejich ochranu před zásahy, které by mohly vážně narušit jejich ekologický charakter. Přestože v britských vodách žije velký počet sviňuch obecných, Spojené království dosud navrhlo jen jedinou malou lokalitu v Severním Irsku, čímž pro některé určené lokality vzniká riziko, že v nich budou vybudovány větrné parky. Komise opakovaně vyzývala Spojené království, aby pro tento živočišný druh splnilo své povinnosti, avšak dosud nebyly navrženy žádné další oblasti pro vyhlášení jako chráněné oblasti. Dnešní opatření ve formě odůvodněného stanoviska následuje výzvu zaslanou Spojenému království v červnu 2013. Pokud Spojené království neodpoví do dvou měsíců, může Komise věc postoupit Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Životní prostředí: Komise žádá SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ, aby omezilo emise z elektrárny Aberthaw

Evropská komise naléhavě vyzývá Spojené království, aby splnilo požadavky EU na průmyslové emise, jejichž cílem je zabránit, snížit a pokud možno eliminovat znečištění pocházející z průmyslové činnosti. Nesplnění povinností se týká uhelné elektrárny Aberthaw ve Walesu, která překračuje mezní hodnoty emisí oxidů dusíku (NOx). Oxidy dusíku, které jsou uvolňovány do životního prostředí spalováním paliv, mají závažný dopad na lidské zdraví a životní prostředí, způsobují onemocnění dýchacích cest, okyselují půdu a povrchovou vodu a škodí vegetaci. V souladu s právními předpisy EU o emisích z velkých spalovacích zařízení (směrnice o velkých spalovacích zařízeních) musí členské státy omezit emise do 1. ledna 2008 buď samostatně dodržením mezních hodnot stanovených ve směrnici, nebo začleněním těchto zařízení do národních plánů omezování emisí. Elektrárna Aberthaw nesplňuje žádný z těchto požadavků a v současné době je v provozu na základě mezní hodnoty emisí NOx 1200 mg/Nm3 (povolených je 500 mg/Nm3). Komise vyjádřila své obavy nejprve ve výzvě v červnu 2013. Jelikož zařízení i nadále překračuje povolené mezní hodnoty NOx platné od 1. ledna 2008, Komise nyní zasílá odůvodněné stanovisko, v němž Spojenému království dává lhůtu dva měsíce na to, aby podniklo příslušné kroky. Pokud Spojené království nezačne jednat do dvou měsíců, může být věc předložena Soudnímu dvoru EU.

(Další informace: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Výzvy

 1. Volný pohyb kapitálu: Komise zahajuje řízení o nesplnění povinnosti vůči MAĎARSKU ohledně práv přeshraničních investorů využívat zemědělskou půdu

Evropská komise se dnes rozhodla formálně požádat Maďarsko, aby předložilo své připomínky týkající se jeho právních předpisů ohledně ukončení určitých smluvních nároků investorů využívat zemědělskou půdu.

Podle názoru Komise omezily právní předpisy Maďarska práva přeshraničních investorů způsobem, který může porušovat právo EU o volném pohybu kapitálu a svobodě usazování. Jakékoli omezení těchto základních svobod vyplývajících ze Smlouvy musí být řádně odůvodněno a v souladu se zásadou proporcionality. Přestože členské státy mohou stanovit svá vlastní pravidla týkající se úpravy vlastnictví nemovitostí, musí tak učinit v mezích práva EU.

Žádost Komise má formu výzvy, která je první fází řízení o nesplnění povinnosti podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie. Maďarsko má dva měsíce na to, aby odpovědělo.

(Další informace: IP/14/1152 - C. Hughes - Tel. +32 229 64450 - Mobil +32 498 96 4450)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá MALTU, aby přestala s odchytem pěnkav

Evropská komise žádá maltskou vládu, aby přehodnotila své rozhodnutí obnovit tradiční odchyt pěnkav. Tento postup je podle právních předpisů EU o ochraně volně žijících ptáků zakázán. Věc se týká rozhodnutí Malty využít odchylky od směrnice o ochraně ptáků EU, která je těžištěm politiky EU v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Tato odchylka umožňuje od roku 2014 živý odchyt (obecně známý jako odchyt do pastí) sedmi druhů volně žijících pěnkav. Členské státy se mohou od požadavku přísné ochrany odchýlit pouze v případě, pokud neexistují jiná uspokojivá řešení ochrany a pokud jsou splněny podmínky pro použití takových odchylek. Jelikož v tomto případě takový důvod neexistuje, Komise rozhodla zaslat Maltě výzvu, v níž ji vyzývá, aby dosáhla souladu s příslušnými předpisy EU a do jednoho měsíce potvrdila, že tak učinila.

(Další informace: IP/14/1154 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)


Side Bar