Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 2 oktober 2014.

Vad är Horizonrapporten?

IP/14/1075

I Horizonrapporten om skolan i Europa 2014 beskrivs de viktigaste trenderna och problemen samt de tekniska utvecklingar som förväntas påverka utbildningssystemen. Rapporten har utarbetats av Europeiska kommissionen i samarbete med en arbetsgrupp under ledning av Inhollanduniversitetet för tillämpad vetenskap (Nederländerna) och New Media Consortium (NMC), en amerikansk icke-vinstdrivande organisation för internationella experter i pedagogik. Rapporten baseras på NMC:s rapportserie Horizon och de metoder som används i den, samt på studier från kommissionens gemensamma forskningscentrum om framtidens lärande, till exempel FutLearn och MATEL.

Hur har tekniken, trenderna och problemen i rapporten valts?

Rapporten omfattar 18 ämnen, bl.a. ny teknik som molnbaserade datortjänster, trender som den ökande användningen av sociala medier och problem som behovet av att förbättra digitala färdigheter och kompetens. Ämnena valdes ut av Horizonprojektets expertpanel för Europa bestående av 53 specialister på europeisk utbildning, teknik och andra områden. Experterna kommer från 22 europeiska länder samt från internationella organisationer och nätverk.

Vad har kommissionen hittills gjort för att lösa de problem som tas upp i rapporten?

I september 2013 offentliggjorde kommissionen strategin En öppen utbildning för att främja innovation, öppna undervisningsmetoder och öppna utbildningsresurser. Med strategin vill kommissionen bidra till en utbildning av hög kvalitet och ge de digitala färdigheter som kommer att krävas i 90 % av alla arbeten 2020. I strategin efterlyses åtgärder för att göra verklighet av det digitala klassrummet och nationella myndigheter, utbildningsinstitutioner, lärare, elever och andra aktörer uppmanas att hitta nya sätt att samarbeta, arbeta och lära. Erasmus+, EU:s nya program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott, ger ekonomiskt stöd till innovativa och teknikbaserade projekt som kommer att förbättra utbildningen och bidra till utvecklingen av många nya öppna utbildningsresurser.

Ett flertal initiativ och god praxis har redan utvecklats med hjälp av EU-finansiering, exempelvis eTwinning, som hjälper skolor att samarbeta över gränser med hjälp av en webbportal, ITEC: designing the future classroom som främjar innovationer inom utbildning och Open Discovery Space som ger tillgång till digitala utbildningsresurser.

Hur kommer denna rapport att ge resultat?

Rapporten syftar till att hjälpa beslutsfattare inom utbildningsområdet och skolledningar att förstå och utarbeta strategier för att öka användningen av teknik för att se till att Europas utbildningssystem ger eleverna och studenterna de färdigheter och kompetenser de behöver i framtiden.

Vilka uppgifter användes för att sammanställa rapporten?

Rapporten innehåller hänvisningar och länkar till mer än 150 europeiska publikationer (undersökningar, artiklar, policydokument, bloggar etc.), projekt (både EU-finansierade och nationella) och politiska initiativ i och utanför Europa. Mer än 70 % av de exempel som ges i rapporten är europeiska. En fullständig redogörelse för utarbetandet av rapporten, inklusive om diskussionerna och samarbetet finns här. Den flerdimensionella ramen Creative Classrooms, som utvecklats av gemensamma forskningscentrumet, har använts för att garantera en enhetlig, systematisk och grundlig översyn.

Vilka tendenser pekas ut i rapporten?

Experterna tror att sociala medier inom kort kommer att bli vanligt förekommande vid utbildning. De anser också att tekniken kräver en omprövning av lärarnas roll. På medellång sikt kommer lärare och elever att använda sig mer av öppna utbildningsresurser och blandformer som främjar en kombination av fysiska och virtuella inlärningsmiljöer. Slutligen tror experterna att lärande på nätet kommer att utvecklas avsevärt under de kommande fem åren, tillsammans med en ökning av databaserat lärande och databaserad bedömning.

Vilka problem lyfts fram i rapporten?

Experterna lyfte fram tre olika kategorier av problem. För det första, okomplicerade problem som enkelt kan åtgärdas eller som redan har lösningar som lätt kan genomföras. Dessa inkluderar att integrera ny teknik i lärarutbildningen och att ta itu med den låga digitala kompetensen i skolorna. För det andra, komplicerade problem som kommer att kräva mer arbete och tid för att komma åt, exempelvis "verklighetsbaserat lärande" (att föra erfarenheter från det riktiga livet in i klassrummet) och blandningen av fysiska och virtuella inlärningsmiljöer.

Slutligen klassificerar experterna vissa problem som mycket komplicerade. Dessa problem kommer att vara mycket svårare och ta längre tid att lösa. Till dessa problem hör bland annat att bli bättre på att lära ut komplext tänkande och effektiv kommunikation, och att åtgärda bristen på strategier för att försäkra sig om att studenterna tar en mer aktiv roll i utformandet av sin utbildning.

Vilken teknik tror experterna kommer att användas i utbildningen under de kommande åren?

Under det närmaste året kommer användningen av molnbaserade datatjänster och datorplattor att bli standard i många klassrum i EU, samtidigt som det kommer att ta 2–3 år innan dataspel blivit en integrerad del av undervisningen. Studier visar att dataspel kan främja sociala färdigheter och simulera scenarier som kan hjälpa eleverna att bättre förstå frågor som rasism och ojämlikhet. Dessutom kommer mobila enheter som smarttelefoner och datorplattor att bli alltmer användbara verktyg för lärande under de närmaste åren. Däremot kommer det sannolikt att ta upp till fem år innan individanpassad inlärning och virtuella laboratorier eller distanslaboratorier används allmänt.

Vad är öppna utbildningsresurser?

Öppna utbildningsresurser är läromedel som läroböcker, lektionsmaterial, prov, uppgifter, filmklipp och ljudfiler som kostnadsfritt kan användas, delas och anpassas till särskilda utbildningsbehov. De kan vara användbara för undervisning, lärande, bedömning samt för forskningsändamål. Europeiska öppna utbildningsresurser återfinns på OpenEducationEuropa.eu, Europeiska kommissionens portal för innovativt lärande.


Side Bar