Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

V Bruseli 2. októbra 2014

Čo je správa Horizont?

IP/14/1075

V správe Horizont Európa: 2014 – Školy sa uvádza prehľad hlavných trendov, výziev a technologického vývoja, ktoré môžu mať vplyv na školské vzdelávacie systémy. Správu Horizont Európa: 2014 – Školy vypracovala Európska komisia v spolupráci s tímom, ktorý viedla univerzita aplikovaných vied Inholland (Holandsko) a americká nezisková inštitúcia New Media Consortium (NMC), ktorá spája medzinárodných odborníkov z oblasti technológií vzdelávania. Správa vychádza z metodiky NMC a jej série správ Horizont, ako aj zo štúdií Spoločného výskumného centra Komisie o budúcnosti vzdelávania, ako sú Futlearn a MATEL.

Akým spôsobom sa vyberali technológie, trendy a výzvy uvedené v správe?

Správa zahŕňa 18 tém vrátane nových technológií (napr. cloud computing), trendy (ako je rastúce používanie sociálnych médií) a výzvy pre školy (napr. potreba zlepšiť digitálne zručnosti a kompetencie). Témy v rámci projektu Horizont Európa vybrala skupina odborníkov, ktorá pozostáva z 53 odborníkov z oblastí európskeho vzdelávania, technológií a ďalších sektorov. Odborníci pochádzajú z 22 európskych krajín, ako aj medzinárodných organizácií a sietí.

Čo Komisia doteraz urobila na riešenie problémov uvedených v správe?

V septembri 2013 Komisia uverejnila iniciatívu Otváranie systémov vzdelávania, stratégiu na podporu inovácií, otvorených postupov vzdelávania a otvorených vzdelávacích zdrojov s cieľom poskytovať kvalitné vzdelávanie a digitálne zručnosti, ktoré si bude vyžadovať 90 % pracovných miest do roku 2020. Podľa stratégie by sa malo zabezpečiť vytvorenie digitálnych tried a vnútroštátne správne orgány, vzdelávacie inštitúcie, učitelia, študenti a zainteresované strany by mali identifikovať nové spôsoby spolupráce, práce a učenia. Nový program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ zabezpečuje finančné prostriedky pre inovačné a technologicky orientované projekty, ktoré zlepšia vzdelávanie a prispejú k rozvoju nových otvorených vzdelávacích zdrojov.

S pomocou prostriedkov z EÚ sa vypracovalo už viacero iniciatív a osvedčených postupov, napríklad platforma eTwinning, ktorá pomáha školám pri cezhraničnej spolupráci prostredníctvom online portálu, projekt ITEC: vytvorenie triedy budúcnosti, podporujúci inováciu vo výučbe, a projekt Open Discovery Space, ktorý poskytuje prístup k digitálnym vzdelávacím zdrojom.

Aký bude praktický dosah tejto správy?

Cieľom tejto správy je pomôcť tvorcom politiky vzdelávania, riadiacim orgánom inštitúcií a riadiacim pracovníkov škôl pochopiť a rozvíjať stratégie na zvýšenie využívania technológií, ktoré majú zabezpečiť, aby európske systémy vzdelávania vybavili žiakov a študentov zručnosťami a kompetenciami potrebnými pre budúcnosť.

Aké informácie sa použili na vypracovanie správy?

Správa obsahuje odkazy a prepojenia na viac ako 150 európskych publikácií (štúdie, články, politické dokumenty, blogy atď.), projektov (financovaných z prostriedkov EÚ a vnútroštátnych prostriedkov) a politických iniciatív v Európe a za jej hranicami. Z príkladov uvedených v správe je viac ako 70 % európskych. Na tejto stránke nájdete celý postup vypracovania správy vrátane diskusií a činností spolupráce. Viacrozmerný rámec pre tvorivé triedy, ktorý vypracovalo Spoločné výskumné centrum, sa použil s cieľom zabezpečiť súvislé, systematické a dôkladné preskúmanie.

Aké trendy sa opisujú v správe?

Odborníci sa nazdávajú, že sociálne médiá sa v krátkodobom horizonte rozšíria do všetkých oblastí vzdelávania. Takisto si myslia, že využívanie technológií si vyžaduje prehodnotenie úlohy učiteľov. V strednodobom horizonte budú učitelia a študenti v čoraz väčšej miere využívať otvorené vzdelávacie zdroje a hybridné projekty, ktoré podporujú kombinovanie fyzického a virtuálneho študijného prostredia. Napokon odborníci zastávajú názor, že elektronické vzdelávanie zaznamená významný pokrok v priebehu nasledujúcich piatich rokov spolu s nárastom učenia a hodnotenia založeného na dátach.

Aké výzvy sa opisujú v správe?

Odborníci sa zamerali na tri rôzne kategórie výziev. Po prvé, riešiteľné problémy, ktoré možno ľahko riešiť alebo ak už existujú riešenia, dajú sa ľahko uplatniť. Patrí sem integrácia nových technológií do odbornej prípravy učiteľov a riešenie digitálnych kompetencií v školách. Po druhé, ťažké výzvy, ktoré si budú vyžadovať viac úsilia a času, ako napríklad „autentické vzdelávanie“ (prinášajúce reálne skúsenosti do škôl) a kombinovanie vzdelávania vo fyzických a virtuálnych prostrediach.

Nakoniec odborníci klasifikovali niektoré problémy ako zásadné. Tieto výzvy budú oveľa náročnejšie a ich vyriešenie bude trvať dlhší čas. Ide napríklad o potrebu zlepšiť výučbu komplexného spôsobu myslenia a efektívnej komunikácie a riešiť nedostatok stratégií, ktoré majú zabezpečiť, aby študenti zohrávali aktívnejšiu úlohu pri spolutvorení svojich vzdelávacích činností.

Aké technológie sa podľa odborníkov budú používať vo vzdelávaní v najbližších rokoch?

V priebehu nasledujúceho roka budú cloud computing a tablety bežné v mnohých triedach v celej Európe, zatiaľ čo bude trvať 2 – 3 roky, kým sa počítačové hry stanú neoddeliteľnou súčasťou výučby. Zo štúdií vyplýva, že počítačové hry môžu podporovať sociálne zručnosti a simulovať scenáre, ktoré môžu žiakom pomôcť lepšie pochopiť otázky ako rasizmus alebo spoločenská nerovnosť. Praktický význam mobilných zariadení, ako sú smartfóny a tablety, bude v nasledujúcich rokoch vo vzdelávaní stále narastať. Na druhej strane môže trvať až päť rokov, kým sa individualizované vzdelávanie a diaľkové a virtuálne laboratóriá budú bežne využívať.

Čo sú otvorené vzdelávacie zdroje?

Otvorené vzdelávacie zdroje (OVZ) sú zdroje slúžiace na výučbu, ako napríklad učebnice, poznámky k prednáškam, testy, úlohy, filmové nahrávky alebo zvukové súbory, ktoré možno použiť, spoločne využívať a prispôsobiť osobitným vzdelávacím potrebám bezplatne. Môžu byť užitočné na výučbu, učenie, hodnotenie, ako aj na výskumné účely. Európske OVR môžete nájsť na portáli OpenEducationEuropa.eu, brána Európskej komisie do inovačného učenia sa.


Side Bar