Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 2. října 2014

Co je to Horizon Report?

IP/14/1075

Zpráva Horizon Report Europe: Vydání pro školy 2014 shrnuje hlavní trendy, problémy a technologický vývoj, které pravděpodobně ovlivní systémy školního vzdělávání. Zprávu Horizon Report Europe: Vydání pro školy 2014 připravila Evropská komise ve spolupráci s týmem vedeným Univerzitou aplikovaných věd Inholland (Nizozemsko) a konsorciem New Media (NMC), neziskovou skupinou sdružující mezinárodní odborníky v oblasti vzdělávacích technologií se sídlem v USA. Zpráva vychází se série zpráv Horizon organizace NMC a z její metodologie a také ze studií Společného výzkumného střediska Komise o budoucnosti vzdělávání, například ze studií FutLearn a MATEL.

Jak byly vybrány technologie, trendy a výzvy uvedené ve zprávě?

Zpráva se zabývá 18 tématy, včetně nových technologií, trendů, jako je rostoucí využívání sociálních médií, a výzev pro školy, například potřebou zlepšit digitální dovednosti a kompetence. Témata vybíral odborný panel Horizon Project Europe, který tvořilo 53 odborníků na evropské vzdělávání, technologie a další oblasti. Odborníci pocházejí ze 22 evropských zemí a také z mezinárodních organizací a sítí.

Co doposud Komise učinila v zájmu vyřešení problémů uvedených ve zprávě?

V září 2013 Komise zveřejnila zprávu nazvanou Otevření systémů vzdělávání, která pojednává o její strategii týkající se podpory inovací, postupů a zdrojů otevřeného vzdělávání, jejímž cílem je pomoci zajistit poskytování vysoce kvalitního vzdělávání a digitálních dovedností, které budou v roce 2020 vyžadovány u 90 % pracovních míst. Uvedená strategie vyzývá k přijetí opatření, jež by vedly k vytvoření tzv. „digitální učebny“, a vyzývá vnitrostátní orgány státní správy, vzdělávací instituce, učitele a zainteresované strany, aby stanovili nové způsoby spolupráce, práce a výuky. Nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+ poskytuje finanční prostředky na inovativní projekty založené na technologiích, které zlepší vzdělávání a přispějí k vývoji řady nových otevřených vzdělávacích zdrojů.

Díky finančním prostředkům EU již bylo vyvinuto několik iniciativ a osvědčených postupů, například iniciativa eTwinning, která školám umožňuje přeshraniční spolupráci prostřednictvím on-line portálu, Projekt iTEC: Výuka ve třídě budoucnosti, který podporuje inovace ve vyučování, a infrastruktura Open Discovery Space, jež poskytuje přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům.

Jak tato zpráva povede k dosažení změn?

Cílem zprávy je pomoci tvůrcům politik v oblasti vzdělávání, řídícím orgánům a vedoucím představitelům škol pochopit a rozvíjet strategie zaměřené na větší využívání technologií, aby se zajistilo, že evropské vzdělávací systémy poskytnou žákům a studentům dovednosti a kompetence, které budou v budoucnu potřebovat.

Z jakých informací zpráva vychází?

Zpráva obsahuje bibliografické a internetové odkazy na více než 150 evropských publikací (studie, články, politické dokumenty, blogy atd.), projekty (financované jak z vnitrostátních prostředků, tak z prostředků EU) a politické iniciativy v Evropě i mimo ni. Více než 70 % citovaných příkladů je evropské provenience. Kompletní přehled o procesu vytváření zprávy, včetně diskuzí a skupinové práce, je k dispozici zde. Aby se zajistila soudržnost, systematičnost a důkladnost podaného přehledu, byl použit vícerozměrný rámec tzv. „kreativních tříd“, který vyvinulo Společné výzkumné středisko.

Jaké trendy zpráva odhalila?

Odborníci se domnívají, že v krátkodobém horizontu budou ve vzdělávání všudypřítomná sociální média. Rovněž si myslí, že je v souvislosti s technologiemi nezbytné redefinovat úlohu učitele. Ve střednědobém horizontu budou učitelé a žáci stále více využívat otevřené vzdělávací zdroje a hybridní modely, které podporují kombinaci fyzického a virtuálního výukového prostředí. Odborníci dále věří, že se v nadcházeních pěti letech zásadním způsobem vyvine výuka on-line a také učení a hodnocení založené na údajích.

Jaké výzvy zpráva odhalila?

Odborníci se zabývali třemi různými kategoriemi problémů. Za prvé to byly výzvy řešitelné, které mohou být snadno odstraněny, nebo u nichž již existují snadno uplatnitelná řešení. Patří mezi ně integrace nových technologií do vzdělávání učitelů a řešení nízké úrovně digitálních kompetencí na školách. Za druhé jde o výzvy obtížné, jejichž vyřešení si vyžádá více úsilí a času a mezi něž patří „autentická výuka“ (použití skutečných životních zkušeností ve třídě) a kombinace fyzického a virtuálního výukového prostředí.

Nakonec odborníci klasifikovali některé výzvy jako zapeklité. Řešení těchto výzev bude mnohem složitější a zabere mnohem více času. Patří zde potřeba zlepšit výuku komplexního myšlení a efektivní komunikace, a také nutnost vyřešit absenci strategií, jež by zajistily, aby se studenti ujali aktivnější úlohy při spoluvytváření svých výukových aktivit.

Jaké technologie budou podle odborníků využívány ve vzdělávání v následujících několika letech?

Do příštího roku bude v řadě evropských tříd běžně využíván cloud computing a tablety, přičemž trvalé zapojení počítačových her do výuky zabere přibližně 2-3 roky. Studie ukazují, že počítačové hry dokáží rozvíjet sociální dovednosti a mohou simulovat situace, které mohou studentům lépe pochopit témata, jako je rasismus či nerovnost. V několika příštích letech navíc budou stále užitečnějším nástrojem pro výuku také mobilní přístroje, jako jsou chytré telefony a tablety. Na druhou stranu bude pravděpodobně trvat až pět let, než bude možné v široké míře využívat personalizovanou výuku nebo vzdálené laboratoře.

Co to jsou otevřené vzdělávací zdroje?

Otevřené vzdělávací zdroje jsou výukové zdroje, mezi něž patří učebnice, poznámky z přednášek, testy, úlohy, filmové klipy nebo zvukové soubory, jež mohu být bezplatně využívány, sdíleny a přizpůsobovány konkrétním výukovým potřebám. Mohou být užitečné pro výuku, učení, hodnocení a rovněž pro výzkumné účely. Otevřené vzdělávací zdroje můžete nalézt na stránkách OpenEducationEuropa.eu, které jsou branou Evropské komise k inovativnímu učení.


Side Bar