Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 2 октомври 2014 г.

Какво представлява докладът на проекта „Хоризонт“?

IP/14/1075

В Доклада на проекта „Хоризонт“ за Европа: издание за училищата за 2014 година се очертават основните тенденции, предизвикателства и технологични развития, които могат да окажат въздействие върху системите на училищно образование. Докладът на проекта „Хоризонт“ за Европа: издание за училищата за 2014 година беше изготвен от Европейската комисия в сътрудничество с екип, ръководен от Университета за приложни науки Inholland University of Applied Sciences (Нидерландия) и New Media Consortium (NMC), организация с нестопанска цел със седалище в САЩ, обединяваща международни експерти в областта на образователните технологии. Той се основава на серията доклади и на методологията на проекта „Хоризонт“ на NMC, както и на проучвания на Съвместния изследователски център на Комисията относно бъдещето на ученето, като например FutLearn и MATEL.

Как бяха подбрани технологиите, тенденциите и предизвикателствата в доклада?

Докладът обхваща 18 теми, в това число нови технологии като изчислителните облаци, тенденции, като например нарастващото използване на социалните медии, както и предизвикателства за училищата, като например нуждата от подобряването на цифровите умения и компетентности. Темите бяха избрани от експертния панел по проекта „Хоризонт“ за Европа, съставен от 53 специалисти в областта на европейското образование, технологиите и други области. Експертите бяха от 22 европейски държави, както и от международни организации и мрежи.

Какви мерки е предприела Комисията досега, за да отговори на предизвикателствата, изтъкнати в доклада?

През септември 2013 г. Комисията публикува своята стратегия за насърчаване на иновациите, отворените образователни практики и образователните ресурси със свободен достъп „Отваряне на образованието“, за да спомогне за осигуряването на висококачествено образование и добри цифрови умения, които ще бъдат изискване за 90 % от работните места до 2020 г. Със стратегията се призовава за предприемане на действия, за да стане реалност цифровизирането на класните стаи, и настоятелно се призовават националните администрации, образователните институции, преподавателите, учащите се и заинтересованите страни за намирането на нови начини за сътрудничество, работа и учене. „Еразъм +“, новата програма на ЕС за образование, обучение, младежта и спорта, осигурява финансиране за иновационни и ориентирани към технологиите проекти, които ще подобрят образованието и ще допринесат за развитието на много нови образователни ресурси със свободен достъп.

Няколко инициативи и добри практики бяха вече разработени с финансиране от ЕС, като например eTwinning, инициатива, която помага на училища от различни страни да си сътрудничат чрез онлайн портал, ITEC: Развитие на класната стая на бъдещето, с която се насърчава новаторството в преподаването, и Open Discovery Space, с която се предоставя достъп до цифрови образователни ресурси.

Ще доведе ли докладът до промяна?

Докладът има за цел да помогне на създателите на образователна политика, на управителните съвети и ръководителите на училищата да разберат и разработят стратегии за стимулиране на използването на технологиите, за да се гарантира, че образователните системи в Европа предоставят на учениците и студентите уменията и компетентностите, от които те ще се нуждаят в бъдеще.

Каква информация беше използвана за изготвянето на доклада?

Докладът съдържа препратки и връзки към над 150 европейски публикации (проучвания, статии, документи в областта на политиката, блогове и т.н.), проекти (финансирани както на европейско, така и на национално равнище) и инициативи в областта на политиката в Европа и по света. Над 70 % от примерите в доклада са от Европа. Пълна информация относно процеса на изготвяне на доклада, включително дискусии и сътрудничество, могат да бъдат намерени тук. Многоизмерната рамка „Творчески класни стаи“, разработена от Съвместния изследователски център, беше използвана с цел да бъде гарантиран хомогенен, систематичен и цялостен преглед.

Какви са тенденциите, установени в доклада?

В краткосрочен план експертите са на мнение, че социалните медии ще бъдат използвани повсеместно в областта на образованието. Освен това те смятат, че навлизането на технологиите е свързано с нуждата да се преосмисли ролята на учителите. В средносрочен план учителите и учащите се ще използват все повече образователни ресурси със свободен достъп и хибридни форми на обучение, съчетаващи физическата и виртуалната среда на учене. Най-накрая, експертите са на мнение, че обучението онлайн ще отбележи съществено развитие през следващите пет години, заедно с появата на основани на данни учене и оценяване.

Какви са предизвикателствата според доклада?

Експертите разгледаха три категории предизвикателства. Първо, решими предизвикателства, които могат да бъдат лесно разрешени или за които вече са налице решения, които могат лесно да бъдат приложени. Те включват интегрирането на новите технологии в обучението на учителите и предприемането на мерки за справяне с ниската цифрова компетентност в училищата. Второ, трудни предизвикателства, които ще изискват повече усилия и време, за да бъдат разрешени, като т.нар. „автентично обучение“ (включването на опит от реалния живот в класните стаи) и съчетаването на ученето с физическата и виртуалната среда.

Накрая, експертите включват някои предизвикателства в категорията изключително трудни. Разрешаването на тези предизвикателства ще бъде много по-трудно и ще отнеме по-дълго време. Тези предизвикателства включват нуждата да се подобри преподаването на комплексно мислене и ефективна комуникация, да се разреши проблемът с липсата на стратегии, които да гарантират, че студентите участват по-активно в съвместното разработване на учебните дейности. Какви технологии ще се използват в образованието през следващите няколко години според експертите?

Какви технологии ще се използват в областта на образованието според експертите през следващите няколко години?

В рамките на около една година изчисленията в облак и таблетните компютри ще бъдат широко разпространени в цяла Европа, а след 23 години компютърните игри ще се превърнат в неразделна част от преподаването. Проучвания сочат, че компютърните игри могат да подобрят социалните умения и да симулират сценарии, които могат да помогнат на учениците да разберат по-добре теми като расизма и неравенството. Освен това мобилните устройства като смартфоните и таблетите ще се превърнат във все по-полезни инструменти за учене през следващите няколко години. От друга страна, най-вероятно ще отнеме до пет години преди персонализираното учене и виртуалните или дистанционните лаборатории да се наложат широко.

Какво представляват образователните ресурси със свободен достъп?

Образователните ресурси със свободен достъп са образователни ресурси, като например учебници, бележки от лекции, тестове, домашни задания, видео или аудиофайлове, които могат да бъдат използвани, споделяни и адаптирани към специалните образователни нужди безплатно. Те могат да са от полза за целите на преподаването, ученето, оценяването и изследователски цели. Можете да намерите европейски образователни ресурси със свободен достъп на адрес в интернет: OpenEducationEuropa.eu, порталът на Европейската комисия за иновационни учебни практики.


Side Bar