Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 25 septembrie 2014

Pachetul de acțiuni privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru luna septembrie: principalele decizii

În pachetul lunar privind deciziile referitoare la constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană acționează în justiție statele membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Astăzi, Comisia a luat 147 decizii, printre care 39 de avize motivate și 4 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mai jos se prezintă un rezumat al principalelor decizii. Pentru mai multe informații cu privire la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12.

 1. Sesizări ale Curții de Justiție

 1. Mediu: Comisia Europeană solicită Curții să amendeze GRECIA pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor periculoase

Comisia Europeană retrimite Grecia în fața Curții Europene de Justiție pentru tratarea necorespunzătoare a deșeurilor periculoase. La cinci ani de la prima hotărâre a Curții, Grecia continuă să nu respecte standardele UE. Prin urmare, Comisia cere Curții să impună amenzi, propunând o sumă forfetară de 14 904 736 EUR și plata unei penalități zilnice de 72 864 EUR până la îndeplinirea obligațiilor.

(Pentru mai multe informații: IP/14/1037 - J. Hennon - Tel.: +32 229 53593 - Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Impozitare: GERMANIA trimisă în fața Curții în legătură cu normele referitoare la rambursarea TVA-ului pentru operatorii din afara UE

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Germaniei din cauza normelor sale referitoare la cererile de rambursare a TVA-ului, care sunt discriminatorii față de operatorii din afara UE.

Conform legislației germane în domeniul TVA, persoanele impozabile stabilite în afara UE au obligația de a semna personal formularul de cerere de rambursare a TVA-ului aplicat bunurilor și serviciilor.

Pe de altă parte, operatorii stabiliți în Germania sau în UE pot autoriza o terță persoană să semneze sau să depună formularele lor de cerere de recuperare a TVA-ului.

În septembrie 2012, Comisia a trimis un aviz motivat Germaniei, solicitând modificarea acestor norme (a se vedea MEMO/2012/708). Cu toate acestea, autoritățile germane nu și-au modificat normele pentru a respecta legislația UE.

(Pentru mai multe informații: IP/14/1038 - E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 1. Transporturi maritime: Comisia trimite SPANIA în fața Curții de Justiție în legătură cu securitatea porturilor sale

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Spaniei, din cauză că 20 de porturi spaniole nu au adoptat și nu au pus în aplicare încă un plan de securitate a portului.

Principalul obiectiv al politicii europene în domeniul securității portuare este punerea în aplicare a protecției componentei maritime a lanțului logistic de transport, la nivelul navelor și al instalațiilor portuare, împotriva riscurilor de atentate și de terorism. Directiva 2005/65/CE privind consolidarea securității portuare este menită să garanteze un nivel înalt și egal de securitate în toate porturile europene, în special prin elaborarea unui plan de securitate portuară, care să instituie măsurile necesare pentru asigurarea securității portului.

(Pentru mai multe informații: IP/14/1039 - H. Kearns - Tel.: +32 229 87638 - Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Impozitare: Comisia trimite ȚĂRILE DE JOS în fața Curții de Justiție din cauza scutirii de TVA acordate activităților sportive acvatice

Comisia Europeană a decis să trimită Țările de Jos în fața Curții Europene de Justiție, întrucât aceasta nu respectă pe deplin normele UE privind scutirile de TVA pentru activitățile sportive acvatice.

Conform Directivei privind TVA, furnizarea de servicii în domeniul sporturilor și educației fizice de către organizații fără scop lucrativ este scutită de TVA.

Cu toate acestea, Țările de Jos acordă scutirea numai dacă organizația în cauză nu angajează lucrători pentru furnizarea serviciilor respective, ci lucrează doar cu voluntari. Comisia consideră că această condiție suplimentară nu este admisibilă în temeiul Directivei privind TVA.

Comisia a trimis deja un aviz motivat oficial prin care solicită Țărilor de Jos să se conformeze Directivei privind TVA, însă autoritățile olandeze au refuzat să modifice legislația.

(Pentru mai multe informații: IP/14/1040 - E. Traynor - Tel.: +32 229 21548 - Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 1. Avize motivate

 1. Energie: BELGIA, LUXEMBURG, LETONIA, ȚĂRILE DE JOS și SLOVENIA sunt îndemnate să se conformeze normelor UE privind stocurile petroliere minime

Astăzi, Comisia a cerut în mod oficial Belgiei, Luxemburgului, Letoniei, Țărilor de Jos și Sloveniei să ia măsuri pentru a garanta respectarea deplină a obligațiilor lor în conformitate cu legislația UE privind stocurile petroliere. Directiva privind rezervele petroliere (2009/119/CE) impune statelor membre să mențină stocuri de țiței și/sau de produse petroliere echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri zilnice medii nete sau cu 61 de zile de consum mediu intern, oricare dintre cele două cantități este mai mare. Directiva trebuia să fie transpusă până la 31 decembrie 2012. Având în vedere importanța petrolului în cadrul mixului energetic al UE, puternica dependență externă a UE pentru aprovizionarea cu țiței și cu produse petroliere, precum și incertitudinea geopolitică din mai multe regiuni producătoare, este vital ca toate țările UE să respecte aceste norme, pentru a se putea asigura în orice moment accesul consumatorilor la produsele petroliere.

Astăzi, Comisia Europeană a trimis câte un aviz motivat către patru state membre (Luxemburg, Letonia, Țările de Jos și Slovenia), care au transpus numai parțial cerințele directivei. Belgia a primit deja un aviz motivat pe această temă în iunie 2013. De atunci, Belgia a adoptat legislația necesară pentru respectarea normelor UE, dar, potrivit evaluării Comisiei, transpunerea directivei este în continuare parțială. Prin urmare, Comisia emite astăzi și un aviz motivat suplimentare adresat Belgiei.

În cazul în care statele membre nu își îndeplinesc obligațiile legale în termen de două luni, Comisia poate lua decizia de a sesiza Curtea de Justiție. În ianuarie 2013 s-au declanșat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva a 17 state membre care nu și-au respectat obligațiile referitoare la transpunere. A fost trimisă câte o scrisoare de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Ciprului, Republicii Cehe, Greciei, Spaniei, Ungariei, Lituaniei, Luxemburgului, Letoniei, Maltei, Țărilor de Jos, Poloniei, Portugaliei, României, Sloveniei și Regatului Unit. În iunie 2013, a fost trimis câte un aviz motivat Belgiei, Ciprului, Republicii Cehe, Portugaliei și României. Comisia examinează situația din celelalte state membre împotriva cărora s-au declanșat procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, iar prezenta acțiune ar putea fi completată cu avize motivate ulterioare în următoarele cicluri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Pentru mai multe informații privind asigurarea furnizării de țiței și produse petroliere:

(Pentru mai multe informații: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 – Tel. mobil: +32 498 98 2280)

 1. Transportul feroviar: Comisia cere ESTONIEI, GRECIEI și UNGARIEI să transpună pe deplin legislația UE privind siguranța feroviară

Comisia Europeană a solicitat Estoniei, Greciei și Ungariei să își alinieze normele naționale la Directiva 2004/49/CE privind siguranța feroviară. Atât în ceea ce privește Grecia, cât și Estonia, această cerință se referă în special la independența și la statutul organismului de investigare. În plus, în Estonia, sunt afectate și certificarea siguranței, precum și raportarea incidentelor și a accidentelor către organismul de investigare. În ceea ce privește Ungaria, solicitarea Comisiei se referă în special la independența autorității naționale de siguranță, la dreptul autorității naționale de siguranță de a solicita asistență tehnică administratorilor de infrastructură, întreprinderilor feroviare sau altor organisme calificate, precum și la obligația autorității naționale de siguranță de a raporta incidentele și accidentele organismului de investigare.

Directiva urmărește elaborarea unei abordări europene comune a siguranței feroviare, în special prin stabilirea unor cerințe privind siguranța pentru sistemul feroviar, printre care: gestionarea în condiții de siguranță a infrastructurii și a funcționării traficului, rolurile și responsabilitățile întreprinderilor din domeniul feroviar și a administratorilor de infrastructură, precum și interacțiunea acestora, un cadru comun de reglementare în domeniul siguranței, reglementarea, managementul, supravegherea siguranței și investigarea independentă a accidentelor. Legislația în cauză ar fi trebuit să fie în vigoare de la 30 aprilie 2006. Este importantă aplicarea legislației UE în domeniul siguranței feroviare, pentru ca toate rețelele de cale ferată din UE să prezinte niveluri de siguranță constant înalte.

Comisia a inițiat acțiuni de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Estoniei în mai 2014, împotriva Greciei în aprilie 2013 și împotriva Ungariei în februarie 2014. În prezent, sunt în curs de trimitere avize motivate (a doua etapă a acțiunilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor). Cele trei țări au la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei. Dacă Estonia, Grecia și Ungaria nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestei chestiuni.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Comisia solicită ca GERMANIA și SLOVENIA să transpună normele UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Comisia Europeană solicită Germaniei și Sloveniei să transmită detalii privind modul în care este transpusă în legislația lor națională legislația UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), obligație care ar fi trebuit îndeplinită până la 14 februarie 2014. Noua Directivă DEEE înlocuiește și actualizează vechile norme privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și caută să prevină sau să reducă impactul negativ al generării și al gestionării DEEE asupra sănătății umane și asupra mediului, precum și să îmbunătățească eficiența și impactul global al utilizării resurselor, contribuind în felul acesta la dezvoltarea durabilă. După ce Germania și Slovenia au depășit termenul-limită inițial, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere la 31 martie 2014. Comisia adresează în prezent avize motivate, iar în cazul în care statele membre în cauză nu acționează în termen de două luni, cauzele pot fi trimise în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere: Comisia îndeamnă REPUBLICA CEHĂ, ROMÂNIA și SLOVENIA să notifice transpunerea pe deplin a normelor din domeniul asistenței medicale transfrontaliere

Astăzi, Comisia a adresat o cerere oficială Republicii Cehe, României și Sloveniei de a notifica punerea în aplicare deplină a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (2011/24/UE). Directiva stabilește drepturile pacienților de a alege să primească asistență medicală într-un alt stat membru și de a solicita rambursarea pentru aceasta în țara proprie. De asemenea, ea impune sistemelor de sănătate și furnizorilor de asistență medicală să se asigure că pacienții primesc informațiile de care au nevoie pentru a decide în cunoștință de cauză cu privire la tratament. Directiva a fost transpusă parțial de Republica Cehă, România și Slovenia.

Cu toate acestea, până în prezent, statele membre menționate nu au transpus pe deplin această directivă în legislația națională, în pofida solicitării de a o transpune până la 25 octombrie 2013. Aceste țări au la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a transpune în întregime Directiva 2011/24/UE. În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate, Comisia poate înainta cazurile Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 229 87166 – Tel. mobil: +32 498 98 7166)

 1. Drepturile călătorilor: Comisia solicită GRECIEI și LUXEMBURGULUI să asigure aplicarea normelor în cazul pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul

Comisia Europeană a solicitat Greciei și Luxemburgului să adopte măsurile necesare pentru aplicarea corectă a drepturilor pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul [Regulamentul (UE) nr. 181/2011]. Luxemburgul nu a instituit încă un sistem de penalități care să asigure respectarea deplină a regulamentului. În Grecia, autoritatea națională desemnată nu are abilitatea de a impune aplicarea normelor, inclusiv a amenzilor, pentru anumite tipuri de servicii de călătorie cu autobuzul sau autocarul care intră în sfera de aplicare a regulamentului. Regulamentul stabilește drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul în UE și a devenit aplicabil de la 1 martie 2013, dată până la care statele membre aveau obligația legală de a îndeplini cerințele menționate. Cererile au fost adresate sub forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Grecia și Luxemburgul au la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate pentru aplicarea corectă a regulamentului; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Grecia și Luxemburgul în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Transportul rutier: Comisia solicită AUSTRIEI să pună capăt tratamentului inegal din cadrul sistemului de taxare pentru trecerea prin tunelul Felbertauern

Comisia Europeană a solicitat în mod oficial Austriei să modifice sistemul de taxare pentru trecerea prin tunelul Felbertauern din Alpii austrieci, astfel încât să se alinieze la principiul nediscriminării din motive de naționalitate, conform articolului 18 din TFUE și, în ceea ce privește camioanele, și la anumite dispoziții ale Directivei „Eurovinieta” 1999/62/CE. Sistemul de taxare aplicat în prezent prevede tarife diferite, în funcție de locul de înregistrare a vehiculului. Comisia consideră că nivelul diferențelor este disproporționat de înalt în cazul autovehiculelor private, iar, în cazul vehiculelor comerciale, diferențierea denaturează în plus concurența dintre operatori. Solicitarea din partea Comisiei are forma unui aviz motivat, a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. În absența unui răspuns satisfăcător din partea Austriei în termen de două luni, Comisia poate trimite Austria în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Securitatea socială: Comisia solicită BELGIEI să accepte certificatele de afiliere ale lucrătorilor la sistemul de securitate socială al unui alt stat membru

Comisia Europeană a solicitat Belgiei să accepte documentele lucrătorilor mobili care atestă faptul că aceștia contribuie la sistemul de securitate socială al unui alt stat membru. Normele belgiene actuale permit autorităților din această țară să nu recunoască astfel de documente și să oblige în mod unilateral astfel de lucrători mobili să se supună legislației belgiene în domeniul securității sociale, încălcându-se astfel legislația UE.

Documentul numit „documentul portabil A1” le este emis lucrătorilor detașați temporar într-un alt stat membru (pentru o perioadă de până la doi ani), precum și celor care lucrează în mai multe țări simultan, pentru a dovedi că aceștia își achită contribuțiile sociale în statul membru emitent. Conform legislației UE, confirmată în mod constant de Curtea de Justiție a UE, celelalte state membre au obligația de a accepta aceste documente, atâta vreme cât ele nu sunt retrase sau declarate nevalabile de statul membru emitent.

Ca protecție împotriva abuzurilor sau fraudelor, există norme UE specifice și clare pentru verificarea valabilității acestor documente. Aceste norme stabilesc termene-limită până la care celelalte state membre trebuie să răspundă cererilor de verificare a valabilității documentelor și prevăd o procedură de conciliere în caz de dezacord. Cu toate acestea, Belgia a ales să nu utilizeze această procedură bine stabilită, ci să acționeze unilateral.

Cererea Comisiei are forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Belgia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vedere remedierii situației. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: J. Todd - Tel.: +32 229 94107 - Tel. mobil: +32 498 99 4107)

 1. Transporturi: Comisia solicită BELGIEI să respecte legislația UE privind tarifele de aeroport

Comisia Europeană a solicitat Belgiei să transpună pe deplin în legislația națională Directiva 2009/12/CE privind tarifele de aeroport, directiva fiind aplicabilă celui mai mare aeroport din fiecare stat membru și tuturor aeroporturilor din UE prin care trec peste 5 milioane de pasageri pe an. Tarifele de aeroport sunt comisioane pe care companiile aeriene le plătesc aeroporturilor pentru utilizarea infrastructurilor acestora. Directiva stabilește standarde minime de calculare a tarifelor de aeroport în vederea evitării discriminării și asigurării unei concurențe echitabile între toate companiile aeriene care utilizează aeroporturile din UE. Aceasta ține seama de diferitele sisteme de tarifare ale aeroporturilor, care sunt impuse de autoritățile naționale, și se bazează pe politicile tarifare pentru aeroporturi și serviciile de navigație aeriană stabilite de către Organizația Aviației Civile Internaționale. Toate statele membre ale UE erau obligate prin lege să pună în aplicare pe deplin directiva până în martie 2011.

Până în prezent, Belgia nu a transpus corect în legislația națională anumite cerințe ale directivei, mai exact dispozițiile privind instituirea unui sistem de consultare privind tarifele între aeroporturi și companiile aeriene și privind instituirea unei autorități de supraveghere independente, care să arbitreze disputele referitoare la tarife apărute între aeroporturi și companiile aeriene. Solicitarea a fost adresată sub forma unui aviz motivat în cadrul procedurii UE de constatarea a neîndeplinirii obligațiilor. Belgia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate pentru transpunerea pe deplin a directivei; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Belgia în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Libertatea de stabilire și de a presta servicii: Comisia solicită BULGARIEI să respecte normele UE

Astăzi, Comisia Europeană a solicitat Bulgariei să respecte normele UE privind libertatea de stabilire și libera circulație a serviciilor (articolele 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea UE și articolele 15 și 16 din Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne). Bulgaria a stabilit tarife minime pentru serviciile furnizate de veterinari, ceea ce le restricționează prestatorilor de servicii străini libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii. Conform legii respective, în fiecare an, autoritățile bulgare stabilesc prețurile minime pentru activitățile veterinare, cu excluderea activităților legate de controlul, eradicarea și prevenirea bolilor animalelor. Dacă Bulgaria nu abolește formula de tarifare minimă pentru serviciile veterinare, accesul pe piață va continua să fie semnificativ restricționat și să împiedice noii operatori care intră pe piață să concureze prin intermediul prețului serviciilor veterinare. Acest lucru le răpește clienților posibilitatea de a obține servicii la un alt preț. Până în prezent, această cerință tarifară nu a fost abolită și, prin urmare, Comisia solicită Bulgariei, printr-un aviz motivat, să întreprindă cele necesare pentru respectarea deplină a normelor UE. Dacă autoritățile bulgare nu iau măsuri în termen de două luni, Comisia poate deferi cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 296 44 50 - Tel. mobil: +32 498 964450)

 1. Mediu: Comisia solicită BULGARIEI să modifice legislația în domeniul apelor

Comisia Europeană trimite Bulgariei două avize motivate privind legislația în domeniul apelor. Primul se referă la problemele de transpunere în legislația națională a Directivei-cadru privind apa. Comisia a efectuat o analiză a legislației bulgare, în urma căreia a identificate mai multe deficiențe; prin urmare, a trimis două scrisori de punere în întârziere, în noiembrie 2009 și, respectiv, în septembrie 2013. Deși Bulgaria și-a modificat între timp legislația și a recunoscut majoritatea deficiențelor, nu a adoptat toate măsurile necesare pentru corectarea acestora, iar anumite detalii tehnice, precum lipsa anumitor standarde de monitorizare a elementelor calitative, nu au fost încă abordate corespunzător.

Cel de-al doilea aviz motivat se referă la nealinierea pe deplin a legislației naționale la Directiva privind apa potabilă, care este menită să protejeze sănătatea umană de efectele negative ale oricărei contaminări a apei destinate consumului uman. Acțiunea prezentă este urmarea celor două scrisori de punere în întârziere trimise Bulgariei în noiembrie 2009 și, respectiv, în septembrie 2013. Deși multe dintre problemele semnalate inițial au fost rezolvate, Comisia îndeamnă acum autoritățile bulgare să corecteze și restul deficiențelor, de exemplu, asigurându-se că este interzisă orice furnizare de apă destinată consumului uman care constituie un pericol potențial pentru sănătatea umană sau că utilizarea unui astfel de tip de apă este restricționată. Dacă Bulgaria nu întreprinde cele necesare în termen de două luni, Comisia poate înainta cazurile Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Comisia solicită GERMANIEI să respecte Directiva privind sistemele de climatizare ale autovehiculelor

Comisia a adresat astăzi o cerere oficială Germaniei, prin care îi solicită acestei țări să ia măsurile necesare pentru aplicarea Directivei UE privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor (2006/40/CE). Directiva prevede interzicerea treptată a utilizării gazelor fluorurate cu efect de seră - care au un puternic potențial de încălzire globală - în sisteme de climatizare ale autovehiculelor.

Germania a încălcat legislația UE prin faptul că a permis unui producător de autovehicule german să comercializeze pe piața UE, între ianuarie și iunie 2013, vehicule care nu respectau dispozițiile directivei și a decis să nu impună niciun fel de măsuri de remediere producătorului respectiv. În plus, în mai 2013, autoritățile de omologare din Germania au acceptat cererea producătorului de a înceta utilizarea omologărilor de tip actuale pentru vehiculele respective și de a extinde, în schimb, vechile omologări pentru acele vehicule. Comisia consideră că, prin acordarea acestor extinderi, autoritățile germane au evitat aplicarea Directivei privind sistemele de climatizare, împiedicând prin urmare directiva să producă efectele dorite.

Comisia este decisă să se asigure că se ating obiectivele climatice ale directivei și că legea se aplică în mod uniform în întreaga piață internă a UE, astfel încât condițiile de concurență echitabilă să fie respectate pentru toți operatorii economici.

Germania are acum la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare pentru a se conforma solicitării Comisiei. În caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința acestei chestiuni.

(Pentru mai multe informații: M. Sagredo - Tel.: +32 229 68589 – Tel. mobil: +32 498 98 1631)

 1. Impozitare: Comisia solicită ESTONIEI să își modifice legislația privind vânzarea și comercializarea țigărilor

Comisia Europeană a adresat o cerere oficială Estoniei de a-și modifica legislația în domeniul accizelor pentru comercializarea țigărilor. În Estonia, se stabilește o limită de timp pentru vânzarea țigărilor, legată de timbrul fiscal aplicat pe ambalaj. La trei luni după intrarea în vigoare a unui nou design de marcă fiscală, țigările care poartă vechea marcă fiscală nu mai pot fi puse în vânzare. Conform legislației UE, acciza pentru produsele din tutun trebuie percepută la rata aplicabilă la data la care produsele sunt eliberate pentru consum. Nu există nicio dispoziție în legislația UE care să permită statelor membre să limiteze, din motive fiscale, distribuția produselor din tutun deja eliberate. Prin urmare, această interdicție a vânzării nu este justificată.

Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat (a doua etapă din cadrul procedurii UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor). Dacă normele în cauză nu sunt puse în conformitate în termen de două luni, Comisia poate înainta cazul Curții de Justiție a UE. (Ref.: 2012/2135)

(Pentru mai multe informații: F. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 1. Impozitare: Comisia solicită GRECIEI să își modifice legislația privind stațiile de benzină scutite de taxe vamale de la punctele terestre de trecere a frontierei

Comisia Europeană a adresat o cerere oficială Greciei de a modifica legislația care permite stațiilor de benzină de la punctele terestre de trecere a frontierei de la Kipi (cu Turcia), Kakkayia (Albania) și Evzoni (FYROM) să vândă carburanți fără taxe vamale. Comisia consideră că, atunci când un autovehicul este alimentat, carburantul trebuie să se considere vândut pentru consum și, prin urmare, nu poate să rămână în regim de scutire de taxe vamale. Ca atare, ar trebui percepute accize la vânzarea carburantului respectiv, conform directivei europene referitoare la regimul accizelor. Cererea este formulată sub forma unui aviz motivat. Dacă, în termen de două luni, nu se iau măsurile necesare pentru respectarea legislației, Comisia poate trimite Grecia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. (Ref.: 2013/2038)

(Pentru mai multe informații: F. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 1. Impozitare: Comisia solicită GRECIEI să înceteze impozitarea discriminatorie a navelor care arborează pavilioane străine

Comisia Europeană a cerut oficial Greciei să modifice normele fiscale discriminatorii aplicate navelor care arborează pavilioane străine. Conform normelor fiscale din Grecia, navele care arborează pavilion elen și anumite vase gestionate din Grecia sunt scutite de impozit pe venit și fac subiectul unui impozit simplificat și al unei taxe pe tonaj mai mici pentru activitățile maritime. Pe de altă parte, navele care arborează pavilioane străine face obiectul unui regim fiscal mai puțin favorabil. În plus, legislația elenă permite o scutire de impozite pe dividendele de la entități care utilizează nave sub pavilion elen, dar nu și pentru dividendele de la companii care utilizează nave sub pavilion străin.

Comisia consideră că aceste norme sunt contrare normelor UE privind libertatea de stabilire, libertatea de a presta servicii și libera circulație a capitalului. Solicitarea Comisiei are forma unui aviz motivat. În cazul în care Grecia nu se conformează acestei cereri în termen de două luni, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene. (Ref.: 2012/4155)

(Pentru mai multe informații: F. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 1. Comisia solicită GRECIEI să pună în aplicare normele privind permisul unic și un set clar de drepturi pentru lucrătorii migranți legali

Comisia Europeană este preocupată de faptul că Grecia nu a întreprins suficiente măsuri pentru punerea în aplicare a Directivei 2011/98/CE. Directiva introduce o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul unui stat membru al UE, precum și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru. Așa-numita Directivă privind permisul unic trebuia să fie pusă în aplicare până la 25 decembrie 2013.

În pofida unei scrisori de punere în întârziere trimisă în luna ianuarie a acestui an (prima etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor), autoritățile elene nu au notificat încă nicio măsură de transpunere.

Din acest motiv, Comisia a decis astăzi trimiterea unui aviz motivat adresat Greciei. Grecia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a alinia legislația națională la cea a UE. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Grecia în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: M. Cercone - Tel. +32 229 80963 – Tel. mobil +32 498 98 2349)

 1. Mediu: Comisia solicită SPANIEI să închidă depozitele de deșeuri necontrolate

Comisia Europeană îndeamnă Spania să ia măsuri cu privire la mai multe depozite de deșeuri necontrolate, care, deși nu mai funcționează, necesită încă să fie închise, sigilate și restaurate. Conform legislației UE, deșeurile trebuie recuperate sau eliminate în condiții controlate. Prin faptul că nu adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că gestionarea deșeurilor se efectuează fără a se pune în pericol sănătatea umană sau mediul, Spania își încalcă obligațiile în temeiul Directivei-cadru privind deșeurile, principalul instrument legislativ al UE în acest domeniu.

Spania mai are 63 de depozite de deșeuri, în întreaga țară, care trebuie închise, sigilate și restaurate. Deși Spania convenise să încheie aceste lucrări până la sfârșitul anului 2011, data finalizării operațiunilor a fost amânată până în 2016; prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat. Scrisoarea de astăzi urmează unei scrisori de punere în întârziere trimisă Spaniei în martie 2007 și unui prim aviz motivat, trimis în octombrie 2008 (a se vedea IP/08/1537). În cazul în care Spania nu se conformează dispozițiilor directivei, cauza poate fi înaintată Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Mediu: Comisia îndeamnă FINLANDA să își actualizeze legislația în domeniul apelor

Comisia Europeană solicită Finlandei să își alinieze legislația națională la Directiva-cadru privind apa, pentru a îmbunătăți calitatea apelor de suprafață și a apelor subterane. Constatarea neîndeplinirii obligațiilor a avut loc cu câțiva ani în urmă și, deși Finlanda a adoptat o nouă Lege a apelor în 2011, persistă deficiențe tehnice, atât pe continent, cât și în ceea ce privește insulele Åland. Conform directivei, pentru a preveni deteriorarea corpurilor de apă, statele membre trebuie să elaboreze programe de măsuri care trebuie actualizate conform planurilor de management al bazinelor hidrografice prevăzute de legislație. Comisia consideră că starea apelor riscă să sufere ca urmare a programării propuse de Finlanda pentru actualizările menționate. De asemenea, Comisia consideră că insulele Åland necesită o legislație specifică privind deteriorarea din cauza unor evenimente neprevăzute, cum ar fi inundațiile. Dacă Finlanda nu oferă un răspuns în termen de două luni, Comisia poate trimite cauza în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Timpul de lucru: Comisia solicită FRANȚEI să respecte drepturile anumitor ofițeri de poliție de a avea un timp de lucru maxim și perioade minime de repaus

Comisia Europeană a solicitat Franței să respecte drepturile anumitor ofițeri de poliție de a avea un timp de lucru maxim și perioade minime de repaus, așa cum prevede Directiva privind timpul de lucru (2003/88/CE). Potrivit legislației franceze, mai multe drepturi de bază cuprinse în Directiva privind timpul de lucru, cum ar fi limita de 48 de ore pentru timpul mediu de lucru pentru fiecare perioadă de șapte zile și dreptul la repaus compensator, nu sunt garantate anumitor ofițeri de poliție.

Directiva cuprinde o excepție de la dreptul la un timp de lucru maxim și la perioade minime de repaus în cazul lucrătorilor care își pot stabili singuri timpul de lucru, cum sunt cadrele de conducere. Însă ofițerii de poliție francezi în discuție nu se încadrează, totuși, în această categorie, întrucât nu au posibilitatea deplină de a-și stabili ei înșiși timpul de lucru.

Solicitarea a fost adresată sub forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Franța are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru a alinia legislația națională la cea a UE. În caz contrar, Comisia ar putea decide să trimită Franța în fața Curții Europene de Justiție.

(Pentru mai multe informații: J. Todd - Tel.: +32 229 94107 - Tel. mobil: +32 498 99 4107)

 1. Impozitare: ITALIEI i se solicită să modifice legislația discriminatorie privind taxa de succesiune

Comisia a solicitat Italiei să-și modifice legislația privind taxa de succesiune, care discriminează moștenirile în favoarea organizațiilor fără scop lucrativ din alte state membre ale UE sau din state membre ale SEE. Conform legislației italiene, moștenirile în favoarea organizațiilor fără scop lucrativ care urmăresc obiective de interes public sau social sunt scutite de taxe. Cu toate acestea, moștenirile similare în favoarea unor organizații fără scop lucrativ stabilite în altă parte în interiorul UE/SEE primesc această scutire de taxe doar dacă există un acord de reciprocitate cu statul membru respectiv (adică dacă și țara în discuție acordă această scutire organizațiilor fără scop lucrativ italiene). Dacă nu există această reciprocitate, taxa de succesiune se ridică la 8 % din valoarea acesteia. Ca urmare, taxele de succesiune în favoarea entităților fără scop lucrativ străine sunt în mod frecvent mai mari decât taxele în favoarea celor italiene. În plus, legislația italiană exclude obligațiunile și titlurile de stat italiene din masa succesorală, în vreme ce obligațiunile și titlurile de stat emise de alte țări membre ale UE sau ale SEE nu au dreptul la această scutire.

Comisia consideră că aceste dispoziții sunt discriminatorii și constituie restricții nejustificate ale liberei circulații a capitalului. Solicitarea adresată Italiei are forma a două avize motivate. Dacă Italia nu se conformează în termen de două luni, Comisia poate deferi cazul Curții. (ref.:2012/2156 și 2012/2157)

(Pentru mai multe informații: F. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 1. Drepturile călătorilor: Comisia solicită ITALIEI să pună în aplicare pe deplin normele privind pasagerii care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare

Comisia Europeană a solicitat Italiei să pună în aplicare pe deplin Regulamentul privind drepturile pasagerilor pentru serviciile/croazierele oferite pe mare și pe căi navigabile interioare, având ca punct de plecare sau de destinație porturi italiene. Italia nu a instituit încă o autoritate națională pentru tratarea plângerilor pasagerilor și pentru asigurarea aplicării regulamentului. În plus, Italia nu a stabilit norme privind penalitățile în caz de încălcare a regulamentului.

Regulamentul stabilește drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare în UE și a devenit aplicabil la 18 decembrie 2012, dată până la care toate statele membre aveau obligația legală de a îndeplini cerințele menționate. Cererea a fost adresată sub forma unui aviz motivat în cadrul procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Italia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate pentru aplicarea corectă a regulamentului; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Italia în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Mediu: Comisia cere LETONIEI să își alinieze legislația în domeniul deșeurilor

Un aviz motivat este trimis în prezent Letoniei, întrucât această țară nu a transpus în mod corect Directiva-cadru privind deșeurile în legislația națională. Comisia a trimis deja, la 18 octombrie 2013, un aviz motivat pe această temă și, deși multe dintre problemele inițiale au fost rezolvate, au rămas totuși câteva deficiențe. Acestea se referă în special la transpunerea parțială sau incorectă a cerințelor privind subprodusele, încetarea statutului de deșeu și gestionarea deșeurilor periculoase. Deși Letonia a recunoscute aceste deficiențe, nu au fost adoptate încă măsuri de corectare. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat, oferind Letoniei două luni pentru a acționa. În cazul în care nu se achită de această obligație, cauza poate fi înaintată Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Transportul feroviar: Comisia cere ȚĂRILOR DE JOS să transpună pe deplin legislația UE privind interoperabilitatea feroviară

Comisia Europeană a solicitat Țărilor de Jos să își alinieze normele naționale la dispozițiile Directivei 2008/57/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar, în special în ceea ce privește autorizarea vehiculelor. Directiva este menită să stabilească condițiile pentru realizarea interoperabilității, respectiv compatibilitatea infrastructurii, a materialului rulant, a semnalizării și a altor subsisteme din cadrul sistemului feroviar, în cadrul sistemului de transport feroviar european. Legislația UE privind interoperabilitatea feroviară trebuie să se aplice în toate statele membre pentru a le permite operatorilor feroviari să își ofere serviciile în întreaga Europă, permițând astfel sectorului feroviar să concureze efectiv cu celelalte moduri de transport și mutând transportul de marfă înspre modalități de transport mai ecologice.

Legislația în cauză ar fi trebuit să fie în vigoare de la 19 iulie 2010. Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Țărilor de Jos în această privință în aprilie 2014 și trimite în prezent un aviz motivat (cea de-a doua etapă a procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor). Țările de Jos au la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei. Dacă Țările de Jos nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestei chestiuni.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Aviație: Comisia solicită POLONIEI să adopte normele privind cerul unic european

Astăzi, Comisia a trimis Poloniei un aviz motivat din cauză că această țară nu a adaptat legislația poloneză la cerințele UE privind gestionarea fluxului de trafic aerian [Regulamentul (UE) nr. 255/2010 al Comisiei]. Normele naționale ar fi trebuit să fie în vigoare încă din 2011, pentru a optimiza capacitatea disponibilă a spațiului aerian. În practică, regulamentul le impune operatorilor de aeronave să își respecte planurile de zbor și sloturile alocate, precum și să-și coordoneze operațiunile cu furnizorii de servicii de trafic aerian și cu unitatea centrală de management al fluxurilor de trafic aerian. Statele membre ale UE au obligația de a stabili penalități în caz de încălcare a acestor dispoziții și de a lua toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestora. Este necesară stabilirea unor norme naționale privind penalitățile pentru a se combate utilizarea de planuri de zbor abuzive sau multiple și utilizarea incorectă a sloturilor, întrucât aceste practici scad eficacitatea gestionării traficului aerian. Polonia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate pentru transpunerea pe deplin a regulamentului; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Polonia în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Mediu: Comisia solicită PORTUGALIEI să ia măsuri pentru a diminua poluarea aerului

Portugalia nu își protejează cetățenii de poluarea cu particule fine (PM10). Particulele PM10 provin din emisiile generate de industrie, trafic și încălzirea locuințelor, ele putând cauza astm, afecțiuni cardiovasculare, cancer pulmonar și deces prematur. În conformitate cu legislația UE, statele membre au obligația de a limita expunerea cetățenilor la particulele de acest tip. Cetățenii din anumite zone din Lisabona, Porto, Aveiro/Ílhavo și Estareja au fost expuși în mod continuu sau aproape continuu unor niveluri nesănătoase de PM10 încă din 2005, potrivit ultimelor rapoarte din 2012. Comisia consideră că ar fi trebuit întreprinse acțiuni în această privință încă din 2005 pentru protejarea sănătății cetățenilor și solicită Portugaliei să ia măsuri de perspectivă rapide și eficiente pentru ca perioada de neconformitate să fie cât mai scurtă posibil. Acțiunea de astăzi, sub forma unui aviz motivat, urmează unei scrisori de punere în întârziere trimise în noiembrie 2013. Curtea de Justiție a UE a emis deja o hotărâre împotriva Portugaliei, în noiembrie 2012, pentru nivelurile excesive de PM10 din Lisabona și Porto, pentru perioada 2005-2007. Dacă Portugalia nu acționează, Comisia poate sesiza cazul Curții de Justiție a UE din nou, inclusiv pentru a solicita impunerea de amenzi.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Mediu: Comisia solicită ROMÂNIEI să ia măsuri pentru a diminua poluarea aerului

România nu își protejează cetățenii de poluarea cu particule fine (PM10). Aceste particule fine provin din emisiile generate de industrie, trafic și încălzirea locuințelor și pot cauza astm, afecțiuni cardiovasculare, cancer pulmonar și deces prematur. În conformitate cu legislația UE, statele membre au obligația de a limita expunerea cetățenilor la particulele de acest tip. Cetățenii din anumite zone din București, Brașov și Iași au fost expuși în mod aproape continuu unor niveluri nesănătoase de PM10 încă din 2007, potrivit ultimelor rapoarte din 2012. Comisia consideră că România nu a întreprins acțiunile necesare încă din 2007 pentru protejarea sănătății cetățenilor și solicită României să ia măsuri de perspectivă rapide și eficiente pentru ca perioada de neconformitate să fie cât mai scurtă posibil. Acțiunea de azi, care este din punct de vedere tehnic un aviz motivat suplimentar, urmează unei scrisori de punere în întârziere suplimentare transmisă în februarie 2013. Dacă România nu acționează, Comisia poate sesiza cazul Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Prescripțiile medicale: Comisia îndeamnă ROMÂNIA să notifice transpunerea deplină a normelor de recunoaștere a prescripțiilor emise în alt stat membru

Astăzi, Comisia a adresat o cerere oficială României de a asigura transpunerea deplină a Directivei de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoașterii prescripțiilor medicale emise în alt stat membru (2012/52/UE). Directiva este menită să sporească capacitatea farmaciștilor de a înțelege și de a elibera prescripții emise într-o altă țară din UE pacienților care își exercită dreptul la asistență medicală transfrontalieră. Ea impune statelor membre să se asigure că prescripțiile care urmează să fie utilizate într-un alt stat membru cuprind un anumit număr de elemente, stabilite în anexa la directivă. Directiva a fost transpusă parțial de România.

Cu toate acestea, până în prezent, România nu a transpus pe deplin această directivă în legislația națională, în pofida solicitării de a o transpune până la 25 octombrie 2013. România are la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a transpune Directiva 2012/52/UE. În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate, Comisia poate înainta cazul Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 229 87166 – Tel. mobil: +32 498 98 7166)

 1. Mediu: Comisia solicită REGATULUI UNIT să își actualizeze legislația privind mercurul

Comisia Europeană îndeamnă Regatul Unit să finalizeze transpunerea unei modificări a legislației UE privind depozitarea mercurului metalic considerat deșeu în legislația națională (Directiva 2011/97/UE). După examinarea modificărilor aduse reglementărilor din UK privind permisele de mediu și reglementărilor privind depozitele de deșeuri din Scoția, Comisia nu este convinsă că modificarea menționată adusă legislației privind depozitarea mercurului a fost transpusă în mod clar și suficient. Modificarea se referă la cerințele tehnice privind depozitarea temporară a mercurului metalic, un element foarte toxic pentru oameni, pentru ecosisteme și pentru viața sălbatică. Prin urmare, se trimite un aviz motivat, iar în cazul în care UK nu acționează în termen de două luni, cauza poate fi trimisă în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Scrisori de punere în întârziere

 1. Depozite bancare: BULGARIA trebuie să le permită clienților băncilor accesul la banii proprii

Comisia Europeană deschide proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Republicii Bulgaria din cauză că această țară nu a transpus corect articolul 1 alineatul (3) și articolul 10 alineatul (1) din Directiva 94/19/CE (Directiva privind sistemele de garantare a depozitelor), precum și din cauză că nu respectă principiul liberei circulații a capitalului, conform articolului 63 din TFUE.

Prin deschiderea acestei proceduri, Comisia își exercită responsabilitatea legată de monitorizarea respectării legislației UE de către statele membre. Comisia se așteaptă ca titularii conturilor de depozit să primească imediat acces la depozitele bancare pe care le dețin.

(Pentru mai multe informații: IP/14/1041 - C. Hughes - Tel.: +32 2 296 44 50 - Tel. mobil: +32 498 964450)


Side Bar