Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 25 września 2014 r.

Główne wrześniowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 147 decyzji, w tym 39 uzasadnionych opinii i 4 decyzje dotyczące wniesienia spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono streszczenie najważniejszych decyzji. Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

 1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 1. Środowisko: Komisja Europejska zwraca się do Trybunału o nałożenie na GRECJĘ kary pieniężnej w związku z nieprawidłowym zarządzaniem odpadami niebezpiecznymi

Komisja Europejska ponownie kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Grecji w związku ze złą sytuacją w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Pięć lat od pierwszego wyroku w tej sprawie Grecja nadal nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z norm UE. Dlatego Komisja wnosi o nałożenie kary pieniężnej, proponując kwotę ryczałtową w wysokości 14 904 736 euro oraz dzienną karę pieniężną w wysokości 72 864 euro płatną do dnia, w którym Grecja spełni swoje zobowiązania.

(Dodatkowe informacje: IP/14/1037 - J. Hennon - tel. +32 229 53593 - tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Podatki: NIEMCY pozwane do Trybunału z powodu przepisów dotyczących zwrotu VAT dla podmiotów spoza UE

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Niemcom w związku ich przepisami dotyczącymi wniosków o zwrot VAT, które dyskryminują podmioty spoza UE.

Na mocy niemieckich przepisów w sprawie VAT, aby uzyskać zwrot VAT naliczonego za towary i usługi, podatnicy mający siedzibę poza UE muszą osobiście podpisać wniosek.

Natomiast podatnicy mający siedzibę w Niemczech lub w UE mogą upoważnić do podpisania lub złożenia ich wniosku o zwrot VAT osobę trzecią.

We wrześniu 2012 r. Komisja skierowała do Niemiec uzasadnioną opinię, zwracając się o zmianę tych przepisów (zob. MEMO/2012/708). Niemieckie władze nie dostosowały jednak swych przepisów do prawa UE.

(Dodatkowe informacje: IP/14/1038 - E. Traynor - tel. +32 229 21548 - tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Gospodarka morska: Komisja pozywa HISZPANIĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z bezpieczeństwem w jej portach

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciw Hiszpanii w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdyż 20 hiszpańskich portów nie przyjęło i nie wdrożyło do tej pory planów ochrony portu.

Głównym celem europejskiej polityki bezpieczeństwa portów jest realizacja ochrony połączeń morskich stanowiących część łańcucha logistycznego transportu, na poziomie statków oraz obiektów portowych, przed ryzykiem zamachów i podobnych zagrożeń. Celem dyrektywy 2005/65/WE w sprawie wzmocnienia ochrony portów jest zagwarantowanie wysokiego i jednakowego poziomu ochrony we wszystkich portach europejskich, w szczególności poprzez wdrożenie planu ochrony portu, określającego środki, jakie należy podjąć, aby zagwarantować ochronę portu.

(Dodatkowe informacje: IP/14/1039 - H. Kearns - tel. +32 229 87638 - tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Podatki: Komisja pozywa NIDERLANDY do Trybunału w związku ze zwolnieniem z VAT działalności związanej z uprawianiem sportów wodnych

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Niderlandom w związku niedopełnieniem obowiązku pełnego przestrzegania przepisów w zakresie zwolnień z VAT działalności związanej z uprawianiem sportów wodnych.

Na mocy dyrektywy w sprawie VAT usługi w zakresie sportu lub edukacji fizycznej świadczone przez organizacje niedochodowe są zwolnione z VAT.

Niderlandy przyznają jednak to zwolnienie tylko w przypadkach, gdy przedmiotowe organizacje zatrudniają do świadczenia tych usług nie pracowników, lecz wolontariuszy. Komisja uważa, że dyrektywa w sprawie VAT nie dopuszcza stosowania tego dodatkowego warunku.

Komisja wystosowała wcześniej uzasadnioną opinię, formalnie wzywając Niderlandy do wypełnienia przepisów dyrektywy w sprawie VAT, ale niderlandzkie władze odmówiły zmiany prawa.

(Dodatkowe informacje: IP/14/1040 - E. Traynor - tel. +32 229 21548 - tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Uzasadnione opinie

 1. Energia: BELGIA, LUKSEMBURG, ŁOTWA, NIDERLANDY i SŁOWENIA wezwane do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących minimalnych zapasów ropy naftowej

Komisja wezwała dziś formalnie Belgię, Luksemburg, ‎‎‎Łotwę, Niderlandy i Słowenię do podjęcia działań zmierzających do pełnego wywiązania się z ich zobowiązań na mocy przepisów UE w zakresie zapasów ropy naftowej. Dyrektywa w sprawie zapasów naftowych (2009/119/WE) nakłada na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych odpowiadających wyższej z dwu wartości: 90 dni średniego dziennego przywozu netto lub 61 dni średniego dziennego zużycia krajowego. Dyrektywę należało transponować do dnia 31 grudnia 2012 r. Biorąc pod uwagę znaczenie ropy naftowej w koszyku energetycznym UE, znaczące uzależnienie od źródeł zewnętrznych w zakresie dostaw ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz niestabilność sytuacji geopolitycznej w wielu regionach produkcji, jest absolutnie konieczne, aby wszystkie państwa UE przestrzegały tych przepisów, w celu zagwarantowania konsumentom stałego dostępu do produktów ropopochodnych.

Komisja Europejska przesłała dziś uzasadnione opinie do czterech państw członkowskich (Luksemburga, ‎‎Łotwy, Niderlandów i Słowenii), które tylko częściowo transponowały wymagania dyrektywy. Belgia otrzymała uzasadnioną opinię w czerwcu 2013 r. Od tego czasu Belgia przyjęła przepisy mające doprowadzić do zgodności z przedmiotowymi przepisami UE, jednak z oceny Komisji wynika, że transpozycja dyrektywy nadal jest częściowa. W związku z tym Komisja wydała dziś dodatkową uzasadnioną opinię adresowaną do Belgii.

Jeżeli państwa członkowskie nie wywiążą się ze swoich zobowiązań prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy przeciw nim do Trybunału Sprawiedliwości. W styczniu 2013 r. wszczęto postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw 17 państwom członkowskim, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań w zakresie transpozycji. Wezwanie do usunięcia uchybienia przesłano do: Belgii, Bułgarii, Cypru, Republiki Czeskiej, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, ‎Łotwy, Malty, Niderlandów, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Węgier i Zjednoczonego Królestwa. W czerwcu 2013 r. uzasadnione opinie zostały już wysłane do: Belgii, Cypru, Republiki Czeskiej, Portugalii i Rumunii. Komisja bada sytuację w innych państwach członkowskich, przeciw którym wszczęto postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, i obecnie podjęte kroki mogą w następnych cyklach decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zostać uzupełnione o dalsze uzasadnione opinie. Więcej informacji na temat zabezpieczenia dostaw ropy.

(Dodatkowe informacje: M. Holzner – tel. +32 229 60196 – tel. kom. +32 498 98 2280)

 1. Transport kolejowy: Komisja wzywa ESTONIĘ, GRECJĘ i WĘGRY do pełnej transpozycji przepisów UE w zakresie bezpieczeństwa kolei

Komisja Europejska wezwała Estonię, Grecję i Węgry do dostosowania przepisów krajowych do dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei. Zarówno w odniesieniu do Grecji jak i Estonii dotyczy to w szczególności niezależności organu dochodzeniowego i jego statusu. W Estonii oprócz tego problematyczne są kwestie certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa oraz zgłaszania wypadków i incydentów organowi dochodzeniowemu. W odniesieniu do Węgier wniosek Komisji dotyczy w szczególności: niezależności krajowego organu ds. bezpieczeństwa, uprawnień krajowego organu ds. bezpieczeństwa do żądania pomocy technicznej od zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych lub innych kompetentnych podmiotów oraz obowiązku zgłaszania przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa wypadków i incydentów organowi dochodzeniowemu.

Celem dyrektywy jest wypracowanie wspólnego europejskiego podejścia do bezpieczeństwa kolei, obejmującego w szczególności: ustanowienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa systemu kolei, bezpieczne zarządzanie infrastrukturą i ruchem kolejowym, role i obowiązki przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury oraz relacji między nimi, wspólne ramy regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa, przepisy, zarządzanie, nadzór nad bezpieczeństwem i niezależne dochodzenia w sprawie wypadków. Przepisy te powinny być stosowane od dnia 30 kwietnia 2006 r. Ważne jest, by przepisy Unii w sprawie bezpieczeństwa kolei były stosowane, tak by sieć kolejową UE charakteryzował jednorodny wysoki poziom bezpieczeństwa.

Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Estonii w maju 2014 r., przeciwko Grecji – w kwietniu 2013 r., a przeciwko Węgrom – w lutym 2014 r. Obecnie przesyłane są uzasadnione opinie (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Trzy wymienione państwa mają dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi. Jeżeli reakcja Estonii, Grecji i Węgier okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Komisja wzywa NIEMCY i SŁOWENIĘ do wprowadzenia przepisów UE dotyczących zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego

Komisja Europejska ponagla Niemcy i Słowenię do przesłania szczegółowych informacji o sposobie, w jaki przepisy UE dotyczące zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) są wprowadzane do ustawodawstw krajowych. Obowiązku tego należało dopełnić do dnia 14 lutego 2014 r. Nowa dyrektywa WEEE zastępuje i aktualizuje starsze przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego i ma na celu zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania WEEE i gospodarowania WEEE dla zdrowia ludzkiego i środowiska lub ograniczanie tych skutków, jak również poprawę efektywności i ogólnych skutków wykorzystania zasobów, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju. Jako że Niemcy i Słowenia nie dotrzymały pierwotnego terminu, w dniu 31 marca 2014 r. przesłano im wezwania do usunięcia uchybienia. Komisja przesyła obecnie uzasadnione opinie i jeżeli państwa członkowskie, do których są one skierowane, w terminie dwóch miesięcy nie podejmą odpowiednich działań, sprawy mogą zostać przekazane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej: Komisja wzywa CZECHY, RUMUNIĘ i SŁOWENIĘ do zgłoszenia pełnej transpozycji przepisów w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej

Komisja Europejska zwróciła się dziś do Republiki Czeskiej, Rumunii i Słowenii z oficjalnym wnioskiem o powiadomienie o pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (2011/24/EU). Zgodnie z dyrektywą pacjenci mogą zdecydować o skorzystaniu z opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim i zwrócić się o zwrot kosztów leczenia w swoim kraju. Systemy opieki zdrowotnej i świadczeniodawcy muszą również zapewnić pacjentom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania świadomego wyboru związanego z leczeniem. Republika Czeska, Rumunia i Słowenia dokonały częściowej transpozycji dyrektywy.

Nie wdrożyły one jednak wszystkich przepisów dyrektywy do prawa krajowego, mimo że termin wdrożenia minął 25 października 2013 r. Państwa te mają dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu pełnego wdrożenia dyrektywy 2011/24/UE. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o odpowiednich środkach może doprowadzić do skierowania sprawy przez Komisję do Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: F. Vincent – tel. +32 229 87166 – tel. kom. +32 498 98 7166)

 1. Prawa pasażerów: Komisja wzywa GRECJĘ i LUKSEMBURG do zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących pasażerów autobusów i autokarów

Komisja Europejska wezwała Grecję i Luksemburg do przyjęcia środków niezbędnych do właściwego stosowania przepisów w zakresie praw pasażerów autobusów i autokarów (rozporządzenie (UE) nr 181/2011). Luksemburg nie wprowadził jeszcze systemu kar mających zagwarantować przestrzeganie przepisów rozporządzenia. W Grecji natomiast wyznaczone organy krajowe nie mogą egzekwować przepisów (w tym kar) w odniesieniu do niektórych usług transportu autobusowego i autokarowego objętych zakresem rozporządzenia. W rozporządzeniu określono prawa pasażerów podróżujących autobusami lub autokarami na terytorium UE. Weszło ono w życie 1 marca 2013 r. – do tej daty wszystkie państwa członkowskie miały obowiązek spełnić jego wymogi. Wnioski mają formę uzasadnionej opinii, stanowiącej część unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Grecja i Luksemburg mają teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych w celu prawidłowego stosowania rozporządzenia. Jeżeli tego nie uczynią, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Transport drogowy: Komisja wzywa AUSTRIĘ do zaprzestania nierównego traktowania przy stosowaniu systemu opłat drogowych przy przejeździe przez Felbertauern

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Austrię do zmiany systemu pobierania opłat za przejazd trasą Felbertauern w Alpach austriackich w celu dostosowania go do zasady niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo zawartej w art. 18 TFUE oraz – w przypadku samochodów ciężarowych – do niektórych przepisów dyrektywy 1999/62/WE w sprawie eurowiniet. Obecny system przewiduje pobieranie różnych opłat w zależności od miejsca rejestracji pojazdu. Komisja jest zdania, że poziom zróżnicowania jest nieproporcjonalnie wysoki w przypadku samochodów prywatnych oraz że zróżnicowanie to zakłóca konkurencję między podmiotami gospodarczymi w przypadku pojazdów użytkowych. Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę przeciw Austrii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Zabezpieczenie społeczne: Komisja wzywa BELGIĘ do honorowania zaświadczeń pracowników o przynależności do systemu zabezpieczeń społecznych innego państwa członkowskiego

Komisja wezwała Belgię do akceptowania przedkładanych przez pracowników mobilnych dokumentów świadczących o płaceniu przez nich składek do systemów zabezpieczeń społecznych w innych państwach członkowskich. Obecnie obowiązujące przepisy zezwalają organom belgijskim na nieuznawanie takich dokumentów i przymusowe obejmowanie pracowników mobilnych belgijskim systemem zabezpieczeń społecznych, co jest sprzeczne z prawodawstwem unijnym.

Tzw. „dokumenty przenośne A1” wydawane są pracownikom tymczasowo oddelegowanym do innego państwa członkowskiego (na okres maksymalnie dwóch lat) oraz osobom pracującym jednocześnie w kilku krajach i stanowią dowód na to, że osoby te płacą składki za zabezpieczenie społeczne w państwie członkowskim, które wydało dokument. Zgodnie z prawem UE i jego konsekwentną interpretacją przez Trybunał Sprawiedliwości UE inne państwa członkowskie są zobowiązane do honorowania takich dokumentów, o ile nie zostały one wycofane lub uznane za nieważne przez państwo członkowskie, które je wydało.

Konkretne i jasno określone przepisy unijne dotyczące weryfikacji ważności tych dokumentów stanowią zabezpieczenie przed nadużyciem lub oszustwem. W przepisach określono terminy, w jakich państwa członkowskie muszą odpowiedzieć na prośby o weryfikację ważności dokumentów oraz ustanowiono procedurę pojednawczą w przypadku sporów. Jednak Belgia nie zdecydowała się na korzystanie z tej uznanej procedury, wybierając jednostronne działanie.

Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Belgia ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu rozwiązania tej kwestii. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Belgii do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd – tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Transport: Komisja zwraca się do BELGII o dostosowanie się do przepisów UE w sprawie opłat lotniskowych

Komisja Europejska wezwała Belgię do pełnej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych. Przepisy dyrektywy mają zastosowanie do największego portu lotniczego w każdym państwie członkowskim oraz do wszystkich portów lotniczych w UE, które obsługują ponad 5 mln pasażerów rocznie. Opłaty lotniskowe to opłaty za korzystanie z infrastruktury, uiszczane przez linie lotnicze na rzecz portów lotniczych. W dyrektywie określono minimalne normy dotyczące obliczania opłat lotniskowych w celu uniknięcia dyskryminacji i zapewnienia uczciwej konkurencji między wszystkimi liniami lotniczymi korzystającymi z lotnisk w UE. Uwzględniono w niej różne systemy nakładania opłat przez lotniska, określane przez organy krajowe oraz oparto się na opracowanych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego wytycznych dotyczących opłat dla portów lotniczych i służb żeglugi powietrznej. Wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane do pełnego wdrożenia dyrektywy do marca 2011 r.

Belgia do dziś nie dokonała transpozycji niektórych wymogów dyrektywy do prawa krajowego. Chodzi tu o przepisy dotyczące ustanowienia systemu konsultowania opłat między portami lotniczymi i liniami oraz ustanowienia niezależnego organu nadzoru, który rozstrzygałby spory między lotniskami a liniami lotniczymi dotyczące opłat. Wniosek ma formę uzasadnionej opinii, stanowiącej część unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Belgia ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych w celu pełnej transpozycji dyrektywy. Jeżeli tego nie uczyni, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do zastosowania się do przepisów UE

Komisja Europejska wezwała dziś Bułgarię do przestrzegania przepisów UE dotyczących swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług (art. 49 i 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 15 i 16 dyrektywy 2006/123/WE w sprawie usług na rynku wewnętrznym). Bułgaria określa minimalny poziom cen za usługi oferowane przez weterynarzy, co stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług przez zagranicznych usługodawców. Zgodnie z przepisami bułgarskimi, organy bułgarskie co roku ustalają minimalne ceny za usługi weterynaryjne z wyjątkiem działalności w zakresie kontroli chorób zwierzęcych, zapobiegania im i ich zwalczania. Jeżeli Bułgaria nie zrezygnuje z ustalania minimalnej wysokości cen stosowanych przez weterynarzy, dostęp do rynku będzie bardzo ograniczony, ponieważ nowe podmioty wchodzące na rynek nie będą mogły ustalać konkurencyjnych cen za usługi weterynaryjne. Powoduje to, że klienci nie mogą korzystać z tańszych usług. Do tej pory nie zniesiono przepisów dotyczących minimalnego poziomu cen, w związku z czym Komisja zwraca się do Bułgarii – w formie uzasadnionej opinii – o podjęcie działań w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami UE. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Bułgaria nie podejmie działań, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 2 296 44 50 – tel. kom. +32 498 964450)

 1. Środowisko: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do zmiany przepisów dotyczących wody

Komisja Europejska kieruje do Bułgarii dwie uzasadnione opinie dotyczące prawodawstwa w dziedzinie wody. Pierwsza z nich dotyczy niedociągnięć przy wdrażaniu do prawa krajowego ramowej dyrektywy wodnej. Komisja przeprowadziła analizę bułgarskich przepisów, która wykazała szereg niedociągnięć, a następnie wysłała dwa wezwania do usunięcia uchybienia: w listopadzie 2009 r. i we wrześniu 2013 r. Chociaż Bułgaria wprowadziła zmiany prawodawstwa i uznała większość niedociągnięć, nie przyjęła wszystkich przepisów mających na celu ich usunięcie. W dalszym ciągu konieczne jest wprowadzenie pewnych poprawek technicznych np. w celu rozwiązania kwestii braku niektórych norm monitorowania jakości.

Druga uzasadniona opinia dotyczy niepełnej zgodności przepisów krajowych z dyrektywą w sprawie jakości wody pitnej, której celem jest ochrona zdrowia ludzkiego przed szkodliwymi skutkami skażenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przed podjęciem tego kroku Komisja skierowała do Bułgarii dwa wezwania do usunięcia uchybienia: w listopadzie 2009 r. i we wrześniu 2013 r. Wiele pierwotnie poruszonych kwestii zostało rozwiązanych, ale Komisja wzywa władze Bułgarii do rozwiązania pozostałych problemów, m.in. przez dopilnowanie wprowadzenia zakazu wszelkich dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, która stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub ograniczenie stosowania takiej wody. Jeżeli Bułgaria w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Komisja wzywa NIEMCY do spełnienia wymogów dyrektywy w sprawie klimatyzacji w samochodach

Komisja zwróciła się dziś do Niemiec z oficjalnym wnioskiem o podjęcie stosownych działań w celu stosowania dyrektywy w sprawie systemów klimatyzacji w pojazdach (2006/40/WE). W dyrektywie przewidziano stopniowy zakaz stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych o wysokim współczynniku ocieplenia globalnego w systemach klimatyzacji w samochodach.

Niemcy naruszyły unijne prawo, ponieważ zezwoliły producentowi niemieckiemu na wprowadzenie do obrotu – między styczniem a czerwcem 2013 r. – pojazdów niezgodnych z przepisami dyrektywy, a następnie nie wprowadziły żadnych środków naprawczych w odniesieniu do tego producenta. Ponadto w maju 2013 r. organy niemieckie przyjęły wniosek tego producenta, w którym zwrócił się on o zaprzestanie stosowania obecnych homologacji typu dla przedmiotowych pojazdów oraz o przedłużenie obowiązywania starych homologacji typu. Komisja jest zdania, że poprzez przyznanie takiego przedłużenia organy niemieckie ominęły konieczność stosowania dyrektywy, co jest sprzeczne z jej zamierzonym celem.

Komisja dokłada wszelkich starań, aby osiągnięto cele dyrektywy w dziedzinie klimatu oraz aby jej przepisy były jednolicie stosowane na unijnym rynku wewnętrznym, co ma zagwarantować równe warunki konkurencji dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

Niemcy mają obecnie dwa miesiące na podjęcie niezbędnych środków w celu zastosowania się do wniosku Komisji. W przeciwnym wypadku Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: M. Sagredo – tel. +32 229 68589 – tel. kom. +32 498 98 1631)

 1. Podatki: Komisja zwraca się do ESTONII o zmianę przepisów dotyczących sprzedaży i wprowadzania do obrotu papierosów

Komisja Europejska zwróciła się do Estonii z oficjalnym wnioskiem o zmianę przepisów akcyzowych dotyczących wprowadzania do obrotu papierosów. W Estonii obowiązuje limit czasowy sprzedaży papierosów powiązany z pieczęcią skarbową na opakowaniu. Trzy miesiące po wejściu w życie nowego wzoru oznaczenia podatkowego, papierosy opatrzone starym oznaczeniem nie mogą już być sprzedawane. Zgodnie z prawem UE akcyza na wyroby tytoniowe musi być pobierana w wysokości obowiązującej w dniu dopuszczenia ich do konsumpcji. W prawie UE nie istnieje przepis zezwalający państwom członkowskim na ograniczenie ze względów podatkowych dystrybucji wyrobów tytoniowych, które już zostały dopuszczone. W związku z tym taki zakaz sprzedaży nie jest uzasadniony.

Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Estonia nie dostosuje prawodawstwa do prawa UE w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. (Nr ref.: 2012/2135)

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Podatki: Komisja zwraca się do GRECJI o zmianę przepisów dotyczących wolnocłowych stacji paliw na granicach państwa

Komisja Europejska zwróciła się do Grecji z oficjalnym wnioskiem o zmianę przepisów zezwalających stacjom paliw na granicy z Turcją (Kipi), Albanią (Kakavia) i FYROM (Evzoni) na sprzedaż paliwa bez akcyzy. Komisja jest zdania, że przy tankowaniu pojazdu paliwo uznaje się za sprzedawane do celów konsumpcyjnych, w związku z czym nie może ono być objęte systemem zawieszenia podatku akcyzowego. Zatem zgodnie z dyrektywą w sprawie podatku akcyzowego należy pobierać akcyzę przy sprzedaży tego paliwa. Wezwanie ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli Grecja nie podejmie w ciągu dwóch miesięcy stosownych środków w celu zapewnienia zgodności z przepisami, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. (Nr ref.: 2013/2038)

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Podatki: Komisja wzywa GRECJĘ do zaprzestania dyskryminacji podatkowej statków pływających pod zagraniczną banderą

Komisja Europejska zwróciła się do Grecji z oficjalnym wnioskiem o zmianę przepisów podatkowych dyskryminujących statki pływające pod zagraniczną banderą. Zgodnie z greckimi przepisami statki pływające pod banderą Grecji oraz niektóre statki zarządzane z Grecji nie są objęte podatkiem dochodowym, tylko uproszczonym i niższym specjalnym tonażowym podatkiem od działalności morskiej. Natomiast statki pływające pod zagranicznymi banderami są objęte mniej korzystnym podatkiem dochodowym. Ponadto prawo greckie zezwala na zwolnienie z podatku dochodowego dywidend podmiotów korzystających ze statków pływających pod banderą Grecji, ale nie zezwala na takie zwolnienie w odniesieniu do przedsiębiorstw korzystających z zagranicznych statków.

Komisja uważa, że przepisy te stoją w sprzeczności z przepisami UE w zakresie swobody przedsiębiorczości, świadczenia usług i swobodnego przepływu kapitału. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli Grecja nie dostosuje swoich przepisów do prawa UE w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. (Nr ref.: 2012/4155)

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Komisja wzywa GRECJĘ do wprowadzenia przepisów dotyczących „jednego zezwolenia” oraz jasnego zestawu praw legalnych pracowników migrujących

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że Grecja nie podjęła wystarczających działań w celu wdrożenia dyrektywy 2011/98/UE. W dyrektywie wprowadzono procedurę jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz wspólny zbiór praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim. Tzw. dyrektywa w sprawie jednego zezwolenia miała zostać wdrożona do dnia 25 grudnia 2013 r.

Pomimo przesłanego w styczniu br. wezwania do usunięcia uchybienia (pierwszy etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego) władze greckie nie zgłosiły jeszcze środka transpozycji.

Dlatego Komisja zdecydowała dziś o wysłaniu Grecji uzasadnionej opinii. Grecja ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych w celu dostosowania prawodawstwa krajowego do prawa UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Grecji do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: M. Cercone – tel. +32 229 80963 – tel. kom. +32 498 98 2349)

 1. Środowisko: Komisja wzywa Hiszpanię do zamknięcia niekontrolowanych wysypisk

Komisja Europejska ponagla Hiszpanię do podjęcia działań w sprawie licznych niekontrolowanych wysypisk, które mimo że są nieczynne, nadal wymagają zamknięcia, zabezpieczenia i działań naprawczych. Prawo UE wymaga odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów w kontrolowanych warunkach. Zaniedbując podjęcia wszelkich koniecznych kroków w celu zagwarantowania gospodarowania odpadami bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez szkody dla środowiska, Hiszpania narusza swe zobowiązania wynikające z ramowej dyrektywy w sprawie odpadów, która jest najważniejszym unijnym aktem prawnym w tej dziedzinie.

W Hiszpanii 63 wysypisk na terenie całego kraju czeka na zamknięcie, zabezpieczenie i działania naprawcze. Hiszpania, choć zobowiązała się wcześniej do zakończenia prac do końca 2011 r., proponuje obecnie przesunięcie terminu do 2016 r., w związku z czym Komisja przesyła uzasadnioną opinię. Dzisiejsze pismo jest kolejnym krokiem po wezwaniu do usunięcia uchybienia przesłanym Hiszpanii w marcu 2007 r. i pierwszej uzasadnionej opinii przesłanej w październiku 2008 r. (zob.IP/08/1537). Jeżeli w terminie dwóch miesięcy Hiszpania nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Środowisko: Komisja wzywa FINLANDIĘ do aktualizacji przepisów dotyczących wody

Komisja Europejska wzywa Finlandię do dostosowania przepisów krajowych do ramowej dyrektywy wodnej w celu poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Naruszenie ma miejsce od wielu lat i choć w 2011 r. Finlandia przyjęła nową ustawę dotyczącą wody, braki techniczne występują zarówno na kontynencie i na Wyspach Alandzkich. Zgodnie z dyrektywą, aby zapobiegać pogarszaniu się stanu wód, państwa członkowskie muszą opracować programy działań, które mają być uaktualniane zgodnie z planami gospodarowania wodami w dorzeczu wymaganymi przez prawodawstwo. Komisja uważa, że stan wód może się pogorszyć w związku z harmonogramem aktualizacji zaproponowanym przez Finlandię. Komisja jest również zdania, że Wyspy Alandzkie powinny wprowadzić przepisy na wypadek pogorszenia się stanu wód w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak powodzie. Jeżeli Finlandia nie udzieli odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Czas pracy: Komisja wzywa FRANCJĘ do przestrzegania praw funkcjonariuszy policji do maksymalnego czasu pracy i minimalnych okresów odpoczynku

Komisja Europejska wezwała Francję do przestrzegania praw niektórych funkcjonariuszy policji do minimalnych okresów odpoczynku i ograniczenia ich godzin pracy zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie czasu pracy (2003/88/WE).. Na mocy prawa francuskiego niektóre z podstawowych praw zawartych w dyrektywie w sprawie czasu pracy (takie jak limit 48 godzin średniego tygodniowego czasu pracy oraz prawo do okresów odpoczynku wyrównawczego) nie są gwarantowane niektórym funkcjonariuszom policji.

Dyrektywa zawiera wyjątek od prawa do limitu czasu pracy oraz do minimalnych okresów odpoczynku w przypadku pracowników, którzy mogą określać własny czas pracy, takich jak kadra zarządzająca. Francuscy funkcjonariusze policji nie są jednak objęci tym wyjątkiem, gdyż nie są oni w stanie sami ustalać w pełni swojego czasu pracy.

Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Francja ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu dostosowania prawodawstwa krajowego do prawa UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Francji do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd – tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Podatki: Komisja wzywa W‎‎‎ŁOCHY do zmiany dyskryminacyjnych przepisów dotyczących podatku od spadków

Komisja zwróciła się do Włoch o zmianę przepisów dotyczących podatku od spadków, które są dyskryminacyjne w stosunku do zapisów dla organizacji nienastawionych na zysk w innym państwie członkowskim UE lub w państwie EOG. Na mocy prawa włoskiego spadki na rzecz organizacji nienastawionych na zysk realizujących cele publiczne i społeczne są zwolnione z podatku. Jednakże podobne zapisy przyznaje się podmiotom nienastawionym na zysk z siedzibą w innym państwie UE/EOG jedynie wtedy, gdy zachowana jest zasada wzajemności z tym państwem członkowskim (tzn. jeżeli to państwo przewiduje zwolnienie z podatku włoskich organizacji nienastawionych na zysk). Jeśli brak jest takiej wzajemności, spadek podlega opodatkowaniu w wysokości 8 proc. jego wartości. W związku z tym opodatkowanie mające zastosowanie do zapisów na rzecz zagranicznych podmiotów nienastawionych na zysk jest często wyższe niż opodatkowanie zapisów na rzecz podmiotów włoskich. Ponadto włoskie prawodawstwo wyłącza włoskie obligacje i papiery wartościowe z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład spadku, podczas gdy w odniesieniu do obligacji i papierów wartościowych emitowanych przez inne państwa UE i EOG nie zezwala się na takie wyłączenie.

Komisja uważa, że takie przepisy są dyskryminujące, a zatem stanowią one nieuzasadnione ograniczenia swobodnego przepływu kapitału. Do Włoch przesłano wnioski w formie dwóch uzasadnionych opinii. Jeżeli Włochy nie dostosują swoich przepisów do prawa UE w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału. (ref.: 2012/2156 i 2012/2157)

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Prawa pasażerów: Komisja wzywa W‎ŁOCHY do pełnego wdrożenia przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową

Komisja Europejska wezwała Włochy do pełnego wdrożenia rozporządzenia o prawach pasażerów w ramach usług i rejsów oferowanych na morzu i wodach śródlądowych do i z Włoch. Włochy nie utworzyły jeszcze organu krajowego odpowiedzialnego za rozpatrywanie skarg pasażerów i egzekwowanie tego rozporządzenia. Ponadto jak dotąd nie ustanowiono zasad dotyczących kar za naruszenie przepisów rozporządzenia.

W rozporządzeniu tym określono prawa pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową w UE. Zaczęło ono obowiązywać w dniu 18 grudnia 2012 r. Przed tym terminem wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane na mocy prawa do spełnienia wyżej wymienionych wymogów. Wniosek został przesłany w formie uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Włochy mają dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu prawidłowego stosowania rozporządzenia. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 - tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Środowisko: Komisja zwraca się do ŁOTWY o dostosowanie prawodawstwa dotyczącego odpadów

Do Łotwy kierowana jest uzasadniona opinia dotycząca nieprawidłowego wdrożenia do prawa krajowego dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. W dniu 18 października 2013 r. Komisja przesłała w tej sprawie wezwanie do usunięcia uchybienia. Mimo iż wiele początkowych kwestii zostało już rozwiązanych, wciąż występują pewne niedociągnięcia. Dotyczą one głównie częściowego lub nieprawidłowego wdrożenia wymogów w zakresie produktów ubocznych, zniesienia statusu odpadu i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Chociaż Łotwa przyznała, że istnieją niedociągnięcia, dotychczas nie wprowadzono środków naprawczych. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię przyznającą Łotwie dwa miesiące na podjęcie działań. Jeżeli do tego nie dojdzie, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Transport kolejowy: Komisja zwraca się do NIDERLANDÓW o pełną transpozycję unijnych przepisów w sprawie interoperacyjności kolei

Komisja zwróciła się do Niderlandów o dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności kolei, w szczególności w odniesieniu do wydawania zezwoleń dla pojazdów. Celem dyrektywy jest ustanowienie warunków osiągnięcia interoperacyjności (tj. kompatybilności infrastruktury, taboru kolejowego, sygnalizacji oraz innych podsystemów systemu kolejowego) w ramach europejskiego systemu transportu kolejowego. Prawodawstwo UE w sprawie interoperacyjności kolei powinno być stosowane we wszystkich państwach członkowskich, aby umożliwić przewoźnikom kolejowym świadczenie usług w całej Europie. Ma to doprowadzić do skuteczniejszego konkurowania sektora kolejowego z innymi rodzajami transportu oraz – w przypadku transportu towarów –zmiany na rodzaje transportu, które są bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.

Przepisy powinny być stosowane od dnia 19 lipca 2010 r. W kwietniu 2014 r. Komisja wszczęła przeciwko Niderlandom postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, a obecnie kierowana jest do tego państwa uzasadniona opinia (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Niderlandy mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi Komisji. Przy braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 - tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Lotnictwo: Komisja wzywa POLSKĘ do przyjęcia przepisów w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

Komisja przesłała dziś do Polski uzasadnioną opinię w związku z brakiem dostosowania obowiązującego w Polsce prawa do wymogów UE w zakresie zarządzania przepływem ruchu lotniczego (rozporządzenie Komisji (UE) nr 255/2010). Przepisy krajowe należało wdrożyć do 2011 r. w celu optymalizacji dostępnej pojemności przestrzeni powietrznej. W praktyce rozporządzenie wymaga, aby operatorzy statków powietrznych respektowali plany lotu oraz przypisane im przydziały czasu na start lub lądowanie, a także koordynowali swoje operacje z instytucjami zapewniającymi służbę kontroli ruchu lotniczego i centralną jednostką zarządzania ruchem lotniczym. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do ustanowienia kar nakładanych za naruszenie tych przepisów i wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków, aby zapewnić ich wdrożenie. Należy ustanowić krajowe przepisy dotyczące kar, co ma na celu: zwalczanie nadużywania planów lotu, stosowania wielokrotnych planów lotu oraz niewłaściwego stosowania przydziałów czasu na start lub lądowanie, ponieważ praktyki te obniżają skuteczność zarządzania ruchem lotniczym. Polska ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu pełnego wdrożenia rozporządzenia. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 - tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Środowisko: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do podjęcia działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza

Portugalia nie chroni swoich obywateli przed zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym (PM10). Cząstki pyłu PM10, emitowane głównie przez przemysł, pojazdy i domowe systemy grzewcze, mogą powodować astmę, schorzenia układu krążenia, nowotwory płuc i przedwczesną śmierć. Zgodnie z prawem UE państwa członkowskie muszą ograniczyć narażenie obywateli na te cząstki. Według najnowszych sprawozdań za rok 2012, od 2005 r. obywatele w niektórych dzielnicach Lizbony, Porto, Aveiro/Ílhavo i Estarreji są stale lub prawie stale narażeni na niezdrowe poziomy PM10. Komisja uważa, że od 2005 r. powinny obowiązywać środki ochrony zdrowia obywateli, w związku z czym zwraca się do Portugalii o podjęcie przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był jak najkrótszy. Dzisiejsze działanie w postaci uzasadnionej opinii jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego w listopadzie 2013 r. W listopadzie 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał już niekorzystne dla Portugalii orzeczenie dotyczące nadmiernie wysokich poziomów stężenia pyłu PM10 w Lizbonie i Porto w okresie od 2005 r. do 2007 r. Jeśli Portugalia nie podejmie odpowiednich działań, Komisja może po raz drugi wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wnioskować o ewentualnie nałożenie kar pieniężnych.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Środowisko: Komisja wzywa RUMUNIĘ do podjęcia działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza

Rumunia nie chroni swoich obywateli przed zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym (PM10). Cząstki pyłu PM10, emitowane głównie przez przemysł, pojazdy i domowe systemy grzewcze, mogą powodować astmę, schorzenia układu krążenia, nowotwory płuc i przedwczesną śmierć. Zgodnie z prawem UE państwa członkowskie muszą ograniczyć narażenie obywateli na te cząstki. Według najnowszych sprawozdań za rok 2012, od 2007 r. obywatele Bukaresztu, Brasov i Iasi są prawie stale narażeni na niezdrowe poziomy PM10. Komisja uważa, że w celu ochrony zdrowia obywateli środki takie powinny obowiązywać od 2007 r., w związku z czym zwraca się do Rumunii o podjęcie przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był jak najkrótszy. Dzisiejsze działanie, w postaci dodatkowej uzasadnionej opinii, jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego w lutym 2013 r. Jeżeli Rumunia nie podejmie odpowiednich działań, Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Recepty lekarskie: Komisja wzywa RUMUNIĘ do zgłoszenia pełnej transpozycji przepisów dotyczących uznawania recept wystawionych w innym państwie członkowskim

Komisja Europejska wystąpiła dziś z oficjalnym wnioskiem do Rumunii o zapewnienie pełnej transpozycji dyrektywy ustanawiającej środki ułatwiające transgraniczne uznawanie recept lekarskich (2012/52/UE). Przedmiotowa dyrektywa ma na celu podniesienie umiejętności farmaceutów w zakresie rozumienia recept wystawionych w innym państwie UE i ich realizacji na rzecz pacjentów, którzy korzystają z prawa do transgranicznej opieki zdrowotnej. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by recepty, które mają być zrealizowane w innym państwie członkowskim, zawierały pewną liczbę elementów określonych w załączniku do tej dyrektywy. Dyrektywa została częściowo transponowana przez Rumunię.

Jednak do chwili obecnej Rumunia nie dokonała pełnej transpozycji przepisów dyrektywy do prawa krajowego, mimo że miała to zrobić przed dniem 25 października 2013 r. Rumunia ma dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu transpozycji dyrektywy 2012/52/UE. W przypadku niedopełnienia obowiązku powiadomienia o odpowiednich środkach, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: F. Vincent - tel. +32 229 87166 - tel. kom. +32 498 98 7166)

 1. Środowisko: Komisja wzywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do aktualizacji prawodawstwa dotyczącego rtęci

Komisja Europejska ponagla Zjednoczone Królestwo do pełnego wdrożenia zmian do unijnych przepisów dotyczących składowania rtęci metalicznej uznanej za odpady zgodnie z prawem krajowym (dyrektywa 2011/97/UE). Po przeanalizowaniu zmian wprowadzonych do obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie przepisów dotyczących uwarunkowań środowiskowych (Environmental Permitting Regulations) oraz obowiązujących w Szkocji przepisów dotyczących składowisk (Landfill Regulations) Komisja nie jest przekonana, że zmiana prawodawstwa w odniesieniu do składowania rtęci została wyraźnie i wystarczająco odzwierciedlona w wymienionych przepisach. Zmiana dotyczy wymagań technicznych w odniesieniu do czasowego składowania rtęci metalicznej – pierwiastka, który jest wysoce toksyczny dla ludzi, ekosystemów i dzikiej przyrody. Przesłana zostaje zatem uzasadniona opinia, a jeśli Zjednoczone Królestwo nie podejmie odpowiednich działań w terminie dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Wezwania do usunięcia uchybień

 1. Depozyty bankowe: BUŁGARIA musi umożliwić klientom banków dostęp do ich pieniędzy

Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Republice Bułgarii w związku z brakiem prawidłowej transpozycji art. 1 ust. 3 i art. 10 ust. 1 dyrektywy 94/19/WE (dyrektywa w sprawie systemów gwarancji depozytów) oraz brakiem zgodności z zasadą swobodnego przepływu kapitału przewidzianą w art. 63 TFUE.

Wszczynając postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja wypełnia swoje zobowiązanie do monitorowania przestrzegania prawa UE przez państwa członkowskie. Komisja oczekuje, że deponenci będą mieć natychmiastowy dostęp do kwot depozytów bankowych, do których są uprawnieni.

(Dodatkowe informacje: IP/14/1041 - C. Hughes - tel. +32 2 296 44 50 - tel. kom. +32 498 964450)


Side Bar