Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 25. syyskuuta 2014

Syyskuun kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä:

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään hyväksynyt 147 päätöstä, joista 39 koskee perusteltuja lausuntoja ja 4 kanteita Euroopan unionin tuomioistuimeen. Tässä esitetään tiivistelmä tärkeimmistä päätöksistä. Lisätietoja EU:n rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12.

 1. Kanne vireille EU:n tuomioistuimessa

 1. Ympäristö: Euroopan komissio pyytää EU:n tuomioistuinta määräämään KREIKALLE sakkoja vaarallisten jätteiden puutteellisen käsittelyn vuoksi

Euroopan komissio haastaa Kreikan uudelleen EU:n tuomioistuimeen vaarallisten jätteiden puutteellisen käsittelyn vuoksi. Tuomioistuin antoi asiassa ensimmäisen ratkaisunsa jo viisi vuotta sitten, mutta Kreikka ei edelleenkään noudata tätä koskevia EU:n sääntöjä. Komissio pyytää sen vuoksi tuomioistuinta määräämään sakkoja ja ehdottaa sakon kiinteäksi määräksi 14 904 736 euroa ja päiväsakoksi 72 864 euroa siihen asti, että Kreikka täyttää velvoitteensa.

(Lisätietoja: IP/14/1037 - J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Verotus: SAKSA oikeuteen muihin kuin EU-toimijoihin sovellettavien alv-palautussääntöjen vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Saksaa vastaan, koska se soveltaa muihin kuin EU-toimijoihin syrjiviä sääntöjä alv-palautusten osalta.

Saksan alv-lainsäädännössä edellytetään, että EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden verovelvollisten on allekirjoitettava alv-palautushakemus henkilökohtaisesti saadakseen tavaroihin tai palveluihin liittyvän alv-palautuksen.

Sen sijaan Saksaan tai muualle EU:n alueelle sijoittautuneet toimijat voivat valtuuttaa edustajan allekirjoittamaan tai tekemään alv-palautuksia koskevan hakemuksen puolestaan.

Komissio toimitti Saksalle syyskuussa 2012 perustellun lausunnon, jossa se kehotti Saksaa muuttamaan näitä sääntöjä (ks. MEMO/2012/708). Saksan viranomaiset eivät kuitenkaan ole muuttaneet sääntöjä EU:n lainsäädännön mukaisiksi.

(Lisätietoja: IP/14/1038 - E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Merenkulku: Komissio nostaa ESPANJAA vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa satamien turvallisuuden vuoksi

Euroopan komissio on nostanut EU:n tuomioistuimessa kanteen Espanjaa vastaan, koska 20 espanjalaista satamaa ei ole hyväksynyt ja pannut täytäntöön turvasuunnitelmaa.

Euroopan satamaturvallisuuspolitiikan ensisijaisena tavoitteena on suojata kuljetusten logistiikkaketjuun sisältyviä merenkulkuyhteyksiä terrori-iskuilta ja muilta hyökkäyksiltä alusten ja satamarakenteiden tasolla. Satamien turvallisuuden parantamisesta annetun direktiivin 2005/65/EY tarkoituksena on taata turvallisuuden korkea ja yhtäläinen taso kaikissa Euroopan satamissa erityisesti ottamalla käyttöön satamien turvasuunnitelma, jossa vahvistetaan toimenpiteet satamien turvallisuuden varmistamiseksi.

(Lisätietoja: IP/14/1039 - H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Verotus: Komissio nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen ALANKOMAITA vastaan vesiurheiluun liittyvien alv-vapautusten vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt nostaa EU:n tuomioistuimessa kanteen Alankomaita vastaan, koska se ei ole noudattanut täysimääräisesti vesiurheilutoimintaa koskevista alv-vapautuksista annettuja EU:n sääntöjä.

Alv-direktiivin mukaan voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tarjoamat urheilu- ja liikuntapalvelut on vapautettu arvonlisäverosta.

Alankomaat kuitenkin myöntää tällaisen vapautuksen vain siinä tapauksessa, että järjestöt eivät tarjoa näitä palveluja palkattujen työntekijöidensä vaan ainoastaan vapaaehtoistyöntekijöiden välityksellä. Komissio katsoo, että kyseinen lisäehto ei ole alv-direktiivin mukainen.

Komissio on jo lähettänyt Alankomaille perustellun lausunnon, jossa se esitti virallisen kehotuksen noudattaa alv-direktiiviä. Alankomaiden viranomaiset ovat kuitenkin kieltäytyneet muuttamasta kansallista lainsäädäntöä.

(Lisätietoja: IP/14/1040 - E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Perustellut lausunnot

 1. Energia: ALANKOMAITA, BELGIAA, LATVIAA, LUXEMBURGIA ja SLOVENIAA kehotetaan noudattamaan öljyn vähimmäisvarastoja koskevia EU:n sääntöjä

Komissio esitti tänään Alankomaille, Belgialle, Latvialle, Luxemburgille ja Slovenialle virallisen kehotuksen toteuttaa toimia, joilla varmistetaan öljyvarastoja koskevasta EU:n lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden täysimääräinen noudattaminen. Öljyvarastodirektiivissä (2009/119/EY) velvoitetaan jäsenvaltiot pitämään yllä raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa, joka vastaa vähintään 90 päivän keskimääräistä päivittäistä nettotuontia tai 61 päivän keskimääräistä päivittäistä kotimaankulutusta, sen mukaan kumpi näistä määristä on suurempi. Määräaika direktiivin täytäntöönpanolle umpeutui 31. joulukuuta 2012. Kun otetaan huomioon öljyn merkitys EU:n energialähteiden joukossa, EU:n voimakas riippuvuus raakaöljyn ja öljytuotteiden tuonnista sekä geopoliittinen epävarmuus monilla tuottaja-alueilla, on erittäin tärkeää, että kaikki EU:n jäsenvaltiot noudattavat näitä sääntöjä, jotta voidaan varmistaa, että kuluttajat saavat öljytuotteita kaikkina aikoina.

Euroopan komissio on tänään lähettänyt perustellun lausunnon neljälle jäsenvaltiolle (Alankomaat, Latvia, Luxemburg ja Slovenia), jotka ovat saattaneet direktiivin vaatimukset osaksi lainsäädäntöään vain osittain. Belgia sai asiaa koskevan perustellun lausunnon jo kesäkuussa 2013. Belgia on sittemmin hyväksynyt lainsäädäntöä näiden EU:n sääntöjen noudattamiseksi, mutta komission arvion mukaan direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa on edelleen puutteita. Sen vuoksi komissio on tänään lähettänyt myös Belgialle uuden perustellun lausunnon.

Jos jäsenvaltiot eivät noudata lainmukaisia velvoitteitaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää toimittaa asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tammikuussa 2013 käynnistettiin rikkomusmenettely 17:ää jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät olleet noudattaneet velvollisuuttaan saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Viralliset ilmoitukset lähetettiin Alankomaille, Belgialle, Bulgarialle, Espanjalle, Kreikalle, Kyprokselle, Latvialle, Liettualle, Luxemburgille, Maltalle, Portugalille, Puolalle, Romanialle, Slovenialle, Tšekille, Unkarille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Kesäkuussa 2013 lähetettiin perusteltu lausunto Belgialle, Kyprokselle, Portugalille, Romanialle ja Tšekille. Komissio tarkastelee tilannetta myös muissa jäsenvaltioissa, joita vastaan on käynnistetty rikkomusmenettely, ja nyt toteutettuja toimia voidaan täydentää uusilla perustelluilla lausunnoilla tulevilla rikkomusmenettelyyn liittyvillä kierroksilla. Lisätietoja öljytoimitusten turvaamisesta.

(Lisätietoja: M. Holzner - Puhelin (+32-2) 296 01 96 - GSM (+32-498) 982 280)

 1. Rautatieliikenne: Komissio kehottaa KREIKKAA, UNKARIA ja VIROA panemaan rautateiden turvallisuudesta annetun EU:n lainsäädännön täysimääräisesti täytäntöön

Euroopan komissio on kehottanut Kreikkaa, Unkaria ja Viroa yhdenmukaistamaan kansalliset sääntönsä rautateiden turvallisuudesta annetun direktiivin 2004/49/EY kanssa. Sekä Kreikan että Viron kohdalla tämä koskee erityisesti tutkintaelimen riippumattomuutta ja asemaa. Virossa asia koskee lisäksi turvallisuustodistuksia sekä onnettomuuksista ja vaaratilanteista raportointia tutkintaelimelle. Unkarin osalta komission kehotus liittyy erityisesti kansallisen turvallisuusviranomaisen riippumattomuuteen ja sen oikeuteen pyytää rataverkon haltijoilta ja rautatieyrityksiltä tai muilta asianmukaisilta elimiltä teknistä apua sekä kansallisen turvallisuusviranomaisen velvollisuutta raportoida onnettomuuksista ja vaaratilanteista tutkintaelimelle.

Direktiivin tarkoituksena on kehittää yhteinen eurooppalainen lähestymistapa rautateiden turvallisuuteen, erityisesti ottamalla käyttöön rautatiejärjestelmää koskevia turvallisuusvaatimuksia. Niitä ovat esimerkiksi infrastruktuurin ja liikennöinnin turvallinen hallinnointi, rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden roolit ja tehtävät sekä niiden välinen vuorovaikutus, yhteinen turvallisuuden sääntelykehys, turvallisuuden sääntely, hallinnointi ja valvonta sekä riippumaton onnettomuuksien tutkinta. Sääntely oli määrä ottaa käyttöön 30. huhtikuuta 2006 mennessä. Rautateiden turvallisuutta koskevan EU:n lainsäädännön soveltaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa tasaisen korkea turvallisuuden taso kaikissa EU:n rautatieverkoissa.

Komissio aloitti rikkomusmenettelyt Kreikkaa vastaan huhtikuussa 2013, Unkaria vastaan helmikuussa 2014 ja Viroa vastaan toukokuussa 2014. Nyt näille jäsenvaltioille lähetetään perustellut lausunnot (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Näillä kolmella valtiolla on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle. Jos Kreikka, Unkari ja Viro eivät reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Komissio kehottaa SAKSAA ja SLOVENIAA panemaan täytäntöön sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio kehottaa Saksaa ja Sloveniaa toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten ne ovat saattaneet sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (SER) koskevan EU:n sääntelyn osaksi kansallista lainsäädäntöään. Määräaika tämän velvollisuuden täyttämiselle umpeutui 14. helmikuuta 2014. Uudella SER-direktiivillä korvataan ja saatetaan ajan tasalle aiempia sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevia sääntöjä. Tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää tällaisten jätteiden syntymisestä ja hallinnoinnista ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja sekä parantaa resurssitehokkuutta ja yleensä resurssien käytön vaikutuksia ja edistää siten kestävää kehitystä. Koska Saksa ja Slovenia eivät noudattaneet alkuperäistä määräaikaa, niille lähetettiin viralliset ilmoitukset 31. maaliskuuta 2014. Nyt komissio lähettää näille jäsenvaltioille perustellut lausunnot. Jos ne eivät toteuta tarvittavia toimia kahden kuukauden aikana, komissio voi nostaa niitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Rajatylittävään terveydenhuoltoon liittyvät potilaiden oikeudet: Komissio kehottaa ROMANIAA, SLOVENIAA ja TŠEKKIÄ ilmoittamaan rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevien sääntöjen täysimääräisistä täytäntöönpanotoimista

Euroopan komissio on tänään lähettänyt Romanialle, Slovenialle ja Tšekille virallisen kehotuksen ilmoittaa rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin (2011/24/EU) täysimääräisistä täytäntöönpanotoimista. Direktiivissä säädetään potilaiden oikeudesta hakeutua hoitoon toisessa jäsenvaltiossa ja hakea korvauksia omassa kotivaltiossa. Siinä edellytetään myös, että terveydenhuoltojärjestelmät ja terveydenhuollon tarjoajat varmistavat, että potilaille annetaan heidän tarvitsemaansa tietoa, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvan valinnan hoitoon hakeutumisesta. Romania, Slovenia ja Tšekki ovat panneet direktiivin täytäntöön vain osittain.

Direktiivi olisi pitänyt saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 25. lokakuuta 2013 mennessä, mutta nämä jäsenvaltiot ovat toteuttaneet vain osan tarvittavista toimenpiteistä. Niillä on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle direktiivin 2011/24/EU täytäntöönpanotoimien loppuun saattamisesta. Jos ne eivät ilmoita komissiolle tarvittavista toimenpiteistä, komissio voi nostaa niitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puhelin (+32-2) 298 71 66 - GGSM (+32-498) 987 166)

 1. Matkustajien oikeudet: Komissio kehottaa KREIKKAA ja LUXEMBURGIA varmistamaan linja-automatkustajien oikeuksia koskevien sääntöjen täytäntöönpanon

Euroopan komissio on kehottanut Kreikkaa ja Luxemburgia hyväksymään tarvittavat toimenpiteet linja-automatkustajien oikeuksien asianmukaista soveltamista varten (asetus (EU) N:o 181/2011). Luxemburg ei ole vielä perustanut seuraamusjärjestelmää sen varmistamiseksi, että asetusta noudatetaan kaikilta osin. Kreikassa taas nimetyt kansalliset viranomaiset eivät voi valvoa tiettyjen, asetuksen soveltamisalaan kuuluvia linja-autoliikenteen palveluja koskevien sääntöjen ja seuraamusten täytäntöönpanoa. Asetuksessa vahvistetaan linja-automatkustajien oikeudet Euroopan unionin alueella. Sitä ryhdyttiin soveltamaan 1. maaliskuuta 2013, ja kaikkien jäsenvaltioiden olisi lain mukaan pitänyt täyttää edellä mainitut vaatimukset tuohon päivämäärään mennessä. Kehotukset on lähetetty EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvan perustellun lausunnon muodossa. Kreikalla ja Luxemburgilla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, jotka ne ovat hyväksyneet varmistaakseen asetuksen oikeanlaisen soveltamisen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa niitä vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Tieliikenne: Komissio kehottaa ITÄVALTAA lopettamaan Felbertauernin tunnelissa perittäviin tietullimaksuihin liittyvän syrjivän kohtelun

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Itävaltaa muuttamaan Itävallan Alpeilla sijaitsevan Felbertauernin tunnelin tietullijärjestelyjä, jotta ne olisivat yhdenmukaiset SEUT-sopimuksen 18 artiklassa vahvistetun kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon kanssa ja täyttäisivät kuorma-autojen osalta myös eräät nk. eurovinjettidirektiivin (1999/62/EC) vaatimukset. Nykyisen järjestelyn mukaan ajoneuvoilta perittävän tietullin määrä vaihtelee sen mukaan, missä ne on rekisteröity. Komissio katsoo, että tietullimaksut vaihtelevat yksityisautojen osalta kohtuuttomasti ja että kaupallisten ajoneuvojen osalta vaihtelu lisää entisestään kilpailun vääristymistä eri toimijoiden kesken. Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa, joka on EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Jos komissio ei saa Itävallalta tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi viedä asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Sosiaaliturva: Komissio kehottaa BELGIAA hyväksymään todistukset, jotka osoittavat työntekijöiden kuuluvan toisen jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään

Euroopan komissio on kehottanut Belgiaa hyväksymään toisista jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden asiakirjat, jotka osoittavat heidän maksavan sosiaaliturvamaksunsa toisen jäsenvaltion järjestelmään. Belgiassa voimassa olevien sääntöjen mukaan viranomaiset voivat kieltäytyä hyväksymästä tällaisia asiakirjoja ja soveltaa tällaisiin toisista jäsenvaltioista tuleviin työntekijöihin yksipuolisesti Belgian sosiaaliturvalainsäädäntöä. Tämä on vastoin EU:n lainsäädäntöä.

Niin kutsuttu ”siirrettävä A1-asiakirja” myönnetään työntekijöille, joiden asemapaikka siirtyy toiseen jäsenvaltioon väliaikaisesti (enintään kahdeksi vuodeksi) tai jotka työskentelevät samanaikaisesti useassa jäsenvaltiossa. Asiakirja osoittaa, että he maksavat sosiaaliturvamaksunsa asiakirjan myöntäneeseen jäsenvaltioon. EU:n tuomioistuin on johdonmukaisesti vahvistanut, että EU:n lainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tällaiset asiakirjat, jos ne myöntänyt jäsenvaltio ei ole peruuttanut tai mitätöinyt niitä.

Väärinkäytösten ja petosten varalta on olemassa erityiset selkeästi määritellyt EU:n säännöt, joiden avulla näiden asiakirjojen pätevyys tarkistetaan. Näissä säännöissä asetetaan määräaika, johon mennessä muiden jäsenvaltioiden on vastattava asiakirjojen pätevyyden tarkistamista koskeviin pyyntöihin. Lisäksi säännöissä säädetään erimielisyyksien ratkaisemisesta sovittelumenettelyllä. Belgia ei kuitenkaan ole halunnut käyttää tätä vakiintunutta menettelyä vaan on päättänyt toimia yksipuolisesti.

Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa, joka on EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Belgialla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle tilanteen korjaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Belgiaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Todd - Puhelin (+32-2) 299 41 07 - GSM (+32-498) 994 107)

 1. Liikenne: Komissio kehottaa Belgiaa noudattamaan lentoasemamaksuja koskevaa EU:n lainsäädäntöä

Euroopan komissio on kehottanut Belgiaa saattamaan lentoasemamaksuista annetun direktiivin 2009/12/EY täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiiviä sovelletaan kussakin jäsenvaltiossa liikennemääriltään vilkkaimpaan lentoasemaan ja lisäksi kaikkiin sellaisiin EU:n lentoasemiin, joiden kautta kulkee vuosittain yli viisi miljoonaa matkustajaa. Lentoasemamaksu on lentoyhtiöiltä lentoaseman infrastruktuurin käytöstä perittävä maksu. Direktiivissä vahvistetaan vähimmäissäännöt lentoasemamaksun laskemista varten, jotta voidaan välttää syrjintä ja varmistaa tasapuolinen kilpailu kaikkien EU:n lentoasemia käyttävien lentoyhtiöiden kesken. Maksun laskemisessa otetaan huomioon kansallisten viranomaisten soveltamat erilaiset lentoasemamaksujärjestelmät, ja se perustuu kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) laatimiin lentoasemamaksuja ja lennonvarmistuspalveluja koskeviin toimintalinjoihin. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden olisi lakisääteisen velvoitteen nojalla pitänyt saattaa direktiivi täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään maaliskuussa 2011.

Belgia ei ole edelleenkään saattanut eräitä direktiivin vaatimuksia asianmukaisella tavalla osaksi kansallista lainsäädäntöään. Tämä koskee erityisesti maksuja koskevan neuvottelujärjestelyn käyttöönottoa lentoasemien pitäjien ja lentoyhtiöiden välillä sekä riippumattoman valvontaviranomaisen perustamista. Valvontaviranomaisen tehtävänä on ratkoa lentoasemien pitäjien ja lentoyhtiöiden välisiä erimielisyyksiä. Kehotus on lähetetty EU:n rikkomusmenettelyyn kuuluvan perustellun lausunnon muodossa. Belgialla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla varmistetaan direktiivin täysimääräinen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Belgiaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus: Komissio kehottaa BULGARIAA noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Bulgariaa noudattamaan sijoittautumisvapautta ja palvelujen vapaata tarjoamista koskevia EU:n sääntöjä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 ja 56 artikla ja palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY 15 ja 16 artikla). Bulgariassa on vahvistettu eläinlääkäreiden veloittamiin maksuihin vähimmäismäärät, jotka rajoittavat ulkomaisten palveluntarjoajien vapautta sijoittautua maahan ja tarjota palveluja. Bulgarian viranomaiset asettavat lain nojalla vuosittain vähimmäishinnat eläinlääkäreiden toiminnalle (lukuun ottamatta toimintaa, joka koskee eläintautien valvontaa, hävittämistä ja ehkäisemistä). Jos Bulgaria ei poista eläinlääkäreiden vähimmäishintataulukkoa, se rajoittaa edelleen merkittävästi markkinoille pääsyä, koska vähimmäishinnat estävät markkinoille pyrkiviä uusia toimijoita kilpailemasta eläinlääkäripalveluiden hinnoilla. Tämä saattaa estää kuluttajia hankkimasta palveluita eri hinnalla. Koska Bulgaria ei ole tähän mennessä poistanut hintavaatimusta, komissio kehottaa sitä perustellussa lausunnossa korjaamaan tilanteen EU:n sääntöjen mukaiseksi. Jos Bulgarian viranomaiset eivät toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: C. Hughes - Puhelin (+32-2) 296 44 50 - GSM (+32-498) 964 450)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa BULGARIAA muuttamaan vesilainsäädäntöään

Euroopan komissio lähettää Bulgarialle kaksi perusteltua lausuntoa, jotka liittyvät vesilainsäädäntöön. Niistä ensimmäinen koskee puutteita vesipuitedirektiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio on analysoinut Bulgarian lainsäädäntöä ja havainnut siinä useita puutteita. Se lähetti asiasta viralliset ilmoitukset marraskuussa 2009 ja syyskuussa 2013. Vaikka Bulgaria muutti lainsäädäntöään ja myönsi useimmat puutteet, se ei ole toteuttanut kaikkia toimenpiteitä puutteiden korjaamiseksi, ja joitakin teknisiä seikkoja, kuten laatutekijöiden seurantaa koskevien tiettyjen standardien puute, ei ole vielä hoidettu kuntoon.

Toinen perusteltu lausunto koskee puutteita kansallisen lainsäädännön yhdenmukaisuudessa juomavesidirektiivin kanssa. Direktiivin tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ihmisten käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta aiheutuvilta vaikutuksilta. Tämänpäiväiset toimet ovat jatkoa Bulgarialle marraskuussa 2009 ja syyskuussa 2013 lähetetyille virallisille ilmoituksille. Vaikka monet alkuperäisistä puutteista on korjattu, komissio kehottaa nyt Bulgarian viranomaisia korjaamaan loputkin ongelmat ja esimerkiksi varmistamaan, että ihmisten käyttöön tarkoitetun ja terveydelle mahdollisesti vaarallisen veden toimitus kielletään tai sen käyttöä rajoitetaan. Jos Bulgaria ei toimi näin kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asiat EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Komissio kehottaa SAKSAA noudattamaan autojen ilmastointilaitteita koskevaa direktiiviä

Komissio on lähettänyt tänään Saksalle virallisen kehotuksen toteuttaa tarvittavat toimet moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä annetun direktiivin (2006/40/EY) soveltamiseksi. Direktiivissä säädetään fluorattujen kasvihuonekaasujen käytön asteittaisesta kieltämisestä autojen ilmastointijärjestelmissä, koska niillä voi olla suuri vaikutus maapallon lämpenemiseen.

Saksa on rikkonut EU:n lainsäädäntöä siten, että se on sallinut saksalaisen valmistajan tuoda EU:n markkinoille vuoden 2013 tammi- ja kesäkuun välisenä aikana ajoneuvoja, jotka eivät ole direktiivin mukaisia, ja päättänyt olla määräämättä asiassa korjaavia toimenpiteitä. Lisäksi Saksan viranomaiset hyväksyivät toukokuussa 2013 saman valmistajan pyynnön keskeyttää nykyisenkaltaisen tyyppihyväksynnän soveltamisen kyseisiin ajoneuvoihin ja soveltaa sen sijaan vanhaa tyyppihyväksyntää. Komissio katsoo, että Saksan viranomaiset ovat tämän hyväksyessään kiertäneet moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöistä annettua direktiiviä vesittäen sillä tavoitellut vaikutukset.

Komissio on sitoutunut varmistamaan direktiivin ilmastotavoitteiden saavuttamisen ja sen, että lainsäädäntöä noudatetaan yhdenmukaisesti EU:n koko sisämarkkinoilla. Tarkoituksena on, että kaikilla talouden toimijoilla on tasapuoliset kilpailuolosuhteet.

Saksalla on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet komission kehotuksen noudattamiseksi. Jos niin ei tapahdu, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: M. Sagredo – Puhelin (+32-2) 296 85 89 – GSM (+32-498) 981 631)

 1. Verotus: Komissio kehottaa VIROA muuttamaan savukkeiden myyntiä ja markkinointia koskevaa lainsäädäntöään

Euroopan komissio on esittänyt Virolle virallisen kehotuksen muuttaa savukkeiden markkinointiin liittyvää valmisteverolainsäädäntöään. Virossa on asetettu savukkeiden myynnille aikaraja, joka liittyy pakkauksessa olevaan veromerkkiin. Kolme kuukautta sen jälkeen, kun uusi veromerkki tulee voimaan, vanhalla tavalla merkittyjä savukkeita ei saa enää myydä. EU:n lainsäädännön mukaan tupakkatuotteisiin sovelletaan valmisteverokantaa, joka on voimassa kulutukseen luovuttamisen hetkellä. EU:n lainsäädäntö ei anna jäsenvaltioille mahdollisuutta rajoittaa jo markkinoille saatettujen tupakkatuotteiden jakelua verotuksellisin perustein. Tämän vuoksi myyntikielto ei ole perusteltu.

Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona, joka on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Jos sääntöjä ei saateta EU:n lainsäädännön mukaisiksi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen. (Viite: 2012/2135)

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Verotus: Komissio kehottaa KREIKKAA muuttamaan maarajoilla sijaitsevia verovapaita huoltoasemia koskevaa lainsäädäntöään

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Kreikkaa muuttamaan lainsäädäntöään, joka sallii huoltoasemien Kipoissa (Turkin rajalla), Kakaviassa (Albanian rajalla) ja Evrosissa (entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian rajalla) myydä polttoainetta valmisteverotta. Komissio katsoo, että kun ajoneuvo on tankattu, polttoaine on myyty kulutusta varten, eikä sitä voida sen vuoksi pitää väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä. Tämän vuoksi polttoaineen myynnin yhteydessä on veloitettava valmistevero EU:n valmisteverodirektiivin mukaisesti. Kehotus esitetään perustellun lausunnon muodossa. Jos tarvittavia toimenpiteitä ei toteuteta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi haastaa Kreikan EU:n tuomioistuimeen. (Viite: 2013/2038)

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Verotus: Komissio kehottaa KREIKKAA lopettamaan ulkomaisen lipun alla purjehtivien laivojen syrjivän verotuksen

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Kreikkaa muuttamaan ulkomaisen lipun alla purjehtivia laivoja syrjiviä verosääntöjä. Kreikan verosääntöjen mukaan Kreikan lipun alla purjehtivat alukset ja tietyt Kreikasta johdetut alukset on vapautettu tuloverosta, ja niihin sovelletaan sen sijaan yksinkertaisempaa ja matalampaa erityistä merenkulun tonnistoveroa. Ulkomaisen lipun alla purjehtiviin aluksiin taas sovelletaan vähemmän edullista tuloverojärjestelmää. Lisäksi Kreikan lainsäädäntö sallii vapautuksen tuloverosta, kun kyseessä ovat osingot yrityksistä, jotka käyttävät Kreikan lipun alla purjehtivia aluksia. Ulkomaisen lipun alla purjehtivia aluksia käyttävistä yrityksistä saadut osingot eivät anna oikeutta tällaiseen vapautukseen.

Komissio pitää näitä sääntöjä sijoittautumisvapautta, palvelujen tarjoamisen vapautta ja pääomien vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n sääntöjen vastaisina. Komissio esittää tämän kehotuksen perustellun lausunnon muodossa. Jos Kreikka ei noudata sääntöjä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen. (Viite: 2012/4155)

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Komissio kehottaa KREIKKAA noudattamaan yhdistelmälupaa ja laillisten siirtotyöläisten yhtäläisiä oikeuksia koskevia sääntöjä

Euroopan komissio on huolissaan siitä, että Kreikka ei ole toteuttanut riittäviä toimia direktiivin 2011/98/EU panemiseksi täytäntöön. Direktiivillä otetaan käyttöön yhden hakemuksen menettely kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa varten sekä annetaan jäsenvaltiossa laillisesti oleskeleville kolmansista maista tulleille työntekijöille yhtäläiset oikeudet. Tämä ns. yhdistelmälupadirektiivi piti panna täytäntöön 25. joulukuuta 2013 mennessä.

Huolimatta tämän vuoden tammikuussa lähetetystä virallisesta ilmoituksesta (joka on ensimmäinen vaihe rikkomusmenettelyssä), Kreikan viranomaiset eivät ole vielä ilmoittaneet toimenpiteistä direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tämän vuoksi komissio on tänään päättänyt antaa Kreikalle perustellun lausunnon. Kreikalla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla kansallinen lainsäädäntö saatetaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi haastaa Kreikan EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: M. Cercone - Puhelin (+32-2) 298 09 63 - GSM (+32-498) 982 349)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa ESPANJAA sulkemaan valvomattomat kaatopaikat

Euroopan komissio kehottaa Espanjaa sulkemaan useita valvomattomia kaatopaikkoja. Vaikka kaatopaikat eivät enää ota vastaan jätteitä, ne on suljettava, suojattava ja kunnostettava. EU:n lainsäädännön mukaan jätteet on peitettävä tai käsiteltävä valvotuissa olosuhteissa. Espanja ei ole toteuttanut kaikkia tarvittavia toimenpiteitä varmistaakseen, että jätehuolto hoidetaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä vahingoittamatta. Se on näin ollen rikkonut jäsenyysvelvoitteitaan, jotka perustuvat jätehuollon puitedirektiiviin, tämän alan tärkeimpään EU-säädökseen.

Eri puolilla Espanjaa on edelleen 63 kaatopaikkaa, joita ei ole suljettu, suojattu ja kunnostettu asianmukaisella tavalla. Espanja lupasi aiemmin saattaa työt päätökseen vuoden 2011 loppuun mennessä, mutta tätä määräaikaa on nyt lykätty vuoteen 2016. Tästä syystä komissio lähettää Espanjalle perustellun lausunnon. Ennen tämänpäiväistä kirjettä Espanjalle on lähetetty virallinen ilmoitus maaliskuussa 2007 ja ensimmäinen perusteltu lausunto lokakuussa 2008 (ks. IP/08/1537). Jos Espanja ei ala noudattaa direktiiviä, asia voidaan viedä EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa SUOMEA saattamaan vesilainsäädäntönsä ajan tasalle

Komissio kehottaa Suomea saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä vesipuitedirektiivin mukaiseksi pinta- ja pohjaveden laadun parantamiseksi. Sääntöjä on rikottu jo useita vuosia. Suomen uuteen vesilakiin vuodelta 2011 jäi vielä teknisiä puutteita, jotka koskevat sekä mannermaata että Ahvenanmaata. Jäsenvaltioiden on direktiivin mukaan ehkäistävä vesimuodostumien pilaantumista laatimalla toimenpideohjelmia, joita päivitetään lainsäädännön edellyttämien vesipiirin hoitosuunnitelmien mukaan. Komissio katsoo, että vesien tila saattaa heiketä Suomen päivitysaikataulun vuoksi. Lisäksi komissio katsoo, että Ahvenanmaa tarvitsee lainsäädäntöä ennakoimattomien tapahtumien (kuten tulvien) aiheuttaman pilaantumisen varalta. Ellei Suomi reagoi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Työaika: Komissio kehottaa RANSKAA kunnioittamaan tiettyjen poliisien oikeuksia enimmäistyöaikaan ja vähimmäislepoaikaan

Komissio on kehottanut Ranskaa kunnioittamaan tiettyjen poliisien oikeutta vähimmäislepoaikoihin ja työaikansa rajoittamiseen työaikadirektiivin mukaisesti (2003/88/EY). Ranskan laki ei takaa kaikille poliisivirkamiehille tiettyjä työaikadirektiiviin sisältyviä keskeisiä oikeuksia, kuten 48 tunnin rajaa keskimääräiseen viikkotyöaikaan ja oikeutta korvaavaan lepoaikaan.

Direktiiviin sisältyy työajan rajoitusta ja vähimmäislepoaikaa koskeva poikkeus sellaisten työntekijöiden osalta, jotka voivat itse päättää omasta työajastaan, kuten johtavassa asemassa olevat henkilöt. Kyseessä olevat ranskalaiset poliisivirkamiehet eivät kuitenkaan kuulu tämän poikkeuksen piiriin, koska he eivät voi täysin itsenäisesti päättää työajastaan.

Komissio esittää kehotuksen rikkomusmenettelyn mukaisesti perustellun lausunnon muodossa. Ranskalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla kansallinen lainsäädäntö saatetaan EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Ranskaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Todd - Puhelin (+32-2) 299 41 07 - GSM (+32- 498) 994 107)

 1. Verotus: ITALIAA kehotetaan muuttamaan syrjivää perintöverolainsäädäntöä

Komissio on kehottanut Italiaa muuttamaan perintöverolainsäädäntöään, joka syrjii muissa EU:n jäsenvaltioissa tai ETA-valtiossa toimiville voittoa tavoittelemattomille järjestöille osoitettuja testamenttilahjoituksia. Italian lainsäädännön mukaan testamenttilahjoitukset voittoa tavoittelemattomille, julkisiin ja sosiaalisiin tavoitteisiin pyrkiville järjestöille on vapautettu verosta. Tällaiset lahjoitukset vastaaville järjestöille muualla EU:ssa tai ETA-alueella on kuitenkin vapautettu verosta ainoastaan, jos kyseinen valtio myöntää vastavuoroisen vapautuksen (eli kyseinen maa ei verota testamenttilahjoituksia italialaisille voittoa tavoittelemattomille järjestöille). Vastavuoroisuuden puuttuessa testamenttilahjoituksesta kannetaan veroa 8 prosenttia sen arvosta. Tästä seuraa, että testamenttilahjoituksista ulkomaisille voittoa tavoittelemattomille järjestöille kannetaan usein korkeampaa veroa kuin lahjoituksista italialaisille järjestöille. Lisäksi Italian lainsäädäntö estää italialaisten joukkovelkakirjojen ja julkisten arvopapereiden sisällyttämisen perintöön, mutta kielto ei koske muiden EU- ja ETA-maiden joukkovelkakirjoja ja julkisia arvopapereita.

Komissio pitää näitä säännöksiä syrjivinä ja perusteettomana rajoituksena pääomien vapaalle liikkuvuudelle. Kehotukset on lähetetty Italialle kahden perustellun lausunnon muodossa. Jos Italia ei noudata sääntöjä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen. (Viite: 2012/2156 ja 2012/2157)

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Matkustajien oikeudet: Komissio kehottaa ITALIAA panemaan kokonaan täytäntöön laivamatkustajia koskevat säännöt

Euroopan komissio on kehottanut Italiaa soveltamaan täysimääräisesti asetusta matkustajien oikeuksista Italian satamista lähtevässä tai niihin saapuvassa meri- ja sisävesiliikenteessä. Italia ei ole vielä perustanut kansallista viranomaista käsittelemään matkustajien valituksia ja valvomaan asetuksen täytäntöönpanoa. Italia ei myöskään ole vahvistanut sääntöjä asetuksen rikkomisen seuraamuksista.

Asetuksessa vahvistetaan meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeudet EU:ssa. Sen soveltaminen aloitettiin 18. joulukuuta 2012, josta alkaen asetus on velvoittanut kaikki jäsenvaltiot täyttämään edellä mainitut vaatimukset. Kehotus on esitetty EU:n rikkomusmenettelyn mukaisesti perustellun lausunnon muodossa. Italialla on kaksi kuukautta aikaa antaa komissiolle ilmoitus toimista, jotka on toteutettu asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi. Muutoin komissio voi haastaa Italian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa LATVIAA mukauttamaan jätelainsäädäntöään

Latvialle lähetetään perusteltu lausunto, koska se ei ole saattanut jätehuollon puitedirektiiviä asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio lähetti asiasta virallisen ilmoituksen 18. lokakuuta 2013, ja vaikka monet alkuperäisistä puutteista on korjattu, joitakin on edelleen jäljellä. Ne liittyvät pääasiassa sivutuotteita, end of waste -kriteerejä ja vaarallisten jätteiden käsittelyä koskevien vaatimusten puutteelliseen tai virheelliseen käyttöönottoon kansallisessa lainsäädännössä. Vaikka Latvia on myöntänyt puutteet, tarvittavia toimenpiteitä ei ole vielä toteutettu. Tämän vuoksi komissio lähettää Latvialle perustellun lausunnon, jonka jälkeen Latvialla on kaksi kuukautta aikaa toimia. Jos näin ei tapahdu, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Komissio kehottaa ALANKOMAITA panemaan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta koskevan lainsäädännön täysimääräisesti täytäntöön

Komissio on kehottanut Alankomaita saattamaan kansalliset sääntönsä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun direktiivin 2008/57/EY mukaisiksi, erityisesti kalustoyksiköiden lupien osalta. Direktiivillä pyritään luomaan edellytykset, joilla Euroopan rautatiejärjestelmä saadaan yhteentoimivaksi (infrastruktuurin, liikkuvan kaluston, opastimien ym. tekninen yhteensopivuus). Yhteentoimivuutta koskevaa EU:n lainsäädäntöä on sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa, jotta rautatieliikenteenharjoittajat voivat tarjota palveluja koko Euroopassa, rautatiet voivat kilpailla tehokkaammin muiden kuljetusmuotojen kanssa ja rahtiliikennettä saadaan siirrettyä turvallisempaan ja ympäristöystävällisempään kuljetusmuotoon.

Lainsäädäntö olisi pitänyt ottaa käyttöön 19. heinäkuuta 2010 mennessä. Komissio käynnisti asiassa rikkomusmenettelyn Alankomaita vastaan huhtikuussa 2014, ja nyt lähetetään perusteltu lausunto (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Alankomailla on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle. Jos se ei reagoi tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Ilmailu: Komissio kehottaa PUOLAA noudattamaan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevia sääntöjä

Komissio on lähettänyt Puolalle perustellun lausunnon, koska Puola ei ole mukauttanut lainsäädäntöään ilmaliikenteen sääntelyjärjestelmää koskeviin EU:n vaatimuksiin (komission asetus (EU) N:o 255/2010). Kansalliset säännöt piti ottaa käyttöön vuoteen 2011 mennessä käytettävissä olevan ilmatilan kapasiteetin optimoimiseksi. Asetuksessa edellytetään käytännössä, että ilma-alusten käyttäjät noudattavat lentosuunnitelmiaan sekä jaettuja lähtö- ja saapumisaikoja sekä koordinoivat toimintaansa ilmaliikennepalvelujen tarjoajien ja ilmaliikennevirtojen säätelykeskuksen kanssa. EU:n jäsenvaltioiden on määrättävä seuraamukset sääntöjen rikkomisesta ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Kansallisella tasolla on määrättävä seuraamuksia, joilla torjutaan lentosuunnitelmien väärinkäyttöä tai useiden suunnitelmien käyttöä yhtä aikaa sekä lähtö- ja saapumisaikojen väärinkäyttöä, koska tällaiset käytännöt heikentävät ilmaliikenteen hallinnan tehokkuutta. Puolalla on kaksi kuukautta aikaa antaa komissiolle ilmoitus toimista, jotka on toteutettu asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi. Muutoin komissio voi haastaa Puolan EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa PORTUGALIA puuttumaan ilmansaasteisiin

Portugali on laiminlyönyt kansalaistensa suojelun pienhiukkasilta (PM10). Pienhiukkaset ovat peräisin teollisuuden päästöistä, liikenteestä ja rakennusten lämmittämisestä, ja ne voivat aiheuttaa astmaa, sydän- ja verisuoniongelmia, keuhkosyöpää ja ennenaikaisen kuoleman. Jäsenvaltioiden on EU:n lainsäädännön nojalla rajoitettava kansalaisten altistumista näille hiukkasille. Viimeisimpien, vuotta 2012 koskevien raporttien mukaan joidenkin Lissabonin alueiden, Porton, Aveiron (Ílhavo) ja Estarejan asukkaat ovat altistuneet epäterveellisille pienhiukkastasoille vuodesta 2005 jatkuvasti tai lähes jatkuvasti. Komissio katsoo, että toimenpiteitä kansalaisten terveyden suojelemiseksi olisi pitänyt toteuttaa vuodesta 2005 alkaen, ja se kehottaa Portugalia toteuttamaan tulevaisuuteen suuntautuvia, pikaisia ja tuloksellisia toimia, jotta aika, jolloin sääntöjä ei noudateta, jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Tämänpäiväinen perusteltu lausunto on jatkoa viralliselle ilmoitukselle, joka lähetettiin marraskuussa 2013. EU:n tuomioistuin antoi marraskuussa 2012 Portugalille tuomion vuosina 2005–2007 Lissabonissa ja Portossa havaituista liian suurista pienhiukkaspitoisuuksista. Jos Portugali ei reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian uudestaan EU:n tuomioistuimeen ja vaatia mahdollisesti sakkoja.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa ROMANIAA puuttumaan ilmansaasteisiin

Romania on laiminlyönyt kansalaistensa suojelun pienhiukkasilta (PM10). Nämä hiukkaset ovat peräisin teollisuuden päästöistä, liikenteestä ja rakennusten lämmittämisestä, ja ne voivat aiheuttaa astmaa, sydän- ja verisuoniongelmia, keuhkosyöpää ja ennenaikaisen kuoleman. Jäsenvaltioiden on EU:n lainsäädännön nojalla rajoitettava kansalaisten altistumista näille hiukkasille. Viimeisimpien, vuotta 2012 koskevien raporttien mukaan Bukarestin, Brasovin ja Iasin asukkaat ovat altistuneet epäterveellisille pienhiukkastasoille vuodesta 2007 lähes jatkuvasti. Komissio katsoo, että Romania ei ole toteuttanut toimenpiteitä, joilla kansalaisten terveyttä olisi pitänyt suojella vuodesta 2007, ja se kehottaa Romaniaa toteuttamaan tulevaisuuteen suuntautuvia, pikaisia ja tuloksellisia toimia, jotta aika, jolloin sääntöjä ei noudateta, jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Tämänpäiväinen toimenpide – muodoltaan täydentävä perusteltu lausunto – on jatkoa helmikuussa 2013 lähetetylle täydentävälle viralliselle ilmoitukselle. Jos Romania ei reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Lääkemääräykset: Komissio kehottaa ROMANIAA ilmoittamaan toisessa jäsenvaltiossa annettujen lääkemääräysten tunnustamista koskevien sääntöjen täytäntöönpanosta

Euroopan komissio lähetti tänään virallisen kehotuksen Romanialle, jotta voitaisiin varmistaa toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa annettujen lääkemääräysten tunnustamisen helpottamiseksi annetun direktiivin (2012/52/EU) täysimääräinen täytäntöönpano. Direktiivin tavoitteena on parantaa apteekkarien valmiuksia ymmärtää toisessa jäsenvaltiossa annettuja lääkemääräyksiä ja toimittaa niiden perusteella lääkkeitä potilaille, jotka käyttävät oikeuttaan hakeutua terveydenhuoltoon toisessa jäsenvaltiossa. Siinä edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että toisessa jäsenvaltiossa käytettävissä lääkemääräyksissä on tiettyjä seikkoja, jotka on esitelty direktiivin liitteessä. Romania on saattanut direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään vain osittain.

Direktiivin täytäntöönpano on kuitenkin edelleen kesken, vaikka se olisi pitänyt tehdä viimeistään 25. lokakuuta 2013. Romanialla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimista, joita se toteuttaa direktiivin 2012/52/EU panemiseksi täytäntöön. Jos asianmukaisista toimenpiteistä ei anneta ilmoitusta, komissio saattaa nostaa asiaa koskevan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puhelin (+32-2) 298 71 66 - GSM (+32-498) 987 166)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA saattamaan elohopealainsäädäntönsä ajan tasalle

Komissio kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa saattamaan päätökseen toimenpiteet lainsäädäntönsä mukauttamiseksi EU:n lainsäädännön muutokseen (direktiivi 2011/97/EU), joka koskee jätteenä pidettävän metallisen elohopean varastointia. Tarkasteltuaan Yhdistyneen kuningaskunnan ympäristölupasäädöksiin sekä Skotlannin kaatopaikkasäädöksiin tehtyjä muutoksia komissio ei ole vakuuttunut, että kyseinen elohopean varastointia koskeva direktiivimuutos on pantu selkeästi ja riittävästi täytäntöön. Muutos koskee metallisen elohopean tilapäisen varastoinnin teknisiä vaatimuksia. Kyseessä on ihmisille, ekosysteemeille ja luonnolle erittäin myrkyllinen aine. Tämän vuoksi nyt lähetetään perusteltu lausunto, ja jos Yhdistynyt kuningaskunta ei toimi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Viralliset ilmoitukset

 1. Pankkitalletukset: BULGARIAN pankkien asiakkaiden on saatava rahansa

Komissio aloittaa rikkomusmenettelyt Bulgariaa vastaan, koska se ei ole pannut oikein täytäntöön direktiivin 94/19/EY (direktiivi talletusten vakuusjärjestelmistä) 1 artiklan 3 kohtaa ja 10 artiklan 1 kohtaa eikä noudattanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 63 artiklaan sisältyvää pääomien vapaan liikkuvuuden periaatetta.

Aloittamalla rikkomusmenettelyt komissio täyttää velvollisuutensa valvoa, että jäsenvaltiot noudattavat EU:n lainsäädäntöä. Komissio odottaa, että tallettajat saavat välittömästi käyttöoikeutensa siihen määrään pankkitalletuksia, joihin ne ovat oikeutettuja.

(Lisätietoja: IP/14/1041 - C. Hughes - Puhelin (+32-2) 296 44 50 - GSM (+32-498) 964 450)


Side Bar