Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 10 september 2014

Frågor och svar: Junckerkommissionen

Den tillträdande kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker tillkännager i dag ansvarsfördelningen i sin kommission och hur arbetet ska läggas upp vid kommissionen när han tillträtt (se IP/14/984 och SPEECH/14/585). Några viktiga fakta:

Junckerkommissionen i korthet

  • Ett starkt och erfaret team med 5 f.d. premiärministrar, 4 f.d. vice premiärministrar, 19 f.d. ministrar, 7 gamla kommissionärer (bl.a. Jyrki Katainen som började på Barroso II-kommissionen i juli 2014 som Olli Rehns ersättare) och 8 f.d. ledamöter av Europaparlamentet. 11 av komissionärerna har en solid bakgrund inom ekonomi och finans, medan 8 har omfattande utrikespolitisk erfarenhet. En knapp tredjedel av kandidaterna (9 av 28), inklusive Juncker, kandiderade i årets val till Europaparlamentet.

  • Ett friskt och dynamiskt team med en lägre medelålder än den sittande kommissionen. Bland annat är de vice ordförandenas medelålder 49 år.

  • Junckerkommissionen omfattar 9 kvinnor och 19 män. Kvinnorna utgör alltså ungefär en tredjedel och männen ungefär två tredjedelar.

  • 3 av 7 vice ordförande (43 %) är kvinnor.

  • Av ledamöterna hör 14 till Europeiska folkpartiet (EPP), 8 till Progressiva förbundet av Socialdemokrater (S&D), 5 till Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) och 1 till Europeiska konservativa och reformister (ECR).

  • Av de vice ordförandena hör utrikesrepresentanten (unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) och den första vice ordföranden till Progressiva förbundet av Socialdemokrater (S&D), medan 3 vice ordförande hör till Europeiska folkpartiet (EPP) och 2 till Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE).

Hur ändras kommissionens arbetssätt?

Den tillträdande ordföranden Jean-Claude Juncker förklarade i sitt tal i Europaparlamentet den 15 juli 2014 att han vill att kommissionens organisation ska inriktas på att förverkliga de politiska riktlinjer som han valdes på. – Jag vill ha ett EU som är större och mer ambitiöst i de stora sakerna, och mindre och blygsammare i de små sakerna, sade han. Därför har han valt att organisera den nya kommissionen i projektgrupper (se nedan).

I Junckerkommissionen blir det 6 vice ordförande utöver utrikesrepresentanten som ju också är en vice ordförande för kommissionen. Det ska finnas en förste vice ordförande, som ansvarar för bättre lagstiftning, förbindelser mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna (Frans Timmermans). Den förste vice ordföranden ska fungera som ordförandens högra hand och bl.a. se till att alla kommissionsförslag följer subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, som är grunden för kommissionens arbete. Som ordförandens ställföreträdare ska han svara för kommissionens kontakter med de andra EU-institutionerna.

De vice ordförandena ska leda projektgrupper och styra och samordna ett antal kommissionärers arbete. Det ska garantera ett dynamiskt samspel mellan alla kommissionärer, bryta silomentaliteten och motverka statiska strukturer.

De vice ordförandena och kommissionärerna måste lita på varandra. En kommissionär måste ha en vice ordförandes stöd för att föra upp ett nytt initiativ på kommissionens arbetsprogram eller kommissionärskollegiets dagordning. Samtidigt måste en vice ordförande ha stöd av kommissionärerna i sin projektgrupp för att kunna färdigställa sina projekt. Varje kommissionär har ett ansvarsområde, några bredare och mer övergripande och andra mer specialiserade. Alla kommissionärer måste bidra till detta nya samarbetsbaserade upplägg.

Vad ska de vice ordförandena göra i Junckerkommissionen?

Jean-Claude Juncker har valt att ge de vice ordförandena särskilda uppdrag som de måste utföra.

De vice ordförandena ska ansvara för ett antal välavgränsade projekt och ska leda och samordna arbetet i hela kommissionen på de områden som nämns i de politiska riktlinjerna, t.ex. öka sysselsättning, tillväxt och investeringar, skapa en sammankopplad digital inre marknad, sörja för en störningstålig energiunion och bygga upp en fördjupad, rättvisare ekonomisk och monetär union. Detta möjliggör ett mycket starkare samarbete över olika ansvarsområden, där flera kommissionärer samarbetar med de vice ordförandena i grupper som kan ändras efter behov och beroende på nya projekt som framkommer vartefter.

De vice ordförandena ska också sköta en strategisk filtrering. I regel kommer ordföranden bara att föra upp ett nytt initiativ på kommissionens arbetsprogram eller kommissionärskollegiets dagordning om det har stöd av en vice ordförande på grundval av sunda argument och en tydlig motivering. I det sammanhanget, särskilt med tanke på agendan för bättre lagstiftning och den begränsade budgeten, kommer ordföranden att lyssna särskilt noga på den förste vice ordföranden med ansvar för bättre lagstiftning, förbindelser mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna (Frans Timmermans) och på vice ordföranden med ansvar för budget och personal (Kristalina Georgieva).

De vice ordförandena ska också bestämma vem som på deras ansvarsområde ska företräda kommissionen i de andra EU-institutionerna, i de nationella parlamenten och i andra sammanhang på nationell, europeisk och internationell nivå.

De vice ordförandena ska få stöd av generalsekretariatet, men ska främst lita på ett nära samarbete med berörda kommissionärer och de avdelningar som sorterar under dem.

Hur ska projektgrupperna fungera?

Projektgrupp Öka sysselsättning, tillväxt och investering

– Min främsta prioritering och den röda tråden i alla förslag är att få EU tillbaka till tillväxt och få folk tillbaka till anständiga jobb, säger Jean-Claude Juncker.

Gruppledare är Jyrki Katainen, vice ordförande för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

Ett av kommissionens viktigaste mål blir att stärka EU:s konkurrenskraft, stimulera investeringar och skapa jobb. Den vice ordföranden för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft kommer bl.a. att få i uppdrag att styra, samordna, presentera och genomföra ett omfattande sysselsättnings-, tillväxt- och investeringspaket som ska göra det möjligt att uppbåda upp till 300 miljarder euro i ytterligare offentliga och privata investeringar i realekonomin de kommande tre åren.

Han kommer därför att behöva styra och samordna ett stort antal kommissionärers arbete, som alla kommer att bidra till paketet och till målen mer allmänt. Han ska styra och samordna arbetet för bl.a. kommissionärerna för ekonomiska och finansiella frågor, sysselsättning, socialpolitik, färdigheter och arbetskraftens rörlighet, regionalpolitik, inre marknad, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, digital ekonomi och digitalt samhälle, klimatåtgärder och energi samt transporter och rymden.

Projektgrupp En digital inre marknad

– Genom att skapa en sammankopplad digital inre marknad kan vi alstra upp till 250 miljarder euro i ytterligare tillväxt i EU under min kommissions mandatperiod, och skapa hundratusentals nya jobb, särskilt för ungdomar, och ett livskraftigt kunskapssamhälle. EU bör ta ledningen i de kreativa branscherna, med hänsyn tagen till den kulturella mångfalden, säger Jean-Claude Juncker.

Gruppledare är Andrus Ansip, vice ordförande för den digitala inre marknaden.

För att bättre ta vara på den digitala teknikens möjligheter behöver vi bryta silomentaliteten inom teleregering, upphovsrätt, personuppgiftsskydd, spektrumreglering och konkurrensrätt. Upphovsrätten, som ska sortera under kommissionären för digital ekonomi och samhälle (Günther Oettinger), bör också moderniseras mot bakgrund av den digitala revolutionen och konsumenternas nya beteenden. Den bör bidra till att bygga upp en framgångsrik europeisk medie- och innehållsbransch. Kommissionen kommer att fortsätta att prioritera kulturell mångfald på detta område.

Den vice ordföranden för den digitala inre marknaden ska lägga fram långtgående förslag till lagstiftning för en sammankopplad digital inre marknad. Han ska styra och samordna arbetet för bl.a. kommissionärerna för digital ekonomi och digitalt samhälle, inre marknad, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, sysselsättning, socialpolitik, färdigheter och arbetskraftens rörlighet, konsumenter och jämställdhet, ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullar, regionalpolitik samt jordbruk och landsbygdsutveckling.

Projektgrupp En störningstålig energiunion med en framsynt klimatpolitik

– Jag vill reformera och omorganisera EU:s energipolitik till en ny europeisk energiunion. Vi behöver samla våra resurser, kombinera vår infrastruktur och förena vår förhandlingskraft gentemot omvärlden. Vi måste diversifiera vår energiförsörjning och minska flera medlemsstaters starka energiberoende, säger Jean-Claude Juncker.

Gruppledare är Alenka Bratušek, vice ordförande för energiunionen.

EU behöver en störningstålig energiunion. Att diversifiera vår energiförsörjning och minska flera medlemsstaters starka energiberoende kommer att göra EU mer oberoende och öka den förnybara energins andel, samtidigt som ett energisnålare EU skapar sysselsättning och minskar kostnaderna. Här ingår bl.a. ett bindande mål på 30 % ökad energieffektivitet till 2030, vilket Jean-Claude Juncker efterlyste i sitt tal i Europaparlamentet den 15 juli. Den vice ordföranden för energiunionen ska bl.a. reformera och omorganisera EU:s energipolitik till en ny europeisk energiunion. Hon kommer att styra och samordna arbetet för kommissionärerna för klimatåtgärder och energi, transport och rymd, inre marknad, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, miljö, havsfrågor och fiske, regionalpolitik, jordbruk och landsbygdsutveckling samt forskning, vetenskap och innovation.

Projektgrupp En fördjupad och rättvisare ekonomisk och monetär union

– Krisen har bara gjort en paus. Vi måste utnyttja den här pausen för att befästa och komplettera de unika åtgärder vi vidtog under krisen, förenkla dem och göra dem mer socialt legitima. Det är inte förenligt med en social marknadsekonomi att redare och spekulatörer blir ännu rikare medan pensionärer inte längre kan försörja sig själva, säger Jean-Claude Juncker.

Gruppledare är Valdis Dombrovskis, vice ordförande för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

På grundval av de s.k. fyra ordförandenas rapporter och kommissionens plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union och med hänsyn tagen till EU:s sociala dimension, måste kommissionen fortsätta reformera den ekonomiska och monetära unionen för att bevara eurons stabilitet. Den vice ordföranden för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter ska sköta Europeiska planeringsterminen (EU:s process för ekonomisk styrning) och samordna, lägga fram och genomföra initiativ för att öka enhetligheten mellan euroländernas närings-, budget- och arbetsmarknadspolitik.

Ekonomiska reformer och justeringsprogram behöver kompletteras med sociala åtgärder. Det kan bara uppnås genom ständig dialog med arbetsmarknadens parter på EU-nivå, fack och arbetsgivare. Den sociala marknadsekonomin kan bara fungera om det finns en dialog, bl.a. om känsliga frågor som bevarad köpkraft och indexreglering av löner. Av denna anledning har den vice ordföranden för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter fått det särskilda ansvaret att främja och stödja dialogen mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå.

Han ska styra och samordna verksamheten för kommissionärerna för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullar, sysselsättning, socialpolitik, färdigheter och arbetskraftens rörlighet, finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen, inre marknad, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, utbildning, kultur, ungdom och medborgarskap, regionalpolitik samt rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.

Förste vice ordförande med ansvar för bättre lagstiftning, förbindelser mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna

Den nya posten som förste vice ordförande med ansvar för bättre lagstiftning, förbindelser mellan institutionerna, rättsstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna (Frans Timmermans) var ett löfte från Jean-Claude Juncker till Europaparlamentet. Den förste vice ordföranden ska fungera som ordförandens högra hand. Som ansvarig för bättre lagstiftning ska han se till att alla kommissionsförslag följer subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, som är grunden för kommissionens arbete. Han ska också fungera som principernas väktare och se till att stadgan om de grundläggande rättigheterna och rättsstatsprincipen följs i all kommissionsverksamhet. Detta är en stark signal om kommissionens beslutsamhet att land ska med lag byggas och att de grundläggande rättigheterna ska respekteras.

Han kommer därför att arbeta med alla kommissionärer, särskilt med kommissionärerna för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet och kommissionären för migration och inrikes frågor, eftersom deras områden har särskilt stark anknytning till rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna.

Som ordförandens ställföreträdare ska han svara för kommissionens kontakter med nationella parlament och de andra EU-institutionerna.

Vice ordförande för budget och personal

I kärva ekonomiska tider är det viktigare än någonsin att personal och pengar används på bästa sätt.

För att garantera att resurserna fördelas efter kommissionens politiska prioriteringar och för att garantera att alla åtgärder ger så goda resultat som möjligt kommer vice ordföranden för budget och personal (Kristalina Georgieva) att granska alla kommissionsinitiativ med avseende på effekter för budget och personal. Hon ska också modernisera EU:s förvaltning och bl.a. öka IT-användningen. Ett annat uppdrag blir att öka andelen kvinnor på chefs- och mellanchefsnivå till 40 % till slutet av mandatperioden. Hon kommer att arbeta med alla kommissionärer.

Utrikesrepresentant (unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik)

– Vi behöver bättre rutiner för att föregripa händelseutvecklingen tidigt och snabbt ta fram gemensamma svar. Vi behöver bli effektivare på samspelet mellan EU:s utrikespolitiska redskap. Handelspolitiken, utvecklingsbiståndet, vårt medlemskap i internationella finansinstitutioner och granskapspolitiken måste samverka och användas enligt enhetliga principer, säger Jean-Claude Juncker.

EU:s utrikesrepresentant (unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini) är den europeiska ”utrikesministern”, som leder EU:s utrikespolitik och ansvarar för representationen i länder utanför EU och vid internationella organisationer. Hon har en unik fördragsfäst ställning eftersom hon företräder både EU-länderna som utrikesrepresentant och kommissionen som en av dess vice ordförande.

I kommissionen blir hon ansvarig för projektet En starkare global aktör, där hon ska bidra till att styra all kommissionens verksamhet som rör yttre förbindelser.

För att kombinera alla verktyg i kommissionens verktygslåda på ett effektivare sätt blir hon ansvarig för att styra och samordna arbetet för bl.a. komissionärerna för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingarna, handel, internationellt samarbete och utveckling samt humanitärt bistånd och krishantering. I sin egenskap av vice ordförande i kommissionen måste hon samtidigt sköta sitt uppdrag i kommissionärskollegiet. Därför kan hon vid behov be kommissionären för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingarna och andra kommissionärer att ta över på de områden där kommissionen är behörig. Då får hon utrymme att koncentrera sig på de verkliga geopolitiska utmaningarna.

Vilken är den rättsliga grunden för ändringarna?

Enligt artikel 17.6 i fördraget om Europeiska unionen har kommissionens ordförande rätt att organisera kommissionens arbete.

Artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen

(…)

6. Kommissionens ordförande ska

a) ange riktlinjer för kommissionens uppgifter,

b) besluta om kommissionens interna organisation för att se till att det råder samstämmighet i dess arbete och att den arbetar effektivt och som ett kollegialt organ,

c) utse vice ordförande bland kommissionens ledamöter, med undantag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Hur fattas beslut? Hur blir det med kollegialiteten?

Alla ledamöter av kommissionärskollegiet (ordföranden, de vice ordförandena och övriga kommissionärer) har en röst var. Eftersom alla beslut fattas kollegialt berörs alla kommissionärer av alla beslut.

Får utrikesrepresentanten en ställföreträdare, och vad ska han eller hon i så fall göra?

Den 8 september kom Jean-Claude Juncker överens med utrikesrepresentanten Federica Mogherini om ett nytt, praktiskt upplägg för en effektivare utrikespolitik för EU. Kommissionären för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingarna (Johannes Hahn) och andra kommissionärer tar över för henne på de områden där kommissionen är behörig, när hon tycker att det behövs.

– Jag avser att ge andra utrikeskommissionärer i uppdrag att agera ställföreträdare för utrikesrepresentanten, både inom kommissionen och internationellt, säger Jean-Claude Juncker i sina politiska riktlinjer.

Hur blir arbetsfördelningen mellan vice ordföranden för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter och ekonomi- och finanskommissionären?

Den vice ordföranden för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter (Valdis Dombrovkis) och kommissionären för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullar (Pierre Moscovici) ska samarbeta i en andra av kollegialitet och tillit till varandra (se ovan under ”Vice ordförande”). Den vice ordföranden för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter ansvarar för Europeiska planeringsterminen (EU:s process av ekonomisk styrning) och ska alltså styra och samordna arbetet för en rad kommissionärer som bidrar till planeringsterminen (se ovan, diagrammet för Projektgrupp En fördjupad och rättvisare ekonomisk och monetär union). Kommissionären för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullar ska alltså bidra till den närings- och finanspolitiska delen av planeringsterminen tillsammans med kommissionären för sysselsättning, socialpolitik, färdigheter och arbetskraftens rörlighet (Marianne Thyssen) som ska bidra till de arbetsmarknads- och socialpolitiska delarna och till initiativ för en fördjupad monetär union (och mer allmänt till Projektgrupp En fördjupad och rättvisare ekonomisk och monetär union), men eftersom hans ansvarsområde är mycket bredare och även omfattar skatter och tullar, ska han också arbeta med den vice ordföranden för budget och personal (Kristalina Georgieva) och den vice ordföranden för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft (Jyrki Katainen).

Varför har klimat- och energipolitiken samlats hos en kommissionär?

EU behöver tala med enad, stark stämma inför Förenta nationernas möte i Paris 2015 och senare. Klimat- och energikommissionären (Miguel Arias Cañete) kommer att få alla nödvändiga verktyg för det, under ledning av den vice ordföranden för energiunionen (Alenka Bratušek). Klimat- och energipolitiken förstärker varandra: att öka andelen förnybar energi är inte bara ett ansvarsfullt svar på klimatförändringarna, utan också en näringspolitisk nödvändighet för att EU ska få energi till rimliga priser på medellång sikt. Ökad energieffektivitet bidrar samtidigt inte bara till fler jobb i strategiska branscher och lägre kostnader för konsumenterna, utan gör också EU:s energipolitik hållbarare. Med andra ord går klimat- och energipolitiken hand i hand och har nu samlats i samma hand.

Generaldirektoraten för klimatåtgärder respektive energi förblir separata, men sorterar under samma kommissionär.

Varför finns det en kommissionär för ekonomiska och finansiella frågor och skatter och tullar?

Den nya posten som kommissionär för ekonomiska och finansiella frågor och skatter och tullar (Pierre Moscovici) ska garantera att skatt- och tullpolitiken fortsätter som en byggsten i den ekonomiska och monetära unionen och bidrar till en smidigt fungerande ekonomisk styrning i EU. Beskattningen bör inte ses åtskild från det bredare politiska sammanhang som kommissionen svarar för. Särskilt med tanke på finanskrisen är det tvärtom tydligt att skatter måste ses som en viktig del av kommissionens strävan mot en fördjupad ekonomisk och monetär union.

Varför finns det en ny kommissionär för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen?

Under några få år har EU lagt fram en rad långtgående, unika förslag till regleringsreformer för ökad finansiell stabilitet och bättre tillsyn över finansmarknaderna. Tiden är nu mogen att samla befintligt kunnande och ansvar på ett ställe. Kommissionären för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen (Jonathan Hill) ska särskilt se till att kommissionen aktivt och vaksamt tillämpar de nya reglerna om tillsyn och rekonstruktion, så att de europeiska bankerna blir sundare och kan gå tillbaka till att låna ut pengar till realekonomin.

Små och medelstora företag är den europeiska ekonomins ryggrad. En mindre splittrad utlåningsmarknad kan hjälpa dem att frodas och förbättra sina resultat. Nästa steg blir att utveckla och integrera kapitalmarknaderna, eftersom de är en bättre finansieringskälla än banklån för innovativa projekt och långsiktiga investeringar.

Kommissionären för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen ska också svara för förbindelserna med Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Gemensamma rekonstruktionsnämnden (SRB, som ska inledda sin verksamhet under 2015).

Varför har miljö, havsfrågor och fiske samlats hos en kommissionär?

Miljö-, havs- och fiskepolitiken har två saker gemensamt: behovet att bevara natur­resurser och det faktum att de har avgörande betydelse för konkurrenskraften. Miljö-, havs och fiskepolitiken har samlats (hos Karmenu Vella) för att kombinera ”blå” och ”grön” tillväxt, så att miljö- och havspolitik kan verka för att skapa jobb, bevara resurser, stimulera tillväxt och uppmuntra investeringar. Att skydda miljön och bevara konkurrenskraften måste fungera tillsammans: bägge handlar om en hållbar framtid.

Varför har ingen kommissionär ansvar för enbart utvidgning?

Kommissionären för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingarna (Johannes Hahn) ska svara för den utökade grannskapspolitiken men också för de pågående utvidgningsförhandlingarna.

– EU behöver ta en paus från utvidgningen, så att vi kan befästa det som vi har uppnått med 28 länder. Därför ska vi under min mandatperiod fortsätta de pågående förhandlingarna, särskilt med länderna på västra Balkan som behöver europeiska utsikter, men det blir ingen mer utvidgning de nästa fem åren, säger Jean-Claude Juncker i sina politiska riktlinjer.

Vad behövs nu för att Junckerkommissionen ska tillträda?

Den tillträdande ordföranden Jean-Claude Juncker lämnade den 5 september 2014 över en förteckning över kommissionärskandidater till Europeiska unionens råd.

Innan dess hade han personligen intervjuat alla kandidaterna, och dessutom utsåg rådet den 30 augusti i samråd med Jean-Claude Juncker en utrikesrepresentant som också blir vice ordförande i kommissionen.

Den 5 september 2014 antogs den slutgiltiga förteckningen över kommissionärskandidater i samförstånd med Europeiska unionens råd enligt artikel 17.7 i fördraget om Europeiska unionen.

Sedan är det Europaparlamentet som beslutar om man godkänner hela uppsättningen ledamöter, inklusive ordföranden och utrikesrepresentanten. Det innebär att kandidaterna frågas ut i ansvariga parlamentsutskott enligt regel 118 i parlamentets arbetsordning. Om Europaparlamentet godkänner kommissionen är det Europeiska rådet som formellt utser kommissionen enligt artikel 17.7 i fördraget om Europeiska unionen.

Mer information

Se IP/14/984

Efter en valkampanj i hela EU föreslog Europeiska rådet den 27 juni 2014 Jean-Claude Juncker som ordförande för Europeiska kommissionen. Med utgångspunkt i de politiska riktlinjer han redovisade i Europaparlamentet valdes Jean-Claude Juncker till nästa kommissionsordförande med en klar majoritet på 422 röster i Europaparlamentets plenarmöte den 15 juli 2014.

Jean-Claude Junckers hemsida:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Politiska riktlinjer för nästa Europeiska kommission. En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm

Jean-Claude Juncker på Twitter: @JunckerEU #TeamJunckerEU


Side Bar