Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 10. septembra 2014

Otázky a odpovede: Junckerova komisia

Zvolený predseda Jean-Claude Juncker dnes oznámil rozdelenie zodpovednosti v jeho tíme a spôsob organizácie práce Európskej komisie, keď sa ujme mandátu (pozrite IP/14/984SPEECH/14/585). Ponúkame vám prehľad základných údajov.

Prehľad o Komisii J.-C. Junckera

  • Navrhovaná Junckerova komisia predstavuje silný a skúsený tím, ktorého súčasťou sú 5 bývalí premiéri, 4 podpredsedovia vlád, 19 ministri, 7 komisári (vrátane Jyrkiho Katainena, ktorý v júli 2014 nahradil v druhej Barrosovej komisii Olliho Rehna) a 8 bývalí poslanci Európskeho parlamentu. 11 z nich má solídne ekonomické a finančné vedomosti a 8 rozsiahle skúsenosti z oblasti zahraničných vzťahov. Tretina dezignovaných komisárov (9 z 28) vrátane zvoleného predsedu kandidovala v tohtoročných európskych voľbách.

  • Nový a dynamický tím – vekový priemer novej Komisie je nižší ako súčasnej. Za zmienku stojí vekový priemer podpredsedov, ktorý je 49 rokov.

  • V Junckerovej komisii je 9 žien a 19 mužov. Ženy tak tvoria približne 33 % kolégia a muži približne 66 %

  • Zo 7 podpredsedov sú 3 ženy (42 %).

  • Spomedzi členov kolégia je 14 pridružených k Európskej ľudovej strane (EPP), 8 k Progresívnej aliancii socialistov a demokratov (S&D), 5 k Aliancii liberálov a demokratov za Európu (ALDE) a 1 k Aliancii európskych konzervatívcov a reformistov (AECR).

  • Spomedzi podpredsedov sú vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a prvý podpredseda pridružení k Progresívnej aliancii socialistov a demokratov (S&D), 3 podpredsedovia k Európskej ľudovej strane (EPP) a 2 podpredsedovia k Aliancii liberálov a demokratov za Európu (ALDE)

Aké sú hlavné výzvy týkajúce sa spôsobu práce Komisie?

Zvolený predseda Jean-Claude Juncker vysvetlil vo svojom prejave pred európskym parlamentom 15. júla 2014, že chce, aby organizácia Komisie bolo nastavená na plnenie cieľov vyplývajúcich z politických usmernení, na základe ktorých bol zvolený. Jean-Claude Juncker uviedol: „Chcem Európsku úniu, ktorá bude konať vo veľkom a ambicióznejšie vo veľkých veciach a v malom a skromnejšie v malých veciach.“ Práve s ohľadom na tento cieľ sa rozhodol, že štruktúra Komisie bude založená na projektových tímoch (pozrite v ďalšom texte).

Junckerova komisia má spolu s vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorá zároveň zastáva funkciu podpredsedníčky komisie, 7 podpredsedov. Prvý podpredseda bude zodpovedný za lepšiu právnu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy a dodržiavanie princípov právneho štátu a charty základných práv (Frans Timmermans). Prvý podpredseda bude pravou rukou predsedu a jeho hlavnou úlohou bude zabezpečiť, aby všetky návrhy Komisie rešpektovali princípy subsidiarity a proporcionality, ktoré sú základným východiskom práce Komisie. Ako zástupca predsedu bude dohliadať na vzťahy Európskej komisie s ostatnými európskymi inštitúciami.

Podpredsedovia budú viesť projektové tímy, pričom budú viesť a koordinovať prácu viacerých komisárov. Týmto spôsobom sa zabezpečí dynamická interakcia všetkých členov Komisie a odstránia silá a statické štruktúry.

Úspech podpredsedov a komisárov bude závisieť od ich vzájomnej spolupráce. Pri zaradení novej iniciatívy do pracovného programu Komisie alebo do programu kolégia bude komisár závislý od podpory podpredsedu. Podpredseda sa zas bude musieť pri plnení projektu, ktorý mu bol pridelený, spoliehať na komisárov svojho projektového tímu. Všetci členovia Komisie majú svoje portfóliá, niektoré sú širšie a všeobecnejšie, zatiaľ čo iné sú viac špecializované. V rámci nového spôsobu fungovania Komisie založeného na spolupráci sa každý člen kolégia musí zodpovedne zhostiť svojej úlohy.

Akú úlohu majú v Junckerovej komisii podpredsedovia?

Zvolený predseda Juncker sa rozhodol poveriť podpredsedov konkrétnymi úlohami, ktoré budú musieť splniť.

Podpredsedovia budú zodpovední za niekoľko jasne definovaných prioritných projektov a budú viesť a koordinovať prácu naprieč Komisiou v kľúčových oblastiach politických usmernení, akými sú stimulácia zamestnanosti, rastu a investícií, prepojený jednotný digitálny trh, odolná energetická únia, ako aj hlbšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia. Tak sa umožní oveľa intenzívnejšia spolupráca naprieč oblasťami zodpovednosti jednotlivých členov Komisie. Podpredsedovia budú úzko spolupracovať so skupinami komisárov, ktorých zloženie sa môže meniť v závislosti od potrieb a možných nových projektov.

Podpredsedovia budú mať aj strategickú filtrujúcu úlohu. Podľa všeobecného pravidla predseda nezaradí do pracovného programu Komisie alebo do programu kolégia žiadnu novú iniciatívu, ktorá na základe jednoznačných argumentov a jasnej stratégie nezíska podporu podpredsedu. V tomto ohľade (a berúc do úvahy mimoriadnu dôležitosť programu lepšej právnej regulácie a rozpočtové obmedzenia) bude zvolený predseda Juncker prikladať osobitnú pozornosť stanoviskám prvého podpredsedu zodpovedného za lepšiu právnu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv (Frans Timmermans), ako aj stanoviskám podpredsedníčky pre rozpočet a ľudské zdroje (Kristalina Georgieva).

Podpredsedovia budú takisto rozhodovať o tom, kto (v oblasti svojej zodpovednosti) bude zastupovať Európsku komisiu v ostatných európskych inštitúciách, v národných parlamentoch alebo v iných inštitucionálnych štruktúrach na vnútroštátnej, európskej alebo medzinárodnej úrovni.

Podpredsedovia, ktorým pri plnení ich úloh bude pomáhať generálny sekretariát, sa budú primárne opierať o úzku spoluprácu s príslušnými komisármi a útvarmi, ktoré im podliehajú.

Ako budú fungovať projektové tímy?

Projektový tím: ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií

Jean-Claude Juncker: „Mojou prvoradou prioritou, ktorá bude zahrnutá v každom jednom návrhu, bude dosiahnuť opätovný rast Európy a zabezpečiť, aby mali ľudia možnosť získať späť dôstojnú prácu.“

Lídrom tímu je Jyrki Katainen, podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť.

Jednou z hlavných priorít Komisie bude posilniť konkurencieschopnosť Európy a stimulovať investície a tvorbu pracovných miest. Významnou úlohou podpredsedu pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť bude vedenie, koordinácia, prezentácia a vykonanie ambiciózneho balíka opatrení v oblasti zamestnanosti, rastu a investícií, ktorý by nám mal umožniť zmobilizovať počas nasledujúcich troch rokov ďalšie verejné a súkromné investície do reálneho hospodárstva v celkovej výške až 300 miliárd EUR.“

Bude preto musieť viesť a koordinovať prácu viacerých komisárov, ktorí budú svojou časťou prispievať k balíku a všeobecnejšie k zastrešujúcim cieľom. Bude viesť a koordinovať najmä prácu komisárov zodpovedných za tieto portfóliá: hospodárske a finančné záležitosti; zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovná mobilita; regionálna politika; vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP; finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov; digitálna ekonomika a spoločnosť; oblasť klímy a energetika; doprava a kozmický priestor.

Projektový tím: jednotný digitálny trh

Jean-Claude Juncker: „Vybudovanie prepojeného jednotného digitálneho trhu môže počas funkčného obdobia novej Komisie priniesť v Európe dodatočný rast vo výške až 250 miliárd EUR, čím sa vytvoria státisíce nových pracovných miest, najmä pre mladších uchádzačov o zamestnanie, a vznikne dynamická znalostná spoločnosť. EÚ by sa mala stať lídrom tvorivých odvetví priemyslu, pričom však bude plne rešpektovať kultúrnu rozmanitosť.“

Líder tímu je Andrus Ansip, podpredseda pre jednotný digitálny trh.

Aby sme lepšie využili príležitosti, ktoré ponúkajú digitálne technológie, musíme odstrániť vnútroštátne obmedzenia v oblasti regulácie telekomunikácií, v právnych predpisoch o ochrane autorských práv a údajov, v správe šírenia rádiových vĺn a v uplatňovaní práva hospodárskej súťaže. Autorské práva, ktoré budú spadať do portfólia komisára pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť (Günther Oettinger), by sa takisto mali modernizovať vo svetle digitálnej revolúcie a nového správania spotrebiteľov. Mali by pomôcť vybudovať úspešné európske odvetvia médií a obsahu. Kultúrna rozmanitosť naďalej zostáva prioritou Komisie v tejto oblasti.

Významnou úlohou podpredsedu pre jednotný digitálny trh bude predložiť ambiciózne legislatívne kroky k dosiahnutiu prepojeného jednotného digitálneho trhu. Bude viesť a koordinovať prácu viacerých komisárov, hlavne zodpovedných za tieto portfóliá: digitálna ekonomika a spoločnosť; vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP; zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovná mobilita; spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť; hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá; regionálna politika; poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Projektový tím: odolná energetická únia uplatňujúca výhľadovú politiku v oblasti zmeny klímy

Jean-Claude Juncker: „Chcem uskutočniť reformu a reorganizáciu európskej energetickej politiky tak, aby sa vytvorila nová Európska energetická únia. Musíme zlúčiť naše zdroje, spojiť naše infraštruktúry a zjednotiť našu pozíciu pri rokovaní s tretími krajinami. Potrebujeme diverzifikovať naše zdroje energie a znížiť vysokú mieru energetickej závislosti viacerých členských štátov.“

Líderkou tímu je Alenka Bratušek, podpredsedníčka pre energetickú úniu.

Európska únia potrebuje odolnú energetickú úniu. Diverzifikácia našich zdrojov energie a zníženie vysokej energetickej závislosti viacerých členských štátov pomôže zvýšiť nezávislosť energetickej únie, pričom posilnenie podielu obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie energetickej efektívnosti pomôže vytvárať pracovné miesta a znižovať náklady. Súčasťou tohto procesu bude hlavne záväzný cieľ do roku 2030 dosiahnuť 30 % energetickú efektívnosť. Tento cieľ zvolený predseda Juncker vyzdvihol vo svojom prejave pred Európskym parlamentom z 15- júla. Významnou úlohou podpredsedníčky pre energetickú úniu bude uskutočniť reformu energetickej politiky Únie a reorganizovať ju do podoby novej Európskej energetickej únie. Podpredsedníčka pre energetickú úniu bude viesť a koordinovať predovšetkým prácu komisárov zodpovedných za tieto portfóliá: oblasť klímy a energetika; doprava a kozmický priestor; vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP; životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo; regionálna politika; poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka; výskum, veda a inovácie.

Projektový tím: hlbšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia

Jean-Claude Juncker: „Toto je len prestávka v kríze. Túto prestávku musíme využiť na konsolidáciu a doplnenie bezprecedentných opatrení, ktoré sme počas krízy prijali, na ich zjednodušenie a zvýšenie ich sociálnej legitimity. So sociálnym trhovým hospodárstvom nie je zlučiteľné, že počas krízy majitelia lodí a špekulanti bohatnú, zatiaľ čo dôchodcovia nemajú dostatok prostriedkov na živobytie.“

Líder tímu bude Valdis Dombrovskis, podpredseda pre euro a sociálny dialóg.

Na základe tzv. „správy štyroch predsedov“ a koncepcie Komisie pre rozsiahlu a skutočnú hospodársku a menovú úniu a s prihliadnutím na sociálny rozmer Európy musí Komisia pokračovať v reformách hospodárskej menovej únie, aby sa zachovala stabilita eura. Významnou úlohou podpredsedu pre euro a sociálny dialóg bude dohľad nad európskym semestrom (cyklus správy hospodárskych záležitostí EÚ) a koordinácia, prezentácia a vykonávanie iniciatív na posilnenie zbližovania hospodárskych a fiškálnych politík a politík trhu práce medzi členskými štátmi, ktoré prijali euro.

Hospodárske reformy a program makroekonomických úprav musia sprevádzať sociálne opatrenia. Dosiahnuť sa to dá prostredníctvom trvalého sociálneho dialógu s európskymi sociálnymi partnermi, zástupcami podnikateľov a odbormi. Sociálne trhové hospodárstvo môže fungovať len vtedy, ak prebieha sociálny dialóg, najmä v prípade citlivých otázok, ako sú zachovanie platov a ich indexácia. Z tohto dôvodu bol ustanovený osobitný podpredseda, podpredseda pre euro a sociálny dialóg, ktorý bude zodpovedať za presadzovanie a podporovanie európskeho sociálneho dialógu.

Bude viesť a koordinovať hlavne prácu komisárov zodpovedných za tieto portfóliá: hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá; zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovná mobilita; finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov; vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP; vzdelávanie, kultúra, mládež a občianstvo; regionálna politika; spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť.

Prvý podpredseda, zodpovedný za lepšiu právnu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv

Vznik postu prvého podpredsedu, ktorý bude zodpovedný za lepšiu právnu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv (Frans Timmermans), je v súlade so záväzkom, ktorý dal zvolený predseda Juncker Európskemu parlamentu. Prvý podpredseda bude pravou rukou predsedu. Ako podpredseda zodpovedný za lepšiu právnu reguláciu bude najmä zabezpečovať dodržiavanie pravidla, aby bol každý návrh Komisie v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality, ktoré sú východiskom práce Komisie. Prvý podpredseda bude takisto dohliadať na to, aby sa pri všetkých činnostiach Komisie dodržiavala Charta základných práv a princípy právneho štátu. Ide o jasný symbol záväzku Komisie dodržiavať princípy právneho štátu a základné práva.

Bude preto spolupracovať so všetkými komisármi a osobitne s komisárom pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť a s komisárom pre migráciu a vnútorné záležitosti, ktorých portfólia úzko súvisia so základnými právami a princípmi právneho štátu.

Ako zástupca predsedu bude mať za úlohu dohliadať na vzťahy Európskej komisie s národnými parlamentmi a s ostatnými európskymi inštitúciami.

Podpredsedníčka pre rozpočet a ľudské zdroje

V hospodársky turbulentných časoch je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby boli ľudské a rozpočtové zdroje čo najlepšie využívané.

Aby sa zabezpečilo rozdeľovanie zdrojov v súlade s politickými prioritami Komisie a aby každé opatrenie prinieslo maximálny úžitok, podpredsedníčka pre rozpočet a ľudské zdroje (Kristalina Georgieva) bude pozorne preskúmavať všetky iniciatívy Komisie z hľadiska ich rozpočtových a personálnych dosahov. Takisto bude poverená úlohou ďalej modernizovať európsku verejnú správu, vrátane intenzívnejšieho využitia digitálnych technológií. Jej úlohou bude aj zvýšenie podielu žien v radoch vyššieho a stredného manažmentu Komisie na 40 % do konca mandátu. Kristalina Georgieva bude spolupracovať so všetkými komisármi.

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Jean-Claude Juncker: „Potrebujeme lepšie mechanizmy, ktoré nám umožnia včas predvídať udalosti a rýchlo sa dohodnúť na spoločných riešeniach. Musíme účinnejšie spájať nástroje vonkajšej činnosti Európy. Obchodná politika, rozvojová pomoc, naša účasť v medzinárodných finančných inštitúciách a naša susedská politika sa musia kombinovať a ich využívanie sa musí riadiť jednou a tou istou logikou.“

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (Federica Mogherini) je európskou „ministerkou zahraničných vecí“, ktorá riadi zahraničnú politiku Európskej únie a jej zastupovanie v tretích krajinách a medzinárodných organizáciách. Zo zmlúv jej vyplýva jedinečný status, keď na jednej strane zastupuje Úniu ako jej vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a súčasne zastupuje Komisiu ako jej podpredsedníčka.

V rámci Komisie bude vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie zodpovedná za projektový tím „Silnejší globálny aktér“ a viesť všetky činnosti v oblasti vonkajších vzťahov Komisie.

S cieľom efektívnejšie využiť všetky nástroje, ktoré má Komisia k dispozícii, bude vysoká predstaviteľka viesť a koordinovať najmä prácu komisárov zodpovedných za tieto portfóliá: európska susedská politika a rokovania o rozšírení; obchod; medzinárodná spolupráca a rozvoj; humanitárna pomoc a krízové riadenie. Vysoká predstaviteľka sa musí ako podpredsedníčka Komisie v plnej miere zúčastňovať na práci kolégia komisárov. Aby to bolo možné, vždy, keď to považuje za potrebné, požiada komisára pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení alebo ďalších komisárov, aby ju zastupovali v oblastiach súvisiacich s kompetenciami Komisie. Vysoká predstaviteľka tak získa priestor nato, aby sa mohla sústrediť na prekonávanie skutočných geopolitických výziev.

Čo predstavuje právny základ pre navrhované zmeny v organizácii Komisie?

V zmysle článku 17 ods. 6 Zmluvy o Európskej únii má predseda Komisie právo organizovať činnosť Komisie.

Článok 17 Zmluva o Európskej únii

(…)

6. Predseda Komisie:

a) vydáva usmernenia pre prácu Komisie;

b) rozhoduje o vnútornej organizácii Komisie a zabezpečuje, aby konala konzistentne, efektívne a ako kolektívny orgán;

c) spomedzi členov Komisie vymenúva podpredsedov s výnimkou vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Ako sa prijímajú rozhodnutia – mení sa kolegialita?

Každý člen kolégia (predseda, podpredsedovia a komisári) má jeden hlas. Nakoľko sú všetky rozhodnutia kolegiálne, každý komisár sa podieľa na všetkých rozhodnutiach.

Vznikne funkcia zástupcu vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a aké bude mať úlohy?

Zvolený predseda Juncker sa 8. septembra s vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie (Federica Mogherini) dohodol na novom pragmatickom prístupe v záujme účinnejšej vonkajšej činnosti Únie. Na tomto základe budú komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení (Johannes Hahn) a ďalší komisári zastupovať Federicu Mogherini v oblastiach, ktoré súvisia s ich zodpovednosťami v rámci Komisie, keď ich o to vysoká predstaviteľka požiada.

Zvolený predseda Juncker v politických usmerneniach uviedol: „Mám v úmysle poveriť ostatných komisárov zodpovedných za vonkajšie vzťahy, aby pôsobili ako zástupcovia úradu vysokého predstaviteľa, a to ako v rámci kolégia, tak aj na medzinárodnej úrovni.“

Ako sa rozdelia kompetencie medzi podpredsedom pre euro a sociálny dialóg a komisárom pre hospodárske a finančné záležitosti?

Podpredseda pre euro a sociálny dialóg (Valdis Dombrovkis) a komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá (Pierre Moscovici) budú spolupracovať na báze kolegiality a vzájomnej závislosti (pozrite text v predchádzajúcej časti „Podpredsedovia“). Podpredseda pre euro a sociálny dialóg bude zodpovedný za európsky semester (európsky cyklus správy hospodárskych záležitostí), a preto bude viesť a koordinovať prácu viacerých komisárov, ktorý sú súčasťou európskeho semestra (pozrite graf „Projektový tím: Hlbšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia“ v predchádzajúcom texte). Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá bude teda zastrešovať hospodárske a fiškálne aspekty európskeho semestra, a to popri komisárke pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu (Marianne Thyssen), ktorá bude zastrešovať aspekty trhu práce a sociálne aspekty semestra. Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá bude zastrešovať aj iniciatívy na prehĺbenie menovej únie (a všeobecnejšie sa bude podieľať na práci projektového tímu Hlbšia a spravodlivejšia menová únia), ale keďže je jeho portfólio širšie – zahŕňa dane a clá – takisto bude spolupracovať s podpredsedníčkou pre rozpočet a ľudské zdroje (Kristalina Georgieva) a podpredsedom pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť (Jyrki Katainen).

Prečo sú oblasť klímy a energetika súčasťou jedného portfólia?

Európa potrebuje, aby v mene Európskej únie nielen pred blížiacim sa zasadnutím OSN v Paríži v roku 2015, ale aj do budúcnosti, znel jeden, silný hlas. Komisár zodpovedný za oblasť klímy a energetiku (Miguel Arias Cañete) bude mať všetky potrebné nástroje, aby túto úlohu splnil pod vedením podpredsedníčky pre energetickú úniu (Alenka Bratušek). Oblasť klímy a energetika majú synergické väzby: posilnenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov nie je len otázkou zodpovednej politiky v oblasti zmeny klímy. Je to aj imperatív priemyselnej politiky, ak chce mať Európa aj naďalej v strednodobom horizonte cenovo dostupné energie. Zlepšená efektívnosť pri používaní energie nepovedie len k stimulácii zamestnanosti v kľúčových odvetviach a zníženiu cien pre spotrebiteľov, ale aj k zlepšeniu udržateľnosti energetickej politiky EÚ. V krátkosti: politiky pre oblasť klímy a energetiku spolu úzko súvisia a teraz sú v rukách jedného komisára.

Generálne riaditeľstvá pre oblasť klímy a pre energetiku ostávajú samostatnými riaditeľstvami. Budú sa však zodpovedať tomu istému komisárovi.

Prečo komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá?

Novým portfóliom pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá (zodpovedný komisár Pierre Moscovici) sa zabezpečí, aby boli politiky daní a colnej únie neoddeliteľnou súčasťou skutočnej hospodárskej a menovej únie a prispeli k hladkému fungovaniu celkového rámca správy hospodárskych záležitostí EÚ. Zdaňovanie by nemalo byť vnímané ako samostatná oblasť politiky odlúčená od širšieho hospodárskeho rámca, za ktorý Komisia zodpovedá. Naopak, najmä v období finančnej krízy sa jasne preukázalo, že zdaňovanie musí byť integrálnou súčasťou úsilia Komisie o vytvorenie hlbšej a skutočnej hospodárskej a menovej únie.

Prečo nový komisár pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov?

Len niekoľko rokov nazad EÚ spustila ambicióznu a bezprecedentnú sériu regulačných reforiem a reforiem v oblasti dohľadu s cieľom zaistiť finančnú stabilitu a zlepšiť dohľad nad finančnými trhmi. Preto nastal čas sústrediť odborné poznatky a zodpovednosť na jednom mieste. Hlavnou úlohou komisára pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov (Jonathan Hill) bude zabezpečiť, aby Komisia naďalej aktívne a pozorne vykonávala nové pravidlá pre dohľad a riešenie krízových situácií, a pomáhala tak posilňovať európske banky, aby mohli opäť poskytovať financie reálnemu hospodárstvu.

Malé a stredné podniky sú oporou európskeho hospodárstva. Prekonanie finančnej fragmentácie trhov s úvermi podporí ich rast a naštartuje ich ekonomickú výkonnosť. Ďalším míľnikom bude takisto rozvoj a integrácia kapitálových trhov, ktoré sú lepším zdrojom úverov ako banky, pokiaľ ide o financovanie inovatívnych projektov a dlhodobé investície.

Komisár pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov bude takisto zodpovedať za vzťahy s Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA), Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA), Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) a Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií (SRB, ktorá by mala začať pôsobiť v roku 2015).

Prečo sú životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo súčasťou jedného portfólia?

Spoločnou črtou politík v oblasti ochrany životného prostredia, námorných záležitostí a rybárstva je v prvom rade zachovanie prírodných zdrojov a v druhom rade skutočnosť, že ide o kľúčové vektory pre našu konkurencieschopnosť. Portfólia životného prostredia, námorných záležitostí a rybárstva boli združené (zodpovedný komisár Karmenu Vella), aby sa zvýraznila duálna logika „modrého“ a „zeleného“ rastu – politiky životného prostredia a zachovania morského prostredia môžu kľúčovou mierou prispieť k tvorbe pracovných miest, ochrane zdrojov, stimulácii rastu a podpore investícií. Ochrana životného prostredia a zachovanie našej konkurencieschopnosti musia byť nerozlučné späté: obe sú základom udržateľnej budúcnosti.

Prečo nebol ustanovený samostatný komisár pre rozšírenie?

Komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení (Johannes Hahn) bude zodpovedný nielen za posilnenú susedskú politiku, ale aj za prebiehajúce rokovania o rozšírení.

V politických usmerneniach zvolený predseda Juncker uviedol: „EÚ si potrebuje oddýchnuť od rozširovania, aby sme mohli konsolidovať to, čo sa podarilo dosiahnuť v rámci 28 členských štátov. Z tohto dôvodu bude pod mojím vedením Komisia pokračovať v prebiehajúcich rokovaniach a hlavne západný Balkán si potrebuje udržať európsku perspektívu, ale v nasledujúcich piatich rokoch nedôjde k ďalšiemu rozširovaniu.“

Aké sú ďalšie kroky, aby sa Junckerova komisia mohla ujať úradu?

Zvolený predseda Jean-Claude Juncker odovzdal 5. septembra Rade Európskej únie zoznam dezignovaných komisárov.

Urobil tak v nadväznosti na sériu osobných pohovorov s každým kandidátom a s ohľadom na skutočnosť, že 30. augusta bola po dohode so zvoleným predsedom vymenovaná vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorá bude zároveň podpredsedníčkou Komisie.

Konečný zoznam dezignovaných komisárov bol po spoločnej dohode s Radou Európskej únie prijatý 5. septembra 2014 v súlade s článkom 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii.

V ďalšom kroku musí celé kolégium komisárov vrátane predsedu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedu Európskej komisie schváliť Európsky parlament. Pred schválením novej Komisie sa uskutočnia vypočutia dezignovaných komisárov v príslušných parlamentných výboroch v súlade s pravidlom 118 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Keď Európsky parlament vyjadrí svoj súhlas, Európska rada formálne vymenuje Európsku komisiu v súlade s článkom 17 ods. 7 ZEÚ.

Ďalšie informácie:

Pozrite IP/14/984

Po volebnej kampani, ktorá prebiehala v rámci celej EÚ, bol Jean-Claude Juncker 27. júna 2014 navrhnutý Európskou radou ako kandidát na predsedu Európskej komisie. Na základe politických usmernení, ktoré Jean-Claude Juncker predstavil v Európskom parlamente, bol na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 15. júla 2014 zvolený veľkou väčšinou 422 hlasov za budúceho predsedu Európskej komisie.

Domovská stránka zvoleného predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu: „Nový začiatok pre Európu: moja agenda pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu“:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm

Sledujte zvoleného predsedu Komisie na Twitteri: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom


Side Bar