Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA PRASOWA

Bruksela, 10 września 2014 r.

Pytania i odpowiedzi Komisja pod przewodnictwem Junckera

Nowo wybrany przewodniczący Jean-Claude Juncker ogłosił dziś podział obowiązków w swoim zespole i organizację pracy w Komisji Europejskiej po jej powołaniu (zob. IP/14/984 i SPEECH/14/585). Oto kilka najważniejszych informacji.

Komisja Junckera w zarysie

  • Juncker proponuje silny i doświadczony zespół. W jego skład wchodzi 5 byłych premierów, 4 wicepremierów, 19 byłych ministrów, 7 komisarzy, którzy już pełnili tę funkcję (w tym Jyrki Katainen, który dołączył do drugiej Komisji Barroso w lipcu 2014 w zastępstwie Olliego Rehna), a także 8 byłych posłów do Parlamentu Europejskiego. 11 z zaproponowanych kandydatów specjalizuje się w kwestiach ekonomiczno-finansowych, a 8 ma szerokie doświadczenie w zakresie stosunków zewnętrznych. Jedna trzecia desygnowanych komisarzy (9 spośród 28), w tym nowo wybrany przewodniczący, uczestniczyła w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w tym roku.

  • Nowa Komisja to młodszy i dynamiczny zespół – średnia wieku jej członków jest niższa niż w obecnej Komisji. Przykładowo, średnia wieku wiceprzewodniczących wynosi 49 lat.

  • W Komisji Junckera jest 9 kobiet i 19 mężczyzn. Kobiety stanowią około 33% składu kolegium, a mężczyźni - ok. 66%.

  • Kobiety zajmują 3 z 7 (42%) stanowisk wiceprzewodniczących.

  • Spośród desygnowanych kandydatów 14 osób jest związanych z Europejską Partią Ludową (EPP), 8 – z Postępowym Sojuszem Socjalistów i Demokratów (S&D), 5 – z Porozumieniem Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), a jedna jest związana z Europejskimi Konserwatystami i Reformatorami (ECR).

  • Jeśli chodzi o wiceprzewodniczących, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz pierwszy wiceprzewodniczący są związani z Postępowym Sojuszem Socjalistów i Demokratów (S&D), 3 wiceprzewodniczących jest związanych z Europejską Partią Ludową (EPP), a 2 – z Porozumieniem Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE).

Jakie są główne zmiany w sposobie pracy Komisji?

Nowo wybrany przewodniczący Jean-Claude Juncker wyjaśnił w swoim przemówieniu przed Parlamentem Europejskim dnia 15 lipca 2014 r., że chciałby tak zorganizować pracę Komisji, aby była ona nastawiona na realizację wytycznych politycznych, ze względu na które został wybrany. Nowo wybrany przewodniczący Juncker stwierdził: „Moim celem jest Unia Europejska większa i odważniejsza w odniesieniu do istotnych kwestii, a w kwestiach mniejszej wagi – mniejsza i skromniej działająca”. Mając to na uwadze, postanowił zorganizować nową Komisję wokół zespołów zadaniowych (zob. poniżej).

Komisja Junckera będzie liczyć 6 wiceprzewodniczących oprócz wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, która jest jednocześnie wiceprzewodniczącą Komisji. Komisja będzie miała pierwszego wiceprzewodniczącego, odpowiedzialnego za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność oraz kartę praw podstawowych (Frans Timmermans). Pierwszy wiceprzewodniczący będzie „prawą ręką” przewodniczącego. Jego zadaniem będzie dbanie o to, by każdy wniosek Komisji był zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, na których zasadza się praca Komisji. Jako zastępca przewodniczącego zajmie się nadzorowaniem stosunków Komisji Europejskiej z innymi instytucjami europejskimi.

Wiceprzewodniczący będą kierować zespołami zadaniowymi i pracą kilku komisarzy. Zapewni to dynamiczną współpracę wszystkich członków kolegium, przełamie sztuczne podziały i pozwoli odejść od statycznych struktur.

Wiceprzewodniczący i komisarze będą od siebie wzajemnie zależni. Od poparcia wiceprzewodniczącego będzie zależeć, czy komisarz wprowadzi nową inicjatywę do programu prac Komisji lub porządku obrad kolegium. Jednocześnie pomyślne ukończenie projektów przydzielonych wiceprzewodniczącemu będzie zależeć od pracy komisarzy tworzących zespół zadaniowy. Każdy członek Komisji ma określony zakres odpowiedzialności. W niektórych przypadkach jest on szerszy i bardziej horyzontalny, a czasem bardziej specjalistyczny. Wszyscy członkowie kolegium będą pełnić swoje funkcje na tych nowych zasadach opartych na współpracy.

Jaka jest rola wiceprzewodniczących w Komisji Junckera?

Nowo wybrany przewodniczący Juncker postanowił powierzyć wiceprzewodniczącym konkretne zadania, z których będą musieli się wywiązać.

Wiceprzewodniczący będą odpowiedzialni za kilka jasno określonych projektów priorytetowych. Będą też kierować pracą w Komisji w głównych dziedzinach wskazanych w wytycznych politycznych, a także tę pracę koordynować. Chodzi m.in o takie obszary, jak: pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, połączony jednolity rynek cyfrowy, stabilna unia energetyczna oraz pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia walutowa. Pozwoli to na ściślejszą przekrojową współpracę. Będzie ona polegać na tym, że kilku komisarzy będzie ściśle współpracować z wiceprzewodniczącymi, a skład zespołów będzie mógł ulegać zmianom w zależności od potrzeb i ewentualnych nowych projektów, jakie z czasem mogą się skrystalizować.

Wiceprzewodniczący będą także pełnić strategiczną rolę związaną z selekcją. Co do zasady przewodniczący nie będzie umieszczał w programie prac lub porządku obrad Komisji żadnych nowych inicjatyw, które nie uzyskają poparcia wiceprzewodniczącego, w postaci jasno sformułowanego spójnego zbioru racjonalnych argumentów. W tym względzie, zważywszy, że szczególne znaczenie mają takie kwestie, jak lepsze stanowienie prawa i ograniczenia budżetowe, przewodniczący będzie zwracał szczególną uwagę na opinie pierwszego wiceprzewodniczącego, odpowiedzialnego za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność oraz kartę praw podstawowych (Fransa Timmermansa) oraz wiceprzewodniczącej ds. budżetu i zasobów ludzkich (Kristaliny Georgievej).

Wiceprzewodniczący będą także decydować o tym, kto w dziedzinie, która im podlega, będzie reprezentował Komisję Europejską w innych instytucjach europejskich, w parlamentach narodowych i kontaktach instytucjonalnych na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Przy wypełnianiu swoich zadań wiceprzewodniczący będą mogli liczyć na wsparcie Sekretariatu Generalnego. Przede wszystkim będą jednak polegać na ścisłej współpracy z odpowiednimi komisarzami i służbami, które im podlegają.

Jak będą działać zespoły zadaniowe?

Zespół zadaniowy: Pobudzenie Zatrudnienia, Wzrostu i Inwestycji

Jean-Claude Juncker: „Moim absolutnym priorytetem i wspólnym wątkiem wszystkich przedstawianych wniosków będzie przywrócenie Europie wzrostu i zapewnienie ludziom godnej pracy”.

Szefem zespołu jest Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności.

Jednym z priorytetów Komisji będzie zwiększenie konkurencyjności Europy oraz stymulowanie inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Zadaniem wiceprzewodniczącego ds. zatrudnienia, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności będzie mianowicie pokierowanie pracą nad ambitnym pakietem na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji. Będzie on odpowiadał za jego koordynację, przedstawienie i wdrożenie. Pakiet ten powinien umożliwić nam pozyskać do 300 mld euro w postaci dodatkowych publicznych i prywatnych inwestycji w realną gospodarkę w najbliższych trzech latach.

Wiceprzewodniczący będzie więc musiał kierować pracą kilku komisarzy i koordynować ich działania. Komisarze wniosą natomiast swoje elementy do pakietu i – ogólniej rzecz biorąc – wkład w osiągnięcie nadrzędnych celów. W szczególności wiceprzewodniczący będzie kierował pracą i koordynował działania komisarzy ds. gospodarczych i finansowych; zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników; polityki regionalnej; rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP; stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych; gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego; działań w dziedzinie klimatu i energii oraz transportu i przestrzeni kosmicznej.

Zespół zadaniowy: Jednolity Rynek Cyfrowy

Jean-Claude Juncker: „Tworząc połączony jednolity rynek cyfrowy, możemy zwiększyć wzrost gospodarczy w Europie o dodatkowe 250 mld euro w czasie trwania mandatu kolejnej Komisji. Pozwoli to stworzyć setki tysięcy miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych osób poszukujących pracy, a także dynamiczne społeczeństwo oparte na wiedzy. UE powinna stać się liderem w sektorze kreatywnym, ale z pełnym poszanowaniem różnorodności kulturowej”.

Szefem zespołu jest Andrus Ansip, wiceprzewodniczący ds. jednolitego rynku cyfrowego.

Aby lepiej wykorzystać możliwości, jakie dają nam technologie cyfrowe, trzeba przełamać stereotyp myślenia o przepisach z dziedziny telekomunikacji, praw autorskich i ochrony danych w kategoriach krajowych. To samo dotyczy kwestii zarządzania falami radiowymi oraz stosowania prawa konkurencji. Zasady w dziedzinie praw autorskich, za które w przyszłości odpowiadać będzie komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (Günther Oettinger), należy także zmodernizować w świetle rewolucji cyfrowej i nowych zachowań konsumentów. Powinny one pomóc w tworzeniu dobrze funkcjonującego europejskiego sektora mediów i treści cyfrowych. W związku z tym różnorodność kulturowa pozostanie jednym z priorytetów Komisji.

Wiceprzewodniczący ds. jednolitego rynku cyfrowego otrzyma zadanie przedstawienia ambitnych propozycji legislacyjnych zmierzających do stworzenia połączonego jednolitego rynku cyfrowego. W praktyce będzie kierował pracą i koordynował działania komisarzy ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego; rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości MŚP; zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników; sprawiedliwości, konsumentów oraz równouprawnienia płci; spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł; polityki regionalnej oraz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Zespół zadaniowy: Stabilna Unia Energetyczna z Perspektywiczną Polityką w kwestii Zmiany Klimatu

Jean-Claude Juncker: „Pragnę zreformować i zreorganizować europejską politykę energetyczną, przekształcając ją w nową europejską unię energetyczną. Musimy połączyć zasoby i naszą infrastrukturę, a tym samym zjednoczyć nasze możliwości negocjacyjne względem państw trzecich. Musimy zdywersyfikować swoje źródła energii i obniżyć wysoki poziom zależności energetycznej kilku państw członkowskich”.

Szefem tego zespołu zostanie Alenka Bratušek, wiceprzewodnicząca ds. unii energetycznej.

Unia Europejska potrzebuje stabilnej unii energetycznej. Dzięki dywersyfikacji naszych źródeł energii i ograniczeniu dużej zależności energetycznej niektórych z naszych państw członkowskich Unia Europejska stanie się bardziej niezależna. Jednocześnie zwiększenie udziału energii odnawialnej i podniesienie efektywności energetycznej w Europie pomoże stworzyć nowe miejsca pracy i ograniczyć koszty. Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego-elekta Junckera w przemówieniu w Parlamencie Europejskim wygłoszonym dnia 15 lipca 2013 r., elementem tej polityki będzie wiążący cel zakładający osiągnięcie efektywności energetycznej na poziomie 30 % do 2030 r. Wiceprzewodnicząca ds. unii energetycznej otrzyma w efekcie zadanie zreformowania i zreorganizowania europejskiej polityki energetycznej tak, by powstała nowa europejska unia energetyczna. Wiceprzewodnicząca ds. unii energetycznej będzie kierować pracą i koordynować działania komisarzy ds. klimatu i polityki energetycznej; transportu i przestrzeni kosmicznej; rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP; środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa; polityki regionalnej; rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz badań, nauki i innowacyjności.

Zespół zadaniowy: Pogłębiona i Bardziej Sprawiedliwa Unia Gospodarcza i Walutowa

Jean-Claude Juncker: „Kryzys został tylko chwilowo wstrzymany. Musimy wykorzystać ten czas, by skonsolidować i uzupełnić bezprecedensowe środki, jakie wprowadziliśmy w jego trakcie, uprościć je i zagwarantować im większą legitymację społeczną. Społeczna gospodarka rynkowa wyklucza sytuacje, w których w trakcie kryzysu właściciele statków i spekulanci stają się coraz bogatsi, podczas gdy emerytom brakuje środków na życie”.

Szefem tego zespołu zostanie Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący ds. euro i dialogu społecznego.

W oparciu o sprawozdanie czterech przewodniczących oraz plan działania Komisji na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej, a także mając na uwadze wymiar społeczny Europy, Komisja musi kontynuować reformę europejskiej unii gospodarczej i walutowej, aby utrzymać stabilność euro. Wiceprzewodniczący ds. euro i dialogu społecznego otrzyma w szczególności zadanie nadzorowania semestru europejskiego (europejski okres oceny koordynacji polityki gospodarczej). Zajmie się ponadto koordynacją, przedstawieniem i wdrożeniem inicjatyw mających zwiększyć zbieżność polityk gospodarczych, fiskalnych i polityk rynku pracy państw członkowskich, których wspólną walutą jest euro.

Reformom gospodarczym i programom dostosowawczym muszą towarzyszyć środki społeczne. Można to osiągnąć wyłącznie poprzez stały dialog z europejskimi partnerami społecznymi, przedstawicielami przedsiębiorstw i związków zawodowych. Społeczna gospodarka rynkowa może funkcjonować jedynie w warunkach dialogu społecznego, zwłaszcza kiedy pojawiają się tak wrażliwe kwestie, jak utrzymanie poziomu wynagrodzeń i ich indeksacja. Dlatego właśnie konkretny wiceprzewodniczący, tj. wiceprzewodniczący ds. euro i dialogu społecznego, został odpowiedzialny za propagowanie i wspierania europejskiego dialogu społecznego.

Będzie kierował pracą i koordynował działania komisarzy ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł; zatrudnienia i spraw społecznych, umiejętności oraz mobilności pracowników; stabilności finansowej, usług finansowych oraz unii rynków kapitałowych; rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP; edukacji, kultury, młodzieży i obywatelstwa; polityki regionalnej oraz sprawiedliwości, konsumentów oraz równouprawnienia płci.

Pierwszy wiceprzewodniczący, odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, rządy prawa oraz Kartę praw podstawowych

Stworzenie stanowiska pierwszego wiceprzewodniczącego, odpowiedzialnego za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, rządy prawa oraz Kartę praw podstawowych (które to stanowisko obejmie Frans Timmermans) jest wynikiem zobowiązania złożonego przez nowo wybranego przewodniczącego Junckera Parlamentowi Europejskiemu. Pierwszy wiceprzewodniczący będzie najbliższym współpracownikiem przewodniczącego. Jako wiceprzewodniczący odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa, zadba on w szczególności, by każdy wniosek przedstawiony przez Komisję był w zgodzie z zasadami pomocniczości oraz proporcjonalności, które zajmują poczesne miejsce w pracach Komisji. Pierwszy wiceprzewodniczący będzie również stał na straży rządów prawa oraz postanowień Karty praw podstawowych w odniesieniu do wszystkich działań Komisji. Jest to wyraźny znak, że Komisja dołoży wszelkich starań, aby przestrzegać zasad rządów prawa oraz szanować prawa podstawowe.

Wiceprzewodniczący będzie zatem działał we współpracy z wszystkimi komisarzami, a w szczególności z komisarzem ds. sprawiedliwości, konsumentów oraz równouprawnienia płci oraz komisarzem ds. migracji i spraw wewnętrznych ze względu na bliskie powiązanie obszaru ich kompetencji z prawami podstawowymi oraz kwestią rządów prawa.

Jako zastępca przewodniczącego komisarz będzie również nadzorował stosunki Komisji Europejskiej z parlamentami narodowymi oraz innymi instytucjami Unii Europejskiej.

Wiceprzewodnicząca ds. Budżetu i Zasobów Ludzkich

W obecnych czasach wyzwań gospodarczych jeszcze większego znaczenia nabiera optymalne wykorzystanie zasobów budżetowych i kadrowych.

Aby zagwarantować, że środki przydzielane są zgodnie z politycznymi priorytetami Komisji oraz zapewnić, że każde działanie przyniesie maksymalne efekty, wiceprzewodnicząca ds. budżetu i zasobów ludzkich (Kristalina Georgieva), będzie kontrolować wszystkie inicjatywy Komisji pod kątem ich wpływu na zasoby budżetowe i kadrowe. Do jej zadań należeć będzie również dalsza modernizacja unijnej administracji publicznej, w tym za pomocą zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych. Jednym z zadań wiceprzewodniczącej będzie również doprowadzenie do zwiększenia udziału kobiet na stanowiskach wyższego i średniego szczebla zarządzania w Komisji do 40 % do końca okresu urzędowania. Komisarz współpracować będzie z wszystkimi pozostałymi komisarzami.

Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Jean-Claude Juncker: „Konieczne jest wprowadzenie lepszych mechanizmów, które umożliwią przewidywanie nadchodzących wydarzeń z odpowiednim wyprzedzeniem i szybkie określanie wspólnych rozwiązań. Musimy skuteczniej łączyć instrumenty wykorzystywane do działań zewnętrznych Europy. Instrumenty w postaci polityki handlowej, pomocy rozwojowej, naszego wkładu w prace międzynarodowych instytucji finansowych i naszej polityki sąsiedztwa powinny zostać połączone, a ich uruchamianie powinno odbywać się według jednych i tych samych zasad”.

Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Federica Mogherini) to minister spraw zagranicznych Europy, prowadząca europejską politykę zagraniczną oraz reprezentująca UE w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych. Ma ona wyjątkowy status na mocy Traktatów, reprezentując jednocześnie państwa członkowskie jako Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, jak i Komisję jako jedna z jej wiceprzewodniczących.

W ramach Komisji Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa/Wiceprzewodnicząca będzie odpowiedzialna za projekt „Unia jako silniejszy podmiot globalny”, służąc pomocą w kierowaniu wszystkimi działaniami Komisji w ramach stosunków zewnętrznych UE.

Aby połączyć dostępne Komisji narzędzia w bardziej skuteczny sposób, Wysoka Przedstawiciel będzie w szczególności koordynować działania i kierować pracami komisarzy do spraw: europejskiej polityki sąsiedztwa oraz negocjacji w sprawie rozszerzenia; handlu współpracy międzynarodowej i rozwoju; oraz pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego. Wysoka Przedstawiciel, jako wiceprzewodnicząca Komisji, musi w pełni realizować swoje zadania w ramach kolegium komisarzy. Aby osiągnąć ten cel, w przypadku zaistnienia takiej konieczności będzie ona mogła wystąpić do komisarza odpowiedzialnego za europejską politykę sąsiedztwa oraz negocjacje w sprawie rozszerzenia oraz innych komisarzy w obszarach związanych z kompetencjami Komisji o działanie w zastępstwie. Pozwoli to Wysokiej Przedstawiciel skoncentrować swoje wysiłki na stawianiu czoła rzeczywistym wyzwaniom geopolitycznym.

Co stanowi przyczynę proponowanych zmian w strukturze Komisji?

Na mocy art. 17 ust. 6 Traktatu o Unii Europejskiej, organizacja pracy Komisji należy do prerogatyw przewodniczącego.

Artykuł 17 Traktatu o Unii Europejskiej

(...)

6. Przewodniczący Komisji:

a) określa wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swoje zadania;

b) decyduje o wewnętrznej organizacji Komisji tak, aby zapewnić spójność, skuteczność i kolegialność jej działania;

c) mianuje spośród członków Komisji wiceprzewodniczących innych niż wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

W jaki sposób podejmowane są decyzje - czy nadal obowiązuje zasada kolegialności?

Każdy członek kolegium (przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz komisarze) posiada jeden głos. Ponieważ wszystkie decyzje podejmowane są wspólnie, wszyscy komisarze mają udział w podejmowaniu każdej z nich.

Czy utworzono stanowisko zastępcy Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i jaki jest zakres jego kompetencji?

Dnia 8 września nowo wybrany przewodniczący Juncker uzgodnił z Wysoką Przedstawiciel/Wiceprzewodniczącą wprowadzenie bardziej pragmatycznego podejścia, aby unijna polityka zagraniczna stała się bardziej skuteczna. Na tej podstawie komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa oraz negocjacji w sprawie rozszerzenia (Johannes Hahn) oraz pozostali komisarze będą działali w zastępstwie Wysokiej Przedstawiciel Federiki Mogherini w obszarach związanych z kompetencjami Komisji w przypadku, gdy zgłosi ona taką konieczność.

Nowo wybrany przewodniczący Juncker zaznaczył w swoich wytycznych politycznych: „Zamierzam powierzyć pozostałym komisarzom odpowiedzialnym za stosunki zewnętrzne funkcje zastępcy wysokiego przedstawiciela zarówno w ramach prac kolegium, jak i na scenie międzynarodowej”.

W jaki sposób określono zakres kompetencji wiceprzewodniczącego ds. euro i dialogu społecznego oraz komisarza do spraw gospodarczych i finansowych?

Wiceprzewodniczący odpowiedzialny za euro oraz dialog społeczny (Valdis Dombrovskis) oraz komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł (Pierre Moscovici) będą pracować w duchu kolegialności oraz współzależności (zob. pkt „Wiceprzewodniczący“ powyżej) Wiceprzewodniczący odpowiedzialny za euro oraz dialog społeczny będzie odpowiadał za semestr europejski (europejski okres oceny koordynacji polityki gospodarczej) kierując działaniami i koordynując wysiłki tych komisarzy, którzy przyczyniają się do wykonania semestru europejskiego (zob. „Zespół zadaniowy: pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa” powyżej). Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł będzie odpowiadał zatem za gospodarczą i fiskalną część semestru europejskiego, natomiast komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych, umiejętności oraz mobilności siły roboczej (Marianne Thyssen) za część dotyczącą rynku pracy oraz zagadnień społecznych oraz inicjatyw mających na celu pogłębienie unii monetarnej (oraz bardziej ogólnie działań „Zespołu zadaniowego: pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa”); jednak ze względu na fakt, że portfolio tego komisarza obejmuje szerszy zakres zagadnień –w tym również cła i podatki - będzie on również współpracował z wiceprzewodniczącą ds. budżetu i zasobów ludzkich (Kristaliną Georgievą) oraz wiceprzewodniczącym ds. zatrudnienia, wzrostu gospodarczego, inwestycji oraz konkurencyjności (Jyrki Katainenem).

Dlaczego podjęto decyzję o utworzeniu jednego portfolio dotyczącego działań w dziedzinie klimatu i polityki energetycznej?

Aby móc przemawiać jednym głosem w imieniu Unii Europejskiej przed posiedzeniem ONZ w Paryżu w 2015 r., jak również w późniejszym okresie, Europa musi połączyć swoje działania. Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i polityki energetycznej Miguel Arias Cañete) zostanie wyposażony we wszystkie narzędzia niezbędne do tego celu, dysponując wsparciem i kierownictwem wiceprzewodniczącej ds. unii energetycznej (Alenka Bratušek). Działania w dziedzinie klimatu wzajemnie się uzupełniają; zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych jest nie tylko kwestią prowadzenia odpowiedzialnej polityki w zakresie zmian klimatu. Jest to również imperatyw polityki przemysłowej, jeżeli w perspektywie średnioterminowej Europa nadal pragnie korzystać z energii po przystępnych cenach. Poprawa wydajności energetycznej nie tylko umożliwi tworzenie miejsc pracy w kluczowych sektorach oraz zmniejszenie kosztów dla konsumentów, ale również sprawi, że europejska polityka energetyczna stanie się bardziej zrównoważona. Krótko mówiąc: działania w dziedzinie klimatu oraz polityka energetyczna są ze sobą wzajemnie powiązane, a obecnie odpowiada za nie jedna osoba.

Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu oraz Dyrekcja Generalna ds. Energii to nadal dwie oddzielne służby, które będą jednak składać sprawozdania jednemu komisarzowi.

Dlaczego powstało stanowisko komisarza do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł?

Nowe portfolio spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł (które obejmie Pierre Moscovici) zagwarantuje, że strategie unijne w dziedzinie podatków i unii celnej staną się nieodłączną częścią pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej, oraz przyczyni się do sprawnego funkcjonowania struktur ogólnego zarządzania gospodarczego w UE. Podatków nie można postrzegać jako osobnego obszaru polityki niepowiązanego z szerszymi ramami gospodarczymi, znajdującymi się w obszarze kompetencji Komisji. W szczególności w następstwie kryzysu finansowego okazało się, że podatki muszą stanowić integralną część prac Komisji w kierunku realizacji pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej.

Dlaczego utworzono nowe stanowisko komisarza ds. stabilności finansowej, usług finansowych oraz unii rynków kapitałowych?

W ciągu ostatnich kilku lat UE wdrożyła szereg ambitnych i bezprecedensowych reform w zakresie regulacji i nadzoru w celu zagwarantowania stabilności finansowej oraz poprawy nadzoru rynków finansowych. Nadszedł zatem czas skupienia istniejącej wiedzy fachowej oraz odpowiedzialności w jednym miejscu. Komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych oraz unii rynków kapitałowych (Jonathan Hill) zadba w szczególności o to, by Komisja pozostała aktywna oraz czujna w trakcie wdrażania nowych zasad dotyczących regulacji i nadzoru, umożliwiając w ten sposób bankom europejskim zwiększenie ich stabilności, tak by mogły one znów udzielać kredytów realnej gospodarce.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą europejskiej gospodarki. Przezwyciężenie rozdrobnienia rynku usług finansowych na rynkach kredytowych pozwoli im na szybszy rozwój oraz poprawę wyników gospodarczych. Kolejnym etapem będzie rozwój oraz integracja rynków kapitałowych, które – w przypadku finansowania projektów innowacyjnych oraz inwestycji długoterminowych– są lepszym źródłem pożyczek niż kredyty bankowe.

Komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych oraz unii rynków kapitałowych będzie również odpowiedzialny za stosunki z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego, Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) oraz Jednolitą Radą ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) która powinna zacząć działać w 2015 r.)

Dlaczego połączono portfolia środowiska oraz gospodarki morskiej i rybołówstwa?

Polityka w zakresie środowiska oraz polityka w zakresie gospodarki morskiej i rybołówstwa mają wiele punktów wspólnych; po pierwsze, potrzebę ochrony zasobów naturalnych; po drugie, polityki te stanowią również istotne impulsy dla konkurencyjności. Portfolia komisarzy ds. środowiska oraz gospodarki morskiej i rybołówstwa zostały połączone (stanowisko to obejmie Karmenu Vella) w celu odzwierciedlenia wspólnego sensu „niebieskiego” i „zielonego” wzrostu – polityka w zakresie środowiska oraz ochrony obszarów morskich może i powinna odgrywać kluczową rolę w procesie tworzenia miejsc pracy, ochrony zasobów naturalnych, stymulowania wzrostu oraz zachęcania do inwestycji. Ochrona środowiska oraz utrzymywanie naszej konkurencyjności muszą iść w parze, ponieważ obydwie te kwestie mają wpływ na zrównoważoną przyszłość.

Dlaczego nie ma jednego stanowiska komisarza odpowiedzialnego za rozszerzenie?

Zadaniem komisarza ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia (Johannesa Hahna), będzie wzmocnienie polityki sąsiedztwa, ale również kontynuowanie negocjacji w sprawie rozszerzenia.

W wytycznych politycznych nowo wybrany przewodniczący Juncker zaznaczył: „UE musi odpocząć od rozszerzenia, tak byśmy mogli skonsolidować dotychczasowe osiągnięcia 28 państw. Właśnie dlatego otwarte już negocjacje będą kontynuowane w trakcie mojej kadencji przewodniczącego Komisji (zwłaszcza należy utrzymać europejską perspektywę Bałkanów Zachodnich), jednakże w ciągu następnych pięciu lat nie dojdzie do dalszego rozszerzenia Unii.“

Jakie dalsze działania są konieczne, by nowa Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera mogła rozpocząć swoją działalność?

Nowo wybrany przewodniczący Jean-Claude Juncker przekazał listę kandydatów na komisarzy Radzie Unii Europejskiej dnia 5 września 2014 r.

Jest to wynik szeregu rozmów odbytych przez nowo wybranego przewodniczącego Komisji Jeana-Claude'a Junckera z każdym z kandydatów na komisarzy w ciągu ostatnich kilku dni oraz mianowania w dniu 30 sierpnia – w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym Komisji – wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, która będzie jednocześnie pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Komisji.

Ostateczna lista kandydatów na komisarzy została przyjęta za zgodą Rady Unii Europejskiej zgodnie z art. 17 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) dnia 5 września 2014 r.

Następnie Parlament Europejski będzie musiał zatwierdzić cały skład kolegium komisarzy, w tym przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Wcześniej odbędą się przesłuchania kandydatów na komisarzy w odpowiednich komisjach parlamentarnych, zgodnie z art. 118 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. Po zatwierdzeniu proponowanego składu Komisji przez Parlament Europejski Rada Europejska oficjalnie mianuje Komisję Europejską, zgodnie z art. 17 ust. 7 TUE.

Dodatkowe informacje

Zob. IP/14/984

Po ogólnounijnej kampanii wyborczej Jean-Claude Juncker został zaproponowany jako kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej przez Radę Europejską w dniu 27 czerwca 2014 r. Na podstawie wytycznych politycznych przedstawionych przed Parlamentem Europejskim Jean-Claude Juncker został wybrany na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej zdecydowaną większością 422 głosów na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 15 lipca 2014 r.

Strona internetowa nowo wybranego przewodniczącego Komisji Jeana-Claude'a Junckera:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Wytyczne polityczne dla następnej Komisji Europejskiej: „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_pl.htm

Nowo wybrany przewodniczący na Twitterze: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Dla obywateli: Europe Direct pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną e­mail


Side Bar