Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 10 september 2014

Vragen en antwoorden: de Commissie-Juncker

Toekomstig voorzitter Jean Claude Juncker heeft vandaag de bevoegdheidsverdeling van zijn team aangekondigd en de manier waarop de nieuwe Europese Commissie na haar aantreden zal gaan werken (zie IP/14/984 en SPEECH/14/585). Hierna de voornaamste elementen die het vermelden waard zijn:

De Commissie-Juncker in een oogopslag

  • Een sterk en ervaren team: de voorgestelde Commissie telt 5 voormalige premiers, 4 voormalige vicepremiers, 19 voormalige ministers, 7 voormalige commissarissen (onder meer Jyrki Katainen die in juli 2014 in de Commissie-Barroso II Olli Rehn kwam vervangen) en 8 voormalige Euro-parlementsleden. 11 van hen hebben een solide economische en financiële achtergrond, en 8 ruime ervaring op het gebied van buitenlandse betrekkingen. Een derde van de kandidaat-Commissieleden (9 op 28), met inbegrip van de toekomstige voorzitter, hebben dit jaar campagne gevoerd voor de Europese verkiezingen.

  • Een fris en dynamisch team: de nieuwe Commissie is jonger dan de huidige Commissie. Meer bepaald is de gemiddelde leeftijd van de vicevoorzitters 49 jaar.

  • Er zijn 9 vrouwelijke en 19 mannelijke leden in de Commissie-Juncker. Dit resulteert in een percentage van ongeveer 33% vrouwen en 66% mannen in het College.

  • 3 van de 7 (42%) vicevoorzitters zijn vrouwen.

  • Van de leden van het College behoren er 14 tot de Europese Volkspartij (EVP), 8 tot de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D), 5 tot de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) en 1 tot de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR).

  • Van de vicevoorzitters zijn de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de eerste vicevoorzitter verbonden met de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D), 3 vicevoorzitters zijn verbonden met de Europese Volkspartij (EVP) en 2 met de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE).

Wat zijn de voornaamste veranderingen in de manier van werken van de Commissie?

Toekomstig voorzitter Juncker heeft in zijn rede voor het Europees Parlement van 15 juli 2014 uitgelegd dat hij de structuur van de Commissie afgestemd wil zien op de verwezenlijking van de politieke beleidslijnen op basis waarvan hij is verkozen. Toekomstig voorzitter Juncker verklaarde: "Ik wil een Europese Unie die ambitieuzer inzet op belangrijke zaken en zich bescheidener opstelt als het gaat om minder belangrijke zaken." Met dit doel voor ogen werd geopteerd voor een opzet rond projectteams voor de nieuwe Commissie (zie verder).

De Commissie-Juncker zal 6 vicevoorzitters tellen naast de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid die tegelijk ook vicevoorzitter van de Commissie is. Er komt een eerste vicevoorzitter die bevoegd zal zijn voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, de rechtsstaat en het Handvest van de grondrechten (Frans Timmermans). De eerste vicevoorzitter zal fungeren als rechterhand van de voorzitter, en met name ernaar streven dat in elk voorstel van de Commissie de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit worden gerespecteerd die de basis zijn voor de werkzaamheden van de Commissie. Als vervanger van de voorzitter houdt hij toezicht op de betrekkingen van de Europese Commissie met de andere Europese instellingen.

De vicevoorzitters zullen leiding geven aan de projectteams en de werkzaamheden van aan aantal commissarissen sturen en coördineren. Hiermee wordt een dynamische interactie verzekerd tussen alle leden van het College, waarbij hokjesdenken en statische structuren worden vermeden.

De vicevoorzitters en de commissarissen zullen in onderlinge afhankelijkheid functioneren. Een commissaris is afhankelijk van de steun van een vicevoorzitter om een nieuw initiatief voor het werkprogramma van de Commissie in te dienen of op de agenda van het College te plaatsen. Tegelijkertijd is de vicevoorzitter afhankelijk van de bijdragen van de commissarissen in zijn projectteam om het hem toegewezen project tot een goed einde te brengen. Elk lid van de Commissie heeft een portefeuille, sommige zijn breder en meer horizontaal, andere meer specifiek. Alle leden van het College moeten hun bijdrage leveren voor deze nieuwe manier van samenwerken.

Wat is de rol van de vicevoorzitters in de Commissie-Juncker?

Toekomstig voorzitter Juncker heeft ervoor gekozen de vicevoorzitters te belasten met een specifieke taak die zij moeten vervullen.

De vicevoorzitters zullen bevoegd zijn voor een aantal goed afgebakende prioritaire projecten en zij zullen de werkzaamheden in de Commissie sturen en coördineren op de kerngebieden van het politieke beleid, zoals werkgelegenheid, groei en investeringen stimuleren, een connectieve digitale interne markt, een weerbare energie-unie en een diepgaander en billijker economische en monetaire unie. Hierdoor wordt veel meer samenwerking mogelijk tussen verantwoordelijkheidsgebieden waarbij een aantal commissarissen in wisselende samenstelling nauw samenwerkt met de vicevoorzitters, volgens de behoeften en in het kader van nieuwe projecten die allengs ontwikkeld kunnen worden.

De vicevoorzitters zullen ook als strategische filter fungeren. In het algemeen zal de voorzitter een nieuw initiatief voor het werkprogramma van de Commissie pas indienen of op de agenda van het College plaatsen als een vicevoorzitter daarmee instemt, op basis van degelijke argumenten en een duidelijke verantwoording. In dit verband zal de voorzitter gezien de specifieke prioriteit van betere regelgeving en de budgettaire beperkingen bijzondere aandacht geven aan het advies van de eerste vicevoorzitter die bevoegd is voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, de rechtsstaat en het Handvest voor de grondrechten (Frans Timmermans) en van de vicevoorzitter voor Begroting en personeelszaken (Kristalina Georgieva).

De vicevoorzitters zullen ook bepalen wie binnen hun bevoegdheidsgebied de Europese Commissie vertegenwoordigt bij de andere Europese instellingen, de nationale parlementen en in andere institutionele contexten op nationaal, Europees en internationaal niveau.

De vicevoorzitters worden in hun taken bijgestaan door het secretariaat-generaal, maar zij zullen in de eerste plaats nauw samenwerken met de relevante commissarissen en de diensten die bij hen verslag uitbrengen.

Hoe functioneren de projectteams?

Projectteam: een nieuwe stimulans voor banen, groei en investeringen

Jean-Claude Juncker: "Herstel van groei en herstel van werkgelegenheid in Europa zullen mijn voornaamste prioriteit en de rode draad van ieder voorstel zijn."

De teamleider is Jyrki Katainen, vicevoorzitter voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen.

Een van de belangrijkste prioriteiten van de Commissie is het concurrentievermogen van Europa te versterken, investeringen te stimuleren en banen te scheppen. De vicevoorzitter voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen wordt met name belast met het sturen, coördineren, presenteren en tenuitvoerleggen van een ambitieus pakket voor banen, groei en investeringen waarmee de komende drie jaar tot 300 miljard euro extra aan publieke en private investeringen voor de reële economie kan worden gemobiliseerd.

De teamleider zal daarom de werkzaamheden van diverse commissarissen die tot het pakket zullen bijdragen, moeten sturen en coördineren en meer in het algemeen aandacht hebben voor de overkoepelende doelstellingen. In het bijzonder zal hij de werkzaamheden sturen en coördineren van de commissarissen die bevoegd zijn voor economische en financiële zaken; werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit; regionaal beleid; interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf; financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie; digitale economie en maatschappij; klimaatactie en energie; en transport en ruimte.

Projectteam: een digitale eengemaakte markt

Jean-Claude Juncker: "De totstandbrenging van een connectieve digitale eengemaakte markt kan tot 250 miljard EUR extra groei in Europa opleveren tijdens de ambtstermijn van de volgende Commissie, alsook honderdduizenden nieuwe banen, met name voor jonge werkzoekenden, en een levendige kenniseconomie. De EU moet het voortouw nemen in de creatieve sectoren, maar daarbij de culturele diversiteit ten volle respecteren."

De teamleider is Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt.

Om beter gebruik te maken van de kansen die worden geboden door de digitale technologieën, moeten nationale barrières in de telecommunicatieregelgeving, in de copyright- en gegevensbeschermingswetgeving, in het beheer van radiogolven en bij de toepassing van de mededingingswetgeving worden afgebouwd. De regelgeving inzake copyright, die in de toekomst onder de bevoegdheid komt van de commissaris voor digitale economie en maatschappij (Günther Oettinger), moet ook worden gemoderniseerd in het licht van de digitale revolutie en het veranderde consumentengedrag. Het is de bedoeling om zo een succesvolle Europese sector media en inhoud te helpen opzetten. In deze context zal culturele diversiteit een prioriteit van de Commissie blijven.

De vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt zal met name worden belast met het presenteren van ambitieuze wetsvoorstellen voor een connectieve digitale eengemaakte markt. Hij zal de werkzaamheden van met name de commissarissen die bevoegd zijn voor digitale economie en maatschappij; interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf; werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit; justitie, consumenten- en gelijke-kansenbeleid; economische en financiële zaken; belastingen en douane; regionaal beleid; en landbouw en plattelandsontwikkeling, sturen en coördineren.

Projectteam: een weerbare energie-unie met een vooruitziend klimaatbeleid

Jean-Claude Juncker: "Ik wil het Europese energiebeleid reorganiseren en omvormen tot een nieuwe Europese energie-unie. Het is nodig dat wij onze middelen bundelen, onze infrastructuur koppelen en als één blok onderhandelen met derde landen. Wij moeten onze energiebronnen diversifiëren en de sterke energieafhankelijkheid in diverse van onze lidstaten verminderen."

De teamleider is Alenka Bratušek, vicevoorzitter voor de energie-unie.

De Europese Unie heeft behoefte aan een weerbare energie-unie. Door onze energiebronnen te diversifiëren en de hoge energie-afhankelijkheid in een aantal lidstaten terug te brengen, zal de Europese Unie onafhankelijker worden. Daarnaast zal een groter aandeel van hernieuwbare energie en een grotere energie-efficiëntie van Europa leiden tot meer banen en geringere kosten. Dit omvat met name een bindende doelstelling van 30% voor energie-efficiëntie, te bereiken tegen 2030, zoals door toekomstig voorzitter Juncker aangekondigd in zijn toespraak van 15 juli voor het Europees Parlement. De vicevoorzitter voor de energie-unie zal met name worden belast met de hervorming en reorganisatie van het Europese energiebeleid tot een nieuwe Europese energie-unie. Hij zal met name worden belast met het sturen en coördineren van de werkzaamheden van de commissarissen die bevoegd zijn voor klimaatactie en energie; transport en ruimte; interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf; milieu, maritieme zaken en visserij; regionaal beleid; landbouw en plattelandsontwikkeling; en onderzoek, wetenschap en innovatie.

Projectteam: een diepgaandere en billijkere economische en monetaire unie

Jean-Claude Juncker: "De crisis ligt niet definitief achter ons. We moeten van deze pauze gebruikmaken om de unieke maatregelen die wij tijdens de crisis hebben genomen, te consolideren en aan te vullen, en ze eenvoudiger en maatschappelijk meer gelegitimeerd te maken. Het staat haaks op de sociale markteconomie dat reders en speculanten in tijden van crisis rijker worden, terwijl gepensioneerden nauwelijks het hoofd boven water houden.”

De teamleider is Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog.

Op basis van het verslag van de vier voorzitters en van de “Blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie” van de Commissie en rekening houdend met de sociale dimensie van Europa moet de Commissie doorgaan met de hervorming van de Europese economische en monetaire unie om de stabiliteit van de euro te handhaven. De vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog zal met name worden belast met het toezicht op het Europees Semester (de Europese economische bestuurscyclus) en met de coördinatie, presentatie en tenuitvoerlegging van initiatieven voor meer convergentie van het economische, begrotings- en arbeidsmarktbeleid tussen de lidstaten van de eurozone.

Economische hervormingen en aanpassingsprogramma's moeten vergezeld gaan van begeleidende sociale maatregelen. Dit is alleen mogelijk via een voortdurende sociale dialoog met de Europese sociale partners, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en vakbonden. De sociale markteconomie kan alleen maar functioneren indien een sociale dialoog wordt gevoerd, met name bij gevoelige kwesties als loonbehoud en het behoud van de loonindexering. Om deze reden wordt een specifieke vicevoorzitter, de vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog, belast met de bevordering en de ondersteuning van de Europese sociale dialoog.

Hij zal meer bepaald de werkzaamheden sturen en coördineren van de commissarissen die bevoegd zijn voor economische en financiële zaken, belastingen en douane; werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit; financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie; interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf; onderwijs, cultuur, jeugd en burgerschap; regionaal beleid; en justitie, consumenten- en gelijke-kansenbeleid.

Eerste vicevoorzitter, bevoegd voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, de rechtsstaat en het Handvest van de grondrechten

De benoeming van een eerste vicevoorzitter, bevoegd voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, de rechtsstaat en het Handvest van de grondrechten (Frans Timmermans) volgt uit de belofte van toekomstig voorzitter Juncker aan het Europees Parlement. De eerste vicevoorzitter is de rechterhand van de voorzitter. Als vicevoorzitter voor betere regelgeving zal hij er met name voor zorgen dat ieder voorstel van de Commissie de basisbeginselen van subsidiariteit en proportionaliteit naleeft. De eerste vicevoorzitter zal ook toezicht uitoefenen op de naleving van het Handvest van de grondrechten en de rechtsstaat in alle activiteiten van de Commissie. Dit is een duidelijk bewijs van het belang dat de Commissie hecht aan het respect voor de rechtsstaat en de grondrechten.

Hij zal samenwerken met alle commissarissen, en in het bijzonder met de commissaris voor justitie, consumentenbeleid en gelijke-kansenbeleid en de commissaris voor migratie en binnenlandse zaken, gezien de nauwe samenhang met de grondrechten en de rechtsstaat.

Als plaatsvervanger van de voorzitter zal hij ook toezien op de betrekkingen van de Europese Commissie met nationale parlementen en de andere Europese instellingen.

Vicevoorzitter voor begroting en personeel

In deze economisch moeilijke tijden is het belangrijker dan ooit dat personeel en budgettaire middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Om ervoor te zorgen dat alle middelen worden toegewezen in overeenstemming met de beleidsprioriteiten van de Commissie en dat iedere actie zoveel mogelijk resultaat oplevert, zal de vicevoorzitter voor begroting en personeel (Kristalina Georgieva) alle Commissie-initiatieven beoordelen op basis van hun implicaties inzake begroting en personeel. Zij zal ook de Europese overheidsdienst verder moderniseren, onder meer via een doorgedreven gebruik van digitale technologieën. Aan het einde van de ambtstermijn moeten het hoger en het middenmanagement voor 40 % uit vrouwen bestaan. Zij werkt samen met alle commissarissen.

De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlands en veiligheidsbeleid

Jean-Claude Juncker: "We moeten zorgen voor betere mechanismen, waarmee we tijdig op ontwikkelingen kunnen inspelen en snel tot gemeenschappelijke antwoorden kunnen komen. We moeten de instrumenten voor het externe optreden van de Unie doeltreffender combineren. Ons handelsbeleid, onze ontwikkelingshulp, ons optreden binnen internationale financiële instellingen en ons nabuurschapsbeleid moeten op elkaar worden afgestemd en één en dezelfde logica volgen."

De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlands en veiligheidsbeleid (Federica Mogherini) is de Europese "minister van buitenlandse zaken" en leidt de uitvoering van het buitenlands beleid van de Europese Unie, evenals de vertegenwoordiging in derde landen en internationale organisaties. Zij heeft krachtens de Verdragen een unieke status: zij vertegenwoordigt tegelijkertijd de lidstaten als hoge vertegenwoordiger voor buitenlands en veiligheidsbeleid, en de Commissie als een van de vicevoorzitters.

In de Commissie zal de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/de vicevoorzitter, verantwoordelijk zijn voor het project "Een krachtiger optreden op het wereldtoneel" om alle activiteiten op het vlak van de buitenlandse betrekkingen van de Commissie aan te sturen.

Om de instrumenten waarover de Commissie beschikt efficiënter te combineren, zal de hoge vertegenwoordiger in het bijzonder het werk aansturen en coördineren van de commissarissen voor Europees nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen; handel; internationale samenwerking en ontwikkeling; en humanitaire hulp en crisisbeheersing. Als vicevoorzitter van de Europese Commissie moet de hoge vertegenwoordiger haar rol in het college van commissarissen volledig kunnen spelen. Daarom zal zij, als zij dat nodig acht, de commissaris voor Europees nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen en andere commissarissen vragen als plaatsvervanger te fungeren op gebieden waarvoor de Commissie bevoegd is. Zo kan de hoge vertegenwoordiger haar aandacht en inspanningen concentreren op de echt geopolitieke problemen.

Waarop zijn de voorgestelde veranderingen van de organisatie van de Commissie gebaseerd?

Krachtens artikel 17, lid 6, van het Verdrag betreffende de Europese Unie mag de voorzitter van de Commissie toe het werk van de Commissie organiseren.

Artikel 17 Verdrag betreffende de Europese Unie

(…)

6. De voorzitter van de Commissie:

a) stelt de richtsnoeren vast met inachtneming waarvan de Commissie haar taak vervult;

b) beslist over de interne organisatie van de Commissie en waarborgt zodoende de samenhang, de doeltreffendheid en het collegiale karakter van haar optreden;

c) benoemt andere vicevoorzitters dan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, uit de leden van de Commissie.

Hoe verloopt de besluitvorming - wat houdt collegialiteit in?

Alle leden van het college (de voorzitter, de vicevoorzitters en de commissarissen) beschikken over één stem. Alle besluiten worden collegiaal genomen, zodat alle commissarissen dus inspraak hebben in ieder besluit.

Zal de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid een plaatsvervanger hebben en welke rol zal die spelen?

Op 8 september heeft Juncker met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter (Federica Mogherini) een nieuwe pragmatische aanpak afgesproken om het externe optreden van de Unie efficiënter te maken. Op die basis zullen de commissaris voor het Europees nabuurschapsbeleid en de toetredingsonderhandelingen (Johannes Hahn) en andere commissarissen als plaatsvervanger optreden als de hoge vertegenwoordiger dat nodig acht, op gebieden die samenhangen met de bevoegdheden van de Commissie.

In zijn politieke beleidslijnen stelde Juncker: "Ik wil andere commissarissen met verantwoordelijkheden op het gebied van externe betrekkingen aanwijzen als plaatsvervanger van de hoge vertegenwoordiger, zowel binnen het college als op het internationale toneel."

Hoe wordt het werk verdeeld tussen de vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog en de commissaris voor economische en financiële zaken?

De vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog (Valdis Dombrovkis) en de commissaris voor economische en financiële zaken, belastingen en douane (Pierre Moscovici) zullen collegiaal en in onderlinge afhankelijkheid werken (zie hierboven onder "vicevoorzitters"). De vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog is verantwoordelijk voor het Europees semester (de cyclus van het Europees economisch bestuur) en zal het werk aansturen en coördineren van een aantal commissarissen die bijdragen aan het Europees semester (zie het overzicht "Projectteam: een diepgaande en billijkere economische en monetaire unie" hierboven). De commissaris voor economische en financiële zaken, belastingen en douane zal zo bijdragen aan de economische en fiscale aspecten van het Europees semester, naast de commissaris voor werkgelegenheid en sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit (Marianne Thyssen), die op haar beurt zal bijdragen aan de aspecten arbeidsmarkt en maatschappij, en aan initiatieven voor de verdieping van de monetaire unie (en meer in het algemeen aan het "Projectteam: een diepgaande en billijkere economische en monetaire unie", maar aangezien zijn portefeuille ook ruimer is - ook belastingen en douane - zal hij eveneens samenwerken met de vicevoorzitter voor begroting en personeel (Kristalina Georgieva) en met de vicevoorzitter voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen (Jyrki Katainen).

Waarom zitten klimaatactie en energie in dezelfde portefeuille?

Europa moet in de aanloop naar de bijeenkomst van de Verenigde Naties in Parijs in 2015 en daarna met één krachtige stem spreken. De commissaris bevoegd voor klimaatactie en energie (Miguel Arias Cañete) krijgt daarvoor alle nodige instrumenten en werkt onder leiding van de vicevoorzitter voor de energie-unie (Alenka Bratušek). Klimaatactie en energie versterken elkaar: meer hernieuwbare energie is niet alleen een kwestie van een verantwoord beleid inzake klimaatverandering, maar ook noodzakelijk voor het industrieel beleid als Europa op middellange termijn nog over betaalbare energie wil beschikken. Een betere energie-efficiëntie zal niet alleen banen scheppen in cruciale sectoren en de kosten verlagen voor consumenten, maar ook het Europees energiebeleid duurzamer maken. Klimaatactie en energiebeleid zijn dus onlosmakelijk verbonden en nu ook in handen van dezelfde commissaris.

De directoraten-generaal voor klimaat en voor energie blijven twee aparte diensten, die aan één commissaris rapporteren.

Waarom is er een commissaris voor economische en financiële zaken, belastingen en douane?

Dankzij de nieuwe portefeuille voor economische en financiële zaken, belastingen en douane (Pierre Moscovici) blijven belastingen en douanezaken volledig deel uitmaken van de economische en monetaire unie en zal het algemene kader voor economische beleid van de EU vlot blijven werken. Belastingen zijn geen apart beleidsdomein dat los staat van het ruimere economische kader waarvoor de Commissie bevoegd is. In het verlengde van de financiële crisis is het zelfs nog duidelijker geworden dat belastingen deel moeten uitmaken van de inspanningen van de Commissie voor een diepgaande en hechte economische en monetaire unie.

Waarom is er een nieuwe commissaris voor financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie?

Op een paar jaar tijd heeft de EU een ambitieuze en unieke serie hervorming inzake regelgeving en toezicht uitgewerkt om de financiële stabiliteit en het toezicht op de financiële markten te verbeteren. Nu is het tijd om de bestaande expertise en verantwoordelijkheid te concentreren. De commissaris voor financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie (Jonathan Hill) moet er met name voor zorgen dat de Commissie actief en alert blijft bij de uitvoering van de nieuwe regels inzake toezicht en afwikkeling, zodat de Europese banken schokbestendiger worden en opnieuw krediet kunnen verschaffen aan de reële economie.

Kleine en middelgrote ondernemingen vormen de ruggegraat van Europa's economie. Minder versnippering op de kredietmarkt zal deze ondernemingen stimuleren en hun economische prestaties verbeteren. De volgende stap is de ontwikkeling en integratie van de kapitaalmarkten, die een betere bron van krediet zijn dan een bankkrediet voor de financiering van innovatieve projecten en langetermijninvesteringen.

De commissaris voor financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie is ook belast met de betrekkingen met de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, de Europese Autoriteit voor effecten en markten, het Europees Comité voor systeemrisico's en de Gemeenschappelijke afwikkelingsraad (die vanaf 2015 operationeel zou worden).

Waarom worden milieu, maritieme zaken en visserij samengebracht in één portefeuille?

Milieu-, maritiem en visserijbeleid hebben om te beginnen de bescherming van de natuurlijke rijkdommen gemeen, en zijn bovendien cruciaal voor ons concurrentievermogen. Milieu en maritieme zaken en visserij worden gecombineerd (Karmenu Vella) om de logische samenhang van de "blauwe" en de "groene" groei weer te geven: beleid inzake milieu en beschermde zeegebieden kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van werkgelegenheid, groei en investeringen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Zowel de bescherming van het milieu als het op peil houden van ons concurrentievermogen gaan over een duurzame toekomst, en zijn dus onlosmakelijk verbonden.

Waarom is er geen aparte commissaris voor uitbreiding?

De commissaris voor het Europees nabuurschapsbeleid en de uitbreidingsonderhandelingen (Johannes Hahn) is bevoegd voor de versterking van het nabuurschapsbeleid, en eveneens voor de lopende uitbreidingsonderhandelingen.

In zijn politieke beleidslijnen stelde Juncker: "De EU moet een uitbreidingspauze inlassen om de resultaten die we als Unie met 28 lidstaten hebben geboekt, te consolideren. Derhalve zullen de onderhandelingen onder mijn voorzitterschap van de Commissie weliswaar worden voortgezet (met name de Westelijke Balkan moet een Europees perspectief worden voorgehouden), maar zal de Unie in de komende vijf jaar niet verder worden uitgebreid."

Wat zijn de volgende stappen?

Op 5 september 2014 heeft Juncker de Raad van de Europese Unie de lijst met kandidaat-commissarissen bezorgd.

Daarvóór sprak Juncker met alle kandidaten en op 30 augustus is een voorstel voor de benoeming van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlands en veiligheidsbeleid, tevens vicevoorzitter van de Commissie, ingediend.

De definitieve lijst met voorgestelde commissarissen is op 5 september 2014 goedgekeurd in samenspraak met de Raad van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 17, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Vervolgens is het de beurt aan het Europees Parlement, dat moet instemmen met het volledige college van commissarissen, inclusief de voorzitter en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlands en veiligheidsbeleid. Voorafgaand daaraan worden de kandidaat-commissarissen gehoord door de desbetreffende parlementaire commissies, zoals beschreven in artikel 118 van het reglement van het Europees Parlement. Nadat het Parlement toestemming heeft verleend, wordt de Europese Commissie formeel benoemd door de Europese Raad, zoals beschreven in artikel 17, lid 7, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Nadere informatie:

Zie IP/14/984

Na een Europese verkiezingscampagne werd Jean-Claude Juncker op 27 juni 2014 door de Europese Raad voorgedragen als voorzitter van de Europese Commissie. Tijdens een plenaire vergadering van het Europees Parlement op 15 juli 2014 schetste Juncker zijn politieke beleidslijnen, waarna hij met een grote meerderheid van 422 stemmen tot voorzitter van de Europese Commissie werd gekozen.

Homepage van Jean-Claude Juncker:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie: "Een nieuwe start voor Europa: mijn agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering":

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_en.htm

Volg Juncker op Twitter: @JunckerEU #TeamJunckerEU

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar