Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Briuselis, 2014 m. rugsėjo 10 d.

Klausimai ir atsakymai. J. C. Junckerio Komisija

Šiandien išrinktasis Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris pranešė, kaip prasidėjus naujai kadencijai Europos Komisijoje Komisijos nariams bus paskirstytos pareigos ir organizuojamas darbas (žr. IP/14/984 ir SPEECH/14/585). Toliau pateikiami pagrindiniai faktai, kuriuos derėtų žinoti.

Trumpai apie J. C. Junckerio Komisiją

  • J. C. Junckerio siūloma Komisija – stipri ir patyrusi, joje – 5 buvę ministrai pirmininkai, 4 ministro pirmininko pavaduotojai, 19 buvusių ministrų, 7 ankstesni Komisijos nariai (tarp jų Jyrki Katainenas, 2014 m. liepos mėn. pakeitęs Olli Rehną ir tapęs Barosso II-osios Komisijos nariu) ir 8 buvę Europos Parlamento nariai. Vienuolika naujųjų narių turi daug patirties ekonomikos ir finansų srityse, o aštuoni – užsienio santykių srityje. Trečdalis paskirtųjų Komisijos narių (9 iš 28), įskaitant išrinktąjį Komisijos pirmininką, šiemet dalyvavo Europos rinkimuose.

  • Būsimoji Komisija – nauja ir dinamiška, jos nariai jaunesni nei dabartinės Komisijos. Pirmininko pavaduotojų amžiaus vidurkis yra 49 metai.

  • Junckerio Komisiją sudaro 9 moterys ir 19 vyrų. Taigi Komisijos narių kolegijoje moterys užima 33 proc. postų, vyrai – apie 66 proc.

  • Trys iš septynių (42 proc.) pirmininko pavaduotojų yra moterys.

  • 14 narių priklauso Europos liaudies partijai (PPE), 8 – Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijai, 5 – Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijai (ALDE), o 1 – Europos konservatorių ir reformuotojų frakcijai (EKR).

  • Iš pirmininko pavaduotojų Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir pirmasis pirmininko pavaduotojas yra Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos nariai, 3 pirmininko pavaduotojai – Europos liaudies partijos nariai, 2 – Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos nariai.

Pagrindiniai naujos Komisijos darbo organizavimo pasikeitimai

Išrinktasis Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris 2014 m. liepos 15 d. sakydamas kalbą Europos Parlamente paaiškino, kad norėtų Komisijos darbą organizuoti taip, kad galėtų vykdyti politines gaires, dėl kurių buvo išrinktas. J. C. Junckeris sakė: „Sieksiu, kad Europos Sąjunga būtų ambicingesnė ir stipresnė spręsdama didelius uždavinius ir kuklesnė bei nuosaikesnė, kai jie ne tokie svarbūs.“ Turėdamas galvoje šį tikslą, jis nutarė organizuoti naujosios Komisijos darbą projektų grupėmis (žr. toliau).

J. C. Junckerio Komisijoje, be Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai, kuri kartu eina ir Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, bus 6 pirmininko pavaduotojai. Pirmasis pirmininko pavaduotojas (Fransas Timmermansas), atsakingas už geresnį reglamentavimą, institucijų ryšius, teisinės valstybės principus ir Pagrindinių teisių chartiją. Pirmasis pirmininko pavaduotojas bus dešinioji Komisijos pirmininko ranka, visų pirma jis sieks užtikrinti, kad kiekvienas Komisijos pasiūlymas atitiktų subsidiarumo ir proporcingumo principus, kuriais grindžiamas Komisijos darbas. Kaip pirmininko pavaduotojas, jis stebės Europos Komisijos santykius su kitomis Europos institucijomis.

Komisijos pirmininko pavaduotojai vadovaus projektų grupėms – prižiūrės ir koordinuos kelių Komisijos narių darbą. Taip bus užtikrintas dinamiškas visų kolegijos narių bendradarbiavimas, atsisakyta per didelio oficialumo ir sustabarėjusios struktūros.

Pirmininko pavaduotojai ir Komisijos nariai taps tarpusavyje priklausomi. Norėdamas į Komisijos darbo programą arba kolegijos darbotvarkę įtraukti naują iniciatyvą, Komisijos narys turės užsitikrinti pirmininko pavaduotojo paramą. Kita vertus, pirmininko pavaduotojas, norėdamas sėkmingai užbaigti jam patikėtą projektą, priklausys nuo to projekto grupėje dalyvaujančių Komisijos narių indėlio. Kiekvienam Komisijos nariui patikėtas portfelis – kai kurie portfeliai platesnio masto ir horizontalūs, kiti specializuotesni. Naujajame bendradarbiaujamojo tipo darbe turės dalyvauti visi Komisijos narių kolegijos nariai.

Koks pirmininko pavaduotojų vaidmuo J. C. Junckerio Komisijoje?

Išrinktasis Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris nutarė savo pavaduotojams patikėti konkrečias užduotis, kurias šie turės įvykdyti.

Komisijos pirmininko pavaduotojai bus atsakingi už keletą aiškiai apibrėžtų prioritetinių projektų, vadovaus visos Komisijos darbui politinėse gairėse nustatytose pagrindinėse srityse ir šį darbą koordinuos; šios sritys yra, pvz., naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis, sujungta skaitmeninė bendroji rinka, atspari energetikos sąjunga, stipresnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjunga. Toks darbas leis intensyviau bendradarbiauti skirtingose kompetencijos srityse – keli Komisijos nariai glaudžiai dirbs su Komisijos pirmininko pavaduotojais susiskirstę į grupes, kurių sudėtis laikui bėgant galės kisti priklausomai nuo poreikių ir galimų naujų projektų.

Pirmininko pavaduotojai taip pat atliks strateginę atrankos funkciją. Paprastai Komisijos pirmininkas į Komisijos darbo programą arba kolegijos darbotvarkę įtraukia tik tas naujas iniciatyvas, kurias palaiko jo pavaduotojas, remdamasis rimtais argumentais ir aiškiu aplinkybių išdėstymu. Šiuo atveju, atsižvelgdamas į konkretų prioritetą, teikiamą geresnio reglamentavimo darbotvarkei, ir ribotą biudžetą, Komisijos pirmininkas skiria ypač daug dėmesio nuomonėms, kurias pateikia pirmasis jo pavaduotojas (Fransas Timmermansas), atsakingas už geresnį reglamentavimą, institucijų ryšius, teisinės valstybės principus ir Pagrindinių teisių chartiją, ir už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakinga jo pavaduotoja (Kristalina Georgieva).

Be to, pirmininko pavaduotojai sprendžia, kas jų kompetencijos srityje atstovaus Europos Komisijai kitose Europos institucijose, nacionaliniuose parlamentuose ir kitose nacionalinio, Europos ir tarptautinio lygmens institucijose.

Pirmininko pavaduotojams vykdyti savo užduotis padeda generalinis sekretoriatas, tačiau labiausiai jie pasikliauna glaudžiu bendradarbiavimu su atitinkamais Komisijos nariais ir jiems atskaitingomis tarnybomis.

Kaip veiks projektų grupės?

Projekto „Naujas darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų postūmis“ grupė

Jeanas-Claude'as Junckeris: „Svarbiausias mano prioritetas ir pagrindinė intencija, kurie bus būdingi visiems pasiūlymams, – pasiekti, kad Europos ekonomika vėl augtų ir žmonės vėl gautų padorius darbus.“

Grupės vadovas – Jyrki Katainenas, už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas.

Vienas iš svarbiausių Komisijos prioritetų bus didinti Europos konkurencingumą, skatinti investicijas ir kurti darbo vietas. Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingam Komisijos pirmininko pavaduotojui bus konkrečiai pavesta vadovauti plataus užmojo Darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų teisės aktų rinkinio koordinavimui, pristatymui ir įgyvendinimui; šių pastangų rezultatas turėtų būti iki 300 mlrd. EUR papildomų viešųjų ir privačiųjų investicijų į realiąją ekonomiką per ateinančius trejus metus.

Todėl jam reikės vadovauti kelių Komisijos narių darbui ir jį koordinuoti – visi šie nariai, vykdydami rinkinio tikslus ir, žvelgiant plačiau, bendruosius tikslus, įneš savo indėlį. Visų pirma J. Katainenas atliks už ekonomiką ir finansų reikalus, užimtumą, socialinius reikalus, įgūdžius ir darbo jėgos judumą, regioninę politiką, vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ, finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę, klimato veiksmus ir energetiką, transportą ir kosmosą atsakingų Komisijos narių darbo vadovo ir koordinatoriaus vaidmenį.

Projekto „Skaitmeninė bendroji rinka“ grupė

Jeanas-Claude'as Junckeris: „Sukūrę sujungtą skaitmeninę bendrąją rinką galėsime per būsimosios Komisijos kadenciją užtikrinti Europoje iki 250 mlrd. EUR vertės papildomą ekonomikos augimą ir taip sukurti šimtus tūkstančių naujų darbo vietų, ypač darbo ieškantiems jaunuoliams, ir gyvybingą žiniomis grindžiamą visuomenę. ES turėtų pirmauti kūrybos pramonėje, tačiau drauge visapusiškai atsižvelgti į kultūrų įvairovę.“

Grupės vadovas – Andrus Ansipas, už skaitmeninę bendrąją rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas.

Kad geriau pasinaudotume skaitmeninių technologijų teikiamais pranašumais, reikia panaikinti nacionalinius telekomunikacijų reguliavimo, autorių teisių ir duomenų apsaugos teisės aktų, radijo dažnių valdymo ir konkurencijos teisės taikymo skirtumus. Atsižvelgiant į skaitmeninę revoliuciją ir naują vartotojų elgesį, taip pat reikėtų atnaujinti autorių teisių taisykles, kurios ateityje bus priskirtos už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę atsakingo Komisijos nario (Güntherio Oettingerio) kompetencijai. Jie turėtų padėti kurti sėkmingai veikiantį Europos žiniasklaidos ir turinio sektorių. Šiame kontekste kultūrų įvairovė išlieka Komisijos prioritetas.

Už skaitmeninę bendrąją rinką atsakingam Komisijos pirmininko pavaduotojui bus konkrečiai pavesta pristatyti plataus užmojo teisėkūros veiksmus, kuriais siekiama sujungtos skaitmeninės bendrosios rinkos. Visų pirma jis atliks Komisijos narių, atsakingų už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę, vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ, užimtumą, socialinius reikalus, įgūdžius ir darbo jėgos judumą, teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę, ekonomiką ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus, regioninę politiką, žemės ūkį ir kaimo plėtrą, darbo vadovo ir koordinatoriaus vaidmenį.

Projekto „Atspari energetikos sąjunga ir perspektyvi klimato kaitos politika“ grupė

Jeanas-Claude'as Junckeris: „Noriu reformuoti ir reorganizuoti Europos energetikos politiką ir sukurti naują Europos energetikos sąjungą. Turime sutelkti savo išteklius, sujungti infrastruktūras ir bendrai derėtis su trečiosiomis šalimis. Turime pasirūpinti įvairiais energijos ištekliais ir sumažinti kelių mūsų valstybių narių didelę energetinę priklausomybę.“

Projekto grupei vadovaus už energetikos sąjungą atsakinga pirmininko pavaduotoja Alenka Bratušek.

Europos Sąjungai reikia atsparios energetikos sąjungos. Jei savo energiją gautume iš įvairesnių šaltinių ir sumažintume didelę tam tikrų valstybių narių energetinę priklausomybę, Europos Sąjunga taptų labiau nepriklausoma, o jei padidintume atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį ir efektyviau vartotume energiją, sukurtume naujų darbo vietų ir sutaupytume lėšų. Čia visų pirma įtraukiamas iki 2030 m. privalomas pasiekti 30 % energijos vartojimo efektyvumo tikslas, kurį išrinktasis Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris iškėlė liepos 15 d. sakydamas kalbą Europos Parlamente. Už energetikos sąjungą atsakingai pirmininko pavaduotojai teks Europos energetikos politikos reformavimo ir reorganizavimo į naują Europos energetikos sąjungą užduotis. Už energetiką atsakinga pirmininko pavaduotoja atliks įvairių sričių Komisijos narių, atsakingų už klimato politiką ir energetiką, transportą ir kosmosą, vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ, aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę, regioninę politiką, žemės ūkį ir kaimo plėtrą, mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas, darbų vadovo ir koordinariaus vaidmenį.

Projekto „Stipresnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjunga“ grupė

Jeanas-Claude'as Junckeris: „Krizė nesibaigė, o tik stabtelėjo. Turime pasinaudoti šia pertraukėle ir sustiprinti bei papildyti precedento neturinčias priemones, kurių ėmėmės per krizę, jas supaprastinti ir suteikti joms daugiau socialinio teisėtumo. Su socialine rinkos ekonomika nesuderinama tai, kad per krizę laivų savininkai ir spekuliantai dar labiau praturtėjo, o pensininkai nebepajėgia išgyventi.”

Grupei vadovaus Valdis Dombrovskis, už eurą ir socialinį dialogą atsakingas pirmininko pavaduotojas.

Remdamasi keturių pirmininkų ataskaitomis ir Komisijos „Stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos projektu“, taip pat nepamiršdama Europos socialinio aspekto, Komisija privalo tęsti Europos ekonominės ir pinigų sąjungos reformą, kad išsaugotų euro stabilumą. Už eurą ir socialinį dialogą atsakingam pirmininko pavaduotojui bus konkrečiai pavesta prižiūrėti Europos semestrą (Europos ekonominio valdymo ciklą) ir koordinuoti, pristatyti ir įgyvendinti iniciatyvas, kuriomis skatinamas valstybių narių ekonominės, fiskalinės ir darbo rinkos politikos strategijų suartėjimas.

Ekonomikos reformos ir koregavimo programos turi būti stiprinamos papildomomis socialinėmis priemonėmis. Tą galima pasiekti tik nuolatiniu dialogu su Europos socialiniais partneriais, verslo atstovais ir profesinėmis sąjungomis. Socialinė rinkos ekonomika gali veikti tik vykstant socialiniam dialogui, ypač kai kalbama apie opius klausimus, kaip antai darbo užmokesčio ir jo indeksavimo stabilumą. Dėl šios priežasties šiam konkrečiam pirmininko pavaduotojui, kuris atsakingas už eurą ir socialinį dialogą, pavesta skatinti ir remti Europos socialinį dialogą.

Visų pirma jis atliks Komisijos narių, atsakingų už ekonomiką ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus, užimtumą, socialinius reikalus, įgūdžius ir darbo jėgos judumą, finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ, švietimą, kultūrą, jaunimą ir pilietybę, regioninę politiką, teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę, darbo vadovo ir koordinatoriaus vaidmenį.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už geresnį reglamentavimą, institucijų ryšius, teisinės valstybės principus ir Pagrindinių teisių chartiją

Pirmojo pirmininko pavaduotojo (Franso Timmermanso), atsakingo už geresnį reglamentavimą, institucijų ryšius, teisinės valstybės principus ir Pagrindinių teisių chartiją, pareigybės įsteigimas atitinka išrinktojo Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio įsipareigojimą, išsakytą Europos Parlamentui. Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas bus dešinioji pirmininko ranka. Kaip už geresnį reglamentavimą atsakingas pirmininko pavaduotojas, jis konkrečiai užtikrins, kad kiekvienas Komisijos pasiūlymas atitiktų subsidiarumo ir proporcingumo principus, kuriais grindžiamas Komisijos darbas. Pirmasis pirmininko pavaduotojas taip pat bus sergėtojas, užtikrinsiantis, kad visoje Komisijos veikloje būtų laikomasi Pagrindinių teisių chartijos ir teisinės valstybės principų. Jis aiškiai simbolizuos Komisijos įsipareigojimą gerbti teisinės valstybės principus ir pagrindines teises.

Taigi jis dirbs išvien su visais Komisijos nariais, o ypač glaudžiai bendradarbiaus su Komisijos nariais, atsakingais už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę, už migraciją ir vidaus reikalus, nes jų darbas ypač susijęs su pagrindinėmis teisėmis ir teisinės valstybės principais.

Kaip pirmininko pavaduotojui, jam bus pavesta prižiūrėti Europos Komisijos santykius su nacionaliniais parlamentais ir kitomis Europos institucijomis.

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakinga pirmininko pavaduotoja

Ekonomikos sunkmečiu kaip niekada svarbu ekonomiškai naudoti žmogiškuosius ir biudžeto išteklius.

Siekdama, kad ištekliai būtų skirstomi pagal Komisijos politinius prioritetus ir kad kiekvienu veiksmu būtų pasiekti optimalūs rezultatai, už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakinga pirmininko pavaduotoja (Kristalina Georgieva) tikrins visų Komisijos iniciatyvų poveikį biudžetui ir darbuotojams. Be to, jai bus pavesta toliau modernizuoti Europos viešąjį administravimą, kartu plačiau naudoti skaitmenines technologijas. Iki kadencijos pabaigos jai bus patikėta užduotis padidinti moterų skaičių tarp Komisijos aukštesniosios ir vidurinės grandies vadovų iki 40 proc. Ji dirbs su visais Komisijos nariais.

Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai

Jeanas-Claude'as Junckeris: „Mums reikia geresnių mechanizmų, kad galėtume iš anksto pasirengti įvykiams ir greitai nustatyti bendrus atsakomuosius veiksmus. Reikia veiksmingiau sutelkti Europos išorinių veiksmų priemones. Prekybos politika, vystymosi pagalba, mūsų dalyvavimas tarptautinėse finansų institucijose ir mūsų kaimynystės politika turi būti suderinta ir naudojama vadovaujantis ta pačia logika.“

Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai (Federica Mogherini) – tai savotiška Europos užsienio reikalų ministrė, vadovaujanti Europos Sąjungos užsienio politikai ir atstovybėms trečiosiose šalyse ir tarptautinėse organizacijose. Pagal sutartis jai suteiktas unikalus statusas – atstovauti valstybėms narėms kaip Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir kartu atstovauti Komisijai kaip vienai iš Komisijos pirmininko pavaduotojų.

Komisijoje Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir pirmininko pavaduotoja bus atsakinga už projektą „Svarbesnis vaidmuo pasaulio arenoje“, kuriuo padės vadovauti visai Komisijos išorės santykių veiklai.

Siekdama veiksmingiau derinti Komisijos turimas priemones, vyriausioji įgaliotinė visų pirma atliks Komisijos narių, atsakingų už Europos kaimynystės politiką ir derybas dėl ES plėtros, tarptautinį bendradarbiavimą ir plėtrą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą, darbo vadovo ir koordinatoriaus vaidmenį. Vyriausioji įgaliotinė, eidama Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, privalo atlikti visavertį vaidmenį Komisijos narių kolegijoje. Kad galėtų tai padaryti, matydama būtinybę, ji prašys Komisijos nario, atsakingo už Europos kaimynystės politiką ir derybas dėl ES plėtros, ir kitų Komisijos narių ją pavaduoti su Komisijos kompetencija susijusiose srityse. Tai atriš vyriausiajai įgaliotinei rankas sutelkti pastangas ties rimtų geopolitinių problemų sprendimu.

Kuo grindžiami siūlomi Komisijos darbo organizavimo pakeitimai?

Pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 6 dalį teisė organizuoti Komisijos darbą yra Komisijos pirmininko prerogatyva.

Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnis

(…)

6. Komisijos pirmininkas:

a) nustato gaires, kuriomis Komisija turi vadovautis vykdydama savo užduotis;

b) priima sprendimą dėl Komisijos vidinės struktūros, užtikrindamas jos nuoseklų, veiksmingą ir kolegialų darbą;

c) iš Komisijos narių skiria pirmininko pavaduotojus, išskyrus Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Kaip priimami sprendimai – o kur kolegialumas?

Kiekvienas kolegijos narys (Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojai ir Komisijos nariai) turi po vieną balsą. Kadangi visi sprendimai yra kolegialūs, visi Komisijos nariai turi balsą priimant kiekvieną sprendimą.

Ar Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai turės pavaduotoją užsienio bei saugumo politikos reikalams ir koks bus jo vaidmuo?

Rugsėjo 8 d. išrinktasis Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris su vyriausiąja įgaliotine ir Komisijos pirmininko pavaduotoja (Federica Mogherini), siekdami, kad Sąjungos išorės veiksmai būtų veiksmingesni, sutarė dėl naujo pragmatiško darbo metodo. Tad dabar sprendžiant su Komisijos kompetencija susijusius klausimus Federicą Mogherini pavaduos už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys (Johannesas Hahnas) ir kiti Komisijos nariai, kai ji matys, kad to reikia.

Savo politinėse gairėse išrinktasis Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris pareiškė: „Ketinu patikėti kitiems už išorės ryšius atsakingiems Komisijos nariams užduotį būti Vyriausiojo įgaliotinio pavaduotojais tiek Komisijos darbe, tiek tarptautinėje arenoje.“

Kaip darbą dalysis už eurą ir socialinį dialogą atsakingas pirmininko pavaduotojas ir už ekonomiką ir finansų reikalus atsakingas Komisijos narys?

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas pirmininko pavaduotojas (Valdis Dombrovkis) ir už ekonomiką ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys (Pierre Moscovici) dirbs laikydamiesi kolegialumo ir abipusės priklausomybės principų (žr. skirsnį „Pirmininko pavaduotojai“). Už eurą ir socialinį dialogą atsakingam pirmininko pavaduotojui teks Europos semestro (Europos ekonominio valdymo ciklo) rengimo užduotis, todėl jis atliks Europos semestrą padedančių rengti kelių Komisijos narių darbo vadovo ir koordinatoriaus vaidmenį (žr. diagramą apie projekto grupę „Stipresnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjunga“). Už ekonomiką ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys prisidės sprendžiant ekonominius ir fiskalinius Europos semestro klausimus, bendradarbiaudamas su užimtumą, socialinius reikalus, įgūdžius ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos nare (Marianne Thyssen), sprendžiančia darbo rinkos ir socialinių Europos semestro klausimus, taip pat rūpinsis pinigų sąjungos stiprinimo iniciatyvomis (ir apskritai projekto grupės „Stipresnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjunga“ veikla). Kadangi šis portfelis yra daug platesnis (apima mokesčių ir muitų sritis), jam teks bendradarbiauti ir su pirmininko pavaduotoja (Kristalina Georgieva), atsakinga už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius, ir su pirmininko pavaduotoju (Jyrkiu Katainenu), atsakingu už darbo vietas, augimą, investicijas ir konkurencingumą.

Kodėl klimato politika ir energetika sujungtos į vieną portfelį?

Europos Sąjungos pozicija turi būti reiškiama vieningai ir tvirtai tiek 2015 m. Paryžiuje vyksiančiame Jungtinių Tautų susitikime, tiek kitose tribūnose. Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys (Miguel Arias Cañete) turės visas reikiamas priemones tam padaryti – jam padės ir vadovaus už energetikos sąjungą atsakinga pirmininko pavaduotoja (Alenka Bratušek). Klimato ir energetikos politika papildo viena kitą – atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies didinimas nėra tik atsakingos klimato politikos klausimas. Kartu tai yra pramonės politikos būtinybė, jei Europa tebenori turėti nebrangios energijos vidutinės trukmės laikotarpiu. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ne tik padeda kurti darbo vietas svarbiausiuose sektoriuose ir mažinti vartotojų išlaidas – jis taip pat padės Europai užsitikrinti tvaresnę energetikos politiką. Trumpai tariant, klimato politika ir energetikos politika yra labai susijusios, ir nuo šiol jos atsiduria vienose rankose.

Klimato ir energetikos generaliniai direktoratai išlieka dvi atskiros tarnybos. Tačiau jie abu bus atskaitingi tam pačiam Komisijos nariui.

Kodėl steigiama Komisijos nario, atsakingo už ekonomiką ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus, pareigybė?

Naujomis už ekonomiką ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingo Komisijos nario pareigomis (jas eis Pierre'as Moscovici) bus užtikrinta, kad mokesčių ir muitų sąjungos politika išliktų neatskiriama veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos dalis ir prisidėtų prie sklandaus bendros ES ekonomikos valdymo sistemos veikimo. Mokesčių nereikėtų laikyti atskira politikos sritimi, nesusijusia su platesne ekonomikos sistema, už kurią Komisija yra atsakinga. Priešingai, ypač prasidėjus finansų krizei tapo akivaizdu, kad mokesčių politika turi būti neatsiejama Komisijos pastangų siekti stiprios ir veiksmingos ekonominės ir pinigų sąjungos dalis.

Kodėl steigiama nauja už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingo Komisijos nario pareigybė?

Vos per kelerius metus ES įgyvendino plataus užmojo ir precedento neturinčias reguliavimo ir priežiūros reformas, kuriomis siekiama užtikrinti finansinį stabilumą ir pagerinti finansų rinkų priežiūrą. Dabar atėjo laikas sukauptą kompetenciją ir atsakomybę sutelkti vienose rankose. Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos narys (Jonathan Hill) visų pirma užtikrins, kad Komisija ir toliau aktyviai ir budriai įgyvendintų naująsias priežiūros ir pertvarkymo taisykles, o Europos bankai sutvirtėtų ir vėl galėtų teikti paskolas realiajai ekonomikai.

Mažosios ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos stuburas. Išsprendę skolinimo rinkų finansinės fragmentacijos problemą padėtume joms klestėti ir pasiekti geresnių ekonominės veiklos rezultatų. Kitas svarbus žingsnis bus išplėtoti ir integruoti kapitalo rinkas, kurių teikiami kreditai yra geresnė novatoriškų projektų ir ilgalaikių investicijų finansavimo priemonė negu bankų kreditai.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos narys taip pat bus atsakingas už santykius su Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI), Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI), Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) ir Bendra pertvarkymo valdyba (BPV), kuri turėtų pradėti darbą 2015 m.

Kodėl į vieną portfelį sujungta aplinka, jūrų reikalai ir žuvininkystė?

Aplinkos, jūrų reikalų ir žuvininkystės politiką sieja, pirma, būtinybė išsaugoti gamtos išteklius, antra, tai, kad visos šios sritys yra labai svarbūs mūsų konkurencingumo vektoriai. Aplinkos, jūrų reikalų ir žuvininkystės portfeliai sujungti į vieną (šias pareigas eis Karmenu Vella) atsižvelgiant į „mėlynojo“ ir „žaliojo“ augimo tarpusavio sąsają: aplinkos ir jūrų apsaugos politikos kryptys gali atlikti svarbų vaidmenį kuriant darbo vietas, išsaugant išteklius, skatinant augimą ir pritraukiant investicijas. Aplinkos apsauga ir mūsų konkurencingumo išlaikymas turi būti neatsiejami – jie abu užtikrina tvarią ateitį.

Kodėl nėra tik už plėtrą atsakingo Komisijos nario?

Už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario (Johannes Hahn) užduotis bus stiprinti kaimynystės politiką ir tęsti plėtros derybas.

Savo politinėse gairėse išrinktasis Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris teigė: „ES reikia atsipūsti nuo plėtros, kad galėtume konsoliduoti tai, kas pasiekta 28-ių valstybių narių. Todėl man pirmininkaujant Komisijai bus tęsiamos pradėtos derybos ir Europos perspektyva turės būti išsaugota, visų pirma Vakarų Balkanų šalims, tačiau per ateinančius penkerius metus jokios naujos ES plėtros nebus.“

Kokie turi būti tolesni žingsniai, kad J. C. Junckerio Komisija pradėtų darbą?

2014 m. rugsėjo 5 d. išrinktasis Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris paskirtųjų Komisijos narių sąrašą pateikė Europos Sąjungos Tarybai.

Prieš tai išrinktasis Pirmininkas su kiekvienu kandidatu kalbėjosi asmeniškai, o rugpjūčio 30 d., išrinktajam Komisijos Pirmininkui pritarus, paskirta Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, kuri taip pat bus Komisijos pirmininko pavaduotoja.

Galutinis paskirtųjų Komisijos narių sąrašas, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 7 dalyje, buvo priimtas bendru Europos Sąjungos Tarybos sutarimu 2014 m. rugsėjo 5 d.

Vėliau Europos Parlamentas turės patvirtinti visą Komisijos sudėtį, įskaitant pirmininką ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai, kuris taip pat yra Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas. Prieš patvirtinant visą Komisiją, atitinkamuose Europos Parlamento komitetuose įvyks kandidatų į Komisijos narius klausymas pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 118 taisyklę. Europos Parlamentui patvirtinus Komisijos narius, Europos Vadovų Taryba oficialiai paskirs Europos Komisiją pagal ES sutarties 17 straipsnio 7 dalį.

Daugiau informacijos

Žr. IP/14/984

2014 m. birželio 27 d., visoje ES įvykus rinkimų kampanijai, Europos Vadovų Taryba pasiūlė Jeaną Claude'ą Junckerį kandidatu į Europos Komisijos pirmininkus. Per 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento plenarinę sesiją, remdamasi Jeano Claude'o Junckerio Europos Parlamente išdėstytomis politinėmis gairėmis, už jo išrinkimą naujuoju Europos Komisijos pirmininku balsavo didžioji EP narių dauguma (422).

Išrinktojo Komisijos Pirmininko Jeano Claude'o Junckerio svetainė

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Politinės gairės būsimai Europos Komisijai „Nauja pradžia Europai. Mano darbotvarkė: darbo vietų kūrimas, augimas, teisingumas ir demokratiniai pokyčiai“

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_lt.htm

Išrinktojo Komisijos Pirmininko Twitter @JunckerEU #TeamJunckerEU

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Visuomenei – „Europe Direct“ telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar