Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel 10. syyskuuta 2014

Kysymyksiä ja vastauksia Junckerin komissiosta

Komission puheenjohtajaksi valittu Jean-Claude Juncker ilmoitti tänään vastuualueiden jakaantumisesta tiimissään ja kuinka työt organisoidaan Euroopan komissiossa uuden komission toimikauden alkaessa (ks. IP/14/984 ja SPEECH/14/585). Seuraavassa esitetään katsaus tärkeimpiin seikkoihin.

Junckerin komissio lyhyesti

  • Ehdotettu Junckerin komissio muodostaa vahvan ja kokeneen tiimin. Siinä on mukana viisi entistä pääministeriä, neljä entistä varapääministeriä, 19 entistä ministeriä, seitsemän komissaarina jatkavaa (mukaan lukien Jyrki Katainen, joka korvasi Olli Rehnin Barroso II -komissiossa heinäkuussa 2014) ja kahdeksan Euroopan parlamentin entistä jäsentä. Komissaareista 11:llä on vankka talous- ja rahoitusalan tausta ja kahdeksalla puolestaan mittavaa kokemusta ulkosuhteista. Kolmannes komissaariehdokkaista (yhdeksän 28:sta) oli ehdokkaana Euroopan parlamentin vaaleissa tänä vuonna, myös valittu puheenjohtaja.

  • Uusi ja dynaaminen komissio on nuorempi kuin nykyinen komissio. Sen varapuheenjohtajien keski-ikä on 49 vuotta.

  • Junckerin komissiossa on yhdeksän naista ja 19 miestä. Näin ollen naisten osuus komission kollegiossa on noin 33 prosenttia ja miesten noin 66 prosenttia.

  • Seitsemästä varapuheenjohtajasta kolme (42 %) on naisia.

  • Komission jäsenistä 14 kuuluu Euroopan kansanpuolueeseen (EPP), kahdeksan sosialistien ja demokraattien ryhmään (S&D), viisi Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmään (ALDE) ja yksi Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmään (ECR).

  • Varapuheenjohtajista unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja kuuluvat S&D-ryhmään, kolme varapuheenjohtajaa kuuluu Euroopan kansanpuolueeseen (EPP) ja kaksi ALDE-ryhmään.

Mitkä ovat suurimmat muutokset komission työskentelytavoissa?

Komission puheenjohtajaksi valittu Jean-Claude Juncker totesi 15. heinäkuuta 2014 pitämässään puheessa Euroopan parlamentille haluavansa komissiolle organisaation, joka voi toteuttaa ne poliittiset suuntaviivat, joiden perusteella hänet valittiin. Juncker kertoi, että hänen tavoitteenaan on ”Euroopan unioni, joka on suurempi ja kunnianhimoisempi isoissa asioissa ja pienempi ja vaatimattomampi pienissä asioissa”. Tämän tavoitteen vuoksi hän päätyi organisoimaan uuden komission projektiryhmiin (ks. jäljempänä).

Junckerin komissiossa on kuusi varapuheenjohtajaa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan lisäksi, joka myös on komission varapuheenjohtaja. Komissioon tulee ensimmäinen varapuheenjohtaja, joka vastaa sääntelyn parantamisesta, toimielinten välisistä suhteista sekä oikeusvaltion periaatteiden ja EU:n perusoikeuskirjan noudattamisesta (Frans Timmermans). Ensimmäinen varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan oikeana kätenä ja pyrkii erityisesti varmistamaan, että kaikissa komission ehdotuksissa kunnioitetaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, jotka ovat keskeisiä komission työskentelyssä. Puheenjohtajan varamiehenä hän valvoo Euroopan komission suhteita muihin Euroopan unionin toimielimiin.

Varapuheenjohtajat johtavat projektiryhmiä ja ohjaavat ja koordinoivat useiden muiden komissaarien työtä. Tämä varmistaa kaikkien komission kollegion jäsenten dynaamisen vuorovaikutuksen ja vähentää siiloutumista ja staattisia rakenteita.

Varapuheenjohtajat ja komissaarit ovat toisistaan riippuvaisia. Komissaari tarvitsee varapuheenjohtajan tuen voidakseen tuoda uuden aloitteen komission työohjelmaan tai kollegion esityslistalle. Toisaalta varapuheenjohtaja on riippuvainen projektiryhmänsä komissaareista voidakseen saattaa menestyksekkäästi päätökseen hänelle osoitetun projektin. Jokaisella komission jäsenellä on salkku, joista osa on laajempia ja monialaisempia ja toiset puolestaan erikoistuneempia. Kaikkien komission kollegion jäsenten on tehtävä oma osansa tässä uudessa yhteistyöhön perustuvassa työskentelytavassa.

Mikä on varapuheenjohtajien rooli Junckerin komissiossa?

Juncker on antanut varapuheenjohtajille erityistehtäviä, jotka heidän on hoidettava.

Varapuheenjohtajat vastaavat useista tarkoin määritellyistä ensisijaisista projekteista ja ohjaavat ja koordinoivat komission työtä poliittisten suuntaviivojen keskeisillä aloilla, joita ovat mm. työllisyyden, kasvun ja investointien edistäminen, yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat, joustava energiaunioni sekä syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto. Yhteistyötä eri vastuualueilla voidaan tehostaa, kun useat komissaarit työskentelevät tiiviisti yhdessä varapuheenjohtajien kanssa kokoonpanoissa, jotka voivat muuttua tarpeiden mukaan, kun uusia hankkeita syntyy ajan myötä.

Varapuheenjohtajilla on myös strateginen suodatustehtävä. Pääsääntönä on, että puheenjohtaja ei lisää sellaista uutta aloitetta komission työohjelmaan tai kollegion esityslistalle, jolle jokin varapuheenjohtaja ei ole antanut tukeaan ja jota ei ole perusteltu vankasti. Koska sääntelyn parantaminen on työohjelmassa erityisenä painopisteenä ja koska on otettava huomioon budjettirajoitukset, puheenjohtaja kiinnittää erityistä huomiota sääntelyn parantamisesta, toimielinten välisistä suhteista sekä oikeusvaltion periaatteiden ja EU:n perusoikeuskirjan noudattamisesta vastaavan ensimmäisen varapuheenjohtajan (Frans Timmermans) sekä budjetista ja henkilöstöstä vastaavan varapuheenjohtajan (Kristalina Georgieva) kantaan.

Varapuheenjohtajat myös päättävät, ketkä heidän vastuualueellaan edustavat Euroopan komissiota muissa Euroopan unionin toimielimissä, kansallisissa parlamenteissa ja muissa instituutioissa kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla.

Varapuheenjohtajien tukena on myös pääsihteeristö, vaikka he ennen kaikkea tukeutuvatkin työssään tiiviiseen yhteistyöhön asianomaisten komissaarien ja heidän alaisuudessaan olevien yksiköiden kanssa.

Kuinka projektiryhmät toimivat?

Projektiryhmä: Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin

Jean-Claude Juncker on todennut seuraavaa: ”Ensisijainen tavoitteeni ja yhteinen tekijä jokaisessa ehdotuksessa on varmistaa, että kasvu käynnistyy jälleen Euroopassa ja että ihmisille luodaan kunnon työpaikkoja.”

Tiiminvetäjä on Jyrki Katainen, työllisyydestä ja kasvusta, investoinneista sekä kilpailukyvystä vastaava varapuheenjohtaja.

Yksi komission ensisijaisista tavoitteista on vahvistaa Euroopan kilpailukykyä, edistää investointeja ja luoda työpaikkoja. Työllisyydestä ja kasvusta, investoinneista sekä kilpailukyvystä vastaavan varapuheenjohtajan tehtävänä on erityisesti kunnianhimoisen työllisyys-, kasvu- ja investointipaketin ohjaaminen, koordinointi, esittely ja täytäntöönpano. Paketin avulla julkiset ja yksityiset investoinnit reaalitalouteen pitäisi saada nousemaan jopa 300 miljardiin euroon seuraavien kolmen vuoden aikana.

Varapuheenjohtajan on sen vuoksi ohjattava ja koordinoitava usean komissaarin työtä, jotka kaikki antavat oman panoksensa paketin täytäntöönpanoon ja yleisten tavoitteiden saavuttamiseen. Hän ohjaa ja koordinoi erityisesti talous- ja rahoitusasioista, työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta, aluepolitiikasta, sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä, rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista, digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta, ilmastotoimista ja energia-asioista sekä liikenteestä ja avaruusasioista vastaavien komissaarien työtä.

Projektiryhmä: Digitaaliset sisämarkkinat

Jean-Claude Juncker on todennut seuraavaa: ”Luomalla yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat voidaan saada aikaan 250 miljardin euron lisäkasvu seuraavan komission toimikauden aikana, luoda satojatuhansia uusia työpaikkoja varsinkin nuorille ja edetä kohti vireää osaamisyhteiskuntaa. EU:n olisi päästävä johtavaan asemaan luovilla aloilla ottaen täysin huomioon kulttuurien monimuotoisuus.”

Tiiminvetäjä on Andrus Ansip, digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja.

Jotta voisimme hyödyntää paremmin digitaalitekniikan tarjoamia rajat ylittäviä mahdollisuuksia, on purettava kansalliset suojamuurit televiestintäsektorilla, tekijänoikeus- ja tietosuojalainsäädännössä, radiotaajuuksien hallinnoinnissa ja kilpailulainsäädännössä. Tekijänoikeussääntöjä, jotka tulevaisuudessa kuuluvat digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komissaarin (Günther Oettinger) vastuulle, olisi niin ikään nykyaikaistettava ottaen huomioon digitaalinen vallankumous ja muutokset kuluttajien käyttäytymisessä. Niiden avulla olisi luotava menestyksekäs eurooppalainen media- ja sisältöteollisuus. Kulttuurien monimuotoisuus on tässä yhteydessä edelleen komission ensisijainen tavoite.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan varapuheenjohtajan tehtävänä on erityisesti esittää kunnianhimoisia lainsäädäntötoimia, joilla luodaan yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat. Hän ohjaa ja koordinoi erityisesti digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta, sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä, työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta, oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista, talous- ja rahoitusasioista, verotus- ja tulliasioista, aluepolitiikasta sekä maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavien komissaarien työtä.

Projektiryhmä: Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka

Jean-Claude Juncker on todennut seuraavaa: ”Haluan uudistaa Euroopan energiapolitiikkaa ja organisoida sen avulla uuden Euroopan energiaunionin. EU:n jäsenvaltioiden on koottava yhteen resurssinsa ja yhdistettävä infrastruktuurinsa ja neuvotteluvoimansa suhteessa muihin maihin. EU:n energialähteitä on monipuolistettava ja useiden jäsenmaiden energiariippuvuutta vähennettävä.”

Tiiminvetäjä on Alenka Bratušek, energiaunionista vastaava varapuheenjohtaja.

Euroopan unioni tarvitsee joustavaa energiaunionia. Monipuolistamalla energialähteitämme ja vähentämällä useiden jäsenvaltioiden energiariippuvuutta voimme tehdä Euroopan unionista riippumattomamman. Uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattaminen ja Euroopan energiatehokkuuden parantaminen puolestaan auttavat luomaan työpaikkoja ja pienentämään kustannuksia. Tähän liittyy erityisesti energiatehokkuuden parantamiselle asetettu sitova 30 prosentin tavoite, joka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä, kuten komission puheenjohtajaksi valittu Jean-Claude Juncker vaati Euroopan parlamentissa 15. heinäkuuta pitämässään puheessa. Energiaunionista vastaavan varapuheenjohtajan tehtävänä on erityisesti uudistaa Euroopan energiapolitiikkaa ja organisoida sen avulla uusi Euroopan energiaunioni. Energiaunionista vastaava varapuheenjohtaja ohjaa ja koordinoi erityisesti ilmastotoimista ja energia-asioista, liikenteestä ja avaruusasioista, sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä, ympäristö-, meri- ja kalastusasioista, aluepolitiikasta, maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä sekä tutkimus-, tiede- ja innovointiasioista vastaavien komissaarien työtä.

Projektiryhmä: Syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto

Jean-Claude Juncker on todennut seuraavaa: ”Kriisi on tauonnut, mutta vain hetkeksi. Tätä hengähdystaukoa on hyödynnettävä kriisin aikana toteutettujen täysin uudenlaisten toimenpiteiden lujittamiseksi, täydentämiseksi ja yksinkertaistamiseksi sekä niiden sosiaalisen hyväksyttävyyden parantamiseksi. Se ei tarkoita sellaista markkinataloutta, joka johtaa kriisin aikana siihen, että laivanvarustajat ja keinottelijat rikastuvat entisestään samalla, kun eläkeläiset eivät enää pärjää eläkkeellään.”

Tiiminvetäjä on Valdis Dombrovskis, eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja.

Komission on jatkettava Euroopan talous- ja rahaliiton uudistamista euron vakauden säilyttämiseksi kolmen puheenjohtajan ja yhden pääjohtajan kertomuksen ja tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomista käsittelevän komission hahmotelman perusteella ja Euroopan sosiaalinen ulottuvuus mielessä pitäen. Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaavan varapuheenjohtajan tehtävänä on erityisesti valvoa talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa ja koordinoida, esittää ja panna täytäntöön aloitteita, joilla lähennetään toisiinsa yhtenäisvaluuttaa käyttävien jäsenvaltioiden talous-, finanssi- ja työmarkkinapolitiikkaa.

Talousuudistusten ja sopeutusohjelmien lisäksi on toteutettava sosiaalisia toimia. Tämä on mahdollista vain käymällä jatkuvaa vuoropuhelua eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten, liike-elämän edustajien ja ammattiyhdistysten kanssa. Sosiaalinen markkinatalous voi toimia ainoastaan, jos käydään työmarkkinavuoropuhelua, varsinkin kun on kyse arkaluonteisista kysymyksistä kuten palkkatason säilyttämisestä ja palkkojen indeksoinnista. Tästä syystä on nimetty erityinen eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja, jonka vastuulla on edistää ja tukea työmarkkinavuoropuhelua Euroopassa.

Hän ohjaa ja koordinoi erityisesti talous- ja rahoitusasioista, verotus- ja tulliasioista, työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta, rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista, sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä, koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja kansalaisasioista, aluepolitiikasta sekä oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavien komissaarien työtä.

Sääntelyn parantamisesta, toimielinten välisistä suhteista, oikeusvaltioperiaatteesta ja EU:n perusoikeuskirjasta vastaava ensimmäinen varapuheenjohtaja

Sääntelyn parantamisesta, toimielinten välisistä suhteista, oikeusvaltioperiaatteesta ja EU:n perusoikeuskirjasta vastaavan ensimmäisen varapuheenjohtajan (Frans Timmermans) tehtävä perustuu sitoumukseen, jonka puheenjohtajaksi valittu Juncker antoi Euroopan parlamentille. Ensimmäinen varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan oikeana kätenä. Sääntelyn parantamisesta vastaavana varapuheenjohtajana hän varmistaa mm., että kaikissa komission ehdotuksissa noudatetaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, jotka ovat komission työn ytimessä. Ensimmäinen varapuheenjohtaja myös valvoo, että perusoikeuskirjaa ja oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan kaikessa komission toiminnassa. Tämä symbolisoi vahvasti komission sitoutumista oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja työskentelee kaikkien komissaarien kanssa ja erityisen läheisesti oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin ja muuttoliike- ja sisäasioista vastaavan komissaarin kanssa.

Puheenjohtajan sijaisena hänen tehtävänään on valvoa komission suhteita kansallisiin parlamentteihin ja muihin EU:n toimielimiin.

Budjetista ja henkilöstöstä vastaava varapuheenjohtaja

Taloudellisesti haastavina aikoina on tärkeämpää kuin koskaan, että henkilöstöä ja määrärahoja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Jotta voidaan varmistaa, että resurssit kohdennetaan komission poliittisten tavoitteiden mukaan ja että kaikilla toimilla saadaan aikaan mahdollisimman hyvä tulos, budjetista ja henkilöstöstä vastaava varapuheenjohtaja (Kristalina Georgieva) arvioi kaikkien komission aloitteiden vaikutukset budjettiin ja henkilöstöön. Hänen pitäisi myös nykyaikaistaa EU:n julkishallintoa mm. lisäämällä digitekniikan käyttöä. Budjetista ja henkilöstöstä vastaavan varapuheenjohtajan tehtävänä on nostaa naisten osuus komission ylemmässä ja keskijohdossa 40 prosenttiin toimikautensa loppuun mennessä. Hän työskentelee yhdessä kaikkien komissaarien kanssa.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Jean-Claude Juncker on todennut seuraavaa: ”Tarvitsemme parempia mekanismeja, joilla voidaan ennakoida tapahtumia riittävän varhain ja määrittää nopeasti yhteisiä ratkaisuja. EU:n ulkoisten toimien välineet on koottava yhteen tehokkaammin. Kauppapolitiikka, kehitysapu, osallistuminen kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja EU:n naapuruuspolitiikka on yhdistettävä ja aktivoitava noudattamaan yhteistä logiikkaa.”

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja (Federica Mogherini) on EU:n ”ulkoministeri”, joka johtaa unionin ulkopolitiikkaa ja edustusta kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Hänellä on perussopimusten nojalla ainutlaatuinen asema. Toisaalta hän edustaa jäsenvaltioita unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana ja toisaalta komissiota yhtenä sen varapuheenjohtajista.

Komissiossa unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja vastaa hankkeesta Vahvempi maailmanlaajuinen toimija ja auttaa ohjaamaan kaikkea komission ulkosuhdetoimintaa.

Voidakseen yhdistää komissiossa käytössä olevia välineitä tuloksellisemmin korkea edustaja ohjaa ja koordinoi erityisesti Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komissaarin, kauppakomissaarin, kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehityksestä vastaavan komissaarin ja humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komissaarin työtä. Euroopan komission varapuheenjohtajana korkean edustajan on hoidettava tehtävänsä komission jäsenten kollegiossa. Jotta tämä olisi mahdollista, varapuheenjohtaja pyytää aina, kun se on hänen mielestään tarpeen, Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavaa komissaaria tai muita komissaareja toimimaan sijaisenaan komission toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Näin korkea edustaja voi keskittää voimansa todellisten geopoliittisten haasteiden ratkaisemiseen.

Mihin ehdotetut, komission organisaatiota koskevat muutokset perustuvat?

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6 kohdan mukaan komission puheenjohtajalla on oikeus organisoida komission työ.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artikla

(…)

6. Komission puheenjohtaja

a) määrittelee suuntaviivat, joiden mukaisesti komissio hoitaa tehtäväänsä;

b) päättää komission sisäisestä organisaatiosta varmistaakseen komission toiminnan johdonmukaisuuden, tehokkuuden ja kollegiaalisuuden;

c) nimittää komission jäsenten keskuudesta sen varapuheenjohtajat unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa lukuun ottamatta.

Miten päätökset tehdään? Entä kollegiaalisuus?

Kullakin kollegion jäsenellä (puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla ja komissaareilla) on yksi ääni. Koska kaikki päätökset ovat kollegiaalisia, kaikki komissaarit osallistuvat kaikkiin päätöksiin.

Onko unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealla edustajalla sijainen ja mikä on sijaisen rooli?

Komission puheenjohtajaksi valittu Juncker on 8. syyskuuta sopinut korkean edustajan / varapuheenjohtajan (Federica Mogherini) kanssa uudesta käytännöllisestä lähestymistavasta, jolla pyritään tehostamaan unionin ulkosuhdehallintoa. Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komissaari (Johannes Hahn) ja muut komissaarit toimivat Federica Mogherinin sijaisina komission toimivaltaan kuuluvissa asioissa aina, kun se on hänen mielestään tarpeen.

Puheenjohtajaksi valittu Juncker totesi asian poliittisissa suuntaviivoissa näin: ”Aion valtuuttaa muut ulkosuhteiden alan komissaarit toimimaan korkean edustajan sijaisena sekä kollegion toiminnassa että kansainvälisissä yhteyksissä.”

Mikä on eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaavan varapuheenjohtajan ja talous- ja rahoitusasioista vastaavan komissaarin työnjako?

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja (Valdis Dombrovskis) ja talous- ja rahoitusasioista sekä verotus- ja tulliasioista vastaava komissaari (Pierre Moscovici) työskentelevät kollegiaalisuuden ja keskinäisen riippuvuuden hengessä (ks. ed. ”Varapuheenjohtajat”). Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja vastaa talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja näin ollen ohjaa ja koordinoi useiden sellaisten komissaarien työtä, jotka antavat panoksensa tähän talouden ohjausjärjestelmään (ks. ed. kuvio ”Syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto”). Talous- ja rahoitusasioista sekä verotus- ja tulliasioista vastaava komissaari antaa panoksensa talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon talous- ja finanssipolitiikan osalta, kuten myös työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari (Marianne Thyssen), joka osallistuu siihen työmarkkina- ja sosiaaliasioiden osalta. Talous- ja rahoitusasioista sekä verotus- ja tulliasioista vastaava komissaari antaa panoksensa myös rahaliiton syventämistä koskeviin aloitteisiin (ja yleisemmin projektiryhmään ”Syvempi ja oikeudenmukaisempi talous- ja rahaliitto”). Koska hänen salkkunsa on kuitenkin paljon laajempi – siihen kuuluvat myös verotus- ja tulliasiat – hän työskentelee myös budjetista ja henkilöstöstä vastaavan varapuheenjohtajan (Kristalina Georgieva) ja työllisyydestä ja kasvusta, investoinneista sekä kilpailukyvystä vastaavan varapuheenjohtajan (Jyrki Katainen) kanssa.

Miksi ilmastotoimet ja energia on yhdistetty samaan salkkuun?

EU:n on puhuttava yhdellä vahvalla äänellä vuonna 2015 järjestettävän YK:n Pariisin-kokouksen edellä ja sen jälkeen. Ilmastotoimista ja energia-asioista vastaava komissaari (Miguel Arias Cañete) saa kaikki tähän tarvittavat välineet energiaunionista vastaavan varapuheenjohtajan (Alenka Bratušek) ohjauksessa. Ilmastotoimet ja energia-asiat vahvistavat toisiaan: uusiutuvan energian osuuden lisääminen ei ole ainoastaan vastuullisen ilmastopolitiikan asia. Se on samalla teollisuuspoliittinen välttämättömyys, mikäli EU haluaa jatkossakin nauttia kohtuuhintaisesta energiasta keskipitkällä aikavälillä. Energiatehokkuuden parantaminen puolestaan ei ainoastaan auta luomaan työpaikkoja keskeisillä aloilla ja alentamaan kuluttajille aiheutuvia kustannuksia vaan se myös lisää EU:n energiapolitiikan kestävyyttä. Tiivistettynä: ilmastotoimet ja energiapolitiikka kulkevat käsi kädessä, ja nyt myös vastuu niistä on yksissä ja samoissa käsissä.

Ilmastotoimien pääosasto ja energian pääosasto säilyvät kahtena erillisenä pääosastona. Ne kuitenkin raportoivat samalle komissaarille.

Miksi tarvitaan talous- ja rahoitusasioista sekä verotus- ja tulliasioista vastaava komissaari?

Uusi talous- ja rahoitusasioiden sekä verotus- ja tulliasioiden komissaari (Pierre Moscovici) huolehtii siitä, että verotukseen ja tulliliittoon liittyvät kysymykset säilyvät erottamattomana osana aitoa talous- ja rahaliittoa ja että ne edistävät osaltaan EU:n talouden ohjausjärjestelmän sujuvaa toimintaa. Verotusta ei pitäisi nähdä irrallisena politiikan alana, joka ei ole yhteydessä laajempaan talouskehykseen, josta komissio vastaa. Toisaalta erityisesti finanssikriisin myötä on käynyt selväksi, että verotuksen on oltava erottamaton osa komission toimia tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi.

Miksi tarvitaan rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava uusi komissaarin salkku?

EU on vain muutaman vuoden sisällä esittänyt kunnianhimoisen ja ennennäkemättömän sääntely- ja valvontauudistusten sarjan rahoitusvakauden turvaamiseksi ja rahoitusmarkkinoiden valvonnan parantamiseksi. Siksi on tullut aika keskittää olemassa oleva asiantuntemus ja vastuu yhteen paikkaan. Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komissaari (Jonathan Hill) huolehtii erityisesti, että komissio panee pankkien uudet valvonta- ja kriisinratkaisusäännöt aktiivisesti ja valppaasti täytäntöön. Näin pankeista tehdään vakaampia, jotta ne voivat jälleen antaa lainaa reaalitaloudelle.

Pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat Euroopan talouden selkärangan. Kun luotonantomarkkinoiden pirstoutumisesta päästään, pk-yritykset voivat kukoistaa ja menestyä taloudellisesti. Seuraava tehtävä on myös kehittää ja yhdentää pääomamarkkinat niin, että ne ovat innovatiivisia hankkeita ja pitkäaikaisia sijoituksia ajatellen parempi luotonantaja kuin pankit.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komissaari vastaa myös suhteista Euroopan pankkiviranomaiseen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiseen (EIOPA), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiseen (ESMA), Euroopan järjestelmäriskikomiteaan (EJRK) ja yhteiseen kriisinratkaisuneuvostoon (jonka pitäisi aloittaa toimintansa vuonna 2015).

Miksi ympäristö-, meri- ja kalastusasiat on yhdistetty samaan salkkuun?

Ympäristö-, meri- ja kalastuspolitiikalle on ensinnäkin yhteistä tarve suojella luonnonvaroja. Lisäksi ne ovat kaikki keskeisiä kilpailukyvyn kannalta. Ympäristö-, meri- ja kalastusasiat on yhdistetty samaan salkkuun (Karmenu Vella), jotta voidaan ottaa huomioon sekä ns. sinisen että vihreän kasvun asettamat vaatimukset – ympäristön ja merten suojelulla voi olla keskeinen rooli työpaikkojen luomisessa, luonnonvarojen säilyttämisessä sekä kasvun ja investointien edistämisessä. Ympäristönsuojelun ja kilpailukyvyn säilyttämisen on kuljettava käsi kädessä, sillä molemmissa on kyse kestävästä tulevaisuudesta.

Miksei komissiossa ole komissaaria, joka vastaisi pelkästään laajentumisesta?

Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaava komissaari (Johannes Hahn) vastaa vahvistetusta naapuruuspolitiikasta mutta myös käynnissä olevista laajentumisneuvotteluista.

Poliittisissa suuntaviivoissaan puheenjohtajaksi valittu Juncker totesi seuraavaa: ”EU:n on pidettävä taukoa laajentumisesta, jotta voimme lujittaa 28 jäsenvaltion kesken saavutettua. Tämän vuoksi kaudellani komission puheenjohtajana jatketaan meneillään olevia neuvotteluja, ja erityisesti Länsi-Balkanin maiden on pidettävä tähtäimessään osallistuminen Euroopan yhdentymiskehitykseen, mutta seuraavien viiden vuoden aikana EU ei laajene.”

Mitkä ovat seuraavat vaiheet ennen Junckerin komission toimikauden alkua?

Puheenjohtajaksi valittu Jean-Claude Juncker ilmoitti komissaariehdokkaiden luettelon Euroopan unionin neuvostolle 5. syyskuuta 2014.

Tätä ennen Juncker oli haastatellut kutakin ehdokasta henkilökohtaisesti, ja 30. elokuuta oli hänen suostumuksellaan nimitetty unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, josta tulee myös komission varapuheenjohtaja.

Lopullinen komissaariehdokkaiden luettelo hyväksyttiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 7 kohdan mukaisesti yhteisymmärryksessä Euroopan unionin neuvoston kanssa 5. syyskuuta 2014.

Seuraavaksi Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä koko komissiolle kollegiona, johon kuuluvat myös puheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / komission varapuheenjohtaja. Sitä ennen komissaariehdokkaita kuullaan parlamentin eri valiokunnissa Euroopan parlamentin työjärjestyksen 118 artiklan mukaisesti. Sen jälkeen kun Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä, Eurooppa-neuvosto nimittää komission virallisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

Lisätietoja:

Ks. IP/14/984.

Eurooppa-neuvosto esitti Jean-Claude Junckeria Euroopan komission puheenjohtajaksi Euroopan-laajuisen vaalikampanjan jälkeen 27. kesäkuuta 2014. Tämän jälkeen Juncker esitti Euroopan parlamentille poliittiset suuntaviivat, joiden perusteella hänet valittiin seuraavaksi Euroopan komission puheenjohtajaksi Euroopan parlamentin täysistunnossa 15. heinäkuuta 2014 vahvalla 422 äänen enemmistöllä.

Komission puheenjohtajaksi valitun Jean-Claude Junckerin kotisivut:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle: Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_fi.htm

Juncker Twitterissä: @JunckerEU #TeamJunckerEU


Side Bar