Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel, 10. září 2014

Otázky a odpovědi: Junckerova Komise

Nově zvolený předseda Evropské komise Jean Claude Juncker dnes oznámil, jak si jeho tým rozdělí odpovědnosti a jak bude Komise pracovat, až se ujme úřadu (viz IP/14/984SPEECH/14/585). Zde jsou nejpodstatnější informace.

Stručně o Junckerově Komisi

  • Silný a zkušený tým nominované Junckerovy Komise má ve svých řadách pět bývalých předsedů vlád, čtyři místopředsedy vlád, 19 bývalých ministrů, sedm navracejících se komisařů (včetně Jyrkiho Katainena, který v červenci 2014 nahradil Olliho Rehna ve druhé Barrosově Komisi) a osm bývalých poslanců Evropského parlamentu. Jedenáct z těchto členů dobře zná oblast ekonomiky a financí a osm má značné zkušenosti v oblasti zahraničních vztahů. Třetina kandidátů na komisaře (9 z 28), včetně zvoleného předsedy, kandidovala v letošních volbách do Evropského parlamentu.

  • Čerstvý a dynamický tým nové Komise je mladší než současná Komise. Průměrný věk místopředsedů je 49 let.

  • V Junckerově komisi je 9 žen a 19 mužů. Ženy tedy představují cca 33 % sboru komisařů, muži cca 66 %.

  • Ženy obsadí 3 ze 7 (42 %) místopředsednických postů.

  • 14 členů Komise se hlásí k Evropské lidové straně (EPP), osm k Progresivní alianci sociálních demokratů (S&D), pět k Alianci liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) a jeden k Evropským konzervativcům a reformistům (ECR).

  • Pokud jde o místopředsedy, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a první místopředseda se hlásí k Progresivní alianci sociálních demokratů (S&D), tři místopředsedové k Evropské lidové straně (EPP) a dva místopředsedové k Alianci liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE).

Jaké jsou hlavní změny ve způsobu práce Komise?

Nově zvolený předseda Jean-Claude Juncker ve svém projevu před Evropským parlamentem dne 15. července 2014 vysvětlil, že chce organizaci Komise zaměřit na plnění politických směrů, na jejichž základě byl zvolen. Předseda Juncker řekl: „Přeji si takovou Evropskou unii, která je větší a ambicióznější ve významných záležitostech, a naopak menší a skromnější u témat méně významných.“ S tímto cílem na mysli se rozhodl uspořádat novou Komisi do projektových týmů (viz níže).

V Junckerově Komisi vedle vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, která je současně místopředsedkyní Komise, zasedne šest dalších místopředsedů. Je nominován první místopředseda, který bude odpovědný za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv (Frans Timmermans). První místopředseda bude pravou rukou předsedy a zejména bude dbát, aby každý návrh Komise respektoval zásady subsidiarity a proporcionality, které jsou samou podstatou pracovní náplně Komise. Jako zástupce předsedy bude dohlížet na vztahy Evropské komise s ostatními evropskými institucemi.

Místopředsedové povedou projektové týmy a budou směrovat a koordinovat práci řady komisařů. Tím se zajistí dynamická interakce všech členů sboru komisařů, odstraní se bariéry a opustí statické struktury.

Místopředsedové a komisaři na sobě budou vzájemně záviset. Komisař bude potřebovat podporu místopředsedy, pokud jde o zařazení nové iniciativy do pracovního programu Komise nebo na pořad jednání sboru komisařů. Místopředseda se naopak k úspěšnému dokončení přiděleného projektu neobejde bez přispění komisařů ve svém projektovém týmu. Každý člen Komise má své portfolio. Některá portfolia jsou širší a horizontálnější, jiná jsou specializovanější. V tomto novém způsobu práce založeném na spolupráci bude třeba, aby všichni členové Komise sehráli svou úlohu.

Jakou úlohu mají v Junckerově Komisi místopředsedové?

Zvolený předseda Juncker se rozhodl svěřit místopředsedům konkrétní úkoly, které budou muset splnit.

Místopředsedové budou odpovídat za řadu jasně definovaných prioritních projektů a budou směrovat a koordinovat práci Komise v klíčových oblastech politických směrů, jako jsou nový stimul zaměstnanosti, růstu a investicím, propojený jednotný digitální trh, odolná energetická unie a prohloubenější a spravedlivější hospodářská a měnová unie. Takové uspořádání umožní mnohem užší spolupráci napříč oblastmi odpovědnosti, kdy několik komisařů úzce spolupracuje s místopředsedy v uskupeních, která se mohou změnit podle potřeby a podle nových projektů, které se v průběhu času mohou rozvinout.

Místopředsedové budou mít rovněž úlohu strategického filtru. Obecným pravidlem bude, že předseda nezařadí do pracovního programu Komise nebo na pořad jednání sboru komisařů žádnou novou iniciativu, aniž by ji podpořil některý místopředseda solidními argumenty a jasným odůvodněním. V tomto ohledu a při zvážení zvláštní priority, kterou mají rozpočtová omezení a zlepšování právní úpravy, bude předseda zohledňovat zejména stanovisko prvního místopředsedy, který je odpovědný za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv (Frans Timmermans), a místopředsedkyně pro rozpočet a lidské zdroje (Kristalina Georgieva).

Místopředsedové rovněž budou v rámci svých oblastí odpovědnosti rozhodovat, kdo bude reprezentovat Evropskou komisi v ostatních evropských institucích, ve vnitrostátních parlamentech a v ostatních institucionálních prostředích na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni.

Místopředsedové budou při plnění svých úkolů využívat podporu generálního sekretariátu, ale především se budou spoléhat na úzkou spolupráci s příslušnými komisaři a jim podřízenými útvary.

Jak budou pracovat projektové týmy?

Projektový tým: nový stimul zaměstnanosti, růstu a investicím

Jean-Claude Juncker: „Mou prioritou číslo jedna, která bude propojovat naprosto všechny předložené návrhy, je obnovit růst Evropy a pomoci občanům najít si důstojnou práci.“

Tým povede Jyrki Katainen, místopředseda pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost.

Jednou z hlavních priorit Komise bude posílit konkurenceschopnost Evropy, stimulovat investice a vytvářet pracovní místa. Místopředseda pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost bude zejména pověřen směrováním, koordinací, předkládáním a prováděním ambiciózního souboru opatření pro pracovní místa, růst a investice, který by nám měl umožnit aktivovat v následujících třech letech dodatečné veřejné a soukromé investice do reálné ekonomiky v objemu až 300 miliard EUR.

Tento místopředseda tedy bude muset směrovat a koordinovat práci několika komisařů, kteří všichni svým dílem přispějí k souboru opatření a obecněji k celkovým cílům. Konkrétně bude směrovat a koordinovat práci komisařů pro hospodářské a finanční záležitosti, pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, pro regionální politiku, pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, pro digitální ekonomiku a společnost, pro opatření v oblasti klimatu a energetiku a rovněž pro dopravu a vesmír.

Projektový tým: jednotný digitální trh

Jean-Claude Juncker: „Vybudujeme-li propojený jednotný digitální trh, dokážeme během funkčního období příští Komise generovat v Evropě dodatečný hospodářský růst v hodnotě až 250 miliard EUR, a tím vytvořit zejména pro nezaměstnané mladé lidi stovky tisíc pracovních příležitostí a dynamickou znalostní společnost. Evropská unie by měla být v čele v tvůrčích odvětvích, ale plně přitom respektovat kulturní rozmanitost.“

Tým povede Andrus Ansip, místopředseda pro jednotný digitální trh.

Abychom mohli lépe využít příležitosti, které nám nabízí digitální technologie, musíme překonat rozdíly mezi členskými státy v regulaci telekomunikací, v předpisech o ochraně autorských práv a osobních údajů, ve správě rádiového spektra a v uplatňování soutěžního práva. Pravidla na ochranu autorských práv, která budou spadat do oblasti odpovědnosti komisaře pro digitální ekonomiku a společnost (Günther Oettinger), by měla být rovněž modernizována s ohledem na digitální revoluci a nové chování spotřebitelů. Měla by pomoci vytvořit úspěšné evropské odvětví médií a obsahu. V této souvislosti bude i nadále prioritou Komise kulturní rozmanitost.

Místopředseda pro jednotný digitální trh bude zejména pověřen předložením ambiciózních legislativních kroků směřujících k vytvoření propojeného jednotného digitálního trhu. Konkrétně bude směrovat a koordinovat práci komisařů pro digitální ekonomiku a společnost, pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a celní unii, pro regionální politiku a rovněž pro zemědělství a rozvoj venkova.

Projektový tým: odolná energetická unie s progresivní politikou v oblasti změny klimatu

Jean-Claude Juncker: „Chci reformovat a restrukturalizovat evropskou energetickou politiku na novou evropskou energetickou unii. Musíme spojit své zdroje, kombinovat naši infrastrukturu a sjednotit naši vyjednávací pozici vůči třetím zemím. Musíme rozšířit paletu našich zdrojů energie a snížit vysokou energetickou závislost některých našich členských států.“

Vedoucí týmu je Alenka Bratušek, místopředsedkyně pro energetickou unii.

Evropská unie potřebuje odolnou energetickou unii. Díky diverzifikaci našich zdrojů energie a snížení vysoké míry energetické závislosti několika členských států bude Evropská unie více nezávislá, přičemž zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti Evropy napomůže vytváření pracovních míst a snižování nákladů. S tím souvisí zejména závazný cíl 30% energetické účinnosti do roku 2030, k němuž 15. července ve svém projevu před Evropským parlamentem vyzval nově zvolený předseda Juncker. Místopředsedkyně pro energetickou unii bude mít především za úkol vytvořit reformováním a restrukturalizací evropské energetické politiky novou evropskou energetickou unii. Tato místopředsedkyně bude směrovat a koordinovat zejména práci komisařů pro opatření v oblasti klimatu a energetiku, pro dopravu a vesmír, pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, pro regionální politiku, pro zemědělství a rozvoj venkova a rovněž pro výzkum, vědu a inovace.

Projektový tým: prohloubenější a spravedlivější hospodářská a měnová unie

Jean-Claude Juncker: „Krize byla jen pozastavena. Získaného času musíme využít ke konsolidaci a doplnění bezprecedentních opatření, která jsme přijali během krize, jejich zjednodušení a zvýšení jejich sociální legitimity. Se sociálním tržním hospodářstvím není slučitelné, že během krize majitelé lodí a spekulanti bohatnou, zatímco důchodci již nemají dostatek prostředků na živobytí.“

Vedoucím týmu bude Valdis Dombrovskis, místopředseda pro euro a sociální dialog.

Na základě „zpráv čtyř předsedů“ a plánu Komise na vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie a s přihlédnutím k sociálnímu rozměru Evropy musí Komise pokračovat v reformě evropské hospodářské a měnové unie s cílem zachovat stabilitu eura. Místopředseda pro euro a sociální dialog bude mít zejména za úkol dohlížet na evropský semestr (evropský cyklus správy hospodářských záležitostí) a koordinovat, předkládat a provádět iniciativy na posílení konvergence hospodářské a fiskální politiky, jakož i politiky trhu práce mezi členskými státy, které sdílejí euro.

Hospodářské reformy a ozdravné programy musí být doprovázeny souvisejícími opatřeními v sociální oblasti. Toho lze dosáhnout pouze neustálým dialogem s evropskými sociálními partnery, se zástupci podnikatelské sféry a odbory. Sociálně tržní hospodářství může fungovat pouze za přítomnosti sociálního dialogu, zejména pokud jde o citlivé otázky, jako je zachování výše mezd a jejich indexace. Z tohoto důvodu byla zvláštnímu místopředsedovi pro euro a sociální dialog přidělena odpovědnost za prosazování a podporu evropského sociálního dialogu.

Tento místopředseda bude směrovat a koordinovat zejména práci komisařů pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a celní unii, pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, pro vzdělávání, kulturu, mládež a občanství, pro regionální politiku a rovněž pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.

První místopředseda, odpovědný za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv

Vytvoření pozice prvního místopředsedy, který bude odpovědný za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv (Frans Timmermans), vychází ze závazku, který nově zvolený předseda Juncker učinil před Evropským parlamentem. První místopředseda bude fungovat jako pravá ruka předsedy. Jako místopředseda odpovědný za zlepšování právní úpravy bude zejména zajišťovat, aby každý návrh Komise respektoval zásady subsidiarity a proporcionality, jež jsou samou podstatou pracovní náplně Komise. První místopředseda bude rovněž působit jako strážce dodržování Listiny základních práv a zásad právního státu ve všech činnostech Komise. Jedná se o významný symbol závazku Komise dodržovat právní stát a základní práva.

Místopředseda proto bude spolupracovat se všemi komisaři, avšak nejtěsněji s komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů a s komisařem pro migraci a vnitřní věci z důvodu jejich úzkých vazeb na oblast základních práv a právního státu.

Jako zástupce předsedy bude mít za úkol dohlížet na vztahy Evropské komise s národními parlamenty a s ostatními orgány Evropské unie.

Místopředsedkyně pro rozpočet a lidské zdroje

V hospodářsky obtížné době je důležitější než kdy jindy využívat lidské a rozpočtové zdroje s co největším účinkem.

S cílem zajistit přidělování zdrojů v souladu s politickými prioritami Komise a rovněž to, aby každé opatření dosáhlo maximálního účinku, bude místopředsedkyně pro rozpočet a lidské zdroje (Kristalina Georgieva) prověřovat všechny iniciativy Komise z hlediska jejich rozpočtových a personálních důsledků. Jejím úkolem bude rovněž další modernizace evropské veřejné správy, a to i prostřednictvím širšího využívání digitálních technologií. Dále bude mít za úkol dosáhnout do konce svého mandátu 40% zastoupení žen ve vyšších a středních vedoucích pozicích Komise. Bude spolupracovat se všemi komisaři.

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Jean-Claude Juncker: „Potřebujeme zavedení lepších mechanismů, abychom předjímali události v rané fázi a rychle určovali společné reakce. Potřebujeme být efektivnější ve slučování nástrojů evropské vnější činnosti. Obchodní politika, rozvojová pomoc, naše účast v mezinárodních finančních institucích a naše politika sousedství musí být kombinovány a aktivovány v jedné a téže logice.“

Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (Federica Mogherini) je evropskou „ministryní zahraničních věcí“ a provádí zahraniční politiku Evropské unie a její zastoupení ve třetích zemích a v mezinárodních organizacích. Podle smluv má jedinečné postavení v tom, že zastupuje členské státy jako vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a zároveň i Komisi jako jeden z jejích místopředsedů.

V rámci Komise bude vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyně zodpovědná za projekt „Silnější celosvětový aktér“, který napomůže směrovat veškeré činnosti Komise v oblasti vnějších vztahů.

Aby bylo dosaženo účinnější kombinace nástrojů, jež má Komise k dispozici, bude vysoká představitelka směrovat a koordinovat zejména práci komisařů pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření, pro obchod, pro mezinárodní spolupráci a rozvoj a rovněž pro humanitární pomoc a řešení krizí. Vysoká představitelka musí jako místopředsedkyně Evropské komise plně hrát svou roli v rámci sboru jejích členů. Aby to bylo možné, požádá v případě nutnosti komisaře pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření a jiné komisaře, aby ji zastupovali v oblastech souvisejících s pravomocí Komise. To vysoké představitelce poskytne prostor, aby se mohla soustředit na řešení skutečných geopolitických problémů.

Co je základem navrhovaných změn v organizaci Komise?

Podle čl. 17 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii je právo organizovat práci Komise výsadou jejího předsedy.

Článek 17 Smlouvy o Evropské unii

(…)

6. Předseda Komise:

a) vymezuje směry, v jejichž rámci Komise plní své úkoly;

b) rozhoduje o vnitřní organizaci Komise, aby zajistil soudržnost, výkonnost a kolegialitu její činnosti;

c) jmenuje místopředsedy, kromě vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, z řad členů Komise.

Jakým způsobem jsou přijímána rozhodnutí – a co kolegialita?

Každý člen sboru komisařů (předseda, místopředsedové a komisaři) má jeden hlas. Jelikož jsou všechna rozhodnutí kolektivní, nese každý komisař podíl na každém rozhodnutí.

Bude jmenován zástupce vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a jaká bude jeho úloha?

Nově zvolený předseda Juncker se s vysokou představitelkou a místopředsedkyní (Federica Mogherini) 8. září dohodl na novém, pragmatickém přístupu spočívajícím v efektivnějším výkonu vnější činnosti Unie. Na základě tohoto přístupu bude Federica Mogherini v oblastech souvisejících s pravomocí Komise zastupována komisařem pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření (Johannes Hahn) a dalšími komisaři, kdykoli to sama uzná za nutné.

Nově zvolený předseda Juncker uvedl ve svých politických směrech: „[...] hodlám pověřit ostatní komisaře příslušné pro vnější vztahy úkolem zastupovat vysokého představitele při práci ve sboru i na mezinárodní scéně.“

Jak bude rozdělena práce mezi místopředsedu pro euro a sociální dialog a komisaře pro hospodářské a finanční záležitosti?

Místopředseda pro euro a sociální dialog (Valdis Dombrovskis) a komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a celní unii (Pierre Moscovici) budou spolupracovat v duchu kolegiality a vzájemné závislosti (viz výše pod heslem „místopředsedové“). Místopředseda pro euro a sociální dialog bude mít na starosti evropský semestr (evropský cyklus správy hospodářských záležitostí), takže bude směrovat a koordinovat činnost několika komisařů, kteří se na evropském semestru podílejí (viz schéma „Projektový tým: prohloubenější a spravedlivější hospodářská a měnová unie“ výše). Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a celní unii tak bude přispívat k hospodářskému a fiskálnímu rozměru evropského semestru spolu s komisařkou pro zaměstnanost a sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu (Marianne Thyssen), která se bude podílet na jeho tržním a sociálním rozměru a na iniciativách v oblasti prohlubování měnové unie (a obecněji pak na projektovém týmu „prohloubenější a spravedlivější hospodářská a měnová unie“). Protože je však jeho portfolio mnohem širší – zahrnuje také daně a cla – bude rovněž spolupracovat s místopředsedkyní pro rozpočet a lidské zdroje (Kristalina Georgieva) a místopředsedou pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost (Jyrki Katainen).

Proč byly opatření v oblasti klimatu a energetika sloučeny do jediného portfolia?

Evropa potřebuje jednotný, silný hlas, jímž bude Evropská unie hovořit před zasedáním Organizace spojených národů v Paříži v roce 2015 i po něm. Komisař odpovědný za opatření v oblasti klimatu a energetiku (Miguel Arias Cañete) k tomu bude pod vedením místopředsedkyně pro energetickou unii (Alena Bartušek) vybaven všemi potřebnými nástroji. Opatření v oblasti klimatu a energetika se vzájemně doplňují: zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů není jen záležitostí zodpovědné politiky v oblasti změny klimatu. Je zároveň nezbytným prvkem průmyslové politiky, chce-li Evropa i nadále disponovat ve střednědobém horizontu cenově dostupnou energií. Zvyšování energetické účinnosti zase napomůže nejen tvorbě pracovních míst v klíčových odvětvích a snižování nákladů pro spotřebitele, ale i větší udržitelnosti evropské energetické politiky. Stručně řečeno, opatření v oblasti klimatu a energetická politika jdou ruku v ruce, takže jsou nyní svěřeny do rukou jedné osoby.

Generální ředitelství pro oblast klimatu a generální ředitelství pro energetiku tak sice zůstávají dvěma samostatnými útvary, ale podléhají jedinému komisaři.

Proč máme komisaře pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a celní unii?

Nové portfolio hospodářských a finančních záležitostí, daní a celní unie (za něž je odpovědný Pierre Moscovici) zajistí, aby politiky v oblasti daňové a celní unie zůstaly nedílnou součástí skutečné hospodářské a měnové unie a přispívaly k hladkému fungování celkového rámce EU pro správu hospodářských záležitostí. Na daně by se nemělo nahlížet jako na izolovanou oblast politiky, odtrženou od širšího hospodářského rámce, za který Komise odpovídá. Právě naopak: zejména v důsledku finanční krize totiž vyšlo najevo, že daně musí být nedílnou součástí snah Komise o vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie.

Proč máme nového komisaře pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů?

Během několika málo let EU předložila celou řadu ambiciózních a bezprecedentních reforem v oblasti regulace a dohledu, aby zajistila finanční stabilitu a zlepšila dohled nad finančními trhy. Nadešel proto čas soustředit stávající odborné znalosti a odpovědnost do jediného portfolia. Komisař pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů (Jonathan Hill) zejména zajistí, že Komise bude i nadále aktivní a bdělá při provádění nových pravidel v oblasti dohledu a řešení problémů, která evropské banky posílí tak, aby byly znovu schopny úvěrovat reálnou ekonomiku.

Páteří evropské ekonomiky jsou malé a střední podniky. Jejich prosperitě a hospodářské výkonnosti pomůžeme tím, že odstraníme finanční roztříštěnost úvěrových trhů. Další metou bude zároveň vytvořit a integrovat kapitálové trhy, které jsou lepším zdrojem úvěrů než banky, pokud jde o financování inovačních projektů a dlouhodobých investic.

Komisař pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů bude rovněž odpovědný za vztahy s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropskou radou pro systémová rizika (ESRB) a Jednotným výborem pro řešení krizí (SRB), který by měl zahájit činnost v roce 2015.

Proč byly životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov sloučeny do jediného portfolia?

Společným jmenovatelem politik v oblasti životního prostředí, námořních záležitostí a rybolovu je jednak nutnost zachovávat přírodní zdroje, jednak to, že všechny tyto politiky jsou důležitou hybnou silou naší konkurenceschopnosti. Portfolia životního prostředí a námořních záležitostí a rybolovu byla sloučena (pod vedením Karmenu Velly) proto, aby odrážela úzce spjatou logiku „modrého“ a „zeleného“ růstu: politiky v oblasti ochrany životního prostředí a moře mohou hrát klíčovou roli při tvorbě pracovních míst, zachovávání zdrojů, stimulaci růstu a podpoře investic. Ochrana životního prostředí a zachování naší konkurenceschopnosti musí jít ruku v ruce, neboť naše udržitelná budoucnost závisí na obojím.

Proč nemáme samostatného komisaře pro rozšíření?

Komisař pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření (Johannes Hahn) bude odpovědný za posílenou politiku sousedství, ale i za probíhající jednání o rozšíření.

Nově zvolený předseda Juncker ve svých politických směrech uvedl: „EU si potřebuje odpočinout od rozšiřování, abychom mohli upevnit to, čeho jsme dosáhli v počtu 28 členských států. Z tohoto důvodu za mého předsednictví v Komisi budou pokračovat probíhající jednání, zejména se zeměmi západního Balkánu, který si musí uchovat svou evropskou perspektivu, ale během příštích pěti let nedojde k žádnému dalšímu rozšíření.“

Co nyní Junckerovu Komisi čeká, než se ujme úřadu?

Dne 5. září 2014 zaslal nově zvolený předseda Jean-Claude Juncker Radě Evropské unie seznam nominovaných kandidátů na komisaře.

Tomu předcházela řada rozhovorů předsedy Junckera osobně s každým z kandidátů a dne 30. srpna také jmenování (po dohodě s nově zvoleným předsedou) vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, která bude zároveň místopředsedkyní Komise.

Konečný seznam nominovaných kandidátů na komisaře byl v souladu s čl. 17 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii přijat vzájemnou dohodou s Radou Evropské unie dne 5. září 2014.

V další fázi musí celý sbor komisařů, včetně předsedy a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyně Evropské komise, schválit Evropský parlament. Tomu předcházejí slyšení nominovaných kandidátů na komisaře v příslušných parlamentních výborech v souladu s článkem 118 jednacího řádu Evropského parlamentu. Jakmile Evropský parlament vyjádří svůj souhlas, Evropská rada v souladu s čl. 17 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii Evropskou komisi formálně jmenuje.

Více informací:

Viz IP/14/984

Po volební kampani v celé EU byl dne 27. června 2014 Evropskou radou jako kandidát na předsedu Evropské komise navržen Jean-Claude Juncker. Na základě hlavních politických směrů, které Jean-Claude Juncker předložil Evropskému parlamentu, byl zvolen příštím předsedou Evropské komise na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 15. července 2014 převážnou většinou 422 hlasů.

Domovská stránka nově zvoleného předsedy Jean-Claudea Junckera:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Politické směry pro příští Evropskou komisi: „Nový začátek pro Evropu: Moje agenda pro zaměstnanost, růst, spravedlnost a demokratickou změnu“:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_cs.htm

Nově zvolený předseda na Twitteru: @JunckerEU #TeamJunckerEU


Side Bar