Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 10 септември 2014 г.

Въпроси и отговори: Комисията „Юнкер“

Новоизбраният председател Жан-Клод Юнкер обяви днес разпределението на отговорностите в екипа си и начина, по който ще се организира работата в Европейската комисия, след като встъпи в длъжност (вж. IP/14/984 и SPEECH/14/585). По-долу са представени основните аспекти, които са от интерес за обществеността.

Комисията „Юнкер“ накратко

  • Авторитетен и опитен екип, предложената Комисия „Юнкер“ включва 5 бивши министър-председатели, 4 заместник министър-председатели, 19 бивши министри, 7 връщащи се за нов мандат комисари (включително Юрки Катайнен, който се присъедини към Комисията „Барозу II“ през юли 2014 г., за да замести Оли Рен) и 8 бивши членове на Европейския парламент. 11 от тях притежават сериозни икономически и финансови познания, а 8 имат богат опит в областта на външните отношения. Една трета от кандидатите за членове на Комисията (9 от 28), включително новоизбраният председател, участваха в тазгодишната предизборна кампания за европейски избори.

  • Свеж и динамичен екип, новата Комисия е по-млада от настоящата. По-специално, средната възраст на заместник-председателите е 49 години.

  • Комисията „Юнкер“ се състои от 9 жени и 19 мъже. Жените представляват съответно около 33 % от колегиума, а мъжете — около 66 %.

  • 3 от 7 (42 %) от заместник-председателите са жени.

  • От членовете на Комисията 14 са свързани с Европейската народна партия (ЕНП), 8 — с Прогресивния алианс на социалистите и демократите (S&D), 5 принадлежат към Алианса на либералите и демократите за Европа (ALDE) и 1 е свързан с групата на Европейските консерватори и реформисти (EКР).

  • Що се отнася до заместник-председателите, върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и първият заместник-председател са свързани с Прогресивния алианс на социалистите и демократите (S&D), 3 заместник-председатели членуват в Европейската народна партия (ЕНП) и 2 принадлежат към Алианса на либералите и демократите за Европа (ALDE).

Какви са основните промени в начина на работа на Комисията?

Новоизбраният председател Жан-Клод Юнкер обясни в речта си пред Европейския парламент на 15 юли 2014 г., че иска организацията на Комисията да бъде насочена към прилагането на Политическите насоки, въз основа на които той бе избран. Г-н Юнкер заяви: „Искам Европейски съюз, който действа по-мащабно и е по-амбициозен по значимите теми и предприема по-малко действия и е по-сдържан по темите от малък мащаб.“ Предвид тази цел, той избра да организира новия състав на Комисията в „екипи по проекти“ (вж. по-долу).

В Комисията „Юнкер“ ще има шестима заместник-председатели плюс върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който същевременно е и заместник-председател на Комисията. Ще бъде създадена позицията на първи заместник-председател, който ще отговаря за по-доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права (Франс Тимерманс). Първият заместник-председател ще бъде дясната ръка на председателя, по-специално с цел да се гарантира, че всяко предложение на Комисията зачита принципите на субсидиарност и пропорционалност, които са в основата на работата на Комисията. Като заместник на председателя, той ще отговаря за отношенията на Европейската комисия с другите европейски институции.

Заместник-председателите ще ръководят екипи по проекти, като направляват и координират работата на няколко комисари. Това ще осигури динамично взаимодействие между всички членове на колегиума, като разчупи стереотипите и доведе до изоставяне на закостенелите структури.

Заместник-председателите и комисарите ще бъдат взаимно зависими. Включването на нова инициатива от член на Комисията в работната програма на Комисията или дневния ред на колегиума ще зависи от подкрепата на заместник-председателя. В същото време успешното завършване на проекта, който е възложен на даден заместник-председател, ще зависи от работата на неговия екип комисари по проекта. Всеки член на Комисията има свой портфейл, като някои от тях са по-широки и по-хоризонтални, а други са по-специализирани. Всички членове на колегиума ще трябва да участват в този нов начин на работа със засилено сътрудничество.

Каква е ролята на заместник-председателите в Комисията „Юнкер“?

Новоизбраният председател Юнкер реши да повери на заместник-председателите конкретни задачи, по които те трябва да постигнат резултати.

Заместник-председателите ще отговарят за редица точно определени приоритетни проекти и ще направляват и координират работата в Комисията в ключовите области на Политическите насоки, като например намирането на нови стимули за работните места, растежа и инвестициите, свързания цифров единен пазар, създаването на устойчив енергиен съюз и по-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз. Това ще даде възможност за много по-задълбочено сътрудничество между различните области на отговорност, с участието на няколко комисари, работещи в тясно сътрудничество със заместник-председателите, в състав, който може да се промени в зависимост от нуждите и възможните нови проекти, които възникнат с течение на времето.

Заместник-председателите също ще имат стратегическа филтрираща роля. Като общо правило председателят няма да може да включва нова инициатива в работната програма на Комисията или в дневния ред на колегиума, ако тя не е получила подкрепата на заместник-председател, въз основа на солидни аргументи и ясно послание. В това отношение и с оглед на ясния приоритет, който се отдава на бюджетните ограничения и програмата за по-добро законотворчество, председателят ще обръща особено внимание на становището на първия заместник-председател, отговарящ за по-доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права (Франс Тимерманс) и на заместник-председателя на Комисията, отговарящ за бюджета и човешките ресурси (Кристалина Георгиева).

Заместник-председателите също така ще решават, в рамките на своята област на компетентност, кой ще представлява Европейската комисия пред другите европейски институции, пред националните парламенти и в други институционални структури на национално, европейско и международно равнище.

За да изпълняват задачите си заместник-председателите ще се подпомагат от Генералния секретариат, но най-вече ще разчитат на тясното си сътрудничество със съответните комисари и техните служби.

Как ще функционират екипите по проекти?

Екип по проект: Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите

Жан-Клод Юнкер: „Моят приоритет номер едно и лайтмотив, стоящ зад всяко едно предложение, ще бъде възстановяването на растежа в Европа и връщането на хората на работа при достойни условия на труд.“

Ръководителят на екипа е Юрки Катайнен, заместник-председател, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

Един от основните приоритети на Комисията ще бъде да се подобри конкурентоспособността на Европа и да се стимулират инвестициите и създаването на работни места. Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността ще бъде натоварен с направляването, координирането, представянето и прилагането на амбициозен Пакет за инвестиции, растеж и работни места, който следва да ни позволи мобилизирането на около 300 млрд. евро допълнителни публични и частни инвестиции в реалната икономика през следващите три години.

Поради това той ще трябва да направлява и координира работата на няколко комисари, които ще дадат своя принос към Пакета и, в по-общ план, към постигането на водещите цели. По-конкретно той ще насочва и координира работата на членовете на Комисията, отговарящи за икономическите и финансовите въпроси; заетостта, социалните въпроси, уменията и мобилността на работната сила; регионалната политика; вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП; финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари; цифровата икономика и цифровото общество; действията по климата и енергетиката; и транспорта и космическите технологии.

Екип по проект: Цифров единен пазар

Жан-Клод Юнкер: „Чрез създаването на свързан цифров единен пазар можем да генерираме допълнителен растеж в Европа в размер до 250 милиарда евро през мандата на следващата Комисия и по този начин да създадем стотици хиляди нови работни места, по-специално за по-младите, които търсят работа, както и едно жизнено общество, основано на знанието. ЕС следва да се превърне в лидер в творческите индустрии, но при пълно зачитане на културното многообразие.“

Ръководителят на екипа е Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар.

За по-добро използване на възможностите, предлагани от цифровите технологии, трябва да бъде сложен край на изолираното функциониране на националните системи в областта на регулирането на далекосъобщенията, законодателството за защита на авторското право и данните, управлението на радиовълните и в прилагането на правото в сферата на конкуренцията. Правилата за авторското право, които в бъдеще ще бъдат под отговорността на комисаря, отговарящ за цифровата икономика и цифровото общество (Гюнтер Йотингер), също следва да бъдат осъвременени в светлината на цифровата революция и новото поведение на потребителите. Те следва да спомогнат за изграждането на успешна европейска промишленост в сектора на медиите и съдържанието. Културното многообразие ще продължи да бъде приоритет на Комисията в този контекст.

Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, ще бъде натоварен със задачата да предприеме амбициозни законодателни стъпки за създаването на свързан цифров единен пазар. Той ще насочва и координира работата по-специално на членовете на Комисията, отговарящи за цифровата икономика и цифровото общество; вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП; заетостта, социалните въпроси, уменията и мобилността на работната сила; правосъдието, потребителите и равенството между половете; икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническите въпроси; регионалната политика; и земеделието и развитието на селските райони.

Екип по проект: Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

Жан-Клод Юнкер: „Искам да реформирам и реорганизирам енергийната политика на Европа в нов европейски енергиен съюз. Необходимо е да обединим ресурсите си, да съчетаем инфраструктурата си и да обединим възможностите си за въздействие при воденето на преговори по отношение на трети държави. Трябва да диверсифицираме енергийните си източници и да намалим силната енергийна зависимост на няколко от държавите членки.“

Ръководителят на екипа е Аленка Братушек, заместник-председател, отговарящ за енергийния съюз.

Европейският съюз се нуждае от устойчив енергиен съюз. Диверсификацията на енергийните ни източници и намаляването на силната енергийна зависимост на няколко държави членки ще направи Европейския съюз по-независим и същевременно ще увеличи дела на енергията от възобновяеми източници, ще повиши енергийната ефективност на Европа и ще подпомогне създаването на работни места и намаляването на разходите. Това ще включва по-конкретно задължителна цел за енергийна ефективност от 30 % до 2030 г., която фигурира в речта на новоизбрания председател Юнкер пред Европейския парламент на 15 юли. Заместник-председателят по въпросите на енергийния съюз ще бъде натоварен конкретно с реформирането и реорганизацията на европейската енергийна политика в нов европейски енергиен съюз. Заместник-председателят, отговарящ за енергийния съюз, ще насочва и координира по-специално работата на членовете на Комисията, отговарящи за действията по климата и енергетиката; транспорта и космическите технологии; вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП; околната среда, морското дело и рибарството; регионалната политика; земеделието и развитието на селските райони; и научноизследователската дейност и иновациите.

Екип по проект: По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

Жан-Клод Юнкер: „Кризата не е приключила. Трябва да се възползваме от настоящото затишие, за да консолидираме и допълним безпрецедентните мерки, предприети по време на кризата, да ги опростим и да ги направим социално по-приемливи. Не е съвместимо със социалната пазарна икономика по време на криза корабособствениците и спекулантите да стават още по-богати, докато пенсионерите не могат повече да се издържат.“

Ръководителят на екипа ще бъде Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог.

Въз основа на докладите на „четиримата председатели“ и на подробния план на Комисията за задълбочен и истински икономически и паричен съюз, и като се има предвид социалното измерение на Европа, Комисията трябва да продължи с реформата на Европейския икономически и паричен съюз, за да запази стабилността на еврото. Заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, ще бъде натоварен по-конкретно с надзора на работата по европейския семестър (европейския цикъл за икономическо управление) и с координирането, представянето и прилагането на инициативи за по-тясното сближаване на икономическите и фискалните политики и политиките относно пазара на труда на държавите членки, които споделят еврото.

Икономическите реформи и програмите за макроикономически корекции трябва да бъдат придружени от съпътстващи социални мерки. Това може да се постигне единствено чрез постоянен диалог с европейските социални партньори, представителите на бизнеса и синдикатите. Социалната пазарна икономика може да функционира само ако съществува социален диалог, особено когато става въпрос за чувствителни теми, като поддържането на нивото на заплатите и тяхното индексиране. Това е и причината, поради която отделен заместник-председател, а именно заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, бе определен за насърчаването и подкрепата на европейския социален диалог.

Той ще насочва и координира по-специално работата на членовете на Комисията, отговарящи за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническите въпроси; заетостта, социалните въпроси, уменията и мобилността на работната сила; финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари; вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП; образованието, културата, младежта и гражданството; регионалната политика; и правосъдието, потребителите и равенството между половете.

Първи заместник-председател, отговарящ за по-доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права

Създаването на позицията на първи заместник-председател, който ще отговаря за по-доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права (Франс Тимерманс), произтича от ангажимента на новоизбрания председател Юнкер, поет пред Европейския парламент. Първият заместник-председател ще действа като дясна ръка на председателя. Като заместник-председател, отговарящ за по-доброто законотворчество, той по-специално ще гарантира, че всяко предложение на Комисията зачита принципите на субсидиарност и пропорционалност, които са в основата на работата на Комисията. Първият заместник-председател ще действа също като страж, следящ за спазването на Хартата на основните права и върховенството на закона във всички дейности на Комисията. Това е ясен знак за ангажимента на Комисията по отношение на спазването на върховенството на закона и основните права.

Ето защо той ще работи с всички членове на Комисията и в особено тясно сътрудничество с комисаря по правосъдието, потребителите и равенството между половете и комисаря, отговарящ за въпросите на миграцията и вътрешните работи, поради тясната им обвързаност с основните права и върховенството на закона.

Като заместник на председателя, той ще отговаря за отношенията на Европейската комисия с националните парламенти и другите европейски институции.

Заместник-председател, отговарящ за бюджета и човешките ресурси

Във времена на икономически предизвикателства е по-важно от всякога човешките и бюджетните ресурси да се използват по най-добрия начин.

За да се гарантира, че ресурсите се разпределят в съответствие с политическите приоритети на Комисията и че всяко действие е максимално ефективно, заместник-председателят, отговарящ за бюджета и човешките ресурси (Кристалина Георгиева), ще проверява всички инициативи на Комисията по отношение на отражението им върху бюджета и персонала. От нея също така ще се очаква да продължи модернизирането на европейската публична администрация, като увеличи използването на цифровите технологии. Ще ѝ бъде поставена задача до края на своя мандат да увеличи женското присъствие на висшите и средните ръководни позиции в Комисията до 40 %. Тя ще работи с всички комисари.

Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Жан-Клод Юнкер: „Имаме нужда от по-добри механизми, за да можем да предвиждаме по-рано събитията и да намираме бързо общ отговор. Трябва да бъдем по-ефективни в обединяването на инструментите на външната дейност на Европа. Търговската политика, помощта за развитие, участието ни в международните финансови институции и нашата политика за съседство трябва да бъдат съчетавани и прилагани по еднаква логика.“

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (Федерика Могерини) е европейският „министър на външните работи“, който провежда външната политика на Европейския съюз и го представлява в трети държави и в международни организации. Тя разполага със специален статут съгласно договорите, като едновременно представлява държавите членки в ролята си на върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и в същото време представлява Комисията в качеството си на един от нейните заместник-председатели.

В Комисията върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председателят ще отговаря за проекта „По-силен участник на световната сцена“ и ще подпомага насочването на всички дейности на Комисията в сферата на външните отношения.

За да се съчетаят наличните инструменти в Комисията по по-ефективен начин, върховният представител ще насочва и координира работата по-специално на членовете на Комисията, отговарящи за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване; търговията; международното сътрудничество и развитие; и хуманитарната помощ и управлението на кризи. Върховният представител, в качеството си на заместник-председател на Европейската комисия, трябва пълноценно да играе своята роля в рамките на колегиума на членовете на Комисията. За да стане възможно това, когато тя счита за необходимо, ще иска от комисаря, отговарящ за европейската политика на съседство и преговорите за разширяване, и други членове на Комисията да я заместват в области от компетентността на Комисията. Това ще позволи върховният представител да съсредоточи усилията си върху справянето с реалните геополитически предизвикателства.

Какво е правното основание на предложените промени в организацията на Комисията?

Съгласно член 17, параграф 6 от Договора за Европейския съюз правото да организира работата на Комисията е прерогатив на нейния председател.

Член 17 от Договора за Европейския съюз

(...)

6. Председателят на Комисията:

а) определя насоките, в рамките на които Комисията изпълнява своите функции;

б) взема решения за вътрешната ѝ организация, за да осигури последователност, ефективност и колективен характер на нейната дейност;

в) назначава заместник-председателите, с изключение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, измежду членовете на Комисията.

Как се вземат решенията, каква е ролята на колегиалността?

Всички членове на колегиума (председател, заместник-председатели и членове на Комисията) имат право на един глас. Тъй като всички решения са колегиални, всички комисари участват във вземането на всяко решение.

Ще има ли заместник на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и каква ще бъде неговата роля?

На 8 септември новоизбраният председател Юнкер постигна съгласие с върховния представител/заместник-председателя (Федерика Могерини) относно нов прагматичен подход за по-ефективна външна дейност на Съюза. В този контекст комисарят, отговарящ за европейската политика на съседство и за преговорите за разширяване (Йоханес Хаан), и други комисари ще заместват Федерика Могерини в области от компетентността на Комисията, когато тя прецени, че това е необходимо.

Новоизбраният председател Юнкер заяви в политически си насоки: „Възнамерявам да възложа на други комисари с компетенции в областта на външните отношения функцията на заместници на върховния представител както в рамките на работата на колегиума, така и на международната сцена.“

Как ще се разпредели работата между заместник-председателя на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, и комисаря по икономическите и финансовите въпроси?

Заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог (Валдис Домбровскис), и комисарят, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническите въпроси (Пиер Московиси), ще работят в дух на колегиалност и взаимна зависимост (вж. по-горе в частта „Заместник-председатели“). Заместник-председателят, отговарящ за еврото и социалния диалог, също така ще отговаря за европейския семестър (европейския цикъл за икономическо управление) и по този начин ще насочва и координира работата на няколко комисари, които допринасят за европейския семестър (вж. графиката по-горе за „Екип по проект: по-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз“). Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническите въпроси ще допринесе по този начин за икономическото и фискалното направление на европейския семестър, редом с комисаря, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и мобилността на работната сила (Мариане Тайсен), която ще даде своя принос за социалната част и частта, свързана с трудовия пазар на семестъра, и за инициативи, насочени към задълбочаването на паричния съюз (и по-общо към „Екип по проект: по-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз“), но тъй като неговият портфейл е много по-широк, защото включва данъчното облагане и митническите въпроси, той ще работи и със заместник-председателя, отговарящ за бюджета и човешките ресурси (Кристалина Георгиева), и заместник-председателя, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността (Юрки Катайнен).

Защо действията по климата и енергетиката бяха обединени в един портфейл?

Европа се нуждае от единен, силен глас, който да представлява Европейския съюз на срещата на Организацията на обединените нации в Париж през 2015 г. и на други събития след това. Членът на Комисията, отговарящ за действията по климата и енергетиката (Мигел Ариас Канете), ще разполага с всички необходими инструменти, за да поеме тази роля, под ръководството и насоките на заместник-председателя, отговарящ за енергийния съюз (Аленка Братушек). Действията по климата и енергетиката се допълват взаимно. Увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници е не само въпрос на отговорна политика в областта на изменението на климата. То е едновременно с това императив на промишлената политика, ако Европа все още желае да има достъпна енергия в средносрочен план. Подобряване на енергийната ефективност на свой ред не само ще помогне за създаването на работни места в ключови сектори и за намаляването на разходите за потребителите, но и ще направи енергийната политика на Европа по-устойчива. За да обобщим: действията по климата и енергийната политика вървят ръка за ръка и сега са в ръцете на един човек.

Генералните дирекции за климата и енергетиката остават две отделни служби. Те обаче ще се отчитат пред един комисар.

Защо съществува комисар по икономическите и финансовите въпроси и данъчното облагане и митническите въпроси?

Новият портфейл, включващ икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническите въпроси (под ръководството на Пиер Московиси), ще гарантира, че политиките на данъчното облагане и митническия съюз остават неделима част от истинския икономически и паричен съюз и допринасят за плавното функциониране на цялостната рамка за икономическо управление на ЕС. Данъчното облагане не трябва да се разглежда като изолирана област на политиката, отделно от по-широката икономическа рамка, за която Комисията отговаря. Напротив, особено в контекста на последствията от финансовата криза стана ясно, че данъчното облагане трябва да бъде неразделна част от усилията на Комисията да работи за постигането на задълбочен и истински икономически и паричен съюз.

Защо се създава нова позиция на комисар за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари?

Само за няколко години ЕС представи амбициозна и безпрецедентна поредица от законодателни и надзорни реформи за гарантиране на финансовата стабилност и за подобряване на надзора на финансовите пазари. В тази връзка настъпи моментът, когато трябва да съберем съществуващия експертен опит и отговорност на едно място. Комисарят по въпросите на финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари (Джонатан Хил) ще гарантира по-специално, че Комисията продължава да работи активно и да наблюдава отблизо прилагането на новите правила за надзор и оздравяване на европейските банки. Тези правила имат за цел да укрепят банките и да направят възможно отпускането отново на кредити за реалната икономика.

Малките и средните предприятия са гръбнакът на европейската икономика. Преодоляването на финансовата фрагментация на кредитните пазари ще подпомогне функционирането им и ще даде тласък на икономическите им резултати. Следващата стъпка ще бъде също да се разработят и интегрират капиталовите пазари, които са по-добър източник на кредитиране в сравнение с банковия кредит, когато става въпрос за финансиране на иновативни проекти и дългосрочни инвестиции.

Комисарят по въпросите на финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари ще отговаря също и за отношенията с Европейския банков орган (ЕБО); Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО); Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП); Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и Единния съвет по преструктуриране (ЕСП, който следва да започне да функционира от 2015 г.).

Защо околната среда, морското дело и рибарството бяха обединени в един портфейл?

Околната среда, морското дело и рибарството са обединени на първо място от необходимостта за съхраняване на природните ресурси и, на второ място, всички те са основни вектори за нашата конкурентоспособност. Портфейлите на околната среда, рибарството и морското дело бяха обединени (под ръководството на Кармену Вела), за да се отрази двойната логика на „синия“ и „зеления“ растеж — политиките за околната среда и защитените морски територии могат и следва да играят ключова роля в създаването на работни места, съхраняването на ресурсите, стимулирането на растежа и насърчаването на инвестициите. Опазване на околната среда и поддържането на нашата конкурентоспособност трябва да вървят ръка за ръка: и двете политики са ключови за постигането на устойчиво бъдеще.

Защо няма комисар, който да се занимава само с въпросите на разширяването?

Членът на Комисията, отговарящ за европейската политика на съседство и преговорите за разширяване (Йоханес Хаан), ще отговаря за подсилена политика на съседство, но и за текущите преговори за разширяване.

В политическите си насоки новоизбраният председател Юнкер заяви: „ЕС трябва временно да спре с разширяването, за да може да консолидира постигнатото от 28-те държави членки. Затова през моето председателство на Комисията започнатите преговори ще продължат, като по-специално Западните Балкани трябва да запазят своята европейска перспектива. През следващите 5 години обаче няма да има ново разширяване.“

Какви са следващите стъпки за встъпването в длъжност на Комисията „Юнкер“?

Новоизбраният председател Жан-Клод Юнкер предостави списъка с кандидатите за членове на Комисията на Съвета на Европейския съюз на 5 септември 2014 г.

Това стана след поредица от събеседвания, проведени лично с всеки от кандидатите от новоизбрания председател, и назначаването на 30 август, в съгласие с новоизбрания председател, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който ще бъде същевременно и заместник-председател на Комисията.

Окончателният списък на номинираните за членове на Комисията беше приет по общо съгласие със Съвета на Европейския съюз в съответствие с член 17, параграф 7 от Договора за Европейския съюз на 5 септември 2014 г.

Като следващ етап Европейският парламент трябва да даде своето одобрение за целия колегиум от комисари, включително за председателя и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председателя на Европейската комисия. Това се предшества от изслушвания на кандидатите за членове на Комисията от компетентните парламентарни комисии в съответствие с правило 118 от Правилника за дейността на Европейския парламент. След като Европейският парламент даде одобрението си, Европейският съвет официално назначава Европейската комисия в съответствие с член 17, параграф 7 от ДЕС.

За повече информация:

Вж. IP/14/984

След проведена в целия ЕС предизборна кампания на 27 юни 2014 г. Европейският съвет предложи Жан-Клод Юнкер за кандидат за председател на Европейската комисия. Въз основа на Политическите насоки, които изложи пред Европейския парламент, на 15 юли 2014 г. на негово пленарно заседание Жан-Клод Юнкер беше избран за следващия председател на Европейската комисия с голямо мнозинство от 422 гласа.

Интернет страница на новоизбрания председател Жан-Клод Юнкер:

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission

Политически насоки за следващата Европейска комисия: „Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“:

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_bg.htm

Следете съобщенията на новоизбрания председател в Twitter: @JunckerEU #TeamJunckerEU

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar