Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 10. júla 2014

Často kladené otázky: „Prepojené komunity“

Čo sú to „Prepojené komunity“? [Pozri IP/14/819]

„Prepojené komunity“ je iniciatíva Európskej komisie na podporu rozvoja širokopásmových sietí v regiónoch a mestách. Cieľom iniciatívy je identifikovať a podporiť viacero inovatívnych pilotných projektov na zavedenie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, ktoré by sa dali uplatniť v celej Európskej únii. Iniciatíva zmapuje potenciálne európske projekty širokopásmového pripojenia a určí tie najzrelšie z nich, ktorým budú potom prednostne poskytnuté služby „technickej pomoci“ Nástroja na prepájanie Európy (NPE), a to v partnerstve Európskej komisie a Svetovej banky. V rámci iniciatívy sa vytvorí aj skupina zainteresovaných strán, ktorá sa bude snažiť zlepšiť stav vo vysokorýchlostnom širokopásmovom pripojení.

Kto môže predložiť plán projektu vysokorýchlostného širokopásmového prepojenia?

Projekt širokopásmového pripojenia môže predložiť ktorýkoľvek miestny, regionálny či vnútroštátny, verejný, poloverejný alebo súkromný subjekt. Projekt širokopásmového pripojenia musí byť umiestnený v jednom alebo viacerých členských štátoch EÚ.

Aký je konečný termín na predloženie projektu?

Prvá etapa výzvy je otvorená do 15. októbra 2014.

Aké informácie sú vyžadované pri predkladaní projektu?

Výzva obsahuje základné otázky o návrhu projektu, predkladateľovi a miestnej komunite zainteresovanej na projekte. Je potrebné vyplniť aj dotazník, ktorý tvoria otázky o súčasnom stave infraštruktúry a očakávaných sociálno-ekonomických ziskoch z pripojenia miestnej komunity.

Čo je „technická pomoc“?

Technická pomoc zahŕňa širokú škálu aspektov financovania projektu: môže sa týkať finančného usporiadania, technických hľadísk projektu (napr. sieťovej architektúry alebo podnikateľského modelu) alebo právnych prvkov, ako je skríning štátnej pomoci.

Aké sú kritériá na uplatnenie technickej pomoci nástroja NPE?

Na to, aby bol projekt oprávnený na technickú pomoc z nástroja NPE, musí spĺňať kritériá financovania stanovené v článku 6 ods. 7 nariadenia o nástroji NEP a v prílohe k usmerneniam pre telekomunikačné siete v rámci nástroja NEP. Tieto kritériá zahŕňajú:

prispieť k cieľom Digitálnej agendy pre Európu (t. j. poskytnúť vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie s rýchlosťou aspoň 30 Mb/s),

pokryť územia, ktoré nebudú pokryté inými investormi,

využívať moderné technológie, ktoré sú pokladané za najvhodnejšie na riešenie potrieb predmetnej zemepisnej oblasti, so zreteľom na sociálne a hospodárske faktory,

technológie najvhodnejšie pre konkrétny projekt, pokiaľ ide o rýchlosť, bezpečnosť prenosu, odolnosť siete a nákladovú efektívnosť,

možnosť uplatniť projekt aj v inej krajine alebo regióne.

Budú na technickú pomoc vybrané všetky projekty?

Nie. Predložené návrhy budú zoskupené do troch kategórií a výsledky sa žiadateľom oznámia do 1. novembra 2014.

Projekty budú rozdelené do týchto kategórií:

Projekty na prepracovanie: projekt nie je dostatočne zrelý. Návrhy projektov v tejto skupine budú vyzvané, aby sa v prípade záujmu zapojili do diskusného online fóra, kde by projekt hlbšie rozanalyzovali.

Projekty s intervenčnou logikou: návrh projektu predostrel hlavné zainteresované strany (predkladateľov projektu, financovateľov), ako aj základnú myšlienku o pokrývanom území, technológiách a nákladoch. Návrhy projektov v tejto skupine budú vyzvané, aby predložili dodatočné informácie a príslušné dokumenty v rámci druhej etapy, a budú zapojené do diskusného online fóra, kde by projekt hlbšie rozanalyzovali.

Projekty s podnikateľským plánom: vypracovaný vyčerpávajúci podnikateľský plán, identifikované hlavné zainteresované strany, hoci určité prvky nie sú dostatočne dopracované a je potrebné ich objasniť; do projektu je zahrnutý aj predbežný rozpočet. Návrhy projektov v tejto skupine budú vyzvané, aby predložili dodatočné informácie a príslušné dokumenty v rámci druhej etapy, a budú zapojené do online fóra s tým, že pravdepodobne dostanú technickú pomoc.

Po ukončení prvej etapy bude spustená druhá etapa, v ktorej sa upresnia a doplnia informácie predložené v prvej etape. Druhá etapa bude prebiehať do 31. decembra 2014. Potom projekty zhodnotia odborníci z Európskej komisie a Svetovej banky a jednotlivým projektom bude poskytnutá spätná väzba (predbežný dátum je 28. februára 2015). Najlepšie projekty získajú návrh na technickú pomoc.

Možno sa uchádzať o technickú pomoc, ak je projekt financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov?

Áno, ak projekt nemá byť financovaný z grantov na 100 %.

Aký je vzťah medzi iniciatívou Prepojené komunity a Nástrojom na prepájanie Európy?

Prepojené komunity je iniciatíva nezávislá od Nástroja na prepájanie Európy a jeho výziev. Predloženie návrhu na projekt nie je viazané na získanie financovania z Európskej komisie a nie je podmienkou preto, aby bolo možné predložiť návrh v rámci Nástroja na prepájanie Európy Európskej investičnej banky. Avšak projekty, ktoré iniciatíva Prepojené komunity označí ako najviac priekopnícke, získajú tzv. schvaľovaciu pečať a budú postúpené spoločnej platforme Európskej komisie/Svetovej banky pre technickú pomoc.

Aké výhody ponúka účasť na iniciatíve Prepojené komunity?

Predloženie návrhu v rámci iniciatívy Prepojené komunity ponúka viaceré príležitosti na vzdelávanie, tvorbu partnerstiev, zvýšenie efektívnosti a zakladanie nových podnikov:

Viditeľnosť: zúčastniť sa aktivity v európskom meradle vo veľkom spoločenstve partnerov.

Nadväzovanie kontaktov: nadviazať dialóg v snahe získať nové nápady a spätnú väzbu.

Osvedčená prax: učiť sa od iných a vymeniť si osvedčené postupy.

Spätná väzba: dostať spätnú väzbu k vlastnému návrhu od skúsených odborníkov.

Získať technickú pomoc a/alebo poradenstvo o iných zdrojoch technickej pomoci ako z partnerstva Európskej komisie/Svetovej banky.


Side Bar