Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 10 lipca 2014 r.

Najczęściej zadawane pytania: Inicjatywa „Łączność w społecznościach”

„Łączność w społecznościach” — co to takiego? [zob.: IP/14/819]

„Łączność w społecznościach” to inicjatywa Komisji Europejskiej, której zadaniem jest wspieranie regionów i miast w ich działaniach na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowych. Celem inicjatywy jest dokonanie wyboru pewnej liczby innowacyjnych projektów pilotażowych, które dotyczą wdrażania szybkich łączy szerokopasmowych i mogą stać się wzorem dla podobnych działań w całej Unii Europejskiej, oraz udzielenie wsparcia w realizacji tych projektów. Inicjatywa ta umożliwi zebranie informacji o potencjalnych projektach w zakresie łączności szerokopasmowej w Europie i wybranie projektów najlepiej opracowanych, którym przysługiwał będzie priorytet przy przyznawaniu usług „pomocy technicznej” świadczonych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” dzięki współpracy między Komisją Europejską a Bankiem Światowym. Inicjatywa przyczyni się również do stworzenia wspólnoty zainteresowanych stron, które prowadzić będą działania na rzecz upowszechnienia szybkich łączy szerokopasmowych.

Kto może zgłosić plan projektu dotyczącego szybkich łączy szerokopasmowych?

Każdy podmiot lokalny, regionalny lub krajowy, publiczny, częściowo publiczny bądź prywatny może przedstawić swój projekt dotyczący łączności szerokopasmowej. Realizacja takiego projektu musi odbywać się w co najmniej jednym państwie członkowskim UE.

Kiedy upływa termin przedstawiania projektów?

W ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków projekty można zgłaszać do 15 października 2014 r.

Jakie informacje trzeba podać przy zgłaszaniu projektu?

W zaproszeniu do składania wniosków zawarto podstawowe pytania dotyczące propozycji projektu, projektodawcy i lokalnej społeczności, w której interesie projekt ma być realizowany. W kwestionariuszu, który należy wypełnić, znalazło się również kilka pytań dotyczących aktualnego stanu infrastruktury i oczekiwanych korzyści społeczno-gospodarczych, jakie danej społeczności lokalnej przyniesie wdrożenie łączności szerokopasmowej.

Co oznacza pojęcie „pomoc techniczna”?

Pod pojęciem „pomoc techniczna” kryje się szeroki wachlarz kwestii dotyczących finansowania projektu. Pomoc taka może wiązać się z montażem finansowym, z technicznymi aspektami projektu (takimi jak architektura sieci lub model biznesowy) lub z zagadnieniami prawnymi, takimi jak kwalifikowalność do pomocy państwa.

Jakie kryteria należy spełnić, by ubiegać się o pomoc techniczną w ramach instrumentu „Łącząc Europę”?

Aby kwalifikować się do otrzymania pomocy technicznej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, projekt musi spełniać kryteria dotyczące finansowania określone w art. 6 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych oraz w załączniku do tego rozporządzenia. Kryteria te obejmują:

wniesienie znaczącego wkładu w realizację celów europejskiej agendy cyfrowej ( to jest zapewnienie dostępu do szybkich łączy szerokopasmowych o prędkości transmisji nie mniejszej niż 30 Mb/s);

obejmowanie swym zasięgiem obszarów, na których inni inwestorzy nie przewidują inwestycji w tym zakresie;

stosowanie zaawansowanej technologii, która wydaje się najodpowiedniejsza do sprostania potrzebom na danym obszarze geograficznym, przy uwzględnieniu czynników społecznych i gospodarczych;

stosowanie technologii najlepiej dostosowanej do danego projektu pod względem prędkości i bezpieczeństwa transmisji, odporności sieci oraz opłacalności;

charakteryzowanie się wysoką odtwarzalnością umożliwiającą realizację bliźniaczych projektów w innym kraju lub regionie.

Czy wszystkie projekty zostaną zakwalifikowane do uzyskania pomocy technicznej?

Nie. Każdy złożony wniosek zostanie przyporządkowany do jednej z trzech kategorii; wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach tej kwalifikacji w terminie do 1 listopada 2014 r.

Projekty zostaną zakwalifikowane do następujących kategorii:

Deska kreślarska: projekt nie osiągnął jeszcze odpowiedniego poziomu zaawansowania. Wnioskodawcy, których projekty znajdą się w tej kategorii, zostaną zaproszeni do przyłączenia się do społeczności internetowej, na której forum będą mogli, jeśli zechcą, skonsultować sposoby rozwoju swojego projektu.

Logika interwencji: we wniosku dotyczącym projektu określono główne zainteresowane strony (projektodawców, inwestorów) i przedstawiono ogólne informacje na temat planowanego zasięgu terytorialnego, technologii i kosztów projektu. Wnioskodawcy, których projekty znajdą się w tej kategorii, zostaną poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji i stosownych dokumentów w ramach drugiego etapu. Zostaną oni również zarejestrowani jako nowi członkowie społeczności internetowej, co pozwoli im omawiać na jej forum dalsze kroki w projekcie.

Biznesplan: we wniosku zawarto kompleksowy biznesplan, podano szacunkowy budżet i określono główne zainteresowane strony, jednak pewne kwestie wciąż wymagają dopracowania i wyjaśnienia. Wnioskodawcy, których projekty znajdą się w tej kategorii, zostaną poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji i stosownych dokumentów w ramach drugiego etapu. Zostaną oni również zarejestrowani jako nowi członkowie społeczności internetowej, co pozwoli im uzyskać od członków tej społeczności pomoc techniczną.

Po zakończeniu pierwszego etapu rozpocznie się drugi etap, podczas którego można będzie uściślać i uzupełniać informacje dostarczone w ramach pierwszego etapu. Drugi etap potrwa do 31 grudnia 2014 r. Następnie projekty zostaną ocenione przez ekspertów Komisji Europejskiej i Banku Światowego, którzy przygotują również informację zwrotną dotyczącą wyniku oceny każdego z projektów (w terminie wstępnie ustalonym na 28 lutego 2015 r.). Autorom najlepszych projektów zaoferowana zostanie pomoc techniczna.

Czy można ubiegać się o pomoc techniczną, jeśli projekt jest finansowany ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych?

Tak, chyba że projekt ma być w 100% finansowany z dotacji.

Jaki jest związek między inicjatywą „Łączność w społecznościach” a instrumentem „Łącząc Europę”?

Inicjatywa „Łączność w społecznościach” jest niezależna od instrumentu „Łącząc Europę” i publikowanych w jego ramach zaproszeń do składania wniosków. Złożenie wniosku dotyczącego projektu nie jest związane z otrzymywaniem funduszy ze środków Komisji Europejskiej, nie jest też warunkiem wstępnym składania wniosków o finansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jednak najbardziej zaawansowane projekty wskazane w ramach inicjatywy „Łączność w społecznościach” otrzymają od Komisji „znak aprobaty”, a ich autorzy będą mogli korzystać z usług stworzonej wspólnie przez Komisję Europejską i Bank Światowy platformy pomocy technicznej.

Jakie korzyści niesie ze sobą uczestnictwo w inicjatywie „Łączność w społecznościach”?

Złożenie wniosku w ramach inicjatywy „Łączność w społecznościach” otwiera wiele możliwości w zakresie zdobywania wiedzy, tworzenia partnerstw, zwiększania wydajności i zakładania nowych przedsiębiorstw:

eksponowana pozycja: branie udziału w działaniu na skalę europejską jako członek szeroko zakrojonej koalicji partnerów;

rozwijanie sieci kontaktów: współpraca z innymi podmiotami umożliwiająca konsultacje i owocująca nowymi pomysłami;

najlepsze praktyki: uczenie się od innych i wymiana informacji na temat najlepszych praktyk;

informacje zwrotne: uzyskanie opinii doświadczonych specjalistów na temat własnego projektu;

otrzymanie pomocy technicznej lub wytycznych dotyczących uzyskania pomocy technicznej ze źródeł innych niż partnerstwo między Komisją Europejską a Bankiem Światowym.


Side Bar