Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel, 10.7.2014

Usein kysyttyä Verkotetut yhteisöt -aloitteesta

Mitä ”Verkotetut yhteisöt” tarkoittaa? [Ks. IP/14/819]

Verkotetut yhteisöt (Connected Communities) on Euroopan komission aloite, jossa alueita ja kuntia tuetaan laajakaistaverkkojen kehittämisessä. Aloitteen tavoitteena on seuloa ja tukea innovatiivisia pilottihankkeita, joissa on kyse nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönotosta ja joita voidaan toteuttaa uudelleen muualla Euroopan unionissa. Aloitteessa kartoitetaan mahdollisia eurooppalaisia laajakaistahankkeita ja valitaan niiden joukosta kypsimmät hankkeet, joille ensisijaisesti tarjotaan teknistä apua Verkkojen Eurooppa -välineestä Euroopan komission ja Maailmanpankin välisen kumppanuuden puitteissa. Aloitteessa luodaan myös sidosryhmien yhteisö, jonka tehtävänä on kaventaa nopean laajakaistan levinneisyyseroja.

Kuka voi ehdottaa nopeaa laajakaistaa koskevaa hankesuunnitelmaa?

Laajakaistahankkeita voivat ehdottaa kaikki paikalliset, alueelliset tai kansalliset tahot, jotka ovat julkisia, puolijulkisia tai yksityisiä yhteisöjä. Kukin hanke on toteutettava yhdessä tai useammassa EU:n jäsenvaltiossa.

Mikä on hanke-ehdotusten määräaika?

Ehdotuspyynnön ensimmäinen vaihe päättyy 15. lokakuuta 2014.

Mitä tietoja hankkeista on annettava?

Hakijan on vastattava joihin peruskysymyksiin, jotka koskevat itse hanke-ehdotusta, hankkeen vetäjää ja hankkeesta kiinnostunutta paikallisyhteisöä. Kyselylomakkeessa, joka hakijan on täytettävä, on myös joitakin kysymyksiä infrastruktuurin nykyisestä tilasta sekä sosioekonomisista hyödyistä, joita paikallisyhteisön verkottamisesta odotetaan saatavan.

Mitä ”tekninen apu” tarkoittaa?

Tekninen apu käsittää monenlaisia hankerahoitukseen liittyviä näkökohtia: se voi liittyä rahoitusrakenteeseen, hankkeen teknisiin näkökohtiin (kuten verkkoarkkitehtuuriin tai liiketoimintamalliin) tai oikeudellisiin näkökohtiin, kuten valtiontuen sääntöjenmukaisuuden tarkistamiseen.

Millä perusteilla hankkeeseen voi hakea teknistä apua Verkkojen Eurooppa -välineestä?

Jotta hanke olisi kelpoinen saamaan teknistä apua Verkkojen Eurooppa -välineestä, sen on täytettävä rahoitusehdot, jotka vahvistetaan Verkkojen Eurooppa -välineen televiestintäinfrastruktuuria koskevien suuntaviivojen 6 artiklan 7 kohdassa ja kyseisten suuntaviivojen liitteessä. Rahoitusehtoihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

Hankkeella on edistettävä Euroopan digitaalistrategian tavoitteiden saavuttamista (siinä on annettava käyttöön vähintään 30 Mbit/s:n nopeaa laajakaistaa).

Rahoitusta on haettava aloille, joita muut investoijat eivät ole rahoittamassa.

Hankkeessa on käytettävä huipputeknologiaa, jota pidetään objektiivisin perustein sopivimpana kyseisen maantieteellisen alueen tarpeisiin ottaen huomioon sosiaaliset ja taloudelliset tekijät.

Hankkeessa on hyödynnettävä teknologiaa, joka sopii siihen parhaiten nopeuden, siirron turvallisuuden, verkon kestävyyden ja kustannustehokkuuden kannalta.

Hanke on voitava toteuttaa uudelleen toisessa maassa tai toisella alueella.

Annetaanko teknistä apua kaikkiin hankkeisiin?

Ei anneta. Hakijoiden ehdotukset jaetaan kolmeen ryhmään, ja ryhmäjaon tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 1. marraskuuta 2014.

Kyseessä ovat seuraavat kolme ryhmää:

Suunnitteluvaihe: Hanke ei ole riittävän kypsä. Tämän ryhmän hanke-ehdotusten esittäjät kutsutaan keskustelemaan hankkeistaan verkkoyhteisössä, jos ne ovat halukkaita siihen.

Toimintalogiikka: Hanke-ehdotuksessa yksilöidään tärkeimmät sidosryhmät (hankkeen vetäjät ja rahoittajat), minkä lisäksi ehdotus antaa yleisen käsityksen palvelualueista sekä käytettävästä teknologiasta ja kustannuksista. Tämän ryhmän hanke-ehdotuksista pyydetään lisätietoja ja tarpeellisia asiakirjoja ehdotuspyynnön toisessa vaiheessa, ja niistä keskustellaan tarkemmin verkkoyhteisössä.

Liiketoimintasuunnitelma: Hankkeesta on jo laadittu kattava liiketoimintasuunnitelma, ja tärkeimmät sidosryhmät on yksilöity, mutta joitakin näkökohtia on vielä kehitettävä ja selvennettävä. Ehdotukseen sisältyy myös alustava talousarvio. Tämän ryhmän hanke-ehdotuksista pyydetään ehdotuspyynnön toisessa vaiheessa lisätietoja ja tarpeellisia asiakirjoja, ja niistä keskustellaan tarkemmin verkkoyhteisössä teknisen avun antamisen kannalta.

Kun ehdotuspyynnön ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen, käynnistetään toinen vaihe, jossa tarkennetaan ja täydennetään ensimmäisessä vaiheessa annettuja tietoja. Toinen vaihe päättyy 31. joulukuuta 2014. Sen jälkeen Euroopan komission ja Maailmanpankin asiantuntijat arvioivat hankkeet ja antavat niistä hankekohtaista palautetta (palautteen alustava määräaika on 28. helmikuuta 2015). Arvioinnin jälkeen parhaiden hankkeiden esittäjille ehdotetaan teknistä apua.

Voiko hankkeeseen hakea teknistä apua, jos sitä rahoitetaan Euroopan rakenne- ja investointirahastoista?

Kyllä voi, paitsi jos hanke aiotaan rahoittaa 100-prosenttisesti avustuksilla.

Mikä on Verkotetut yhteisöt -aloitteen ja Verkkojen Eurooppa ‑välineen välinen yhteys?

Verkotetut yhteisöt -aloite on riippumaton Verkkojen Eurooppa -välineestä ja sen ehdotuspyynnöistä. Hanke-ehdotuksen esittäminen ei ole kytköksissä rahoituksen saamiseen Euroopan komissiolta eikä edellytys rahoituksen hakemiseen Euroopan investointipankilta Verkkojen Eurooppa -välineen kautta. Kehittyneimmät hankkeet, jotka on seulottu Verkotetut yhteisöt -aloitteessa, saavat kuitenkin komissiolta ”laatuleiman”, ja niiden käsittelyä jatketaan Euroopan komission ja Maailmanpankin yhteisessä teknisen avun järjestelmässä.

Miksi Verkotetut yhteisöt -aloitteeseen kannattaa osallistua?

Hanke-ehdotusten esittäminen Verkotetut yhteisöt -aloitteessa tarjoaa monia mahdollisuuksia oppia uutta, löytää kumppaneita, saavuttaa tehokkuushyötyjä ja luoda uutta liiketoimintaa:

Näkyvyys: osallistuminen yleiseurooppalaiseen toimintaan useiden kumppaneiden kanssa.

Verkostoituminen: uudet kontaktit uusien ideoiden ja palautteen saamiseksi.

Parhaat käytännöt: mahdollisuus oppia muilta ja vaihtaa parhaita käytäntöjä.

Palaute: kokeneiden ammattilaisten antaman palautteen saaminen hankkeesta.

Teknisen avun saaminen ja/tai neuvonta, jossa ohjataan hakemaan teknistä apua muista lähteistä kuin Euroopan komission ja Maailmanpankin yhteisestä järjestelmästä.


Side Bar