Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 10 juli 2014

Överträdelser i juli: de viktigaste besluten

EU-kommissionen agerar i sitt månatliga paket med överträdelsebeslut mot de EU-länder som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten omfattar många områden och går ut på att EU-rätten ska tillämpas korrekt, vilket både enskilda och företag tjänar på.

Kommissionen antog i dag 419 beslut, varav 29 motiverade yttranden och 12 hänvändelser till EU-domstolen. Här sammanfattas de viktigaste besluten. Mer information om överträdelseförfarandet finns i MEMO/12/12.

 1. Viktiga ärenden mot EU-länderna

 1. Det gemensamma europeiska luftrummet: kommissionen uppmanar 18 EU-länder att förvalta sina luftrum gemensamt

I dag uppmanar EU-kommissionen formellt Österrike, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien, som är med i sex olika funktionella luftrumsblock, dvs. ett gemensamt luftrum som är ordnat efter trafik i stället för nationsgränser, att förbättra sina block. De här blocken är viktiga steg mot en effektivare, billigare och mindre förorenande luftfart i Europa.

– Vi måste äntligen få slut på nationsgränserna i det europeiska luftrummet. Funktionella luftrumsblock är en nödvändig del av det gemensamma europeiska luftrummet. Just nu finns de här blocken bara på papper, inte i praktiken. Jag uppmanar EU-länderna att höja ribban och verkligen se till att genomföra det gemensamma luftrummet, säger transportkommissionär Siim Kallas.

(Mer information: IP/14/818 - H. Kearns - Tfn +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Talan i EU-domstolen

 1. Energieffektiva byggnader: kommissionen väcker talan mot POLEN och ÖSTERRIKE och kräver dagliga ekonomiska påföljder

EU-kommissionen väcker talan mot Polen och Österrike i EU-domstolen för att de inte helt har införlivat direktivet om byggnaders energiprestanda. Kommissionen yrkar på att domstolen ska ålägga Österrike att betala 39 592,80 euro om dagen och att Polen ska betala 96 720 euro om dagen från och med att domstolen fattar beslut till dess att direktivet är helt införlivat. De föreslagna beloppen är satta efter överträdelsens varaktighet och grad av allvar. Det är domstolen som fastställer det slutgiltiga beloppet. Enligt direktivet ska EU-länderna fastställa och följa minimikrav på energiprestanda för alla byggnader, se till att byggnadernas energiprestanda certifieras och se till att uppvärmnings- och ventilationssystem inspekteras med jämna mellanrum. Dessutom ska EU-länderna se till att alla nya byggnader från och med 2021 är nära-nollenergibyggnader. De skulle ha införlivat direktivet i sina nationella lagstiftningar senast den 9 juli 2012.

(Mer information: IP/14/813 - S. Berger - Tfn +32 229 92792 - Mobil +32 460 792 792)

 1. Fri rörlighet för varor: kommissionen väcker talan mot TJECKIEN i domstolen för hallmärkning av smycken

EU-kommissionen väcker talan mot Tjeckien i EU-domstolen på grund av landets regler om hallmärkning av smycken. Den tjeckiska provningsmyndigheten kräver att vissa smycken som förs in från andra EU-länder ska förses med en kompletterande nationell hallmärkning, trots att de redan lagligen hallmärkts och saluförts i EU. Kommissionen anser att detta krav strider mot fördragens regler om fri rörlighet för varor i EU och har därför bett domstolen avgöra frågan.

(Mer information: IP/14/785 - C. Corazza - Tfn +32 229 51752 - Mobil +32 498 99 2862)

 1. Tobak: kommissionen väcker talan mot DANMARK i EU-domstolen för underlåtenhet att förbjuda försäljning av alla former av snus

I dag väcker EU-kommissionen talan mot Danmark i EU-domstolen för underlåtenhet att ändra dansk lag och förbjuda alla former av snus.

Eftersom Danmark inte helt har förbjudit försäljning av alla former av snus bad kommissionen den 25 oktober 2012 Danmark att följa direktiv 2001/37/EG och inom två månader underrätta kommissionen om hur den danska lagstiftningen ändrats (se MEMO/12/794, 24 oktober 2012).

Hittills har Danmark inte meddelat kommissionen om några lagändringar och följer alltså inte EU-rätten. Kommissionen går därför vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: IP/14/812 - F. Vincent - Tfn +32 229 87166 - Mobil +32 498 98 7166)

 1. Offentlig upphandling: kommissionen väcker talan mot GREKLAND för underlåtenhet att följa EU:s regler i byggsektorn

EU-kommissionen väcker i dag talan mot Grekland i EU-domstolen för underlåtenhet att följa EU:s regler om offentlig upphandling i byggsektorn.

I grekisk lag finns ett system med obligatorisk förhandsregistrering av alla godkända grekiska byggföretag, där de är uppdelade i klasser efter största och minsta budgetintervall. Vid upphandling låter de upphandlande myndigheterna bara de företag delta som är registrerade i vissa klasser, som motsvarar det budgetintervall som planeras för det aktuella projektet. Grekisk lag har alltså ett system som på förhand bestämmer vilka företag som får delta i en viss upphandling. Det här systemet med obligatorisk registrering medför att företag som har ekonomisk, yrkesmässig och teknisk kapacitet att utföra ett visst kontrakt inte får vara med i upphandlingen, enbart för att deras ekonomiska kapacitet är en annan, oftast större, än den budgetklass som gäller i en viss upphandling. Den grekiska lagstiftningen begränsar alltså de ekonomiska möjligheterna för företagen och hämmar konkurrensen mellan dem. Kommissionen anser att dessa restriktiva regler strider mot direktiv 2004/18/EG och de principer om likabehandling och icke-diskriminering som EU:s regler om offentlig upphandling vilar på.

(Mer information: IP/14/807 - C. Hughes - Tfn +32 229 64450 - Mobil +32 498 96 4450)

 1. Miljö: kommissionen väcker talan mot SPANIEN för regelvidriga soptippar och för en höghastighetsbana

EU-kommissionen väcker talan mot Spanien för två olika miljööverträdelser. För det första dålig avfallshantering: trots varningar från kommissionen drivs fortfarande många spanska soptippar i strid mot EU:s lagstiftning. Det andra ärendet rör en planerad järnväg mellan Sevilla and Almería, som saknar en ordentlig miljökonsekvensbedömning. För att få Spanien att ändra sig väcker EU-kommissionen talan i EU-domstolen på inrådan av miljökommissionär Janez Potočnik.

(Mer information: IP/14/814 - J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Kommissionen väcker talan mot FINLAND i EU-domstolen för underlåtenhet att ha ett organ för likabehandling i anställningsförhållanden

EU-kommissionen väcker talan mot Finland i EU-domstolen eftersom det finländska likabehandlingsorganet inte kan utföra de uppgifter som krävs för att motverka rasdiskriminering i arbetslivet.

Enligt artikel 13 i likabehandlingsdirektivet (2000/43/EG) ska EU-länderna utse organ för främjande av likabehandling och bl.a. ge organet följande uppgifter: bistå dem som utsatts för diskriminering, genomföra oberoende undersökningar om diskriminering, offentliggöra oberoende rapporter om och lämna rekommendationer i frågor som rör diskriminering. Kommissionen övervakar att direktivet genomförs korrekt i fråga om organen för likabehandling, eftersom det är de som i praktiken bevakar likabehandlingen och därför har en viktig uppgift för att genomföra och tillämpa direktivet.

Trots omfattande diskussioner med Finland, inbegripet en formell underrättelse och ett motiverat yttrande, har inga påtagliga framsteg gjorts.

(Mer information: IP/14/811 - J. Salsby Tfn +32 2 297 24 59)

 1. Skatt: talan mot FRANKRIKE i EU-domstolen beträffande gåvor till utländska ideella organisationer

EU-kommissionen väcker talan i EU-domstolen mot Frankrike beträffande de franska skattereglerna för gåvor till ideella organisationer med säte i ett annat EU-land eller EES-land.

Frankrike har frihet från registreringsavgifter (gåvoskatter) på gåvor och legat till allmänna eller allmännyttiga organisationer, särskilt ideella organisationer, som är etablerade i Frankrike, uteslutande har vetenskapliga, kulturella eller konstnärliga ändamål och bedriver verksamhet i Frankrike.

(Mer information: IP/14/808 - E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Skatt: kommissionen väcker talan mot PORTUGAL i EU-domstolen för punktskatter på cigaretter

EU-kommissionen väcker talan mot Portugal i EU-domstolen för att landet inte ändrat sina punktskatteregler för cigaretter. I Portugal gäller en tidsgräns för försäljning av cigaretter som beror på skattemärket på förpackningen. De portugisiska skattemärkenas utformning ändras regelbundet, och ofta införs en ny skattesats med den nya märkningen. Cigaretter får säljas högst tre månader efter slutet på det år de släpptes för konsumtion.

Enligt EU-rätten (direktiv 2008/118/EG) ska punktskatt på tobak tas ut med den skattesats som gällde när produkten släpptes för konsumtion. EU-rätten tillåter inte EU-länderna att lägga på en högre skatt efter den dag på produkten släpptes för konsumtion och inte heller att distribution av tobaksvaror inskränks av taxeringsskäl.

(Mer information: IP/14/809 - E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Kommissionen väcker talan mot PORTUGAL om vattenrening

EU-kommissionen väcker talan mot Portugal i EU-domstolen för underlåtenhet att se till att avloppsvatten från små tätorter renas korrekt. Avsaknaden av tillräckliga insamlings- och reningssystem, som sedan 2005 varit obligatoriskt enligt EU-reglerna för små tätorter, hotar människors hälsa och miljön i vattendrag och till havs. Trots framsteg sedan kommissionen skickade ett motiverat yttrande till Portugal i ärendet 2009, har de befintliga bristerna gjort att kommissionen på inrådan av miljökommissionär Janez Potočnik går vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: IP/14/815 - J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Skatt: kommissionen väcker talan mot STORBRITANNIEN i EU-domstolen för underlåtenhet att följa EU-reglerna om märkt bränsle

EU-kommissionen väcker talan mot Storbritannien i EU-domstolen för underlåtenhet att tillämpa reglerna om skattemärkning av bränsle på rätt sätt.

Enligt EU:s regler ska lågskattat bränsle märkas med ett färgämne. Exempelvis får fiskebåtar använda lågskattat bränsle, medan fritidsbåtar måste använda bränsle med den normala skattesatsen.

För närvarande är bränsleförsäljare enligt brittisk lag inte skyldiga att ha två separata bränsletankar med lågskattat, märkt bränsle respektive normalskattat bränsle. Det innebär att fritidsbåtägare ofta befinner sig i lägen där de bara kan köpa märkt bränsle. Det kan leda till att fritidsbåtägarna inte nödvändigtvis betalar rätt skatt, eftersom de köper bränsle avsett för fiskebåtar. Detta strider inte bara mot EU:s punktskatteregler utan gör också att fritidsbåtägare löper risk att betala dryga böter om de kontrolleras av myndigheterna vid en färd till ett annat EU-land.

(Mer information: IP/14/810 - E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Motiverade yttranden

 1. Patienträttigheter vid gränsöverskridande vård: kommissionen uppmanar tolv EU-länder att genomföra reglerna och rapportera om det

I dag skickar EU-kommissionen en formell begäran till Österrike, Belgien, Bulgarien, Tyskland, Estland, Grekland, Finland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Polen, Portugal och Storbritannien att redovisa ett fullständigt införlivande av direktivet om gränsöverskridande vård (2011/24/EU). I direktivet fastställs patienternas rätt att få vård i ett annat EU-land och få ersättning hemma. Dessutom ska vårdsystem och vårdgivare se till att patienterna får den information de behöver för att fatta välunderbyggda beslut om behandling i andra EU-länder. Direktivet har genomförts delvis av Belgien, Bulgarien, Tyskland, Estland, Grekland, Frankrike, Österrike, Polen, Finland och Storbritannien, men inte helt. Det som saknas är bl.a. ett tydligt införlivande av direktivets regler om ersättning för vård utomlands och en skyldighet för de nationella kontaktpunkterna att hjälpa varandra att tolka fakturor. Irland och Luxemburg har inte anmält några åtgärder alls om införlivande av direktivet.

Hittills har dessa länder inte alls eller inte helt införlivat direktivet i nationell lagstiftning, fastän de skulle ha gjort det senast den 25 oktober 2013. Länderna har två månader på sig att underrätta kommissionen om vad de gjort för att införliva direktiv 2011/24/EU. Om de inte redovisar vad de gjort kan kommissionen gå vidare med ärendena till EU-domstolen.

(Mer information: F. Vincent - Tfn +32 229 87166 - Mobil +32 498 98 7166)

 1. Läkemedel på recept: fyra länder uppmanas att redovisa hur de införlivat reglerna om erkännande av recept från andra EU-länder

I dag skickar EU-kommissionen en formell begäran till Belgien, Irland, Luxemburg och Portugal att helt införliva direktivet om gränsöverskridande erkännande av recept på läkemedel (2012/52/EU). Direktivet ska göra det lättare för farmaceuter att tolka recept från andra EU-länder och lämna ut läkemedel till patienter som utnyttjar sin rätt till gränsöverskridande vård. Då behöver EU-länderna se till att recept som ska användas i andra EU-länder innehåller de uppgifter som finns i bilagan till direktivet.

Hittills har fyra av de ovannämnda EU-länderna inte införlivat direktivet i nationell lagstiftning, fastän de skulle ha gjort det senast den 25 oktober 2013. Länderna har nu två månader på sig att redogöra för kommissionen om vad man gjort för att införliva direktiv 2012/52/EU. Om de inte gör det kan kommissionen gå vidare i ärendena till EU-domstolen.

(Mer information: F. Vincent - Tfn +32 229 87166 - Mobil +32 498 98 7166)

 1. Kommissionen ber BULGARIEN, GREKLAND och SLOVENIEN att ordna elektroniskt utbyte av fiskeinformation med andra EU-länder

EU-kommissionen begär formellt att Bulgarien, Grekland och Slovenien rättar sig efter EU-förordningen om kontroll av fisket, särskilt skyldigheten att ha ett system för direkt elektroniskt informationsutbyte om fisket med andra EU-länder.

EU-länderna ska bygga upp system som de kan använda för elektroniskt utbyte av fiskeinformation. Att det inte finns något sådant system kan hindra fiskebåtar från andra EU-länder att utöva sin rätt att fiska i de här tre länderna och landa eller sälja fisk där. Fiskebåtar med bulgarisk, grekisk eller slovensk flagg kan på samma sätt hindras från att fiska utanför sina egna vatten och från att landa och sälja fisk i andra EU-länder.

Systemet ska utbyta uppgifter om bl.a. kontrollsystem för fartyg, fiskeloggbok och landningsdeklarationer. Kraven är obligatoriska från och med den 1 januari 2010 för alla EU-länder. Kommissionen prioriterar att EU:s fiskeregler tillämpas fullständigt och korrekt och vill verka för ett hållbart fiske.

Om länderna inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare till EU-domstolen i ärendet.

(Mer information: H. Banner – Tfn +32 229 52407 - Mobil +32 460 75 2407)

 1. Upphovsrätt: kommissionen ber FRANKRIKE, POLEN och RUMÄNIEN att följa EU:s regler

EU-kommissionen ber i dag Frankrike, Polen och Rumänien att helt införliva direktiv 2011/77/EU om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. Genom direktivet förlängs skyddstiden för artister och ljudinspelningar från 50 år till 70 år och det finns även andra bestämmelser, t.ex. att återgångsklausuler nu måste finnas med i alla avtal mellan artister och skivbolag. Direktivet skulle ha införlivats i nationell rätt senast den 1 november 2013. Frankrike, Polen och Rumänien har dock än så länge inte redovisat något införlivande för kommissionen. Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande, det andra steget i EU:s överträdelseförfarande. Om länderna inte reagerar inom två månader kan kommissionen gå vidare till EU-domstolen. Mer information om skyddstid.

(Mer information: C. Hughes - Tfn +32 2 296 44 50 - Mobil +32 498 964450)

 1. Vägtransporter: kommissionen vill att IRLAND, PORTUGAL, SLOVENIEN och STORBRITANNIEN införlivar EU:s regler om vägavgifter för lastbilar

EU-kommissionen ber Irland, Portugal, Slovenien och Storbritannien införliva Eurovinjettdirektivet (direktiv 2011/76/EU). Direktivet utvidgar räckvidden på EU-direktivet om vägavgifter från de vägar som ingår i det transeuropeiska transportnätet till alla motorvägar i EU. EU-länderna får också möjlighet att ta ut avgifter av tunga lastbilar som orsakar ”externa kostnader” som föroreningar och buller utöver kostnaderna för infrastruktur (anläggning, underhåll och drift av väginfrastruktur). Ett inkonsekvent införlivande i EU kan leda till dålig rättssäkerhet för åkerierna. Direktivet skulle ha genomförts senast den 13 oktober 2013. Om Irland, Portugal, Slovenien och Storbritannien inte lämnar något tillfredsställande svar kan kommissionen gå vidare till EU-domstolen. Kommissionen inledde överträdelseförfaranden mot Irland, Portugal, Slovenien och Storbritannien i november 2013, och nu skickar man ett motiverat yttrande (det andra steget i EU:s överträdelseförfarande). Irland, Portugal, Slovenien och Storbritannien har två månader på sig att svara till kommissionen.

(Mer information: H. Kearns - Tfn +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 • Miljö: kommissionen ber BULGARIEN och LETTLAND att ta itu med luftföroreningar

EU-kommissionen ber Bulgarien och Lettland att förbättra allmänhetens skydd mot föroreningar i form av små partiklar (PM10). Dessa små partiklar kan orsaka astma, hjärt-kärlsjukdomar, lungcancer och förtida dödsfall. Partiklarna kommer från utsläpp från industri, trafik och kaminer. Enligt EU-lagstiftningen ska EU-länderna begränsa allmänhetens exponering för sådana här partiklar. Boende i alla sex regioner och storstadsområden i Bulgarien (Sofia, Plovdiv, Varna, Nord, Sydväst och Sydost) har utsatts för alltför höga nivåer av PM10 sedan åtminstone 2007. I Lettland berörs bara Riga, där gränsvärdena överskridits sedan 2007. Kommissionen anser att bägge länderna underlåtit att göra vad de borde ha gjort sedan 2007 för att skydda allmänhetens hälsa, och uppmanar dem att vidta framsynta, snabba och verkningsfulla åtgärder så snart som möjligt. I dag skickas ett motiverat yttrande, som följer på formella underrättelser som skickades till Bulgarien och Lettland i januari 2013 (se IP/13/47). Om Bulgarien och Lettland inte gör något kan kommissionen gå vidare till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Kommissionen ber SPANIEN och SLOVENIEN att följa reglerna om rätt till tolkning och översättning i brottmål

EU-kommissionen anser att Spanien och Slovenien inte har gjort tillräckligt för att införliva direktiv 2010/64/EU om rätt till tolkning och översättning i brottmål. Kommissionen frågade länderna i maj i år hur långt lagstiftningen hade hunnit. Direktivet skulle ha varit genomfört senast den 27 oktober 2013.

Även om lagstiftningsprocessen hunnit en bit på väg, har de bägge länderna ännu inte antagit någon lag om rätt till översättning.

(Mer information: J. Salsby - Tfn +32 2 297 24 59)

 1. Kommissionen uppmanar ITALIEN och SPANIEN att införa fiskeplaner i Medelhavet

EU-kommissionen ber formellt Italien och Spanien att följa EU:s regler om fiske i Medelhavet. Enligt Medelhavsförordningen ska EU-länderna anta nationella förvaltningsplanet för fiske med trålredskap, fartygsvad, landvad, stänggarn och skrapredskap i sina territorialvatten.

Förvaltningsplanerna skulle ha antagits senast den 31 december 2007. I strid mot förordningen har Italien och Spanien fortfarande inte antagit några giltiga förvaltningsplaner för fiske med skrapredskap. Dessa nationella planer är viktiga verktyg för ett hållbart utnyttjande av fiskbeståndet i Medelhavet, där det traditionella systemet med fiskekvoter inte gäller.

Om Italien och Spanien inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: H. Banner – Tfn +32 229 52407 - Mobil +32 460 75 2407)

 1. Busspassagerares rättigheter: kommissionen uppmanar ITALIEN och POLEN att se till att reglerna följs

EU-kommissionen ber Italien och Polen att se till att busspassagerares rättigheter (förordning (EU) nr 181/2011) följs. De myndigheter som de här länderna utsett för att övervaka att reglerna följs kan för närvarande inte genomdriva dem. Italien och Polen har inte infört något system med påföljder för att se till att reglerna följs, och de har inte heller skickat in någon förteckning över bussterminaler där passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kan få assistans. I förordningen fastställs rättigheterna för busspassagerare i EU, och den började tillämpas den 1 mars 2013. EU-länderna är skyldiga att rätta sig efter förordningen. Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande, ett steg i EU:s överträdelseförfarande. Italien och Polen har nu två månader på sig att redovisa för kommissionen vad de gör för att följa förordningen; annars kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: H. Kearns - Tfn +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Järnväg: kommissionen ber LUXEMBURG och LITAUEN att införliva EU-lagstiftningen om järnvägssäkerhet

EU-kommissionen ber Litauen och Luxemburg att anpassa alla sina nationella regler till direktiv 2004/49/EG för enhetlig, konsekvent säkerhet i hela EU. I både Litauen och Luxemburg är det främst fråga om tillsynsmyndighetens oberoende. I Luxemburg gäller det också säkerhetssystem, säkerhetsintyg samt säkerhetsmyndighetens oberoende, uppgifter och beslutsfattande. Målet för EU-lagstiftningen är en gemensam hållning till järnvägssäkerhet, särskilt genom att man fastställer bl.a. följande säkerhetskrav: säker förvaltning av infrastruktur och drift, ansvarsfördelning mellan järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare, gemensamma säkerhetsregler, förvaltning och tillsyn över säkerheten samt oberoende utredning av olyckor. Reglerna skulle ha införts senast den 30 april 2006. Om Litauen och Luxemburg inte lämnar något tillfredsställande svar kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen. Kommissionen inledde överträdelseförfaranden mot Litauen och Luxemburg i september 2013, och nu skickas ett motiverat yttrande, det andra steget i EU:s överträdelseförfarande. Länderna har nu två månader på sig att svara.

(Mer information: H. Kearns - Tfn +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Fri rörlighet: kommissionen uppmanar ÖSTERRIKE att följa EU:s regler om skidlärare

EU-kommissionen uppmanar i dag Österrike att följa EU-reglerna om fri rörlighet för arbetstagare, etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster enligt artiklarna 45, 49 och 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I strid mot EU-rätten får skidskolor i den österrikiska delstaten Tyrolen förbjuda skidlärare från andra EU-länder att undervisa elever som är från eller befinner sig i Tyrolen. De får bara undervisa elever från andra EU-länder. I strid mot EU-rätten och EU-domstolens rättspraxis kräver dessutom reglerna i delstaten Steiermark heltäckande kvalifikationer som alpin skidlärare, och låter inte andra slags lärare som Telemarklärare eller längdskidlärare från andra EU-länder få sina kvalifikationer erkända, och utesluter dem alltså från tillträde till yrket. Eftersom Österrike ännu inte upphävt restriktionerna i de här två delstaterna säger kommissionen i dag åt Österrike i ett motiverat yttrande att rätta sig efter EU-reglerna. Om Österrike inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare till EU-domstolen i ärendet. Se även: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(Mer information: C. Hughes - Tfn +32 2 296 44 50 - Mobil +32 498 964450)

 1. Offentlig upphandling: kommissionen uppmanar ÖSTERRIKE att följa EU:s regler

EU-kommissionen begär i dag att Österrike följer EU:s regler om offentlig upphandling när det gäller tryckning av officiella handlingar. Österrike uppmanas att ändra sina regler som föreskriver att federala myndigheter ska ge Österreichische Staatsdruckerei i uppdrag att säkert framställa vissa handlingar utan upphandling. Sedan 2000 har de österrikiska myndigheterna direkt tilldelat tryckning av vissa officiella handlingar, såsom pass och körkort, till det privata företaget Österreichische Staatsdruckerei, och alltså inte lagt ut tjänsterna på upphandling i EU. Österrike har inte kunnat motivera varför tryckning av de här handlingarna borde undantas från regeln om upphandling i hela EU, så att de österrikiska skattebetalarna får valuta för pengarna. Kommissionen anser därför att Österrike inte fullgjort sina skyldigheter enligt EU:s regler om offentlig upphandling, särskilt direktiv 2004/18/EG. Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet. Om Österrike inte redovisar vad man gjort inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen. Om offentlig upphandling.

(Mer information: C. Hughes - Tfn +32 2 296 44 50 - Mobil +32 498 964450)

 1. Kommissionen ber BELGIEN om mer insyn i järnvägens finanser

EU-kommissionen ber formellt Belgien att ge fullständig insyn i alla offentliga medel till järnvägen, vilket är ett krav enligt direktiv 2012/34/EU. Insyn i finanserna är det enda sättet att se hur offentliga medel spenderas och om de används för andra ändamål än avsett. Med den rådande bristen på insyn kan det inte uteslutas att offentliga medel som anslagits till allmän trafikplikt för passagerare används för att korssubventionera annan trafik. Det strider mot EU:s regler, som har som mål att upprätta en effektiv, icke-snedvriden och konkurrenskraftig EU-marknad för järnväg, med lika villkor för alla järnvägsföretag. Om Belgien inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare till EU-domstolen med ärendet.

(Mer information: H. Kearns - Tfn +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Konsumentskydd: kommissionen uppmanar BULGARIEN att införliva EU-direktiv

EU-kommissionen konstaterar att Bulgarien ännu inte införlivat konsumenträttighetsdirektivet (MEMO/13/1144) i nationell lagstiftning. Direktivet skulle ha införlivats senast den 13 december 2013 och de nationella bestämmelserna skulle ha börjat gälla senast den 13 juni 2014. Konsumenträttighetsdirektivet innehåller ett antal rättigheter för stärkt konsumentskydd i EU, bl.a. tydligare priser, förbud mot extraavgifter för kreditkort eller avgiftsbelagda nummer och förkryssade rutor på internet (t.ex. när man köper flygbiljetter) samt en förlängring av ångerperioden från 7 dagar till 14 dagar (se faktablad om konsumenträttigheter). Rättigheterna är dock meningslösa om inte EU-länderna införlivar dem i nationell lag. Detta är särskilt viktigt i de länder där kännedomen om konsumenträttigheter är låg, enligt den senaste resultattavlan för konsumenter. Bulgarien är bland de åtta EU-länder där så är fallet, och därför driver kommissionen just nu en kampanj för att informera konsumenterna om deras rättigheter (MEMO/14/191).

(Mer information: J. Salsby - Tfn +32 2 297 24 59)

 1. Skatt: kommissionen uppmanar CYPERN att anpassa sina skatteregler till Kroatiens EU-inträde

EU-kommissionen begär formellt att Cypern införlivar ändringar av EU:s skatteregler på grund av Kroatiens inträde i EU. Genom direktiv 2013/13/EU anpassas en del av skattedirektiven på grund av Kroatiens EU-inträde, bl.a. direktivet om moder- och dotterbolag, fusionsdirektivet och direktivet om räntor och royalties, som är avsedda att förebygga dubbelbeskattning i EU. EU-länderna skulle ha införlivat ändringarna till dess att Kroatien gick med i EU den 1 juli 2013. Cypern har dock ännu inte meddelat kommissionen om vad man gjort för att genomföra detta. Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande, och om Cypern inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen (ref 2013/0346).

(Mer information: E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Miljö: Kommissionen ber TYSKLAND åtgärda nitratföroreningar i vatten

EU-kommissionen ber Tyskland agera mer kraftfullt mot vattenföroreningar som orsakas av nitrater. Tysklands senaste uppgifter från 2012 visar att nitratföroreningarna blivit värre i grundvatten och ytvatten med ökad övergödning av kust- och havsvatten, särskilt i Östersjön. Trots att det blivit allt värre har inte Tyskland gjort tillräckligt för att minska och förebygga nitratutsläpp, något som krävs enligt EU-rätten. Nitrater är nödvändiga för att växter ska frodas, och används i stor omfattning som gödningsmedel, men för mycket nitrater kan skada sötvattens- och havsmiljöer genom att göda alger som tränger ut allt annat liv, och det kallas övergödning. Rening av nitrater från dricksvatten är också väldigt dyrt. På inrådan av miljökommissionär Janez Potočnik skickar kommissionen ett motiverat yttrande till Tyskland och ber landet följa EU-rätten. Om Tyskland inte svarar inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Kommissionen ber SPANIEN att sluta diskriminera skolbussföretag i Kastilien och León

EU-kommissionen ber formellt Spanien att ändra lagen i Kastilien och León om skolbussar. Enligt gällande lag får företag som redan tillhandahåller allmänna busstjänster förmånlig behandling vid upphandling av skolskjuts. Denna fördel strider uppenbart mot principen om likabehandling av alla som deltar i en upphandling och mot direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling och förordning (EG) nr 1370/07 om kollektivtrafik på järnväg och väg. En upphandling ska gå till antingen det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller anbudet med det lägsta priset, och eventuella gällande kontrakt om transporttjänster ska inte beaktas. Om lagen inte ändras inom två månader kan kommissionen väcka talan mot Spanien i EU-domstolen.

(Mer information: H. Kearns - Tfn +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Miljö: kommissionen ber FINLAND införa regler mot farliga ämnen och förpackningsavfall samt ändra reglerna om badvatten

EU-kommissionen skickar tre motiverade yttranden till Finland om miljö. För det första ombeds Finland redogöra för hur man införlivar EU-lagstiftningen mot vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (direktiv 2002/95/EG) i finsk rätt. Sedan Finland missat den första tidsfristen den 2 januari 2013 skickade kommissionen en formell underrättelse den 21 mars 2013. Eftersom bristerna ännu inte rättats till skickar nu kommissionen ett motiverat yttrande. Det andra motiverade yttrandet rör förpackningsavfall: EU-länderna skulle ha talat om för kommissionen hur de införlivar ändringarna av förpackningsdirektivet senast den 13 september 2013. Ändringarna ökar direktivets räckvidd, och förtydligar gränsen mellan sådant som är och inte är förpackningar, i syfte att minska mängden förpackningsavfall i EU. Det tredje motiverade yttrandet rör lagstiftningen om badvatten. I finsk rätt definieras badstränder främst efter antalet badgäster, inte de andra kriterier som EU-rätten föreskriver såsom tillgängliga anläggningar. Kommissionen anser att den finska lagstiftningen inte överensstämmer med EU-lagstiftningen och riskerar att beröva allmänheten ett fullgott skydd. Kommissionen ber därför Finland att anpassa sin badvattenlagstiftning till EU:s krav. Om Finland inte gör något inom två månader kan kommissionen gå vidare till EU-domstolen. Om direktivet om elektrisk och elektronisk utrustning inte följs kan det bli aktuellt med böter.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Skatt: moms på idrottsevenemang i FRANKRIKE

EU-kommissionen uppmanar Frankrike att momsbelägga biljetter till matcher och andra idrottsevenemang som det inte är nöjesskatt på.

Enligt momsdirektivet ska inträdesavgifter till idrottsevenemang normalt vara momsbelagda. I Frankrike råder dock total momsbefrielse för inträdet till idrottsevenemang.

Även om momsdirektivet harmoniserar momsen så att den inre marknaden kan fungera väl, får EU-länderna i undantagsfall och under en övergångstid tillämpa de undantag som gällde den 1 januari 1978 på de villkor som gällde då. Så är fallet med den momsbefrielse som Frankrike tillämpar på idrottsevenemang, eftersom de då var belagda med nöjesskatt. Sedan dess har Frankrike infört möjligheten för kommunerna att befria idrottsevenemang från nöjesskatt, och den möjligheten har vissa kommuner utnyttjat. Kommissionen anser att i så fall är momsbefrielsen inte längre motiverad.

Begäran tar formen av ett motiverat yttrande. Om kommissionen inte får något tillfredsställande svar inom två månader kan den gå vidare i ärendet till EU-domstolen (ref: 2012/4194).

(Mer information: E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Tjänster: kommissionen säger åt UNGERN att följa EU:s regler om mobilbetalningar

EU-kommissionen ber i dag Ungern att följa EU:s regler om etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster (artiklarna 49 och 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 15 och 16 i direktiv 2006/123/EG) för mobilbetalningar. Enligt 2011 års lag om en nationell organisation för mobilbetalningar fick det statsägda National Mobile Payment Ltd. ensamrätt att driva det nationella mobilbetalningssystemet, en plattform som tjänsteleverantörerna måste använda när de förmedlar mobilbetalningar för vissa offentliga tjänster (t.ex. gatuparkering). Den här nya ensamrätten är en onödig och väsentlig begränsning för tillträdet till en tidigare helt konkurrensutsatt marknad, och den skadar befintliga investerare och avskräcker framtida investerare utan rimlig motivering. Kommissionens begäran till Ungern att följa EU:s regler har formen av ett motiverat yttrande, det andra steget i EU:s överträdelseförfarande. Om Ungern inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: C. Hughes - Tfn +32 2 296 44 50 - Mobil +32 498 964450)

 1. Social trygghet: kommissionen ber IRLAND betala ut vårdgivarpeng till dem som är försäkrade i Irland även om de är bosatta i andra EU-länder

EU-kommissionen ber Irland att se till att personer som är berättigade till vårdgivarpeng enligt irländsk sociallagstiftning kan få ut den även om de är bosatta i ett annat EU-land.

Vårdgivarpeng (carer's allowance) är en utbetalning till låginkomsttagare som vårdar någon som behöver omsorg på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom (inklusive psykisk sjukdom). Ett av kraven är att mottagaren är bosatt i Irland. Genom att vägra betala ut denna förmån till personer som bor i andra EU-länder men betalar sina socialförsäkringsavgifter i Irland, bryter Irland mot EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Begäran tar formen av ett motiverat yttrande inom EU:s överträdelseförfarande. Irland har nu två månader att redovisa för kommissionen om hur man följer EU:s regler. Annars kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Todd - Tfn +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Mjölkkvoter: kommissionen ber ITALIEN återkräva bidrag från italienska mjölkproducenter

Kommissionen har tagit ett nytt steg i det rättsliga förfarandet mot Italien beträffande det bristfälliga återkrävandet av bidrag från mjölkproducenter som överskridit sina produktionskvoter under åren 1995–2009 (se IP/13/577).

Av totalbeloppet på 2,265 miljarder euro har 1,395 miljarder euro ännu inte återkrävts. De stora beloppen visar att de italienska myndigheterna inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att se till att bidragen verkligen krävs tillbaka från producenterna.

Italiens oförmåga att verkligen se till att bidragen krävs tillbaka äventyrar arbetet på EU-nivå med att stabilisera mejerimarknaden och snedvrider konkurrensen med andra europeiska och italienska mjölkproducenter som hållit sina produktionskvoter eller betalat tillbaka överskottet. Beloppet skulle dessutom ha gått till den italienska budgeten, så att de italienska skattebetalarna inte förlorar på det.

Sedan en formell underrättelse skickades den 20 juni 2013 kommer nu det andra steget i överträdelseförfarandet, ett motiverat yttrande. Om Italien inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: R. Waite - Tfn +32 229 61404 - Mobil +32 498 96 1404)

 1. Tele: kommissionen uppmanar ITALIEN att tillämpa rättvisa, öppna administrativa avgifter för att få bort hindren för småföretagens marknadstillträde

EU-kommissionen ber i dag formellt Italien att fullständigt införliva tillståndsdirektivet om administrativa avgifter för teleoperatörer i nationell rätt. Det är särskilt fråga om kriterierna för uttag av administrativa avgifter, som kan hindra marknadstillträde eftersom de drabbar små nätoperatörer oproportionerligt mycket. Det finns i de italienska reglerna heller inget insynskrav på att det ska offentliggöras en årlig översikt över de administrativa avgifter som tas ut och de administrativa kostnader som betalas av ministeriet för ekonomisk utveckling. Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet. Om Italien inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare till EU-domstolen.

(Mer information: R. Heath – Tfn +32 229 61716 - Mobil +32 460 75 0221)

 1. Järnväg: kommissionen ber PORTUGAL att helt införliva EU-reglerna om driftskompatibel järnväg

EU-kommissionen ber Portugal att anpassa sina nationella regler till direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet, särskilt vad gäller godkännande av fordon. Direktivet ska lägga grunderna för ett driftskompatibelt järnvägssystem i Europa och låta järnvägen konkurrera bättre med andra transportslag. Meningen är att passagerare ska kunna färdas enklare genom Europa och gods transporteras säkrare och miljövänligare. Lagstiftingen skulle ha införts i Portugal senast den 19 juli 2010. Om Portugal inte lämnar något tillfredsställande svar kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen. Kommissionen inledde det här överträdelseförfarandet mot Portugal i november 2013, och skickar nu ett motiverat yttrande (det andra steget i EU:s överträdelseförfarande). Portugal har två månader på sig att svara.

(Mer information: H. Kearns - Tfn +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Miljö: kommissionen ber RUMÄNIEN följa EU:s regler om förpackningsavfall och uttjänta fordon

EU-kommissionen ber Rumänien redovisa hur man införlivat EU-lagstiftningen på två områden: förpackningsavfall och uttjänta fordon. Det reviderade förpackningsdirektivet ökar direktivets räckvidd, och förtydligar gränsen mellan sådant som är och inte är förpackningar, i syfte att minska mängden förpackningsavfall i EU. Det skulle ha genomförts i rumänsk rätt senast den 30 september 2013. Rumänien höll inte tidsfristen och fick en formell underrättelse den 29 november 2013. Rumänien svarade i januari 2014 att ett regeringsbeslut höll på att utarbetas, men eftersom kommissionen inte har fått ta del av beslutet skickas nu ett motiverat yttrande. Det andra motiverade yttrandet rör en ändring av EU:s regler om uttjänta fordon som skulle ha genomförts i rumänsk rätt senast den 22 augusti 2013. Eftersom kommissionen inte hörde av de rumänska myndigheterna, skickade man en formell underrättelse i september. Rumänien svarade att man arbetade på att ändra lagstiftningen, men eftersom kommissionen inte fått in någon anmälan om det utfärdas nu ett motiverat yttrande. Rumänien har nu två månader på sig att svara, och om man inte gör det kan kommissionen gå vidare till EU-domstolen med ärendet.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Fri rörlighet för varor: kommissionen uppmanar RUMÄNIEN att avlägsna hinder för export av naturgas

Eftersom producenter i Rumänien åläggs att i första hand sälja på hemmamarknaden och eftersom det behövs kontroll och godkännande i förväg av gasförsäljning, anser kommissionen att de gällande rumänska reglerna innebär omotiverade hinder för gasexport från Rumänien och att hindren bör avlägsnas.

Kommissionen anser att Rumänien genom att hindra den fria rörligheten för varor på den inre marknaden åsidosatt sina skyldigheter enligt artiklarna 35 och 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och enligt artikel 40 c i direktiv 2009/73/EG om den inre marknaden för naturgas.

Kommissionens begäran till Rumänien har formen av ett motiverat yttrande. Om Rumänien inte lämnar något tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: C. Corazza - Tfn +32 229 51752 - Mobil +32 498 99 2862)

 1. Djurhälsa: kommissionen uppmanar SVERIGE att sluta med paratuberkulostester på nötkreatur

I ett motiverat yttrande ber EU-kommissionen i dag formellt Sverige att sluta med obligatorisk karantän och testning efter paratuberkulos hos nötkreatur. I de enhetliga reglerna om djurhälsa för nötkreatur i direktiv 64/432/EEG finns inga krav som rör paratuberkulos. Denna obligatoriska testning efter ankomst avskräcker dessutom svenska jordbrukare från att föra in nötkreatur från andra EU-länder, något som har samma verkan som kvantitativa restriktioner. Testningen kan därför inte motiveras enligt artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där importrestriktioner och importförbud regleras. Paratuberkulos är en smittsam sjukdom i nötkreaturens tunntarm, som också drabbar får. Det tar lång tid för eventuella symtom att uppträda, och avsaknaden av tillförlitliga tester för att hitta infekterade djur förklarar varför det inte är obligatoriskt i EU med hälsogarantier för paratuberkulos. Sverige har nu två månader på sig att meddela kommissionen att testningen har upphört. Annars kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: F. Vincent - Tfn +32 229 87166 - Mobil +32 498 98 7166)

 1. Miljö: kommissionen ber STORBRITANNIEN att åtgärda kraftverket i Pembroke, vattenrening och badvattenregler

I dag skickar kommissionen tre motiverade yttranden i miljöärenden till Storbritannien. Det första rör kraftverket i Pembroke, Europas största gaseldade kraftverk, vars kylsystem skadar miljö i omgivningen, ett EU-rättsligt skyddat marint särskilt bevarandeområde. Enligt direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar och habitatdirektivet får utbyggnader inte tillåtas förrän alla konsekvenser för miljön har bedömts. Så tycks inte ha skett med Pembroke, eftersom bygglov, licens att ta ut vatten och lov att muddra för kylvattenintaget och kylvattenutloppet beviljades innan den fullständiga miljökonsekvensbeskrivningen var färdig. Det fick till följt att varmvatten med höga halter av biocider nu rinner ut i det skyddade vattenområdet Milford Haven. Många småfiskar och deras ägg och andra små organismer påverkas av kylsystemet, som pumpar stora mängder vatten från ena änden av bevarandeområdet genom kraftverket till den andra änden. Kommissionen tar i sitt yttrande också upp tillämpningen av direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar på de tillstånd som slutligen utfärdades, särskilt om kylsystemet kan betraktas som bästa tillgängliga teknik i detta känsliga område och att en miljökvalitetsnorm fick åsidosättas.

Det andra yttrandet rör rening av avloppsvatten från tätorter. Brittiska uppgifter visar att ett antal tätorter fortfarande bryter mot EU:s krav. Dagens motiverade yttrande, som följer på formella underrättelser från juni 2009 och juni 2013, rör omfattande spill av avlopp i Llanelli och Gowerton i Wales till de känsliga vattnen i Burry Inlet, som sker även i normal väderlek (dvs. inte under häftiga regnväder), underlåtenhet att sekundärrena avlopp i nio tätorter inklusive Gibraltar samt underlåtenhet att tillhandahålla bättre rening i 24 tätorter som betraktas som känsliga. Storbritannien har två månader på sig att svara.

Det tredje motiverade yttrandet rör badvattenreglerna. Kommissionen har bett om ett antal ändringar av det brittiska införlivandet av EU:s badvattenregler, och även om de flesta ändringarna nu har genomförts har ingen information ännu inkommit om några utlovade ändringar som rör Gibraltar. Därför skickas nu ett motiverat yttrande, och Storbritannien har två månader på sig att svara.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Finansiella tjänster: kommissionen uppmanar STORBRITANNIEN att följa EU:s regler

EU-kommissionen ber i dag Förenade kungariket att fullständigt införliva det s.k. Omnibus I-direktivet (direktiv 2010/78/EG) som ändrar elva direktiv om finansiella tjänster (direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG) för att anpassa dem till de nyinrättade europeiska tillsynsmyndigheterna för banker (Europeiska bankmyndigheten), värdepapper (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och försäkringar och tjänstepensioner (Europeiska försäkrings- och tjänstepensions-myndigheten). Direktivet skulle ha införlivats i alla EU-länder senast den 31 december 2011, men Storbritannien har bara införlivat en del av direktivet. Kommissionens begäran har formen av ett motiverat yttrande, det andra steget i EU:s överträdelseförfarande. Om Storbritannien inte inom två månader anmäler fullständiga genomförandeåtgärder kan kommissionen gå vidare i ärendet till EU-domstolen. Se även:
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/infringements/index_en.htm

(Mer information: C. Hughes - Tfn +32 2 296 44 50 - Mobil +32 498 964450)

 1. Formella underrättelser

 1. Kommissionen uppmanar ITALIEN att se till att dricksvatten är sunt och rent

EU-kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot Italien för underlåtenhet att se till att dricksvatten uppfyller EU:s krav. Föroreningar med arsenik och fluor har länge varit ett problem i Italien, särskilt i regionen Lazio.

Enligt dricksvattendirektivet ska EU-länderna övervaka och testa vatten som är avsett att drickas av människor enligt 48 mikrobiologiska, kemiska och andra indikatorer. Om höga halter av arsenik eller andra föroreningar påträffas får man avvika från gränsvärdena i direktivet under en begränsad tid, förutsatt att det inte finns någon risk för människors hälsa och förutsatt att dricksvattenförsörjningen inte kan lösas på något annat rimligt sätt.

(Mer information: IP/14/816 - J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)


Side Bar