Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 10. julija 2014

Julijski paket kršitev: glavne odločitve

Evropska komisija v mesečnem paketu odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti v skladu s pravom EU. Te odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile ustrezno uporabo prava EU v korist državljanov in podjetij.

Komisija je danes sprejela 419 odločitev, od tega 63 obrazloženih mnenj, 14 zadev pa je predložila Sodišču Evropske unije. V nadaljevanju so povzete glavne odločitve. Za več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev glej MEMO/12/12.

 1. Večje zadeve, ki vključujejo države članice

 1. Enotno evropsko nebo: Komisija poziva osemnajst držav članic k odločnemu napredku na področju skupnega upravljanja zračnega prostora

Danes je Komisija na Avstrijo, Bolgarijo, Hrvaško, Ciper, Češko, Grčijo, Madžarsko, Irsko, Italijo, Litvo, Malto, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Slovenijo, Španijo in Združeno kraljestvo ki so članice šestih različnih funkcionalnih blokov zračnega prostora – naslovila uradni opomin, naj izboljšajo skupni zračni prostor tako, da bo temeljil na tokovih letalskega prometa in ne na državnih mejah. Funkcionalni bloki zračnega prometa (Functional Airspace Blocks – FAB) so ključni za učinkovitejše in cenejše letalstvo v Evropi, ki manj onesnažuje okolje.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Skrajni čas je, da presežemo državne meje v evropskem zračnem prostoru. Funkcionalni bloki zračnega prostora so nujen, bistven del enotnega evropskega neba. Za enkrat ti skupni zračni prostori obstajajo le na papirju, saj so formalno določeni, vendar se še ne uporabljajo. Države članice pozivam, naj okrepijo svoja prizadevanja, da bi se enotno evropsko nebo začelo hitreje izvajati.“

(Več informacij: IP/14/818 – H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Zadeve, predložene Sodišču

 1. Energetska učinkovitost stavb: Komisija je proti AVSTRIJI in POLJSKI začela postopek pred Sodiščem in zahteva dnevne denarne kazni

Evropska komisija se je odločila proti Avstriji in Poljski začeti postopek pred Sodiščem EU zaradi nepopolnega izvajanja direktive o energetski učinkovitosti stavb. Komisija je Sodišču predlagala, naj Avstriji naloži dnevno kazen v višini 39 592,80 evrov, Poljski pa v višini 96 720 evrov. Državi članici naj bi kazen plačevali od dneva izreka sodbe Sodišča, vse dokler direktiva ne bo v celoti izvedena. Pri višini predlaganih kazni se upoštevata trajanje in resnost kršitve, o končnem znesku pa bo odločilo Sodišče. V skladu z direktivo morajo države članice za vse stavbe določiti in uporabljati minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb ter zagotoviti certificiranje energetske učinkovitosti stavb in redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Na podlagi direktive morajo države članice zagotoviti tudi, da bodo do leta 2021 vse nove stavbe t. i. „stavbe s skoraj nično porabo energije“. Rok za izvedbo direktive je potekel 9. julija 2012.

(Več informacij: IP/14/813 – S. Berger; telefon: +32 22992792, mobilni telefon: +32 460792792)

 1. Prosti pretok blaga: Komisija je proti ČEŠKI začela postopek pred Sodiščem zaradi pravil o označevanju nakita

Evropska komisija je sprejela odločitev, da proti Češki začne postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi njenih pravil o označevanju nakita. Češki urad za preizkušanje plemenitih kovin zahteva, da se določen nakit, uvožen iz druge države članice EU, ožigosa z dodatno nacionalno oznako, čeprav so zadevni izdelki že zakonito označeni in se tržijo v EU. Komisija meni, da ta zahteva krši pravila Pogodbe EU o prostem pretoku blaga v EU, in je zato Sodišče pozvala, naj razsodi v tem primeru.

(Več informacij: IP/14/785 – C. Corazza; telefon: +32 22951752, mobilni telefon:+32 498992862)

 1. Tobačni izdelki: Komisija je proti DANSKI začela postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ta ni prepovedala prodaje vseh oblik snusa

Evropska komisija je danes sprejela odločitev, da proti Danski začne postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ta ni spremenila nacionalne zakonodaje tako, da bi prepovedovala vse oblike snusa.

Ker Danska ni v celoti prepovedala prodaje vseh oblik snusa, jo je Evropska komisija 25. oktobra 2012 pozvala, naj izvede vse potrebne korake za uskladitev z Direktivo 2001/37/ES in jo v dveh mesecih obvesti o ukrepih, sprejetih na ravni nacionalne zakonodaje (glej Evropska komisija – MEMO/12/794 – 24. oktober 2012).

Danska Komisije do zdaj ni obvestila o nobenih sprejetih ukrepih in še naprej krši pravo EU. Zato se je Komisija odločila, da primer predloži Sodišču.

(Več informacij: IP/14/812 – F. Vincent; telefon: +32 22987166, mobilni telefon:+32 498987166)

 1. Javna naročila: Komisija je proti GRČIJI začela postopek pred Sodiščem zaradi neskladnosti s predpisi EU v gradbenem sektorju

Evropska komisija je danes sprejela odločitev, da proti Grčiji začne postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ta v gradbenem sektorju ni zagotovila skladnosti s predpisi EU o javnem naročanju.

Grška zakonodaja ima sistem obvezne registracije za vsa odobrena državna gradbena podjetja in jih deli v razrede, pri čemer za vsak razred posebej določa minimalni in maksimalni obseg proračuna. Pri postopkih oddaje javnega naročila lahko naročniki upoštevajo samo podjetja, ki so registrirana v nekaterih od teh razredov in ustrezajo obsegu proračuna, predvidenemu za načrtovano pogodbo. S tem grška zakonodaja vzpostavlja sistem, ki vnaprej določa, kateri gospodarski subjekti lahko sodelujejo v posameznem postopku oddaje javnega naročila. Ta sistem obvezne registracije izključuje podjetja, ki sicer imajo ekonomske, finančne, strokovne in tehnične zmogljivosti za izvedbo zadevnega naročila, in to samo zato, ker se njihova finančna zmogljivost razlikuje (običajno ga presega) od proračunskega razreda, dovoljenega za zadevni postopek. Nacionalne določbe posledično omejujejo tržne priložnosti podjetij in ovirajo konkurenco med gospodarskimi subjekti. Komisija meni, da ta omejevalna pravna ureditev krši Direktivo 2004/18/ES ter osnovni načeli enake obravnave in nediskriminacije, na katerih temeljijo predpisi EU o javnem naročanju.

(Več informacij: IP/14/807 – C. Hughes; telefon: +32 22964450, mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Okolje: Komisija je proti ŠPANIJI začela postopek pred Sodiščem zaradi kršitve predpisov o odlagališčih in hitre železniške povezave

Evropska komisija je proti Španiji začela postopek pred Sodiščem zaradi dveh (nepovezanih) kršitev okoljske zakonodaje. Prva kršitev se nanaša na neustrezno ravnanje z odpadki. Komisija je Španijo sicer že opozorila na ta problem, vendar številna španska odlagališča odpadkov še vedno kršijo zakonodajo EU na tem področju. Druga kršitev zadeva načrtovano železniško povezavo med Sevillo in Almerio, za katero ni bila izvedena ustrezna presoja vplivov na okolje. Komisija želi, da Španija te kršitve odpravi, zato se je na priporočilo komisarja za okolje Janeza Potočnika odločila zadevi predati Sodišču EU.

(Več informacij: IP/14/814 – J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Komisija je proti FINSKI začela postopek pred Sodiščem, ker ta nima organa za rasno enakost pri zaposlovanju

Evropska komisija je sprejela odločitev, da proti Finski začne postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker njen organ za enakost ne more izvajati potrebnih nalog za zagotavljanje rasne enakosti pri zaposlovanju.

Člen 13 direktive o rasni enakosti (2000/43/ES) od držav članic zahteva, da vzpostavijo nacionalni organ za enakost in mu formalno dodelijo posebne naloge, ki vključujejo pomoč žrtvam, opravljanje neodvisnih raziskav, objavo neodvisnih poročil in pripravo priporočil na področju diskriminacije. Komisija pozorno spremlja ustreznost izvajanja direktive z vidika organov za enakost, saj so ti varuhi enakosti na ozemlju države članice in imajo zato ključno vlogo pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja in uporabe direktive o rasni enakosti.

Kljub obsežni razpravi s Finsko, ki je že prejela uradni opomin in obrazloženo mnenje, ni bilo opaznega napredka.

(Več informacij: IP/14/811 – J. Salsby; telefon: +32 22972459)

 1. Obdavčenje: Komisija je proti FRANCIJI začela postopek pred Sodiščem v zvezi z donacijami tujim subjektom, ki delujejo v splošnem interesu

Komisija je sprejela odločitev, da Sodišču Evropske unije predloži zadevo v zvezi s francoskim davčnim sistemom donacij, izplačanih subjektom, ki delujejo v splošnem interesu in imajo sedež v drugi državi članici EU ali EGP.

Francija pri donacijah in volilih v korist oseb javnega prava ali subjektov, ki delujejo v javnem interesu, zlasti dobrodelnih, s sedežem v Franciji, oprošča pristojbino za registracijo (oprostitev davka). Gre za javne ustanove ali ustanove, ki delujejo v javnem interesu, katerih sredstva se dodeljujejo izključno za znanstvene, kulturne, umetniške namene, kulturna društva itd. in ki opravljajo dejavnosti na francoskem ozemlju.

(Več informacij: IP/14/808 – E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Obdavčenje: Komisija je proti PORTUGALSKI začela postopek pred Sodiščem zaradi pravil o trošarinah za cigarete

Evropska komisija se je odločila, da proti Portugalski začne postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ta ni spremenila pravil o trošarinah za trženje cigaret. Na Portugalskem je rok za prodajo cigaret določen v povezavi z davčnim žigom na embalaži. Oblika davčnih oznak se na Portugalskem redno spreminja in nova davčna stopnja pogosto začne veljati z novo oznako. Cigarete se ne smejo prodajati dlje kot tri mesece po koncu leta, v katerem so bile sproščene za porabo.

Po pravu EU (Direktiva 2008/118/ES) se mora trošarina na tobačne izdelke zaračunati po stopnji, ki velja na dan, ko so bili izdelki sproščeni za porabo. Evropska zakonodaja ne vsebuje določbe, ki bi državam članicam omogočala, da bi davčni stopnji na datum sprostitve zaradi davčnih razlogov dodale dopolnilne trošarine ali omejile distribucijo tobačnih izdelkov.

(Več informacij: IP/14/809 – E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon:+32 498983871)

 1. Komisija je proti PORTUGALSKI začela postopek pred Sodiščem glede čiščenja odpadne vode

Evropska komisija je proti Portugalski začela postopek pred Sodiščem, ker ta ni zagotovila ustreznega čiščenja odpadne vode iz majhnih aglomeracij. Pomanjkanje ustreznih sistemov za zbiranje in čiščenje odpadne vode, ki se od leta 2005 zahtevajo v skladu z zakonodajo EU o majhnih aglomeracijah, pomeni tveganje za zdravje ljudi, za celinske vode in morsko okolje. Komisija je Portugalski leta 2009 poslala obrazloženo mnenje o tej zadevi. Kljub dobremu napredku države članice od takrat se je Komisija zaradi še vedno nerešenih pomanjkljivosti in na priporočilo komisarja za okolje Janeza Potočnika odločila, da zadevo preda Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: IP/14/815 – J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Obdavčenje: Komisija je proti ZDRUŽENEMU KRALJESTVU začela postopek pred Sodiščem zaradi neskladnosti s predpisi EU glede označenega goriva

Evropska komisija se je odločila, da proti Združenemu kraljestvu začne postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi neustreznega izvajanja predpisov o davčnem označevanju goriva.

V skladu s predpisi EU mora biti gorivo, za katero velja znižana davčna stopnja, barvno označeno. Ribiška plovila so na primer upravičena do goriva po nižji davčni stopnji, zasebna rekreacijska plovila pa morajo uporabljati gorivo s splošno davčno stopnjo.

Zakonodaja Združenega kraljestva od distributerjev goriva za zdaj ne zahteva, da imajo dva rezervoarja za ločevanje med označenim gorivom po nižji davčni stopnji in gorivom po standardni davčni stopnji. Tako je lastnikom zasebnih rekreacijskih plovil pogosto na voljo samo označeno gorivo. Posledično se lahko zgodi, da imetniki zasebnih rekreacijskih plovil ne plačujejo ustreznega zneska davka, ker kupujejo gorivo, običajno namenjeno ribiškim plovilom. To je v nasprotju s predpisi EU o trošarinah, obenem pa zasebna plovila izpostavlja tveganju visokih kazni, če jih ob prihodu v drugo državo članico pregleda lokalni organ.

(Več informacij: IP/14/810 – E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Obrazložena mnenja

 1. Pravice pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu: Komisija poziva 12 držav članic, naj jo obvestijo o popolnem izvajanju predpisov o čezmejnem zdravstvenem varstvu

Evropska komisija je danes Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Nemčiji, Estoniji, Grčiji, Finski, Franciji, Irski, Luksemburgu, Poljski in Združenemu kraljestvu poslala uradno zahtevo, da jo obvestijo o popolnem izvajanju Direktive (2011/24/EU) o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Ta direktiva pojasnjuje pravice pacientov, da prejmejo storitve zdravstvenega varstva v drugi državi članici in v domovini zanje zahtevajo povračilo stroškov. Poleg tega zahteva, da zdravstveni sistemi in izvajalci zdravstvenega varstva pacientom zagotovijo vse informacije, ki jih potrebujejo za informirano odločitev o zdravljenju v drugi državi članici. Direktivo delno izvajajo Belgija, Bolgarija, Nemčija, Estonija, Grčija, Francija, Avstrija, Poljska, Finska in Združeno kraljestvo, nekatere določbe direktive pa domnevno še vedno manjkajo. Te zajemajo jasno izvajanje predpisov direktive v zvezi s povračilom stroškov za zdravstvene storitve, prejete v tujini, in obveznost nacionalnih kontaktnih točk, da si medsebojno pomagajo pri razumevanju računov. Irska in Luksemburg nista poročala o nobenih sprejetih ukrepih.

Omenjene države članice te direktive do zdaj niso prenesle v nacionalno zakonodajo ali pa so jo prenesle le delno, čeprav bi to morale storiti do 25. oktobra 2013. Države imajo na voljo dva meseca, da Komisijo obvestijo o sprejetih ukrepih za izvajanje Direktive 2011/24/EU. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da primere predloži Sodišču.

(Več informacij: F. Vincent; telefon: +32 22987166, mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Zdravniški recepti: Komisija poziva štiri države članice, naj jo obvestijo o izvajanju predpisov o priznavanju zdravniških receptov, predpisanih v drugi državi članici

Evropska komisija je Belgiji, Irski, Luksemburgu in Portugalski danes poslala uradno zahtevo, naj zagotovijo popolno izvajanje direktive, ki določa ukrepe za lažje čezmejno priznavanje zdravniških receptov (2012/52/EU). Namen te direktive je povečati zmožnosti farmacevtov za razumevanje receptov in izdajo zdravil na recept, predpisanih v drugi državi članici, pacientom, ki uveljavljajo pravico do čezmejnega zdravstvenega varstva. Od držav članic zahteva, da zdravniški recepti, ki bodo uporabljeni v drugi državi članici, vsebujejo določeno število elementov, navedenih v Prilogi k direktivi.

Navedene države članice te direktive do zdaj niso prenesle v nacionalno zakonodajo, čeprav bi to morale storiti do 25. oktobra 2013. Države imajo na voljo dva meseca, da Komisijo obvestijo o sprejetih ukrepih za izvajanje Direktive 2012/52/EU. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči, da primere predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: F. Vincent; telefon: +32 22987166, mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Komisija poziva BOLGARIJO, GRČIJO in SLOVENIJO, naj zagotovijo elektronsko izmenjavo informacij o ribištvu z drugimi državami članicami

Komisija je Bolgariji, Grčiji in Sloveniji poslala uradno zahtevo za zagotovitev popolne skladnosti z uredbo o nadzoru ribištva EU, predvsem z obveznostmi zagotavljanja neposredne elektronske izmenjave informacij o ribištvu z drugimi državami članicami.

Države članice morajo vzpostaviti ustrezne sisteme za elektronsko izmenjavo podatkov o ribištvu. Odsotnost takega sistema lahko plovila drugih držav članic ovira pri uveljavljanju pravic do ribolova v teh treh državah ter pri iztovarjanju in prodaji rib na njihovem ozemlju. Podobno lahko plovila, ki plujejo pod bolgarsko, grško ali slovensko zastavo, ovira pri ribolovu zunaj njihovih voda ter pri iztovarjanju in prodaji rib v drugih državah članicah.

Sistem naj bi omogočal izmenjavo informacij, kot so podatki iz sistema za spremljanje plovil, podatki ribolovnih ladijskih dnevnikov, podatki o iztovarjanju in druge deklaracije. Te zahteve so za vse države članice obvezne od 1. januarja 2010. Popolna in ustrezna uporaba predpisov EU o ribištvu je prednostna naloga Komisije, s katero želi zagotoviti trajnostno ribištvo.

Če se države članice v dveh mesecih na zahtevo ne bodo ustrezno odzvale, se Komisija lahko odloči, da proti njim začne postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: H. Banner; telefon: +32 22952407, mobilni telefon: +32 460752407)

 1. Avtorske pravice: Komisija poziva FRANCIJO, POLJSKO in ROMUNIJO k prenosu predpisov EU

Evropska komisija je danes pozvala Francijo, Poljsko in Romunijo, naj v celoti prenesejo Direktivo 2011/77/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2011 o spremembah Direktive 2006/116/ES o trajanju varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic. Direktiva podaljšuje trajanje varstva za izvajalce in zvočne posnetke s 50 na 70 let in vsebuje spremljevalne ukrepe, kot so klavzule „uporabi ali izgubi“, ki morajo biti zdaj vključene v pogodbe med izvajalci in glasbenimi založbami. Rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo je bil 1. november 2013. Kljub temu Francija, Poljska in Romunija do zdaj Komisiji niso poročale o uvedbi ukrepov. Komisija je zadevnim državam članicam poslala obrazloženo mnenje, kar je druga stopnja postopka EU za ugotavljanje kršitev. Če države v dveh mesecih ne bodo poročale o ukrepih, se Komisija lahko odloči, da proti njim začne postopek pred Sodiščem. Več informacij o trajanju varstva.

(Več informacij: C. Hughes; telefon: +32 22964450, mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Cestni promet: Komisija poziva IRSKO, PORTUGALSKO, SLOVENIJO in ZDRUŽENO KRALJESTVO k izvajanju predpisov EU o cestnih pristojbinah za tovornjake

Evropska komisija je Irsko, Portugalsko, Slovenijo in Združeno kraljestvo pozvala, naj sprejmejo potrebne ukrepe za pravilno uporabo tako imenovane direktive o evrovinjeti (Direktiva (EU) št. 2011/76). Ta direktiva razširja področje uporabe evropske direktive o cestnih pristojbinah s cest, ki so del omrežja TEN-T, na vse avtoceste po Evropi. Poleg tega državam članicam daje možnost, da težkim tovornjakom, ki poleg infrastrukturnih stroškov (gradnja, vzdrževanje in obratovanje cestne infrastrukture) povzročajo „zunanje stroške“, kot sta onesnaženje in hrup, to zaračuna. Zaradi nedoslednega izvajanja predpisov v Uniji se lahko pojavijo pravne negotovosti za prevoznike. Zakonodaja bi morala biti sprejeta do 13. oktobra 2013. Če se Irska, Portugalska, Slovenija in Združeno kraljestvo ne bodo ustrezno odzvale, se lahko Komisija odloči, da zadevo predloži Sodišču EU. Komisija je novembra 2013 proti tem državam članicam začela postopke za ugotavljanje kršitev v tej zadevi, zdaj pa pošilja obrazloženo mnenje (druga stopnja postopkov EU za ugotavljanje kršitev). Zadevne države članice se morajo na zahtevo odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 • Okolje: Komisija poziva BOLGARIJO in LATVIJO k ukrepanju glede onesnaženosti zraka

Evropska komisija poziva Bolgarijo in Latvijo k izboljšanju zaščite državljanov pred onesnaženostjo s prašnimi delci (PM10). Ti drobni delci lahko povzročijo astmo, bolezni srca in ožilja, pljučnega raka in prezgodnjo smrt. Delce povzročajo emisije iz industrije, prometa in ogrevanja gospodinjstev. V skladu s pravom EU morajo države članice omejiti izpostavljenost državljanov tem delcem. Državljani na vseh šestih območjih in v aglomeracijah v Bolgariji (aglomeracije Sofija, Plovdiv in Varna ter sever, jugozahod in jugovzhod) so vsaj od leta 2007 izpostavljeni čezmerni koncentraciji delcev PM10. V Latviji je skrb vzbujajoče eno območje (Riga), ki dovoljene ravni presega od leta 2007. Komisija meni, da obe državi članici nista sprejeli potrebnih ukrepov za varovanje zdravja državljanov, ki bi se morali izvajati že od leta 2007, in ju zato poziva k naprednemu, hitremu in učinkovitemu ukrepanju za čimprejšnjo uskladitev s predpisi. Današnje obrazloženo mnenje sledi dodatnima uradnima opominoma, ki sta bila Bolgariji in Latviji poslana januarja 2013 (glej IP/13/47). Če državi članici ne bosta ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Komisija poziva ŠPANIJO in SLOVENIJO k izvajanju predpisov glede pravice do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih

Evropska komisija je zaskrbljena, ker Španija in Slovenija nista sprejeli zadostnih ukrepov za izvajanje Direktive 2010/64/EU o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih. Komisija se je maja letos obrnila na obe državi, da bi preverila napredek pri pripravi besedil. Direktivo je bilo treba prenesti do 27. oktobra 2013.

Čeprav postopek sprejetja napreduje, v obeh državah še vedno potekajo razprave o osnutku zakona glede pravice do prevajanja.

(Več informacij: J. Salsby; telefon: +32 22972459)

 1. Komisija poziva ITALIJO in ŠPANIJO, naj sprejmeta veljaven načrt upravljanja ribolova v Sredozemskem morju

Komisija je Italiji in Španiji poslala uradno zahtevo za uskladitev s predpisi EU o ribolovu v Sredozemskem morju. V skladu z uredbo o Sredozemskem morju morajo države članice sprejeti nacionalne načrte upravljanja ribolova, ki se v njihovih teritorialnih vodah izvaja z vlečnimi mrežami, potegalkami odprtega morja, obalnimi potegalkami, obkroževalnimi mrežami in strgačami.

Ti načrti upravljanja bi morali biti sprejeti do 31. decembra 2007. V nasprotju z zahtevami uredbe Italija in Španija še nista sprejeli veljavnih načrtov upravljanja ribolova s strgačami. Zahtevani nacionalni načrti so zelo pomembno orodje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemlju, za katero običajno ne velja upravljanje ribolova na podlagi kvot.

Če se državi v dveh mesecih ne bosta ustrezno odzvali, se Komisija lahko odloči, da proti njima začne postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: H. Banner; telefon: +32 22952407, mobilni telefon: +32 460752407)

 1. Pravice potnikov v avtobusnem prevozu: Komisija poziva ITALIJO in POLJSKO k izvrševanju predpisov

Evropska komisija je Italijo in Poljsko pozvala, naj sprejmeta potrebne ukrepe za ustrezno uveljavljanje pravic potnikov v avtobusnem prevozu (Uredba (EU) št. 181/2011). Nacionalna organa obeh držav, pristojna za nadzor nad učinkovitim izvajanjem predpisov, teh trenutno ne moreta izvrševati. Državi članici nista vzpostavili sistema kazenskih sankcij, ki bi zagotovil, da se uredba v celoti upošteva. Poleg tega nista predložili seznama avtobusnih postaj, na katerih lahko invalidni potniki in potniki z omejeno mobilnostjo prejmejo ustrezno pomoč. Uredba določa pravice potnikov v avtobusnem prevozu v EU in se je začela uporabljati 1. marca 2013. Države članice so imele zakonsko zavezo, da zgoraj navedene naloge izpolnijo. Zahtevi sta bili poslani v obliki „obrazloženega mnenja“ v skladu s postopki EU za ugotavljanje kršitev. Italija in Poljska imata na voljo dva meseca, da Komisijo obvestita o sprejetih ukrepih za ustrezno izvajanje uredbe, sicer se Komisija lahko odloči, da proti njima začne postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Železniški promet: Komisija poziva LUKSEMBURG in LITVO, naj v celoti izvajata zakonodajo EU o varnosti v železniškem prometu

Evropska komisija je Litvo in Luksemburg pozvala, naj vse nacionalne predpise uskladita z Direktivo 2004/49/ES in tako zagotovita konsistentno in visoko raven varnosti v vseh železniških omrežjih EU. V Litvi in Luksemburgu to zadeva predvsem neodvisnost preiskovalnega organa. Poleg tega gre v Luksemburgu še za sistem za upravljanje varnosti, veljavnost varnostnih spričeval ter neodvisnost, naloge in odločanje varnostnega organa. Evropska zakonodaja je usmerjena v razvoj skupnega pristopa k varnosti v železniškem prometu, predvsem z vzpostavitvijo varnostnih zahtev, ki vključujejo varno upravljanje infrastrukture in vodenje prometa, vloge in odgovornosti železniških prevoznikov in upravljavcev infrastrukture ter njihovo medsebojno sodelovanje, skupen varnostni regulativni okvir, ureditev, upravljanje in nadzor varnosti ter neodvisno preiskovanje nesreč. Zakonodaja bi se morala izvajati od 30. aprila 2006. Če se državi članici ne bosta ustrezno odzvali, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU. Komisija je septembra 2013 proti Litvi in Luksemburgu začela postopka za ugotavljanje kršitev v tej zadevi, zdaj pa pošilja obrazloženo mnenje (druga stopnja postopka EU za ugotavljanje kršitev). Obe državi imata za odgovor Komisiji na voljo dva meseca.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Prosto gibanje: Komisija poziva AVSTRIJO k upoštevanju predpisov EU glede šol smučanja

Evropska komisija je danes pozvala Avstrijo k spoštovanju predpisov EU o prostem gibanju delavcev, svobodi ustanavljanja in opravljanja storitev iz členov 45, 49 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). V nasprotju z evropsko zakonodajo lahko šole smučanja na avstrijskem Tirolskem učiteljem smučanja iz drugih držav članic zakonito prepovedo poučevanje učencev, ki prihajajo s Tirolskega ali so že na Tirolskem. Poučujejo lahko samo učence, ki prihajajo na učenje iz drugih držav članic. Regionalna zakonodaja o šolah smučanja na avstrijskem Štajerskem dosledno zahteva obsežne kvalifikacije za učitelje alpskega smučanja in imetnikom posameznih licenc, kot so „učitelji smučanja telemark“, „učitelji smučanja za osebe s posebnimi potrebami“ ali „učitelji nordijskega smučanja“, iz drugih držav članic EU ne omogoča ločenega priznavanja njihovih kvalifikacij, s tem pa tudi ne delnega dostopa do stroke v zadevni zvezni deželi. Taka ureditev je v nasprotju z zakonodajo EU in sodno prakso Sodišča EU. Ker Avstrija v obeh zadevnih zveznih deželah še ni odpravila teh omejitev, jo Komisija z obrazloženim mnenjem poziva, naj ustrezno ukrepa in zagotovi popolno skladnost s predpisi EU. Če se avstrijski organi v dveh mesecih ne bodo ustrezno odzvali, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU. Več informacij: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm.

(Več informacij: C. Hughes; telefon: +32 22964450, mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Javna naročila: Komisija poziva AVSTRIJO k uveljavitvi predpisov EU

Evropska komisija je danes pozvala Avstrijo k upoštevanju predpisov EU o javnih naročilih pri tiskanju nekaterih uradnih dokumentov. Komisija je Avstrijo pozvala tudi, naj po potrebi spremeni zakonske določbe, ki zvezne organe zavezujejo, da varnostno tiskanje nekaterih dokumentov dodelijo neposredno avstrijski državni tiskarni. Od leta 2000 avstrijski javni organi tiskanje mnogih uradnih dokumentov, vključno s potnimi listi in vozniškimi dovoljenji, naročajo neposredno pri zasebnem podjetju Österreichische Staatsdruckerei. Izvedbe teh storitev ne ponujajo vseevropski konkurenci s postopkom javnega naročanja. Avstrija ni navedla dovolj upravičenih razlogov, zakaj pri tisku teh dokumentov ne upošteva pravil vseevropske konkurence, da se storitve avstrijskim državljanom zagotavljajo po najugodnejši ponudbi. Evropska komisija zato meni, da Avstrija ni izpolnila svojih dolžnosti v skladu z evropskimi predpisi o javnih naročilih, predvsem z Direktivo 2004/18/ES. Komisija je zahtevo poslala v obliki obrazloženega mnenja, kar je druga stopnja postopka za ugotavljanje kršitev. Če Avstrija v dveh mesecih ne bo poročala o ustreznih ukrepih, se Komisija lahko odloči, da proti državi začne postopek pred Sodiščem EU. Več informacij o javnem naročanju.

(Več informacij: C. Hughes; telefon: +32 22964450, mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Komisija poziva BELGIJO k večji preglednosti pri financiranju železniškega prevoza

Evropska komisija je Belgijo uradno pozvala k popolni preglednosti pri uporabi javnih sredstev za storitve železniškega prevoza, kot zahteva Direktiva 2012/34/EU. Pregledno računovodstvo je edini način za ugotavljanje, kako se porabljajo javna sredstva in ali se porabljajo za nepredvidene namene. Zaradi zdajšnjega pomanjkanja preglednosti ni mogoče izključiti, da se javna sredstva, ki so kot obveznosti javne službe namenjena za storitve potniškega prevoza, uporabljajo za navzkrižno subvencioniranje drugih prevoznih storitev. To ni v skladu z veljavnimi predpisi EU, katerih namen je učinkovit, neizkrivljen in konkurenčen notranji trg EU za železniške storitve z enakimi konkurenčnimi pogoji za vse ponudnike prevoznih storitev. Če se Belgija v dveh mesecih ne bo ustrezno odzvala, se Komisija lahko odloči, da proti državi začne postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Krepitev pravic potrošnikov: Komisija poziva BOLGARIJO k prenosu nove direktive EU

Evropska komisija je zaskrbljena, ker Bolgarija še vedno ni prenesla direktive o pravicah potrošnikov (MEMO/13/1144) v nacionalno zakonodajo. Rok za prenos direktive je potekel 13. decembra 2013, nacionalni predpisi pa naj bi se začeli uporabljati 13. junija 2014. Direktiva o pravicah potrošnikov vključuje niz ključnih pravic, ki so izboljšale varstvo potrošnikov po vsej Uniji. Med njimi so boljša preglednost cen, prepoved doplačil za uporabo kreditnih kartic in dežurnih telefonskih linij, prepoved vnaprej označenih polj na internetu (na primer pri naročanju letalskih vozovnic) in podaljšanje obdobja (s 7 na 14 dni), v katerem lahko potrošnik prekliče naročilo (glej povzetek). Te pravice pa so za potrošnike brez pomena, če jih države članice ne prenesejo v nacionalno zakonodajo in uveljavijo. To je predvsem pomembno za države, v katerih je (glede na zadnji pregled stanja potrošniških trgov) ozaveščenost o pravicah potrošnikov majhna. Bolgarija je ena izmed osmih držav članic EU, za katere to velja, zato Komisija trenutno izvaja kampanjo ozaveščanja o potrošniških pravicah (MEMO/14/191).

(Več informacij: J. Salsby; telefon: +32 22972459)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva CIPER k prilagoditvi davčnih pravil, da bodo upoštevala pristop Hrvaške k EU

Komisija je Ciper uradno pozvala, naj uvede spremembe pri nekaterih davčnih pravilih EU, tako da bodo upoštevala pristop Hrvaške k EU. Z Direktivo 2013/13/EU so bile zaradi pristopa Hrvaške prilagojene nekatere direktive o obdavčitvi. Mednje sodijo direktiva o matičnih in odvisnih družbah, direktiva o združitvah in direktiva o obrestih in licenčninah, ki so vse namenjene preprečevanju dvojne obdavčitve na enotnem trgu. Države članice bi morale te spremembe uvesti do 1. julija 2013, ko se je Hrvaška pridružila EU. Vendar Ciper Komisiji ni poročal o ustreznih ukrepih. Komisija je zahtevo poslala v obliki obrazloženega mnenja. Če v dveh mesecih ne bo prejela zadovoljivega odgovora, se lahko odloči, da proti Cipru začne postopek pred Sodiščem EU. (Ref.: 2013/0346)

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Okolje: Komisija poziva NEMČIJO k odločnejšemu ukrepanju proti onesnaževanju voda z nitrati

Evropska komisija poziva Nemčijo, naj sprejme odločnejše ukrepe proti onesnaževanju voda z nitrati. Zadnji podatki, ki jih je Nemčija predložila leta 2012, kažejo na poslabšanje onesnaženosti podtalnice in površinskih voda z nitrati ter na evtrofikacijo obalnih in morskih voda, predvsem v Baltskem morju. Nemčija kljub poslabšanju ni izvedla dovolj dodatnih ukrepov, da bi omejila in preprečila onesnaževanje z nitrati v skladu s pravom EU. Nitrati so nujno potrebi za rast rastlin in se v velikem obsegu uporabljajo kot gnojila, čezmerna vsebnost nitratov pa lahko škoduje sladkim vodam in morskemu okolju, saj pospešuje rast alg, ki zatirajo druge organizme, kar imenujemo evtrofikacija. Odstranjevanje čezmerne vsebnosti nitratov iz pitne vode je poleg tega zelo drag postopek. Komisija na priporočilo komisarja za okolje Janeza Potočnika pošilja obrazloženo mnenje, v katerem Nemčijo poziva, naj na tem področju zagotovi skladnost z zakonodajo EU. Če Nemčija v dveh mesecih ne bo poročala o ustreznih ukrepih, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Komisija poziva ŠPANIJO k odpravi neenakopravne obravnave ponudnikov šolskega prevoza v avtonomni skupnosti Kastilja in Leon

Evropska komisija je Španijo uradno pozvala, naj spremeni zakonodajo avtonomne skupnosti Kastilja in Leon o zagotavljanju šolskega avtobusnega prevoza. V skladu z veljavno zakonodajo imajo pri postopkih oddaje javnega naročila za šolske prevoze prednostno obravnavo ponudniki, ki že zagotavljajo splošne storitve javnega avtobusnega prevoza. Ta prednost je jasna kršitev načela nediskriminacije in enakopravne obravnave vseh ponudnikov, ki sodelujejo v razpisnem postopku, in je v nasprotju z Direktivo 2004/18/ES o javnem naročanju in z Uredbo (ES) št. 1370/2007 o obveznosti javne službe v kopenskem prometu. Merila za oddajo naročila naj bi upoštevala ali ekonomsko najugodnejšo ponudbo ali najnižjo ceno, neodvisno od drugih veljavnih pogodb o izvajanju prevoza. Če Španija v dveh mesecih ne spremeni zakonodaje, se Komisija lahko odloči, da proti njej začne postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Okolje: Komisija poziva FINSKO, naj uveljavi predpise o omejevanju nevarnih snovi in odpadni embalaži ter dopolni predpise o kopalni vodi

Evropska komisija pošilja Finski tri obrazložena mnenja o okoljski zakonodaji. V prvem poziva Finsko, naj predloži podrobnosti o izvajanju zakonodaje EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (direktiva RoHS) v domači zakonodaji. Po tem, ko je Finska zamudila prvotni rok 2. januarja 2013, ji je Komisija 21. marca 2013 poslala uradni opomin. Ker pomanjkljivosti še niso bile odpravljene, Komisija pošilja obrazloženo mnenje. Drugo obrazloženo mnenje zadeva odpadno embalažo. Države članice bi morale Komisijo do 13. septembra 2013 obvestiti o ukrepih za izvajanje revidirane direktive o embalaži v nacionalni zakonodaji. Ta direktiva razširja področje uporabe prvotne direktive in pojasnjuje, kaj je in kaj ni embalaža, njen cilj pa je zmanjšati količino odpadne embalaže po vsej EU. Tretje obrazloženo mnenje zadeva zakonodajo o kopalni vodi. Finska zakonodaja opredeljuje plaže predvsem na podlagi dnevnega števila kopalcev, ki obiščejo neki kraj, namesto da bi v skladu s pravom EU uporabila drugačna merila, na primer razpoložljivo infrastrukturo. Glede na evropsko zakonodajo je število kopalcev samo eno merilo, ki ga je treba dopolniti z drugimi, med drugim z razpoložljivo infrastrukturo. Komisija meni, da finska zakonodaja ni skladna s področjem uporabe zadevnega prava EU, s čimer državljanom morda odreka ustrezno raven varstva. Komisija zato Finsko poziva, naj svojo zakonodajo o kopalni vodi uskladi z evropskimi standardi. Če Finska v dveh mesecih ne bo ukrepala, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU. V zvezi z direktivo RoHS se lahko predpišejo denarne kazni.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Obdavčenje: DDV na športne dogodke v FRANCIJI

Komisija poziva Francijo, naj z DDV obdavči vstopnice za tekme in druge športne dogodke, za katere ne velja davek na razvedrilne predstave.

V skladu z direktivo o DDV morajo namreč biti vstopnine za športne dogodke obdavčene z DDV. Toda v Franciji so vstopnine za športne dogodke povsem oproščene tega davka.

Čeprav je namen direktive o DDV uskladiti navedeni davek za pravilno delovanje notranjega trga, lahko države članice na njeni podlagi izjemoma in za prehodno obdobje ohranijo nekatere oprostitve, ki so veljale 1. januarja 1978, pod pogoji, ki so veljali na ta dan. To velja za oprostitev DDV, ki jo je Francija uporabljala za športne dogodke, ko je zanje veljal davek na razvedrilne predstave. Francija je medtem občinam omogočila, da športne dogodke, prirejene na njihovem ozemlju, oprostijo davka na razvedrilne predstave, kar so nekatere storile. Komisija meni, da oprostitev DDV v tem primeru ni več ustrezna.

Zahteva je poslana v obliki obrazloženega mnenja. Če Komisija v dveh mesecih nanjo ne prejme zadovoljivega odgovora, se lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču Evropske unije. (Ref.: 2012/4194)

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Storitve: Komisija poziva MADŽARSKO k upoštevanju predpisov EU glede mobilnih plačil

Evropska komisija je danes Madžarsko pozvala, naj upošteva predpise EU o svobodi ustanavljanja in opravljanja storitev (člena 49 in 56 PDEU ter člena 15 in 16 Direktive 2006/123/ES) glede mobilnih plačil. Na podlagi zakona o ureditvi nacionalnih mobilnih plačil iz leta 2011 je državno podjetje za nacionalna mobilna plačila dobilo izključno pravico do upravljanja sistema nacionalnih mobilnih plačil, ki ga morajo ponudniki storitev uporabljati pri zagotavljanju posredniških storitev mobilnega plačevanja za nekatere javne storitve (npr. na javnih parkiriščih). Nova izključna pravica po nepotrebnem in v veliki meri omejuje dostop do trga, ki je bil prej popolnoma odprt za konkurenco, kar neutemeljeno škoduje obstoječim vlagateljem in odvrača prihodnje vlagatelje. Komisija Madžarski pošilja obrazloženo mnenje, kar je druga stopnja postopka za ugotavljanje kršitev. Če se madžarski organi v dveh mesecih ne bodo ustrezno odzvali in zagotovili popolne uskladitve s predpisi EU, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: C. Hughes; telefon: +32 22964450, mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Socialna varnost: Komisija poziva IRSKO k izplačevanju dodatka za negovalca osebam, zavarovanim na Irskem, ki prebivajo v drugi državi članici

Evropska komisija je Irsko pozvala k zagotovitvi, da osebe, ki so po irskem socialnem pravu upravičene do dodatka za negovalca, tak dodatek prejmejo tudi, če prebivajo v drugi državi članici.

Dodatek za negovalca se izplačuje ljudem z nizkimi dohodki, ki skrbijo za nekoga, ki zaradi starosti, invalidnosti ali bolezni (tudi duševne bolezni) potrebuje pomoč. Ena od zahtev za upravičenost do dodatka je, da ima prejemnik stalno prebivališče na Irskem. Irska z odrekanjem tega dodatka ljudem, ki živijo v drugih državah članicah in plačujejo prispevke za socialno varnost na Irskem, krši pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Zahteva je bila poslana v obliki obrazloženega mnenja v skladu s postopki EU za ugotavljanje kršitev. Irska mora Komisijo v dveh mesecih obvestiti o izvedenih ukrepih za popolno uskladitev s predpisi EU. V nasprotnem primeru lahko Komisija proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Mlečne kvote: Komisija poziva ITALIJO, naj izterja dajatve, ki jih dolgujejo italijanski proizvajalci mleka

Komisija je storila korak naprej v postopku zoper Italijo v zvezi z neučinkovito izterjavo dajatev od pridelovalcev mleka, ki so presegli proizvodne kvote v letih od 1995 do 2009 (glej IP/13/577).

Od celotnega zneska 2,265 milijarde EUR še vedno ni bilo izterjanih 1,395 milijarde EUR. Višina neizterjanih zneskov kaže na to, da italijanski organi niso sprejeli ali začeli izvajati zadostnih ukrepov za zagotovitev plačila zneskov, ki jih dolgujejo proizvajalci.

Nezmožnost Italije, da učinkovito izterja navedene dajatve, izničuje prizadevanja na evropski ravni za stabilizacijo trga mlečnih proizvodov ter izkrivlja konkurenco z drugimi evropskimi in italijanskimi proizvajalci, ki so spoštovali proizvodne kvote ali plačali dajatve na presežke v primeru prekoračitve. Ta znesek je sicer treba plačati v italijanski proračun, da to ne bi pomenilo izgube za italijanske davčne zavezance.

Po uradnem opominu, poslanem 20. junija 2013, se v drugi fazi postopka za ugotavljanje kršitev izda obrazloženo mnenje. Če Italija v dveh mesecih ne predloži zadovoljivega odgovora, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: R. Waite; telefon: +32 22961404, mobilni telefon: +32 498961404)

 1. Telekomunikacije: Komisija poziva ITALIJO, naj uvede pravične in pregledne upravne pristojbine in odpravi ovire za vstop malih in srednjih podjetij na trg

Komisija je danes uradno pozvala Italijo, naj v svoji nacionalni zakonodaji v celoti uveljavi Direktivo o odobritvi glede upravnih stroškov za telekomunikacijske operaterje. Gre predvsem za merila pri uporabi upravnih pristojbin, ki lahko ustvarijo ovire za vstop na trg, saj nesorazmerno vplivajo na male operaterje. Poleg tega italijanski predpisi ne narekujejo obveznosti preglednosti z objavo letnega pregleda zbranih upravnih pristojbin in upravnih stroškov ministrstva za gospodarski razvoj. Komisija je zahtevo poslala v obliki obrazloženega mnenja, kar je druga stopnja postopka za ugotavljanje kršitev. Če Italija v dveh mesecih ne bo podala zadovoljivega odgovora, se Komisija lahko odloči, da proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: R. Heath; telefon: +32 22961716, mobilni telefon: +32 460750221)

 1. Železniški prevoz: Komisija poziva PORTUGALSKO k popolnemu izvajanju zakonodaje EU o interoperabilnosti železnic

Evropska komisija je Portugalsko pozvala k uskladitvi nacionalnih predpisov z Direktivo 2008/57/ES o železniški interoperabilnosti, predvsem glede odobritve vozil. Namen zakonodaje je vzpostaviti pogoje za doseganje interoperabilnosti v okviru evropskega železniškega prometnega sistema in železniškemu sektorju omogočiti učinkovitejšo konkurenčnost glede na druge načine prevoza. To bo državljanom olajšalo potovanje po Evropi in zagotovilo varnejši ter okolju prijaznejši prevoz blaga. Zakonodaja bi morala biti prenesena do 19. julija 2010. Če se Portugalska ne bo ustrezno odzvala, se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču EU. Komisija je novembra 2013 proti Portugalski začela postopke za ugotavljanje kršitev v tej zadevi, zdaj pa pošilja obrazloženo mnenje (druga stopnja postopka EU za ugotavljanje kršitev). Portugalska mora Komisiji odgovoriti v dveh mesecih.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Okolje: Komisija poziva ROMUNIJO, naj uveljavi predpise o odpadni embalaži in izrabljenih vozilih

Evropska komisija poziva Romunijo, naj za področji odpadne embalaže in izrabljenih vozil predloži podrobnosti o izvajanju zakonodaje EU v svoji zakonodaji. Posodobljena direktiva o embalaži razširja področje uporabe prvotne direktive in pojasnjuje, kaj je in kaj ni embalaža, njen cilj pa je zmanjšati količino odpadne embalaže. V nacionalno zakonodajo bi morala biti prenesena do 30. septembra 2013. Romunija je ta rok zamudila in ji je bil zato 29. novembra 2013 poslan uradni opomin. Januarja je odgovorila, da pripravlja osnutek vladnega odloka, toda ker Komisija o teh ukrepih ni bila obveščena, pošilja obrazloženo mnenje. Drugo obrazloženo mnenje zadeva spremembo evropskih standardov za izrabljena vozila, ki bi morala biti z nacionalno zakonodajo usklajena do 22. avgusta 2013. Komisija o tem ni bila obveščena, zato je septembra poslala uradni opomin. Romunija je odgovorila, da se pripravlja na sprejetje ustrezne zakonodaje, a ker o tem ni poročala, Komisija pošilja obrazloženo mnenje. Romunija mora odgovoriti v dveh mesecih, v nasprotnem primeru lahko Komisija proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Prosti pretok blaga: Komisija poziva ROMUNIJO k odpravi ovir za izvoz zemeljskega plina

Komisija meni, da trenutni pravni okvir Romunije ustvarja neupravičene ovire za izvoz zemeljskega plina, saj romunske proizvajalce zavezuje, da dajejo prednost prodaji na domačem trgu, in zahteva, da se plinske transakcije predhodno preverijo in odobrijo. Komisija je Romunijo zato pozvala, naj te ovire odpravi.

Komisija meni, da Romunija z ustvarjanjem preprek za prosti pretok blaga na enotnem trgu ni izpolnila svojih obveznosti iz členov 35 in 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije in iz člena 40(c) Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom.

Komisija Romuniji zahtevo pošilja v obliki obrazloženega mnenja. Če se Romunija v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzvala, se Komisija lahko odloči, da proti njej začne postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: C. Corazza; telefon: +32 22951752, mobilni telefon: +32 498992862)

 1. Zdravje živali: Komisija poziva ŠVEDSKO, naj odpravi testiranje za paratuberkulozo pri govedu

Evropska komisija je danes Švedski poslala uradno zahtevo (obrazloženo mnenje), naj opusti obvezno karanteno in testiranje za paratuberkulozo pri govedu. Usklajeni pogoji zdravstvenega varstva živali pri trgovini z govedom, določeni v Direktivi 64/432/EGS, ne predvidevajo nikakršnih zahtev zdravstvenega varstva pri paratuberkulozi. Poleg tega to obvezno testiranje po prihodu živali švedske kmete odvrača od uvoza goveda iz drugih držav članic EU, kar ima enak učinek kot količinske omejitve. Testiranja tako ni mogoče upravičiti na podlagi člena 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki ureja omejitve in prepovedi uvoza. Paratuberkuloza je nalezljiva okužba v tankem črevesu goveda in ovac. Simptomi bolezni se pokažejo po daljšem času, če sploh, pomanjkanje natančnih diagnostičnih testiranj za odkrivanje okuženih živali pa je razlog za odsotnost dodatnih zdravstvenih jamstev EU za paratuberkulozo. Če Švedska v dveh mesecih ne bo poročala o odpravi testiranja, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: F. Vincent; telefon: +32 22987166, mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Okolje: Komisija poziva ZDRUŽENO KRALJESTVO, naj ukrepa glede plinske elektrarne Pembroke in čiščenja komunalne odpadne vode ter posodobi predpise o kopalni vodi

Komisija je Združenemu kraljestvu danes poslala tri obrazložena mnenja o okoljskih zadevah. V prvem gre za elektrarno Pembroke, največjo plinsko elektrarno v Evropi, katere hladilni sistem ima škodljive vplive na okoliški ekosistem, ki je posebno morsko ohranitveno območje (POO), zaščiteno z zakonodajo EU. V skladu z direktivo o presoji vplivov na okolje in direktivo o habitatih bi moralo biti soglasje za izvedbo izdano šele po presoji vseh morebitnih okoljskih vplivov. Pri elektrarni Pembroke očitno ni bilo tako, saj so bili soglasje za izvedbo, gradbeno dovoljenje, licenca za odvzem vode in dovoljenje za poglabljanje vteka in izteka hladilnega sistema izdani, še preden je bila končana celovita okoljska presoja. Posledica je, da se topla voda z visoko vsebnostjo biocidov odvaja v zaščiteno vodno pot Milford Haven. Hladilni sistem vpliva na številne manjše ribe, njihove ikre in druge majhne organizme, saj se ogromna količina vode črpa na enem koncu ohranitvenega območja, pretaka skozi elektrarno in odvaja na drugi strani. Komisija v pozivu omenja tudi zaskrbljenost glede uporabe direktive IPPC pri izdaji končnih dovoljenj, predvsem glede sprejetja tega hladilnega sistema kot najboljše razpoložljive tehnologije na tako občutljivi lokaciji in posledično omogočanja kršenja predpisane kakovosti okolja.

Drugo obrazloženo mnenje zadeva čiščenje komunalne odpadne vode. Poročila iz Združenega kraljestva kažejo, da številne aglomeracije še vedno kršijo standarde EU. Današnje obrazloženo mnenje, ki sledi uradnima opominoma, poslanima junija 2009 in junija 2013, zadeva čezmerno izlivanje odpadne vode v krajih Llanelli in Gowerton v Walesu v občutljive vode ustja Burry Inlet, kar se dogaja tudi v običajnih vremenskih pogojih (tj. v nasprotju z obdobji močnega dežja), nezmožnost zagotavljanja sekundarnih postopkov čiščenja odpadne vode v devetih aglomeracijah, vključno z Gibraltarjem, in nezmožnost zagotavljanja strožjega čiščenja odpadne vode v 24 aglomeracijah, ki so označene kot občutljiva območja. Združeno kraljestvo se mora odzvati v dveh mesecih.

Tretje obrazloženo mnenje zadeva zakonodajo o kopalni vodi. Komisija je od Združenega kraljestva zahtevala več sprememb pri prenosu predpisov EU o kopalni vodi, in ker je večina teh zdaj izvedenih, Komisija pričakuje obvestilo o preostalih spremembah, predvidenih za Gibraltar. Zato pošilja obrazloženo mnenje. Združeno kraljestvo se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Finančne storitve: Komisija poziva ZDRUŽENO KRALJESTVO k uvedbi predpisov EU

Evropska komisija je danes Združeno kraljestvo pozvala, naj v celoti uveljavi tako imenovano direktivo Omnibus I (Direktiva 2010/78/ES), ki spreminja enajst direktiv o finančnih storitvah (direktive 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES), da bi se upoštevale posledice vzpostavitve novih evropskih nadzornih organov za banke (Evropski bančni organ), vrednostne papirje (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) ter zavarovanja in poklicne pokojnine (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine). Vse države članice EU so morale direktivo Omnibus I prenesti do 31. decembra 2011. Združeno kraljestvo je uveljavilo samo del zahtevanih določb. Komisija zahtevo pošilja v obliki obrazloženega mnenja, kar je druga stopnja postopka EU za ugotavljanje kršitev. Če v dveh mesecih ne prejme obvestila o popolni uskladitvi s predpisi, se lahko odloči, da proti Združenemu kraljestvu začne postopek pred Sodiščem EU. Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/infringements/index_en.htm.

(Več informacij: C. Hughes; telefon: +32 22964450, mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Uradni opomini

 1. Komisija poziva ITALIJO, naj zagotovi zdravo in čisto vodo za prehrano ljudi

Evropska komisija začenja postopke za ugotavljanje kršitev proti Italiji, ker ta ni zagotovila, da bi voda, namenjena za prehrano ljudi, izpolnjevala evropske standarde. Onesnaženost vode z arzenom in fluoridom je dolgotrajna težava v Italiji, predvsem v deželi Lacij.

V skladu z direktivo o pitni vodi morajo države članice vodo, ki se uporablja za človeško prehrano, nadzorovati in preverjati z 48 mikrobiološkimi, kemijskimi in indikatorskimi parametri. Če odkrijejo visoke ravni arzena ali drugih onesnaževal, lahko za določeno obdobje odobrijo odstopanje od mejnih vrednosti direktive, če ni potencialne nevarnosti za zdravje ljudi in če vode za prehrano ljudi ni mogoče zagotoviti na drug sprejemljiv način.

(Več informacij: IP/14/816 – J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)


Side Bar