Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 10. júla 2014

Júlový balík porušení: hlavné rozhodnutia

Vo svojom mesačnom balíku rozhodnutí vo veci porušenia povinností Európska komisia podniká právne kroky voči členským štátom z dôvodu nesprávneho plnenia ich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ. Tieto rozhodnutia sa týkajú mnohých sektorov a ich cieľom je zaistiť správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ, ktoré bude prínosom pre občanov aj podniky.

Komisia dnes prijala 419 rozhodnutí vrátane 63 odôvodnených stanovísk a 14 podnetov na Súdny dvor Európskej únie. Nižšie je uvedený súhrn hlavných rozhodnutí. Ďalšie informácie o postupe vo veci porušení nájdete v dokumente MEMO/12/12.

 1. Hlavné konania týkajúce sa členských štátov

 1. Jednotné európske nebo: Komisia vyzýva osemnásť členských štátov prijať príslušné rozhodnutia vo veci riadenia spoločného vzdušného priestoru

Komisia dnes formálne požiadala Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Českú republiku, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litvu, Maltu, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Spojené kráľovstvo, členov šiestich rôznych funkčných blokov vzdušného priestoru, aby vylepšili funkčné bloky svojho vzdušného priestoru tak, aby tvorili spoločný vzdušný priestor založený na dopravných tokoch, a nie na štátnych hraniciach. Funkčné bloky vzdušného priestoru sú dôležitým krokom pri vytváraní efektívnejšieho a menej nákladného systému leteckej dopravy v Európe, ktorý bude produkovať menej znečistenia.

Siim Kallas, podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu, hovorí: „Nastal čas, aby sme v európskom vzdušnom priestore konečne prekonali hranice medzi štátmi. Funkčné bloky vzdušného priestoru sú potrebnou a dôležitou súčasťou Jednotného európskeho neba. V súčasnosti existujú tieto spoločné vzdušné priestory iba na papieri. Sú formálne zriadené, ale zatiaľ nie sú funkčné. Vyzývam členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie a pokročili v realizácii Jednotného neba.

(Ďalšie informácie: IP/14/818 – H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Podnety na Súdny dvor

 1. Energetická hospodárnosť budov: Komisia podáva na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti RAKÚSKU a POĽSKU a žiada uloženie denného penále

Európska komisia sa rozhodla podať na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti RakúskuPoľsku z dôvodu neúplného vykonania smernice o energetickej hospodárnosti budov a navrhuje, aby Súdny dvor uložil obom krajinám denného penále, a to vo výške 39 592,80 eur pre Rakúsko a 96 720 eur pre Poľsko. Toto denné penále sa má uhrádzať za obdobie odo dňa vydania rozsudku až po čas, kedy dôjde k úplnému vykonaniu uvedenej smernice. Výška navrhnutého penále sa odvíja od dĺžky trvania porušenia a od jehozávažnosti. O konečnej výške penále rozhodne súd. Na základe tejto smernice musia členské štáty stanoviť a uplatňovať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť v prípade všetkých budov, musia zaistiť certifikáciu energetickej hospodárnosti budov ako aj pravidelné kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov. Okrem toho musia členské štáty podľa tejto smernice zaistiť, aby do roku 2021 mali všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie. Členské štáty mali túto smernicu vykonať v rámci vnútroštátneho práva do 9. júla 2012.

(Ďalšie informácie: IP/14/813 – S. Berger – Tel.: +32 229 92792 – Mobil: +32 460 792 792)

 1. Voľný pohyb tovaru: Komisia podáva na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti ČESKEJ REPUBLIKE vo veci pravidiel ciachovania šperkov

Európska komisia sa rozhodla podať na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti Českej republike z dôvodu pravidiel, ktoré uplatňuje pri ciachovaní šperkov. Český puncový úrad vyžaduje, aby určité šperkárske výrobky dovážané z inej krajiny EÚ boli označené doplňujúcim vnútroštátnym puncom, a to bez ohľadu na skutočnosť, že predmetné výrobky už boli označené puncom a uvedené na trh v EÚ v súlade s právnymi predpismi. Komisia sa domnieva, že táto požiadavka je v rozpore s pravidlami Zmluvy o EÚ vzťahujúcimi sa na voľný pohyb tovaru v rámci EÚ, preto požiadala Súdny dvor o rozhodnutie v tomto prípade.

(Ďalšie informácie: IP/14/785 – C. Corazza – Tel.: +32 229 51752 – Mobil: +32 498 99 2862)

 1. Tabakové výrobky: Komisia podáva na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti DÁNSKU z toho dôvodu, že nezakázalo predaj všetkých foriem žuvacieho tabaku

Európska komisia dnes rozhodla, že podá na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti Dánsku, pretože nezmenilo svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby sa zakázali všetky formy žuvacieho tabaku.

Keďže Dánsko neprijalo úplný zákaz predaja všetkých foriem žuvacieho tabaku, Európska komisia 25. októbra 2012 požiadala Dánsko, aby vykonalo všetky nevyhnutné kroky na zaistenie súladu so smernicou 2001/37/ES a aby Komisiu informovalo o prijatých opatreniach v rámci vnútroštátnych právnych predpisov v priebehu dvoch mesiacov (pozri Európska komisia – MEMO/12/794 – 24/10/2012).

Dánsko doteraz neinformovalo Komisiu o žiadnych takýchto opatreniach a naďalej porušuje pravidlá EÚ. Z tohto dôvodu sa Komisia rozhodla postúpiť prípad Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Ďalšie informácie: IP/14/812 – F. Vincent – Tel.: +32 229 87166 – Mobil: +32 498 98 7166)

 1. Verejné obstarávanie: Komisia podáva na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti GRÉCKU z dôvodu nezaistenia súladu s pravidlami EÚ v sektore stavebníctva

Európska komisia dnes prijala rozhodnutie podať na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti GRÉCKU, pretože nezaistilo súlad s pravidlami EÚ týkajúcimi sa verejného obstarávania v sektore stavebníctva.

V rámci gréckych právnych predpisov je zavedený systém povinnej registrácie všetkých schválených tuzemských stavebných spoločností, podľa ktorého sa tieto spoločnosti delia na triedy, z ktorých každá zodpovedá konkrétnemu minimálnemu a maximálnemu rozpočtovému rozsahu. Pri postupoch obstarávania môžu verejní obstarávatelia zaradiť do postupu obstarávania iba tie spoločnosti, ktoré sú registrované v niektorej z týchto tried zodpovedajúcej veľkosti rozpočtu pripravovanej zákazky. Takýmto spôsobom grécke právne predpisy zavádzajú systém, v ktorom sa vopred určuje, ktoré hospodárske subjekty sa môžu zapojiť do jednotlivých postupov obstarávania. Tento systém povinnej registrácie má za následok vylúčenie spoločností, ktoré majú ekonomickú, finančnú, odbornú a technickú kapacitu na realizáciu danej zákazky od obstarávateľa, a to len preto, že spoločnosti majú inú finančnú kapacitu (zvyčajne vyššiu), než určuje konkrétna rozpočtová trieda, ktorá je povolená pre daný postup obstarávania. V dôsledku toho vnútroštátne ustanovenia obmedzujú trhové príležitosti podnikov a prekážajú v zdravej hospodárskej súťaži medzi hospodárskymi subjektmi. Komisia sa domnieva, že tento reštriktívny právny systém porušuje smernicu 2004/18/ES a základné princípy rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, na ktorých sú založené pravidlá EÚ týkajúce sa verejného obstarávania.

(Ďalšie informácie: IP/14/807 – C. Hughes – Tel.: +32 229 64450 – Mobil: +32 498 96 4450)

 1. Životné prostredie Komisia podáva na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti ŠPANIELSKU kvôli nevyhovujúcim skládkam odpadu a vysokorýchlostnej železničnej trati

Európska komisia podáva návrh na začatie konania proti Španielsku na Európskom súdnom dvore za dva (nesúvisiace) prípady porušenia právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Prvý prípad sa týka nevyhovujúceho nakladania s odpadmi: napriek predchádzajúcemu varovaniu zo strany Komisie sa mnohé skládky stále prevádzkujú spôsobom, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi EÚ o odpade a skládkach. Druhý prípad sa týka plánovanej železničnej trati medzi mestami Sevilla a Almeria, v prípade ktorej sa nevykonalo posúdenie vplyvov na životné prostredie. Na odporúčanie európskeho komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika Komisia stavia Španielsko pred súdny dvor v snahe prinútiť ho, aby uskutočnilo nápravu týchto záležitostí.

(Ďlašie informácie: IP/14/814 – J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Komisia podáva na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti FÍNSKU z toho dôvodu, že nemá orgán pre rovnaké zaobchádzanie s osobami v oblasti zamestnania bez ohľadu na rasu

Európska komisia sa rozhodla podať na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti Fínsku, pretože jeho orgán pre rovnosť nemôže vykonávať úlohy súvisiace so zaistením rovnakého zaobchádzania s osobami v oblasti zamestnania bez ohľadu na rasu.

Na základe Článku 13 Smernice o rasovej rovnosti (2000/43/ES) sa od členských štátov vyžaduje vytvorenie vnútroštátneho orgánu pre rovnosť a jeho formálne poverenie vykonávaním konkrétnych úloh vrátane poskytovania pomoci obetiam, vykonávania nezávislých prieskumov, zverejňovania nezávislých správ a poskytovania odporúčaní v oblasti diskriminácie. Komisia prísne monitoruje správne vykonávanie smernice v súvislosti s orgánmi pre rovnosť, pretože tieto orgány majú zaisťovať ochranu rovnosti a majú dôležitú úlohu pri zaistení efektívneho vykonávania a uplatňovania Smernice o rasovej rovnosti.

Napriek obšírnej diskusii s Fínskom, ktorá nasledovala po formálnej výzve a odôvodnenom stanovisku, nie je zjavný žiadny konkrétny pokrok.

(Ďalšie informácie: IP/14/811J. Salsby – Tel.: +32 2 297 24 59)

 1. Dane: Súdnemu dvoru bol postúpený prípad FRANCÚZSKA v súvislosti s darmi pre zahraničné organizácie slúžiace všeobecnému záujmu

Komisia sa rozhodla obrátiť na Súdny dvor Európskej únie v súvislosti s francúzskym daňovým systémom, pokiaľ ide o dary realizované v prospech organizácií sledujúcich ciele všeobecného záujmu, ktoré majú sídlo v inom členskom štáte EÚ alebo EHP.

Francúzsko stanovuje oslobodenie od registračnej dane (dane z bezodplatne nadobudnutého majetku) v prípade majetku, ktorý bol odkázaný, a darov, ktoré boli realizované v prospech verejných organizácií alebo verejnoprospešných organizácií, najmä dobročinného typu, pôsobiacich vo Francúzsku. Ide o verejné alebo verejnoprospešné zariadenia, ktorých zdroje sa prideľujú výlučne na vedecké, kultúrne či umelecké práce, pre kultúrne združenia a podobne, a ktoré vykonávajú svoje aktivity na francúzskom území.

(Ďalšie informácie: IP/14/808 – E. Traynor – Tel. +32 229 21548 – Mobil +32 498 98 3871)

 1. Zdaňovanie: Komisia podáva na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti PORTUGALSKU vo veci pravidiel týkajúcich sa spotrebnej dani z cigariet

Európska komisia rozhodla o podaní návrhu na začatie konania proti Portugalsku na Európsky súdny dvor z dôvodu nezavedenia zmien pravidiel týkajúcich sa spotrebnej dani z predaja cigariet. V Portugalsku je predaj cigariet časovo obmedzený kolkom na balení. Označenia výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani sa v Portugalsku pravidelne menia a s novým označením sa často zavádza nová sadzba dane. Cigarety je možné predávať najneskôr do konca 3 mesiaca po konci roka, v ktorom boli uvoľnené na spotrebu.

Podľa pravidiel EÚ (smernica 2008/118/ES) musí byť spotrebná daň na tabakové výrobky účtovaná podľa sadzby, ktorá je platná k dátumu, kedy boli tabakové výrobky uvoľnené na spotrebu. V rámci právnych predpisov EÚ neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré by členským štátom umožnilo zaviesť prirážku k sadzbe dane platnej k dátumu uvoľnenia, ani žiadne ustanovenie, ktoré by členským štátom umožnilo obmedziť distribúciu tabakových výrobkov z daňových dôvodov.

(Ďalšie informácie: IP/14/809 – E. Traynor – Tel.: +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Komisia podáva na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti PORTUGALSKU vo veci čistenia odpadových vôd

Európska komisia podáva na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti Portugalsku z dôvodu jeho neschopnosti zaistiť primerané čistenie odpadových vôd z malých aglomerácií. Nedostatočné množstvo systémov na zachytávanie a čistenie odpadových vôd, ktoré sa podľa právnych predpisov EÚ pre malé aglomerácie vyžadujú od roku 2005, predstavuje riziko pre ľudské zdravie, vnútrozemské vody a pre morské prostredie. Napriek uspokojivému napredovaniu v tejto veci od odoslania odôvodneného stanoviska Komisie Portugalsku v roku 2009 viedli súčasné významné nedostatky Komisiu na základe odporúčania komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika k postúpeniu prípadu Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Ďalšie informácie: IP/14/815 – J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Zdaňovanie: Komisia podáva na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti SPOJENÉMU KRÁĽOVSTVU z dôvodu nezaistenia súladu s pravidlami EÚ týkajúcimi sa označených pohonných hmôt

Európska komisia prijala rozhodnutie podať na Európsky súdny dvor návrh na začatie konania proti Spojenému kráľovstvu z dôvodu nesprávneho uplatňovania pravidiel týkajúcich sa daňového označovania pohonných hmôt.

Na základe pravidiel EÚ musia byť pohonné hmoty, na ktoré sa môže vzťahovať nižšia sadzba dane, farebne odlíšené. Pohonné hmoty zaťažené nižšou daňou sa môžu napríklad používať v rybárskych plavidlách, no v súkromných plavidlách používaných na rekreačné účely sa musia používať pohonné hmoty, na ktoré sa vzťahuje štandardná sadzba dane.

Aktuálne platné právne predpisy Spojeného kráľovstva nevyžadujú od distribútorov pohonných hmôt používanie dvoch nádrží na oddelené skladovanie označených pohonných hmôt podliehajúcich nižšej sadzbe dane a pohonných hmôt podliehajúcich štandardnej sadzbe dane. Vlastníci súkromných plavidiel používaných na rekreačné účely sa tak často ocitajú v situácii, kedy si môžu kúpiť iba označené pohonné hmoty. Majitelia súkromných plavidiel používaných na rekreačné účely tak nie vždy platia daň v správnej výške, ak nakupujú pohonné hmoty určené pre rybárske plavidlá. Takýto stav je v rozpore s pravidlami EÚ týkajúcimi sa spotrebnej dane a vlastníci súkromných plavidiel používaných na rekreačné účely sú vystavení riziku uvalenia vysokých pokút v prípade kontroly miestnymi úradmi pri plavbe do iného členského štátu.

(Ďalšie informácie: IP/14/810 – E. Traynor – Tel.: +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Odôvodnené stanoviská

 1. Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti: Komisia vyzýva 12 členských štátov na oznámenie úplného vykonania pravidiel poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Európska komisia dnes poslala Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, Nemecku, Estónsku, Grécku, Fínsku, Francúzsku, Írsku, Luxembursku, Poľsku, a Spojenému kráľovstvu formálnu žiadosť o oznámenie úplného vykonania smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (2011/24/EÚ). V tejto smernici sa objasňujú práva pacientov, ktoré im umožňujú využívať zdravotnú starostlivosti v inom členskom štáte a nárokovať si príslušnú finančnú náhradu v domovskom štáte. V tejto smernici sa tiež vyžaduje, aby systémy zdravotnej starostlivosti a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytovali pacientom informácie, na základe ktorých sa budú môcť rozhodnúť využiť zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte. Smernica bola čiastočne vykonaná v Belgicku, Bulharsku, Nemecku, Estónsku, Grécku, Francúzsku, Rakúsku, Poľsku, Fínsku a v Spojenom kráľovstve, niektoré jej ustanovenia ale pravdepodobne stále neboli vykonané. Zatiaľ napríklad neboli zrozumiteľne vykonané pravidlá smernice týkajúce sa finančnej náhrady za zdravotnú starostlivosť využitú v zahraničí, ani ustanovenia týkajúce sa povinnosti národných kontaktných miest vzájomne si pomáhať pri vysvetľovaní údajov na faktúrach. Írsko a Luxembursko neoznámili žiadne opatrenia, ktorých cieľom je vykonať túto smernicu.

Uvedené členské štáty doteraz nezapracovali alebo iba čiastočne zapracovali túto smernicu do svojho vnútroštátneho práva, a to napriek tomu, že ju mali zapracovať do 25. októbra 2013. Tieto krajiny majú na informovanie Komisie o opatreniach prijatých za účelom transpozície smernice 2011/24/EÚ dva mesiace. Neoznámenie primeraných opatrení môže viesť Komisiu k postúpeniu takýchto prípadov na Súdny dvor EÚ.

(Ďalšie informácie: F. Vincent – Tel.: +32 229 87166 – Mobil: +32 498 98 7166)

 1. Lekárske predpisy: Štyri členské štáty boli vyzvané, aby oznámili vykonanie pravidiel týkajúcich sa uznávania predpisov vydaných v inom členskom štáte

Európska komisia dnes poslala Belgicku, Írsku, Luxembursku a Portugalsku formálnu žiadosť, aby zaistili úplné vykonanie smernice určujúcej opatrenia, ktoré majú zjednodušiť cezhraničné uznávanie lekárskych predpisov (2012/52/EÚ). Cieľom tejto smernice je umožniť lekárnikom jednoduchšiu orientáciu v lekárskych predpisoch vystavených v inom členskom štáte a jednoduchšie vydávanie liekov na základe predpisov vystavených v inom členskom štáte pacientom, ktorí si uplatňujú svoje právo na využívanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Podľa tejto smernice musia členské štáty EÚ zaistiť, aby mali predpisy určené na použitie v inom členskom štáte určitý počet prvkov, ktoré sú stanovené v prílohe k smernici.

Uvedené členské štáty doteraz nezapracovali túto smernicu do svojho vnútroštátneho práva, a to napriek tomu, že ju mali zapracovať do 25. októbra 2013. Krajiny majú na informovanie Komisie o opatreniach prijatých na účely vykonania smernice 2012/52/EÚ dva mesiace. Neoznámenie primeraných opatrení môže viesť Komisiu k postúpeniu týchto prípadov Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Ďalšie informácie: F. Vincent – Tel.: +32 229 87166 – Mobil: +32 498 98 7166)

 1. Komisia žiada od BULHARSKA, GRÉCKA a SLOVINSKA, aby zaistili elektronickú výmenu informácií o rybnom hospodárstve s ostatnými členskými štátmi

Komisia poslala Bulharsku, Grécku a Slovinsku formálnu žiadosť o zaistenie úplného súladu s nariadením EÚ o kontrole rybolovu, konkrétne s povinnosťou zaistiť priamu elektronickú výmenu relevantných informácií o rybnom hospodárstve s ostatnými členskými štátmi.

Členské štáty musia navrhnúť potrebné systémy, ktoré im umožnia elektronickú výmenu údajov o rybnom hospodárstve. Absencia takéhoto systému môže znemožniť plavidlám iných členských štátov uplatniť si svoje právo na rybolov v týchto troch krajinách a právo na kotvenie a predaj rýb v ich teritóriu. Rovnako platí, že rybárskym plavidlám s bulharskou, gréckou alebo slovinskou vlajkou nemusí byť umožnený rybolov mimo vlastných vôd ani vylodenie alebo predaj rýb v ostatných krajinách EÚ.

V rámci systému by sa mali vymieňať informácie, ako sú napríklad údaje zo systému monitorovania plavidiel, informácie z rybárskeho denníka, hlásenia o vylodení a ďalšie hlásenia. Tieto požiadavky sú od 1. januára 2010 záväzné pre všetky členské štáty. Úplné a správne uplatňovanie európskych pravidiel rybolovu je pre Komisiu prioritou a jeho cieľom je zaistiť udržateľné rybolovné postupy.

Ak Komisia nedostane v priebehu dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže vec postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Ďalšie informácie: H. Banner – Tel.: +32 229 52407 – Mobil: +32 460 75 2407)

 1. Autorské právo: Komisia žiada FRANCÚZSKO, POĽSKO a RUMUNSKO o uplatňovanie pravidiel EÚ

Európska komisia dnes požiadala Francúzsko, Poľsko a Rumunsko o úplné vykonávanie smernice 2011/77/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 27. septembra 2011, ktorou sa mení smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv. Smernica predlžuje lehotu ochrany interpretov a zvukových nahrávok z 50 na 70 rokov a obsahuje sprievodné opatrenia, ako sú napríklad klauzuly „use it or lose it“, ktoré musia byť teraz súčasťou zmlúv medzi interpretmi a príslušnými nahrávacími spoločnosťami. Konečný termín na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva bol 1. november 2013. Francúzsko, Poľsko a Rumunsko ale zatiaľ Komisiu neinformovali o vykonávacích opatreniach. Žiadosť Komisie sa mení na odôvodnené stanovisko, čo je druhá fáza konaní EÚ vo veci porušenia povinností. Ak nebudú v priebehu dvoch mesiacov oznámené žiadne opatrenia, Komisia sa môže rozhodnúť postúpiť prípady Francúzska, Poľska a Rumunska na Súdny dvor EÚ. Ďalšie informácie o lehote ochrany.

(Ďalšie informácie: C. Hughes – Tel.: +32 2 296 44 50 – Mobil: +32 498 964450)

 1. Cestná doprava: Komisia žiada ÍRSKO, PORTUGALSKO, SLOVINSKO a SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO o vykonanie pravidiel EÚ týkajúcich sa cestných poplatkov pre nákladné vozidlá

Európska komisia požiadala Írsko, Portugalsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo o prijatie nevyhnutných opatrení, ktoré zaistia správne uplatňovanie tzv. smernice európskej diaľničnej známke (smernica (EÚ) č. 2011/76). Táto smernica rozširuje pôsobnosť európskej smernice o spoplatnení cestnej dopravy z ciest, ktoré sú súčasťou transeurópskej dopravnej siete, na všetky cestné komunikácie v Európe. Smernica tiež umožňuje členským štátom účtovať nákladným vozidlám okrem poplatkov za náklady na infraštruktúru (výstavba, údržba a prevádzka cestnej infraštruktúry) aj „externé náklady“, napríklad znečistenie a hluk. Nejednotné vykonávanie v rámci EÚ môže viesť k právnej neistote dopravcov. Právne predpisy mali byť v platnosti od 13. októbra 2013. Ak Írsko, Portugalsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo uspokojivo nezareagujú, Komisia môže postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru EÚ. Komisia začala konanie voči Írsku, Portugalsku, Slovinsku a Spojenému kráľovstvu v tejto veci v novembri 2013 a momentálne posiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konaní EÚ vo veci porušenia povinností). Írsko, Portugalsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo majú na doručenie odpovede Komisii dva mesiace.

(Ďalšie informácie: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 –- Mobil: +32 498 98 7638)

 • Životné prostredie: Komisia žiada BULHARSKO a LOTYŠSKO o prijatie opatrení v súvislosti so znečistením ovzdušia

Európska komisia žiada Bulharsko a Lotyšsko o zaistenie lepšej ochrany občanov pred znečistením ovzdušia jemnými prachovými časticami (PM10). Tieto drobné častice môžu spôsobiť astmu, srdcovocievne problémy, rakovinu pľúc a predčasnú smrť. Častice pochádzajú z emisií pochádzajúcich z priemyselnej výroby, dopravy a domácich vykurovacích systémov. Podľa právnych predpisov EÚ musia členské štáty obmedziť vystavenie občanov týmto časticiam. Občania vo všetkých 6 zónach a aglomeráciách v Bulharsku (AG Sofia, AG Plovdiv, AG Varna, sever, juhozápad a juhovýchod) boli vystavení nadmerným úrovniam PM10 prinajmenšom od roku 2007. V Lotyšsku ide o jednu oblasť: Riga, kde prekročené limity siahajú späť do roku 2007. Komisia zastáva názor, že oba členské štáty zlyhali pri prijímaní potrebných opatrení, ktoré mali byť na účely ochrany zdravia občanov uvedené do praxe od roku 2007, a žiada ich o urýchlené prijatie takých účinných opatrení, ktoré v čo najkratšom čase zaistia požadovaný súlad. Dnešný krok v podobe odôvodneného stanoviska nasleduje po dodatočných formálnych výzvach, ktoré boli Bulharsku aj Lotyšsku odoslané v januári 2013 (pozri IP/13/47). Ak sa Bulharsku a Lotyšsku nepodarí prijať vhodné opatrenia, Komisia môže postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Ďalšie informácie: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Komisia vyzýva ŠPANIELSKO a SLOVINSKO, aby vykonali pravidlá, ktoré občanom zaistia právo na tlmočenie a preklad v trestnom konaní

Európska komisia je znepokojená tým, že Španielsko a Slovinsko neprijali dostatočné opatrenia na účely vykonania smernice 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní. Obe krajiny boli skontaktované v máji tohto roku s cieľom overiť stav pripravovaných právnych aktov. Táto smernica mala byť vykonaná do 27. októbra 2013.

Hoci proces prijímania právnych aktov napreduje, návrh právneho predpisu o preklade je sa v oboch krajinách ešte len prerokúva.

(Ďalšie informácie: J. Salsby – Tel.: +32 2 297 24 59)

 1. Komisia žiada TALIANSKO a ŠPANIELSKO o prijatie platných plánov riadenia rybárstva v Stredozemnom mori

Komisia poslala Taliansku a Španielsku formálnu žiadosť o zaistenie súladu s pravidlami EÚ upravujúcimi rybolov v Stredomorí. Podľa nariadenia pre Stredomorie musia členské štáty prijať vnútroštátne plány riadenia rybolovu pomocou vlečných sietí, záťahových sietí ovládaných z lode, pobrežných záťahových sietí, obchvatných sietí a dredžov vo svojich pobrežných vodách.

Tieto plány riadenia mali byť prijaté do 31. decembra 2007. V rozpore s požiadavkami nariadenia Taliansko a Španielsko stále neprijali platné plány riadenia rybolovu vykonávaného pomocou dredžov. Povinné vnútroštátne plány sú veľmi dôležité nástroje, ktoré majú zaistiť udržateľné využívanie rybolovných zdrojov v Stredomorí, kde sa tradične neuplatňuje riadenie rybolovu založené na kvótach.

Ak Komisia nedostane v priebehu dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže prípady Talianska a Španielska postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Ďalšie informácie: H. Banner – Tel.: +32 229 52407 – Mobil: +32 460 75 2407)

 1. Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave: Komisia žiada TALIANSKO a POĽSKO o zaistenie presadzovania pravidiel

Európska komisia požiadala Taliansko a Poľsko, aby prijali nevyhnutné opatrenia zaisťujúce správne uplatňovanie práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (nariadenie (EÚ) č. 181/2011). Vnútroštátne orgány, ktoré obe krajiny poverili dohľadom nad účinným uplatňovaním pravidiel, nedokážu pravidlá vzhľadom na svoj súčasný stav účinne presadzovať. Tieto dva členské štáty nestanovili žiadny systém pokút, ktorý by zaistil úplné dodržiavanie nariadenia. Okrem toho neposlali zoznam autobusových staníc, kde majú cestujúci so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou k dispozícii potrebnú pomoc. Nariadenie ustanovuje práva cestujúcich v autobusovej alebo autokarovej doprave v Európskej únii a do platnosti vstúpilo 1. marca 2013. Povinnosť dokončiť uvedené úlohy vyplývala členským štátom z právnych predpisov. Žiadosti boli poslané vo forme odôvodneného stanoviska v súlade s postupmi EÚ vo veci porušení. Taliansko a Poľsko majú dva mesiace na informovanie Komisie o opatreniach, ktoré majú zaistiť správne vykonanie nariadenia, v opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadov Talianska a Poľska Súdnemu dvoru EÚ.

(Ďalšie informácie: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 –- Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Železničná doprava: Komisia žiada LUXEMBURSKO a LITVU o úplné vykonanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa bezpečnosti železníc

Európska komisia požiadala Litvu a Luxembursko, aby zosúladili všetky svoje vnútroštátne pravidlá so smernicou 2004/49/ES za účelom zaistenia jednotných vysokých úrovní bezpečnosti na všetkých železničných sieťach EÚ. V Litve aj v Luxembursku sa to zvlášť týka nezávislosti vyšetrujúceho orgánu. V Luxembursku sa táto požiadavka navyše týka systémov riadenia bezpečnosti, platnosti bezpečnostných certifikátov a nezávislosti, úloh a rozhodovacích procesov úradu pre bezpečnosť. Cieľom právnych predpisov EÚ je vypracovať spoločný prístup k bezpečnosti železníc, a to hlavne stanovením požiadaviek na bezpečnosť železničného systému vrátane požiadaviek: na bezpečné riadenie infraštruktúry a dopravy, na úlohy a zodpovednosti železničných podnikov a správcov infraštruktúry a na ich vzájomnú spoluprácu, na spoločný bezpečnostný regulačný rámec, na reguláciu, riadenie a dohľad nad bezpečnosťou a na nezávislé vyšetrovanie nehôd. Právne predpisy mali byť v platnosti od 30. apríla 2006. Ak Litva a Luxembursko uspokojivo nezareagujú, Komisia môže postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru EÚ. Komisia začala konanie voči Litve a Luxembursku v tejto veci v septembri 2013 a momentálne posiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konaní EÚ vo veci porušenia povinností). Obe krajiny majú na odpoveď Komisii dva mesiace.

(Ďalšie informácie: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 –- Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Voľný pohyb: Komisia žiada RAKÚSKO o dodržiavanie pravidiel EÚ v lyžiarskych školách

Európska komisia dnes požiadala, aby Rakúsko dodržiavalo pravidlá EÚ vzťahujúce sa na voľný pohyb pracovníkov, slobodu usadiť sa a na slobodu poskytovať služby podľa článkov 45, 49 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V rozpore s právom EÚ môžu lyžiarske školy v rakúskej spolkovej republike Tirolsko legálne zakázať lyžiarskym inštruktorom z iných členských štátov učiť žiakov, ktorí žijú v Tirolsku alebo z neho pochádzajú. Títo inštruktori môžu učiť lyžovať iba žiakov pochádzajúcich z iných členských štátov. V rozpore s právom EÚ a judikatúrou Súdneho dvora EÚ regionálne právne predpisy vzťahujúce sa na lyžiarske školy v spolkovej republike Štajersko za každých okolností požadujú komplexnú alpskú kvalifikáciu lyžiarskeho inštruktora a z toho dôvodu v prípade osôb s inou odbornou kvalifikáciou, akou je napríklad „Telemark ski instructor“, „adaptive ski instructor“ alebo „Nordic ski instructor“, pochádzajúcich z iných členských štátov EÚ neuznávajú ich kvalifikáciu a neposkytujú im v danej spolkovej republike ani len čiastočný prístup k danej profesii. Keďže Rakúsko stále v dvoch predmetných spolkových republikách nezrušilo tieto obmedzenia, Komisia žiada Rakúsko formou odôvodneného stanoviska, aby prijalo príslušné opatrenia na zaistenie úplného súladu s pravidlami EÚ. Ak rakúske úrady v priebehu dvoch mesiacov uspokojivo nezareagujú, Komisia môže postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru EÚ. Ďalšie informácie: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(Ďalšie informácie: C. Hughes – Tel.: +32 2 296 44 50 – Mobil: +32 498 964450)

 1. Verejné obstarávanie: Komisia žiada RAKÚSKO o uplatňovanie pravidiel EÚ

Európska komisia dnes požiadala Rakúsko, aby dodržiavalo pravidlá EÚ vzťahujúce sa na verejné obstarávanie, ktoré sa týkajú tlače rôznych oficiálnych dokladov a dokumentov. Komisia tiež Rakúsko požiadala o úpravu príslušných častí svojich právnych ustanovení, ktoré ukladajú spolkovým orgánom povinnosť priamo zadávať zákazky na zabezpečenú tlač určitých dokladov a dokumentov rakúskemu orgánu poverenému zabezpečenou tlačou. Od roku 2000 rakúski verejní obstarávatelia priamo zadávajú zákazky na tlač niekoľkých oficiálnych dokladov vrátane pasov a vodičských preukazov súkromnému podniku Österreichische Staatsdruckerei. Sektor týchto služieb neotvorili celoeurópskej konkurencii zavedením postupu verejného obstarávania. Rakúsku sa nepodarilo uviesť dostatočné dôvody, prečo by sa tlač týchto dokladov nemala riadiť pravidlami celoeurópskej hospodárskej súťaže, vďaka ktorej by rakúski občania za svoje peniaze mohli využívať služby s najvyššou hodnotou za vynaložené náklady. Európska komisia preto zastáva názor, že sa Rakúsku nepodarilo splniť svoje záväzky vyplývajúce z európskych pravidiel verejného obstarávania, a to najmä zo smernice 2004/18/ES. Žiadosť Komisie sa mení na odôvodnené stanovisko, čo je druhá fáza v konaniach vo veci porušenia povinností. Ak nebudú v priebehu dvoch mesiacov oznámené žiadne opatrenia, ktoré povedú k ukončeniu porušovania práva EÚ, Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadu Rakúska Súdnemu dvoru EÚ. Ďalšie informácie o verejnom obstarávaní.

(Ďalšie informácie: C. Hughes – Tel.: +32 2 296 44 50 – Mobil: +32 498 964450)

 1. Komisia žiada BELGICKO o vyššiu transparentnosť vo financovaní železníc

Európska komisia formálne požiadala Belgicko, aby bolo pri používaní verejných finančných prostriedkov na služby železničnej dopravy úplne transparentné tak, ako to vyžaduje smernica 2012/34/EÚ. Vedenie transparentných účtov predstavuje jediný spôsob identifikácie vynakladania verejných finančných prostriedkov a overenia, či sa nepoužívajú na iné ako stanovené účely. Pri súčasnej nedostatočnej transparentnosti sa nedá vylúčiť, že sa verejné finančné prostriedky vyplácané v rámci záväzku verejnej služby za služby prepravy cestujúcich nepoužívajú na krížové dotovanie iných prepravných služieb. Tento stav je v rozpore s existujúcimi pravidlami EÚ, ktorých úlohou je vytvoriť účinný, zdravý a konkurencieschopný európsky vnútorný trh pre železničnú dopravu s rovnakými podmienkami pre všetkých poskytovateľov dopravných služieb. Ak Komisia nedostane v priebehu dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže vec postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Ďalšie informácie: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 –- Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Posilnenie práv spotrebiteľov: Komisia vyzýva BULHARSKO na vykonanie novej smernice EÚ

Európska komisia je znepokojená tým, že Bulharsko stále netransponovalo smernicu o právach spotrebiteľov (MEMO/13/1144) do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Termín na dokončenie transpozície smernice bol 13. decembra 2013 a vnútroštátne zákony mali vstúpiť do platnosti 13. júna 2014. Smernica o právach spotrebiteľov obsahuje súbor dôležitých práv, ktoré zlepšili ochranu spotrebiteľov v rámci EÚ. Patria medzi ne lepšia cenová transparentnosť, zákaz poplatkov za používanie kreditných kariet a horúcich liniek a zákaz používania vopred začiarknutých políčok na internete (napríklad pri nákupe leteniek), ako aj predĺženie obdobia (zo 7 na 14 dní), počas ktorého môže spotrebiteľ odstúpiť od nákupu (pozri prehľad práv spotrebiteľov). Tieto práva nebudú mať ale z pohľadu spotrebiteľov žiadny význam, pokiaľ ich členské štáty nezavedú do svojich vnútroštátnych zákonov a neuvedú ich do platnosti. Ich vykonanie je ešte dôležitejšie v krajinách, v ktorých je podľa najnovšieho porovnávacieho spotrebiteľského prehľadu nízke povedomie o právach spotrebiteľov. Bulharsko patrí medzi osem krajín EÚ s nízkym povedomím o právach spotrebiteľov. Komisia preto uskutočňuje kampaň na zlepšenie povedomia spotrebiteľov o ich právach (MEMO/14/191).

(Ďalšie informácie: J. Salsby – Tel.: +32 2 297 24 59)

 1. Zdaňovanie: Komisia žiada CYPRUS o prijatie daňových pravidiel, ktoré budú zohľadňovať pristúpenie Chorvátska k EÚ

Komisia formálne požiadala Cyprus o vykonanie úprav určitých daňových pravidiel EÚ, ktoré zohľadňujú pristúpenie Chorvátska k EÚ. Smernica 2013/13/EÚ prispôsobuje určité daňové smernice tak, aby odrážali pristúpenie Chorvátska. Prispôsobené právne predpisy zahŕňajú smernicu o materských a dcérskych spoločnostiach, smernicu o cezhraničných zlúčeniach a splynutiach kapitálových spoločností a smernicu o výplatách úrokov a licenčných poplatkov. Cieľom všetkých týchto smerníc je zabrániť dvojitému zdaneniu v rámci jednotného trhu. Členské štáty boli povinné vykonať tieto zmeny do dátumu vstupu Chorvátska do EÚ 1. júla 2013. Cyprus však zatiaľ neinformoval Komisiu o žiadnych prijatých opatreniach v tejto súvislosti. Žiadosť má formu odôvodneného stanoviska. Ak Komisia nedostane v priebehu dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže vec postúpiť Súdnemu dvoru EÚ. (Ref.: 2013/0346)

(Ďalšie informácie: E. Traynor – Tel.: +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Životné prostredie: Komisia vyzýva NEMECKO, aby prijalo ďalšie opatrenia proti znečisteniu vody dusičnanmi

Európska komisia vyzýva Nemecko, aby prijalo účinnejšie opatrenia v boji proti znečisteniu vôd spôsobenému dusičnanmi. Posledné údaje odoslané Nemeckom v roku 2012 poukázali na zhoršujúce sa problémy so znečistením podzemných a povrchových vôd dusičnanmi vrátane eutrofizácie pobrežných a morských vôd, a to hlavne v Baltskom mori. Napriek zhoršujúcim sa trendom Nemecko neprijalo dostatočné dodatočné opatrenia na zníženie znečistenia dusičnanmi a jeho predchádzanie, ktoré by boli v súlade s právnymi predpismi EÚ. Dusičnany sú dôležité pre rast rastlín a bežne sa používajú ako hnojivá, ich nadmerné používanie však môže viesť k znečisteniu sladkých vôd a morského prostredia podporou rastu rias, ktoré dusia ostatný život. Tento proces je známy ako eutrofizácia. Odstraňovanie nadmerného množstva dusičnanov z pitnej vody je tiež veľmi nákladný proces. Jedným z odporúčaní komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika, ktoré sú určené pre Komisiu, je poslanie odôvodneného stanoviska Nemecku s výzvou na zaistenie súladu s právnymi predpismi EÚ uplatňovanými v tejto oblasti. Ak sa súlad nepodarí docieliť v priebehu dvoch mesiacov, Komisia môže postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru EÚ.

(Ďalšie informácie: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Komisia žiada ŠPANIELSKO, aby odstránilo nerovnaké zaobchádzanie s poskytovateľmi školskej dopravy v autonómnom spoločenstve Kastília-León.

Európska komisia formálne požiadala Španielsko o zmenu právnych predpisov autonómneho spoločenstva Kastília-León týkajúcich sa poskytovania dopravy školskými autobusmi. Na základe existujúcich právnych predpisov sú pri vyhlásení výberových konaní na poskytovanie školskej dopravy zvýhodňovaní poskytovatelia, ktorí už poskytujú všeobecné služby verejnej autobusovej dopravy. Takéto zvýhodnenie je jasným porušením princípu nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania so všetkými uchádzačmi zapojenými do výberového konania a je v rozpore so smernicou 2004/18/ES o verejnom obstarávaní a s nariadením (ES) č. 1370/07 o záväzku verejnej služby v oblasti pozemnej dopravy. Kritériom na udelenie zákazky má byť buď ekonomicky najvýhodnejšia ponuka alebo najnižšia cena, a to bez ohľadu na iné aktuálne platné zmluvy o poskytovaní dopravných služieb. Ak nedôjde k úprave právnych predpisov v priebehu dvoch mesiacov, Komisia môže vec postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Ďalšie informácie: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada FÍNSKO o zavedenie pravidiel obmedzujúcich používanie nebezpečných látok a pravidiel týkajúcich sa obalových odpadov a o zmenu pravidiel týkajúcich sa vody na kúpanie

Európska komisia posiela Fínsku tri odôvodnené stanoviská týkajúce sa právnych predpisov vzťahujúcich sa na životné prostredie. Prvé odôvodnené stanovisko obsahuje výzvu, aby Fínsko poslalo podrobnosti o transpozícii právnych predpisov EÚ týkajúcich sa obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (smernica RoHS) do svojho vnútroštátneho práva. Keď sa Fínsku nepodarilo dodržať pôvodný termín 2. januára 2013, Komisia poslala 21. marca 2013 formálnu výzvu. Keďže stále nedošlo k náprave nedostatkov, Komisia posiela odôvodnené stanovisko. Druhé odôvodnené stanovisko sa týka obalových odpadov. Členské štáty mali do 13. septembra 2013 informovať Komisiu o krokoch, ktoré prijali s cieľom transponovať revidovanú smernicu o obaloch do vnútroštátnych právnych predpisov. Revidovaná verzia rozširuje pôsobnosť pôvodnej smernice, vysvetľuje, čo sa považuje za obal a čo nie, a jej cieľom je znížiť množstvo obalového odpadu v rámci celej EÚ. Tretie odôvodnené stanovisko sa týka právnych predpisov vzťahujúcich sa na vodu na kúpanie. Fínske právne predpisy primárne definujú pláže podľa počtu ich návštevníkov v priebehu jedného dňa a nezohľadňujú ďalšie kritériá požadované právnymi predpismi EÚ, akým je napríklad dostupná infraštruktúra. Podľa právnych predpisov EÚ je počet kúpajúcich sa jedným kritériom, ktoré je ale nutné doplniť o ďalšie kritériá, akým je napríklad dostupnosť infraštruktúry. Komisia zastáva názor, že právne predpisy platné vo Fínsku nie sú v súlade s rozsahom predmetných právnych predpisov EÚ a existuje riziko, že občanom nebude poskytnutá adekvátna úroveň ochrany. Komisia preto žiada Fínsko, aby uviedlo svoje právne predpisy vzťahujúce sa na kúpanie do súladu s európskymi normami. Ak Fínsko neprijme v priebehu dvoch mesiacov potrebné opatrenia, Komisia môže prípady postúpiť Súdnemu dvoru EÚ. V prípade smernice RoHS môžu byť uložené finančné pokuty.

(Ďalšie informácie: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Dane: DPH na športové podujatia vo FRANCÚZSKU

Komisia žiada Francúzsko, aby zo vstupeniek na športové zápasy a iné športové podujatia, ktoré nepodliehajú dani z predstavení, vyberalo DPH.

V súlade so smernicou o DPH by totiž vstupné na športové podujatia malo za normálnych okolností podliehať dani z pridanej hodnoty. Vo Francúzsku je však vstupné na športové podujatia úplne oslobodené od DPH.

Hoci cieľom smernice o DPH je harmonizácia tejto dane pre riadne fungovanie vnútorného trhu, umožňuje členským štátom derogačným a prechodným spôsobom zachovať niektoré oslobodenia od dane, ktoré existovali k 1. januáru 1978, a to za podmienok, ktoré existovali k tomu istému dátumu. Je to prípad oslobodenia od DPH, ktoré Francúzsko uplatňovalo pri športových podujatiach podliehajúcich dani z predstavení. Medzičasom Francúzsko zaviedlo pre magistráty možnosť oslobodiť športové podujatia organizované na ich území od dane z predstavení, čo niektoré magistráty aj urobili. Komisia sa domnieva, že v tomto prípade už oslobodenie od DPH nie je namieste.

Žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď v lehote dvoch mesiacov, môže rozhodnúť o predložení tejto záležitosti Súdnemu dvoru Európskej únie. (Ref.: 2012/4194)

(Podrobnejšie informácie: E. Traynor – Tel. +32 229 21548 – Mobil +32 498 98 3871)

 1. Útvary Komisia žiadajú MAĎARSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ pokiaľ ide o platby mobilným telefónom

Európska komisia dnes požiadala Maďarsko, aby dodržiavalo pravidlá EÚ o slobode usadiť sa a slobode poskytovať služby (články 49 a 56 ZFEÚ a články 15 a 16 smernice 2006/123/ES), pokiaľ ide o platby mobilným telefónom. Podľa zákona z roku 2011 organizácii vnútroštátnych platieb mobilným telefónom má štátna spoločnosť National Mobile Payment Ltd. výhradné právo prevádzkovať vnútroštátny systém platieb mobilným telefónom – platformu, ktorú budú poskytovatelia služieb nútení využívať pri poskytovaní sprostredkovateľských služieb spojených s platbami mobilným telefónom za niektoré verejné služby (napr. verejné parkovanie). Toto nové výhradné právo zbytočne a výraze obmedzuje prístup na trh, ktorý bol predtým úplne otvorený pre hospodársku súťaž, čo poškodzuje súčasných a odrádza budúcich investorov, a to bez zodpovedajúceho odôvodnenia. Komisia formou odôvodneného stanoviska (druhá fáza konania EÚ vo veci porušenia povinností) Maďarsko žiada, aby prijalo opatrenia s cieľom dosiahnuť úplný súlad s pravidlami EÚ. Ak maďarské orgány do dvoch mesiacov nezašlú uspokojivú odpoveď, Komisia môže túto záležitosť postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

(ďalšie informácie: C. Hughes – Tel.: +32 2 296 44 50 – Mobil: +32 498 964450)

 1. Sociálne zabezpečenie: Komisia žiada ÍRSKO o vyplácanie príspevkov na opatrovanie osobám poisteným v Írsku aj v prípade, že majú pobyt v inom členskom štáte

Európska komisia požiadala Írsko, aby umožnilo osobám, ktoré majú podľa írskeho zákona o sociálnom zabezpečení nárok na príspevok a opatrovanie, tento príspevok čerpať, aj keď majú pobyt v inom členskom štáte.

Príspevok na opatrovanie sa vypláca osobám s nízkymi príjmami, ktorí sa starajú o ľudí vyžadujúcich starostlivosť z dôvodu veku, zdravotného postihnutia alebo choroby (vrátane duševnej choroby). Jednou z požiadaviek na uplatnenie tohto nároku je, aby mal poberateľ príspevku pobyt v Írsku. Odmietnutím vyplácania tohto príspevku osobám, ktoré žijú v iných členských štátoch, ale platia si odvody na sociálne zabezpečenie v Írsku, porušuje Írsko pravidlá EÚ vzťahujúce sa na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia.

Žiadosť sa v rámci postupov EÚ v prípade porušení mení na odôvodnené stanovisko. Írsko má teraz dva mesiace na to, aby informovalo Komisiu o opatreniach, ktoré prijalo za účelom úplného vykonania predpisov EÚ. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru EÚ.

(Ďalšie informácie: J. Todd – Tel.: +32 229 94107 – Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Kvóty na mlieko: Komisia žiada TALIANSKO, aby od talianskych výrobcov mlieka vybralo splatné poplatky za prekročenie kvót

Komisia vstúpila do novej fázy súdneho konania vedeného voči Taliansku v súvislosti so slabým vymáhaním splatných poplatkov od výrobcov mlieka, ktorí prekročili svoje výrobné kvóty počas rokov 1995 až 2009 (pozri IP/13/577).

Z celkovej sumy 2,265 miliardy eur doteraz nebolo zinkasovaných 1,395 miliardy eur. Významnosť neuhradenej sumy ukazuje, že talianske orgány neprijali alebo nezaviedli dostatočné opatrenia na zabezpečenie zaplatenia súm splatných dlžnými výrobcami.

Neschopnosť Talianska zabezpečiť efektívne vymáhanie týchto poplatkov ohrozuje snahu vynakladanú na európskej úrovni s cieľom stabilizovať trh s mliečnymi výrobkami a narúša hospodársku súťaž medzi ostatnými európskymi a talianskymi výrobcami, ktorí dodržali výrobné kvóty, alebo ktorí zaplatili poplatky v prípade prekročenia limitu. Navyše by táto suma mala byť pripísaná k rozpočtu Talianska, aby talianski daňoví poplatníci neutrpeli ujmu.

Po odoslaní výzvy listom dňa 20. júna 2013 nastupuje druhá fáza konania vo veci porušenia povinností, ktorou je vydanie odôvodneného stanoviska. V prípade, ak Taliansko nedoručí uspokojivú odpoveď v lehote dvoch mesiacov, Komisia môže požiadať Súdny dvor Európskej únie o konštatovanie, že Taliansko nesplnilo svoje záväzky.

(Ďalšie informácie: R. Waite – Tel. +32 229 61404 – Mobil +32 498 96 1404)

 1. Telekomunikácie: Komisia vyzýva TALIANSKO, aby zaviedlo spravodlivé a transparentné správne poplatky na odstránenie prekážok pri vstupe malých a stredných podnikov na trh

Komisia dnes formálne požiadala Taliansko, aby do vnútroštátnych právnych predpisov úplne zaviedlo autorizačnú smernicu vzťahujúcu sa na správne poplatky, ktorým podliehajú telekomunikační operátori. Smernica sa týka kritérií na uplatňovanie správnych poplatkov, ktoré by mohli tvoriť prekážky pri vstupe na trh, pretože majú na malých sieťových operátorov nerovnaký vplyv. V talianskych pravidlách nie je navyše zavedený záväzok transparentnosti, z ktorého vyplýva povinnosť uverejňovať výročný prehľad vybraných správnych poplatkov a administratívnych výdavkov, ktoré vznikli ministerstvu pre hospodársky rozvoj. Žiadosť Komisie sa mení na odôvodnené stanovisko, čo je druhá fáza konaní vo veci porušenia povinností. Ak Taliansko neposkytne v priebehu dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, Komisia môže vec postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Ďalšie informácie: R. Heath – Tel.: +32 229 61716 – Mobil: +32 460 75 0221)

 1. Železničná doprava: Komisia žiada PORTUGALSKO o úplné vykonanie právnych predpisov EÚ vzťahujúcich sa na interoperabilitu železničného systému

Európska komisia požiadala Portugalsko, aby zosúladilo svoje vnútroštátne pravidlá so smernicou 2008/57/ES o interoperabilite železníc, a to hlavne v súvislosti s autorizáciou jazdných súprav. Úlohou právnych predpisov je vytvoriť podmienky na dosiahnutie interoperability v rámci európskeho systému železničnej dopravy a na zlepšenie schopnosti železničného sektora lepšie konkurovať ostatným spôsobom dopravy. Takéto podmienky umožnia občanom jednoduchšie cestovať po Európe a tovary sa budú prepravovať bezpečnejším a ekologickejším spôsobom. Právne predpisy mali byť v platnosti od 19. júla 2010. Ak Portugalsko uspokojivo nezareaguje, Komisia môže postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru EÚ. Komisia začala konanie voči v Portugalsku v tejto veci v novembri 2013 a momentálne posiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konaní EÚ vo veci porušenia povinností). Portugalsko má na odpoveď Komisii dva mesiace.

(Ďalšie informácie: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 –- Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada RUMUNSKO o zavedenie pravidiel EÚ vzťahujúcich sa na obalový odpad a na vozidlá na konci životnosti

Európska komisia vyzýva Rumunsko, aby poslalo podrobné informácie o priebehu transpozície právnych predpisov EÚ do vnútroštátneho práva v dvoch rôznych oblastiach odpadového hospodárstva – obalový odpad a vozidlá na konci životnosti. Aktualizovaná smernica o obaloch, ktorá rozširuje pôsobnosť pôvodnej smernice a vysvetľuje, čo sa považuje za obal a čo nie, a ktorej cieľom je zníženie množstva odpadového odpadu, mala byť zavedená do vnútroštátnych právnych predpisov do 30. septembra 2013. Rumunsku, ktoré tento termín nestihlo, bola 29. novembra 2013 odoslaná formálna výzva. Rumunsko v januári zareagovalo s tým, že pripravuje návrh vládneho rozhodnutia. Komisia ale nebola o tomto opatrení informovaná, preto posiela odôvodnené stanovisko. Druhé odôvodnené stanovisko sa týka zmeny noriem EÚ vzťahujúcich sa na vozidlá na konci životnosti, ktorú bolo nutné zaviesť do vnútroštátnych právnych predpisov do 22. augusta 2013. Keďže Komisia nedostala žiadne oznámenie, poslala v septembri formálnu výzvu. Rumunsko zareagovalo s tým, že pracuje na prijatí príslušných právnych predpisov. Keďže však Komisia nedostala žiadne oznámenie, posiela odôvodnené stanovisko. Rumunsko má na odpoveď dva mesiace. V prípade nedodržania tejto lehoty môže byť táto záležitosť postúpená Súdnemu dvoru EÚ.

(Ďalšie informácie: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Voľný pohyb tovaru: Komisia žiada RUMUNSKO, aby odstránilo prekážky brániace vývozu zemného plynu

Zavedením povinnosti pre výrobcov v Rumunsku prioritne predávať plyn na domácom trhu a predkladať plynové transakcie na predchádzajúcu kontrolu a schválenie vznikli podľa Komisie v aktuálnom právnom rámci v Rumunsku neodôvodnené prekážky brániace vývozu plynu z Rumunska. Komisia preto žiada o ich odstránenie.

Komisia sa domnieva, že v dôsledku vytvorenia prekážok, ktoré bránia vo voľnom pohybe tovarov v rámci jednotného trhu, sa Rumunsku nepodarilo splniť svoje záväzky vyplývajúce z článkov 35 a 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a z článku 40 písm. c) smernice 2009/73/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom.

Požiadavka Komisie poslaná Rumunsku má formu odôvodneného stanoviska. Ak Komisia nedostane v priebehu dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže vec postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Ďalšie informácie: C. Corazza – Tel.: +32 229 51752 – Mobil: +32 498 99 2862)

 1. Zdravie zvierat: Komisia vyzýva ŠVÉDSKO, aby upustilo od testovania hovädzieho dobytka na paratuberkulózu

Európska komisia dnes poslala Švédsku formálnu žiadosť (odôvodnené stanovisko), v ktorej žiada upustiť od povinnej karantény a ukončiť testovanie hovädzieho dobytka na paratuberkulózu. Harmonizované požiadavky na zdravie zvierat uplatňované pri obchode s hovädzím dobytkom, ktoré sa stanovujú v smernici 64/432/EHS, nepredpokladajú žiadne požiadavky na zdravie v súvislosti s paratuberkulózou. Takéto povinné testovanie po privezení zvierat navyše odrádza švédskych poľnohospodárov od chovu hovädzieho dobytka z iných členských štátov EÚ, čo má podobný efekt ako množstvové obmedzenia. Z tohto dôvodu nie je možné tieto požiadavky zohľadniť podľa článku 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá upravuje obmedzenia a zákazy vzťahujúce sa na dovoz. Paratuberkulóza je nákazlivá infekcia, ktorá napadá tenké črevo hovädzieho dobytka a oviec. Symptómy sa nemusia vôbec prejaviť alebo sa môžu prejaviť až po veľmi dlhom čase a nedostatok presných diagnostických testov, ktoré by umožnili odhaliť infikované zvieratá, vysvetľuje neexistenciu ďalších zdravotných záruk EÚ v prípade paratuberkulózy. Ak nebude Švédsko v priebehu dvoch mesiacov od prijatia tejto formálnej žiadosti Komisiu informovať o ukončení testovania, Komisia môže postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru EÚ.

(Ďalšie informácie: F. Vincent – Tel.: +32 229 87166 – Mobil: +32 498 98 7166)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO o prijatie opatrení v súvislosti s elektrárňou Pembroke a s čistením komunálnych odpadových vôd a o aktualizáciu pravidiel vzťahujúcich sa na vodu na kúpanie

Komisia dnes poslala Spojenému kráľovstvu tri odôvodnené stanoviská týkajúce sa životného prostredia. Prvé sa týka elektrárne Pembroke, ktorá je najväčšou plynovou elektrárňou v Európe. Chladiaci systém tejto elektrárne má škodlivý vplyv na okolitý ekosystém – osobitné chránené morské územie (SAC) – ktoré je chránené právnymi predpismi EÚ. Podľa smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a podľa smernice o ochrane biotopov by mal byť súhlas s ďalšími stavbami udelený až po posúdení všetkých potenciálnych vplyvov na životné prostredie. Toto ale zjavne nie je prípad elektrárne v Pembrokeshire, kde boli súhlas na výstavbu ďalších budov a ďalšie stavebné práce, ako aj licencia na odber vody a povolenie na bagrovanie prívodu a vývodu chladiaceho systému, udelené ešte pred úplným posúdením vplyvov na životné prostredie. V dôsledku tejto situácie sa do chráneného vodného toku v Milford Haven vypúšťa teplá voda s vysokým obsahom biocídov. Chladiaci systém čerpá veľké množstvo vody z jedného konca osobitného chráneného územia ďalej cez elektráreň a potom smerom von na druhej strane a má vplyv na veľa menších druhov rýb, ich vajíčka a na ďalšie menšie organizmy. V stanovisku Komisie sú tiež uvedené pochybnosti o uplatňovaní smernice IPKZ v prípade vydania konečných povolení, a to hlavne v prípade akceptovania tohto chladiaceho systému ako najlepšej dostupnej technológie v tejto citlivej oblasti, ktoré viedlo k porušeniu normy kvality životného prostredia.

Druhé stanovisko sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd. Správy zo Spojeného kráľovstva ukazujú, že normy Európskej únie stále porušuje niekoľko aglomerácií. Dnešné odôvodnené stanovisko, ktoré nasleduje po formálnej výzve odoslanej v júni 2009 a v júni 2013, sa týka nadmerného vypúšťania odpadových vôd v mestách Llanelli a Gowerton vo Walese do citlivých vôd v oblasti Burry Inlet, ku ktorému dochádza aj počas normálnych poveternostných podmienok (čiže nielen počas silných dažďov), ďalej sa týka neschopnosti zabezpečiť sekundárne čistenie odpadových vôd v 9 aglomeráciách vrátane Gibraltáru a neschopnosti zaistiť účinnejšie čistenie odpadových vôd v 24 aglomeráciách, ktoré sú klasifikované ako citlivé oblasti. Spojené kráľovstvo má na odpoveď dva mesiace.

Tretie odôvodnené stanovisko sa týka právnych predpisov vzťahujúcich sa na vodu na kúpanie. Komisia požadovala viaceré zmeny v súvislosti so zavedením pravidiel EÚ vzťahujúcich sa na vodu na kúpanie v Spojenom kráľovstve. Väčšina z týchto zmien sa vykonala, v prípade niektorých zostávajúcich zmien, ktoré sa mali podľa prísľubu vykonať na Gibraltári, sa ale stále čaká na poskytnutie príslušných informácií. Z tohto dôvodu sa posiela odôvodnené stanovisko. Spojené kráľovstvo má na odpoveď dva mesiace.

(Ďalšie informácie: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Finančné služby: Komisia žiada SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO o uplatňovanie pravidiel EÚ

Európska komisia dnes požiadala, aby Spojené kráľovstvo úplne vykonalo tzv. smernicu Omnibus I (smernica 2010/78/EÚ), ktorou sa mení jedenásť smerníc vzťahujúcich sa na finančné služby (smernice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES) s cieľom zohľadniť zriadenie európskych orgánov dohľadu nad bankami (Európsky orgán pre bankovníctvo), cennými papiermi (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a poisťovníctvom a dôchodkovým poistením (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov). Smernica Omnibus I mala byť vykonaná vo všetkých členských štátoch EÚ do 31. decembra 2011. Spojené kráľovstvo však zaviedlo iba časť požadovaných ustanovení. Žiadosť Komisie sa mení na odôvodnené stanovisko, čo je druhá fáza konaní EÚ vo veci porušenia povinností. Ak nebudú v priebehu dvoch mesiacov oznámené opatrenia na zaistenie úplného vykonávania, Komisia sa môže rozhodnúť postúpiť Spojené kráľovstvo Súdnemu dvoru EÚ. Ďalšie informácie: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/infringements/index_en.htm

(Ďalšie informácie: C. Hughes – Tel.: +32 2 296 44 50 – Mobil: +32 498 964450)

 1. Formálne výzvy

 1. Komisia vyzýva TALIANSKO, aby zaistilo zdravotnú neškodnosť a čistotu vody určenej na ľudskú spotrebu

Európska komisia začína voči Taliansku konanie o porušení povinnosti z dôvodu jeho neschopnosti zaistiť súlad vody určenej na ľudskú spotrebu s európskymi normami. Znečistenie vody arzénom a fluoridom je v Taliansku a hlavne v regióne Latium dlhodobým problémom.

Podľa smernice o pitnej vode musia členské štáty sledovať a testovať vodu určenú na ľudskú spotrebu na základe 48 mikrobiologických, chemických a indikačných parametrov. Ak sa zistí vysoký obsah arzénu alebo iných znečisťujúcich látok, členské štáty môžu na krátke časové obdobie zmierniť prahové hodnoty stanovené smernicou za predpokladu, že nemôže potenciálne dôjsť k ohrozeniu ľudského zdravia, a za predpokladu, že vodu na ľudskú spotrebu nie je možné zabezpečiť iným vhodným spôsobom.

(Ďalšie informácie: IP/14/816 – J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)


Side Bar