Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 10 iulie 2014

Pachetul de acțiuni privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru luna iulie: principalele decizii

În pachetul lunar privind deciziile referitoare la constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană acționează în justiție statele membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

Astăzi, Comisia a luat 419 decizii, printre care 63 avize motivate și 14 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mai jos se prezintă un rezumat al principalelor decizii. Pentru mai multe informații cu privire la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12.

 1. Cazuri majore implicând state membre

 1. Cerul unic european: Comisia îndeamnă optsprezece state membre să ia măsuri decisive în ceea ce privește managementul spațiului aerian comun

Astăzi, Comisia a solicitat în mod oficial Austriei, Bulgariei, Croației, Ciprului, Republicii Cehe, Greciei, Ungariei, Irlandei, Italiei, Lituaniei, Maltei, Poloniei, Portugaliei, României, Slovaciei, Spaniei și Regatului Unit, membri ai șase blocuri funcționale de spațiu aerian (FAB) diferite, să-și îmbunătățească FAB, acestea fiind spații aeriene comune organizate în funcție de fluxurile de trafic, nu de granițele statale. Blocurile funcționale de spațiu aerian constituie un pas esențial către un sistem aviatic mai eficient, mai puțin costisitor și mai puțin poluant în Europa.

Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei responsabil cu transporturile, a declarat: „Trebuie să depășim, în cele din urmă, frontierele naționale din spațiul aerian european. FAB reprezintă o componentă necesară și vitală a cerului unic european. În acest moment, aceste spații aeriene comune există doar pe hârtie; ele sunt stabilite oficial, dar nu sunt încă funcționale. Îndemn statele membre să dea dovadă de mai multă ambiție și să accelereze punerea în aplicare a cerului unic european”.

(Pentru mai multe informații: IP/14/818 – H. Kearns - Tel. + 32 229 87638- Tel. mobil: + 32 498 98 7638)

 1. Sesizări ale Curții de Justiție

 1. Eficiența energetică a clădirilor: Comisia trimite AUSTRIA și POLONIA în fața Curții și solicită plata unor penalități cu titlu cominatoriu zilnic

Comisia Europeană a decis să trimită Austria și Polonia în fața Curții de Justiție a UE pentru aplicarea incompletă a Directivei privind eficiența energetica a clădirilor și a propus impunerea unei penalități cu titlu cominatoriu zilnic de 39 592,80 EUR Austriei și respectiv de 96 720 EUR Poloniei, plătibile de la data hotărârii Curții până la punerea în aplicare pe deplin a directivei. Nivelul penalităților propuse ține seama de durata și de gravitatea încălcării legislației UE. Cuantumul final al penalităților cu titlu cominatoriu zilnic va fi decis de către Curte. Directive impune statelor membre să stabilească și să aplice cerințe minime privind performanța energetică pentru toate clădirile, să se asigure că este realizată certificarea performanței energetice a clădirilor și să se asigure de inspectarea regulată a sistemelor de încălzire și de aer condiționat. De asemenea, directiva impune statelor membre să se asigure că, până în 2021, toate clădirile noi vor fi clădiri așa-numite „cu consum de energie aproape zero”. Statele membre aveau obligația de a pune în aplicare directiva în legislația națională până la 9 iulie 2012.

(Pentru mai multe informații: IP/14/813 - S. Berger - Tel. +32 229 92792 - Tel. mobil: +32 460 792 792)

 1. Libera circulație a mărfurilor: Comisia trimite REPUBLICA CEHĂ în fața Curții din cauza normelor privind marcarea bijuteriilor

Comisia Europeană a decis sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la normele adoptate de Republica Cehă privind marcarea bijuteriilor. Biroul ceh de control al bijuteriilor solicită ca anumite articole de bijuterie importate dintr-o altă țară a UE să fie marcate cu un marcaj național suplimentar, în pofida faptului că articolele în cauză au fost deja marcate și comercializate legal în UE. Comisia consideră că această cerință încalcă normele din Tratatul UE referitoare la libera circulație a mărfurilor pe teritoriul UE și, prin urmare, a solicitat Curții să se pronunțe în această cauză.

(Pentru mai multe informații: IP/14/785 - C. Corazza - Tel. +32 229 51752 - Tel. mobil: +32 498 99 2862)

 1. Produse din tutun: Comisia trimite DANEMARCA în fața Curții de Justiție a UE pentru neinterzicerea vânzării tuturor tipurilor de snus

Astăzi, Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE (CJUE) în legătură cu neinterzicerea de către Danemarca a tuturor tipurilor de tutun snus.

Întrucât Danemarca nu a interzis vânzarea tuturor tipurilor de snus, la 25 octombrie 2012, Comisia Europeană i-a solicitat acestei țări să ia toate măsurile necesare pentru alinierea la dispozițiile Directivei 2001/37/CE și să informeze Comisia cu privire la măsurile adoptate în cadrul legislației naționale în termen de două luni (a se vedea Comisia Europeană - MEMO/12/794 - 24.10.2012).

Până în prezent, Danemarca nu a informat Comisia cu privire la niciun fel de astfel de măsuri și continuă să încalce legislația UE. Din acest motiv, Comisia a decis să înainteze cazul CJUE.

(Pentru mai multe informații: IP/14/812 - F. Vincent - Tel. +32 229 87166 - Tel. mobil: +32 498 98 7166)

 1. Achiziții publice: Comisia trimite GRECIA în fața Curții pentru nerespectarea normelor UE în sectorul construcțiilor

Astăzi, Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE în legătură cu nerespectarea de către Grecia a normelor UE privind achizițiile publice în sectorul construcțiilor.

Legislația elenă stabilește un sistem de înregistrare obligatorie a tuturor societăților naționale de construcții autorizate, împărțindu-le în clase, fiecare clasă corespunzând unui anumit interval bugetar minim și maxim. În ceea ce privește procedurile de achiziții publice, autoritățile contractante pot accepta numai societățile care sunt înregistrate într-o clasă care corespunde intervalului bugetar prevăzut pentru contractul avut în vedere. În felul acesta, legislația elenă stabilește un sistem care predetermină operatorii economici care pot luat parte la fiecare procedură de achiziție. Acest sistem de înregistrare obligatorie determină excluderea din procedura de licitație în cauză a unor societăți care dispun de capacitățile economice, financiare, profesionale și tehnice necesare pentru a executa un anumit contract doar pentru că capacitatea lor financiară este diferită — de obicei mai mare — decât clasa specifică de buget autorizată pentru o anumită procedură. Prin urmare, dispozițiile naționale restrâng șansele oferite de piață societăților și împiedică concurența dintre operatorii economici. Comisia consideră că acest regim juridic restrictiv încalcă Directiva 20044/18/CE și principiile fundamentale ale tratamentului egal și nediscriminării, pe care se bazează normele UE privind achizițiile publice.

(Pentru mai multe informații: IP/14/807 - C. Hughes - Tel. +32 229 64450 - Tel. mobil: +32 498 96 4450)

 1. Mediu: Comisia trimite SPANIA în fața Curții din cauza depozitelor de deșeuri și a unei legături feroviare de mare viteză neconforme

Comisia Europeană trimite Spania în fața Curții din cauza a două încălcări (fără legătură între ele) a legislației din domeniul mediului. Prima cauză se referă la gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor: în pofida avertismentelor anterioare ale Comisiei, mai multe depozite de deșeuri din Spania funcționează cu încălcarea legislației UE din domeniu. Cea de-a doua cauză se referă la o legătură feroviară planificată a se construi între Sevilla și Almeria, pentru care nu s-a realizat un studiu de impact adecvat. În efortul de a îndemna Spania să corecteze aceste preobleme, Comisia trimite Spania în fața Curții de Justiție a UE, la recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik.

(Pentru mai multe informații: IP/14/814 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Comisia trimite FINLANDA în fața Curții de Justiție pentru că nu a înființat un organism pentru asigurarea egalității rasiale în domeniul ocupării forței de muncă

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE în legătură cu faptul că organismul pentru promovarea egalității din Finlanda nu poate să execute sarcinile necesare legate de asigurarea egalității rasiale în domeniul ocupării forței de muncă.

Articolul 13 din Directiva privind egalitatea rasială (2000/43/CE) impune statelor membre să înființeze un organism pentru promovarea egalității de tratament și să îi atribuie acestuia competențe specifice, precum: acordarea de asistență victimelor, desfășurarea unor studii independente, publicarea unor rapoarte independente și formularea de recomandări în domeniul discriminării. Comisia monitorizează cu strictețe punerea corectă în aplicare a directivei în ceea ce privește aceste organisme, întrucât ele reprezintă „câinii de pază” ai egalității pe teren și, astfel, joacă un rol esențial în asigurarea punerii efective în aplicare a Directivei privind egalitatea rasială.

În pofida unor discuții ample cu Finlanda în urma scrisorii de punere în întârziere și a unui aviz motivat, nu s-a observat niciun progres concret.

(Pentru mai multe informații: IP/14/811 - J. Salsby Tel. +32 2 297 24 59)

 1. Fiscalitate: Comisia trimite FRANȚA în fața Curții în legătură cu donațiile către organisme de interes general străine

Comisia Europeană a decis sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la regimul fiscal francez al donațiilor în favoarea organismelor care urmăresc obiective de interes general și care au sediul într-un alt stat membru al UE sau al SEE.

Franța scutește de taxele de înregistrare (scutire de taxe de transfer) donațiile și legatele în favoarea organismelor publice sau de utilitate publică, în special a celor caritabile, cu sediul în Franța. Este vorba despre instituțiile publice sau de utilitate publică ale căror resurse sunt dedicate exclusiv unor lucrări științifice, culturale, artistic, unor asociații culturale etc., care își desfășoară activitatea pe teritoriul francez.

(Pentru mai multe informații: IP/14/808 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 1. Impozitare: Comisia trimite PORTUGALIA în fața Curții de Justiție din cauza normelor privind accizele pentru țigări

Comisia Europeană a decis să trimită Portugalia în fața Curții de Justiție pentru că această țară nu și-a modificat normele privind accizele aplicate comercializării țigărilor. În Portugalia, se stabilește o limită de timp pentru vânzarea țigărilor, legată de timbrul fiscal aplicat pe ambalaj. Designul marcajelor fiscale se modifică cu regularitate în Portugalia, iar o dată cu introducerea noului marcaj, se aplică adesea o nouă rată a accizei. Țigările nu pot fi vândute după trecerea a 3 luni de la sfârșitul anului în care au fost eliberate pentru consum.

Conform legislației UE (Directiva 2008/118/CE), acciza pentru produsele din tutun trebuie percepută la rata aplicabilă la data la care produsele sunt eliberate pentru consum. Nu există nicio dispoziție în legislația UE care să le permită statelor membre să adauge taxe suplimentare la rata accizei de la data eliberării sau să limiteze distribuția produselor din tutun din motive fiscale.

(Pentru mai multe informații: IP/14/809 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 1. Comisia trimite PORTUGALIA în fața Curții de Justiție din cauza problemei tratării apelor uzate

Comisia Europeană a decis să trimită Portugalia în fața Curții de Justiție pentru că nu a reușit să asigure tratarea corespunzătoare a apelor uzate din aglomerările de dimensiuni mici. Lipsa sistemelor adecvate de colectare și tratare a apelor, sisteme impuse de legislația UE privind micile aglomerații încă din 2005, pune în pericol sănătatea oamenilorși reprezintăî un risc pentru apele interioare și mediul marin. În pofida progreselor înregistrate de la „avizul motivat” trimis de Comisie Portugaliei pe această temă în 2009, neajunsurile semnificative din prezent au determinat Comisia, la recomandarea comisarului pentru mediu Janez Potočnik, să înainteze cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: IP/14/815 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Impozitare: Comisia trimite REGATUL UNIT în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea normelor UE privind combustibilii marcați

Comisia Europeană a decis să trimită Regatul Unit în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru neaplicarea corectă a normelor privind marcarea fiscală a combustibililor.

Conform normelor UE, combustibilii care pot beneficia de rate reduse de accizare trebuie marcați printr-un aditiv colorat. Vasele de pescuit, de exemplu, sunt autorizate să beneficieze de combustibili cărora li se aplică o rată de accizare mai mică, dar ambarcațiunile de agrement private trebuie să utilizeze combustibili impozitați cu rate standard.

În prezent, legislația britanică nu le impune distribuitorilor de combustibili să aibă două rezervoare separate pentru a putea distinge între combustibilii marcați, care beneficiază de o acciză mai mică, și combustibilii impozitați cu rata standard. Ca rezultat, proprietarii de ambarcațiuni de agrement private se află adesea în situația în care nu pot cumpăra decât combustibil marcat. În consecință, ambarcațiunile de agrement private este posibil să nu plătească taxele corespunzătoare, întrucât cumpără combustibili destinați în mod normal vaselor de pescuit. Acest lucru nu este doar o încălcare a normelor UE în domeniul accizelor, dar pune ambarcațiunile de agrement private în pericol de a primi amenzi usturătoare dacă sunt verificate de autoritățile locale atunci când călătoresc în alte state membre.

(Pentru mai multe informații: IP/14/810 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 1. Avize motivate

 1. Drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere: Comisia îndeamnă 12 state membre să notifice punerea în aplicare pe deplin a normelor din domeniul asistenței medicale transfrontaliere

Astăzi, Comisia a adresat o cerere oficială Austriei, Belgiei, Bulgariei, Germaniei, Estoniei, Greciei, Finlandei, Franței, Irlandei, Luxemburgului, Poloniei și Regatului Unit de a notifica punerea în aplicare deplină a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (2011/24/UE). Directiva clarifică drepturile pacienților de a alege să primească asistență medicală într-un alt stat membru și de a solicita rambursarea pentru aceasta în țara proprie. De asemenea, ea impune sistemelor de sănătate și furnizorilor de asistență medicală să se asigure că pacienții primesc informațiile de care au nevoie pentru a decide în cunoștință de cauză cu privire la tratamentul într-un alt stat membru. Directiva a fost pusă în aplicare parțial de Belgia, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Franța, Austria, Polonia, Finlanda și Regatul Unit, dar se pare că anumite dispoziții ale directivei lipsesc încă. Printre acestea, se numără punerea clară în aplicare a normelor stabilite de directivă pentru rambursarea asistenței medicale primite în străinătate sau obligația pe care o au punctele naționale de contact de a-și oferi reciproc asistență pentru clarificarea conținutului facturilor. Irlanda și Luxemburg nu au notificat niciun fel de măsuri de punere în aplicare a directivei.

Până în prezent, statele membre menționate mai sus nu au transpus sau nu au transpus pe deplin această directivă în legislația națională, în pofida obligației de a face acest lucru până la 25 octombrie 2013. Aceste țări au la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a pune în aplicare Directiva 2011/24/UE. În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate, Comisia poate înainta cazurile Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 229 87166 – Tel. mobil: +32 498 98 7166)

 1. Prescripțiile medicale: Patru state membre îndemnate să notifice punerea în aplicare a normelor de recunoaștere a prescripțiilor emise în alt stat membru

Astăzi, Comisia a adresat o cerere oficială Belgiei, Irlandei, Luxemburgului și Portugaliei de a asigura punerea în aplicare deplină a Directivei de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoașterii prescripțiilor medicale emise în alt stat membru (2012/52/UE). Directiva este menită să sporească capacitatea farmaciștilor de a înțelege și de a elibera prescripții emise într-un alt stat membru pacienților care își exercită dreptul la asistență medicală transfrontalieră. Ea impune statelor membre ale UE să se asigure că prescripțiile care urmează să fie utilizate într-un alt stat membru cuprind un anumit număr de elemente, stabilite în anexa la directivă.

Până în prezent, statele membre menționate mai sus nu au transpus această directivă în legislația națională, în pofida obligației de a face acest lucru până la 25 octombrie 2013. Aceste țări au la dispoziție două luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a pune în aplicare Directiva 2012/52/UE. În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate, Comisia poate înainta cazurile Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 229 87166 – Tel. mobil: +32 498 98 7166)

 1. Comisia cere BULGARIEI, GRECIEI și SLOVENIEI să asigure schimbul electronic de informații privind pescuitul cu celelalte state membre

Comisia a adresat o cerere oficială Bulgariei, Greciei și Sloveniei de a asigura respectarea deplină a Regulamentului privind sistemele de control în domeniul pescuitului al UE, în special a obligațiilor legate de asigurarea schimbului electronic direct de informații relevante privind pescuitului cu celelalte state membre.

Statele membre trebuie să creeze sistemele necesare care să le permită să facă schimbul electronic de date privind pescuitul. Absența unui astfel de sistem poate împiedica navele din alte state membre să-și exercite dreptul de a pescui în aceste trei țări și de a debarca sau de a vinde pește pe teritoriul lor. Similar, navele de pescuit sub pavilion bulgar, grecesc sau sloven ar putea fi împiedicate să pescuiască în afara apelor teritoriale proprii, precum și să debarce sau să vândă pește în alte țări ale UE.

Sistemul ar trebui să facă schimb de informații precum date ale sistemului de monitorizare a navelor, informații din jurnalul de pescuit, declarații de debarcare și alte declarații. Aceste cerințe sunt obligatorii începând cu 1 ianuarie 2010, pentru toate statele membre. Aplicarea integrală și corectă a normelor UE în domeniul pescuitului reprezintă o prioritate pentru Comisie și are scopul de a garanta practici de pescuit sustenabile.

În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite statele membre menționate în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: H. Banner – Tel. +32 229 52407 - Tel mobil: +32 460 75 2407)

 1. Drepturi de autor: Comisia cere FRANȚEI, POLONIEI și ROMÂNIEI să aplice normele UE

Comisia Europeană le-a cerut astăzi Franței, Poloniei și României să pună în aplicare pe deplin Directiva 2011/77/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe. Directiva prelungește termenul de protecție de care beneficiază artiștii interpreți și fonogramele de la 50 la 70 de ani și conține măsuri conexe, precum clauzele „utilizezi sau pierzi”, care trebuie incluse de-acum în contractele dintre artiștii interpreți și casele de discuri. Termenul-limită pentru punerea în aplicare a directivei respective în legislația națională a fost 1 noiembrie 2013. Cu toate acestea, până în prezent, Franța și România nu au notificat măsuri de punere în aplicare Comisiei. Solicitarea din partea Comisiei are forma unui aviz motivat, a doua etapă a procedurilor aplicate în caz de constatare a nerespectării legislației UE. În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită Franța, Polonia și România în fața Curții de Justiție a UE. Mai multe informații privind durata de protecție:

(Pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 296 44 50 - Tel. mobil: +32 498 964450)

 1. Transportul rutier: Comisia cere IRLANDEI, PORTUGALIEI, SLOVENIEI și REGATULUI UNIT să pună în aplicare normele UE privind taxele rutiere pentru camioane

Comisia Europeană a cerut Irlandei, Portugaliei, Sloveniei și Regatului Unit să adopte măsurile necesare pentru aplicarea corectă a așa-numitei Directive „Eurovigneta” (Directiva 2011/76/UE). Directiva extinde domeniul de aplicare a directivei europene privind taxele rutiere de la șoselele care fac parte din rețeaua TEN-T la toate autostrăzile din Europa. Ea le oferă, de asemenea, statelor membre opțiunea taxării camioanelor de mare tonaj pentru cauzarea de „costuri externe”, precum poluarea și zgomotul, pe lângă costurile legate de infrastructură (construcția, întreținerea și exploatarea infrastructurii rutiere). Aplicarea incoerentă în diferitele părți ale UE riscă să ducă la insecuritate juridică pentru transportatori. Legislația în cauză ar fi trebuit să fie adoptată până la 13 octombrie 2013. Dacă Irlanda, Portugalia, Slovenia și Regatul Unit nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în această chestiune. Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Irlandei, Portugaliei, Sloveniei și Regatului Unit în această privință în noiembrie 2013, iar acum trimite un aviz motivat (cea de-a doua etapă a procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor). Irlanda, Portugalia, Slovenia și Regatul Unit au la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 • Mediu: Comisia solicită BULGARIEI și LETONIEI să ia măsuri pentru a diminua poluarea aerului

Comisia Europeană solicită Bulgariei și Letoniei să își protejeze mai bine cetățenii de poluarea cu particule fine (PM10). Aceste particule minuscule pot provoca astm, afecțiuni cardiovasculare, cancer pulmonar și deces prematur. Ele provin din emisiile generate de industrie, trafic și încălzirea locuințelor. În conformitate cu legislația UE, statele membre au obligația de a limita expunerea cetățenilor la particulele de acest tip. Cetățenii din cele 6 regiuni și aglomerații din Bulgaria (AG Sofia, AG Plovdiv, AG Varna, nord, sud-vest și sud-est) sunt expuși la niveluri excesive de PM10 cel puțin începând din 2007. În Letonia, observația se referă la o singură zonă: Riga, unde se constată depășiri începând din 2007. Comisia consideră că cele două state membre nu au luat măsurile necesare pentru protejarea cetățenilor, măsuri care ar fi trebuit să fie în vigoare din 2007, și le solicită să ia măsuri preventive rapide și eficiente pentru conformarea cât mai rapidă posibil. Acțiunea prezentă, și anume emiterea unui aviz motivat, urmează scrisorilor oficiale de punere în întârziere trimise Bulgariei și Letoniei în ianuarie 2013 (a se vedea IP/13/47). În cazul în care Bulgaria și Letonia nu iau măsuri, Comisia poate înainta cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Comisia îndeamnă SPANIA și SLOVENIA să pună în aplicare normele privind dreptul la interpretare și la traducere în cadrul procedurilor penale

Comisia Europeană este preocupată de faptul că Spania și Slovenia nu au întreprins cele necesare pentru punerea în aplicare a Directivei 2010/64/UE privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale. Cele două țări au fost contactate în luna mai anula acesta pentru a se verifica situația textelor în curs de pregătire. Directiva trebuia să fie pusă în aplicare până la 27 octombrie 2013.

Deși procesul de adoptare înregistrează progrese, proiectul de lege privind dreptul la traducere este încă în curs de dezbatere în ambele țări.

(Pentru mai multe informații: J. Salsby Tel. +32 2 297 24 59)

 1. Comisia solicită ITALIEI și SPANIEI să adopte planuri valabile de gestionare a pescuitului în Marea Mediterană

Comisia a adresat o cerere oficială Italiei și Spaniei de a asigura respectarea normelor UE privind pescuitul în Marea Mediterană. Conform Regulamentului privind Mediterana, statele membre trebuie să adopte planuri naționale de gestionare a pescuitului efectuat cu saci de traul, năvoade de navă, năvoade de plajă, setci înconjurătoare și drage în cadrul apelor lor teritoriale.

Planurile de gestionare ar fi trebuit adoptate până la 31 decembrie 2007. Contrar cerințelor regulamentului, Italia și Spania nu au adoptat încă planuri valabile de gestionare a pescuitului cu drage. Planurile naționale solicitate sunt instrumente extrem de importante pentru asigurarea unei exploatări sustenabile a resurselor halieutice din Marea Mediterană, unde, în mod tradițional, nu se aplică gestionarea bazată pe cote a pescuitului.

În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite Italia și Spania în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: H. Banner – Tel. +32 229 52407 - Tel mobil: +32 460 75 2407)

 1. Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul: Comisia solicită ITALIEI și POLONIEI să se asigure de punerea în aplicare a normelor

Comisia Europeană a solicitat Italiei și Poloniei să adopte măsurile necesare pentru aplicarea corectă a drepturilor pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul [Regulamentul (UE) nr. 181/2011]. Autoritățile naționale desemnate de cele două țări să supravegheze aplicarea efectivă a normelor sunt, în situația actuală, incapabile să asigure respectarea acestora. Cele două state membre nu au instituit un sistem de penalități care să asigure respectarea deplină a regulamentului. În plus, ele nu au transmis lista terminalelor de autobuz în care pasagerii cu handicap sau cei cu mobilitate redusă pot primi asistență adecvată. Regulamentul stabilește drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul în UE și a devenit aplicabil de la 1 martie 2013. Statele membre aveau obligația legală de a se achita de sarcinile menționate. Cererile au fost adresate sub forma unui „aviz motivat” în cadrul procedurilor în constatarea încălcării dreptului UE. Italia și Polonia au la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate pentru aplicarea corectă a regulamentului; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită Italia și Polonia în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Transportul feroviar: Comisia cere LUXEMBURGULUI și LITUANIEI să pună în aplicare pe deplin legislația UE privind siguranța feroviară

Comisia Europeană a solicitat Lituaniei și Luxemburgului să își alinieze legislațiile naționale la dispozițiile Directivei 2004/49/CE, pentru a asigura niveluri constant înalte de siguranță în toate rețelele feroviare din UE. Atât în Lituania, cât și în Luxemburg, această cerință se referă în special la independența organismului de investigare. În plus, în cazul Luxemburgului, ea se referă și la sistemele de management al siguranței, la valabilitatea certificatelor de siguranță, precum și la independența, sarcinile și deciziile luate de autoritatea pentru siguranță. Legislația UE urmărește elaborarea unei abordări comune a siguranței feroviare, în special prin stabilirea unor cerințe privind siguranța pentru sistemul feroviar, printre care: gestionarea în condiții de siguranță a infrastructurii și a funcționării traficului, rolurile și responsabilitățile întreprinderilor din domeniul feroviar și a administratorilor de infrastructură, precum și interacțiunea acestora, un cadru comun de reglementare în domeniul siguranței, reglementarea, managementul, supravegherea siguranței și investigarea independentă a accidentelor. Legislația în cauză ar fi trebuit să fie în vigoare de la 30 aprilie 2006. Dacă Lituania și Luxemburg nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestei chestiuni. Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Lituaniei și Luxemburgului în această privință în septembrie 2013 și trimite în prezent un aviz motivat (cea de-a doua etapă a procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor). Cele două țări au la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Libera circulație: Comisia solicită AUSTRIEI să respecte normele UE în ceea ce privește școlile de schi

Comisia Europeană a solicitat astăzi Austriei să respecte normele UE privind libera circulație a lucrătorilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii, conform articolelor 45, 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Contrar legislației UE, școlile de schi din provincia austriacă Tirol au dreptul legal de a le interzice instructorilor de schi din alte state membre să predea elevilor austrieci stabiliți sau aflați în vizită in Tirol. Acești instructori au voie să predea numai elevilor veniți din alte state membre pentru a învăța să schieze. Încălcând legislația UE și jurisprudența Curții de Justiție, legislația regională privind școlile de schi din provincia Steiermark impun întotdeauna calificări comprehensive instructorilor de schi alpin și, ca urmare, nu le acordă deținătorilor de calificări specializate separate, precum „instructori de schi telemark”, „instructori de schi adaptiv (pentru persoane cu nevoi speciale)” sau „instructori de schi nordic” din alte state membre recunoașterea separată a calificărilor respective și, astfel, acces parțial la această profesie în provincia menționată. Întrucât Austria nu a abrogat încă aceste restricții în cele două provincii în cauză, Comisia solicită Austriei, printr-un aviz motivat, să ia măsuri pentru asigurarea respectării depline a normelor UE. Dacă autoritățile austriece nu răspund în mod satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate înainta cazul Curții de Justiție a UE. Pentru informații suplimentare: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(Pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 296 44 50 - Tel. mobil: +32 498 964450)

 1. Achiziții publice: Comisia solicită AUSTRIEI să aplice normele UE

Comisia Europeană a solicitat astăzi Austriei să respecte normele UE privind achizițiile publice în ceea ce privește tipărirea mai multor documente oficiale. De asemenea, a solicitat Austriei să își modifice, după caz, dispozițiile juridice care obligă autoritățile federale să încredințeze contractul direct Oficiului pentru publicații austriac pentru tipărirea în condiții de securitate a anumitor documente. Din 2002, autoritățile contractante din Austria au încredințat direct tipărirea mai multor tipuri de documente oficiale, printre care pașapoartele și permisele de conducere, societății private Österreichische Staatsdruckerei. Ele nu au deschis aceste servicii concurenței europene, printr-o procedură de achiziții publice. Austria nu a oferit motive suficiente care să justifice de ce tipărirea acestor documente nu ar trebui să respecte normele de concurență europene - concurență menită să garanteze că serviciile furnizate cetățenilor austrieci sunt cele mai avantajoase din punct de vedere economic. Prin urmare, Comisia Europeană consideră că Austria nu și-a respectat obligațiile în temeiul normelor europene privind achizițiile publice, în special Directiva 2004/18/EC. Solicitarea din partea Comisiei are forma unui aviz motivat, a doua etapă a procedurilor aplicate în caz de constatare a nerespectării legislației UE. În cazul în care în termen de două luni nu se notifică măsuri prin care să se pună capăt încălcării legislației UE, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a UE în privința Austria. Mai multe informații privind achizițiile publice.

(Pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 296 44 50 - Tel. mobil: +32 498 964450)

 1. Comisia solicită BELGIEI mai multă transparență în finanțarea sectorului feroviar

Comisia Europeană a adresat o cerere oficială Belgiei de a practica transparența deplină în ceea ce privește utilizarea fondurilor publice pentru serviciile de transport feroviar, așa cum impune Directiva 2012/34/UE. Existența unor conturi transparente este singura cale de a determina modul în care sunt cheltuite fondurile publice și dacă acestea sunt folosite pentru alte scopuri decât cele prevăzute. Având în vedere lipsa de transparență actuală, nu se poate exclude posibilitatea ca fondurile publice plătite în temeiul obligațiilor de serviciu public pentru serviciile de transport de călători să fie utilizate pentru a subvenționa alte servicii de transport. Acest fapt contravine normelor UE în vigoare, care vizează instituirea unei piețe interne a UE pentru transportul feroviar eficiente, nedistorsionate și concurențiale, echitabile pentru toți furnizorii de servicii. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite Belgia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Consolidarea drepturilor consumatorilor: Comisia cere BULGARIEI să pună în aplicare noua directivă a UE

Comisia Europeană își exprimă îngrijorarea față de netranspunerea de către Bulgaria a Directivei privind drepturile consumatorilor (MEMO/13/1144) în legislația sa națională. Termenul pentru punerea în aplicare a directivei a expirat la 13 decembrie 2013, iar legile naționale în domeniu ar fi trebuit să fie aplicabile începând de la data de 13 iunie 2014. Directiva privind drepturile consumatorilor cuprinde un set de drepturi esențiale care au îmbunătățit protecția consumatorilor în întreaga UE. Acestea includ o mai mare transparență a prețurilor, interzicerea suprataxelor pentru utilizarea cărților de credit și a liniilor telefonice de urgență și a căsuțelor bifate în prealabil pe internet (de exemplu, la cumpărarea biletelor de avion), precum și prelungirea (de la 7 la 14 zile) a perioadei) în care un consumator se poate răzgândi în privința unei achiziții (a se vedea fișa informativă privind drepturile consumatorilor). Și totuși, aceste drepturi nu au niciun impact pentru consumatori până când statele membre nu le transpun în dreptul național și nu le pun în aplicare. Acest lucru este cu atât mai important în acele țări în care - conform ultimului Tablou de bord al consumatorilor - conștientizarea drepturilor consumatorilor este redusă. Bulgaria este printre cele opt țări ale UE care se confruntă cu această situație, acest fiind motivul pentru care Comisia desfășoară în prezent o campanie pentru drepturile consumatorilor pentru a crește nivelul de informare al consumatorilor în privința propriilor drepturi (MEMO/14/191).

(Pentru mai multe informații: J. Salsby Tel. +32 2 297 24 59)

 1. Impozitare: Comisia cere CIPRULUI să își adapteze normele de impozitare pentru a ține seama de aderarea Croației la UE

Comisia a adresare o cerere oficială Ciprului de a pune în aplicare adaptările aduse anumitor norme fiscale ale UE pentru a ține seama de aderarea Croației la UE. Directiva 2013/13/UE adaptează anumite directive privind impozitarea pentru a ține seama de aderarea Croației. Legislația adaptată include Directiva privind societățile-mamă și filialele, Directiva privind fuziunile și Directiva privind dobânzile și redevențele - toate fiind menite să prevină dubla impozitare în interiorul pieței unice. Statelor membre li s-a cerut să pună în aplicare aceste modificări până la momentul aderării Croației la UE, la 1 iulie 2013. Cu toate acestea, Cipru nu a notificat Comisiei niciun fel de măsuri în acest sens. Cererea este formulată sub forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite Ciprul în fața Curții de Justiție a UE. (Ref: 2013/0346)

(Pentru mai multe informații: F. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 1. Mediu: Comisia solicită GERMANIEI să adopte măsuri suplimentare împotriva poluării cu nitrați a apelor

Comisia Europeană îndeamnă Germania să adopte măsuri mai hotărâte de combatere a poluării apelor cu nitrați. Ultimele cifre transmise de Germania în 2012 indicau o agravare a problemei poluării cu nitrați în apele subterane și de suprafață, inclusiv eutrofizarea apelor costiere și marine, în special în Marea Baltică. În pofida tendințelor îngrijorătoare, Germania nu a luat măsuri suplimentare suficient pentru a reduce și a preveni poluarea cu nitrați, așa cum cere legislația UE. Nitrații sunt esențiali pentru creșterea plantelor și sunt folosiți pe scară largă ca îngrășăminte, dar nivelurile excesive de nitrați pot fi dăunătoare pentru apele dulci și pentru mediul marin, fiindcă promovează dezvoltarea algelor care sufocă alte forme de viață, proces cunoscut sub numele de eutrofizare. Purificarea apei potabile de nitrații în exces este și un proces foarte costisitor. La recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik, Comisia trimite un aviz motivat prin care solicită Germaniei să respecte legislația UE în domeniu. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate înainta cazul Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Comisia cere SPANIEI să elimine tratamentul inegal al furnizorilor de transport școlar în Castilla și Léon

Comisia Europeană a adresat o cerere oficială Spaniei de a modifica legislația din Castilla și Léon privind furnizare de servicii de transport școlar. Conform legislației existente, operatorii care furnizează în prezent servicii de transport rutier general beneficiază de tratament preferențial atunci când se organizează licitații pentru furnizarea de servicii de transport școlar. Acest avantaj reprezintă o încălcare flagrantă a principiului nediscriminării și tratamentului egal al tuturor participanților la o procedură de achiziții și este contrar dispozițiilor Directivei 2004/18/CE privind achizițiile publice și ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind obligațiile de serviciu public în domeniul transportului rutier. Criteriile de atribuire a contractelor sunt fie alegerea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, fie a celui mai mic preț, indiferent de alte contracte de servicii de transport aflate în derulare. În absența unui modificări a legislației în domeniu în termen de două luni, Comisia poate trimite Spania în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Mediu: Comisia solicită FINLANDEI să introducă norme privind restricționarea substanțelor periculoase și deșeurile de ambalaje și să modifice normele privind apa pentru scăldat

Comisia Europeană trimite Finlandei trei avize motivate privind legislația în domeniul mediului. Primul îndeamnă Finlanda să trimită detalii privind modul în care pune în aplicare în legislația națională legislația UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS). După ce Finlanda a depășit termenul-limită inițial, 2 ianuarie 2013, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere la 21 martie 2013. Întrucât deficiențele nu au fost corectate, Comisia trimite acum un aviz motivat. Cel de-al doilea aviz motivat se referă la deșeurile de ambalaje - statele membre aveau obligația de a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru punerea în aplicare a Directivei revizuite privind ambalajele în legislația națională până la 13 septembrie 2013. Revizuirea a extins domeniul de aplicare a directivelor inițiale, clarificând distincția în cea anume constituie ambalaj și ce nu, în vederea reducerii deșeurilor de ambalaje în întreaga UE. Cea de-al treilea aviz motivat se referă la legislația privind apa pentru scăldat. Legislația finlandeză definește în principal plajele pe baza numărului de persoane care se îmbăiază care vizitează locul într-o zi oarecare și nu utilizează alte criterii cerute de legislația UE, precum infrastructura disponibilă. Conform legislației UE, numărul persoanelor care se scaldă într-un loc este unul dintre criterii, dar acesta trebuie completat cu altele, precum, de exemplu, infrastructura disponibilă. Comisia consideră că legislația Finlandei nu este aliniată la domeniul de aplicare a legislației UE în domeniu și riscă să priveze cetățenii de un nivel de protecție adecvat. Prin urmare, Comisia solicită Finlandei să își alinieze legislația privind apele pentru scăldat la standardele europene. Dacă Finlanda nu întreprinde cele necesare în termen de două luni, Comisia poate înainta cazul Curții de Justiție a UE. Pentru Directiva RoHS, se pot impune penalități financiare.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Fiscalitate: TVA pentru manifestările sportive în FRANȚA

Comisia solicită Franței să aplice TVA biletelor de intrare la meciuri și la alte manifestări sportive care nu sunt supuse impozitului pe spectacole.

Conform Directivei TVA, în mod normal, biletelor de intrare la manifestările sportive ar trebui să li se aplice TVA. Or, Franța scutește complet de plata TVA biletele de intrare la manifestări sportive.

Deși Directiva TVA urmărește armonizarea acestui tip de impozit în scopul bunei funcționări a pieței interne, ea permite totuși statelor membre să păstreze anumite scutiri în vigoare la 1 ianuarie 1978, în condițiile existente la data menționată, în cadrul unui regim derogatoriu și tranzitoriu. Acesta este cazul scutirii de TVA pe care o aplica Franța manifestărilor sportive atunci când acestea erau supuse impozitului pe spectacole. Între timp, Franța a introdus posibilitatea ca municipalitățile să scutească de impozitul pe spectacole manifestările sportive organizate pe teritoriul lor, ceea ce anumite municipalități au și făcut. Comisia estimează că, în astfel de cazuri, scutirea de TVA nu ar mai trebui să se aplice.

Solicitarea este adresată sub forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite cauza în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. (Ref.: 2012/4194)

(Pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Tel. mobil: +32 498 98 3871)

 1. Servicii: Comisia cere UNGARIEI să respecte normele UE în ceea ce privește plățile mobile

Comisia Europeană a solicitat astăzi Ungariei să respecte normele UE privind libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii (conform articolelor 49 și 56 din TFUE și articolelor 15 și 16 din Directiva 2006/123/CE) în ceea ce privește plățile mobile. Conform Legii din 2011 privind organizarea națională a plăților mobile, societății publice National Mobile Payment Ltd. i-a fost acordat dreptul exclusiv de a gestiona sistemul național de plăți mobile, o platformă pe care furnizorii de servicii vor fi obligați s-o folosească atunci când oferă servicii de intermediere a plăților mobile legate de anumite servicii publice (de exemplu, pentru parcările publice). Acest nou drept exclusiv restrânge în mod inutil și semnificativ accesul la o piață care, anterior, era complet deschisă concurenței și, astfel, provoacă daune investitorilor existenți și descurajează investitorii potențiali, fără nicio justificare adecvată. Comisia cere Ungariei, sub forma unui aviz motivat (care constituie cea de-a doua etapă a procedurii aplicate în caz de constatare a nerespectării legislației UE), să ia măsuri pentru respectarea deplină a legislației UE. Dacă autoritățile ungare nu răspund în mod satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate înainta cazul Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 296 44 50 - Tel. mobil: +32 498 964450)

 1. Securitatea socială: Comisia cere IRLANDEI să plătească alocația de îngrijitor persoanelor asigurate în Irlanda chiar dacă acestea își au reședința într-un alt stat membru

Comisia Europeană a solicitat Irlandei să se asigure că persoanele care îndeplinesc condițiile pentru a primi alocație de îngrijitor în temeiul legislației irlandeze în domeniul securității sociale pot beneficia de această alocație chiar dacă își au reședința într-un alt stat membru.

Alocația de îngrijitor se plătește persoanelor cu venituri mici care îngrijesc o altă persoană care necesită sprijin din cauza vârstei, a unui handicap sau a unei boli (inclusiv a unei boli mintale). Una dintre condițiile pentru a avea dreptul la alocație este ca beneficiarul să fie rezident în Irlanda. Refuzul de a plăti această alocație persoanelor care trăiesc într-un alt stat membru, dar care își plătesc contribuțiile de asigurări sociale în Irlanda constituie o încălcare din partea Irlandei a normelor UE privind coordonarea asigurărilor sociale.

Solicitarea a fost adresată sub forma unui „aviz motivat” în cadrul procedurilor în constatarea încălcării dreptului UE. Irlanda are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile adoptate în vedere aplicării pe deplin a normelor UE. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită Irlanda în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Tel. mobil: +32 498 99 4107)

 1. Cotele de lapte: Comisia cere ITALIEI să recupereze taxele datorate de producătorii italieni de lapte

Comisia a trecut la etapa următoare în cadrul procedurilor juridice demarate în cazul Italiei în legătură cu slaba colectare a taxelor datorate de producătorii de lapte care și-au depășit cotele de producție în perioada 1995 – 2009 (a se vedea IP/13/577).

Din suma totală de 2,265 miliarde EUR, 1,395 miliarde EUR nu au fost încă recuperați. Importanța sumelor demonstrează că autoritățile italiene nu au luat măsuri suficiente pentru a asigura plata sumelor datorate de producătorii respectivi.

Incapacitatea Italiei de a asigura recuperarea acestor sume compromite eforturile depuse la nivel european pentru stabilizarea pieței produselor lactate și duce la denaturarea concurenței cu alți producători europeni și italieni care au respectat cotele de producție sau care au achitat taxele pe excedente în caz de depășire a cotei. În plus, suma menționată trebuie vărsată bugetului Italiei, pentru a evita pierderea pentru contribuabilii italieni.

După trimiterea unei scrisori de punere în întârziere, la 20 iunie 2013, cea de-a doua etapă a procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este emiterea unui aviz motivat. În cazul în care Italia nu oferă un răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite Italia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru încălcarea obligațiilor.

(Pentru mai multe informații: R. Waite - Tel. +32 229 61404 - Tel. mobil: +32 498 96 1404)

 1. Telecom: Comisia cere ITALIEI să aplice taxe administrative echitabile și transparente în vederea eliminării barierelor din calea intrării pe piață a IMM-urilor

Comisia a adresat astăzi o cerere oficială Italiei de a pune pe deplin în aplicare în legislația națională Directiva privind autorizarea în ceea ce privește taxele administrative impuse operatorilor din sectorul telecomunicațiilor. Cererea se referă în special la criteriile de aplicare a taxelor administrative care ar putea crea bariere la intrarea pe piață, întrucât acestea au un impact disproporționat asupra micilor operatori de rețea. În plus, normele italiene nu pun în aplicare obligația de transparență care impune publicarea unei sinteze anuale a taxelor administrative impuse și a costurilor administrative suportate de Ministerul Dezvoltării Economice. Solicitarea din partea Comisiei are forma unui aviz motivat, a doua etapă a procedurii aplicate în caz de constatare a nerespectării legislației UE. În cazul în care Italia nu oferă un răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite Italia în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: R. Heath – Tel. +32 229 61716 - Tel mobil: +32 460 75 0221)

 1. Transportul feroviar: Comisia cere PORTUGALIEI să pună în aplicare pe deplin legislația UE privind interoperabilitatea feroviară

Comisia Europeană a solicitat Portugaliei să își alinieze normele naționale la dispozițiile Directivei 2008/57/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar, în special în ceea ce privește autorizarea vehiculelor. Legislația este menită să instituie condițiile necesare pentru interoperabilitate în sistemul european de transport feroviar și să permită sectorului feroviar să concureze într-un mod mai eficace cu celelalte moduri de transport. Acest lucru le-ar permite cetățenilor să călătorească cu ușurință în întreaga Europă, iar mărfurile ar putea fi transportate într-un mod mai sigur și mai ecologic. Legislația în cauză ar fi trebuit să fie în vigoare de la 19 iulie 2010. Dacă Portugalia nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE în privința acestei chestiuni. Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Portugaliei în această privință în noiembrie 2013 și trimite în prezent un aviz motivat (cea de-a doua etapă a procedurilor UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor). Portugalia are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil: +32 498 98 7638)

 1. Mediu: Comisia cere ROMÂNIEI să pună în aplicare normele UE privind deșeurile de ambalaje și privind vehiculele scoase din uz

Comisia Europeană solicită României să transmită detalii privind punerea în aplicare în legislația națională a legislației UE în două domenii diferite din sectorul deșeurilor - deșeurile de ambalaje și vehiculele scoase din uz. Directiva privind ambalajele revizuită, care extinde domeniul de aplicare a directivei originale, clarificând distincția între cea anume constituie ambalaj și ce nu în vederea reducerii deșeurilor de ambalaje, trebuie transpusă în legislația națională până la 30 septembrie 2013. România nu a respectat acest termen și, ca urmare, la 29 noiembrie 2013, i-a fost trimisă o scrisoare de punere în întârziere. În luna ianuarie, România a răspuns precizând că este în curs de elaborare o decizie a guvernului; având în vedere însă că, până în prezent, Comisiei nu i-au fost notificate niciun fel de măsuri, Comisia trimite acum un aviz motivat. Al doilea aviz motivat se referă la modificarea standardelor UE privind vehiculele scoase din uz, modificare ce trebuia transpusă în legislația națională până la 22 august 2013. Întrucât nu a primit nicio notificare, în luna septembrie, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere. România a răspuns că legislația corespunzătoare este în curs de pregătire, dar, neprimind nici până în prezent vreo notificare, Comisia trimite acum un aviz motivat. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde, în caz contrar putând fi trimisă în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Libera circulație a mărfurilor: Comisia solicită ROMÂNIEI să elimine barierele din calea exporturilor de gaze naturale

Întrucât producătorii din România sunt obligați să acorde prioritate vânzărilor pe piața internă, iar tranzacțiile cu gaze trebuie supuse unor controale prealabile și aprobării, Comisia consideră că cadrul juridic actual din România creează bariere nejustificate în calea exporturilor de gaze din România și solicită eliminarea acestor bariere.

Comisia consideră că, prin crearea de bariere în calea liberei circulații a mărfurilor în cadrul pieței interne, România își încalcă obligațiile în temeiul articolelor 35 și 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în temeiul articolului 40 litera (c) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale.

Cererea Comisiei are forma unui aviz motivat. În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite România în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: C. Corazza - Tel. +32 229 51752 - Tel. mobil: +32 498 99 2862)

 1. Sănătatea animalelor: Comisia cere SUEDIEI să renunțe la testele privind paratuberculoza efectuate pe bovine

Comisia Europeană a adresat astăzi o cerere oficială (aviz motivat) Suediei de a renunța la carantina obligatorie și la testele privind paratuberculoza efectuate pe bovine. Condițiile armonizate de sănătate a animalelor destinate comercializării în cazul bovinelor stabilite în cadrul Directivei 64/432/CEE nu prevăd niciun fel de cerințe de sănătate legate de paratuberculoză. În plus, testarea obligatorie după sosire descurajează fermierii suedezi de la a introduce bovine provenind din alte state membre ale UE, ceea ce are un efect echivalent cu restricțiile cantitative. Prin urmare, nu se poate justifica în temeiul articolului 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care reglementează restricțiile și interdicțiile la import. Paratuberculoza este o infecție contagioasă a intestinului subțire al bovinelor și, de asemenea, al ovinelor. Simptomele, chiar dacă apar, au nevoie de mult timp să se manifeste, iar lipsa unor teste precise de diagnosticare pentru detectarea animalelor infectate explică absența unor garanții de sănătate suplimentare la nivelul UE pentru paratuberculoză. În cazul în care Suedia nu informează Comisia, în termen de două luni de la primirea prezentului aviz motivat, că testările au fost sistate, Comisia ar putea trimite cauza în fața Curții de Justiție a UE.

(Pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 229 87166 – Tel. mobil: +32 498 98 7166)

 1. Mediu: Comisia solicită REGATULUI UNIT să ia măsuri privind centrala electrică de la Pembroke și tratarea apelor uzate urbane și să își actualizeze normele privind apa pentru scăldat

Astăzi, Comisia a transmis Regatului Unit trei avize motivate pe probleme de mediu. Primul se referă la centrala electrică de la Pembroke, cea mai mare centrală electrică pe gaz din Europa, unde sistemul de răcire a centralei are un impact negativ asupra ecosistemului înconjurător, o arie specială de conservare (SAC) marină, protejată conform legislației UE. Conform Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului și a Directivei privind habitatele, aprobarea de dezvoltare ar trebui acordată doar după evaluarea tuturor efectelor potențiale asupra mediului. Se pare că aceste cerințe nu au fost respectate în cazul centralei din Pembrokeshire, unde autorizația de construcție și de dezvoltare, precum și autorizația pentru captarea apelor și permisul de dragaj pentru admisia și pentru evacuarea sistemului de răcire s-au acordat înainte de finalizarea tuturor evaluărilor de mediu. Ca urmare, în prezent, în estuarul protejat de la Milford Haven se deversează apă caldă cu un conținut ridicat de substanțe biocide. Mulți pești de dimensiuni mici, icrele acestora și alte organisme mici sunt afectate de sistemul de răcire, care transferă cantități mari de apă dintr-un capăt al SAC, prin centrală, în celălalt. Scrisoarea Comisiei ridică, de asemenea, problema aplicării Directivei IPPC în ceea ce privește permisele finale emise, în special acceptarea sistemului de răcire actual drept cea mai bună tehnologie disponibilă în acest loc sensibil și, ca rezultat, acceptarea încălcării standardului de calitate a mediului.

Cea de-a doua scrisoare se referă la tratarea apelor uzate urbane. Rapoartele din Regatul Unit arată că mai multe localități încalcă încă standardele UE în domeniul. Avizul motivat actual, care urmează scrisorilor de punere în întârziere din iunie 2009 și iunie 2013, se referă la deversările excesive de ape uzate de la Llanell și Gowerton, Țara Galilor, în apele sensibile de la Burry Inlet, care au loc chiar și în condiții normale de vreme (adică nu doar în timpul ploilor torențiale); la lipsa tratamentului secundar al apelor uzate în 9 localități, inclusiv Gibraltar, precum și la lipsa unui tratament în condiții mai stricte al apelor uzate în 24 de localități clasificate drept zone sensibile. Regatul Unit are la dispoziție două luni să ofere un răspuns.

Cel de-al treilea aviz motivat se referă la legislația privind apa pentru scăldat. Comisia a solicitat modificarea mai multor dispoziții din actele de transpunere a normelor UE privind apa de îmbăiat din Regatul Unit și, deși majoritatea au fost deja introduse, lipsesc informații privind anumite modificări promise privind Gibraltarul. Prin urmare, se trimite acum un aviz motivat. Regatul Unit are la dispoziție două luni să ofere un răspuns.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil: +32 498 95 3593)

 1. Servicii financiare: Comisia solicită REGATULUI UNIT să aplice normele UE

Comisia Europeană a solicitat astăzi ca Regatul Unit să pună în aplicare pe deplin Directiva Omnibus I (Directiva 2010/78/EC) care modifică unsprezece directive privind serviciile financiare (Directivele 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE) pentru a ține seama de consecințele instituirii noilor autorități europene de supraveghere pentru bănci (Autoritatea Bancară Europeană), pentru valori mobiliare (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) și pentru asigurări și pensii ocupaționale (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale). Directiva Omnibus I trebuie pusă în aplicare de toate statele membre ale UE până la 31 decembrie 2011. Cu toate acestea, Regatul Unit a pus în aplicare numai parțial dispozițiile necesare. Solicitarea din partea Comisiei are forma unui aviz motivat, a doua etapă a procedurii aplicate în caz de constatare a nerespectării legislației UE. În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate în termen de două luni, Comisia poate decide să trimită Regatul Unit în fața Curții de Justiție a UE. Pentru informații suplimentare: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/infringements/index_en.htm

(Pentru mai multe informații: C. Hughes - Tel. +32 2 296 44 50 - Tel. mobil: +32 498 964450)

 1. Scrisori de punere în întârziere

 1. Comisia cere ITALIEI să se asigure că apa destinată consumului uman este sănătoasă și curată

Comisia Europeană deschide procedurile de constatare a nerespectării legislației UE împotriva Italiei din cauza neluării măsurilor necesare pentru garantarea faptului că apa destinată consumului uman respectă standardele europene. Contaminarea apei cu arsenic și fluoruri este o problemă veche în Italia, în special pentru regiunea Latium.

Conform Directivei privind apa potabilă, statele membre au obligația de a monitoriza și de a verifica apa destinată consumului uman în funcție de 48 de parametri indicatori microbiologici și chimici Dacă se găsesc niveluri ridicate de arsenic sau alți poluanți, statele membre pot deroga de la pragurile stabilite prin directivă pentru o perioadă limitată de timp, cu condiția să nu existe pericole potențiale pentru sănătatea umană și să nu existe alte mijloace rezonabile de a asigura alimentarea cu apă pentru consum uman.

(Pentru mai multe informații: IP/14/816 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tel. mobil: +32 498 95 3593)


Side Bar