Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 10 lipca 2014 r.

Główne lipcowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw.

Komisja przyjęła dziś 419 decyzji, w tym 63 uzasadnionych opinii i 14 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji. Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

 1. Poważne przypadki naruszeń ze strony państw członkowskich

 1. Jednolita europejska przestrzeń powietrzna: Komisja wzywa osiemnaście państw członkowskich, aby usprawniły wspólne zarządzanie przestrzenią powietrzną

Komisja wystosowała dziś oficjalne wezwanie do członków sześciu różnych funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB) – Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa – aby usprawniły swoje FAB. Chodzi tu o wspólną przestrzeń powietrzną zorganizowaną według tras ruchu lotniczego, a nie według granic państwowych. Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej odgrywają główną rolę w tworzeniu efektywniejszego, mniej kosztownego i mniej zanieczyszczającego systemu lotnictwa w Europie.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: „W europejskiej przestrzeni powietrznej musimy wreszcie usunąć granice państwowe. Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej są nieodzownym, zasadniczym elementem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Na razie te wspólne przestrzenie powietrzne istnieją tylko na papierze – są formalnie ustanowione, lecz jeszcze nie funkcjonują. Apeluję do państw członkowskich o więcej ambicji i szybsze wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej".

(Dodatkowe informacje: IP/14/818 – H. Kearns – tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 1. Efektywność energetyczna budynków: Komisja pozywa AUSTRIĘ i POLSKĘ do Trybunału i wnosi o nałożenie dziennych kar pieniężnych

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu Austrii i Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i wniosła o nałożenie przez Trybunał dziennych kar pieniężnych w wysokości 39 592,80 euro w przypadku Austrii i 96 720 euro w przypadku Polski, które miały by być należne od dnia wydania wyroku przez Trybunał do daty pełnego wdrożenia dyrektywy. Przy określaniu wysokości kary wzięto pod uwagę czas trwania oraz wagę naruszenia. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek określania i stosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej wszystkich budynków, stworzenia systemu certyfikacji w odniesieniu do charakterystyki energetycznej budynków i ustanowienia wymogu regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Ponadto w myśl dyrektywy państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby do 2021 r. wszystkie nowe budynki były tzw. budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy do prawa krajowego do 9 lipca 2012 r.

(Dodatkowe informacje: IP/14/813 – S. Berger – tel. +32 229 92792 – tel. kom. +32 460 792 792)

 1. Swobodny przepływ towarów: Komisja pozywa REPUBLIKĘ CZESKĄ do Trybunału w związku z przepisami dotyczącymi cechowania biżuterii

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Republice Czeskiej w związku z obowiązującymi w tym państwie przepisami dotyczącymi cechowania biżuterii. Czeski urząd probierczy wymaga, by niektóre wyroby jubilerskie importowane z innego państwa członkowskiego UE były dodatkowo cechowane na poziomie krajowym, mimo iż wyroby te zostały już legalnie wprowadzone do obrotu i ocechowane w UE. Komisja uznała, że wymóg ten jest niezgodny z postanowieniami Traktatu UE dotyczącymi swobodnego przepływu towarów w UE i zwróciła się do Trybunału o wydanie wyroku w tej sprawie.

(Dodatkowe informacje: IP/14/785 – C. Corazza – tel. +32 229 51752 – tel. kom. +32 498 99 2862)

 1. Wyroby tytoniowe: Komisja pozywa Danię do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niewprowadzeniem zakazu sprzedaży wszelkich postaci snusu

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Danii w związku z niewprowadzeniem do krajowych przepisów zakazu wszelkich postaci snusu.

Z uwagi na to, że Dania nie zakazała sprzedaży wszystkich postaci snusu, 25 października 2012 r. Komisja Europejska zwróciła się do tego państwa o podjęcie środków niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 2001/37/WE i o poinformowanie Komisji o podjętych środkach prawnych w terminie dwóch miesięcy (zob. Komisja Europejska – MEMO/12/794 – 24/10/2012).

Dania nie powiadomiła dotychczas Komisja o żadnych środkach i nadal narusza przepisy prawa unijnego. W związku z powyższym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: IP/14/812 – F. Vincent – tel. +32 229 87166 – tel. kom. +32 498 98 7166)

 1. Zamówienia publiczne: Komisja pozywa GRECJĘ do Trybunału za nieprzestrzeganie przepisów UE dotyczących sektora budowlanego

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Grecji w związku nieprzestrzeganiem unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych w sektorze budowlanym.

Przepisy greckie ustanawiają system obowiązkowej rejestracji wszystkich zatwierdzonych krajowych przedsiębiorstw budowlanych, dzieląc je na klasy, przy czym każda klasa odpowiada określonemu minimalnemu i maksymalnemu zakresowi budżetu. Instytucje zamawiające mogą dopuścić do udziału w procedurach przetargowych jedynie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane w niektórych z tych klas odpowiadających zakresowi budżetu określonemu w planowanym zamówieniu. W ten sposób greckie przepisy ustanawiają system, który z góry określa podmioty gospodarcze mogące wziąć udział w poszczególnych procedurach przetargowych. Ten system obowiązkowej rejestracji skutkuje wykluczeniem przedsiębiorstw, które mają gospodarcze, finansowe, techniczne i zawodowe możliwości zrealizowania danego zamówienia w ramach przetargu — tylko dlatego, że ich zdolność finansowa jest inna — zazwyczaj większa — niż określona klasa budżetowa, która jest dopuszczona do danej procedury. W ten sposób krajowe przepisy ograniczają przedsiębiorstwom szanse na rynku i zakłócają konkurencję wśród podmiotów gospodarczych. Komisja uznała, że ten restrykcyjny system prawny narusza przepisy dyrektywy 2004/18/WE i podstawowe zasady równego traktowania i niedyskryminacji, na których oparte są przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych w UE.

(Dodatkowe informacje: IP/14/807 – C. Hughes -tel. +32 229 64450 – tel. kom. +32 498 96 4450)

 1. Środowisko: Komisja pozywa HISZPANIĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z niezgodnymi z wymogami składowiskami odpadów i nowym połączeniem kolejowym dużych prędkości

Komisja Europejska pozywa Hiszpanię do Trybunału Sprawiedliwości w związku z dwoma (niezwiązanymi ze sobą) naruszeniami przepisów w zakresie ochrony środowiska. Pierwsze z nich dotyczy niewłaściwego gospodarowania odpadami: pomimo wcześniejszych ostrzeżeń Komisji liczne składowiska odpadów w Hiszpanii nadal działają niezgodnie z przepisami UE dotyczącymi składowisk. Drugi pozew dotyczy planowanego połączenia kolejowego dużych prędkości między Sewillą a Almerią, w odniesieniu do którego nie przeprowadzono żadnej odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko. Mając na celu wezwanie Hiszpanii do rozwiązania tych problemów Komisja, na zalecenie komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika, pozwała Hiszpanię do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: IP/14/814 - J. Hennon - tel. +32 229 53593 - tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Komisja pozywa FINLANDIĘ do Trybunału za nieposiadanie organu ds. równości rasowej na rynku pracy

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Finlandii w związku z tym, że fiński organ ds. równości nie może wykonywać niezbędnych działań związanych z równością rasową na rynku pracy.

Artykuł 13 dyrektywy w sprawie równości rasowej (2000/43/WE) ustanawia wymóg powołania przez państwa członkowskie krajowego organu ds. równości i przydzielenia mu szczególnych zadań polegających na: udzielaniu pomocy ofiarom dyskryminacji na tle rasowym, publikowaniu niezależnych sprawozdań oraz wydawaniu zaleceń w zakresie dyskryminacji. Komisja ściśle monitoruje prawidłowość wdrożenia dyrektywy w odniesieniu do organów ds. równości, ponieważ pełnią one rolę strażników równości i w związku z tym mają zasadnicze znaczenie dla skutecznego wdrożenia i stosowania dyrektywy w sprawie równości rasowej.

Mimo szeroko zakrojonych dyskusji z Finlandią prowadzonych po wystosowaniu do tego państwa wezwania do usunięcia uchybienia i uzasadnionej opinii, nie poczyniono konkretnych postępów.

(Dodatkowe informacje: IP/14/811 - J. Salsby Tel. +32 2 297 24 59)

 1. Podatki: Komisja pozywa FRANCJĘ do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie darowizn na rzecz zagranicznych instytucji pożytku publicznego

Komisja postanowiła wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę dotyczącą francuskiego systemu podatkowego w zakresie darowizn na rzecz podmiotów działających w interesie ogólnym, które mając siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub EOG.

Francja zwalnia z opłat rejestracyjnych (opłata skarbowa wynosząca zero) darowizny i zapisy na rzecz instytucji publicznych lub instytucji pożytku publicznego, w szczególności o charakterze charytatywnym, z siedzibą we Francji. Dotyczy to instytucji publicznych lub instytucji pożytku publicznego, których zasoby są w całości przeznaczane na projekty naukowe, kulturalne, artystyczne, stowarzyszenia kulturalne itp., działających na terytorium Francji.

(Dodatkowe informacje: IP/14/808 – E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Podatki: Komisja pozywa PORTUGALIĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z przepisami dotyczącymi podatku akcyzowego od papierosów

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Portugalii w związku z niedostosowaniem przez to państwo przepisów dotyczących podatku akcyzowego od papierosów. W Portugalii okres dopuszczenia papierosów do sprzedaży jest z góry określony i jest związany z banderolą umieszczoną na opakowaniu. Wzory banderoli w Portugalii są regularnie zmieniane, a wraz z wprowadzeniem nowej banderoli często zastosowanie ma nowa stawka podatku akcyzowego. Papierosy nie mogą być sprzedawane po upływie trzech miesięcy następujących po roku, w którym zostały dopuszczone do konsumpcji.

Zgodnie z unijnymi przepisami (dyrektywa 2008/118/WE) podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych musi zostać naliczony zgodnie ze stawką podatku obowiązującą w dniu, w którym zostały one dopuszczone do konsumpcji. Przepisy unijne nie zezwalają państwom członkowskim na stosowanie dodatkowych podatków poza podatkiem naliczanym w dniu dopuszczenia wyrobów tytoniowych do konsumpcji ani ograniczania ich dystrybucji ze względów podatkowych.

(Dodatkowe informacje: IP/14/809 – E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Komisja pozywa PORTUGALIĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z oczyszczaniem ścieków

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Portugalii w związku z niezapewnieniem przez to państwo prawidłowego oczyszczania ścieków z małych aglomeracji. Brak odpowiednich systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków wymaganych od 2005 r. zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi małych aglomeracji stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi i zagraża wodom śródlądowym i środowisku morskiemu. Pomimo zadowalających postępów poczynionych przez Portugalię od skierowania do tego państwa w 2009 r. uzasadnionej opinii obecne znaczne niedociągnięcia sprawiły, że Komisja, zgodnie z zaleceniem komisarza Janeza Potočnika odpowiedzialnego za środowisko, skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: IP/14/815 - J. Hennon - tel. +32 229 53593 - tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Podatki: Komisja pozywa ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO do Trybunału Sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem unijnych przepisów dotyczących oznakowanych paliw

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Zjednoczonemu Królestwu w związku z nieprawidłowym stosowaniem przepisów dotyczących znakowania paliw do celów podatkowych.

Zgodnie z unijnymi przepisami aby w podniesieniu do paliwa można było zastosować obniżoną stawkę podatku akcyzowego, musi zostać do niego dodany barwnik . Prawo do korzystania z paliwa o obniżonej stawce opodatkowania mają na przykład statki rybackie, ale prywatne statki rekreacyjne muszą stosować paliwo objęte normalną stawką opodatkowania.

Obowiązujące przepisy prawne Zjednoczonego Królestwa nie nakładają na dystrybutorów paliwa obowiązku posiadania dwóch oddzielnych zbiorników paliwa, jednego na oznakowane barwnikiem paliwo objęte obniżoną stawką opodatkowania i drugiego na zwykłe paliwo, objęte normalną stawką opodatkowania. W związku z tym właściciele prywatnych statków rekreacyjnych mają jedynie możliwość zakupu paliwa oznakowanego. W konsekwencji nie płacą podatku w odpowiedniej wysokości, ponieważ kupują paliwo zasadniczo przeznaczone dla statków rybackich. Jest to nie tylko niezgodne z przepisami UE dotyczącymi podatku akcyzowego, ale także naraża właścicieli prywatnych statków na wysokie kary, jeżeli zostaną oni skontrolowani przez lokalne organy podczas podróży do innego państwa członkowskiego.

(Dodatkowe informacje: IP/14/810 – E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Uzasadnione opinie

 1. Prawa pacjentów w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej: Komisja zwraca się do 12 państw członkowskich o pilne zakończenie wdrażania przepisów dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej

Komisja Europejska zwróciła się z formalnym wnioskiem do Austrii, Belgii, Bułgarii, Niemiec, Estonii, Grecji, Finlandii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Polski i Zjednoczonego Królestwa o powiadomienie o pełnym wdrożeniu dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (2011/24/UE). Wspomniana dyrektywa określa prawa pacjentów do podjęcia decyzji o skorzystaniu z opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim i uzyskania zwrotu kosztów w rodzimym państwie członkowskim. Dyrektywa nakłada również na systemy opieki zdrowotnej i świadczeniodawców obowiązek przekazania pacjentom informacji niezbędnych do dokonania świadomego wyboru o leczeniu w innym państwie członkowskim. Dyrektywa została częściowo wdrożona przez Austrię, Belgię, Bułgarię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Niemcy, Polskę i Zjednoczone Królestwo, ale niektóre jej przepisy nadal nie zostały wdrożone. Należą do nich zarówno wymóg wdrożenia przepisów dyrektywy dotyczących zwrotu kosztów za usługi opieki zdrowotnej, z jakich pacjent skorzystał zagranicą, jak i obowiązek krajowych punktów pomocy do pomagania sobie wzajemnie w zrozumieniu faktur. Irlandia i Luksemburg nie przekazały informacji o żadnych środkach podjętych w celu wdrożenia dyrektywy.

Do dnia dzisiejszego wskazane powyżej państwa członkowskie nie przetransponowały całkowicie dyrektywy do prawa krajowego, mimo iż termin transpozycji upłynął 25 października 2013 r. Państwa te mają dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środki podjętych w celu wdrożenia dyrektywy 2011/24/UE. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o odpowiednich środkach może doprowadzić do skierowania sprawy przez Komisję do Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: F. Vincent – tel. +32 229 87166 – tel. kom. +32 498 98 7166)

 1. Recepty lekarskie: Cztery państwa członkowskie wezwano do pilnego zakończenia wdrażania przepisów dotyczących uznawania recept lekarskich wystawionych w innym państwie członkowskim

Komisja Europejska wystosowała formalny wniosek do Belgii, Irlandii, Luksemburga i Portugalii o zapewnienie pełnego wdrożenia dyrektywy ustanawiającej środki ułatwiające uznawanie recept lekarskich wystawionych w innym państwie członkowskim (2012/52/UE). Celem wspomnianej dyrektywy jest zwiększenie zdolności farmaceutów do zrozumienia i realizacji recept wystawionych w innym państwie członkowskim pacjentom korzystającym ze swoich praw do transgranicznej opieki zdrowotnej. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by recepty realizowane w innym państwie członkowskim zawierały określone elementy wskazane w załączniku do dyrektywy.

Do dnia dzisiejszego wspomniane powyżej państwa członkowskie nie wdrożyły dyrektywy do prawa krajowego, mimo iż termin upłynął 25 października 2013 r. Państwa te mają dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środki podjętych w celu wdrożenia dyrektywy 2012/52/UE. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o odpowiednich środkach może doprowadzić do skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: F. Vincent – tel. +32 229 87166 – tel. kom. +32 498 98 7166)

 1. Komisja zwraca się do BUŁGARII, GRECJI i SŁOWENII o zapewnienie elektronicznej wymiany informacji dotyczących rybołówstwa z innymi państwami członkowskimi

Komisja wystosowała formalny wniosek do Bułgarii, Grecji i Słowenii o zapewnienie pełnej zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie kontroli rybołówstwa,, w szczególności w odniesieniu do obowiązków zapewnienia bezpośredniej elektronicznej wymiany istotnych informacji dotyczących rybołówstwa z innymi państwami członkowskimi.

Państwa członkowskie muszą utworzyć niezbędne systemy umożliwiające im elektroniczną wymianę danych dotyczących rybołówstwa. Brak takiego systemu może utrudniać statkom innych państw członkowskich korzystanie z prawa do połowów w tych trzech państwach oraz dokonywanie wyładunku lub sprzedaży ryb na ich terytorium. W podobny sposób dokonywanie połowów poza własnymi wodami Bułgarii, Grecji lub Słowenii, a także wyładunek lub sprzedaż ryb w innych państwach członkowskich przez statki rybackie pływające pod banderą tych państw, może być niemożliwe.

System ten powinien służyć do wymiany informacji, takich jak dane z systemu monitorowania statków, informacji zawartych w dzienniku połowowym, deklaracji wyładunkowych i innych deklaracji. Wymogi te są obowiązkowe od 1 stycznia 2010 r. dla wszystkich państw członkowskich. Pełne i prawidłowe stosowanie unijnych przepisów w dziedzinie rybołówstwa jest dla Komisji priorytetem i ma na celu zapewnienie zrównoważonego charakteru praktyk połowowych.

W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciw tym państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: H. Banner – tel. +32 229 52407 – tel. kom.: +32 460 75 2407)

 1. Prawa autorskie: Komisja zwraca się do FRANCJI, POLSKI i RUMUNII o stosowanie unijnych przepisów

Komisja Europejska zwróciła się do Francji, Polski i Rumunii o pełne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE dotyczącej zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych. Dyrektywa przedłuża czas ochrony dla artystów wykonawców oraz nagrań dźwiękowych z 50 do 70 lat i obejmuje środki towarzyszące np. klauzule „wykorzystaj albo strać”, które muszą od tej pory być zamieszczane w umowach wiążących artystów wykonawców z wybraną przez nich wytwórnią płytową. Ostateczny termin wdrożenia dyrektywy do prawa krajowego upłynął 1 listopada 2013 r. Francja, Polska i Rumunia jak dotąd nie poinformowały jednak Komisji o środkach wykonawczych. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy państwa te nie poinformują o żadnych środkach, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Francji, Polsce i Rumunii. Dalsze informacje na temat okresu ochrony.

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 2 296 44 50 – tel. kom. +32 498 964450)

 1. Transport drogowy: Komisja zwraca się do IRLANDII, PORTUGALII, SŁOWENII i ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA o wdrożenie unijnych przepisów dotyczących pobierania opłat za użytkowanie dróg przez ciężarówki

Komisja Europejska zwróciła się do Irlandii, Portugalii, Słowenii i Zjednoczonego Królestwa o przyjęcie niezbędnych środków mających na celu prawidłowe stosowanie tzw. dyrektywy w sprawie eurowiniety (dyrektywa (UE) nr 2011/76). Dyrektywa ta rozszerza zakres unijnej dyrektywy w sprawie pobierania opłat drogowych z dróg, które wchodzą w skład sieci TEN-T, na wszystkie autostrady w Europie. Dyrektywa ta umożliwia również państwom członkowskim pobieranie od ciężkich pojazdów ciężarowych – oprócz kosztów infrastruktury (kosztów budowy, utrzymania i użytkowania infrastruktury drogowej) – opłat za powodowanie „kosztów zewnętrznych”, takich jak zanieczyszczenia bądź hałas. Niespójne wdrożenie dyrektywy w UE grozi powstaniem braku pewności prawa dla przewoźników. Przepisy należało wprowadzić od 13 października 2013 r. Jeżeli reakcja Irlandii, Portugalii, Słowenii i Zjednoczonego Królestwa okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Irlandii, Portugalii, Słowenii i Zjednoczonemu Królestwu w listopadzie 2013 r., a obecnie przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Irlandia, Portugalia, Słowenia i Zjednoczone Królestwo mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na pismo Komisji.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 • Środowisko: Komisja zwraca się do BUŁGARII i ŁOTWY o podjęcie działań w zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza

Komisja Europejska zwraca się do Bułgarii i Łotwy o zwiększenie ochrony obywateli przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez pył zawieszony (PM10). Cząstki pyłu zawieszonego mogą powodować astmę, choroby układu krążenia, nowotwór płuc i prowadzić do przedwczesnego zgonu. Cząstki te powstają w wyniku emisji pochodzących z przemysłu, ruchu drogowego oraz domowych systemów grzewczych. Zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie mają obowiązek ograniczać narażenie obywateli na pył zawieszony. Mieszkańcy sześciu stref i aglomeracji w Bułgarii (AG Sofia, AG Płowdiw, AG Warna, strefa północna, południowo-zachodnia i południowo-wschodnia) od co najmniej 2007 r. byli narażeni na poziomy PM 10 przekraczające dopuszczalne normy. Na Łotwie ma to miejsce w jedynie w Rydze, a dopuszczalne normy są przekraczane również od 2007 r. Komisja jest zdania, że obydwa państwa członkowskie nie podjęły niezbędnych środków służących ochronie zdrowia obywateli, które powinny zostać wdrożone już w 2007 r. W związku z tym Komisja zwróciła się o podjęcie perspektywicznych, szybkich, skutecznych działań w celu zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami. Skierowana do tych państw uzasadniona opinia jest kolejnym etapem po wystosowaniu do Bułgarii i Łotwy w styczniu 2013 r. dodatkowych wezwań do usunięcia uchybienia (zob. IP/13/47). Jeżeli Bułgaria i Łotwa nie podejmą działań, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Komisja wzywa HISZPANIĘ i SŁOWENIĘ do wdrożenia przepisów dotyczących prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że Hiszpania i Słowenia nie podjęły wystarczających działań w celu wdrożenia dyrektywy 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym. Z obydwoma państwami skontaktowano się w maju bieżącego roku, aby zweryfikować postępy prac nad tekstami. Dyrektywa miała zostać wdrożona do 27 października 2013 r.

Mimo, że proces przyjmowania odpowiednich przepisów jest w toku, projekty aktów prawnych dotyczących prawa do tłumaczenia pisemnego są nadal przedmiotem dyskusji w obydwu państwach.

(Dodatkowe informacje: J. Salsby Tel. +32 2 297 24 59)

 1. Komisja zwraca się do WŁOCH i HISZPANII o przyjęcie odpowiednich planów zarządzania rybołówstwem w Morzu Śródziemnym

Komisja wystosowała formalny wniosek do Włoch i Hiszpanii o zapewnienie zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi połowów w Morzu Śródziemnym. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Morza Śródziemnego państwa członkowskie muszą przyjąć plany zarządzania dotyczące połowu ryb prowadzonego za pomocą włoków, niewodów pełnomorskich, niewodów dobrzeżnych, sieci okrążających i drag na ich wodach terytorialnych.

Plany zarządzania rybołówstwem powinny zostać przyjęte do 31 grudnia 2007 r. Włochy i Hiszpania nadal nie przyjęły odpowiednich planów zarządzania dotyczących połowu ryb prowadzonego za pomocą drag, co jest sprzeczne z wymogami rozporządzenia. Wymagane rozporządzeniem plany krajowe są bardzo ważnym narzędziem służącym zapewnieniu zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, gdzie zarządzanie rybołówstwem oparte na kwotach tradycyjnie nie ma zastosowania.

W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciw Włochom i Hiszpanii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: H. Banner – tel. +32 229 52407 – tel. kom.: +32 460 75 2407)

 1. Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym: Komisja zwraca się do WŁOCH i POLSKI o zapewnienie egzekwowania przepisów

Komisja Europejska zwróciła się do Włoch i Polski o przyjęcie niezbędnych środków służących zapewnieniu prawidłowego stosowania praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym (rozporządzenie (UE) nr 181/2011). Krajowe organy wyznaczone przez obydwa kraje do nadzorowania skutecznego stosowania przepisów, w swoim obecnym kształcie nie mają możliwości ich egzekwowania. Wskazane państwa członkowskie nie stworzyły systemu kar na potrzeby zapewniania przestrzegania przepisów rozporządzenia. Ponadto nie przesłały wykazu terminali autobusowych, w których osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogą otrzymać odpowiednią pomoc. Rozporządzenie określające prawa pasażerów podróżujących autobusami i autokarami w UE zaczęło obowiązywać w dniu 1 marca 2013 r. Państwa członkowskie były prawnie zobowiązane do wywiązania się ze wskazanych zadań. Wnioski skierowane do tych państw mają formę tzw. uzasadnionej opinii stanowiącej część unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Włochy i Polska mają dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych w celu prawidłowego stosowania rozporządzenia, w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Włochom i Polsce do Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Transport kolejowy: Komisja zwraca się do LUKSEMBURGA i LITWY o pełne wdrożenie unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa kolei

Komisja Europejska zwróciła się do Litwy i Luksemburga o dostosowanie przepisów tych państw do dyrektywy 2004/49/WE zapewniającej konsekwentnie wysoki poziom bezpieczeństwa na wszystkich sieciach kolejowych w UE. Zarówno w przypadku Litwy, jak i Luksemburga chodzi w szczególności o zapewnienie niezależności organu dochodzeniowego. Ponadto w Luksemburgu dotyczy to również systemów zarządzania bezpieczeństwem, ważności certyfikatów bezpieczeństwa, niezależności, zadań i podejmowania decyzji przez organ ds. bezpieczeństwa. Celem przepisów UE jest wypracowanie jednolitego podejścia do bezpieczeństwa kolei, w szczególności poprzez ustanowienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa systemu kolei, obejmującego: bezpieczne zarządzanie infrastrukturą i ruchem kolejowym; role i obowiązki przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury oraz relacji między nimi; wspólne ramy regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa; nadzór nad bezpieczeństwem i niezależne dochodzenia w sprawie wypadków. Przepisy należało wprowadzić od 30 kwietnia 2006 r. Jeżeli reakcja Litwy i Luksemburga okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Litwie i Luksemburgowi we wrześniu 2013 r., a obecnie przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Obydwa państwa mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na pismo Komisji.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Swobodny przepływ pracowników: Komisja zwraca się do AUSTRII o przestrzeganie przepisów UE w odniesieniu do szkół narciarskich

Komisja Europejska zwróciła się do Austrii o przestrzeganie przepisów UE w zakresie swobodnego przepływu pracowników, swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług zgodnie z art. 45, 49 i 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Sprzecznie z prawem UE szkoły narciarskie w austriackim Tyrolu mogą zgodnie z austriackimi przepisami zakazać instruktorom narciarstwa z innych państw członkowskich nauczania osób pochodzących z Tyrolu, bądź też przebywających już w Tyrolu. Mogą oni jedynie uczyć osoby, które przyjechały z innych państw członkowskich, by nauczyć się jeździć na nartach. Sprzecznie z prawem UE oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE przepisy regionalne dotyczące szkół narciarskich kraju związkowego Styria nakładają wymóg posiadania szerokich kwalifikacji instruktora narciarstwa alpejskiego, a tym samym nie uznają odrębnych kwalifikacji specjalistycznych, takich jak instruktor narciarstwa telemarkowego, instruktor narciarstwa osób niepełnosprawnych lub instruktor narciarstwa biegowego, a osobom posiadającym te kwalifikacje nie udzielają żadnego częściowego dostępu do zawodu na terenie tego kraju związkowego. Ponieważ Austria nie zniosła jeszcze tych ograniczeń w dwóch wymienionych krajach związkowych, Komisja zwraca się do Austrii, w formie uzasadnionej opinii, o podjęcie działań mających na celu zapewnienie pełnej zgodności z przepisami UE. W przypadku nieudzielenia przez władze austriackie zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 2 296 44 50 – tel. kom. +32 498 964450)

 1. Zamówienia publiczne: Komisja zwraca się do AUSTRII o stosowanie przepisów UE

Komisja Europejska zwróciła się dziś do Austrii o przestrzeganie unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych w odniesieniu do drukowania wielu urzędowych dokumentów. Ponadto wezwała Austrię do zmiany, w stosownych przypadkach, jej przepisów prawnych zobowiązujących władze federalne do udzielenia bez przetargu Austriackiej Drukarni Państwowej zamówień dotyczących zabezpieczonego drukowania pewnych dokumentów. Od 2000 r. austriackie instytucje zamawiające zleciły bez przetargu wydrukowanie pewnych oficjalnych dokumentów, w tym paszportów i praw jazdy, przedsiębiorstwu Österreichische Staatsdruckerei, które jest przedsiębiorstwem prywatnym. Usługi te nie zostały objęte ogólnoeuropejską konkurencją poprzez procedurę zamówień publicznych. Austria nie przedstawiła wystarczających powodów uzasadniających, dlaczego drukowanie tych dokumentów nie powinno podlegać przepisom dotyczącym ogólnoeuropejskiej konkurencji, która ma na celu zapewnienie, by usługi świadczone na rzecz obywateli austriackich miały jak najlepszą relację jakości do ceny. W związku z tym Komisja Europejska uważa, że Austria uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, a w szczególności zgodnie z dyrektywą 2004/18/WE. Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeśli w terminie dwóch miesięcy Austria nie złoży zawiadomienia o zaprzestaniu naruszenia prawa UE, Komisja może skierować sprawę przeciwko temu państwu do Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na temat zamówień publicznych :

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 2 296 44 50 – tel. kom. +32 498 964450)

 1. Komisja zwraca się do BELGII o większą przejrzystość w zakresie finansowania kolei

Komisja Europejska oficjalne wezwała Belgię do pełnej przejrzystości w zakresie wykorzystywania funduszy publicznych do finansowania usług transportu kolejowego zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/34/UE. Zapewnienie przejrzystości rachunkowości jest jedynym sposobem stwierdzenia, jak wydawane są pieniądze publiczne i czy są one wykorzystywane do celów innych niż te, które były przewidziane. Wobec obecnego braku przejrzystości nie można wykluczyć, że fundusze publiczne wypłacane z tytułu obowiązku świadczenia usługi publicznej w zakresie usług transportu pasażerskiego nie są wykorzystywane w celu dotowania innych usług transportowych. Jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami UE, które mają na celu stworzenie skutecznego, niezakłóconego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego UE dla transportu kolejowego, a także zapewnienie równych warunków dla wszystkich przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę przeciw Belgii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Wzmocnienie praw konsumentów: Komisja wzywa BUŁGARIĘ do wdrożenia nowej unijnej dyrektywy

Komisja Europejska wyraża zaniepokojenie faktem, że Bułgaria nie wdrożyła jeszcze dyrektywy dotyczącej praw konsumentów (MEMO/13/1144) do prawa krajowego. Termin wdrożenia dyrektywy upłynął 13 grudnia 2013 r., a krajowe przepisy powinny zacząć obowiązywać od 13 czerwca 2014 r. Dyrektywa dotycząca praw konsumentów zawiera szereg podstawowych praw, które zwiększają ochronę konsumentów w całej UE. Prawa te obejmują zwiększenie przejrzystości cen, zakaz pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z kart kredytowych i usług telefonicznych typu hotline, jak również stosowania z góry zaznaczonych pól wyboru na stronach internetowych w celu naliczania dodatkowych opłat (na przykład przy zakupie biletów lotniczych przez internet), a także wydłużenie okresu (z 7 do 14 dni), w którym konsument może się wycofać z zakupu (zob. broszura na temat praw konsumentów ). Konsumenci nie mogą jednak skorzystać z tych praw, jeśli państwa członkowskie nie wdrożą ich do prawa krajowego w celu ich wykonania. Ma to jeszcze większe znaczenie w państwach, w których – według najnowszej tablicy wyników dla rynków konsumenckich – wiedza o prawach konsumentów jest niewielka. Do ośmiu takich państw należy również Bułgaria, w związku z czym Komisja prowadzi obecnie kampanię informacyjną poświęconą prawom konsumentów, której celem jest zwiększenie ich wiedzy na temat przysługujących im praw (MEMO/14/191).

(Dodatkowe informacje: J. Salsby Tel. +32 2 297 24 59)

 1. Podatki: Komisja wzywa CYPR do dostosowania przepisów podatkowych w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE

Komisja oficjalnie wezwała Cypr do wdrożenia dostosowań niektórych przepisów podatkowych UE w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE. Dyrektywa 2013/13/UE dostosowuje niektóre dyrektywy dotyczące opodatkowania w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE. Dostosowane akty prawne obejmują dyrektywę o spółkach dominujących i zależnych, dyrektywę w sprawie łączenia spółek oraz dyrektywę w sprawie odsetek i należności licencyjnych, z których wszystkie mają na celu unikanie podwójnego opodatkowania w ramach jednolitego rynku. Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia tych zmian do czasu przystąpienia Chorwacji do UE w dniu 1 lipca 2013 r. Cypr nie powiadomił jednak Komisji o żadnych podjętych w tym celu działaniach. Wezwanie ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez Cypr zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. (Ref: 2013/0346)

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Środowisko: Komisja wzywa NIEMCY do podejmowania większej liczby działań przeciwko zanieczyszczeniom wody azotanami

Komisja Europejska wzywa Niemcy do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w celu zwalczania zanieczyszczeń wody azotanami. Najnowsze dane liczbowe przedłożone przez Niemcy w 2012 r. świadczyły o pogłębiających się problemach związanych z zanieczyszczeniami azotanami wód gruntowych i powierzchniowych, w tym o eutrofizacji wód przybrzeżnych i morskich, zwłaszcza na Morzu Bałtyckim. Mimo tej pogarszającej się tendencji Niemcy nie podjęły wystarczających dodatkowych działań w celu zmniejszenia zanieczyszczeń azotanami i zapobiegania im, zgodnie z wymogami przepisów UE. Azotany mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu roślin i są szeroko stosowane jako nawozy, ich nadmierne stężenie może jednak powodować zanieczyszczenie wód słodkich i wywoływać szkody w środowisku morskim poprzez pobudzanie wzrostu glonów, które hamują rozwój innych form życia w procesie zwanym eutrofizacją. Oczyszczanie wody pitnej z azotanów występujących w nadmiernym stężeniu jest ponadto bardzo kosztownym procesem. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja przesyła uzasadnioną opinię oraz zwróci się do Niemiec o zapewnienie zgodności z przepisami UE w tej dziedzinie. Jeżeli Niemcy nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Komisja zwraca się do HISZPANII o wyeliminowanie nierównego traktowania dostawców usług przewozów szkolnych we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Hiszpanię do zmiany przepisów we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León w zakresie autobusowych przewozów szkolnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty, które świadczą już publiczne usługi przewozów autobusowych, traktowane są preferencyjnie podczas przetargów organizowanych w celu zapewnienia przewozów szkolnych. Takie preferencyjne traktowanie stanowi wyraźne naruszenie zasady niedyskryminacji i równego traktowania wszystkich oferentów uczestniczących w procedurach przetargowych i jest sprzeczne z dyrektywą 2004/18/WE w sprawie zamówień publicznych oraz z rozporządzeniem (WE) nr 1370/07 w sprawie zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w transporcie lądowym. Zgodnie z zasadami udzielania zamówień przyjmowana jest oferta najbardziej korzystna ekonomicznie lub o najniższej cenie, niezależnie od innych bieżących umów o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu. Jeżeli Hiszpania nie zmieni swoich przepisów w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Środowisko: Komisja wzywa FINLANDIĘ do wprowadzenia przepisów dotyczących ograniczenia substancji niebezpiecznych i odpadów opakowaniowych oraz do zmiany przepisów dotyczących wody w kąpieliskach

Komisja Europejska przesyła Finlandii trzy uzasadnione opinie dotyczące przepisów w zakresie ochrony środowiska. Po pierwsze Komisja wzywa Finlandię do przesłania szczegółowych informacji o wdrożeniu do prawa krajowego przepisów UE ograniczających stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa RoHS). Ponieważ Finlandia nie dotrzymała pierwotnego terminu, który minął 2 stycznia 2013 r., w dniu 21 marca 2013 r. Komisja przesłała jej wezwanie do usunięcia uchybienia. Do tej pory nie uzupełniono braków w transpozycji, tak więc Komisja przesyła uzasadnioną opinię. Druga uzasadniona opinia dotyczy odpadów opakowaniowych – państwa członkowskie były zobowiązane do informowania Komisji o krokach, które podejmują w celu wdrożenia zmienionej dyrektywy w sprawie opakowań do prawodawstwa krajowego, do 13 września 2013 r. Zmiana rozszerzała zakres pierwotnej dyrektywy, wyjaśniając rozróżnienie między tym, co jest opakowaniem, a co nim nie jest, z myślą o ograniczeniu odpadów opakowaniowych w całej UE. Trzecia uzasadniona opinia dotyczy przepisów w sprawie wody w kąpieliskach. W fińskich przepisach prawa plaże definiuje się przede wszystkim na podstawie liczby kąpiących się, którzy przebywali w danym dniu na danym kąpielisku, a nie przy użyciu innych kryteriów wymaganych przez prawo UE, takich jak dostępna infrastruktura. Zgodnie z prawem UE liczba kąpiących się jest jednym z kryteriów, ale musi być ona uzupełniona przez inne dane, w tym, na przykład, dotyczące dostępnej infrastruktury. Komisja uważa, że fińskie przepisy są niezgodne z zakresem prawa UE w tej dziedzinie i może pozbawić obywateli odpowiedniego poziomu ochrony. Komisja wzywa zatem Finlandię do dostosowania przepisów w sprawie wody w kąpieliskach do standardów unijnych. Jeżeli Finlandia w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE. W przypadku dyrektywy RoHS możliwe jest nałożenie kar finansowych.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Podatki: VAT na imprezy sportowe we FRANCJI

Komisja wzywa Francję do objęcia podatkiem VAT biletów wstępu na mecze i inne imprezy sportowe, które nie podlegają podatkowi od przedstawień.

Na mocy dyrektywy VAT opłaty za wstęp na imprezy sportowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Tymczasem Francja całkowicie zwalnia z VAT opłaty za wstęp na imprezy sportowe.

Mimo że dyrektywa VAT ma na celu harmonizację tego podatku ze względu na właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, umożliwia ona jednak państwom członkowskim utrzymanie, na zasadzie odstępstwa i przejściowo, niektórych zwolnień, które obowiązywały w dniu 1 stycznia 1978 r., na obowiązujących w tym dniu warunkach. Dotyczy to zwolnienia z VAT, które Francja stosowała w odniesieniu do imprez sportowych, kiedy były one objęte podatkiem od przedstawień. W międzyczasie Francja wprowadziła możliwość stosowania przez samorządy zwolnień z podatku od przedstawień w odniesieniu do imprez sportowych organizowanych na ich terytorium, którą niektóre z nich wykorzystały. Komisja uważa, że w związku z tym zwolnienie z VAT nie jest dłużej uzasadnione.

Wezwanie ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku braku zadowalającej reakcji w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (Ref: 2012/4194)

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Usługi: Komisja wzywa WĘGRY o przestrzeganie przepisów UE w zakresie płatność przez telefon komórkowy

Komisja Europejska zwróciła się dzisiaj do Węgier o przestrzeganie przepisów UE w zakresie swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (art. 49 i 56 TFUE oraz art. 15 i 16 dyrektywy 2006/123/WE) w odniesieniu do płatności przez telefon komórkowy. Zgodnie z przepisami węgierskimi z 2011 r. w sprawie krajowej organizacji płatności przez telefon komórkowy państwowemu przedsiębiorstwu National Mobile Payment przyznano wyłączne prawo do obsługi krajowego systemu płatności przez telefon komórkowy będącego platformą, z której usługodawcy będą zobowiązani korzystać podczas świadczenia usług pośrednictwa w zakresie płatności przez telefon komórkowy w związku z niektórymi usługami użyteczności publicznej (np. opłata za parkingi publiczne). To nowe wyłączne prawo niepotrzebnie i w znaczący sposób ogranicza dostęp do rynku, który wcześniej był całkowicie otwarty na konkurencję, a zatem bez żadnego właściwego uzasadnienia szkodzi istniejącym inwestorom i zniechęca przyszłych inwestorów. Komisja zwraca się do Węgier, w formie uzasadnionej opinii, która jest drugim etapem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, o podjęcie działań mających na celu zapewnienie pełnej zgodności z przepisami UE. W przypadku nieudzielenia przez władze węgierskie zadowalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 2 296 44 50 – tel. kom. +32 498 964450)

 1. Zabezpieczenie społeczne: Komisja zwraca się do IRLANDII o wypłacanie zasiłku pielęgnacyjnego osobom ubezpieczonym w Irlandii, nawet jeśli zamieszkują one w innym państwie członkowskim

Komisja Europejska zwróciła się do Irlandii o zapewnienie, aby osoby, które kwalifikują się do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego zgodnie z irlandzkim prawem o zabezpieczeniu społecznym, mogły uzyskać ten zasiłek nawet wtedy, gdy zamieszkują w innym państwie członkowskim.

Zasiłek pielęgnacyjny jest płatnością dla osób o niskich dochodach, które opiekują się osobami wymagającymi opieki ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę (w tym chorobę psychiczną). Jednym z wymogów jest, by osoba uprawniona do otrzymywania płatności miała miejsce zamieszkania w Irlandii. Odmowa wypłaty tego świadczenia osobom zamieszkałym w innych państwach członkowskich, które jednak opłacają składki na ubezpieczenie społeczne w Irlandii, stanowi naruszenie przepisów UE dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Irlandia ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu pełnego wdrożenia przepisów UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd – tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

Kwoty mleczne: Komisja wzywa WŁOCHY do odzyskania od włoskich producentów mleka opłat z tytułu nadwyżek

Komisja podjęła dalsze kroki prawne w związku z procedurą wszczętą przeciw Włochom w sprawie usunięcia niedociągnięć w odzyskiwaniu opłat z tytułu nadwyżek należnych od producentów mleka, którzy przekroczyli swoje kwoty indywidualne w latach 1995–2009, (zob. IP/13/577).

Z łącznej kwoty 2,265 mld euro nie odzyskano do tej pory 1,395 mld euro. Wysokość nieodzyskanej kwoty świadczy o tym, że organy Włoch nie podjęły wystarczających działań w celu skutecznego odzyskania od zadłużonych producentów całkowitej szacowanej kwoty.

Niezapewnienie skutecznego odzyskania opłat osłabia skuteczność starań na poziomie europejskim podjętych w celu stabilizacji rynku produktów mlecznych i powoduje zakłócenia konkurencji z innymi europejskimi producentami, którzy przestrzegali kwot produkcyjnych lub wnieśli opłaty w przypadku nadwyżek. Kwota ta powinna ponadto zostać przekazana do budżetu Włoch, aby włoscy podatnicy nie byli stratni.

Po przesłaniu wezwania do usunięcia uchybienia w dniu 20 czerwca 2013 r., drugim etapem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego jest wydanie uzasadnionej opinii. W przypadku braku zadowalającej reakcji ze strony Włoch w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Włochom w celu stwierdzenia zarzucanego uchybienia.

(Dodatkowe informacje: C. Waite – tel. +32 229 61404 – tel. kom. +32 498 96 1404)

 1. Telekomunikacja: Komisja wezwała WŁOCHY do stosowania uczciwych i przejrzystych opłat administracyjnych w celu wyeliminowania barier w dostępie do rynku dla MŚP

W dniu dzisiejszym Komisja wezwała oficjalnie Włochy do pełnego wdrożenia do prawa krajowego dyrektywy o zezwoleniach dotyczącej opłat nałożonych na operatorów telekomunikacyjnych. Dotyczy to w szczególności kryteriów stosowania opłat administracyjnych, które mogą stwarzać bariery w dostępie do rynku, jako że mają one nieproporcjonalnie duży wpływ małych operatorów sieci. Ponadto przepisy włoskie nie wdrażają obowiązku przejrzystości w zakresie publikowania rocznego przeglądu pobieranych opłat administracyjnych oraz kosztów administracyjnych ponoszonych przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego. Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku nieudzielenia przez Włochy zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: R. Heath – tel. +32 229 61716 – tel. kom. +32 460 75 0221)

 1. Transport kolejowy: Komisja zwraca się do PORTUGALII o dokonanie pełnego wdrożenia przepisów UE w sprawie interoperacyjności kolei

Komisja Europejska zwraca się do Portugalii o dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności kolei, w szczególności w zakresie wydawania zezwoleń dla pojazdów. Celem przepisów UE jest ustanowienie warunków osiągnięcia interoperacyjności w ramach europejskiego systemu transportu kolejowego i umożliwienie sektorowi kolejowemu bardziej efektywnego konkurowania z innymi rodzajami transportu. Ułatwi to obywatelom podróżowanie na terenie Europy i sprawi, że towary będą transportowane w sposób bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska. Przepisy należało wprowadzić od 19 lipca 2010 r. Jeżeli reakcja Portugalii okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Portugalii w listopadzie 2013 r., a obecnie przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Portugalia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na pismo Komisji.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Środowisko: Komisja wzywa RUMUNIĘ do wprowadzenia przepisów UE w sprawie odpadów opakowaniowych i pojazdów wycofanych z eksploatacji

Komisja Europejska wzywa Rumunię do przesłania szczegółowych informacji o wdrożeniu do prawa krajowego przepisów UE w dwóch różnych obszarach dotyczących odpadów, tj. przepisów dotyczących odpadów opakowaniowych i pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zaktualizowana dyrektywa w sprawie opakowań, która ma szerszy zakres od pierwotnej dyrektywy i wyjaśnia rozróżnienie między tym, co jest opakowaniem, a co nim nie jest, z myślą o ograniczeniu odpadów opakowaniowych, miała zostać wprowadzona do prawodawstwa krajowego do 30 września 2013 r. Rumunia nie dotrzymała tego terminu i w związku z tym w dniu 29 listopada 2013 r. Komisja przesłała jej wezwanie do usunięcia uchybienia. W styczniu Rumunia odpowiedziała, że przygotowano projekt decyzji rządu, ale ponieważ Komisja nie została powiadomiona o tych środkach, przesyła ona uzasadnioną opinię. Druga uzasadniona opinia dotyczy zmiany w przepisach UE w zakresie pojazdów wycofanych z eksploatacji, która miała zostać wprowadzona do prawa krajowego do 22 sierpnia 2013 r. Ponieważ nie otrzymano powiadomienia, we wrześniu Komisja przesłała wezwanie do usunięcia uchybienia. Rumunia odpowiedziała, że pracuje nad przyjęciem odpowiednich przepisów, ale ponieważ nie otrzymano żadnego powiadomienia, Komisja przesyła uzasadnioną opinię. Rumunia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi, w przeciwnym razie sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Swobodny przepływ towarów: Komisja wzywa RUMUNIĘ do usunięcia barier dla eksportu gazu ziemnego

Komisja uważa, że istniejące rumuńskie przepisy, które zobowiązują producentów w Rumunii do priorytetowego traktowania sprzedaży na rynku krajowym oraz nakładają wymóg wcześniejszej kontroli i zatwierdzenia transakcji gazowych, stwarzają nieuzasadnione przeszkody dla eksportu gazu z Rumunii. W związku z tym Komisja zwróciła się o zniesienie tych barier.

Komisja uważa, że poprzez tworzenie barier dla swobodnego przepływu towarów w ramach jednolitego rynku Rumunia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej zgodnie z art. 35 i 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i zgodnie z art. 40 lit. c) dyrektywy 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego.

Wezwanie wystosowane przez Komisję do Rumunii ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez Rumunię zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: C. Corazza – tel. +32 229 51752 – tel. kom. +32 498 99 2862)

 1. Zdrowie zwierząt: Komisja wzywa SZWECJĘ do zaprzestania badań w zakresie paratuberkulozy u bydła

Komisja wysłała dziś Szwecji formalny wniosek (uzasadnioną opinię), zwracając się o zaprzestanie obowiązkowej kwarantanny i badania bydła pod kątem paratuberkulozy. Zharmonizowane warunki w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące handlu bydłem określone w dyrektywie 64/432/EWG nie przewidują wymogów w zakresie paratuberkulozy. Ponadto obowiązkowe badania po przybyciu na miejsce przeznaczenia zniechęcają rolników szwedzkich do przywozu bydła z innych państw członkowskich UE, co ma skutki w postaci ograniczeń ilościowych. Dlatego działanie takie nie może być uzasadnione na mocy art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który reguluje ograniczenia i zakazy dotyczące przywozu. Paratuberkuloza jest zakaźną chorobą jelita cienkiego u bydła i owiec. Przyczyną braku dodatkowych gwarancji sanitarnych UE w zakresie paratuberkulozy jest fakt, że ewentualne symptomy choroby mogą pojawić się dopiero po długim czasie i brak dokładnych badań diagnostycznych pozwalających wykryć zakażone zwierzęta. Jeżeli Szwecja nie poinformuje Komisji w ciągu dwóch miesięcy od daty niniejszego formalnego wniosku o zaprzestaniu badań, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: F. Vincent – tel. +32 229 87166 – tel. kom. +32 498 98 7166)

 1. Środowisko: Komisja zwraca się do ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA o podjęcie działań w odniesieniu do elektrowni w Pembroke, oczyszczania ścieków komunalnych i aktualizacji przepisów dotyczących wody w kąpieliskach

W dniu dzisiejszym Komisja skierowała do Zjednoczonego Królestwa trzy uzasadnione opinie w sprawach związanych ze środowiskiem. Pierwsza z nich dotyczy elektrowni w Pembroke, największej w Europie elektrowni opalanej gazem, której system chłodzenia ma szkodliwy wpływ na otaczający ekosystem morski będący specjalnym morskim obszarem ochrony (SOO) chronionym na mocy prawa UE. Zgodnie z dyrektywą w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz dyrektywą siedliskową zezwolenie na inwestycje może zostać wydane dopiero po przeprowadzeniu oceny wszystkich potencjalnych oddziaływań na środowisko. Wydaje się, że w przypadku elektrowni Pembrokeshire nie dopełniono tego wymogu, ponieważ zezwolenia na inwestycję i budowę, a także licencja na pobór wody i pozwolenie na pogłębienie poboru i odpływu systemu chłodzenia, zostały przyznane przed zakończeniem przeprowadzania pełnej oceny oddziaływania na środowisko. W rezultacie ciepła woda o dużym stężeniu produktów biobójczych jest obecnie odprowadzana do chronionej drogi wodnej Milford Heaven. System chłodzenia, który pobiera duże ilości wody z jednego końca SOO, a następnie po przeprowadzeniu jej przez elektrownię, odprowadza ją na drugim końcu SOO, wpływa na wiele mniejszych ryb, ich ikrę i inne mniejsze organizmy. Wezwanie Komisji również zawiera zastrzeżenia co do przestrzegania dyrektywy IPPC w odniesieniu do ostatecznie wydanych zezwoleń, w szczególności uznania wspomnianego systemu chłodzenia za najlepszą dostępną technikę w tej wrażliwej lokalizacji i doprowadzenia w ten sposób do naruszenia normy jakości środowiska.

Druga uzasadniona opinia dotyczy oczyszczania ścieków komunalnych. Ze sprawozdań dotyczących Zjednoczonego Królestwa wynika, że w licznych aglomeracjach normy UE są wciąż naruszane. Dzisiejsza uzasadniona opinia, która jest kolejnym etapem po wystosowaniu wezwań do usunięcia uchybienia przesłanych w czerwca 2009 r. i w czerwca 2013 r., dotyczy nadmiernych zrzutów ścieków w Llanelli i Gowerton w Walii do wrażliwych wód Burry Inlet, które to zrzuty mają miejsce nawet w normalnych warunkach pogodowych (tj. nie podczas ulewnych deszczów), braku wtórnego oczyszczania ścieków w 9 aglomeracjach, w tym na Gibraltarze, i niezapewnienia bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków w 24 aglomeracjach sklasyfikowanych jako obszary wrażliwe. Zjednoczone Królestwo ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Trzecia uzasadniona opinia dotyczy przepisów w sprawie wody w kąpieliskach. Komisja zwróciła się o dokonanie licznych zmian w przepisach Zjednoczonego Królestwa wprowadzających przepisy UE dotyczące wody w kąpieliskach i mimo że większość z nich została już przyjęta, wciąż brakuje informacji na temat niektórych pozostałych zmian zapowiedzianych w odniesieniu do Gibraltaru. W związku z powyższym Komisja przesyła uzasadnioną opinię. Zjednoczone Królestwo ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Usługi finansowe: Komisja zwraca się do ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA o stosowanie przepisów UE

Komisja Europejska wezwała dziś Zjednoczone Królestwo do pełnego wdrożenia tzw. dyrektywy Omnibus I (dyrektywa 2010/78/WE), która zmienia jedenaście dyrektyw w sprawie usług finansowych (dyrektywy 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE) w celu odzwierciedlenia konsekwencji ustanowienia nowych organów nadzoru – nad bankami (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego), papierami wartościowymi (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz ubezpieczeniami i programami emerytalnymi (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych). Dyrektywa Omnibus I miała zostać wdrożona przez wszystkie państwa członkowskie do 31 grudnia 2011 r. Zjednoczone Królestwo wdrożyło jednak tylko część wymaganych przepisów. Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy Zjednoczone Królestwo nie powiadomi o wprowadzeniu pełnych środków wykonawczych, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko temu państwu do Trybunału Sprawiedliwości. Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/infringements/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 2 296 44 50 – tel. kom. +32 498 964450)

 1. Wezwania do usunięcia uchybienia

 1. Komisja wzywa WŁOCHY do zapewnienia, by woda przeznaczona do spożycia przez ludzi była zdrowa i czysta

Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom w związku z niezapewnieniem przez to państwo, by woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełniała normy europejskie. Zanieczyszczenie wody arsenem i fluorkami jest długotrwałym problemem we Włoszech, a w szczególności w regionie Lacjum.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie wody pitnej państwa członkowskie muszą monitorować i badać wodę wykorzystywaną do spożycia przez ludzi z zastosowaniem 48 parametrów mikrobiologicznych, chemicznych i wskaźnikowych. Jeżeli stwierdzone zostaną wysokie poziomy arsenu lub innych substancji zanieczyszczających, państwa członkowskie mogą odstąpić od progów określonych w dyrektywie przez ograniczony okres czasu, pod warunkiem że nie ma potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i pod warunkiem że dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie mogą być zapewnione za pomocą jakichkolwiek innych racjonalnych środków.

(Dodatkowe informacje: IP/14/816 - J. Hennon - tel. +32 229 53593 - tel. kom. +32 498 95 3593)


Side Bar