Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Informatīvs paziņojums

Briselē, 2014. gada 10. jūlijā

Pienākumu neizpildes dokumentu pakete — svarīgākie lēmumi jūlijā

Eiropas Komisija ar pienākumu neizpildes ikmēneša lēmumu paketi vēršas pret dalībvalstīm, kuras nav pienācīgi izpildījušas pienākumus, kas izriet no ES tiesību aktiem. Šie lēmumi aptver daudzas nozares, un to mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu, tādējādi gādājot gan par iedzīvotāju, gan uzņēmumu labumu.

Komisija šodien pieņēma 419 lēmumus, tostarp 63 argumentētus atzinumus un 14 lietas, kas nodotas izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā. Turpinājumā sniegts svarīgāko lēmumu kopsavilkums. Sīkāku informāciju par pienākumu neizpildes procedūru sk. MEMO/12/12.

Nozīmīgākās lietas, kurās iesaistītas dalībvalstis

 1. Eiropas vienotā gaisa telpa: Komisija mudina 18 dalībvalstis pieņemt izšķirošus lēmumus virzībā uz kopējas gaisa telpas izveidi

Šodien Komisija oficiāli pieprasīja, lai Apvienotā Karaliste, Austrija, Bulgārija, Čehijas Republika, Grieķija, Horvātija, Itālija, Īrija, Kipra, Lietuva, Malta, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Ungārija, kas ir sešu dažādu funkcionālo gaisa telpas bloku dalībnieces, uzlabo savus funkcionālos gaisa telpas blokus, kuri veido kopēju gaisa telpu, kuras pamatā ir nevis valstu robežas, bet gan satiksmes plūsmas. Funkcionālie gaisa telpas bloki ir būtisks solis ceļā uz efektīvāku, lētāku un mazāk piesārņojošu aviācijas sistēmu Eiropā.

Kā norāda par transporta politiku atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass: "Mums ir beidzot jālikvidē valstu robežas Eiropas gaisa telpā. Funkcionālie gaisa telpas bloki ir svarīgs un vajadzīgs Eiropas vienotās gaisa telpas komponents. Pašlaik šīs kopējās gaisa telpas eksistē tikai uz papīra, proti, tās ir formāli izveidotas, tomēr vēl nav funkcionālas. Es vēlos mudināt dalībvalstis nospraust vērienīgākus mērķus un pastiprināt Vienotās gaisa telpas izveides centienus."

(Sīkāka informācija: IP/14/818 H. Kearns: tālr. +32 229 87638, mob. tālr. +32 498 98 7638)

Lietas, kas nodotas izskatīšanai Tiesā

 1. Ēku energoefektivitāte: Komisija vēršas Tiesā pret AUSTRIJU un POLIJU un pieprasa, lai tās maksā dienas soda naudu

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties ES Tiesā pret Austriju un Poliju sakarā ar to, ka tās nav pilnīgi īstenojušas Ēku energoefektivitātes direktīvu, un ir ierosinājusi, lai Tiesa nosaka dienas soda naudu EUR 39 592,80 Austrijai un EUR 96 720 Polijai, kas jāmaksā no Tiesas sprieduma pieņemšanas dienas līdz direktīvas pilnīgai īstenošanai. Ierosinātais soda naudas apmērs noteikts, ņemot vērā pārkāpuma ilgumu un smaguma pakāpi. Dienas soda naudas galīgo apmēru noteiks Tiesa. Saskaņā ar minēto direktīvu dalībvalstīm ir pienākums noteikt un piemērot minimālās energoefektivitātes prasības attiecībā uz visām ēkām un nodrošināt ēku energoefektivitātes sertificēšanu un regulāru apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi. Turklāt direktīvā noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai līdz 2021. gadam visas jaunās ēkas būtu "gandrīz nulles enerģijas ēkas". Minētā direktīva dalībvalstīm bija jātransponē valsts tiesību aktos līdz 2012. gada 9. jūlijam.

(Sīkāka informācija: IP/14/813  S. Berger: tālr. +32 229 92792, mob. tālr. +32 460 792 792)

 1. Preču brīva aprite: Komisija vēršas Tiesā pret ČEHIJAS REPUBLIKU sakarā ar juvelierizstrādājumu zīmogošanas noteikumiem

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties ES Tiesā pret Čehijas Republiku sakarā ar tās juvelierizstrādājumu zīmogošanas noteikumiem. Čehijas Republikas Raudzes birojs ir noteicis, ka dažiem juvelierizstrādājumiem, kas ievesti no citas ES dalībvalsts, jābūt zīmogotiem ar papildu valsts raudzes zīmogu, lai gan konkrētie izstrādājumi jau ir zīmogoti un tirgoti ES saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem. Komisija uzskata, ka šāda prasība ir pretrunā ar LESD noteikumiem par preču brīvu apriti ES, tāpēc tā lūdz Tiesu izskatīt šo lietu.

(Sīkāka informācija: IP/14/785 C. Corazza: tālr. +32 229 51752, mob. tālr. +32 498 99 2862)

 1. Tabakas izstrādājumi: Komisijas vēršas ES Tiesā pret DĀNIJU sakarā ar to, ka tā nav aizliegusi visu veidu orāli lietojamās tabakas (snus) tirdzniecību

Šodien Eiropas Komisija nolēma vērsties ES Tiesā pret Dāniju sakarā ar to, ka tā nav izdarījusi grozījumus savos tiesību aktos, lai aizliegtu visu veidu orāli lietojamās tabakas tirdzniecību.

Tā kā Dānija nav pilnībā aizliegusi visu veidu orāli lietojamās tabakas tirdzniecību, Eiropas Komisija 2012. gada 25. oktobrī pieprasīja, lai Dānija veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvas 2001/37/EK noteikumiem, un informē Komisiju par pieņemtajiem leģislatīvajiem pasākumiem (sk. Eiropas Komisijas 2012. gada 24. oktobra informatīvo paziņojumu MEMO/12/794).

Līdz šim brīdim Dānija nav Komisijai paziņojusi par šādiem pasākumiem, un tā joprojām pārkāpj ES tiesību aktus. Šā iemesla dēļ Komisija ir nolēmusi nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: IP/14/812 F. Vincent: tālr. +32 229 87166, mob. tālr. + 32 498 98 7166)

 1. Publiskais iepirkums: Komisija vēršas Tiesā pret GRIEĶIJU sakarā ar neatbilstību ES noteikumiem būvniecības nozarē

Eiropas Komisija šodien ir pieņēmusi lēmumu vērsties ES Tiesā pret Grieķiju sakarā ar neatbilstību ES publiskā iepirkuma noteikumiem būvniecības nozarē.

Ar Grieķijas tiesību aktiem ir izveidota obligātas reģistrācijas sistēma, kurā jāreģistrējas visiem apstiprinātajiem valsts būvuzņēmumiem un kurā tie iedalīti kategorijās atbilstoši konkrētām minimālajām un maksimālajām budžeta robežām. Konkursa procedūrās līgumslēdzējas iestādes var pieņemt piedāvājumus tikai no tiem uzņēmumiem, kas reģistrēti plānotā līguma indikatīvajam budžetam atbilstošajās kategorijās. Tādā veidā ar Grieķijas tiesību aktiem ir izveidota sistēma, ar kuru iepriekš nosaka, kuri ekonomiskie dalībnieki varēs piedalīties katrā konkursa procedūrā. Ar šādu obligātas reģistrācijas sistēmu tiek izslēgti uzņēmumi, kuriem ir ekonomiskās, finansiālās, tehniskās un profesionālās spējas izpildīt attiecīgā konkursa konkrēto līgumu, tikai tāpēc, ka to finansiālās spējas atšķiras — parasti tās pārsniedz attiecīgo budžeta kategoriju, kura ir atļauta konkrētajā procedūrā. Tādējādi Grieķijas tiesību akti ierobežo uzņēmumu tirgus iespējas un apgrūtina konkurenci starp ekonomiskajiem dalībniekiem. Komisija uzskata, ka šāds ierobežojošs tiesiskais regulējums ir pretrunā ar Direktīvas 2004/18/EK noteikumiem un vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminēšanas pamatprincipiem, kuri ir ES publiskā iepirkuma noteikumu pamatā.

(Sīkāka informācija: IP/14/807 C. Hughes: tālr. +32 229 64450, mob. tālr. +32 498 96 4450)

 1. Vide: Komisija vēršas Tiesā pret SPĀNIJU sakarā ar prasībām neatbilstošiem poligoniem un ātrgaitas dzelzceļa līniju

Eiropas Komisija vēršas Tiesā pret Spāniju sakarā ar diviem (nesaistītiem) vides tiesību aktu pārkāpumiem. Pirmais no tiem attiecas uz neapmierinošu atkritumu apsaimniekošanu: lai gan Komisija jau iepriekš bija izteikusi brīdinājumus, vairāku Spānijas poligonu darbība joprojām ir pretrunā ar ES tiesību aktiem attiecībā uz poligoniem. Otra pārkāpuma lieta attiecas uz plānoto dzelzceļa līniju starp Sevilju un Almeriju, par kuru netika veikts pienācīgs ietekmes uz vidi novērtējums. Nolūkā mudināt Spāniju novērst minētos pārkāpumus Komisija vēršas ES Tiesā pret Spāniju, pamatojoties uz vides komisāra Janesa Potočnika ieteikumu.

(Sīkāka informācija: IP/14/814 J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Komisija vēršas Tiesā pret SOMIJU sakarā ar to, ka tā nav izveidojusi rasu vienlīdzības struktūru nodarbinātības jautājumos

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties ES Tiesā pret Somiju sakarā ar to, ka tās līdztiesības veicināšanas struktūra nespēj veikt uzdevumus, kas tai būtu jāveic saistībā ar rasu vienlīdzību nodarbinātības jomā.

Direktīvas 2000/43/EK par rasu vienlīdzību 13. pantā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jāizveido valsts struktūra, kas būtu atbildīga par līdztiesības jautājumiem, un oficiāli jānosaka tai konkrēti uzdevumi, tostarp palīdzības sniegšana cietušajiem, neatkarīgu apsekojumu veikšana, neatkarīgu ziņojumu publicēšana un ieteikumu sniegšana diskriminācijas jautājumos. Komisija cieši uzrauga, lai attiecībā uz līdztiesības veicināšanas struktūrām direktīva tiktu īstenota pareizi, jo šīs struktūras nodrošina praktisku līdztiesības uzraudzību, tādējādi tām ir nozīmīga loma Rasu vienlīdzības direktīvas efektīvas īstenošanas un piemērošanas nodrošināšanā.

Lai gan pēc oficiāla paziņojuma vēstules un argumentēta atzinuma nosūtīšanas Komisijai ar Somiju ir bijušas plašas diskusijas, konkrēti uzlabojumi šajā jautājumā nav panākti.

(Sīkāka informācija: IP/14/811J. Salsby: tālr. +32 2 297 24 59)

 1. Nodokļi: Tiesā izskata lietu pret FRANCIJU par ziedojumiem ārvalstu vispārējo interešu organizācijām

Komisija ir nolēmusi celt prasību ES Tiesā pret Franciju par nodokļu režīmu, ko piemēro ziedojumiem organizācijām, kuras darbojas vispārējās interesēs un kuru galvenā mītne atrodas citā ES vai EEZ dalībvalstī.

Francija no reģistrācijas maksas (nodokļa par īpašuma vai naudas līdzekļu nodošanu, neko nesaņemot pretī) atbrīvo ziedojumus un novēlējumus, kas veikti par labu Francijā reģistrētām sabiedriskām organizācijām vai sabiedriskā labuma organizācijām, it sevišķi labdarības organizācijām. Runa ir galvenokārt par sabiedriskām vai sabiedriskā labuma iestādēm, kuru resursi novirzīti vienīgi zinātniska rakstura, kultūras, mākslas darbiem, kultūras asociācijām u. c., kas darbojas Francijas teritorijā.

(Sīkāka informācija: IP/14/808 - E. Traynor - tālr. +32 229 21548 – mob. tālr. +32 498 98 3871)

 1. Nodokļi: Komisija vēršas Tiesā pret PORTUGĀLI sakarā ar noteikumiem par akcīzes nodokli, kas piemērojams cigaretēm

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties ES Tiesā pret Portugāli, jo tā nav izdarījusi grozījumus akcīzes nodokļa noteikumos, kas piemērojami cigarešu tirdzniecībai. Portugālē attiecībā uz cigarešu tirdzniecību ir noteikts termiņš, kas ir piesaistīts akcīzes nodokļa markai, kura piestiprināta iepakojumam. Akcīzes nodokļa markas dizains Portugālē regulāri tiek mainīts, un bieži līdz ar jaunu akcīzes nodokļa marku tiek piemērota jauna nodokļa likme. Cigaretes nedrīkst tirgot ilgāk kā trīs mēnešus pēc tā gada beigām, kurā tās laistas tirdzniecībā.

Saskaņā ar ES tiesību aktiem (Direktīvu 2008/118/EK) akcīzes nodokli par tabakas izstrādājumiem iekasē atbilstoši likmei, kas bijusi spēkā dienā, kurā attiecīgie izstrādājumi laisti tirdzniecībā. ES tiesību aktos nav noteikumu, kas dalībvalstīm ļautu uzlikt vēl kādu nodokli papildus nodokļa likmei, kas bijusi spēkā dienā, kad produkts laists tirdzniecībā, vai ierobežot tabakas izstrādājumu izplatīšanu fiskālu iemeslu dēļ.

(Sīkāka informācija: IP/14/809 E. Traynor: tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Komisija vēršas Tiesā pret PORTUGĀLI sakarā ar notekūdeņu attīrīšanu

Eiropas Komisija vēršas Tiesā pret Portugāli sakarā ar to, ka tā nav nodrošinājusi pienācīgu to notekūdeņu attīrīšanu, kuri nāk no nelielām aglomerācijām. Tādu pienācīgu savākšanas un attīrīšanas sistēmu trūkums, kuru ierīkošana kopš 2005. gada noteikta ar ES tiesību aktiem, kas piemērojami nelielām aglomerācijām, apdraud cilvēku veselību, iekšzemes ūdeņus un jūras vidi. Lai gan kopš 2009. gada, kad Komisija nosūtīja argumentētu atzinumu, ir gūti atzīstami panākumi, pašreizējās būtiskās nepilnības liek Komisijai, pamatojoties uz vides komisāra Janesa Potočnika ieteikumu, nodot šo lietu izskatīšanai ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: IP/14/815 J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Nodokļi: Komisija vēršas Tiesā pret Apvienoto Karalisti sakarā ar neatbilstību ES noteikumiem par marķēto degvielu

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties ES Tiesā pret Apvienoto Karalisti sakarā ar to, ka tā neapmierinoši piemēro noteikumus par degvielas fiskālu marķēšanu.

Saskaņā ar ES tiesību aktiem degviela, kurai piemērojama samazināta nodokļa likme, jāmarķē ar krāsvielu. Samazinātu degvielas nodokļa likmi var piemērot, piemēram, zvejas kuģu degvielai, bet privātiem atpūtas kuģiem jāizmanto degviela, kurai piemērota standarta likme.

Pašreiz Apvienotās Karalistes tiesību aktos nav noteikts, ka degvielas izplatītājiem būtu jānodrošina divas atsevišķas degvielas cisternas, lai zemākas nodokļa likmes dēļ marķēto degvielu nošķirtu no degvielas, kurai piemērojama standarta likme. Tā rezultātā privāto atpūtas kuģu īpašnieki bieži var iegādāties tikai marķēto degvielu. Tādējādi par privātajiem atpūtas kuģiem netiek samaksāti attiecīgi nodokļi, jo tiem tiek iegādāta degviela, kas paredzēta zvejas kuģiem. Tas ir ne tikai pretrunā ar ES akcīzes noteikumiem, bet tā rezultātā privāto kuģu īpašniekiem, kuri izbraukuši uz citu dalībvalsti, vietējās iestādes var piemērot stingras sankcijas.

(Sīkāka informācija: IP/14/810 E. Traynor: tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

Argumentēti atzinumi

 1. Pacientu tiesības pārrobežu veselības aprūpes jomā: Komisija mudina 12 dalībvalstis paziņot par ES pārrobežu veselības aprūpes noteikumu pilnīgu īstenošanu

Šodien Eiropas Komisija nosūtīja oficiālu pieprasījumu Apvienotajai Karalistei, Austrijai, Beļģijai, Bulgārijai, Francijai, Grieķijai, Igaunijai, Īrijai, Luksemburgai, Polijai, Portugālei, Somijai un Vācijai, pieprasot, lai tās paziņo par pilnīgu Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas (Direktīvas 2011/24/ES) īstenošanu. Minētajā direktīvā ir skaidrotas pacientu tiesības izvēlēties veselības aprūpes saņemšanu citā dalībvalstī un pieprasīt izmaksu atlīdzināšanu savā valstī. Tajā ir arī noteikts, ka veselības aizsardzības sistēmām un veselības aprūpes sniedzējiem jānodrošina, lai pacienti saņemtu informāciju, kas tiem nepieciešama, lai veiktu informētu izvēli par aprūpi citā dalībvalstī. Direktīva ir daļēji īstenota Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Polijā, Somijā un Vācijā, taču šķiet, ka daži direktīvas noteikumi joprojām nav īstenoti. Ir neskaidri īstenoti direktīvas noteikumi par ārvalstīs saņemtās veselības aprūpes izmaksu atlīdzināšanu, kā arī nav transponēts valstu kontaktpunktu pienākums palīdzēt saprast rēķinus. Ne Īrija, ne Luksemburga vēl nav paziņojušas par nevienu direktīvas īstenošanas pasākumu.

Minētās dalībvalstis līdz šim brīdim savos tiesību aktos šo direktīvu nav transponējušas vai ir transponējušas to nepilnīgi, lai gan tas bija jāizdara līdz 2013. gada 25. oktobrim. Minētajām valstīm divu mēnešu laikā jāinformē Komisija par pasākumiem, kas veikti, lai īstenotu Direktīvu 2011/24/ES. Ja atbilstoši pasākumi netiks paziņoti, Komisija var vērsties ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: F. Vincent: tālr. +32 229 87166, mob. tālr. +32 498 98 7166)

 1. Zāļu receptes: četrām dalībvalstīm izteikts pamudinājums paziņot par tādu noteikumu īstenošanu, kas attiecas uz citā dalībvalstī izsniegtu recepšu atzīšanu

Šodien Eiropas Komisija nosūtīja oficiālu pieprasījumu Beļģijai, Īrijai, Luksemburgai un Portugālei, lai nodrošinātu, ka tiek pilnīgi īstenota Direktīva 2012/52/ES, ar kuru paredz pasākumus, kas atvieglotu citā dalībvalstī izsniegtu recepšu atzīšanu. Minētās direktīvas mērķis ir palielināt farmaceitu spēju saprast citā dalībvalstī izsniegtas receptes, kā arī izsniegt attiecīgās zāles pacientiem, kuri īsteno savas tiesības saņemt pārrobežu veselības aprūpi. Tas nozīmē, ka ES dalībvalstīm jānodrošina, ka receptēs, kuras tiks izmantotas citā dalībvalstī, ir daži elementi, kuri noteikti direktīvas pielikumā.

Līdz šim brīdim iepriekš minētās dalībvalstis konkrēto direktīvu nav transponējušas savos tiesību aktos, lai gan tas bija jāizdara līdz 2013. gada 25. oktobrim. Attiecīgajām valstīm divu mēnešu laikā jāinformē Komisija par pasākumiem, kas veikti, lai īstenotu Direktīvu 2012/52/ES. Ja tās neziņos par atbilstošiem pasākumiem, Komisija var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: F. Vincent: tālr. +32 229 87166, mob. tālr. +32 498 98 7166)

 1. Komisija pieprasa, lai BULGĀRIJA, GRIEĶIJA un SLOVĒNIJA nodrošina zivsaimniecības informācijas elektronisku apmaiņu ar citām dalībvalstīm

Komisija ir nosūtījusi oficiālu pieprasījumu Bulgārijai, Grieķijai un Slovēnijai, pieprasot nodrošināt pilnīgu atbilstību ES zivsaimniecības kontroles regulai, jo īpaši attiecībā uz pienākumiem nodrošināt attiecīgās zivsaimniecības informācijas tiešu elektronisku apmaiņu ar citām dalībvalstīm.

Dalībvalstīm jāizveido sistēmas, kas nepieciešamas, lai tās varētu elektroniski apmainīties ar zivsaimniecības datiem. Šādu sistēmu neesība varētu apgrūtināt citu dalībvalstu kuģu iespējas īstenot to tiesības zvejot minētajās trīs valstīs un izkraut vai pārdot zivis to teritorijā. Tāpat Bulgārijas, Grieķijas vai Slovēnijas karoga kuģiem var būt apgrūtinātas iespējas zvejot ārpus to karoga valstu ūdeņiem, kā arī izkraut vai pārdot zivis citās ES dalībvalstīs.

Šajā sistēmā jāapmainās ar tādu informāciju kā kuģu satelītnovērošanas sistēmas dati, zvejas žurnāla informācija, izkraušanas u. c. deklarācijas. Minētās prasības ir obligātas visām dalībvalstīm kopš 2010. gada 1. janvāra. Pilnīga un pareiza ES zivsaimniecības noteikumu piemērošana ir Komisijas prioritāte, un tās mērķis ir ilgtspējīgas zvejas prakses nodrošināšana.

Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija pret minētajām dalībvalstīm var vērsties ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: H. Banner: tālr. +32 229 52407, mob. tālr. +32 460 75 2407)

 1. Autortiesības: Komisija pieprasa, lai FRANCIJA, POLIJA un RUMĀNIJA piemēro ES noteikumus

Eiropas Komisija šodien pieprasīja, lai Francija, Polija un Rumānija pilnībā īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 27. septembra Direktīvu 2011/77/ES, ar ko groza Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem. Ar šo direktīvu ir pagarināts izpildītāju tiesību un skaņu ierakstu aizsardzības termiņš (no 50 līdz 70 gadiem), un tajā ir paredzēti papildu pasākumi, piemēram, noteikums "izmanto vai zaudē", kas pašreiz jāiekļauj līgumos starp izpildītājiem un mūzikas izdevniecībām. Direktīvas transponēšanas termiņš beidzās 2013. gada 1. novembrī. Tomēr Francija, Polija un Rumānija līdz šim Komisijai nav paziņojušas par īstenošanas pasākumiem. Komisijas pieprasījums ir izteikts argumentēta atzinuma veidā (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms). Ja divu mēnešu laikā netiks paziņots par pasākumiem, Komisija var nolemt pret Franciju, Poliju un Rumāniju vērsties ES Tiesā. Sīkāka informācija par aizsardzības termiņu.

(Sīkāka informācija: C. Hughes: tālr. +32 2 296 44 50, mob. tālr. +32 498 964450)

 1. Autotransports: Komisija pieprasa, lai APVIENOTĀ KARALISTE, ĪRIJA, PORTUGĀLE un SLOVĒNIJA īsteno ES noteikumus attiecībā uz kravas automobiļiem piemērojamo maksu par autoceļu lietošanu

Eiropas Komisija ir pieprasījusi, lai Apvienotā Karaliste, Īrija, Portugāle un Slovēnija pieņem pasākumus, kas nepieciešami t. s. "Eirovinjetes direktīvas" (Direktīva 2011/76/ES) pareizai piemērošanai. Ar šo direktīvu paplašina Eiropas direktīvas par autoceļu lietošanas maksu tvērumu, ietverot tajā ne tikai ceļus, kas veido TEN-T tīklu, bet arī visas Eiropas automaģistrāles. Tā arī sniedz dalībvalstīm iespēju papildus infrastruktūras izmaksām (par ceļu infrastruktūras būvniecību, uzturēšanu un ekspluatāciju) attiecībā uz kravas automobiļiem iekasēt maksu par papildu izmaksu radīšanu, piemēram, saistībā ar piesārņojumu un troksni. Nekonsekventa direktīvas īstenošana ES pārvadātājiem var radīt juridisko nenoteiktību. Attiecīgajiem tiesību aktiem vajadzēja būt spēkā no 2013. gada 13. oktobra. Ja Apvienotā Karaliste, Īrija, Portugāle un Slovēnija neveiks atbilstošus pasākumus, Komisija var iesniegt lietu izskatīšanai ES Tiesā. Komisija 2013. gada novembrī saistībā ar šo jautājumu pret Apvienoto Karalisti, Īriju, Portugāli un Slovēniju jau sāka pienākumu neizpildes procedūru, un tagad ES pienākumu neizpildes procedūras otrajā posmā tiek nosūtīts argumentēts atzinums. Apvienotajai Karalistei, Īrijai, Portugālei un Slovēnijai jāsniedz atbilde Komisijai divu mēnešu laikā.

(Sīkāka informācija: H. Kearns: tālr. +32 229 87638, mob. tālr. +32 498 98 7638)

 • Vide: Komisija prasa, lai BULGĀRIJA un LATVIJA rīkojas gaisa piesārņojuma jautājumā

Eiropas Komisija prasa, lai Bulgārija un Latvija uzlabo iedzīvotāju aizsardzību pret smalko daļiņu (PM10) piesārņojumu. Šīs mazās daļiņas var izraisīt astmu, sirds un asinsvadu problēmas, plaušu vēzi un pāragru nāvi. Daļiņas rodas no rūpniecības, transporta un dzīvojamā sektora siltumapgādes emisijām. Saskaņā ar ES tiesību aktiem dalībvalstīm jāierobežo šo daļiņu ietekme uz iedzīvotājiem. Iedzīvotāji visās sešās Bulgārijas zonās un aglomerācijās (Sofijas aglomerācijā, Plovdivas aglomerācijā, Varnas aglomerācijā un ziemeļu, dienvidrietumu un dienvidaustrumu daļā) ir bijuši pakļauti pārmērīgi augstam PM10 līmenim vismaz kopš 2007. gada. Latvijā problēmas ar piesārņojumu ir vienā zonā, proti, Rīgā, kur atbilstoša aizsardzība nav nodrošināta no 2007. gada. Komisija uzskata, ka neviena no abām dalībvalstīm nav veikusi pasākumus, kurus vajadzēja ieviest 2007. gadā, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību, un lūdz minētās valstis steidzami veikt uz nākotni vērstas efektīvas darbības, lai pēc iespējas drīzāk nodrošinātu atbilstību prasībām. Šodien Komisija papildus oficiāla paziņojuma vēstulēm, kuras Bulgārijai un Latvijai tika nosūtītas 2013. gada janvārī (sk. IP/13/47), nosūta argumentētu atzinumu. Ja Bulgārija un Latvija neveiks attiecīgus pasākumus, Komisija var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. +32 229 53593, mob. tālr. +32 498 95 3593)

 1. Komisija mudina SPĀNIJU un SLOVĒNIJU transponēt noteikumus par tiesībām uz mutiskiem un rakstiskiem tulkojumiem

Eiropas Komisija ir nobažījusies, ka Spānija un Slovēnija nav veikušas pienācīgus pasākumus, lai īstenotu Direktīvu 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu kriminālprocesā. Komisija šā gada maijā sazinājās ar abām minētajām valstīm, lai pārliecinātos par tiesību aktu projektu statusu. Šīs direktīvas transponēšanas termiņš bija 2013. gada 27. oktobris.

Lai gan tiesību aktu projektu pieņemšana ir procesā, par tiesību akta projektu attiecībā uz tiesībām saņemt tulkošanas pakalpojumus abās valstīs joprojām notiek apspriešana.

(Sīkāka informācija: J. Salsby: tālr. +32 2 297 24 59)

 1. Komisija pieprasa, lai ITĀLIJA un SPĀNIJA pieņem derīgus zvejas resursu pārvaldības plānus attiecībā uz Vidusjūru

Komisija Itālijai un Spānijai ir nosūtījusi oficiālu pieprasījumu nodrošināt atbilstību ES noteikumiem par zveju Vidusjūrā. Saskaņā ar Vidusjūras regulu dalībvalstīm jāpieņem valsts pārvaldības plāni attiecībā uz zveju, ko veic ar traļiem, kuģu vadiem un krastā velkamiem vadiem, aptverošiem tīkliem un dragām to teritoriālajos ūdeņos.

Minētie pārvaldības plāni bija jāpieņem līdz 2007. gada 31. decembrim. Pretēji regulas prasībām Itālija un Spānija joprojām nav pieņēmušas derīgus pārvaldības plānus attiecībā uz zveju, ko veic ar dragām. Pieprasītie dalībvalstu plāni ir ļoti svarīgs rīks, kurš nodrošina ilgtspējīgu zvejas resursu izmantošanu Vidusjūrā, kur tradicionāli pārvaldībai neizmanto nozvejas kvotas.

Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija pret Itāliju un Spāniju var vērsties ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: H. Banner: tālr. +32 229 52407, mob. tālr. +32 460 75 2407)

 1. Autobusu pasažieru tiesības: Komisija pieprasa, lai ITĀLIJA un POLIJA nodrošina noteikumu izpildi

Eiropas Komisija ir pieprasījusi, lai Itālija un Polija pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi autobusu pasažieru tiesību pareizai piemērošanai (Regula (ES) Nr. 181/2011). Valsts iestādes, kuras abas dalībvalstis izraudzījušās noteikumu efektīvas piemērošanas pārraudzībai, pašreizējā situācijā nevar panākt šo noteikumu izpildi. Abas šīs dalībvalstis neizveidoja sankciju sistēmu, kas nodrošinātu to, ka regula tiek pilnībā ievērota. Turklāt tās neatsūtīja tādu autoostu sarakstu, kurās pasažieri ar invaliditāti un ar ierobežotām pārvietošanās spējām var saņemt atbilstošu palīdzību. Regulā ir noteiktas autobusu pasažieru tiesības Eiropas Savienībā, un to sāka piemērot 2013. gada 1. martā. Saskaņā ar likumu dalībvalstīm bija jāizpilda minētie uzdevumi. Pieprasījumi ir nosūtīti argumentēta atzinuma veidā saskaņā ar ES pienākumu neizpildes procedūru. Itālijas un Polijas rīcībā ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par pieņemtajiem pasākumiem regulas pareizai piemērošanai, citādi Komisija var nolemt vērsties pret Itāliju un Poliju ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Dzelzceļa transports: Komisija prasa, lai LUKSEMBURGA un LIETUVA pilnībā ievieš ES tiesību aktus par dzelzceļa drošību

Eiropas Savienība ir lūgusi Lietuvu un Luksemburgu saskaņot visus valsts tiesību aktus ar Direktīvu 2004/49/EK, nodrošinot pastāvīgi augstu drošības līmeni visos ES dzelzceļa tīklos. Gan Lietuvā, gan Luksemburgā tas īpaši attiecas uz izmeklēšanas iestādes neatkarību. Luksemburgā tas attiecas arī uz drošības pārvaldības sistēmām, drošības sertifikātu derīguma termiņu, drošības iestāžu neatkarību, uzdevumiem un lēmumu pieņemšanu. ES tiesību aktu mērķis ir izveidot kopīgu pieeju dzelzceļu drošībai, īpaši nosakot dzelzceļa sistēmas drošības prasības: attiecībā uz drošu infrastruktūras pārvaldību un pārvadājumu darbību, dzelzceļa uzņēmumu funkcijām un pienākumiem, infrastruktūras pārvaldītājiem un to mijiedarbību, kopīgu tiesisko regulējumu drošības jomā, reglamentēšanu, pārvaldību, drošības pārraudzību un negadījumu neatkarīgu izmeklēšanu. Tiesību aktiem bija jābūt spēkā no 2006. gada 30. aprīļa. Ja Lietuva un Luksemburga nerīkosies pienācīgi, Komisija var iesniegt prasību ES Tiesā. Komisija 2013. gada septembrī jau sāka pienākumu neizpildes procedūru pret Lietuvu un Luksemburgu šajā jautājumā, un tagad ES pienākumu neizpildes procedūras otrajā posmā tiek nosūtīts argumentēts atzinums. Divu mēnešu laikā abām valstīm jāsniedz atbilde Komisijai.

(Sīkāka informācija: H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Brīva pārvietošanās: Komisija pieprasa, lai AUSTRIJA ievēro ES noteikumus par slēpošanas skolām

Eiropas Komisija šodien ir pieprasījusi Austrijai ievērot ES noteikumus attiecībā uz darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 45., 49. un 56. pantu. Pretrunā ES tiesību aktiem Tiroles federālajā zemē Austrijā slēpošanas skolas var likumīgi aizliegt citu dalībvalstu slēpošanas instruktoriem mācīt skolēnus, kas ir no Tiroles vai tur dzīvo. Viņi drīkst mācīt slēpot tikai skolēnus no citām dalībvalstīm. Pārkāpjot ES tiesību aktus un Tiesas judikatūru, reģionālie tiesību akti par slēpošanas skolām Štīrijas federālajā zemē nosaka, ka vienmēr nepieciešama visaptveroša kalnu slēpošanas instruktora kvalifikācija, un tādējādi speciālistu kvalifikācija atsevišķā jomā, piemēram, "Tēlemarkas slēpošanas instruktori", "adaptīvās slēpošanas instruktori" vai "ziemeļu slēpošanas instruktori" no citām ES dalībvalstīm, netiek īpašā veidā atzīta un līdz ar to viņiem nav daļējas piekļuves attiecīgajai profesijai šajā federālajā zemē. Tā kā Austrija attiecīgajās divās federālajās zemēs šos ierobežojumus vēl nav atcēlusi, Komisija argumentēta atzinuma veidā pieprasa Austrijai rīkoties, lai tiktu pilnībā ievēroti ES noteikumi. Ja Austrijas iestādes divu mēnešu laikā nesniegs apmierinošu atbildi, Komisija var iesniegt šo lietu izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā. Sīkāka informācija: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm.

(Sīkāka informācija: C. Hughes: tālr. +32 2 296 44 50, mob. tālr. + 32 498 964450)

 1. Publiskais iepirkums: Komisija pieprasa, lai AUSTRIJA piemēro ES noteikumus

Eiropas Komisija šodien ir pieprasījusi, lai Austrija ievēro ES publiskā iepirkuma noteikumus par vairāku oficiālo dokumentu drukāšanu. Tā arī ir lūgusi Austriju attiecīgos gadījumos mainīt savas tiesību normas, kas nosaka par pienākumu federālajām iestādēm tieši piešķirt Austrijas tipogrāfijai dažu dokumentu drošas drukāšanas tiesības. Kopš 2000. gada Austrijas līgumslēdzējas iestādes ir tieši piešķīrušas vairāku oficiālu dokumentu, tostarp pasu un autovadītāja apliecību, drukāšanas tiesības privātam uzņēmumam Österreichische Staatsdruckerei. Tās nav izmantojušas publiskā iepirkuma procedūru un atvērušas šos pakalpojumus Eiropas mēroga konkurencei. Austrija nav sniegusi pietiekamu pamatojumu tam, kāpēc uz šo dokumentu drukāšanu nebūtu jāattiecina Eiropas mēroga konkurences noteikumi, kuras mērķis ir Austrijas pilsoņiem nodrošināt saimnieciski visizdevīgākos pakalpojumus. Tāpēc Eiropas Komisija uzskata, ka Austrija nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar Eiropas publiskā iepirkuma noteikumiem, īpaši Direktīvu 2004/18/EK. Komisijas pieprasījums ir izteikts argumentēta atzinuma veidā, kas ir ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms. Ja divu mēnešu laikā netiks paziņoti pasākumi, lai izbeigtu ES tiesību aktu pārkāpšanu, Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Austriju ES Tiesā. Sīkāka informācija par publisko iepirkumu.

(Sīkāka informācija: C. Hughes: tālr. +32 2 296 44 50, mob. tālr. + 32 498 964450)

 1. Komisija pieprasa, lai BEĻĢIJA ievieš lielāku pārredzamību dzelzceļa finansēšanā

Eiropas Komisija oficiāli pieprasīja, lai Beļģijā ir pilnīga pārredzamība attiecībā uz publisku līdzekļu izmantojumu dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem, kā paredzēts Direktīvā 2012/34/ES. Pārredzamība grāmatvedības uzskaitē ir vienīgais veids, kā sekot publisku līdzekļu izlietojumam un saprast, vai tie nav izmantoti citiem, nevis paredzētajiem mērķiem. Pašlaik, kad pārredzamības nav, nevar izslēgt, ka publiskie līdzekļi, kas tiek maksāti par pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem kā sabiedrisko pakalpojumu saistību finansējums, tiek izmantoti, lai šķērssubsidētu citus transporta pakalpojumus. Tas ir pretrunā pašreizējiem ES noteikumiem, kuru mērķis ir izveidot efektīvu, neizkropļotu un konkurētspējīgu ES iekšējo tirgu dzelzceļa nozarē ar godīgas konkurences nosacījumiem visiem transporta pakalpojumu sniedzējiem. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var vērsties pret Beļģiju Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Patērētāju tiesību nostiprināšana: Komisija aicina BULGĀRIJU īstenot jauno ES direktīvu

Eiropas Komisija ir nobažījusies par to, ka Bulgārija joprojām nav transponējusi savos tiesību aktos Patērētāju tiesību direktīvu (MEMO/13/1144). Direktīvas transponēšanas termiņš bija 2013. gada 13. decembris, un attiecīgos valstu tiesību aktus vajadzēja sākt piemērot no 2014. gada 13. jūnija. Patērētāju tiesību direktīvā ir noteiktas patērētāju pamattiesības, ar kuru palīdzību uzlabota patērētāju aizsardzība visā ES. Minētās tiesības ietver uzlabotu cenu pārredzamību, aizliegumu piemērot papildmaksu par kredītkaršu un tiešo tālruņa līniju izmantošanu, kā arī aizliegumu tīmekļa vietnēs izmantot iepriekš atzīmētus lodziņus (piemēram, iegādājoties aviobiļetes tiešsaistē), un ir pagarināts termiņš (no 7 līdz 14 dienām), kurā var atteikties no pirkuma (sk. patērētāju tiesību faktu lapu). Tomēr jēga no minētajām tiesībām patērētājiem būs tikai tad, kad tās būs transponētas dalībvalstu tiesību aktos, ar kuriem tās tiks īstenotas. Jo īpaši svarīgi tas ir valstīs, kurās saskaņā ar jaunāko par patērētājiem iegūto rezultātu apkopojumu izpratne par patērētāju tiesībām ir zema. Bulgārija ir viena no šīm astoņām ES dalībvalstīm, tāpēc Komisija pašreiz rīko patērētāju tiesību kampaņu, kuras mērķis ir uzlabot patērētāju izpratni par to tiesībām (MEMO/14/191).

(Sīkāka informācija: J. Salsby: tālr. +32 2 297 24 59)

 1. Nodokļi: Komisija pieprasa, lai KIPRA pielāgo nodokļu noteikumus, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos ES

Komisija ir oficiāli pieprasījusi, lai Kipra veic dažu ES nodokļu noteikumu adaptēšanu, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos ES. Direktīvā 2013/13/ES ir pielāgotas dažas nodokļu direktīvas, atspoguļojot Horvātijas pievienošanos. Pielāgotie tiesību akti ir Mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu direktīva, Uzņēmējsabiedrību apvienošanas direktīva un Procentu un honorāru maksājumu direktīva, kuru mērķis ir novērst nodokļu dubulto uzlikšanu vienotajā tirgū. Dalībvalstīm šīs izmaiņas bija jāīsteno līdz dienai, kad Horvātijas pievienojās ES, – 2013. gada 1. jūlijam. Tomēr Kipra Komisijai nav paziņojusi par jebkādiem pasākumiem, ko tā veikusi šajā nolūkā. Komisijas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja Kipra divu mēnešu laikā nesniegs apmierinošu atbildi, Komisija var vērsties ES Tiesā. Atsauce: 2013/0346)

(Sīkāka informācija: E. Traynor: tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Vide: Komisija mudina VĀCIJU aktīvāk rīkoties, novēršot ūdens piesārņojumu ar nitrātiem

Eiropas Komisija mudina Vāciju veikt stingrākus nitrātu izraisīta ūdens piesārņojuma novēršanas pasākumus. Pēdējie skaitļi, ko Vācija iesniedza 2012. gadā, liecināja, ka saasinās nitrātu piesārņojuma problēmas pazemes ūdeņos un virszemes ūdeņos, ieskaitot piekrastes un jūras ūdeņu eitrofikāciju, īpaši Baltijas jūrā. Neraugoties uz tendenču pasliktināšanos, Vācija nav veikusi pietiekamus papildu pasākumus, lai samazinātu un novērstu nitrātu piesārņojumu saskaņā ar ES tiesību aktiem. Nitrāti ir svarīgi augu augšanai, un tos plaši izmanto kā mēslošanas līdzekļus, taču pārmērīgi liels nitrātu daudzums var nodarīt kaitējumu saldūdeņiem un jūras videi, veicinot aļģu pārmērīgu augšanu, kuras rezultātā iet bojā citi dzīvie organismi (šo procesu sauc par eitrofikāciju). Dzeramā ūdens attīrīšana no nitrātu atliekām ir arī ļoti dārgs process. Pēc Vides komisāra Janesa Potočnika ieteikuma, Komisija nosūta argumentētu atzinumu, pieprasot Vācijai ievērot ES tiesību aktus šajā jomā. Ja divu mēnešu laikā tā nepanāks atbilstību, Komisija var iesniegt lietu ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Komisija prasa, lai SPĀNIJA novērš nevienlīdzīgu attieksmi pret skolu transporta nodrošinātājiem Kastīlijā un Leonā

Eiropas Komisija ir oficiāli pieprasījusi Spānijai grozīt Kastīlijas un Leonas tiesību aktus par skolu autobusu transporta nodrošināšanu. Saskaņa ar spēkā esošajiem tiesību aktiem operatoriem, kas jau sniedz vispārīgus sabiedriskus autobusu pakalpojumus, tiek piešķirts preferenciāls statuss, kad tiek rīkoti konkursi skolu transporta nodrošināšanai. Ir skaidrs, ka šī priekšrocība ir nediskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes principa pret visiem, kas piedalās konkursa procedūrā, pārkāpums un ir pretrunā Direktīvai 2004/18/EK par publisko iepirkumu un Regulai (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedrisku pakalpojumu sniegšanas saistībām sauszemes transportā. Kritēriji līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai ir vai nu saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, vai zemākā cena neatkarīgi no citiem spēkā esošajiem transporta pakalpojumu līgumiem. Ja tiesību akti netiks grozīti divu mēnešu laikā, Komisija var vērsties pret Spāniju ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Vide: Komisija pieprasa, lai SOMIJA ievieš noteikumus par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu un par izlietoto iepakojumu un groza noteikumus par peldvietu ūdens kvalitāti

Eiropas Komisija nosūta Somijai trīs argumentētus atzinumus attiecībā uz vides tiesību aktiem. Pirmajā Somija tiek aicināta atsūtīt sīkāku informāciju par to, kā ES tiesību akti par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (direktīva par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu) tiek ieviesti Somijas tiesību aktos. Tā kā Somija neievēroja sākotnēji noteikto termiņu (2013. gada 2. janvāris), Komisija 2013. gada 21. martā nosūtīja tai oficiāla paziņojuma vēstules. Tā kā trūkumi joprojām nav novērsti, Komisija sūta argumentētu atzinumu. Otrais argumentētais atzinums attiecas uz izlietoto iepakojumu – dalībvalstīm bija jāinformē Komisija par pasākumiem, ko tās veic, lai pārskatīto Iepakojuma direktīvu īstenotu valsts tiesību aktos līdz 2013. gada 13. septembrim. Pārskatīšana paplašina sākotnējās direktīvas darbības jomu, precizējot nošķīrumu starp to, kas ir iepakojums, un to, kas tāds nav, ar mērķi samazināt izlietotā iepakojuma daudzumu visā ES. Trešais argumentētais atzinums attiecas uz tiesību aktiem par peldvietu ūdens kvalitāti. Somijas tiesību aktos pludmales pirmām kārtām ir definētas, pamatojoties uz peldētāju skaitu, kuri apmeklē attiecīgo vietu jebkurā dienā, nevis izmantojot citus kritērijus, kas paredzēti ES tiesību aktos, piemēram, pieejamā infrastruktūra. Saskaņā ar ES tiesību aktiem peldētāju skaits ir viens kritērijs, taču tas ir jāpapildina ar citiem, ieskaitot, piemēram, pieejamo infrastruktūru. Komisija uzskata, ka Somijas tiesību akti nav saskaņā ar ES tiesību aktu darbības jomu attiecīgajā jautājumā un pastāv risks, ka iedzīvotājiem tiks liegts pienācīgs aizsardzības līmenis. Tādēļ Komisija pieprasa, lai Somija panāk, ka tās tiesību akti attiecībā uz peldvietām atbilst Eiropas standartiem. Ja Somija nerīkosies divu mēnešu laikā, lietas var iesniegt izskatīšanai ES Tiesā. Direktīvas par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu neievērošanas gadījumā ir iespējams piemērot finansiālas sankcijas.

(Sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Nodokļi: PVN sporta pasākumiem FRANCIJĀ

Komisija pieprasa, lai Francija PVN piemērotu arī sacīkšu un citu sporta pasākumu ieejas kartēm, kurām šobrīd tā sauktais izrāžu nodoklis netiek piemērots.

Respektīvi, saskaņā ar PVN direktīvas noteikumiem ieejas kartēm dalībai sporta pasākumos PVN parasti ir jāpiemēro. Tomēr Francijā ieejas maksa sporta pasākumos no PVN ir atbrīvota pilnībā.

Neraugoties uz to, ka PNV direktīvā sekmīgas iekšējā tirgus darbības veicināšanai ir paredzēta šā nodokļa saskaņošana, minētā direktīva ļauj dalībvalstīm izņēmuma un pagaidu kārtā paturēt tādus atbrīvojumus, kas bija spēkā 1978. gada 1. Janvārī, atbilstīgi šajā datumā spēkā esošajiem nosacījumiem. Tieši tāds ir arī šis gadījums — Francijas noteiktais atbrīvojums no PVN sporta pasākumiem, kam iepriekš izrāžu nodoklis tika piemērots. Kopš tā laika Francija ir ieviesusi šādu iespēju: pašvaldības var atbrīvot no izrāžu nodokļa piemērošanas sporta pasākumus, kas organizēti to teritorijā. Vairākas pašvaldības šo iespēju arī ir izmantojušas. Komisija uzskata, ka šādā gadījumā atbrīvojumam no PVN vairs nav pamata.

Komisijas pieprasījums ir izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja Francija divu mēnešu laikā nesniegs apmierinošu atbildi, Komisija pret šo valsti var vērsties ES Tiesā. (Ref.: 2012/4194)

(Sīkāka informācija: E. Traynor - tālr. + 32 229 21548 - mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Pakalpojumi: Komisija pieprasa, lai UNGĀRIJA ievēro ES noteikumus attiecībā uz mobilajiem maksājumiem

Eiropas Komisija šodien ir pieprasījusi, lai Ungārija ievēro ES noteikumus par brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību (Līguma par ES darbību 49. un 56. pants un Direktīvas 2006/123/EK 15. un 16. pants) attiecībā uz mobilajiem maksājumiem. Saskaņā ar 2011. gada Likumu par valsts mobilo maksājumu organizēšanu valstij piederošais uzņēmums National Mobile Payment Ltd. ieguva ekskluzīvas tiesības nodrošināt valsts mobilo maksājumu sistēmas (platforma, kas pakalpojumu sniedzējiem būs obligāti jāizmanto, sniedzot mobilo maksājumu starpniecības pakalpojumus saistībā ar dažiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, publiskās autostāvvietas) darbību. Šīs jaunās ekskluzīvās tiesības bez pamata un būtiski ierobežo piekļuvi tirgum (kurš iepriekš bija pilnībā atvērts konkurencei), tādējādi kaitējot esošajiem ieguldītajiem un bez pienācīga pamatojuma atturot nākamos iespējamos ieguldītājus. Komisija argumentēta atzinuma veidā, kas ir ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms, pieprasa, lai Ungārija veic pasākumus, kas nodrošinās ES noteikumu pilnīgu ievērošanu. Ja Ungārijas iestādes divu mēnešu laikā nesniegs apmierinošu atbildi, Komisija var iesniegt šo lietu izskatīšanai ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: C. Hughes: tālr. + 32 2 296 44 50, mob. tālr. + 32 498 964450)

 1. Sociālais nodrošinājums: Komisija pieprasa, lai ĪRIJA maksā aprūpētāja pabalstu personām, kas ir apdrošinātas Īrijā, pat ja tās dzīvo citā dalībvalstī

Eiropas Komisija ir pieprasījusi, lai Īrija nodrošina, ka personas, kas ir tiesīgas saņemt aprūpētāja pabalstu saskaņā ar Īrijas sociālā nodrošinājuma likumu, var to saņemt, pat ja viņi dzīvo citā dalībvalstī.

Aprūpētāja pabalsts ir maksājums cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, kas aprūpē personu, kurai nepieciešams atbalsts vecuma, invaliditātes vai slimības (tostarp garīgas slimības) dēļ. Viena no prasībām attiecībā uz tiesībām uz šo pabalstu ir tā, ka saņēmējam jābūt Īrijas rezidentam. Atsakoties nodrošināt šo pabalstu cilvēkiem, kas dzīvo citās dalībvalstīs, bet maksā savas sociālā nodrošinājuma iemaksas Īrijā, Īrija pārkāpj ES tiesību aktus par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.

Komisijas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā saskaņā ar ES pienākumu neizpildes procedūru. Īrijas rīcībā ir divi mēneši, lai informētu Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai pilnībā īstenotu ES noteikumus. Pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Īriju ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: J. Todd: tālr. + 32 229 94107, mob. tālr. + 32 498 99 4107)

 1. Piena kvotas: Komisija pieprasa, lai ITĀLIJA piedzītu maksājumus, kas jāveic Itālijas piena ražotājiem

Komisija ir sākusi jaunu posmu pret Itāliju ierosinātajā juridiskajā procedūrā par nespēju piedzīt maksājumus, kas jāveic piena ražotājiem, kuri 1995.–2009. tirdzniecības gadā pārsnieguši tiem noteiktās ražošanas kvotas (sk. IP/13/577).

No kopējās summas — 2,265 miljardiem euro — 1,395 miljardi euro joprojām nav piedzīti. Nepiedzīto summu apmēri pierāda to, ka Itālijas iestādes nav pieņēmušas vai nav piemērojušas pienācīgus pasākumus, ar kuriem panākt atmaksājamo summu piedziņu no ražotājiem, kam attiecīgā summa jāatmaksā.

Šī Itālijas nespēja nodrošināt reālu šo summu piedziņu liek šķēršļus Eiropas mērogā ieguldītajiem centieniem nostiprināt piena produktu tirgu un rada konkurences izkropļojumus attiecībā pret citiem Eiropas un Itālijas ražotājiem, kas vai nu minētās ražošanas kvotas ir ievērojuši, vai arī ir izdarījuši attiecīgos maksājumus par kvotu pārsniegumu, ja tādu ir pieļāvuši. Turklāt minēto summu nepieciešams iemaksāt Itālijas budžetā, lai Itālijas nodokļu maksātājiem nenāktos no tā ciest.

2013. gada 20. jūnijā Itālijai tika nosūtīta oficiāla paziņojuma vēstule; nākamais, respektīvi, otrais, pārkāpuma procedūras posms ir argumentēta atzinuma adresēšana minētajai valstij. Ja Itālija divu mēnešu laikā apmierinošu atbildi nesniegs, Komisija cels prasību ES Tiesā, lai tiktu atzīts, ka Itālija savus pienākumus nav izpildījusi.

(Sīkāka informācija: R. Waite - tālr. + 32 229 61404 - mob. tālr. + 32 498 96 1404)

 1. Telekomunikācijas: Komisija pieprasa, lai ITĀLIJA piemēro godīgus un pārredzamus administratīvus maksājumus, kas ļaus novērst šķēršļus MVU ienākšanai tirgū

Komisija šodien ir oficiāli pieprasījusi, lai Itālija savos valsts tiesību aktos pilnībā īsteno Atļauju izsniegšanas direktīvu attiecībā uz administratīvajiem maksājumiem, kas uzlikti telekomunikāciju operatoriem. Tas īpaši attiecas uz kritērijiem administratīvu maksājumu piemērošanai, kuri var radīt šķēršļus ienākšanai tirgū, jo tie neproporcionāli ietekmē mazus tīklu operatorus. Turklāt Itālijas noteikumos nav īstenots pārredzamības pienākums katru gadu publicēt pārskatu par iekasētajiem administratīvajiem maksājumiem un administratīvajām izmaksām, kas radušās Ekonomikas attīstības ministrijai. Komisijas pieprasījums ir izteikts argumentēta atzinuma veidā, kas ir ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms. Ja Itālija divu mēnešu laikā nesniegs atbildi, kas apliecina minētā jautājuma atrisināšanu, Komisija var vērsties pret Itāliju ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: R. Heath: tālr. + 32 229 61716, mob. tālr. + 32 460 75 0221)

 1. Dzelzceļa pārvadājumi: Komisija pieprasa, lai PORTUGĀLE pilnībā ievieš ES noteikumus par dzelzceļa savstarpēju izmantojamību

Eiropas Komisija ir aicinājusi Portugāli panākt valsts noteikumu atbilstību Direktīvai 2008/57/EK par dzelzceļa savstarpēju izmantojamību, jo īpaši attiecībā uz transportlīdzekļu atļaujām. Tiesību aktu mērķis ir radīt apstākļus savstarpējas izmantojamības panākšanai Eiropas dzelzceļa transporta sistēmā un dzelzceļa nozares efektīvākas konkurētspējas panākšanai ar citiem transporta veidiem. Tas ļaus iedzīvotājiem viegli ceļot pa Eiropu, savukārt preču pārvadāšanai varēs izmantot drošāku un vidi saudzējošāku pārvadājumu veidu. Tiesību aktiem bija jābūt spēkā no 2010. gada 19. jūlija. Ja Portugāle nerīkosies pienācīgi, Komisija var iesniegt prasību ES Tiesā. Komisija 2013. gada novembrī jau sāka pienākumu neizpildes procedūru pret Portugāli šajā jautājumā, un tagad ES pienākumu neizpildes procedūras otrajā posmā tiek nosūtīts argumentēts atzinums. Portugālei jāsniedz atbilde Komisijai divu mēnešu laikā.

(Sīkāka informācija: H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Vide: Komisija pieprasa RUMĀNIJAI ieviest ES noteikumus par izlietoto iepakojumu un nolietotiem transportlīdzekļiem

Eiropas Komisija mudina Rumāniju nosūtīt sīku informāciju par to, kā ES tiesību akti tiek transponēti valsts tiesību aktos divās dažādās atkritumu apsaimniekošanas jomās – izlietotais iepakojums un nolietotie transportlīdzekļi. Atjauninātā Iepakojumu direktīva, kas paplašina sākotnējās direktīvas darbības jomu, precizējot robežu starp to, kas ir, un to, kas nav iepakojums, ar mērķi samazināt izlietotā iepakojuma atkritumus, valsts tiesību aktos bija jāievieš līdz 2013. gada 30. septembrim. Rumānija neievēroja termiņu, tāpēc 2013. gada 29. novembrī tai tika nosūtīta oficiāla paziņojuma vēstule. Rumānija janvārī atbildēja, ka tiek sagatavots valdības lēmuma projekts, bet, tā kā Komisija nav saņēmusi informāciju par šiem pasākumiem, ir nosūtīts argumentēts atzinums. Otrais argumentētais atzinums attiecas uz grozījumu ES standartos attiecībā uz nolietotiem transportlīdzekļiem, kas bija jāievieš valsts tiesību aktos līdz 2013. gada 22. augustam. Tā kā paziņojums netika saņemts, septembrī Komisija nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli. Rumānija atbildēja, ka tā strādā, lai pieņemtu atbilstošos tiesību aktus, bet, tā kā paziņojums netika saņemts, Komisija nosūta argumentētu atzinumu. Ja Rumānija nesniegs atbildi divu mēnešu laikā, lietu var iesniegt izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: J. Hennon - tālr. +32 229 53593 - mob. tālr. +32 498 95 3593)

 1. Preču brīva aprite: Komisija pieprasa RUMĀNIJAI likvidēt šķēršļus dabasgāzes eksportam

Rumānijā ražotāju pienākums ir dot priekšroku pārdošanai iekšzemes tirgū, un gāzes darījumiem tiek piemērota iepriekšēja kontrole un apstiprināšana, tāpēc Komisija uzskata, ka spēkā esošais Rumānijas tiesiskais regulējums rada nepamatotus šķēršļus gāzes eksportam no Rumānijas, un ir pieprasījusi šos šķēršļus likvidēt.

Komisija uzskata, ka Rumānija ir radījusi šķēršļus preču brīvai apritei vienotajā tirgū un tādējādi tā nav izpildījusi savas saistības atbilstoši 35. un 36. pantam Līgumā par Eiropas Savienības darbību un 40. panta c) apakšpunktam Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvā 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu.

Komisijas pieprasījums Rumānijai izteikts kā argumentēts atzinums. Ja Rumānija divu mēnešu laikā nesniegs apmierinošu atbildi, Komisija var vērsties pret Rumāniju Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: C. Corazza - tālr. +32 229 51752 - mob. tālr. +32 498 99 2862)

 1. Dzīvnieku veselība: Komisija mudina ZVIEDRIJU atteikties no paratuberkulozes testu veikšanas liellopiem

Eiropas Komisija šodien nosūtīja oficiālu pieprasījumu (argumentētu atzinumu) Zviedrijai, kurā pieprasīts atteikties no obligātās karantīnas un paratuberkulozes testu veikšanas liellopiem. Direktīva 64/432/EEK, kurā noteikti saskaņoti dzīvnieku veselības noteikumi tirdzniecībai ar liellopiem, neparedz veselības prasības attiecībā uz paratuberkulozi. Turklāt šis obligātais tests, ko veic pēc dzīvnieku ievešanas, attur Zviedrijas zemniekus ievest liellopus no citām ES dalībvalstīm, kas rada kvantitatīviem ierobežojumiem līdzvērtīgu rezultātu. Tādēļ tas nav pamatots atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 36. pantam, kas nosaka importa ierobežojumus un aizliegumus. Paratuberkuloze ir liellopu un arī aitu tievās zarnas lipīga infekcija. Simptomi, ja tādi ir, parādās pēc ilga perioda, un, tā kā trūkst precīzu diagnostikas testu inficēto dzīvnieku noteikšanai, ES papildu veselības garantiju attiecībā uz paratuberkulozi nav. Ja Zviedrija divu mēnešu laikā no šā oficiālā pieprasījuma saņemšanas nesniegs Komisijai informāciju par to, ka testu veikšana ir apturēta, Komisija var šo lietu iesniegt Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: F. Vincent - tālr. +32 229 87166 - mob. tālr. +32 498 98 7166)

 1. Vide: Komisija pieprasa APVIENOTAJAI KARALISTEI rīkoties saistībā ar Pembroukas elektrostaciju, komunālo notekūdeņu attīrīšanu un atjaunināt noteikumus par peldvietu ūdens kvalitāti

Šodien Komisija nosūtīja Apvienotajai Karalistei trīs argumentētus atzinumus par vides jautājumiem. Pirmais atzinums attiecas uz Pembroukas elektrostaciju, kas ir lielākā gāzes elektrostacija Eiropā, un tās dzesēšanas sistēma postoši ietekmē apkārtējo ekosistēmu, kas ir īpaši aizsargājama jūras dabas teritorija, kura aizsargāta ar ES tiesību aktiem. Saskaņā ar Direktīvu par ietekmes uz vidi novērtējumu un Dzīvotņu direktīvu attīstības piekrišanu var sniegt tikai pēc tam, kad ir novērtēta iespējamā ietekme uz vidi. Šajā gadījumā šie nosacījumi nav ievēroti attiecībā uz Pembroukšīras elektrostaciju, jo attīstības un būvniecības piekrišana, kā arī ūdens ieguves atļauja un dzesēšanas sistēmas ieplūdes un aizplūdes bagarēšanas atļauja tika piešķirta, pirms tika pilnībā pabeigti ietekmes uz vidi novērtējumi. Tādējādi siltais ūdens, kas satur lielu daudzumu biocīdu, patlaban tiek iepludināts atpakaļ aizsargātajos Milford Haven ūdensceļos. Dzesēšanas sistēmas darbība ietekmē mazākas zivis, to ikrus un citus mazākus organismus, jo liels daudzums ūdens tiek pludināts no elektrostacijas cauri īpašai aizsargājamajai jūras dabas teritorijai. Turklāt Komisijas vēstulē paustas bažas par to, kā attiecībā uz galīgo atļauju piešķiršanu ir piemērota direktīva par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, jo īpaši apstiprinot dzesēšanas sistēmu kā labāko pieejamo tehnoloģiju šajā sensitīvajā vietā un tādējādi ļaujot pārkāpt vides kvalitātes standartus.

Otrā vēstule attiecas uz komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Apvienotās Karalistes ziņojumi liecina, ka vairākas aglomerācijas aizvien pārkāpj ES standartus. Šodien nosūtītais argumentētais atzinums, kas seko 2009. gada jūnijā un 2013. gada jūnijā nosūtītajām oficiālā paziņojuma vēstulēm, attiecas uz notekūdeņu pārmērīgu noplūdi Lanelī un Govertonā Velsā jutīgajos Burry Inlet ūdeņos, kas notiek pat normālos laikapstākļos (proti, pretēji spēcīga lietus periodam); netiek veikta notekūdeņu otrreizējā attīrīšana deviņās aglomerācijās, tostarp Gibraltārā, un netiek veikta stingrākām prasībām atbilstīga notekūdeņu attīrīšana 24 aglomerācijās, kuras klasificētas kā jutīgi reģioni. Divu mēnešu laikā Apvienotajai Karalistei jāsniedz atbilde.

Trešais argumentētais atzinums attiecas uz tiesību aktiem par peldvietu ūdens kvalitāti. Komisija pieprasīja veikt vairākus grozījumus, Apvienotajai Karalistei īstenojot ES noteikumus par peldvietu ūdens kvalitāti, un, tā kā lielākā daļa grozījumu jau ir veikti, tiek gaidīta informācija par dažiem atlikušajiem grozījumiem, kas tika solīti attiecībā uz Gibraltāru. Tāpēc ir nosūtīts argumentēts atzinums. Divu mēnešu laikā Apvienotajai Karalistei jāsniedz atbilde.

(Sīkāka informācija: J. Hennon - tālr. +32 229 53593 - mob. tālr. +32 498 95 3593)

 1. Finanšu pakalpojumi: Komisija pieprasa APVIENOTAJAI KARALISTEI piemērot ES noteikumus

Šodien Eiropas Komisija pieprasīja Apvienotajai Karalistei pilnībā īstenot tā saukto Omnibus I direktīvu (Direktīva 2010/78/EK), ar kuru groza vienpadsmit direktīvas finanšu pakalpojumu jomā (Direktīva 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK) un piešķir papildu pilnvaras Eiropas Uzraudzības iestādēm banku nozarē (Eiropas Banku iestāde), vērtspapīru nozarē (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde) un apdrošināšanas un aroda pensiju nozarē (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde). Visās ES dalībvalstīs Omnibus I direktīva bija jāīsteno līdz 2011. gada 31. decembrim. Tomēr Apvienotā Karaliste ir īstenojusi tikai daļu no prasītajiem noteikumiem. Komisijas pieprasījums ir izteikts argumentēta atzinuma veidā (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms). Ja Apvienotā Karaliste divu mēnešu laikā nepaziņos par pilnīgas īstenošanas pasākumiem, Komisija var vērsties pret Apvienoto Karalisti Eiropas Savienības Tiesā. Sīkāka informācija: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/infringements/index_en.htm

(Sīkāka informācija: C. Hughes - tālr. +32 2 296 44 50 - mob. tālr. +32 498 964450)

4. Oficiāla paziņojuma vēstules

 1. Komisija skubina ITĀLIJU nodrošināt, lai dzeramais ūdens būtu veselībai drošs un tīrs

Eiropas Komisija sāk pienākumu neizpildes procedūru pret Itāliju par tās nespēju nodrošināt dzeramā ūdens atbilstību Eiropas standartiem. Ūdens piesārņojums ar arsēnu un fluorīdu ir ieilgusi problēma Itālijā un jo īpaši Lacio reģionā.

Saskaņā ar Dzeramā ūdens direktīvu dalībvalstīm ir pienākums uzraudzīt un testēt dzeramā ūdens kvalitāti, izmantojot 48 mikrobioloģiskus, ķīmiskus un rādītāju parametrus. Ja tiek konstatēts augsts arsēna vai citu piesārņotājvielu līmenis, dalībvalstis var atkāpties no direktīvā paredzētajiem maksimāli pieļaujamajiem līmeņiem uz noteiktu laiku ar nosacījumu, ka netiek apdraudēta sabiedrības veselība un ka dzeramā ūdens padevi nekādā citā veidā nodrošināt nav iespējams.

(Sīkāka informācija: IP/14/816 - J. Hennon - tālr. +32 229 53593 – mob. tālr. +32 498 95 3593)


Side Bar