Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

TEMINĖ APŽVALGA

Briuselis, 2014 m. liepos 10 d.

Liepos mėn. sprendimų dėl pažeidimų rinkinys. Pagrindiniai sprendimai

Mėnesiniame rinkinyje apžvelgiami sprendimai dėl pažeidimų, kuriais Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, netinkamai vykdančias ES teisėje nustatytus įsipareigojimus. Šiais įvairiems sektoriams skirtais sprendimais siekiama užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai ir teiktų naudą piliečiams bei įmonėms.

Šiandien Komisija priėmė 419 sprendimus, įskaitant 63 pagrįstas nuomones ir 14 sprendimų perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Toliau apžvelgiami pagrindiniai sprendimai. Daugiau informacijos apie pažeidimų nagrinėjimo procedūrą rasite MEMO/12/12.

 1. Svarbiausios valstybių narių bylos

 1. Bendras Europos dangus. Komisija ragina aštuoniolika valstybių narių ryžtingai pereiti prie bendros oro erdvės valdymo

Šiandien Komisija oficialiai kreipėsi į Airiją, Austriją, Bulgariją, Čekiją, Graikiją, Ispaniją, Italiją, Jungtinę Karalystę, Kiprą, Kroatiją, Lietuvą, Lenkiją, Maltą, Portugaliją, Rumuniją, Slovakiją, Slovėniją ir Vengriją, kurios priklauso šešiems funkciniams oro erdvės blokams (toliau – FOEB), prašydama patobulinti savo FOEB atsižvelgiant į tai, kad bendra oro erdvė valdoma pagal eismo srautus, o ne pagal valstybių sienas. FOEB – svarbi priemonė siekiant efektyvesnės, ekonomiškesnės ir ekologiškesnės Europos aviacijos sistemos.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Europos oro erdvėje turime galutinai panaikinti valstybių sienas. FOEB – būtina ir esminė „Bendro Europos dangaus“ projekto dalis. Šiuo metu tokios bendros oro erdvės egzistuoja tik teoriškai: oficialiai jos suformuotos, bet dar neveikia. Raginu valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad „Bendro dangaus“ projektas būtų įgyvendintas.“

(Daugiau informacijos: IP/14/818, H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

 1. Sprendimai perduoti bylą Teisingumo Teismui

 1. Pastatų energijos vartojimo efektyvumas. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylas dėl AUSTRIJOS ir LENKIJOS ir prašo skirti baudas už kiekvieną pavėluotą dieną

Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylas dėl Austrijos ir Lenkijos, kurios nevisiškai įgyvendina Pastatų energinio naudingumo direktyvą, ir siūlo Teisingumo Teismui nustatyti baudas už kiekvieną pavėluotą dieną – 39 592,80 EUR Austrijai ir 96 720 EUR Lenkijai, kurios būtų mokėtinos nuo Teisingumo Teismo sprendimo dienos iki tol, kol Direktyva bus visiškai įgyvendinta. Siūlomų baudų dydis nustatytas atsižvelgiant į pažeidimo trukmę ir sunkumą. Galutinį baudų už kiekvieną pavėluotą dieną dydį nustatys Teisingumo Teismas. Direktyvoje reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų ir taikytų būtinuosius pastatų energinio naudingumo reikalavimus, užtikrintų pastatų energinio naudingumo sertifikavimą ir reguliarias šildymo ir oro kondicionavimo sistemų patikras. Be to, Direktyvoje nustatyta, kad nuo 2021 m. valstybės narės turės užtikrinti, kad visi nauji pastatai būtų energijos beveik nevartojantys pastatai. Direktyvą valstybės narės turėjo įgyvendinti iki 2012 m. liepos 9 d.

(Daugiau informacijos: IP/14/813, S. Berger, tel. +32 229 92792, mob. tel. +32 460 792 792.

 1. Laisvas prekių judėjimas. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl ČEKIJOS taikomų juvelyrikos dirbinių prabavimo taisyklių

Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Čekijoje taikomų juvelyrikos dirbinių prabavimo taisyklių. Čekijos prabavimo rūmai reikalauja, kad tam tikri iš kitos ES šalies importuoti juvelyrikos dirbiniai būtų papildomai žymimi nacionaliniu prabavimo ženklu, nesvarbu, kad atitinkami dirbiniai jau yra teisėtai prabuoti ir parduodami ES. Komisijos nuomone, tokiu reikalavimu pažeidžiamos ES Sutarties nuostatos dėl laisvo prekių judėjimo Europos Sąjungoje, todėl prašo Teisingumo Teismo priimti sprendimą šioje byloje.

(Daugiau informacijos: IP/14/785, C. Corazza, tel. +32 229 51752, mob. tel. +32 498 99 2862.

 1. Tabako gaminiai. Komisija perduoda ES Teisingumo Teismui bylą dėl DANIJOS, kuri neuždraudė visų rūšių oraliniam vartojimui skirto tabako („snuso“) pardavimo

Šiandien Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui (toliau – ESTT) bylą dėl Danijos, nepadariusios reikiamų nacionalinių teisės aktų pakeitimų, kad būtų uždraustas visų rūšių oraliniam vartojimui skirtas tabakas („snusas“).

Kadangi Danija nėra visiškai uždraudusi pardavinėti visų rūšių oraliniam vartojimui skirtą tabaką, 2012 m. spalio 25 d. Europos Komisija paprašė Danijos imtis reikiamų priemonių, kad būtų laikomasi Direktyvos 2001/37/EB, ir per du mėnesius pranešti Komisijai apie priimtas nacionalinės teisės nuostatas (žr. Europos Komisijos MEMO/12/794, 2012 10 24).

Kol kas Danija nepranešė Komisijai apie tokias nuostatas ir toliau nesilaiko ES teisės. Todėl Komisija nusprendė perduoti bylą ESTT.

(Daugiau informacijos: IP/14/812, F. Vincent, tel. +32 229 87166, mob. tel.+32 498 98 7166.

 1. Viešieji pirkimai. Komisija perduoda Teisingumo Teismui bylą dėl GRAIKIJOS, kuri nesilaiko ES teisės nuostatų statybų sektoriuje

Šiandien Europos Komisija priėmė sprendimą paduoti Graikiją į ES Teisingumo Teismą dėl ES viešųjų pirkimų teisės nuostatų nesilaikymo statybų sektoriuje.

Graikijos įstatymais sukurta visų patvirtintų šalies statybų bendrovių privalomo registravimosi sistema, pagal kurią jos suskirstomos į kategorijas pagal minimalų ir maksimalų biudžetą. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų procedūrose gali leisti dalyvauti tik toms įmonėms, kurios yra priskirtos vienai iš šių kategorijų, atitinkančiai numatytą sutarties biudžetą. Taip Graikijos įstatymais sukuriama sistema, kurioje iš anksto nustatoma, kurie ekonominės veiklos vykdytojai galės dalyvauti konkrečiose viešųjų pirkimų procedūrose. Tokia privalomo registravimosi sistema reiškia, kad įmonėms, turinčioms ekonominių, finansinių, profesinių ir techninių pajėgumų konkurso sutarčiai įgyvendinti, užkertamas kelias dalyvauti konkurse tik todėl, kad jų finansiniai pajėgumai neatitinka (paprastai yra didesni nei reikalaujama) konkretaus tam konkursui nustatyto biudžeto lygio. Todėl nacionalinės teisės nuostatomis suvaržomos įmonių rinkos galimybės ir kenkiama ekonominės veiklos vykdytojų konkurencijai. Komisijos nuomone, toks varžantis teisinis režimas pažeidžia Direktyvą 2004/18/EB ir pagrindinius lygių galimybių ir nediskriminavimo principus, kuriais grindžiamos ES viešųjų pirkimų teisės nuostatos.

(Daugiau informacijos: IP/14/807, C. Hughes, tel. +32 229 64450, mpb. tel. +32 498 96 4450)

 1. Aplinka. Komisija paduoda ISPANIJĄ į Teisingumo Teismą dėl reikalavimų neatitinkančių sąvartynų ir greitojo geležinkelio linijos

Europos Komisija Teisingumo Teisme kelia Ispanijai dvi atskiras bylas dėl aplinkos teisės aktų pažeidimų. Pirmoji susijusi su netinkamu atliekų tvarkymu: nepaisant ankstesnių Komisijos įspėjimų, Ispanijoje vis dar veikia daug sąvartynų, kurie tvarkomi pažeidžiant sąvartynams taikomus ES teisės aktus. Antroji byla keliama dėl ketinimo tiesti greitojo geležinkelio liniją nuo Sevilijos iki Almerijos neatlikus deramo poveikio aplinkai vertinimo. Siekdama, kad Ispanija ištaisytų padėtį, ir remdamasi už aplinką atsakingo Komisijos nario Janezo Potočniko rekomendacija Komisija kelia Ispanijai bylą ES Teisingumo Teisme.

(Daugiau informacijos: IP/14/814, J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Komisija perduoda Teisingumo teismui SUOMIJOS bylą, nes ji neturi institucijos, atsakingos už rasinę lygybę užimtumo srityje

Europos Komisija nusprendė perduoti ES Teisingumo Teismui bylą dėl Suomijos, nes jos lygių galimybių institucija nėra įgaliota atlikti funkcijas, susijusias su rasine lygybe užimtumo srityje.

Pagal Rasinės lygybės direktyvos (2000/43/EB) 13 straipsnį valstybės narės privalo paskirti nacionalinę lygių galimybių instituciją ir oficialiai įgalioti ją vykdyti, inter alia, šias funkcijas: teikti pagalbą nukentėjusiesiems, atlikti diskriminacijos tyrimus, skelbti nepriklausomas ataskaitas ir teikti rekomendacijas su tokia diskriminacija susijusiais klausimais. Komisija atidžiai stebi, kad direktyvos nuostatos dėl lygių galimybių institucijų būtų tinkamai įgyvendinamos, nes būtent šios institucijos atsako už lygių galimybių užtikrinimą vietoje, todėl jos atlieka labai svarbų vaidmenį veiksmingai įgyvendinant ir taikant rasinės lygybės direktyvą.

Net po išsamių diskusijų su šios šalies atstovais, oficialaus pranešimo ir pagrįstos nuomonės Suomijoje nesiimta jokių konkrečių priemonių.

(Daugiau informacijos: IP/14/811, J. Salsby, tel. +32 2 297 24 59)

 1. Mokesčiai. Teisingumo Teismui perduota nagrinėti PRANCŪZIJOS byla dėl dovanų užsienio ne pelno organizacijoms

Komisija priėmė sprendimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduoti bylą dėl Prancūzijos mokesčių teisės normų, taikomų ne pelno siekiančioms organizacijoms, įsisteigusioms kitoje ES arba EEE valstybėje narėje, skirtoms dovanoms.

Prancūzija šioje šalyje įsisteigusioms viešosioms ar ne pelno siekiančioms organizacijoms (ypač vykdančioms karitatyvinę veiklą) dovanotam ir testamentu paliktam turtui netaiko registracijos mokesčio. Turimos omenyje Prancūzijos teritorijoje veiklą vykdančios valstybinės ir ne pelno organizacijos, kurių ištekliai išskirtinai naudojami mokslo, kultūros, meno, religinei veiklai ar pan.

(Daugiau informacijos: IP/14/808, E. Traynor, Tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Mokesčiai. Komisija perduoda Teisingumo Teismui PORTUGALIJOS bylą dėl cigaretėms taikomų akcizo taisyklių

Europos Komisija nusprendė perduoti Teisingumo Teismui bylą dėl Portugalijos, nes ji nepakeitė akcizo taisyklių, taikomų prekybos cigaretėmis srityje. Portugalijoje yra nustatytas cigarečių pardavimo terminas – jis susietas su mokestine žyma ant pakuotės. Mokestinės žymos forma Portugalijoje nuolat keičiasi, o pasikeitus mokesčio tarifui dažnai nustatoma ir nauja žyma. Cigaretėmis negalima prekiauti praėjus trims mėnesiams nuo metų, kuriais jos buvo pateiktos vartoti, pabaigos.

Pagal ES teisę (Direktyvą 2008/118/EB), tabako produktams turi būti taikomas tokio tarifo akcizas, koks galiojo jų pateikimo vartoti dieną. ES teisės aktuose nėra nuostatos, kuria valstybėms narėms būtų leidžiama be šio pateikimo vartoti tarifo mokesčio dar taikyti kitus mokesčius arba apriboti tabako produktų platinimą mokesčių tikslais.

(Daugiau informacijos: IP/14/809, E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Komisija paduoda PORTUGALIJĄ į Teisingumo Teismą dėl nuotekų valymo

Europos Komisija paduoda Portugaliją į Teisingumo Teismą, nes ji neužtikrino tinkamo mažų aglomeracijų nuotekų valymo. Tai, kad trūksta tinkamų nuotekų surinkimo ir valymo sistemų (kurios pagal ES teisės aktus dėl mažų aglomeracijų turėjo būti įrengtos dar 2005 m.), kelia pavojų žmonių sveikatai, taip pat vidaus vandenų būklei ir jūros aplinkai. Nors nuo 2009 m., kai Komisija nusiuntė Portugalijai pagrįstą nuomonę, šalis padarė nemenką pažangą, dėl vis dar neišspręstų rimtų problemų Komisija, remdamasi už aplinką atsakingo Komisijos nario Janezo Potočniko rekomendacija, perduoda bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: IP/14/815, J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Mokesčiai. Komisija perduoda Teisingumo Teismui JUNGTINĖS KARALYSTĖS bylą, nes ji nesilaiko ES teisės nuostatų dėl degalų žymėjimo

Europos Komisija nusprendė perduoti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui bylą dėl Jungtinės Karalystės, nes ji netinkamai taiko nuostatas dėl degalų žymėjimo mokesčių tikslais.

Pagal ES teisės nuostatas degalai, kuriems taikomas lengvatinis mokesčio tarifas, turi būti pažymėti spalvotais dažais. Pavyzdžiui, žvejybos laivuose leidžiama naudoti mažesniais tarifais apmokestintus degalus, o privačiuose pramoginiuose laivuose turi būti naudojami standartiniu tarifu apmokestinti degalai.

Dabar galiojančioje Jungtinės Karalystės teisėje nėra nustatyta, kad degalų platintojai privalo turėti du atskirus degalų bakus: vieną – mažesniu tarifu apmokestintiems degalams, o kitą – standartiniu tarifu apmokestintiems degalams. Todėl privačių pramoginių laivų savininkai dažnai atsiduria situacijoje, kai gali įsigyti tik žymėtų degalų. Dėl to iš privačių pramoginių laivų gali būti nesurenkami visi reikiami mokesčiai, nes juose naudojami degalai, kurie iš tikrųjų yra skirti žvejybos laivams. Taip ne tik pažeidžiamos ES akcizo nuostatos, bet ir sukeliamas pavojus, kad privačių laivų savininkams bus paskirtos didelės baudos, jei keliaujant kitoje valstybėje narėje juos patikrintų vietos valdžios institucijos.

(Daugiau informacijos: IP/14/810, E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Pagrįstos nuomonės

 1. Pacientų teisės į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas. Komisija ragina 12 valstybių narių pranešti visiškai įgyvendinus tarpvalstybinės sveikatos priežiūros taisykles

Šiandien Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Airiją, Austriją, Belgiją, Bulgariją, Estiją, Graikiją, Jungtinę Karalystę, Lenkiją, Liuksemburgą, Portugaliją, Prancūziją, Suomiją ir Vokietiją, prašydama pranešti apie visišką Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros direktyvos (2011/24/ES) įgyvendinimą. Šia direktyva aiškiau nustatoma pacientų teisė pasirinkti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje valstybėje narėje, o savo šalyje prašyti kompensacijos. Joje taip pat reikalaujama, kad sveikatos priežiūros sistemos ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai užtikrintų, kad pacientams būtų suteikiama visa informacija, leidžianti jiems priimti pagrįstą sprendimą dėl gydymosi kitoje valstybėje narėje. Direktyvą iš dalies įgyvendino Austrija, Belgija, Bulgarija, Estija, Graikija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Prancūzija, Suomija ir Vokietija, tačiau panašu, kad tam tikros Direktyvos nuostatos vis dar neįgyvendintos. Pavyzdžiui, aiškiai neįgyvendintos Direktyvoje įtvirtintos taisyklės dėl užsienyje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo, taip pat nevykdomas nacionalinių kontaktinių centrų įsipareigojimas teikti tarpusavio pagalbą aiškinantis sąskaitas. Airija, Liuksemburgas ir Portugalija iš viso nepranešė apie šios direktyvos įgyvendinimo priemones.

Kol kas pirmiau nurodytos valstybės narės neperkėlė šios direktyvos į nacionalinę teisę arba padarė tai tik iš dalies, nors privalėjo perkelti ją iki 2013 m. spalio 25 d. Šioms šalims suteikiamas dviejų mėnesių terminas pranešti Komisijai apie Direktyvos 2011/24/ES įgyvendinimo priemones. Joms nepranešus apie tinkamas priemones Komisija gali perduoti bylas ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: F. Vincent, tel. +32 229 87166, mob. tel.+32 498 98 7166)

 1. Vaistų receptai. Keturių valstybių narių prašoma pranešti apie kitoje valstybėje narėje išrašytų vaistų receptų pripažinimo taisyklių įgyvendinimą

Šiandien Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Airiją, Belgiją, Liuksemburgą ir Portugaliją prašydama užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendinta Direktyva 2012/52/ES, kuria nustatomos priemonės, skirtos kitoje valstybėje narėje išrašytų vaistų receptų pripažinimui palengvinti. Direktyvos tikslas – padėti vaistininkams suprasti ir priimti receptus, kitoje valstybėje narėje išduotus pacientams, kurie naudojasi teise į tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą. Joje nustatyta valstybių narių prievolė užtikrinti, kad pateikimui kitoje valstybėje narėje skirtuose receptuose būtų tam tikri elementai, išdėstyti Direktyvos priede.

Kol kas nurodytos valstybės narės neperkėlė šios direktyvos į nacionalinę teisę, nors privalėjo tai padaryti iki 2013 m. spalio 25 d. Šioms šalims suteikiamas dviejų mėnesių terminas pranešti Komisijai apie Direktyvos 2012/52/ES įgyvendinimo priemones. Joms nepranešus apie tinkamas priemones, Komisija gali perduoti bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: F. Vincent, tel. +32 229 87166, mob. tel.+32 498 98 7166)

 1. Komisija prašo BULGARIJOS, GRAIKIJOS ir SLOVĖNIJOS užtikrinti elektroninį keitimąsi žuvininkystės informacija su kitomis valstybėmis narėmis

Komisija oficialiai kreipėsi į Bulgariją, Graikiją ir Slovėniją, prašydama užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi ES žuvininkystės kontrolės reglamento, visų pirma įsipareigojimų užtikrinti tiesioginį elektroninį keitimąsi svarbia žuvininkystės informacija su kitomis valstybėmis narėmis.

Valstybės narės privalo sukurti reikiamas sistemas, kad galėtų elektroniniu būdu keistis žuvininkystės informacija. Dėl tokios sistemos nebuvimo kitų valstybių narių laivams gali būti sunku pasinaudoti savo teise žvejoti šiose trijose šalyse ir iškrauti ar parduoti žuvis jų teritorijoje. Be to, su Bulgarijos, Graikijos ar Slovėnijos vėliavomis plaukiojantiems žvejybos laivams gali būti neleista žvejoti ne savo šalies vandenyse arba iškrauti ar parduoti žuvis kitose ES šalyse.

Sistema turėtų sudaryti galimybę keistis tokia informacija kaip laivų stebėjimo sistemos duomenys, žvejybos žurnalo informacija, iškrovimo ir kitos deklaracijos. Šie reikalavimai visoms valstybėms narėms yra privalomi nuo 2010 m. sausio 1 d. Visapusišką ir teisingą ES žuvininkystės taisyklių įgyvendinimą Komisija laiko prioritetu, nes taip siekiama užtikrinti tausesnę žvejybos veiklą.

Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti šių valstybių narių bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: H. Banner, tel. +32 229 52407, mob. tel. +32 460 75 2407)

 1. Autorių teisės. Komisija prašo PRANCŪZIJOS, LENKIJOS ir RUMUNIJOS taikyti ES teisės nuostatas

Šiandien Europos Komisija paprašė Lenkijos, Prancūzijos ir Rumunijos užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendinta 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/77/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų. Šia direktyva atlikėjų ir garso įrašų apsaugos terminas pratęsiamas nuo 50 m. iki 70 m. ir nustatomos papildomos priemonės, pavyzdžiui, „naudok arba neteksi“ nuostatos, kurios nuo šiol yra privalomos atlikėjų ir įrašų bendrovių sudaromose sutartyse. Perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę reikėjo iki 2013 m. lapkričio 1 d., tačiau Lenkija, Prancūzija ir Rumunija kol kas nepranešė Komisijai apie jos įgyvendinimo priemones. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama antruoju ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapu. Per du mėnesius negavusi pranešimo apie reikiamas priemones Komisija gali nuspręsti perduoti Lenkijos, Prancūzijos ir Rumunijos bylas ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos apie apsaugos terminą.

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 2 50, mob. tel.+32 498 964450)

 1. Kelių transportas. Komisija prašo AIRIJOS, JUNGTINĖS KARALYSTĖS, PORTUGALIJOS ir SLOVĖNIJOS įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl rinkliavų sunkvežimiams

Europos Komisija paprašė Airijos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos ir Slovėnijos priimti reikiamas nuostatas, kad būtų tinkamai taikoma vadinamoji Eurovinjetės direktyva (Direktyva (ES) Nr. 2011/76). Šia direktyva išplėsta Europos direktyvos dėl kelių apmokestinimo taikymo sritis – dabar ji taikoma ne tik TEN-T tinklui priklausančiuose keliuose, bet visuose Europos greitkeliuose. Valstybėms narėms suteikta galimybė apmokestinti sunkiasvorius sunkvežimius ne tik už infrastruktūros (statybos, techninės priežiūros ir eksploatacijos) sąnaudas, bet ir už „išorines sąnaudas“, pavyzdžiui, taršą ir triukšmą. Dėl nenuoseklaus Direktyvos įgyvendinimo ES vežėjai gali patirti teisinį netikrumą. Šis teisės aktas turėjo būti taikomas nuo 2013 m. spalio 13 d. Airijai, Jungtinei Karalystei, Portugalijai ir Slovėnijai nesiėmus tinkamų veiksmų Komisija gali perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui. Lapkričio mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Airiją, Jungtinę Karalystę, Portugaliją ir Slovėniją, o dabar siunčia joms pagrįstą nuomonę (tai antrasis ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas). Airija, Jungtinė Karalystė, Portugalija ir Slovėnija turi atsakyti Komisijai per du mėnesius.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

 • Aplinka. Komisija prašo BULGARIJOS ir LATVIJOS imtis veiksmų oro taršos srityje

Europos Komisija prašo Bulgarijos ir Latvijos pagerinti piliečių apsaugą nuo taršos smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis (PM10). Šios smulkios dulkelės gali sukelti astmą, širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų, plaučių vėžį ir ankstyvą mirtį. Jos atsiranda dėl pramonės, eismo ir patalpų šildymo taršos. Pagal ES teisę valstybės narės turi riboti šių kietųjų dalelių poveikį piliečiams. Bent jau nuo 2007 m. visų šešių Bulgarijos zonų ir aglomeracijų (AG Sofijos, AG Plovdivo, AG Varnos, Šiaurės, Pietvakarių ir Pietryčių) piliečių aplinkoje yra per daug PM10. Latvijoje problemų yra vienoje – Rygos – zonoje, kur pažeidimai fiksuojami nuo 2007 m. Komisija mano, kad abi valstybės narės nesiėmė reikiamų priemonių, kurios piliečių sveikatos apsaugos tikslais turėjo būti įgyvendinamos nuo 2007 m., todėl prašo jų imtis tikslingų, skubių ir veiksmingų priemonių, kad kuo greičiau užtikrintų atitiktį ES teisei. Pagrįsta nuomonė šiandien teikiama atsižvelgiant į tai, kad jau anksčiau, 2013 m. sausio mėn., Bulgarijai ir Latvijai buvo išsiųsti papildomi oficialūs pranešimai (žr. IP/13/47). Bulgarijai ir Latvijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų Komisija gali kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Daugiau piliečių teisių baudžiamajame procese. Komisija ragina ISPANIJĄ ir SLOVĖNIJĄ įgyvendinti nuostatas dėl teisės į vertimą žodžiu bei raštu baudžiamajame procese

Europos Komisija susirūpinusi, kad Ispanija ir Slovėnija nesiėmė reikiamų priemonių, kad įgyvendintų Direktyvą 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese. Šių metų gegužės mėn. abiejų šalių buvo klausta, kaip sekasi rengti atitinkamus dokumentus. Direktyva turėjo būti įgyvendinta iki 2013 m. spalio 13 d.

Nors teisėkūros procedūros vykdomos, įstatymo dėl teisės į vertimą raštu projektą abi šalys dar tik svarsto.

(Daugiau informacijos: J. Salsby, tel. +32 2 297 24 59)

 1. Komisija prašo ITALIJOS ir ISPANIJOS priimti galiojančius Viduržemio jūros žuvininkystės valdymo planus

Komisija išsiuntė Italijai ir Ispanijai oficialų prašymą užtikrinti atitiktį ES teisės nuostatoms dėl žvejybos Viduržemio jūroje. Pagal Viduržemio jūros reglamentą valstybės narės privalo priimti nacionalinius žuvininkystės valdymo planus dėl žvejybos tralais, laivo gaubiamaisiais tinklais, metamaisiais tinklais, apsupamaisiais tinklais ir dragomis savo teritoriniuose vandenyse.

Šiuos valdymo planus reikėjo priimti iki 2007 m. gruodžio 31 d. Italija ir Ispanija neįvykdė reglamento reikalavimų ir vis dar nepriėmė reikiamos formos valdymo planų dėl žvejybos dragomis. Šie nacionaliniai planai yra svarbi priemonė siekiant užtikrinti tausų žuvų išteklių naudojimą Viduržemio jūroje, nes tradiciškai joje nevykdomas žuvininkystės valdymas nustatant kvotas.

Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti Italijos ir Ispanijos bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: H. Banner, tel. +32 229 52407, mob. tel. +32 460 75 2407)

 1. Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės. Komisija prašo ITALIJOS ir LENKIJOS užtikrinti taisyklių vykdymo užtikrinimą

Europos Komisija paprašė Italijos ir Lenkijos imtis reikiamų priemonių, kad būtų tinkamai užtikrinamos miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės (Reglamentas (ES) Nr. 181/2011). Abiejų šių šalių nacionalinės institucijos, paskirtos prižiūrėti, kad taisyklės būtų veiksmingai taikomos, kol kas nepajėgios užtikrinti jų įgyvendinimo. Šios valstybės narės nesukūrė bausmių sistemos, kuri užtikrintų visišką reglamento laikymąsi. Be to, jos nepateikė autobusų stočių, kuriose neįgaliems ir riboto judumo keleiviams gali būti teikiama reikiama pagalba, sąrašo. Reglamentu nustatytos ES miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės. Reglamentas pradėtas taikyti 2013 m. kovo 1 d. Valstybės narės yra teisiškai įpareigotos atlikti pirmiau nurodytus uždavinius. Reikalavimai išdėstyti pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Per du mėnesius Italija ir Lenkija turi pranešti Komisijai apie priemones, kurių imtasi tinkamam reglamento įgyvendinimui užtikrinti; joms to nepadarius Komisija gali nuspręsti perduoti Italijos ir Lenkijos bylas ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

 1. Geležinkelių transportas. Komisija prašo LIUKSEMBURGO ir LIETUVOS visiškai įgyvendinti ES teisės aktus dėl geležinkelių saugos

Europos Komisija paprašė Lietuvos ir Liuksemburgo suderinti nacionalinės teisės nuostatas su Direktyva 2004/49/EB, kuria visuose ES geležinkelių tinkluose užtikrinamas toks pat aukštas saugos lygis. Ir Lietuvoje, ir Liuksemburge problema visų pirma susijusi su tyrimo institucijos nepriklausomumu. Be to, Liuksemburge yra problemų dėl saugos valdymo sistemų, saugos sertifikatų galiojimo, tyrimo institucijos nepriklausomumo, funkcijų ir sprendimo priėmimo procedūrų. ES direktyva siekiama įdiegti vieningą požiūrį į saugą geležinkeliuose, visų pirma nustatant geležinkelių sistemoje taikytinus saugos reikalavimus, įskaitant geležinkelių infrastruktūros saugos ir eismo valdymą, geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų funkcijas, atsakomybę ir tarpusavio sąveiką, bendrą saugos kontrolės sistemą, saugos reguliavimą, valdymą ir priežiūrą bei nepriklausomą avarijų tyrimą. Šis teisės aktas turėjo įsigalioti 2006 m. balandžio 30 d. Lietuvai ir Liuksemburgui nesiėmus tinkamų veiksmų Komisija gali perduoti jų bylas ES Teisingumo Teismui. Rugsėjo mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Lietuvos ir Liuksemburgo, o dabar siunčia pagrįstą nuomonę (tai antrasis ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas). Abiems šalims suteikiamas dviejų mėnesių terminas atsakyti Komisijai.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

 1. Laisvas judėjimas. Komisija prašo AUSTRIJOS laikytis ES teisės nuostatų slidinėjimo mokyklose

Šiandien Europos Komisija paprašė Austrijos laikytis ES teisės nuostatų dėl laisvo darbuotojų judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 45, 49 ir 56 straipsnius. Pažeidžiant ES teisę, Austrijos Tirolio provincijos slidinėjimo mokyklose, vadovaujantis vietos teise, slidinėjimo instruktoriams iš kitos valstybės narės gali būti draudžiama mokyti Tirolio gyventojus arba Tirolyje jau esančius asmenis. Jie gali mokyti slidinėti tik iš kitų valstybių narių atvykusius asmenis. Pažeidžiant ES teisę ir ES Teisingumo teismo praktiką Štirijos provincijos vietos teisės aktuose dėl slidinejimo mokyklų reikalaujama išsamios kalnų slidinejimo instruktoriaus kvalifikacijos, o tai reiškia, kad atskiros specialiosios kvalifikacijos, kaip antai „Telemarko slidinejimo instruktorius“, „neįgaliųjų slidinėjimo instruktorius“ ar „lygumų slidinėjimo instruktorius“, kurias turi asmenys iš kitų ES valstybių narių, atskirai nėra pripažįstamos, ir šioje provincijoje jiems neleidžiama net iš dalies verstis šia profesija. Kadangi Austrija vis dar nepanaikino apribojimų šiose dviejose provincijose, Komisija pagrįstoje nuomonėje prašo Austrijos imtis veiksmų, kad užtikrintų visišką atitiktį ES teisės nuostatoms. Austrijos valdžios institucijoms per du mėnesius nesiėmus tinkamų veiksmų, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 2 50, mob. tel.+32 498 964450)

 1. Viešieji pirkimai. Komisija prašo AUSTRIJOS taikyti ES teisės nuostatas

Šiandien Europos Komisija paprašė Austrijos laikytis ES viešųjų pirkimų teisės nuostatų spausdinant tam tikrus oficialius dokumentus. Ji taip pat paprašė Austrijos iš dalies pakeisti tam tikras nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias federalinės valdžios institucijos, prireikus saugiai atspausdinti tam tikrus dokumentus, privalo teikti užsakymą tiesiogiai Austrijos spaudos biurui. Nuo 2000 m. Austrijos perkančiosios organizacijos tiesiogiai paveda spausdinti kai kuriuos oficialius dokumentus, pavyzdžiui, pasus ir vairuotojo pažymėjimus, privačiai įmonei „Österreichische Staatsdruckerei“. Ji neatvėrė šių paslaugų rinkos europinei konkurencijai nustatydama viešųjų pirkimų procedūras. Austrija nepateikė svarių motyvų, kodėl spausdinant šiuos dokumentus leidžiama nepaisyti europinės konkurencijos, kurios tikslas – užtikrinti, kad paslaugos Austrijos piliečiams būtų teikiamos ekonomiškai naudingiausiai. Todėl Europos Komisija daro išvadą, kad Austrija nevykdo savo įsipareigojimų pagal Europos viešųjų pirkimų teisės nuostatas, visų pirma pagal Direktyvą 2004/18/EB. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama antruoju pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapu. Jeigu per du mėnesius nebus pranešta apie priemones, kurių imtasi ES teisės pažeidimui panaikinti, Komisija gali perduoti Austrijos bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos apie viešuosius pirkimus.

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 2 50, mob. tel.+32 498 964450)

 1. Komisija prašo BELGIJOS užtikrinti skaidresnį geležinkelių finansavimą

Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Belgiją prašydama užtikrinti visiškai skaidrų viešųjų lėšų naudojimą geležinkelių transporto srityje, kaip nustatyta Direktyvoje 2012/34/ES. Skaidri apskaita – vienintelis būdas kontroliuoti viešųjų lėšų panaudojimą ir susekti, ar jos nenaudojamos kitais tikslais nei numatyta. Kol kas apskaita nepakankamai skaidri, todėl gali atsitikti, kad viešosios lėšos, skirtos viešųjų paslaugų įpareigojimams keleivinio transporto srityje vykdyti, bus panaudotos kryžminiam kitų transporto paslaugų subsidijavimui. Tai prieštarauja galiojančioms ES teisės nuostatoms, kuriomis siekiama sukurti veiksmingą, neiškreiptą ir konkurencingą ES vidaus rinką geležinkelių srityje, kad visi transporto paslaugų teikėjai veiktų vienodomis sąlygomis. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti Belgijos bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

 1. Vartotojų teisių stiprinimas. Komisija ragina BULGARIJĄ įgyvendinti naująją ES direktyvą

Europos Komisija susirūpinusi, kad Bulgarija vis dar neperkėlė į nacionalinę teisę Vartotojų teisių direktyvos (MEMO/13/1144). Šios direktyvos įgyvendinimo terminas baigėsi 2013 m. gruodžio 13 d., o atitinkami nacionaliniai teisės aktai turėjo būti taikomi nuo 2014 m. birželio 13 d. Vartotojų teisių direktyvoje nustatytos tam tikros pagrindinės teisės, kurios labai pagerino vartotojų apsaugą visoje ES. Tai skaidresnė kainodara, draudimas imti papildomus mokesčius už naudojimąsi kredito kortelėmis ir specialiosiomis telefono linijomis ar interneto svetainėse iš anksto pažymėti langelius (pavyzdžiui, perkant lėktuvo bilietus), taip pat ilgesnis laikotarpis (ne 7, o 14 dienų), per kurį vartotojas gali apsigalvoti dėl pirkimo (žr. informacijos apie vartotojų teises suvestinę). Tačiau šios teisės vartotojams nieko nereiškia, jei valstybės narės nėra jų įgyvendinusios nacionaliniais teisės aktais – tik tuomet jomis galima pasinaudoti. Tai ypač svarbu tose šalyse, kurių vartotojai (remiantis naujausia Vartotojų rinkų rezultatų suvestine) mažai žino apie savo teises. Bulgarija yra viena iš aštuonių tokių ES šalių, todėl Komisija šioje šalyje vykdo vartotojų teisių kampaniją, kad vartotojai daugiau sužinotų apie savo teises (MEMO/14/191).

(Daugiau informacijos: J. Salsby, tel. +32 2 297 24 59)

 1. Mokesčiai. Komisija prašo KIPRO pakeisti mokesčių teisės nuostatas atsižvelgiant į Kroatijos narystę ES

Komisija oficialiai kreipėsi į Kiprą prašydama perkelti į nacionalinę teisę tam tikrus ES mokesčių teisės pakeitimus, susijusius su Kroatijos naryste ES. Direktyva 2013/13/ES tam tikros mokesčių srities direktyvos iš dalies pakeistos atsižvelgiant į Kroatijos narystę. Tai Patronuojančių ir dukterinių įmonių direktyva, Įmonių jungimo direktyva ir Palūkanų ir autorinių atlyginimų direktyva – visų jų tikslas yra išvengti dvigubo apmokestinimo bendrojoje rinkoje. Šias pataisas valstybės narės turėjo įgyvendinti iki Kroatijos įstojimo 2013 m. liepos 1 d., tačiau Kipras nepranešė Komisijai apie atitinkamas priemones. Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti Kipro bylą ES Teisingumo Teismui. (Nr. 2013/0346)

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Aplinka. Komisija ragina VOKIETIJĄ aktyviau kovoti su vandens teršimu nitratais

Europos Komisija ragina Vokietiją imtis griežtesnių priemonių kovojant su vandens teršimu nitratais. Naujausi duomenys, kuriuos Vokietija pateikė 2012 m., rodo, kad požeminio ir paviršinio vandens užterštumo nitratais problemos darosi vis rimtesnės, be kita ko, eutrofikuojasi pakrančių ir jūros vandenys, ypač Baltijos jūros. Nors padėtis blogėja, Vokietija nesiėmė deramų papildomų priemonių, kad sumažintų teršimą nitratais ir vykdytų jo prevenciją, kaip nustatyta ES teisėje. Nitratai reikalingi augalų augimui, taip pat jie plačiai naudojami kaip trąšos, tačiau per didelis nitratų kiekis gali pakenkti gėlo vandens ir jūrų aplinkai ir sukelti eutrofikaciją – pernelyg greitą dumblių augimą, dėl kurio žūsta kiti gyvi organizmai. Be to, pašalinti nitratų perteklių iš geriamojo vandens yra labai brangu. Remdamasi už aplinką atsakingo Komisijos nario Janezo Potočniko rekomendacija Komisija siunčia Vokietijai pagrįstą nuomonę prašydama šioje srityje laikytis ES teisės. Jei per du mėnesius tai nebus padaryta, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Komisija prašo ISPANIJOS pašalinti nevienodas sąlygas, kurios taikomos Kastilijos ir Leono mokyklų autobusų transporto paslaugų teikėjams

Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Ispaniją prašydama iš dalies pakeisti Kastilijos ir Leono regiono teisės aktus dėl mokyklos autobusų transporto paslaugų teikimo. Pagal dabar galiojančią teisę paslaugų teikėjams, kurie jau teikia bendrąsias viešųjų autobusų paslaugas, teikiama pirmenybė viešųjų pirkimų konkursuose dėl mokyklų transporto teikimo. Akivaizdu, kad suteikiant tokią pirmenybę pažeidžiamas principas, kad visiems viešojo pirkimo konkurso dalyviams turi būti sudaromos nediskriminacinės ir lygios galimybės, ir nesilaikoma Direktyvos 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų ir Reglamento (EB) Nr. 1370/07 dėl viešųjų paslaugų įpareigojimo sausumos transporto sektoriuje. Sutartis turi būti sudaroma su tuo konkurso dalyviu, kuris pateikė ekonomiškai palankiausią pasiūlymą arba pasiūlė mažiausią kainą, neatsižvelgiant į kitas jau vykdomas transporto paslaugų sutartis. Jei per du mėnesius teisės aktai nebus pakeisti, Komisija gali perduoti Ispanijos bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

 1. Aplinka. Komisija prašo SUOMIJOS įgyvendinti teisės nuostatas dėl pavojingų medžiagų ribojimo ir pakuočių atliekų ir iš dalies pakeisti teisės nuostatas dėl maudyklų vandens

Europos Komisija siunčia Suomijai tris pagrįstas nuomones dėl aplinkos srities teisės aktų. Pirmojoje Suomijos prašoma pateikti informaciją apie tai, kaip į nacionalinę teisę perkelti ES teisės aktai dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS direktyva). Suomija praleido nustatytą 2013 m. sausio 2 d. terminą, todėl 2013 m. kovo 21 d. Komisija išsiuntė oficialius pranešimus. Kadangi trūkumai vis dar nepašalinti, Komisija siunčia pagrįstą nuomonę. Antrojoje pagrįstoje nuomonėje kalbama apie pakuočių atliekas – iki 2013 m. rugsėjo 13 d. valstybės narės turėjo pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis įgyvendinama Pakuočių direktyva. Po peržiūros išplėsta šios direktyvos taikymo sritis, aiškiau atskirta, kas yra pakuotė, o kas ne, siekiant visoje ES sumažinti pakuočių atliekų kiekį. Trečiojoje pagrįstoje nuomonėje kalbama apie teisės aktus dėl maudyklų vandens. Suomijos teisės aktuose paplūdimiai apibrėžiami atsižvelgiant į juose bet kurią dieną apsilankančių besimaudančiųjų skaičių, o ne vadovaujantis ES teisėje nustatytais privalomais kriterijais, pavyzdžiui, esamos infrastruktūros. Pagal ES teisę besimaudančiųjų skaičius yra tik vienas iš kriterijų, į kurį atsižvelgiama kartu su kitais, pavyzdžiui, esamos infrastruktūros. Komisijos nuomone, Suomijos teisės aktai neatitinka nurodytų ES teisės aktų aprėpties, todėl gali būti, kad jais neužtikrinama pakankama piliečių apsauga. Todėl Komisija prašo Suomijos iš dalies pakeisti savo teisės aktus dėl maudyklų, kad jie atitiktų europinius standartus. Suomijai per du mėnesius nesiėmus veiksmų jos byla gali būti perduoda ES Teisingumo Teismui. Dėl RoHS direktyvos neįgyvendinimo gali būti skiriamos piniginės baudos.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Mokesčiai. Sporto renginių apmokestinimas PVM PRANCŪZIJOJE

Komisija Prancūzijos prašo PVM apmokestinti bilietus į sporto varžybas ir kitus sporto renginius, kuriems netaikomas specialus renginių mokestis (pranc. impôt sur les spectacles).

Paprastai, vadovaujantis PVM direktyva, bilietai į sporto renginius turi būti apmokestinami PVM. Atitinkamais atvejais šiems bilietams galima taikyti mažesnį PVM tarifą, tačiau Prancūzija bilietams į sporto renginius netaiko jokio PVM.

Nors tam, kad tinkamai veiktų vidaus rinka, PVM direktyva siekiama šį mokestį suderinti, pagal tą direktyvą valstybėms narėms leidžiama taikyti nukrypstantį pereinamojo laikotarpio principą ir tam tikrais atvejais, kurie atitinka padėtį 1978 m. sausio 1 d., PVM mokesčio netaikyti, laikantis tuo metu galiojusių sąlygų. Tuo metu Prancūzija PVM netaikė sporto renginiams, jei jie buvo apmokestinti renginių mokesčiu. Ilgainiui Prancūzija nustatė, kad savivaldybės jų teritorijoje organizuojamiems sporto renginiams renginių mokesčio gali netaikyti, o savivaldybės šia galimybe pasinaudojo. Komisija mano, kad šiuo atveju nuo PVM neturėtų būti atleidžiama.

Prašymas siunčiamas kaip pagrįsta nuomonė. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui (Nr. 2012/4194).

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 1. Paslaugos. Komisija prašo VENGRIJOS laikytis ES teisės nuostatų dėl mokėjimo mobiliuoju ryšiu

Šiandien Europos Komisija paprašė Vengrijos laikytis ES teisės nuostatų dėl įsisteigimo laisvės ir paslaugų teikimo laisvės (SESV 49 ir 56 straipsniai Direktyvos 2006/123/EB 15 ir 16 straipsniai) mokėjimų mobiliuoju ryšiu srityje. Pagal 2011 m. įstatymą dėl nacionalinės mokėjimo mobiliuoju ryšiu organizacijos, valstybinei įmonei National Mobile Payment Ltd. suteikta išskirtinė teisė administruoti nacionalinę mokėjimo mobiliuoju ryšiu sistemą – platformą, kuria paslaugų teikėjai privalės naudotis teikdami mokėjimo mobiliuoju ryšiu tarpininkavimo paslaugas, susijusias su kai kuriomis viešosiomis paslaugomis (pavyzdžiui, viešų automobilių stovėjimo aikštelių). Ši nauja išskirtinė teisė be reikalo stipriai varžo patekimą į rinką, kuri iki tol buvo visiškai atvira konkurencijai, todėl be jokio pateisinamo pagrindo kenkiama dabartiniams investuotojams ir atgrasomi būsimi investuotojai. Pagrįstoje nuomonėje (tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas) Komisija prašo Vengrijos imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta visiška atitiktis ES teisės nuostatoms. Vengrijos valdžios institucijoms per du mėnesius nepateikus tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 2 296 44 50, mob. tel. +32 498 964450)

 1. Socialinė apsauga. Komisija prašo AIRIJOS mokėti slaugos pašalpas Airijoje apdraustiems asmenims, net jei jie gyvena kitoje valstybėje narėje

Europos Komisija paprašė Airijos užtikrinti, kad asmenys, pagal Airijos socialinės apsaugos įstatymą turintys teisę gauti slaugos pašalpą, ją gautų ir gyvendami kitoje valstybėje narėje.

Slaugos pašalpa skiriama mažas pajamas gaunantiems žmonėms, prižiūrintiems asmenį, kuriam reikia pagalbos dėl amžiaus, negalios ar ligos (įskaitant psichikos ligas). Viena iš šios pašalpos skyrimo sąlygų – jos gavėjas turi gyventi Airijoje. Atsisakydama mokėti šią pašalpą kitose valstybėse narėse gyvenantiems asmenims, kurie toliau moka socialinės apsaugos įmokas Airijai, Airija pažeidžia ES teisės nuostatas dėl socialinės apsaugos koordinavimo.

Prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama vykdant ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Airijai suteikiamas dviejų mėnesių terminas pranešti Komisijai apie priemones, kuriomis visiškai įgyvendinamos ES teisės nuostatos. Jai to nepadarius Komisija gali nuspręsti perduoti Airijos bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

 1. Pieno kvotos. Komisija prašo ITALIJOS iš Italijos pieno sektoriaus ūkininkų surinkti nesumokėtus mokesčius

Komisija pradėjo naują teisinės procedūros prieš Italiją etapą dėl to, kad ji nesurinko visų mokesčių iš pieno sektoriaus ūkininkų, 1995–2009 m. viršijusių nustatytas pieno kvotas (žr. IP/13/577).

Iš bendros 2,265 mlrd. EUR siekiančios sumos vis dar nesumokėta 1,395 mlrd. EUR. Nesumokėtos sumos dydis rodo, kad Italijos valdžios institucijos nesiėmė priemonių, kad gamintojai mokesčius sumokėtų, arba tų priemonių nepakako.

Italijos nesugebėjimas užtikrinti mokesčių mokėjimą kenkia Europos mastu dedamoms pastangoms stabilizuoti pieno produktų rinką ir iškreipia konkurenciją tų Italijos ir kitų Europos gamintojų atžvilgiu, kurie laikėsi gamybos kvotų arba jas viršiję susimokėjo atitinkamus mokesčius. Be to, šie mokesčiai turėjo būti sumokėti į Italijos biudžetą, kad nenukentėtų Italijos mokesčių mokėtojai.

Po to, kai Italijai 2013 m. birželio mėn. buvo išsiųstas raštas, antruoju pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapu siunčiama pagrįsta nuomonė. Italijai per du mėnesius nepateikus tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti jos bylą dėl įsipareigojimų nevykdymo ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: M. Andreeva, tel. +32 229 61404, mob. tel. +32 498 96 1404)

 1. Telekomunikacijos. Komisija prašo ITALIJOS taikyti sąžiningus ir skaidrius administravimo mokesčius, kad būtų pašalintos MVĮ patekimo į rinką kliūtys

Šiandien Komisija oficialiai kreipėsi į Italiją prašydama visiškai perkelti į nacionalinę teisę Leidimų direktyvos nuostatas dėl administravimo mokesčių telekomunikacijų operatoriams. Visų pirma problemų kelia administravimo mokesčių taikymo kriterijai, kurie gali trukdyti patekti į rinką, nes sukuria neproporcingą naštą mažiems tinklo operatoriams. Be to, Italijos teisės nuostatomis nevykdomas skaidrumo įsipareigojimas, pagal kurį kasmet turi būti skelbiama surinktų administravimo mokesčių ir Ekonominės plėtros ministerijos sąnaudų apžvalga. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama antruoju pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapu. Italijai per du mėnesius nepateikus tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti jos bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: R. Heath, tel. +32 229 61716, mob. tel. +32 460 75 0221)

 1. Geležinkelių transportas. Komisija prašo PORTUGALIJOS visiškai įgyvendinti ES teisės aktus dėl geležinkelių sąveikumo

Europos Komisija paprašė Portugalijos suderinti nacionalinės teisės nuostatas su Direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sąveikumo, ypač leidimų transporto priemonėms išdavimo srityje. Direktyvos tikslas – sukurti sąlygas sąveikai su Europos geležinkelių transporto sistema ir veiksmingai geležinkelių konkurencijai su kitų rūšių transportu. Tuomet piliečiai galės lengvai keliauti Europoje, o prekės bus gabenamos saugesniu ir aplinką tausojančiu transportu. Šie teisės aktai turėjo būti taikomi nuo 2010 m. liepos 19 d. Portugalijai nesiėmus reikiamų priemonių, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui. Lapkričio mėn. Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Portugalijos, o dabar siunčia jai pagrįstą nuomonę (tai antrasis ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas). Portugalijai suteikiamas dviejų mėnesių laikotarpis atsakyti Komisijai.

(Daugiau informacijos: H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

 1. Aplinka. Komisija prašo RUMUNIJOS įgyvendinti ES teisės nuostatas dėl pakuočių atliekų ir eksploatuoti netinkamų transporto priemonių

Europos Komisija prašo Rumunijos pateikti informaciją apie tai, kaip nacionalinėje teisėje įgyvendinami dviejų atliekų tvarkymo sričių ES teisės aktai – dėl pakuočių atliekų ir dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių. Naujoji Pakuočių direktyva (kuria išplėsta pirminės direktyvos taikymo sritis, išaiškinant, kas pakuočių atliekų tvarkymo požiūriu laikoma pakuote, o kas ne) į nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2013 m. rugsėjo 30 d. Rumunijai praleidus šį terminą, 2013 m. lapkričio 29 d. jai išsiųstas oficialus pranešimas. Sausio mėn. Rumunija atsakė, kad rengiamas Vyriausybės nutarimo projektas, tačiau Komisijai apie šias priemones nebuvo pranešta, todėl dabar teikiama pagrįsta nuomonė. Antroji pagrįsta nuomonė teikiama dėl naujų ES standartų, taikytinų eksploatuoti netinkamoms transporto priemonėms, kuriuos į nacionalinę teisę reikėjo perkelti iki 2013 m. rugpjūčio 22 d. Negavusi informacijos, rugsėjo mėn. Komisija išsiuntė oficialų pranešimą. Rumunija atsakė, kad rengiasi priimti reikiamus teisės aktus, tačiau pranešimo apie juos negauta, todėl Komisija teikia pagrįstą nuomonę. Rumunijai suteikiamas dviejų mėnesių terminas atsakyti, o jai to nepadarius byla gali būti perduota ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Laisvas prekių judėjimas. Komisija prašo RUMUNIJOS panaikinti gamtinių dujų eksporto kliūtis

Komisijos nuomone, Rumunijos teisiniu reglamentavimu, pagal kurį Rumunijos gamintojai privalo teikti pirmumą pardavimui vidaus rinkoje, o sandoriai dėl dujų turi būti iš anksto patikrinti ir patvirtinti, sudaromos nepagrįstos dujų eksporto iš Rumunijos kliūtys, todėl ji prašo jas panaikinti.

Komisija mano, kad sudarydama laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje kliūtis Rumunija nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 35 ir 36 straipsnius ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 40 straipsnio c punktą.

Komisijos reikalavimas Rumunijai išdėstytas pagrįstoje nuomonėje. Per du mėnesius negavusi tinkamo atsakymo, Komisija gali perduoti Rumunijos bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: C. Corazza, tel. +32 229 51752, mob. tel. +32 498 99 2862)

 1. Gyvūnų sveikata. Komisija prašo ŠVEDIJOS atšaukti galvijų paratuberkuliozės tikrinimą

Šiandien Europos Komisija oficialiai kreipėsi į Švediją, pagrįstoje nuomonėje prašydama atšaukti privalomą galvijų karantiną ir paratuberkuliozės tikrinimą. Direktyvoje 64/432/EEB nustatyti suderinti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi prekybos galvijais srityje, tačiau reikalavimo dėl paratuberkuliozės nėra. Be to, privalomas įvežtų galvijų tikrinimas atgraso Švedijos ūkininkus nuo galvijų įvežimo iš kitų ES valstybių narių, o tai turi kiekybiniams apribojimams lygiavertį poveikį. Todėl tai negali būti grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 36 straipsniu, kuriuo reguliuojami importo apribojimai ir draudimai. Paratuberkuliozė yra užkrečiama galvijų bei avių plonosios žarnos infekcinė liga. Jos simptomai tampa matomi po gana ilgo laikotarpio, o kartais jų visai nėra, be to, nėra tikslių diagnostinių testų, kurie leistų aptikti sergančius gyvulius, todėl ES nėra nustatyta papildomų sanitarinių garantijų dėl paratuberkuliozės. Jei per du mėnesius nuo šio oficialaus kreipimosi Švedija nepraneš Komisijai, kad tikrinimas nebevykdomas, Komisija gali perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: F. Vincent, tel. +32 229 87166, mob. tel.+32 498 98 7166)

 1. Aplinka. Komisija prašo JUNGTINĖS KARALYSTĖS imtis veiksmų dėl Pembruko elektrinės bei miesto nuotekų valymo ir atnaujinti maudyklų vandens nuostatas

Šiandien Komisija išsiuntė Jungtinei Karalystei tris pagrįstas nuomones dėl aplinkos apsaugos. Pirmojoje kalbama apie Pembruko elektrinę – didžiausią Europos gamtinėmis dujomis kūrenamą elektrinę, kurios vėsinimo sistema kenkia aplinkinei ekosistemai – pagal ES teisę saugomai jūrų SST (specialiai saugomai teritorijai). Pagal Poveikio aplinkai vertinimo direktyvą ir Buveinių direktyvą leidimas vykdyti veiklą turi būti suteikiamas tik įvertinus visą galimą poveikį aplinkai. Pembruko elektrinės atveju tai nebuvo padaryta: veiklos ir statybos leidimai, taip pat vandens gavybos licencija ir leidimas iškasti vėsinimo sistemos įvado ir išleidimo kanalus buvo suteikti dar nebaigus viso poveikio aplinkai vertinimo. Todėl dabar šiltas vanduo, kuriame yra daug biocidų, grąžinamas į saugomus Milford Heiveno vandenis. Dėl vėsinimo sistemos nukenčia daug mažesnių žuvų, jų kiaušinėliai ir kiti maži organizmai – jai naudojamas didelis kiekis vandens, paimamas vienoje specialios saugomos teritorijos pusėje, leidžiamas per elektrinę, o po to išleidžiamas kitoje jos pusėje. Komisijos rašte taip pat išreiškiamas susirūpinimas dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) direktyvos taikymo išduodant galutinius leidimus, ypač nusprendus, kad tokioje pažeidžiamoje vietoje ši vėsinimo sistema yra geriausia rinkoje siūloma technologija, taip leidžiant pažeisti aplinkos kokybės standartą.

Antroji pagrįsta nuomonė teikiama dėl miesto nuotekų valymo. Jungtinėje Karalystėje parengtos ataskaitos rodo, kad ES standartai pažeidžiami keliose aglomeracijose. Šiandien teikiamoje pagrįstoje nuomonėje, prieš kurią 2009 m. birželio mėn. ir 2013 m. birželio mėn. buvo išsiųsti oficialūs pranešimai, nurodomos šios problemos: per didelis Lanelio ir Govertono nuotekų išsiliejimas į pažeidžiamus Bario įlankos vandenis net įprastomis oro sąlygomis (t. y. ne stipraus lietaus laikotarpiais); 9 aglomeracijose, įskaitant Gibraltarą, neatliekamas antrinis nuotekų valymas; nenustatyti griežtesni nuotekų valymo reikalavimai 24 aglomeracijose, kurios laikomos pažeidžiamomis sritimis. Jungtinei Karalystei suteikiamas dviejų mėnesių terminas atsakyti.

Trečiojoje pagrįstoje nuomonėje kalbama apie teisės aktus dėl maudyklų vandens. Komisija paprašė Jungtinės Karalystės padaryti tam tikrus teisės aktų pakeitimus, kad būtų įgyvendintos ES teisės nuostatos dėl maudyklų vandens. Daugelis šių pakeitimų jau padaryti, tačiau vis dar negauta informacijos apie žadėtus pakeitimus dėl Gibraltaro. Todėl siunčiama pagrįsta nuomonė. Jungtinei Karalystei suteikiamas dviejų mėnesių terminas atsakyti.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 1. Finansinės paslaugos. Komisija prašo JUNGTINĖS KARALYSTĖS taikyti ES teisės nuostatas

Šiandien Europos Komisija paprašė Jungtinės Karalystės visiškai įgyvendinti Direktyvą „Omnibus I“ (Direktyva 2010/78/EB) kuria iš dalies keičiamos vienuolika finansinių paslaugų direktyvų (direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB) atsižvelgiant į naujai įsteigtas Europos priežiūros institucijas, prižiūrinčias bankus (Europos bankininkystės institucija), vertybinius popierius (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir draudimą bei profesines pensijas (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija). Direktyvą „Omnibus I“ visos ES valstybės narės turėjo įgyvendinti iki 2011 m. gruodžio 31 d. Tačiau Jungtinė Karalystė į nacionalinę teisę perkėlė tik dalį reikiamų nuostatų. Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kuri teikiama antruoju ES pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapu. Per du mėnesius negavusi pranešimo apie visiško įgyvendinimo priemones, Komisija gali nuspręsti perduoti Jungtinės Karalystės bylą ES Teisingumo Teismui. Daugiau informacijos http://ec.europa.eu/internal_market/finances/infringements/index_en.htm

(Daugiau informacijos: C. Hughes, tel. +32 2 50, mob. tel.+32 498 964450)

 1. Oficialūs pranešimai.

 1. Komisija prašo ITALIJOS užtikrinti, kad žmonėms vartoti skirtas vanduo būtų sveikas ir švarus

Europos Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Italijos, kuri neužtikrina, kad žmonėms vartoti skirtas vanduo atitiktų europinius standartus. Arsenu ir fluoridu užterštas vanduo yra sena Italijos, ypač Lacijaus regiono, problema.

Pagal Geriamojo vandens direktyvą valstybės narės turi stebėti ir tikrinti žmonėms vartoti skirtą vandenį pagal 48 mikrobiologinius, cheminius ir rodiklių parametrus. Jei nustatomas didelis arseno ir kitų teršalų kiekis, valstybės narės gali tam tikrą laikotarpį nukrypti nuo direktyvoje nustatytų maksimalių verčių, jei tai nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir jei žmonėms vartoti skirtas geriamasis vanduo negali būti tiekiamas jokiais kitais priimtinais būdais.

(Daugiau informacijos: IP/14/816, J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)


Side Bar