Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

TÁJÉKOZTATÓ

Brüsszel, 2014. július 10.

Kötelezettségszegési eljárások: a legfontosabb júliusi döntések

A kötelezettségszegési eljárásokra vonatkozó e havi döntési csomagja keretében az Európai Bizottság jogi lépéseket tesz azon tagállamokkal szemben, amelyek nem tettek eleget megfelelően az uniós jog alapján rájuk háruló kötelezettségeknek. Ezek a több ágazatot érintő döntések arra irányulnak, hogy biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását a polgárok és a vállalkozások érdekében.

A Bizottság a mai napon 419 határozatot, többek között 63 indokolással ellátott véleményt fogadott el, és 14 keresetet indított az Európai Unió Bíróságán. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb határozatokat. A kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatban további információk a MEMO/12/12 számú tájékoztatóban találhatók.

 1. Nagyobb horderejű eljárások a tagállamokkal szemben

 1. Egységes európai égbolt: a Bizottság 18 tagállamot sürget, hogy tegyenek lépéseket a közös légtérgazdálkodás megvalósítására

A mai napon a Bizottság hivatalosan felszólította Ausztriát, Bulgáriát, Ciprust, a Cseh Köztársaságot, az Egyesült Királyságot, Görögországot, Horvátországot, Írországot, Lengyelországot, Litvániát, Magyarországot, Máltát, Olaszországot, Portugáliát, Romániát, Spanyolországot, Szlovákiát és Szlovéniát, amelyek területén hat különböző funkcionális légtérblokk (FAB) helyezkedik el, hogy javítsanak légtérblokkjaik működésén; amelyek kialakítása az államhatárok helyett a légi forgalom sajátosságai alapján történt. A funkcionális légtérblokkok döntő lépést jelentenek a hatékonyabb, kevésbé költséges és kevésbé szennyező európai légiközlekedési rendszer megvalósítása felé.

Siim Kallas, az Európai Bizottság alelnöke, közlekedésért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Véglegesen meg kell szüntetnünk a nemzeti határokat az európai légtérben. A funkcionális légtérblokkok szükséges, elengedhetetlen részét képezik az egységes európai égboltnak. Ezek a közös légterek jelenleg még csak papíron léteznek; vagyis hivatalosan léteznek, de még nem működőképesek. Arra kérem a tagállamokat, hogy tegyenek fokozott erőfeszítéseket az egységes európai égbolt megvalósítása érdekében.

(További információk: IP/14/818 – H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Bírósági keresetek

 1. Az épületek energiahatékonysága: a Bizottság keresetet indít AUSZTRIÁVAL és LENGYELORSZÁGGAL szemben az uniós szabályok teljes körű végrehajtásának elmulasztása miatt

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy keresetet indít az Európai Unió Bíróságán Ausztria és Lengyelország ellen, mivel ezek az országok elmulasztották teljes körűen végrehajtani az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvet. A Bizottság azt javasolta, hogy a Bíróság az ítélettől számítva egészen az irányelv teljes végrehajtásáig Ausztriát napi 39,592.80 EUR, Lengyelországot pedig 96,720 EUR büntetés fizetésére kötelezze. A büntetések nagyságánál a Bizottság figyelembe vette a kötelezettségszegés súlyosságát és időtartamát. A büntetés tényleges összegéről a Bíróság dönt. Az irányelv előírja a tagállamok számára, hogy határozzák meg és az összes épület esetében alkalmazzák az energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelményeket, továbbá, hogy biztosítsák az épületek energetikai tanúsítását és a fűtési és a légkondicionálási rendszerek előírás szerinti rendszeres felülvizsgálatát. Emellett az irányelv megköveteli a tagállamoktól, hogy 2021-ig minden új épület „közel nulla energiaigényű” legyen. Az irányelvet 2012. július 9-ig kellett volna végrehajtaniuk a tagállamoknak.

(További információk: IP/14/813 – S. Berger – Tel.: +32 229 92792 – Mobil: +32 460 792 792)

 1. Az áruk szabad mozgása: a Bizottság keresetet indít a CSEH KÖZTÁRSASÁGGAL szemben az ékszerek fémjelzésére vonatkozó szabályokkal kapcsolatban:

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy keresetet indít a Cseh Köztársaság ellen az EU Bíróságán az ékszerek fémjelzésére az ország által alkalmazott szabályok miatt. A cseh fémjelzési hivatal előírásai szerint egyes, más uniós tagállamból behozott ékszereket egy további nemzeti fémjelzéssel kell ellátni, annak ellenére, hogy a szóban forgó árucikkeket már jogszerűen fémjelzéssel látták el és forgalmazták az EU-ban. A Bizottság úgy véli, e követelmény sérti az uniós Szerződéseknek az áruk Unión belüli szabad mozgására vonatkozó szabályait, ezért felkérte a Bíróságot, hogy hozzon döntést az ügyben.

(További információk: IP/14/785 – C. Corazza – Tel.: +32 229 51752 – Mobil: +32 498 99 2862)

 1. Dohánytermékek: a Bizottság keresetet indít DÁNIA ellen az Európai Unió Bíróságán, mivel Dánia nem tiltotta be a snus elnevezésű dohánytermék valamennyi formájának értékesítését.

A mai napon az Európai Bizottság úgy döntött, hogy keresetet indít Dániával szemben az Európai Unió Bíróságán, mivel nem módosította nemzeti jogszabályait és tiltotta be a snus (szájon át fogyasztott dohánytermék) valamennyi formáját.

Mivel Dánia nem tiltotta be teljes mértékben a snus valamennyi formájának értékesítését, az Európai Bizottság 2012. október 25-én felszólította Dániát, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést a 2001/37/EK irányelvnek való megfelelés érdekében, és hogy két hónapon belül tájékoztassa a Bizottságot az elfogadott nemzeti jogszabályi intézkedésekről (lásd: Európai Bizottság – MEMO/12/794 – 2012/10/24).

Dánia mindeddig nem értesítette a Bizottságot ilyen intézkedésekről, és továbbra is megsérti az uniós jogot. A Bizottság ezért úgy döntött, az ügyet az EU Bírósága elé terjeszti.

(További információk: IP/14/812 – F. Vincent – Tel.: +32 229 87166 – Mobil: +32 498 98 7166)

 1. Közbeszerzés: a Bizottság keresetet indít GÖRÖGORSZÁGGAL szemben, mivel az ország nem tartja tiszteletben az építőiparra vonatkozó uniós szabályokat

A mai napon az Európai Bizottság úgy döntött, keresetet indít Görögország ellen az EU Bíróságán, mivel Görögország nem tartja be az uniós közbeszerzési szabályokat az építőiparban.

A görög jogszabályokkal létrehozott kötelező nyilvántartási rendszerben a hazai minősített építési vállalkozásokat alsó és felső költségvetési értékhatár szerint meghatározott osztályokba sorolják. Közbeszerzési eljárások esetén az ajánlatkérő hatóság a tervezett szerződésben előirányzott költségvetési tartománynak megfelelően adott esetben csak azon vállalatok részvételét fogadja el, amelyek ezen osztályok valamelyikében szerepelnek,. Ily módon a görög jogszabályok olyan rendszert hoznak létre, mely előre meghatározza, hogy mely gazdasági szereplők vehetnek részt az egyes közbeszerzési eljárásokban. E kötelező nyilvántartásba vételi rendszer következtében a pályázatokból pusztán azért zárnak ki eleve olyan vállalkozásokat a közbeszerzési eljárásból, amelyek pedig gazdasági, pénzügyi, szakmai és technikai szempontból egyaránt alkalmasak az adott szerződés teljesítésére, mert pénzügyi kapacitásuk nem sorolja őket a pályázati kiírásban megszabott költségvetési osztályba (mivel általában meghaladja az értékhatárt). Ebből következően a nemzeti jogszabályok korlátozzák a vállalkozások piaci lehetőségeit, és akadályozzák a versenyt a gazdasági szereplők között. A Bizottság meglátása szerint ez a korlátozó jogi rendszer sérti a 2004/18/EK irányelvet, valamint az egyenlő bánásmód és megkülönböztetésmentesség alapvető elveit, amely elvek az uniós közbeszerzési szabályok alapját képezik.

(További információk: IP/14/807 – C. Hughes – Tel.: +32 229 64450 – Mobil: +32 498 96 4450)

 1. Környezet: A Bizottság keresetet indít SPANYOLORSZÁGGAL szemben, a szabályozásnak nem megfelelő hulladéklerakók és egy nagysebességű vasútvonal tárgyában

Az Európai Bizottság keresetet indít Spanyolországgal szemben a környezetvédelmi jogszabályok két (egymással nem összefüggő) esetben történő megsértése miatt. Az első eset a hulladékgazdálkodás hiányosságait érinti: a Bizottság korábbi figyelmeztetései ellenére Spanyolországban számos olyan hulladéklerakó működik, amelyek nem felelnek meg a hulladéklerakásra vonatkozó uniós jogszabályoknak. A második eset egy Sevilla és Almería között tervezett vasútvonalra vonatkozik, amelynél nem végeztek megfelelő környezeti hatástanulmányokat. A Bizottság sürgeti Spanyolországot, hogy orvosolja a hiányosságokat, és Janez Potočnik környezetvédelmi biztos ajánlására keresetet indít Spanyolországgal szemben az Európai Unió Bíróságán.

(További információk: IP/14/814 – J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. A Bizottság keresetet indít FINNORSZÁGGAL szemben, mivel az ország foglalkoztatási ügyekben nem rendelkezik a faji egyenlőséggel foglalkozó szervezettel

Az Európai Bizottság úgy döntött, keresetet indít Finnország ellen az EU Bíróságán, mivel az ország egyenlőséggel foglalkozó szervezete nem tudja elvégezni a foglalkoztatás területén a faji egyenlőséggel összefüggően szükséges feladatait.

A faji egyenlőségről szóló (2000/43/EK) irányelv 13. cikke előírja a tagállamok számára, hogy hozzanak létre az egyenlőséggel foglalkozó nemzeti szervet, és azt hivatalosan bízzák meg a következő sajátos feladatok ellátásával: segítségnyújtás az áldozatok számára, független vizsgálatok elvégzése, független jelentések közzététele, és javaslattétel a megkülönböztetés terén. A Bizottság szigorúan figyelemmel kíséri az irányelv megfelelő végrehajtását az egyenlőséggel foglalkozó szervezetek tekintetében, mivel ezek a szervezetek az egyenlőség helyi őrzői, ezáltal kulcsszerepet töltenek be a faji egyenlőséggel foglalkozó irányelv hatékony végrehajtásának és alkalmazásának biztosításában.

A Finnországgal a hivatalos felszólítást követően folytatott, kiterjedt konzultáció és az indokolással ellátott vélemény ellenére nem történt konkrét előrelépés.

(További információk: IP/14/811J. Salsby Tel. +32 2 297 24 59)

 1. Adózás: a Bizottság keresetet indított FRANCIAORSZÁGGAL szemben a külföldi közhasznú szervezeteknek nyújtott adományok tárgyában

A Bizottság úgy döntött, keresetet indít Franciaország ellen az Európai Unió Bíróságán az EU vagy az EGT más tagállamában székhellyel rendelkező közhasznú szervezetek javára szóló adományokra vonatkozó adózási rendszert érintően.

Franciaország (a vagyonátruházási illeték elengedésével) mentesíti a bejegyzési illetékek alól azokat az adományokat és hagyatékokat, amelyek Franciaországban székhellyel rendelkező közintézmények vagy közhasznú szervezetek, különösen a jótékonysági szervezetek javára szólnak. Olyan közintézményekről vagy közhasznú szervezetekről van szó, amelyek forrásait kizárólag tudományos, kulturális vagy művészeti alkotásokhoz, kulturális egyesületekhez rendelik, és amelyek tevékenységüket Franciaország területén folytatják.

(További információ: IP/14/808 – E. Traynor – Tel.: +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Adózás: a Bizottság keresetet indít PORTUGÁLIÁVAL szemben a cigarettára vonatkozó jövedékiadó-szabályok miatt

Az Európai Bizottság úgy döntött, keresetet indít Portugália ellen a Bíróságon, mivel Portugália nem változtatta meg a cigaretta forgalmazását érintő jövedékiadó-szabályait. Portugáliában a csomagoláson elhelyezett zárjeggyel összefüggő határidőt alkalmaznak a cigaretta értékesítésére. Portugáliában az adózási jelzések kialakítása rendszeresen változik, és az új jelzéssel gyakran új adókulcs párosul. Cigarettát nem lehet értékesíteni annak az évnek a végét követő három hónapon túl, amikor a cigarettát szabad forgalomba bocsátják.

Az uniós jog (2008/118/EK irányelv) szerint a dohánytermékeket terhelő jövedéki adót a szabad forgalomba bocsátás napján érvényes kulccsal kell kivetni. Az uniós jogszabályok értelmében nincs olyan rendelkezés, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy a szabad forgalomba bocsátás napján érvényes adókulcsot kiegészítő adót alkalmazzanak, vagy adóügyi okokból korlátozzák a dohánytermékek forgalmazását.

(További információk: IP/14/809 – E. Traynor – Tel.: +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. A Bizottság keresetet indít PORTUGÁLIÁVAL szemben a szennyvíz-kezelés tárgyában

Az Európai Bizottság keresetet indít Portugália ellen a Bíróságon, mivel Portugália nem biztosította a kisebb agglomerációk megfelelő szennyvízkezelését. A 2005 óta a kisebb agglomerációkra vonatkozó uniós jogszabályban előírt megfelelő gyűjtő- és kezelőrendszerek hiánya veszélyezteti az emberi egészséget, a belvizeket és a tengeri környezetet. A Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Portugáliának 2009-ben ebben a tárgyban, és bár azóta az ország megfelelő előrehaladást mutatott a kérdésben, a jelenlegi jelentős mértékű hiányosságok miatt a Bizottság Janez Potočnik uniós környezetvédelmi biztos ajánlása alapján az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztette.

(További információk: IP/14/815 – J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Adózás: a Bizottság keresetet indít az EGYESÜLT KIRÁLYSÁGGAL szemben, mivel az ország tartja be a jelölőanyaggal ellátott tüzelőanyagokra vonatkozó uniós szabályokat

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy keresetet indít az Egyesült Királyság ellen az Európai Unió Bíróságán, mivel a tagállam nem alkalmazza megfelelően a tüzelőanyagok adóügyi jelölőanyagára vonatkozó szabályokat.

Az uniós szabályok szerint az alacsonyabb adókulccsal terhelt tüzelőanyagot színes festékkel kell jelölni. A halászhajókhoz például lehet kedvezményes adókulccsal adóztatott tüzelőanyagot vásárolni, de a magántulajdonban lévő, kedvtelési célú hajókhoz a rendes adókulccsal adóztatott tüzelőanyagot kell használni.

Az Egyesült Királyság joga jelenleg nem írja elő a tüzelőanyag-forgalmazók számára, hogy két különálló tüzelőanyag-tartállyal rendelkezzenek a jelölőanyaggal ellátott, kedvezményes adókulccsal adóztatott tüzelőanyagok, illetve a rendes adókulccsal adóztatott tüzelőanyagok elkülönítése céljából. Ennek eredményeként a magántulajdonban lévő, kedvtelési célú hajók tulajdonosai gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy csak jelölőanyaggal ellátott tüzelőanyagot tudnak vásárolni. Ennek következtében a magántulajdonban lévő, kedvtelési célú hajók adott esetben nem a megfelelő összegű adót fizetik meg, mivel a szokásosan halászhajóknak szánt tüzelőanyagot vásárolják meg. Ez nem csak az uniós jövedéki szabályokat sérti, de súlyos büntetések kockázatával is jár a magántulajdonban lévő, kedvtelési célú hajók tulajdonosai számára, ha egy másik tagállamba irányuló utazás során a helyi hatóságok ellenőrzik őket.

(További információk: IP/14/810 – E. Traynor – Tel.: +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Indokolással ellátott vélemények

 1. A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok: a Bizottság 13 tagállamot sürget, hogy e tagállamok küldjenek értesítést a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályok teljes végrehajtásáról

A mai napon az Európai Bizottság hivatalos felszólítást küldött Ausztriának, Belgiumnak, Bulgáriának, az Egyesült Királyságnak, Észtországnak, Görögországnak, Finnországnak, Franciaországnak, Írországnak, Lengyelországnak, Luxemburgnak, Németországnak és Portugáliának, hogy küldjenek értesítést a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló (2011/24/EU) irányelv teljes körű végrehajtásáról. Az irányelv részletesen előírja a betegek ahhoz való jogát, hogy egy másik tagállamban vegyenek igénybe egészségügyi ellátást, és annak költségeit otthon téríttessék vissza. Azt is előírja, hogy az egészségügyi rendszereknek és az egészségügyi szolgáltatóknak oly módon kel tájékoztatniuk a betegeket, hogy azok megalapozott döntést hozhassanak egy másik tagállamban nyújtott ellátásukat érintően. Az irányelvet Belgium, Bulgária, Németország, Észtország, Görögország, Franciaország, Ausztria, Lengyelország, Finnország és az Egyesült Királyság részben végrehajtotta, de egyes rendelkezések végrehajtása még várat magára. Ezek a külföldön igénybe vett egészségügyi ellátás visszatérítésére az irányelvben meghatározott szabályok egyértelmű végrehajtásától a nemzeti kapcsolattartó pontok arra irányuló kötelezettségéig terjednek, hogy segítség egymást a számlák tartalmának megértésében. Írország, Luxemburg és Portugália nem küldtek értesítést az irányelv végrehajtását szolgáló egyetlen intézkedésről sem.

A fenti tagállamok a mai napig egyáltalán nem vagy nem teljesen hajtották végre az irányelvet annak ellenére, hogy azt 2013. október 25-ig meg kellett volna tenniük. Ezek az országok két hónapot kaptak arra, hogy tájékoztassák a Bizottságot a 2011/24/EU irányelv átültetésére hozott intézkedésekről. A megfelelő intézkedésekről szóló értesítés elmulasztása miatt a Bizottság az ügyeket az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: F. Vincent – Tel.: +32 229 87166 – Mobil: +32 498 98 7166)

 1. Orvosi rendelvények: a Bizottság négy tagállamot sürget, hogy e tagállamok küldjenek értesítést a másik tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésére vonatkozó szabályok végrehajtásáról

A mai napon a Bizottság hivatalos felszólítást küldött Belgiumnak, Írországnak, Luxemburgnak és Portugáliának, hogy biztosítsák az orvosi rendelvények határokon átnyúló elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről szóló (2012/52/EU) irányelv végrehajtását. Ezen irányelv célja, hogy a gyógyszerészek jobban megértsék a másik tagállamban kiállított rendelvényeket és ki tudják adni a készítményeket azon betegek számára, akik a határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való jogukat gyakorolják. Előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a másik tagállamban felhasználandó rendelvények meghatározott számú elemet tartalmazzanak, amely elemek az irányelv mellékletében szerepelnek.

A fenti tagállamok közül négy a mai napig nem ültette át az irányelvet nemzeti jogába annak ellenére, hogy azt 2013. október 25-ig meg kellett volna tenniük. Németország 2014 júniusának elején értesítette a Bizottságot az irányelvet átültető intézkedésekről, de a Bizottság azt állapította meg, hogy az irányelv németországi átültetése még mindig nem teljes. Az országok két hónapot kaptak arra, hogy értesítsék a Bizottságot a 2012/52/EU irányelv végrehajtására hozott intézkedésekről. A megfelelő intézkedésekről szóló értesítés elmulasztása miatt a Bizottság az ügyeket az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: F. Vincent – Tel.: +32 229 87166 – Mobil: +32 498 98 7166)

 1. A Bizottság felszólítja BULGÁRIÁT, GÖRÖGORSZÁGOT és SZLOVÉNIÁT a halászati információk más tagállamokkal folytatott elektronikus cseréjének biztosítására

A Bizottság hivatalos felszólítást küldött Bulgária, Görögország és Szlovénia számára, hogy biztosítsák az uniós halászati ellenőrzési rendeletnek való teljes körű megfelelést, különösen az annak garantálására irányuló kötelezettségeket, hogy a megfelelő halászati információkat közvetlenül, elektronikusan cseréljék más tagállamokkal.

A tagállamoknak létre kell hozniuk a halászati adatok elektronikus cseréjét lehetővé tevő megfelelő rendszereket. E rendszer hiánya akadályozhatja más tagállamok hajóit abban, hogy gyakorolják az e három ország vizein való halászathoz és a halászzsákmány területükön történő kirakodásához vagy értékesítéséhez fűződő jogukat. Ugyanígy előfordulhat, hogy a bolgár, görög vagy szlovén lobogó alatt közlekedő hajók szintén nem halászhatnak saját vizeiken kívül, és nem rakodhatják ki vagy értékesíthetik a halat más uniós országokban.

A rendszernek olyan információk cseréjét kell biztosítania, mint például a hajómegfigyelési rendszer adatai, a halászati naplók információi, valamint a kirakodási és egyéb nyilatkozatok. E követelmények teljesítése 2010. január 1-je óta valamennyi tagállam számára kötelező. A Bizottság prioritásként kezeli a halászatra vonatkozó uniós szabályok teljes körű és helyes alkalmazását és ezáltal a fenntartható halászati gyakorlatok biztosítását.

Amennyiben két hónapon belül nem kap kielégítő választ, a Bizottság keresetet indíthat e tagállamokkal szemben az Európai Unió Bíróságán.

(További információk: H. Banner – Tel.: +32 229 52407 – Mobil: +32 460 75 2407)

 1. Szerzői jog: a Bizottság felkéri FRANCIAORSZÁGOT, LENGYELORSZÁGOT és ROMÁNIÁT az uniós szabályok alkalmazására

Az Európai Bizottság ma felszólította Franciaországot, Lengyelországot és Romániát a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/116/EK irányelv módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 2011/77/EU irányelv teljes körű átültetésére. Az irányelv 50-ről 70 évre hosszabbítja meg az előadóművészek és hangfelvétel-előállítók számára megállapított védelmi időt, és kísérő intézkedéseket alkalmaz, úgymint „használd, különben elveszíted” záradékokat, amelyeket mostantól az előadóművészek és a lemezkiadó vállalatok közötti szerződésbe bele kell foglalni. Az irányelv nemzeti jogba történő átültetésének határideje 2013. november 1. volt. Franciaország, Lengyelország és Románia ugyanakkor mindeddig nem értesítették a Bizottságot végrehajtási intézkedésekről. A bizottsági felszólítás indokolással ellátott vélemény formáját ölti (az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakasza). Ha Franciaország, Lengyelország és Románia két hónapon belül nem küld értesítést az intézkedésekről, a Bizottság úgy dönthet, keresetet indít e tagállamok ellen az Európai Unió Bíróságán. További információk a védelmi időről:

(További információk: C. Hughes – Tel.: +32 2 296 44 50 – Mobil: +32 498 964450)

 1. Közúti közlekedés: a Bizottság felszólítja ÍRORSZÁGOT, PORTUGÁLIÁT, SZLOVÉNIÁT és az EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT, hogy hajtsa végre a teherautókra kivetett útdíjakra vonatkozó uniós szabályokat

Az Európai Bizottság felszólította Írországot, Portugáliát, Szlovéniát és az Egyesült Királyságot, hogy fogadják el az úgynevezett „euromatrica-irányelv” (a 2011/76/EU irányelv) megfelelő alkalmazásához szükséges intézkedéseket. Az irányelv kiterjeszti az útdíjakról szóló irányelv hatályát a TEN-T hálózat részét alkotó utakról valamennyi európai autópályára. A tagállamok számára lehetőséget biztosít arra, hogy az infrastruktúraköltségek mellett (építés, karbantartás, a közúti infrastruktúra üzemeltetése) a „külső költségeket” (például szennyezés és zaj) is belefoglalják az e költségeket előidéző nehéz tehergépjárműveket terhelő díjszabásba. Az Unión belüli következetlen végrehajtás jogbizonytalanságot teremt a fuvarozók számára. A jogszabályt 2013. október 13-ig kellett volna átültetni. Amennyiben Írország, Portugália, Szlovénia és az Egyesült Királyság nem tesz megfelelő lépéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet. A Bizottság 2013 novemberében kötelezettségszegési eljárást indított Írország, Portugália, Szlovénia és az Egyesült Királyság ellen e kérdéskörben, most pedig indokolással ellátott véleményt küld számukra (ez az uniós kötelezettségszegési eljárások második szakasza). Írországnak, Portugáliának, Szlovéniának és az Egyesült Királyságnak két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszát megküldje a Bizottságnak.

(További információk: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 • Környezet: a Bizottság felszólítja BULGÁRIÁT és LETTORSZÁGOT, hogy lépjenek fel a légszennyezés ellen

Az Európai Bizottság felszólítja Bulgáriát és Lettországot, hogy javítsa a lakosság finompor-szennyezéssel (PM10) szembeni védelmét. Ezek az apró részecskék asztmát, szív- és érrendszeri problémákat, tüdőrákot okoznak, és idő előtti elhalálozáshoz vezethetnek. A részecskék az ipar, a közlekedés és a lakossági fűtés általi kibocsátásokból származnak. Az uniós jog előírja a tagállamok számára, hogy korlátozzák a lakosság e részecskéknek való kitettségét. Bulgáriában a lakosság mind a 6 zónában és agglomerációban (szófiai, plovdivi, várnai, északi, dél-nyugati és dél-keleti agglomeráció) túlzott mennyiségű PM10 méretű finompor-szennyezésnek van kitéve legalább 2007 óta. Lettországban egy érintett zóna található: Riga, ahol a mulasztás 2007-re nyúlik vissza. A Bizottság megítélése szerint egyik tagállam sem tette meg azokat a lépéseket, amelyekre már 2007 óta szükség lett volna a lakosság egészségének védelme érdekében, ezért felszólítja őket, hogy hozzanak előretekintő, gyors és hatékony intézkedéseket, hogy a lehető legrövidebb időn belül megfeleljenek a szabályoknak. Az indokolással ellátott vélemény formájában tett mai intézkedés a 2013 januárjában Bulgáriának és Lettországnak megküldött hivatalos felszólítást követi (lásd: IP/13/47). Amennyiben Bulgária és Lettország nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. A Bizottság sürgeti SPANYOLORSZÁGOT és SZLOVÉNIÁT, hogy hajtsák végre a büntetőeljárások során a tolmácsoláshoz és fordításhoz való joggal kapcsolatos szabályokat

Az Európai Bizottság aggasztónak tartja, hogy Spanyolország és Szlovénia nem hoztak megfelelő intézkedéseket a büntetőeljárások során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló 2010/64/EU irányelv végrehajtására. A Bizottság májusban felvette a kapcsolatot mindkét tagállammal, hogy megbizonyosodjon az előkészítési fázisban lévő jogszabályok státuszáról. Az irányelv végrehajtására kijelölt határidő 2013. október 27. volt.

A végrehajtásban tapasztalható előrehaladás ellenére, mindkét országban még csak jelenleg vitatják meg a fordításhoz való jogról szóló törvénytervezetet.

(További információk: J. Salsby Tel. +32 2 297 24 59)– Mobil: +32 498 99 1382)

 1. A Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT és SPANYOLORSZÁGOT, hogy fogadjanak el érvényes halászati irányítási terveket a Földközi-tenger térsége tekintetében

A Bizottság hivatalos felszólítást küldött Olaszországnak és Spanyolországnak, hogy biztosítsák a Földközi-tenger térségében folytatott halászatra vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelést. A Földközi-tengerre vonatkozó rendelet értelmében a tagállamoknak nemzeti irányítási tervet kell elfogadniuk a vonóhálókkal, a hajón és parton lévő kerítőhálókkal, a kerítőhálókkal és a kotróhálókkal a területükhöz tartozó vizeken folytatott halászat tekintetében.

Ezeket az irányítási terveket 2007. december 31-ig kellett volna elfogadni. A rendelet követelményeivel ellentétben Olaszország és Spanyolország még mindig nem fogadtak el érvényes irányítási terheket a kotróhálós halászat tekintetében. Az előírt nemzeti tervek a Földközi-tenger térségében található halászati erőforrások fenntartható kiaknázásának nagyon fontos eszközei; ebben a térségben a kvótán alapuló halászati gazdálkodási szabályok nem alkalmazandók.

Amennyiben két hónapon belül nem kap kielégítő választ, a Bizottság keresetet indíthat Olaszországgal és Spanyolországgal szemben az Európai Unió Bíróságán.

(További információk: H. Banner – Tel.: +32 229 52407 – Mobil: +32 460 75 2407)

 1. Az autóbusszal közlekedő utasok jogai: a Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT és LENGYELORSZÁGOT, hogy biztosítsák a szabályok végrehajtását

Az Európai Bizottság felszólította Olaszországot és Lengyelországot, hogy fogadják el az autóbusszal közlekedő utasok jogairól szóló rendelet (181/2011/EU rendelet) megfelelő alkalmazásához szükséges szabályokat. A két ország által a szabályok hatékony alkalmazásának felügyeletére kijelölt nemzeti hatóságok a helyzet jelenlegi állása szerint nem képesek e szabályok betartását biztosítani. A két tagállam nem alakított ki szankciórendszert annak biztosítására, hogy a rendeletet teljes mértékben tiszteletben tartsák. Ezenfelül nem küldték meg azon autóbusz-állomások listáját, ahol a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű utasok megfelelő segítséget kaphatnak. A szóban forgó rendelet megállapítja az Unióban autóbusszal közlekedő utasok jogait, és 2013. március 1-jétől alkalmazandó. A tagállamoknak jogszabályi kötelezettségük, hogy teljesítsék az említett feladatokat. A Bizottság a felszólításokat az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében kiadott, indokolással ellátott vélemény formájában fogalmazta meg. Olaszország és Lengyelország számára két hónap áll rendelkezésre, hogy értesítsék a Bizottságot a rendelet megfelelő alkalmazása érdekében hozott intézkedésekről. Amennyiben erre nem kerül sor, a Bizottság keresetet indíthat a két tagállammal szemben az Európai Unió Bíróságán.

(További információk: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Vasúti közlekedés: a Bizottság felszólítja LUXEMBURGOT és LITVÁNIÁT, hogy teljes mértékben hajtsák végre a vasút biztonságára vonatkozó uniós jogszabályokat

Az Európai Bizottság felszólította Litvániát és Luxemburgot, hogy nemzeti szabályaikat hozzák összhangba a 2004/49/EK irányelvvel, ezáltal egységesen magas szintű biztonságot garantálva valamennyi uniós vasúti hálózaton. Mind Litvániában, mind Luxemburgban ez különösen a vizsgáló testületek függetlenségére vonatkozik. Luxemburgban emellett a biztonsági rendszert, a biztonsági tanúsítványok érvényességét, a biztonsági hatóság függetlenségét, feladatait és döntéshozatalát érinti. Az uniós jogszabály célja a vasút biztonságára vonatkozó közös megközelítés kialakítása, különösen a vasúti rendszerre vonatkozó biztonsági követelmények megállapításával; ezek többek között az infrastruktúra és a forgalmi szolgálat biztonságos irányítása, a vasúttársaságoknak és az infrastruktúra működtetőinek a szerepe és felelőssége, valamint együttműködésük, közös biztonsági szabályozói keret, a biztonság szabályozása, irányítása és felügyelete, valamint a balesetek független kivizsgálása. A jogszabályt 2006. április 30-ig kellett volna átültetni. Amennyiben Litvánia és Luxemburg nem tesz megfelelő lépéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet. A Bizottság 2013 szeptemberében kötelezettségszegési eljárást indított Litvánia és Luxemburg ellen e kérdéskörben, most pedig indokolással ellátott véleményt küld számukra (ez az uniós kötelezettségszegési eljárások második szakasza). Mindkét országnak két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszát megküldje a Bizottságnak.

(További információk: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Szabad mozgás: a Bizottság felszólítja AUSZTRIÁT a síiskolákról szóló uniós szabályok tiszteletben tartására

A mai napon az Európai Bizottság felszólította Ausztriát a munkavállalók szabad mozgásával, a letelepedés szabadságával és a szolgáltatásnyújtás szabadságával kapcsolatos uniós szabályok betartására, amelyeket az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 45., 49. és 56. cikke garantál. A tiroli tartományban működő síiskolák jogszerűen tilthatják meg más tagállamok síoktatói számára, hogy tiroli vagy már Tirolban tartózkodó tanulókat oktassanak, ami sérti az uniós jogot. Csak más tagállamból érkező tanulókat oktathatnak síelésre. Az uniós jogot és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát sértve a síiskolákra vonatkozó stájerországi regionális jogszabályok teljes körű alpesisí-oktatói képesítést írnak elő, így nem ismerik el a más tagállamból származó, külön szakképesítéssel rendelkező személyek képesítését, mint például a „telemarksí-oktató”, az „adaptívsí-oktató” és az „északisí-oktató”, ezáltal még részleges hozzáférést sem biztosítanak számukra az adott szakmához az említett tartományban. Mivel Ausztria még nem helyezte hatályon kívül ezeket a korlátozásokat a két érintett tartományban, a Bizottság indokolással ellátott vélemény formájában felszólítja Ausztriát, hogy hozzon intézkedést az uniós szabályoknak való teljes körű megfelelés érdekében. Ha az osztrák hatóságok két hónapon belül nem adnak kielégítő választ, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti. További információk: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(További információk: C. Hughes – Tel.: +32 2 296 44 50 – Mobil: +32 498 964450)

 1. Közbeszerzés: a Bizottság felszólítja AUSZTRIÁT az uniós szabályok alkalmazására

A mai napon az Európai Bizottság felszólította Ausztriát, hogy tartsa tiszteletben az Unió közbeszerzési szabályait hivatalos iratok bizonyos típusainak nyomtatását érintően. Arra is felszólította Ausztriát, hogy adott esetben módosítsa azokat a jogszabályi rendelkezéseit, amelyek arra kötelezik a szövetségi hatóságokat, hogy közvetlenül ítéljék oda az Osztrák Nyomdának egyes iratok biztonságos nyomtatását. 2000 óta az osztrák ajánlatkérő hatóságok közvetlenül ítélték oda több hivatalos irat, így útlevelek és vezetői engedélyek nyomtatását az Österreichische Staatsdruckereinak, amely magánvállalat. A szolgáltatást nem nyitották meg az európai verseny számára közbeszerzési eljárás keretében. Ausztria nem támasztotta alá elégséges indokokkal, hogy ezen iratok nyomtatása során miért nem az európai szintű verseny szabályait kellene követni, hiszen e versenynek éppen annak biztosítása a célja, hogy az osztrák polgárok számára az összességében legelőnyösebb szolgáltatást nyújtsák. Az Európai Bizottság ezért úgy véli, hogy a Ausztria nem tett eleget az európai közbeszerzési szabályok, nevezetesen a 2004/18/EK irányelv által megszabott kötelezettségeinek. A bizottsági felszólítás indokolással ellátott vélemény formáját ölti (a kötelezettségszegési eljárás második szakasza). Amennyiben a Bizottság nem kap értesítést két hónapon belül az uniós jog megsértését megszüntető intézkedésekről, Ausztriával szemben keresetet indíthat az Európai Unió Bíróságán. További információ a közbeszerzésről.

(További információk: C. Hughes – Tel.: +32 2 296 44 50 – Mobil: +32 498 964450)

 1. A Bizottság felszólítja BELGIUMOT, hogy biztosítson nagyobb átláthatóságot a vasút finanszírozása területén

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Belgiumot, hogy biztosítson teljes átláthatóságot a vasúti szállítási szolgáltatásokhoz nyújtott közpénzek felhasználása tekintetében, amint azt a 2012/34/EU irányelv előírja. Az átlátható könyvelés az egyetlen mód arra, hogy követni lehessen a közpénzek felhasználását és azt, hogy nem használják-e fel azokat a tervezettektől eltérő célokra. Mivel a rendszer jelenleg nem átlátható, nem zárható ki, hogy a személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez nyújtott közpénzeket más közlekedési szolgáltatások keresztfinanszírozásához használják fel. Ez ellentétes a hatályos uniós szabályokkal, amelyek célja a hatékony, torzulásmentes és versenyképes uniós belső vasúti piac létrehozása, amely valamennyi szállítási szolgáltató számára egyenlő feltételeket biztosít. Amennyiben két hónapon belül nem kap kielégítő választ, a Bizottság keresetet indíthat Belgiummal szemben az Európai Unió Bíróságán.

(További információk: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. A fogyasztók jogainak megerősítése: a Bizottság felszólítja BULGÁRIÁT, hogy hajtsa végre az új uniós irányelvet

Az Európai Bizottság aggályait fejezi ki amiatt, hogy Bulgária még mindig nem ültette át a fogyasztók jogairól szóló irányelvet (MEMO/13/1144) nemzeti jogába. Az irányelv végrehajtására nyitva álló határidő 2013. december 13-án járt le, a nemzeti jogszabályokat pedig 2014. június 13-tól kellett volna alkalmazni. A fogyasztók jogairól szóló irányelv olyan kulcsfontosságú jogokat határoz meg, amelyek élénkítették a fogyasztóvédelmet szerte az Unióban. Ezek közé tartozik az árak nagyobb átláthatósága, a hitelkártyák és a forródrótok használatáért felszámított felár tilalma, az előre kipipált négyzetek tilalma az interneten (például repülőjegy vásárlása esetén), valamint annak az időszaknak a meghosszabbítása (7-ről 14 napra), ameddig a fogyasztó elállhat a vásárlástól (lásd a fogyasztók jogairól szóló tájékoztatót). Ezek a jogok azonban kiüresednek a fogyasztók számára, ha a tagállamok nem ültetik át ezeket nemzeti jogukba, és így nem válnak hatályossá. Ez még fontosabb azokban az országokban, ahol – a fogyasztói piacok eredménytáblája szerint – a fogyasztói jogok ismerete csekély. Bulgária a helyzet által érintett nyolc uniós ország közé tartozik, a Bizottság ezért kampányt indított a fogyasztói jogokkal kapcsolatban azért, hogy a fogyasztók jobban tisztában legyenek jogaikkal (MEMO/14/191).

(További információk: J. Salsby Tel. +32 2 297 24 59)– Mobil: +32 498 99 1382)

 1. Adózás: a Bizottság felszólítja CIPRUST, hogy igazítsa ki adózási szabályait Horvátország uniós csatlakozásának figyelembevételével

A Bizottság hivatalosan felszólította Ciprust, hogy hajtsa végre az egyes uniós adózási szabályok kiigazítását Horvátország uniós csatlakozásának figyelembevétele érdekében. A 2013/13/EU irányelv kiigazít egyes adózási irányelveket Horvátország uniós csatlakozására tekintettel. A kiigazított jogszabályok között szerepelnek az anya- és leányvállalatokról szóló irányelv, az egyesülésekről szóló irányelv és a kamat- és jogdíjfizetésekről szóló irányelv, amelyeknek mind az a célja, hogy megelőzzék a kettős adóztatást az egységes piacon. A tagállamoknak ezeket a változtatásokat Horvátország uniós csatlakozásáig, azaz 2013. július 1-jéig végre kellett hajtaniuk. Ugyanakkor Ciprus nem értesítette a Bizottságot egyetlen olyan intézkedésről sem, amelyet ebből a célból hozott volna. A felszólítás indokolással ellátott vélemény formájában történt. Ha a Bizottság két hónapon belül nem kap kielégítő választ, keresetet indíthat Ciprussal szemben az Európai Unió Bíróságán. (Hiv.: 2013/0346)

(További információk: E. Traynor – Tel.: +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Környezet: a Bizottság sürgeti NÉMETORSZÁGOT, hogy lépjen fel határozottabban a vizek nitrátszennyezése ellen

Az Európai Bizottság sürgeti Németországot, hogy hozzon határozottabb intézkedéseket a nitrátok által okozott vízszennyezés leküzdése érdekében a Németország által legutóbb 2012-ben benyújtott számadatok a felszín alatti és a felszíni vizek nitrátszennyezettségének romlását mutatták, ami többek között – főként a Balti-tengerben – a part menti és tengervizek eutrofizációjában mutatkozott meg. A romló tendenciák ellenére Németország nem hozott az uniós jog által előírt megfelelő további intézkedéseket a nitrátszennyezés csökkentésére és megelőzésére. Nitrátokra szükség van a növények növekedéséhez, és a nitrátokat széles körben alkalmazzák műtrágyaként, de a nitrát túl nagy mennyiségben károsítja az édesvizeket és a tengeri környezetet azáltal, hogy elősegíti az algák elszaporodását, amelyek kiszorítják az élet más formáit. Ezt a folyamatot hívják eutrofizációnak. Ezenkívül az ivóvíz túlzott mennyiségű nitráttól történő megtisztítása költséges eljárás. Janez Potočnik uniós környezetvédelmi biztos ajánlása alapján a Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött Németországnak, hogy felszólítsa az uniós jognak való megfelelésre e területen. Ha az ország nem ad kielégítő választ két hónapon belül, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(További információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. A Bizottság felszólítja SPANYOLORSZÁGOT, hogy vessen véget a Kasztília és León tartományban az iskolai szállítások szolgáltatóival szemben tapasztalható egyenlőtlen bánásmódnak

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Spanyolországot, hogy módosítsa Kasztília és León jogszabályait az iskolabusz-szolgáltatások tekintetében. A hatályos jogszabályok értelmében az általános tömegközlekedés keretében autóbusz-szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók kedvezményes bánásmódban részesülnek az iskolai szállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárások során. Ez az előny kifejezetten sérti a közbeszerzési eljárásban résztvevő valamennyi ajánlattevőre alkalmazott megkülönböztetésmentesség és egyenlő bánásmód elvét, és ellentétes a közbeszerzésről szóló 2004/18/EK irányelvvel és a közúti szállítási közszolgáltatásról szóló 1370/07/EK rendelettel. A szerződés odaítélésére alkalmazott kritériumok alapján vagy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, vagy a legalacsonyabb árat kell figyelembe venni, függetlenül más, érvényben levő szállítási szolgáltatási szerződésektől. Amennyiben a jogszabályt nem módosítják két hónapon belül, a Bizottság keresetet indíthat Spanyolország ellen az Európai Unió Bíróságán.

(További információk: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Környezet: a Bizottság felszólítja FINNORSZÁGOT, hogy fogadjon el szabályokat a veszélyes anyagok korlátozásáról és a csomagolási hulladékról, és módosítsa a fürdővizekre vonatkozó szabályait

Az Európai Bizottság három indokolással ellátott véleményt küld Finnországnak környezetvédelmi jogszabályok tárgyában. Először is sürgeti Finnországot, hogy közöljön részleteket azt illetően, hogy az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló uniós jogszabályt (a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelvet) miként hatja végre. Azt követően, hogy Finnország a 2013. január 2-i eredeti határidőre nem tett eleget ennek a kötelezettségnek, a Bizottság 2013. március 21-én hivatalos felszólítást küldött az országnak. Mivel pedig a hiányosságok orvoslása elmaradt, a Bizottság indokolással ellátott véleményt bocsát ki. A második indokolással ellátott vélemény a csomagolási hulladékra vonatkozik – a tagállamoknak tájékoztatniuk kellett a Bizottságot az annak érdekében tett lépésekről, hogy a felülvizsgált csomagolási irányelvet 2013. szeptember 13-ig végrehajtsák. A felülvizsgált irányelv kiterjeszti az eredeti irányelv hatókörét, pontosítva annak elhatárolását, hogy mi minősül csomagolásnak és mi nem, azzal a céllal, hogy Unió-szerte csökkenjen a csomagolási hulladék mennyisége. A harmadik indokolással ellátott vélemény a fürdővizekkel kapcsolatos jogszabályokat érinti. A finn jogszabályok elsődlegesen az adott helyre bármely napon ellátogató fürdőzők száma alapján határozzák meg a fürdőhelyeket, és nem az uniós jog által előírt kritériumokat alkalmaznak, mint például a rendelkezésre álló infrastruktúra. Az uniós jog szerint a fürdőzők száma csak az egyik követelmény, ám azt más kritériumokkal is ki kell egészíteni, ilyen például többek között a rendelkezésre álló infrastruktúra. A Bizottság úgy véli, hogy Finnország jogszabályai nem állnak összhangban a szóban forgó uniós jogszabályok hatókörével, ezért fennáll a veszélye annak, hogy nem biztosítanak megfelelő védelmet a lakosság számára. A Bizottság ezért felkéri Finnországot, hogy a fürdőhelyekkel kapcsolatos jogszabályait hozza összhangba az uniós normákkal. Ha Finnország nem intézkedik két hónapon belül, az ügyek az Európai Unió Bírósága elé kerülhetnek. A veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelv tekintetében pénzügyi szankciók szabhatók ki.

(További információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Adózás: a sporteseményeket terhelő hozzáadottérték-adó (héa) FRANCIAORSZÁGBAN

A Bizottság felszólítja Franciaországot, hogy szabjon ki héát a sportmérkőzések és más sportesemények belépőire, amelyeket az előadásokra kivetett adók nem terhelnek.

A héairányelv alkalmazásában ugyanis a sportesemények belépődíjaira szokásosan héát kell kivetni. Adott esetben lehetőség van a csökkentett héakulcs alkalmazására. Ugyanakkor Franciaország teljes mértékben mentesíti a sportesemények belépődíjait a héa alól.

Noha a héairányelv ezen adó harmonizációját a belső piac megfelelő működésének érdekében írja elő, lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy azok eltérésként és átmeneti jelleggel alkalmazzanak egyes, 1978. január 1-jén fennálló mentességeket, az ugyanezen időpontban fennálló feltételek mellett. Ez a helyzet azon héamentesség tekintetében, amelyet Franciaország a sporteseményekre alkalmazott, amikor ezek még az előadásokra kivetett adó hatálya alatt álltak. Eközben Franciaország bevezette az önkormányzatok számára azt a lehetőséget, hogy a területükön szervezett sporteseményeket mentesítsék az előadásokat terhelő adó alól, amit egyes önkormányzatok meg is tettek. A Bizottság úgy véli, hogy ebben az esetben már nincs helye héamentességnek. Ugyanis ellenkezik a héa harmonizációjára irányuló célkitűzéssel az általános héaszabályoktól eltérést biztosító mentesség lehetővé tétele abban az esetben, amikor e mentesség alkalmazási feltételei megváltoznak.

A felszólítást a Bizottság indokolással ellátott vélemény formájában adta ki. Amennyiben két hónapon belül nem kap kielégítő választ, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti. (Hiv.: 2012/4194)

(További információ: E. Traynor – Tel.: +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Szolgáltatások: A Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy tartsa be a mobilfizetésre vonatkozó uniós jogszabályokat

Az Európai Bizottság a mai napon felszólította Magyarországot, hogy a mobilfizetés tekintetében tartsa be a letelepedés szabadságára és a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó uniós szabályokat (az EUMSZ 49. és 56. cikke és a 2006/123/EK irányelv 15. és 16. cikke). A nemzeti mobilfizetési rendszerről szóló 2011-es törvény értelmében a nemzeti mobilfizetési rendszer működtetésének kizárólagos joga az állami mobilifizetési ZRT. hatáskörébe tartozik. A szolgáltatóknak az egyes közszolgáltatásokhoz kapcsolódó (például parkolási közszolgáltatás) mobil-fizetésközvetítési szolgáltatások biztosításakor ezt a platformot kell kötelezően igénybe venniük. Ez a kizárólagos jog szükségtelenül és jelentősen korlátozza az erre a verseny számára eddig teljes mértékben nyitott piacra való jutást, és ezáltal minden megfelelő indok nélkül megkárosítja a jelenlegi befektetőket és elriasztja azokat, akik a jövőben e területen kívánnának befektetni. A Bizottság az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszában indokolással ellátott vélemény formájában felszólítja Magyarországot, hogy tegye meg a megfelelő intézkedéseket az uniós jogszabályoknak való megfelelés érdekben. A magyar hatóságoknak két hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy a felszólításra megfelelő választ adjanak, ellenkező esetben a Bizottság keresetet indíthat Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságán.

(További információk: C. Hughes - Tel. :+32 2 296 44 50 - Mobil: +32 498 964450)

 1. Szociális biztonság: a Bizottság felszólítja ÍRORSZÁGOT, hogy fizessen gondozói támogatást az Írországban biztosított személyek számára akkor is, ha azok másik tagállamban rendelkeznek lakóhellyel

Az Európai Bizottság felszólította Írországot, hogy gondoskodjon arról, hogy az ír szociális biztonsági jogszabályok értelmében gondozói támogatásra jogosult személyek igénybe vehessék ezt az ellátást, függetlenül attól, hogy lakóhelyük egy másik tagállamban található.

A gondozói támogatás olyan, alacsony jövedelemmel rendelkező személyeknek nyújtott kifizetés, akik életkoruk, fogyatékosságuk vagy betegségük (többek között mentális betegségük) okán segítségre szoruló más személyeket látnak el. A jogosultság egyik követelménye, hogy a jogosult Írországban rendelkezzen lakóhellyel. Azáltal, hogy megtagadja e támogatás folyósítását olyan személyektől, akik más tagállamban élnek, de Írországban fizetnek társadalombiztosítási járulékot, Írország sérti a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló uniós szabályokat.

A felszólítás az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Írországnak mostantól két hónapja van arra, hogy értesítse a Bizottságot az uniós jogszabályok teljes körű átültetése érdekében hozott intézkedésekről. Ellenkező esetben a Bizottság keresetet indíthat Írország ellen az Európai Unió Bíróságán.

(További információk: J. Todd – Tel.: +32 229 94107 – Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Tejkvóták: a Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT, hogy szedje be az olasz tejtermelők által fizetendő lefölözéseket

A Bizottság újabb lépést tett az Olaszország ellen annak kapcsán indított jogi eljárásban, hogy a tagállam elmulasztotta beszedni a lefölözéseket az 1995–2009. tejévek során a termelési kvótájukat meghaladó olasz tejtermelőktől (lásd: IP/13/577).

Az összesen 2,265 milliárd euróból 1,395 milliárdot még mindig nem szedtek be. A be nem szedett összeg nagysága azt mutatja, hogy az olasz hatóságok nem hoztak vagy vezettek be elégséges intézkedéseket a tartozást felhalmozó termelőktől járó összegek megfizetésének biztosítása érdekében.

Az, hogy Olaszország képtelen e lefölözések hatékony beszedését garantálni, veszélyezteti az európai szinten a tejtermékek piacának stabilizálása céljából vállalt erőfeszítéseket, és versenytorzuláshoz vezet az olyan más európai és olasz tejtermelők kárára, akik betartották a termelési kvótát, vagy megfizették az annak meghaladása esetén keletkező többlet után járó lefölözéseket. Másfelől ezt az összeget az olasz költségvetésbe kellene befizetni, hogy az olasz adófizetőket ne érje veszteség.

A hivatalos felszólítás 2013. június 20-i megküldését követően az indokolással ellátott vélemény kiadásával a kötelezettségszegési eljárás a második szakaszba lépett. Amennyiben Olaszország két hónapon belül nem ad kielégítő választ, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat, hogy az állapítsa meg az Olaszország általi kötelezettségszegést.

(További információk: R. Waite – Tel.: +32 229 61404 – Mobil: +32 498 96 1404)

 1. Távközlés: a Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT, hogy tisztességes és átlátható igazgatási díjakat számítson fel annak érdekében, hogy elhárítsa a kkv-k piacra lépése előtt álló akadályokat.

A mai napon a Bizottság hivatalosan felszólította Olaszországot, hogy teljesen ültesse át nemzeti jogába az engedélyezési irányelvet a távközlési szolgáltatókra alkalmazott igazgatási díjak tekintetében. Ez különösen az igazgatási díjak alkalmazásának azon kritériumait illeti, amelyek akadályozhatják a piacra lépést azáltal, hogy aránytalanul érintenek egyes kis hálózatüzemeltetőket. Ezenfelül az olasz szabályok nem ültetik át az átláthatóságra vonatkozó kötelezettséget, amelynek értelmében a kiszabott igazgatási díjakról és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium által viselt igazgatási költségekről éves áttekintést kellene közzétenni. A bizottsági felszólítás indokolással ellátott vélemény formáját ölti (a kötelezettségszegési eljárás második szakasza). Ha a Bizottság két hónapon belül nem kap kielégítő választ, keresetet indíthat Olaszországgal szemben az Európai Unió Bíróságán.

(További információk: R. Heath – Tel.: +32 229 61716 – Mobil: +32 460 75 0221)

 1. Vasúti közlekedés: a Bizottság felszólítja PORTUGÁLIÁT, hogy teljesen hajtsa végre a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló uniós jogszabályt

Az Európai Bizottság felszólította Portugáliát, hogy nemzeti szabályait – különösen a járművek engedélyezése tekintetében – hozza összhangba a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK irányelvvel. A jogszabály célja az európai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának megvalósításához szükséges feltételek megteremtése és a vasúti ágazat más közlekedési módokkal szembeni versenyképességének javítása. Ez lehetővé teszi a lakosság számára, hogy könnyen eljusson Európa bármely pontjára, és biztosítja az áruk biztonságosabb és környezetbarátabb közlekedési mód segítségével történő szállítását. A jogszabályt 2010. július 19-ig kellett volna átültetni. Amennyiben Portugália nem ad kielégítő választ, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet. A Bizottság 2013 novemberében kötelezettségszegési eljárást indított Portugáliával szemben e kérdéskörben, most pedig indokolással ellátott véleményt küld számára (ez az uniós kötelezettségszegési eljárások második szakasza). Portugáliának két hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy választ adjon a Bizottságnak.

(További információk: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Környezet: a Bizottság felszólítja ROMÁNIÁT, hogy hajtsa végre a csomagolási hulladékra és a hulladékká vált járművekre vonatkozó uniós szabályokat

Az Európai Bizottság sürgeti Romániát, hogy a tagállam közölje, miként ülteti át a két különböző hulladékgazdálkodási területre – a csomagolási hulladékra és a hulladékká vált járművekre – vonatkozó uniós szabályokat nemzeti jogába. A naprakésszé tett csomagolási irányelvet – amely kiterjeszti az eredeti irányelv hatókörét, pontosítva annak elhatárolását, hogy mi minősül csomagolásnak és mi nem, azzal a céllal, hogy csökkenjen a csomagolási hulladék mennyisége – 2013. szeptember 30-ig kellett volna átültetni a nemzeti jogba. Románia elmulasztotta a határidő betartását, ezért 2013. november 29-én felszólító levelet kapott. Románia januárban azt a választ adta, hogy folyamatban van egy kormányhatározat-tervezet kidolgozása, de mivel a Bizottságot nem értesítette ezekről az intézkedésekről, a Bizottság most indokolással ellátott véleményt ad ki. A második indokolással ellátott vélemény a hulladékká vált járművekre vonatkozó uniós szabványokat érintette, amelyeket 2013. augusztus 22-ig kellett nemzeti jogszabályba foglalni. Mivel a Bizottság nem kapott értesítést, szeptemberben hivatalos felszólítást küldött. Románia azt válaszolta, hogy dolgozik a megfelelő jogszabály elfogadásán, de mivel a Bizottsághoz nem érkezett értesítés, a Bizottság indokolással ellátott véleményt küld az országnak. Romániának két hónap áll rendelkezésére a válaszadáshoz, amelynek elmulasztása esetén a Bizottság keresetet indíthat ellene az Európai Unió Bíróságán.

(További információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Az áruk szabad mozgása: a Bizottság felszólítja ROMÁNIÁT, hogy számolja fel a földgázexport előtt álló akadályokat

Azzal, hogy arra kötelezi a romániai termelőket, hogy a hazai piacon való értékesítést részesítsék előnyben és azzal, hogy a gáztranzakciókat be kell nyújtani előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra, a Bizottság meglátása szerint a jelenlegi jogi keret indokolatlan akadályokat állít a romániai gázexport elé, ezért felszólítja Romániát, hogy számolja fel ezen akadályokat.

A Bizottság úgy véli, hogy azzal, hogy Románia akadályokat állított az áruk egységes piacon belüli szabad mozgása elé, nem teljesítette az Európai Unió működéséről szóló szerződés 35. és 36. cikke szerinti, valamint a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 40. cikkének c) pontjában foglalt kötelezettségeit.

A Bizottság Romániának szóló felszólítása indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Ha a Bizottság két hónapon belül nem kap kielégítő választ, keresetet indíthat Romániával szemben az Európai Unió Bíróságán.

(További információk: C. Corazza – Tel.: +32 229 51752 – Mobil: +32 498 99 2862)

 1. Állategészségügy: a Bizottság sürgeti SVÉDORSZÁGOT, hogy hagyjon fel a szarvasmarhákon végzett paratuberkulózis-vizsgálatokkal

Az Európai Bizottság a mai napon hivatalos felszólítást (indokolással ellátott vélemény) küldött Svédországnak, hogy hagyjon fel a kötelező karantén és a szarvasmarhákon végzett paratuberkulózis-vizsgálatok gyakorlatával. A 64/432/EGK irányelvben a szarvasmarhák kereskedelmével kapcsolatosan megállapított harmonizált állat-egészségügyi feltételek nem irányoznak elő patatuberkulózisra vonatkozó egészségügyi előírásokat. Ezenkívül ez az érkezés után kötelező vizsgálat visszatartja a svéd gazdákat attól, hogy másik uniós tagállamokból hozzanak be szarvasmarhákat, és a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatást fejt ki. Ezért nem indokolható az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (EUMSZ) a behozatali korlátozásokat és tilalmakat szabályozó 36. cikke alapján. A paratuberkulózis a szarvasmarhák és juhok vékonybelét támadó fertőző betegség. A tüntetek hosszú idő után jelentkeznek, ha egyáltalán észlelhetők. A paratuberkulózis tekintetében a kiegészítő uniós egészségügyi garanciák mellőzését a fertőzött állatok kimutatására szolgáló pontos diagnosztikai vizsgálatok hiánya indokolja. Ha Svédország e hivatalos felszólítástól számított két hónapon belül nem tájékoztatja a Bizottságot a vizsgálatok leállításáról, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

(További információk: F. Vincent – Tel.: +32 229 87166 – Mobil: +32 498 98 7166)

 1. Környezet: a Bizottság felszólítja az EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT, hogy intézkedjen a pembroke-i erőmű, a településiszennyvíz-kezelés és a fürdővizekre vonatkozó szabályok naprakésszé tétele tárgyában

A mai napon a Bizottság három, indokolással ellátott véleményt küldött az Egyesült Királyság számára környezetvédelmi ügyekben. Az első a pembroke-i erőművel foglalkozik, amely a legnagyobb gáztüzelésű erőmű Európában, ám az erőmű hűtőrendszere károsítja a környező ökológiai rendszert, amely az uniós jog által védett különleges tengeri természetmegőrzési terület. A környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv és az élőhelyvédelmi irányelv értelmében fejlesztési jóváhagyás kizárólag azt követően adható meg, hogy valamennyi potenciális környezeti hatást megvizsgálták. Úgy tűnik, a pembrokeshire-i erőmű esetében nem ez a helyzet, mivel a fejlesztési és építési jóváhagyást, valamint a vízkivételi engedélyt és a hűtőrendszer be- és kilépő vizét szállító szerkezetekhez szükséges kotrási munkálatok engedélyét a teljes körű környezeti vizsgálat elvégzése előtt megadták. Ennek eredményeként jelenleg súlyosan biocid meleg víz jut a milfordi kikötő védett vizeibe. Sok kisebb halat, azok ikráit, kisebb organizmusokat veszélyeztet a hűtőrendszer, amely a különleges természetmegőrzési terület egyik végétől a másikig nagy mennyiségű vizet áramoltat át az erőművön keresztül. A Bizottság levelében aggályait fejezi ki amiatt, vajon hogyan került sor a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló (IPPC) irányelv alkalmazására a végleges engedélyek kiadását illetően, és különösen a tekintetben, hogy ezt a hűtőrendszert elérhető legjobb technológiaként ismerték el e sérülékeny területen, és ennek eredményeként engedélyezték egy környezetminőségi szabvány megsértését.

A második levél a települési szennyvíz kezelésére vonatkozik. Az Egyesült Királyságból származó jelentések arra utalnak, hogy egyes agglomerációk még mindig megsértik az uniós szabványokat. A mai napon kiadott indokolással ellátott vélemény, amely a 2009 júniusában és 2013 júniusában küldött hivatalos felszólításokat követi, azzal foglalkozik, hogy rendkívüli mennyiségű szennyvizet bocsátanak ki a walesi Llanelliből és Gowertonból a Burry-öbölbe, és ez normál időjárási viszonyok között is előfordul (nem csak heves esők során). A levél kitér még arra is, hogy kilenc agglomerációban, köztük Gibraltáron nem valósul meg a szennyvíz másodlagos kezelése, valamint 24, sérülékeny területnek minősített agglomerációban nem történik meg a szennyvíz alaposabb kezelése. Az Egyesült Királyságnak két hónap áll rendelkezésre a válaszadáshoz.

A harmadik indokolással ellátott vélemény a fürdővizekkel kapcsolatos jogszabályokat érinti. A Bizottság számos módosítást kért a fürdővizekkel kapcsolatos uniós szabályok egyesült királyságbeli jogszabályokba történő átültetésével kapcsolatban, és noha ezek nagy részét már elvégezték, egyes – Gibraltár tekintetében beígért – fennmaradó módosításokkal kapcsolatban a Bizottság még tájékoztatásra vár. A Bizottság ezért indokolással ellátott véleményt juttatott el a tagállamnak. Az Egyesült Királyságnak két hónap áll rendelkezésre a válaszadáshoz.

(További információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Pénzügyi szolgáltatások: a Bizottság felszólítja az EGYESÜLT KIRÁLYSÁGOT az uniós szabályok alkalmazására

A mai napon az Európai Bizottság felszólította az Egyesült Királyságot, hogy teljes mértékben hajtsa végre a 2010/78/EU irányelvet, amely tizenegy pénzügyi szolgáltatási irányelvet módosít (a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és a 2009/65/EK irányelvet), annak érdekében, hogy az országban is érzékelni lehessen az európai bankfelügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az értékpapír-felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) és a biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásának következményeit. A 2010/78/EU irányelvet valamennyi uniós tagállamban 2011. december 31-ig kellett végrehajtani. Az Egyesült Királyság azonban az előírt rendelkezéseknek csak egy részét léptette életbe. A bizottsági felszólítás indokolással ellátott vélemény formáját ölti (a kötelezettségszegési eljárás második szakasza). Ha két hónapon belül nem érkezik értesítés a teljes végrehajtást szolgáló intézkedésekről, a Bizottság úgy dönthet, keresetet indít az Egyesült Királyság ellen az Európai Unió Bíróságán. További információk: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/infringements/index_en.htm

(További információk: C. Hughes – Tel.: +32 2 296 44 50 – Mobil: +32 498 964450)

 1. Hivatalos felszólítások

 1. A Bizottság sürgeti OLASZORSZÁGOT, hogy garantálja az emberi fogyasztásra szánt víz egészségességét és tisztaságát

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Olaszország ellen, mivel az ország nem biztosította, hogy az emberi fogyasztásra szánt víz megfeleljen az uniós szabványoknak. A víz arzén- és fluoridszennyezése régóta fennálló probléma Olaszországban, különösen Lazio tartományban.

Az ivóvízről szóló irányelv értelmében a tagállamoknak ellenőrizniük és vizsgálniuk kell az emberi fogyasztásra szánt víz minőségét 48 mikrobiológiai, vegyi és indikátor jellegű paraméter alkalmazásával. Magas arzén- vagy más szennyezőanyag-szint esetén a tagállamok korlátozott ideig eltérhetnek az irányelv által megállapított küszöbértékektől, feltéve, hogy az emberi egészség potenciális veszélyeztetettsége nem áll fenn, és feltéve, hogy az emberi fogyasztási szükségleteket más ésszerű módon nem tudnák kielégíteni.

(További információk: IP/14/816 – J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)


Side Bar