Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

OBAVIJEST

Bruxelles, 10. srpnja 2014.

Srpanjski paket glavnih odluka u okviru postupka zbog povrede prava

U svom mjesečnom paketu odluka u okviru postupka zbog povrede prava Europska komisija nastavlja s pravnim mjerama protiv država članica koje ne ispunjavaju svoje obveze na temelju prava EU-a. Tim su odlukama obuhvaćeni različiti sektori, a cilj im je osigurati pravilnu primjenu prava EU-a u korist građana i poduzeća.

Komisija je danas donijela 419 odluka, uključujući 63 obrazloženih mišljenja i 14 predmeta upućenih Sudu Europske unije. Slijedi sažetak glavnih odluka. Za više informacija o postupcima zbog povrede prava vidi MEMO/12/12.

 1. Glavni predmeti koji se odnose na države članice

 1. Jedinstveno europsko nebo: Komisija poziva osamnaest država članica da naprave odlučujući korak prema zajedničkom upravljanju zračnim prostorom

Komisija je danas od Austrije, Bugarske, Cipra, Češke, Grčke, Hrvatske, Irske, Italije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Španjolske i Ujedinjene Kraljevine, članica šest različitih funkcionalnih blokova zračnog prostora (FAB), službeno zatražila da poboljšaju svoje FAB-ove, tj. zajednički zračni prostor uređen prometnim pravcima, a ne državnim granicama. Funkcionalni blokovi zračnog prometa ključan su korak prema učinkovitijem, jeftinijem i ekološki prihvatljivijem zrakoplovnom sustavu u Europi.

Siim Kallas, potpredsjednik Komisije odgovoran za promet, izjavio je sljedeće: „Vrijeme je da u europskom zračnom prostoru konačno nadiđemo nacionalne granice. FAB-ovi su neophodna i vitalna sastavnica jedinstvenog europskog neba. Ti zajednički blokovi zračnog prostora trenutačno postoje samo na papiru: službeno su uspostavljeni, ali još nisu funkcionalni. Pozivam države članice da povećaju svoje ambicije i pokrenu provedbu jedinstvenog europskog neba.”

(Dodatne informacije: IP/14/818 – H. Kearns – telefon: +32 229 87638 – mobilni telefon: +32 498 98 7638)

 1. Predmeti upućeni Sudu

 1. Energetska učinkovitost zgrada: Komisija protiv AUSTRIJE i POLJSKE pokreće postupak pred Sudom i zahtijeva dnevne novčane kazne

Europska komisija odlučila je pred Sudom EU-a pokrenuti postupak protiv Austrije i Poljske zbog nepotpunog prenošenja Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada te je Sudu predložila izricanje dnevne novčane kazne u iznosu od 39 592,80 EUR za Austriju odnosno 96 720 EUR za Poljsku, a koje bi dotične države članice plaćale od dana izricanja sudske presude sve dok se Direktiva u potpunosti ne prenese. Predloženim iznosom novčane kazne uzima se u obzir trajanje i ozbiljnost povrede prava, a o konačnom iznosu dnevne novčane kazne odlučit će Sud. U skladu s tom Direktivom države članice obvezne su za sve zgrade utvrditi i primijeniti najmanje zahtjeve u pogledu energetske učinkovitosti, osigurati certificiranje energetske učinkovitosti zgrada te redovite inspekcije sustava grijanja i klimatizacije. Direktivom se uz to od država članica zahtijeva i da do 2021. osiguraju da sve nove zgrade budu tzv. zgrade približno nulte energije. Rok za prenošenje Direktive u nacionalno zakonodavstvo država članica istekao je 9. srpnja 2012.

(Dodatne informacije: IP/14/813 – S. Berger – telefon: +32 229 92792 – mobilni telefon: +32 460 792 792)

 1. Slobodno kretanje robe: Komisija protiv ČEŠKE pokreće postupak pred Sudom zbog propisa o označivanju (žigosanju) nakita

Europska komisija odlučila je pred Sudom Europske unije pokrenuti postupak protiv Češke zbog nacionalnih propisa o označivanju (žigosanju) nakita. Češki ured za analizu plemenitih kovina zahtijeva da određeni komadi nakita uvezeni iz drugih država članica EU-a budu označeni dodatnim nacionalnim žigom unatoč tomu što je dotični nakit propisno označen i stavljen na tržište EU-a. Komisija taj zahtjev smatra povredom pravila Ugovora EU-a o slobodnom kretanju robe unutar EU-a te je stoga u tom predmetu zatražila presudu Suda.

(Dodatne informacije: IP/14/785 – C. Corazza – telefon: +32 229 51752 – mobilni telefon: +32 498 99 2862)

 1. Duhanski proizvodi: Komisija protiv DANSKE pokreće postupak pred Sudom EU-a zbog neuvođenja zabrane prodaje svih vrsta snusa

Europska komisija danas je odlučila pred Sudom EU-a pokrenuti postupak protiv Danske zbog neuvođenja izmjena u nacionalno zakonodavstvo kojima bi se zabranile sve vrste snusa (duhana za oralnu upotrebu).

Budući da Danska nije u potpunosti zabranila prodaju svih vrsta snusa, Europska komisija od Danske je 25. listopada 2012. zatražila da poduzme mjere potrebne za usklađivanje s Direktivom 2001/37/EZ te da je u roku od dva mjeseca obavijesti o donesenim mjerama u nacionalnom zakonodavstvu (vidi Europska komisija – MEMO/12/794 - 24.10.2012.).

Danska Komisiju do sada nije obavijestila o takvim mjerama te i dalje krši pravo EU-a. Zato je Komisija taj predmet odlučila uputiti Sudu EU-a.

(Dodatne informacije: IP/14/812 – F. Vincent – telefon: +32 229 87166 – mobilni telefon: +32 498 98 7166)

 1. Javna nabava: Komisija protiv GRČKE pokreće postupak pred Sudom zbog neusklađenosti s propisima EU-a u građevinskom sektoru

Europska komisija danas je odlučila pred Sudom EU-a pokrenuti postupak protiv Grčke zbog neusklađenosti s propisima EU-a o javnoj nabavi u građevinskom sektoru.

Grčkim je zakonodavstvom za sva odobrena nacionalna građevinska poduzeća predviđen sustav obvezne registracije i podjele u razrede, pri čemu je za svaki razred točno utvrđen najmanji i najveći opseg proračuna. Kada je riječ o postupcima javne nabave, javni naručitelji smiju uzeti u obzir samo poduzeća registrirana u razredu koji odgovara opsegu proračuna predviđenom za planirani ugovor. Na taj se način grčkim zakonodavstvom uspostavlja sustav kojim se unaprijed utvrđuje koji gospodarski subjekti smiju sudjelovati u kojim natječajnim postupcima. Tim se sustavom obvezne registracije isključuju poduzeća koja imaju ekonomske, financijske, stručne i tehničke kapacitete za izvršenje danog ugovora u okviru natječaja samo zato što njihova financijska sposobnost ne odgovara određenom proračunskom razredu (obično ga premašuje) koji ima pravo na sudjelovanje u dotičnom postupku. Dakle, nacionalnim odredbama ograničavaju se tržišne mogućnosti poduzeća i ometa tržišno natjecanje gospodarskih subjekata. Komisija smatra da se tim restriktivnim pravnim režimom krši Direktiva 2004/18/EZ i temeljna načela jednakog postupanja i nediskriminacije na kojima se temelje propisi EU-a o javnoj nabavi.

(Dodatne informacije: IP/14/807 – C. Hughes – telefon: +32 229 64450 – mobilni telefon: +32 498 96 4450)

 1. Okoliš: Komisija protiv ŠPANJOLSKE pokreće postupak pred Sudom zbog kršenja propisa o odlagalištima otpada i brzim željezničkim vezama

Europska komisija pred Sudom pokreće postupak protiv Španjolske zbog dva (nepovezana) kršenja propisa o zaštiti okoliša. Prvi se odnosi na neodgovarajuće gospodarenje otpadom: unatoč ranijim upozorenjima Komisije, na brojnim se odlagalištima otpada u Španjolskoj i dalje krše propisi EU-a o odlagalištima otpada. Drugi se predmet odnosi na planiranu željezničku vezu između Seville i Almerije za koju nije provedena primjerena procjena utjecaja na okoliš. Kako bi Španjolsku potaknula na otklanjanje tih kršenja, Komisija protiv Španjolske pokreće postupak pred Sudom EU-a, na preporuku povjerenika za okoliš Janeza Potočnika.

(Dodatne informacije: IP/14/814 – J. Hennon – telefon: +32 229 53593 – mobilni telefon: +32 498 95 3593)

 1. Komisija protiv FINSKE pokreće postupak pred Sudom zbog nepostojanja tijela za rasnu jednakost pri zapošljavanju

Europska komisija odlučila je pred Sudom EU-a pokrenuti postupak protiv Finske jer njezino tijelo nadležno za jednakost ne može izvršavati potrebne zadaće povezane s rasnom jednakošću pri zapošljavanju.

U skladu s člankom 13. Direktive o rasnoj jednakosti (2000/43/EZ) države članice obvezne su uspostaviti nacionalno tijelo za jednakost i službeno mu dodijeliti posebne zadaće uključujući pružanje pomoći žrtvama, provedbu neovisnih istraživanja, objavljivanje neovisnih izvješća i davanje preporuka u području diskriminacije. Komisija strogo prati pravilnu provedbu Direktive u pogledu tijela za jednakost jer su ona čuvari jednakosti u praksi te stoga imaju ključnu ulogu u osiguravanju učinkovite provedbe i primjene Direktive o rasnoj jednakosti.

Unatoč opsežnoj raspravi s Finskom koja je uslijedila nakon pisma službene opomene i obrazloženog mišljenja, konkretan napredak nije ostvaren.

(Dodatne informacije: IP/14/811 – J. Salsby – telefon: +32 2 297 24 59)

 1. Oporezivanje: Komisija je protiv FRANCUSKE pokrenula postupak pred Sudom zbog donacija inozemnim subjektima koji djeluju u javnom interesu

Komisija je odlučila Sudu Europske unije uputiti predmet povezan s francuskim sustavom oporezivanja donacija koje se isplaćuju subjektima koji djeluju u javnom interesu i imaju sjedište u drugoj državi članici EU-a ili EGP-a.

Donacije i ostavštinu javnim tijelima ili subjektima koji djeluju u javnom interesu, posebno dobrotvornima, Francuska izuzima od registracijske pristojbe (porezno oslobođenje) ako ta tijela imaju sjedište u Francuskoj. Riječ je o javnim ustanovama ili ustanovama od javnog interesa koje svoja sredstva dodjeljuju isključivo za znanost, kulturu, umjetnost ili kulturnim društvima itd., a koje svoje djelatnosti obavljaju na francuskom državnom području.

(Dodatne informacije: IP/14/808 - E. Traynor – telefon: +32 229 21548 – mobilni telefon: +32 498 98 3871)

 1. Oporezivanje: Komisija protiv PORTUGALA pokreće postupak pred Sudom zbog propisa o trošarinama na cigarete

Europska komisija odlučila je pred Sudom pokrenuti postupak protiv Portugala jer nije izmijenio propise o trošarinama povezane sa stavljanjem cigareta na tržište. U Portugalu je utvrđivanje roka za prodaju cigareta povezano s poreznim biljegom na pakiranju. Izgled poreznih markica redovito se mijenja, a s novom se markicom često primjenjuje nova porezna stopa. Cigarete se ne smiju prodavati više od 3 mjeseca nakon kraja godine u kojoj su stavljene u promet.

U skladu s pravom EU-a (Direktiva 2008/118/EZ) trošarine na duhanske proizvode moraju se zaračunavati po stopi koja se primjenjuje na datum stavljanja u promet. Zakonodavstvo EU-a ne sadržava nijednu odredbu kojom se državama članicama dopušta dodavanje dodatnih pristojbi na porezne stope primjenjive na datum stavljanja u promet ili ograničavanje distribucije duhanskih proizvoda iz fiskalnih razloga.

(Dodatne informacije: IP/14/809 – E. Traynor – telefon: +32 229 21548 – mobilni telefon: +32 498 98 3871)

 1. Komisija protiv PORTUGALA pokreće postupak pred Sudom u vezi s pročišćavanjem otpadnih voda

Europska komisija protiv Portugala pokreće postupak pred Sudom jer nije osigurao propisno pročišćavanje otpadnih voda iz malih aglomeracija. Nedostatak primjerenih sustava za prikupljanje i pročišćavanje, koji su od 2005. obvezni u skladu s propisima EU-a o malim aglomeracijama, predstavlja rizik za ljudsko zdravlje, unutarnje vode i morski okoliš. Iako je Portugal ostvario dobar napredak od 2009. kada mu je Komisija u vezi s tim uputila „obrazloženo mišljenje”, Komisija je zbog postojećih znatnih nedostataka, na preporuku povjerenika za okoliš Janeza Potočnika, predmet uputila Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: IP/14/815 – J. Hennon – telefon: +32 229 53593 – mobilni telefon: +32 498 95 3593)

 1. Oporezivanje: Komisija protiv UJEDINJENE KRALJEVINE pokreće postupak pred Sudom zbog neusklađenosti s propisima EU-a o označenom gorivu

Europska komisija odlučila je protiv Ujedinjene Kraljevine pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije zbog nepravilne primjene propisa o fiskalnom označivanju goriva.

U skladu s propisima EU-a, gorivo na koje se primjenjuje snižena stopa poreza mora biti označeno bojom. Ribarska plovila primjerice ostvaruju pravo na gorivo na koje se primjenjuje snižena stopa poreza, ali privatna rekreacijska plovila moraju upotrebljavati gorivo koje podliježe standardnoj stopi.

U skladu s postojećim propisima Ujedinjene Kraljevine distributeri goriva nisu obvezni imati dva zasebna spremnika goriva kako bi razlikovali gorivo s nižom poreznom stopom od goriva na koje se primjenjuje standardna stopa. Vlasnici privatnih rekreacijskih brodova zbog toga često mogu kupiti samo označeno gorivo, u pravilu namijenjeno ribarskim plovilima, zbog čega ne plaćaju odgovarajući iznos poreza. Ne samo da to nije u skladu s propisima EU-a o trošarinama, već se time privatna plovila izlažu riziku visokih novčanih kazni ako ih pri plovidbi u vodama druge države članice zaustave lokalne vlasti.

(Dodatne informacije: IP/14/810 – E. Traynor – telefon: +32 229 21548 – mobilni telefon: +32 498 98 3871)

 1. Obrazložena mišljenja

 1. Prava pacijenata u području prekogranične zdravstvene zaštite: Komisija poziva 12 država članica da je obavijeste o potpunoj provedbi propisa o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

Europska komisija danas je od Austrije, Belgije, Bugarske, Njemačke, Estonije, Grčke, Finske, Francuske, Irske, Luksemburga, Poljske i Ujedinjene Kraljevine službeno zatražila da je obavijeste o potpunoj provedbi Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti (2011/24/EU). Tom se Direktivom pojašnjavaju prava pacijenata u pogledu odabira usluga zdravstvene zaštite u drugoj državi članici i traženja povrata tih troškova u domovini. U skladu s Direktivom zdravstveni sustavi i pružatelji usluga zdravstvene zaštite obvezni su pacijentima osigurati informacije koje su im potrebne za donošenje kvalitetne odluke o liječenju u drugoj državi članici. Direktivu su djelomično proveli Belgija, Bugarska, Njemačka, Estonija, Grčka, Francuska, Austrija, Poljska, Finska i Ujedinjena Kraljevina, ali čini se da određene odredbe Direktive i dalje nedostaju. To se odnosi primjerice na jasnu provedbu pravila utvrđenih u Direktivi u pogledu povrata troškova liječenja u inozemstvu ili na obvezu koju nacionalne kontaktne točke imaju u pogledu međusobne pomoći radi razumijevanja računa. Irska i Luksemburg nisu dostavili obavijest ni o kakvim mjerama provedbe Direktive.

Navedene države članice do danas nisu ili nisu u potpunosti tu Direktivu prenijele u nacionalno zakonodavstvo iako su to bile obvezne učiniti do 25. listopada 2013. Navedene države Komisiju moraju u roku od dva mjeseca obavijestiti o mjerama koje su poduzele radi provedbe Direktive 2011/24/EU. Ako to ne učine, Komisija bi protiv njih mogla pokrenuti postupak pred Sudom EU-a.

(Dodatne informacije: F. Vincent – telefon: +32 229 87166 – mobilni telefon +32 498 98 7166)

 1. Liječnički recepti: Komisija poziva četiri države članice da je obavijeste o prenošenju propisa o priznavanju recepata izdanih u drugoj državi članici

Europska komisija danas je od Belgije, Irske, Luksemburga i Portugala službeno zatražila da osiguraju potpunu provedbu Direktive o mjerama za pojednostavnjenje prekograničnog priznavanja liječničkih recepata (2012/52/EU). Cilj je Direktive ljekarnicima omogućiti lakše razumijevanje recepata izdanih u drugoj državi članici te izdavanje lijekova na temelju takvih recepata pacijentima koji se koriste svojim pravom na prekograničnu zdravstvenu zaštitu. U skladu s Direktivom države članice obvezne su osigurati da recepti koji će se upotrebljavati u inozemstvu sadržavaju određen broj elemenata koji su propisani u Prilogu toj Direktivi.

Prethodno navedene države članice do danas tu Direktivu nisu prenijele u nacionalno zakonodavstvo iako su to bile obvezne učiniti do 25. listopada 2013. Navedene države Komisiju moraju u roku od dva mjeseca obavijestiti o mjerama koje su poduzele radi provedbe Direktive 2012/52/EU. Ako to ne učine, Komisija bi protiv njih mogla pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.

(Dodatne informacije: F. Vincent – telefon: +32 229 87166 – mobilni telefon +32 498 98 7166)

 1. Komisija poziva BUGARSKU, GRČKU i SOVENIJU da osiguraju elektroničku razmjenu podataka u području ribarstva s drugim državama članicama

Komisija je Bugarskoj, Grčkoj i Sloveniji uputila službeni zahtjev da osiguraju potpunu usklađenost s Uredbom o kontroli ribarstva u EU-u, prije svega u pogledu obveza koje se odnose na osiguravanje izravne elektroničke razmjene bitnih informacija u području ribarstva s drugim državama članicama.

Države članice obvezne su uspostaviti potrebne sustave za elektroničku razmjenu podataka u području ribarstva. Nepostojanje takvog sustava moglo bi dovesti do nemogućnosti plovila iz drugih država članica da u tim trima državama ostvare svoje pravo ribolova te iskrcavanja ili prodaje ribe na njihovu državnom području. Isto tako, plovila koja plove pod zastavom Bugarske, Grčke ili Slovenije mogla bi naići na prepreke pri ribolovu izvan vlastitih voda te pri iskrcavanju ili prodaji ribe u drugim državama članicama EU-a.

Sustavom bi se trebala omogućiti razmjena informacija kao što su podaci iz sustava za praćenje plovila, podaci iz očevidnika o ribolovu, podaci o istovaru i druge deklaracije. Ti su zahtjevi od 1. siječnja 2010. obvezni za sve države članice. Potpuna i pravilna primjena propisa EU-a o ribarstvu Komisijin je prioritet, s ciljem osiguravanja održive ribolovne prakse.

Ako države članice u roku od dva mjeseca ne poduzmu zadovoljavajuće mjere, Komisija protiv dotičnih država članica može pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.

(Dodatne informacije: H. Banner – telefon: +32 229 52407 – mobilni telefon: +32 460 75 2407)

 1. Autorska prava: Komisija poziva FRANCUSKU, POLJSKU i RUMUNJSKU na primjenu propisa EU-a

Europska komisija danas je od Francuske, Poljske i Rumunjske zatražila potpunu provedbu Direktive 2011/77/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. o izmjeni Direktive 2006/116/EZ o trajanju zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava. Kada je riječ o izvođačima i zvučnim zapisima, Direktivom se trajanje zaštite produžuje s 50 na 70 godina te se uvode popratne mjere, primjerice klauzule „gubiš ako ne upotrebljavaš”, koje sada moraju biti uključene u ugovore između izvođača i izdavačkih kuća. Rok za prenošenje Direktive u nacionalno zakonodavstvo bio je 1. studenoga 2013. Međutim, Francuska, Poljska i Rumunjska Komisiju do sada nisu obavijestile o provedbenim mjerama. Komisija je svoj zahtjev uputila u obliku obrazloženog mišljenja, što je drugi stupanj postupka EU-a u slučaju povrede prava. Ako joj se u roku od dva mjeseca ne priopće mjere, Komisija može odlučiti da protiv Francuske, Poljske i Rumunjske pokrene postupak pred Sudom EU-a. Dodatne informacije o trajanju zaštite.

(Dodatne informacije: C. Hughes – telefon: +32 2 296 44 50 – mobilni telefon: +32 498 964450)

 1. Cestovni prijevoz: Komisija poziva IRSKU, PORTUGAL, SLOVENIJU i UJEDINJENU KRALJEVINU na provedbu propisa EU-a o naplati cestarina za teretna vozila

Europska komisija zatražila je od Irske, Portugala, Slovenije i Ujedinjene Kraljevine da donesu potrebne mjere za pravilnu primjenu tzv. Direktive o eurovinjeti (Direktiva (EU) br. 2011/76). Tom se Direktivom proširuje područje primjene europske direktive o naplati cestarine između cesta koje su dio mreže TEN-T i svih autocesta diljem Europe. Direktivom se državama članicama omogućuje da teškim teretnim vozilima osim troškova infrastrukture (izgradnja, održavanje i funkcioniranje cestovne infrastrukture) naplate i „vanjske troškove”, primjerice one povezane s onečišćenjem i bukom. Nedosljedna provedba diljem EU-a mogla bi dovesti do pravne nesigurnosti za prijevoznike. Ti su propisi trebali biti doneseni do 13. listopada 2013. Ako Irska, Portugal, Slovenija i Ujedinjena Kraljevina ne provedu zadovoljavajuće mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu EU-a. Komisija je u studenome 2013. u tom predmetu pokrenula postupke zbog povrede prava protiv Irske, Portugala, Slovenije i Ujedinjene Kraljevine, a sada šalje obrazloženo mišljenje (drugi stupanj postupka EU-a u slučaju povrede prava). Irska, Portugal, Slovenija i Ujedinjena Kraljevina Komisiji se moraju očitovati u roku od dva mjeseca.

(Dodatne informacije: H. Kearns – telefon: +32 229 87638 – mobilni telefon: +32 498 98 7638)

 • Okoliš: Komisija poziva BUGARSKU i LATVIJU na donošenje mjera za sprječavanje onečišćenja zraka

Europska komisija poziva Bugarsku i Latviju da poboljšaju zaštitu građana od onečišćenja česticama prašine (PM10). Te sitne čestice mogu uzrokovati astmu, kardiovaskularne probleme, rak pluća i preranu smrt. Čestice nastaju zbog emisija u industriji, prometu i grijanja kućanstava. U skladu s propisima EU-a države članice moraju ograničiti izloženost građana tim česticama. Građani svih šest područja i aglomeracija u Bugarskoj (aglomeracije Sofija, Plovdiv i Varna te sjever, jugozapad i jugoistok) izloženi su prekomjernim razinama čestica PM10 barem od 2007. U Latviji zabrinjava jedno područje (Riga), u kojem se prekomjerne razine bilježe od 2007. Komisija smatra da obje države članice nisu poduzele potrebne mjere za zaštitu zdravlja građana, a koje su bile obvezne provoditi od 2007., te ih poziva na ambiciozno, hitro i učinkovito djelovanje radi što bržeg usklađivanja s propisima. Današnja mjera, obrazloženo mišljenje, slijedi nakon dodatnih pisama službene opomene koja su u siječnju 2013. upućena i Bugarskoj i Latviji (vidi IP/13/47). Ako Bugarska i Latvija ne poduzmu potrebne mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: J. Hennon – telefon: +32 229 53593 – mobilni telefon: +32 498 95 3593)

 1. Komisija poziva ŠPANJOLSKU i SLOVENIJU na provedbu propisa o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima

Europska komisija zabrinuta je što Španjolska i Slovenija nisu poduzele dostatne mjere za provedbu Direktive 2010/64/EU o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima. Komisija se u svibnju ove godine obratila objema državama kako bi provjerila napredak u izradi tekstova. Rok za provedbu te Direktive istekao je 27. listopada 2013.

Iako postupak donošenja napreduje, nacrt zakonodavnog akta o pravu na prevođenje u objema je državama i dalje predmet rasprave.

(Dodatne informacije: J. Salsby – telefon: +32 2 297 24 59)

 1. Komisija poziva ITALIJU i ŠPANJOLSKU na donošenje valjanih planova za upravljanje ribolovom u Sredozemnome moru

Komisija je Italiji i Španjolskoj uputila službeni zahtjev za osiguranje usklađenosti s propisima EU-a o ribolovu u Sredozemnome moru. U skladu s „Uredbom o Sredozemlju” države članice obvezne su donijeti nacionalne planove za upravljanje ribolovom koji se u njihovim teritorijalnim vodama obavlja povlačnim mrežama, potegačama otvorenog mora, obalnim mrežama potegačama, okružujućim mrežama i dredžama.

Ti su planovi upravljanja trebali biti doneseni do 31. prosinca 2007. Suprotno zahtjevima Uredbe, Italija i Španjolska još nisu donijele valjane planove za upravljanje ribolovom koji se obavlja dredžama. Zahtijevani nacionalni planovi veoma su važno sredstvo za osiguranje održivog iskorištavanja ribljih resursa u Sredozemlju, gdje se obično ne primjenjuje upravljanje ribolovom na temelju kvota.

Ako države članice u roku od dva mjeseca ne poduzmu zadovoljavajuće mjere, Komisija protiv Italije i Španjolske može pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.

(Dodatne informacije: H. Banner – telefon: +32 229 52407 – mobilni telefon: +32 460 75 2407)

 1. Prava putnika u autobusnom prijevozu: Komisija poziva ITALIJU i POLJSKU na provedbu propisa

Europska komisija zatražila je od Italije i Poljske da poduzmu potrebne mjere radi pravilne primjene propisa o pravima putnika u autobusnom prijevozu (Uredba (EU) br. 181/2011). Nacionalna tijela obiju država, nadležna za nadzor nad učinkovitom primjenom propisa, te zadaće trenutačno ne mogu izvršavati. Države članice nisu uspostavile sustav kažnjavanja kojim bi se osiguralo da se Uredba u potpunosti poštuje. Osim toga, nisu dostavile popis autobusnih kolodvora na kojima putnici s invaliditetom i putnici smanjene pokretljivosti mogu primiti primjerenu pomoć. Uredbom su utvrđena prava putnika u autobusnom prijevozu u EU-u koja su postala primjenjiva 1. ožujka 2013. Države članice imale su zakonsku obvezu da ispune prethodno navedene zadaće. Zahtjevi su bili upućeni u obliku „obrazloženog mišljenja” u okviru postupaka zbog povrede prava EU-a. Italija i Poljska imaju na raspolaganju dva mjeseca da Komisiju obavijeste o poduzetim mjerama za ispravnu provedbu Uredbe, u protivnome Komisija može protiv Italije i Poljske pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.

(Dodatne informacije: H. Kearns – telefon: +32 229 87638 – mobilni telefon: +32 498 98 7638)

 1. Željeznički promet: Komisija poziva LUKSEMBURG i LITVU da u potpunosti prenesu zakonodavstvo EU-a o sigurnosti u željezničkom prometu

Europska komisija pozvala je Litvu i Luksemburg da sve nacionalne propise usklade s Direktivom 2004/49/EZ te tako osiguraju dosljedno visoku razinu sigurnosti u svim željezničkim mrežama u EU-u. U Litvi i Luksemburgu to se posebno odnosi na neovisnost istražnog tijela. Uz to, u Luksemburgu se to odnosi na sustave upravljanja sigurnošću, valjanost potvrda o sigurnosti, neovisnost, zadaće i donošenje odluka tijela nadležnog za sigurnost. Zakonodavstvom EU-a nastoji se razviti zajednički pristup sigurnosti željeznica, posebno utvrđivanjem sigurnosnih zahtjeva željezničkog sustava, uključujući sigurno upravljanje infrastrukturom i prometnim operacijama, uloge i odgovornosti željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture i njihovo međudjelovanje, zajednički pravni okvir u području sigurnosti, reguliranje i nadzor sigurnosti i upravljanje njome te neovisno istraživanje nesreća. Ti su propisi trebali biti na snazi od 30. travnja 2006. Ako Litva i Luksemburg ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije. Komisija je u rujnu 2013. u tom predmetu protiv Litve i Luksemburga pokrenula postupak zbog povrede prava, a sada upućuje obrazloženo mišljenje (drugi stupanj u postupku zbog povrede prava EU-a). Obje države za odgovor imaju dva mjeseca.

(Dodatne informacije: H. Kearns – telefon: +32 229 87638 – mobilni telefon: +32 498 98 7638)

 1. Slobodno kretanje: Komisija poziva AUSTRIJU na poštovanje propisa EU-a koji se odnose na škole skijanja

Europska komisija danas je pozvala Austriju da poštuje propise EU-a o slobodnom kretanju radnika, slobodi poslovnog nastana i slobodi pružanja usluga iz članaka 45., 49. i 56. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Škole skijanja u austrijskoj saveznoj zemlji Tirol, suprotno propisima EU-a, imaju zakonsko pravo učiteljima skijanja iz drugih država članica zabraniti da podučavaju učenike iz Tirola ili one koji su već u Tirolu. Dopušteno im je podučavati isključivo učenike koji dolaze iz drugih država članica. U Štajerskoj su učitelji u skladu s regionalnim propisima o školama skijanja obvezni imati sveobuhvatne kvalifikacije u području alpskog skijanja te se nositeljima pojedinačnih dozvola kao što su „učitelji skijanja telemark”, „učitelji skijanja za osobe s posebnim potrebama” ili „učitelji nordijskog skijanja” iz drugih država članica EU-a ne omogućuje zasebno priznavanje njihovih kvalifikacija, a time ni djelomičan pristup struci u toj saveznoj zemlji. Time se krši zakonodavstvo EU-a i sudska praksa Suda Europske unije. Budući da u dotičnim saveznim zemljama Austrija ta ograničenja još nije stavila izvan snage, Komisija obrazloženim mišljenjem poziva Austriju da poduzme potrebne mjere kako bi se osigurala potpuna usklađenost s propisima EU-a. Ako u roku od dva mjeseca austrijske vlasti ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije. Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(Dodatne informacije: C. Hughes – telefon: +32 2 296 44 50 – mobilni telefon: +32 498 964450)

 1. Javna nabava: Komisija od AUSTRIJE traži primjenu propisa EU-a

Europska komisija danas je pozvala Austriju da poštuje propise EU-a o javnoj nabavi pri tiskanju određenih službenih dokumenata. Komisija je Austriju pozvala i da prema potrebi izmijeni svoje pravne odredbe prema kojima su savezne vlasti obvezne sigurno tiskanje određenih dokumenata izravno dodijeliti austrijskoj državnoj tiskari. Od 2000. austrijska javna tijela tiskanje nekih službenih dokumenata, uključujući putovnice i vozačke dozvole, naručuju neposredno od privatnog poduzetnika Österreichische Staatsdruckerei. Oni te usluge nisu otvorili tržišnom natjecanju na razini cijele Europe putem postupka javne nabave. Austrija nije dostatno obrazložila zašto tiskanje tih dokumenata ne bi trebalo biti u skladu s propisima o tržišnom natjecanju na razini cijele Europe, tj. natjecanju kojim se želi osigurati da se austrijskim državljanima usluge pružaju na temelju najbolje ponude. Europska komisija stoga smatra da Austrija nije ispunila svoje obveze u skladu s europskim propisima o javnoj nabavi, prije svega s Direktivom 2004/18/EZ. Komisija je zahtjev poslala u obliku obrazloženog mišljenja, drugog stupnja postupka zbog povrede prava. Ako Austrija u roku od dva mjeseca ne dostavi obavijest o poduzetim mjerama, Komisija protiv Austrije može pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije. Dodatne informacije o javnoj nabavi.

(Dodatne informacije: C. Hughes – telefon: +32 2 296 44 50 – mobilni telefon: +32 498 964450)

 1. Komisija poziva BELGIJU na veću transparentnost pri financiranju željezničkog prijevoza

Europska komisija od Belgije je službeno zatražila potpunu transparentnost pri uporabi javnih sredstava za usluge željezničkog prijevoza, u skladu sa zahtjevima Direktive 2012/34/EU. Pregledno računovodstvo jedini je način kojim se može utvrditi kako se javna sredstva troše te uporabljuju li se za druge svrhe osim predviđenih. Zbog sadašnjeg manjka transparentnosti ne može se isključiti da se javna sredstva koja se na temelju obveze javne usluge dodjeljuju uslugama putničkog prijevoza, ne uporabljuju za unakrsno financiranje drugih usluga prijevoza. To je protivno postojećim propisima EU-a kojima se želi uspostaviti učinkovito, nenarušeno i konkurentno unutarnje tržište EU-a za željezničke usluge s ravnopravnim uvjetima za sve pružatelje usluga prijevoza. Ako u roku od dva mjeseca Belgija ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija može protiv nje pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.

(Dodatne informacije: H. Kearns – telefon: +32 229 87638 – mobilni telefon: +32 498 98 7638)

 1. Jačanje prava potrošača: Komisija poziva BUGARSKU na provedbu nove Direktive EU-a

Europska komisija zabrinuta je što Bugarska još nije prenijela Direktivu o pravima potrošača (MEMO/13/1144) u nacionalno zakonodavstvo. Rok za prenošenje Direktive istekao je 13. prosinca 2013., dok su se nacionalni propisi trebali početi primjenjivati od 13. lipnja 2014. Direktiva o pravima potrošača sadržava skup ključnih prava kojima je povećana zaštita potrošača diljem EU-a. Ta prava obuhvaćaju veću transparentnost cijena, zabranu naplaćivanja dodatnih naknada za uporabu kreditnih kartica i dežurnih telefonskih linija te zabranu unaprijed označenih polja na internetu (primjerice, pri kupnji avionskih karata), kao i produženje razdoblja (sa 7 na 14 dana) tijekom kojega potrošač može otkazati narudžbu (vidi informativni članak). Međutim, ta će prava potrošačima biti beznačajna ako ih države članice ne prenesu u nacionalno zakonodavstvo i ne počnu provoditi. To je osobito važno u državama koje, sudeći po posljednjem Pregledu potrošačkih tržišta, bilježe nisku svijest o pravima potrošača. Bugarska je jedna od tih država članica EU-a i Komisija zato trenutačno provodi kampanju o pravima potrošača kako bi povećala svijest potrošača o njihovim pravima (MEMO/14/191).

(Dodatne informacije: J. Salsby – telefon: +32 2 297 24 59)

 1. Oporezivanje: Komisija poziva CIPAR da prilagodi porezne propise tako da se njima uzme u obzir pristupanje Hrvatske EU-u

Komisija je službeno pozvala Cipar da prilagodi određene porezne propise EU-a kako bi se njima uzelo u obzir pristupanje Hrvatske EU-u. Direktivom 2013/13/EU prilagođavaju se pojedine direktive u području oporezivanja kako bi se u njima uzelo u obzir pristupanje Hrvatske. Izmijenjene su Direktiva o matičnim društvima i društvima kćerima, Direktiva o spajanjima te Direktiva o kamatama i autorskim naknadama, a cilj svake jest sprečavanje dvostrukog oporezivanja unutar jedinstvenog tržišta. Države članice trebale su provesti te promjene do ulaska Hrvatske u EU, odnosno do 1. srpnja 2013. Međutim Cipar Komisiju nije obavijestio o poduzetim mjerama. Komisija je zahtjev poslala u obliku obrazloženog mišljenja. Ako u roku od dva mjeseca ne primi zadovoljavajući odgovor, Komisija protiv Cipra može pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije. (Ref.: 2013/0346)

(Dodatne informacije: E. Traynor – telefon: +32 229 21548 – mobilni telefon: +32 498 98 3871)

 1. Okoliš: Komisija poziva NJEMAČKU da poduzme odlučnije mjere protiv onečišćenja vode nitratima

Europska komisija poziva Njemačku da poduzme jače mjere u borbi protiv onečišćenja vode nitratima. Prema najnovijim podacima koje je Njemačka dostavila u 2012., problem onečišćenja nitratom pogoršao se u podzemnim i površinskim vodama, uključujući eutrofikaciju obalnih i morskih voda, posebno u Baltičkome moru. Unatoč pogoršanju, Njemačka nije poduzela dostatne dodatne mjere kako bi se smanjilo i spriječilo onečišćenje nitratima kako se zahtijeva na temelju prava EU-a. Nitrati su neophodni za rast biljaka i veoma se često upotrebljavaju kao gnojiva, međutim prekomjerne razine nitrata mogu nanijeti štetu slatkim vodama i morskom okolišu pospješivanjem rasta algi što dovodi do gušenja drugih organizama (postupak poznat pod nazivom eutrofikacija). Pročišćavanje viška nitrata iz vode za piće skup je postupak. Na preporuku povjerenika za okoliš Janeza Potočnika, Komisija upućuje obrazloženo mišljenje kojim Njemačku poziva da u tom području osigura usklađenost sa zakonodavstvom EU-a. Ako Njemačka u roku od dva mjeseca ne dostavi obavijest o poduzetim mjerama, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: J. Hennon – telefon: +32 229 53593 – mobilni telefon: +32 498 95 3593)

 1. Komisija poziva ŠPANJOLSKU da okonča nejednako postupanje prema pružateljima usluga školskog prijevoza u autonomnoj zajednici Castilla y León

Europska komisija Španjolsku je službeno pozvala da izmijeni propise autonomne zajednice Castilla y León o pružanju usluga školskog autobusnog prijevoza. U skladu s postojećim zakonodavstvom subjekti koji već pružaju usluge javnog autobusnog prijevoza imaju povlašteni tretman u javnim natječajima koji se organiziraju radi pružanja usluge školskog prijevoza. Tom se pogodnošću očito krše načela nediskriminacije i jednakog postupanja prema svim ponuđačima koji sudjeluju u javnim natječajima te je ona u suprotnosti s Direktivom 2004/18/EZ o javnoj nabavi i Uredbom (EZ) br. 1370/07 o obvezama obavljanja javnih usluga u kopnenom prijevozu. Kriteriji za dodjelu ugovora jesu sljedeći: uzima se ili ekonomski najpovoljnija ponuda ili najniža cijena, neovisno o drugim tekućim ugovorima o uslugama prijevoza. Ako Španjolska u roku od dva mjeseca ne izmijeni propise, Komisija protiv nje može pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.

(Dodatne informacije: H. Kearns – telefon: +32 229 87638 – mobilni telefon: +32 498 98 7638)

 1. Okoliš: Komisija poziva FINSKU da uvede propise o ograničavanju opasnih tvari i o ambalažnom otpadu te da izmijeni propise o vodi za kupanje

Europska komisija upućuje Finskoj tri obrazložena mišljenja u vezi s propisima o zaštiti okoliša. U prvom poziva Finsku da joj dostavi iscrpnije informacije o tome kako se propisi EU-a o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Direktiva o ograničavanju uporabe opasnih tvari) prenose u njezino nacionalno zakonodavstvo. Nakon što je Finska propustila prvotni rok od 2. siječnja 2013., Komisija je 21. ožujka 2013. uputila pisma službene opomene. Budući da nepravilnosti još nisu uklonjene, Komisija šalje obrazloženo mišljenje. Drugo obrazloženo mišljenje odnosi se na ambalažni otpad: države članice bile su dužne do 13. rujna 2013. Komisiju obavijestiti o mjerama provedbe revidirane Direktive o ambalaži u nacionalnim zakonodavstvima. Revizijom se proširuje područje primjene izvorne direktive te se u cilju smanjenja ambalažnog otpada u EU-u jasno definira što se smatra otpadom, a što ne. Treće obrazloženo mišljenje odnosi se na vodu za kupanje. U finskom zakonodavstvu plaže su prvenstveno definirane na temelju dnevnog broja kupača na određenoj lokaciji, a ne uzimaju se u obzir ostali kriteriji koji se zahtijevaju na temelju propisa EU-a, primjerice dostupna infrastruktura. Na temelju propisa EU-a broj kupača jedan je kriterij, međutim on se mora upotpuniti drugima uključujući, primjerice, dostupnu infrastrukturu. Komisija smatra da finsko zakonodavstvo nije u skladu s područjem primjene predmetnih propisa EU-a, a rizik je taj da se građanima uskrati primjerena razina zaštite. Komisija stoga od Finske zahtijeva da svoje zakonodavstvo koje se odnosi na kupališta uskladi s europskim standardima. Ako u roku od dva mjeseca Finska ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije. Mogu se nametnuti novčane kazne u vezi s Direktivom o ograničavanju uporabe opasnih tvari.

(Dodatne informacije: J. Hennon – telefon: +32 229 53593 – mobilni telefon: +32 498 95 3593)

 1. Oporezivanje: PDV na sportske događaje u FRANCUSKOJ

Komisija poziva Francusku da na ulaznice za utakmice i ostale sportske događaje koji ne podliježu porezu na priredbe počne primjenjivati PDV.

Naime, u skladu s Direktivom o PDV-u ulaznice za sportske događaje obično podliježu PDV-u. Međutim ulaznice za sportske događaje Francuska u potpunosti izuzima od PDV-a.

Iako se Direktivom o PDV-u taj porez nastoji uskladiti u cilju dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, njome je državama članicama dopušteno da iznimno i za prijelazno razdoblje zadrže određena izuzeća koja su se primjenjivala 1. siječnja 1978., u skladu s uvjetima valjanima na taj datum. To se odnosi na izuzeće od PDV-a koji je Francuska primjenjivala na sportske događaje dok su oni bili podložni porezu na priredbe. Francuska je u međuvremenu općinama dala mogućnost da sportske događaje koji se odvijaju na francuskom državnom području oslobode poreza za priredbe, što su neke i učinile. Komisija smatra da u tom slučaju izuzeće od PDV-a više nije primjereno.

Zahtjev je upućen u obliku obrazloženog mišljenja. Ako u roku od dva mjeseca ne primi zadovoljavajući odgovor, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije. (Ref.: 2012/4194)

(Dodatne informacije: E. Traynor – telefon: +32 229 21548 – mobilni telefon: +32 498 98 3871)

 1. Usluge: Komisija poziva MAĐARSKU da poštuje propise EU-a u pogledu mobilnih plaćanja

Europska komisija danas je Mađarsku pozvala da poštuje propise EU-a o slobodi poslovnog nastana i pružanja usluga (članci 49. i 56. UFEU-a te članci 15. i 16. Direktive 2006/123/EZ) u području mobilnih plaćanja. Na temelju zakona o nacionalnom režimu mobilnih plaćanja iz 2011., državno poduzeće za mobilna plaćanja dobilo je isključivo pravo na upravljanje nacionalnim sustavom mobilnih plaćanja, platformom kojom će se pružatelji usluga morati služiti pri pružanju posredničkih usluga mobilnog plaćanja za neke javne usluge (primjerice na javnim parkiralištima). Novim isključivim pravom nepotrebno se i u velikoj mjeri ograničava pristup tržištu koje je prethodno bilo potpuno otvoreno za tržišno natjecanje te se na taj način, bez opravdanog razloga, nanosi šteta postojećim ulagačima, a nove se ulagače odvraća. Komisija Mađarskoj upućuje obrazloženo mišljenje, što je drugi stupanj postupka zbog povrede prava. Ako se u roku od dva mjeseca mađarske vlasti ne odazovu i ne poduzmu odgovarajuće mjere u cilju potpunog usklađivanja s propisima EU-a, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: C. Hughes – telefon: +32 2 296 44 50 – mobilni telefon: +32 498 964450)

 1. Socijalna sigurnost: Komisija traži da IRSKA počne s isplatom doplatka osobama koje obavljaju njegu (doplatak za njegovatelja) i osigurane su u Irskoj, čak i ako borave u drugoj državi članici

Europska komisija pozvala je Irsku da osigura da osobe koje ispunjuju uvjete za doplatak za njegovatelja u skladu s irskim zakonom o socijalnoj skrbi taj doplatak mogu primiti čak i ako im je boravište u drugoj državi članici.

Doplatak za njegovatelja isplaćuje se osobama s niskim prihodima koje se brinu o osobi kojoj je potrebna pomoć zbog dobi, invalidnosti ili bolesti (uključujući psihičku bolest). Jedan od zahtjeva za ostvarivanje prava jest da primatelj ima boravište u Irskoj. Uskraćivanjem tog doplatka osobama koje žive u drugoj državi članici, ali koje u Irskoj plaćaju doprinose za socijalno osiguranje, Irska krši propise EU-a o koordinaciji sustavâ socijalne sigurnosti.

Zahtjev je poslan u obliku ƒobrazloženog mišljenja u okviru postupaka zbog povrede prava EU-a. Irska ima na raspolaganju dva mjeseca da Komisiju obavijesti o poduzetim mjerama provedbe propisa EU-a. U protivnom Komisija protiv Irske može pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.

(Dodatne informacije: J. Todd – telefon: +32 229 94107 – mobilni telefon: +32 498 99 4107)

 1. Kvote za mlijeko: Komisija poziva ITALIJU da od talijanskih proizvođača mlijeka naplati dospjele pristojbe

Komisija je prešla u novu fazu sudskog postupka pokrenutog protiv Italije u vezi s neučinkovitom naplatom dospjelih pristojbi od proizvođača mlijeka koji su prekoračili svoje proizvodne kvote tijekom godina potraživanja od 1995. do 2009. (vidi IP/13/577).

Od cjelokupnog iznosa u visini od 2,265 milijardi EUR, još nije naplaćeno 1,395 milijardi EUR. Visina nenaplaćenog iznosa svjedoči o tome da talijanska nadležna tijela nisu poduzela ili provela dostatne mjere kako bi osigurala naplatu iznosa koje proizvođači duguju.

Nemogućnost Italije da osigura učinkovitu naplatu tih pristojbi ugrožava napore koji su na europskoj razini poduzeti u cilju stabilizacije tržišta mliječnih proizvoda i uzrokuje narušavanje tržišnog natjecanja u odnosu na ostale europske i talijanske proizvođače koji su poštovali proizvodne kvote ili su namirili pristojbe na viškove u slučaju prekoračenja kvote. Osim toga, taj bi se iznos trebao uplatiti u proračun Italije kako talijanski porezni obveznici ne bi bili u gubitku.

Nakon što je 20. lipnja 2013. upućena službena opomena, u drugoj fazi postupka povrede prava izdaje se obrazloženo mišljenje. Ako Italija u roku od dva mjeseca ne predloži zadovoljavajuće mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije kako bi se utvrdilo je li Italija ispunila svoje obveze.

(Dodatne informacije: R. Waite – telefon: +32 229 61404 – mobilni telefon: +32 498 96 1404)

 1. Telekomunikacije: Komisija poziva ITALIJU da uvede pravedne i transparente administrativne naknade kako bi se uklonile prepreke za ulazak malih i srednjih poduzeća na tržište

Komisija je danas službeno pozvala Italiju da u nacionalno zakonodavstvo u potpunosti prenese Direktivu o ovlaštenju u pogledu administrativnih naknada za telekomunikacijske operatore. To se posebno odnosi na kriterije za primjenu administrativnih naknada koje mogu stvoriti prepreke za ulazak na tržište budući da nerazmjerno utječu na male mrežne operatore. Uz to, talijanskim propisima ne nalaže se obveza transparentnosti objavljivanjem godišnjeg pregleda naplaćenih administrativnih naknada te upravnih troškova koje snosi Ministarstvo gospodarskog razvoja. Komisija je zahtjev poslala u obliku obrazloženog mišljenja, drugog stupnja postupka zbog povrede prava. Ako Italija u roku od dva mjeseca ne poduzme odgovarajuće mjere, Komisija protiv nje može pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.

(Dodatne informacije: R. Heath – telefon: +32 229 61716 – mobilni telefon: +32 460 75 0221)

 1. Željeznički prijevoz: Komisija poziva PORTUGAL na potpunu provedbu zakonodavstva EU-a u području interoperabilnosti željeznica

Europska komisija pozvala je Portugal da svoje nacionalne propise uskladi s Direktivom 2008/57/EZ o interoperabilnosti željeznica, posebno u pogledu dozvola za vozila. Zakonodavstvom se žele uspostaviti uvjeti za uspostavu interoperabilnosti unutar sustava europskog željezničkog prometa te željezničkom sektoru omogućiti veću učinkovitost u tržišnom natjecanju s drugim načinima prijevoza. Tako će se građanima omogućiti da lako putuju Europom te da se roba prevozi na sigurniji i ekološki prihvatljiv način. To je zakonodavstvo trebalo stupiti na snagu 19. srpnja 2010. Ako Portugal ne poduzme primjerene mjere, Komisija predmet može uputiti Sudu Europske unije. Komisija je protiv Portugala u studenome 2013. u tom predmetu pokrenula postupak zbog povrede prava, a sada upućuje obrazloženo mišljenje (drugi stuoanj postupka zbog povrede prava EU-a). Portugal mora Komisiji odgovoriti u roku od dva mjeseca.

(Dodatne informacije: H. Kearns – telefon: +32 229 87638 – mobilni telefon: +32 498 98 7638)

 1. Okoliš: Komisija poziva RUMUNJSKU da provede propise EU-a o ambalažnom otpadu i vozilima za otpad

Europska komisija poziva Rumunjsku da za područja ambalažni otpad i vozila za otpad dostavi iscrpne informacije o provedbi zakonodavstva EU-a u nacionalnom zakonodavstvu. Ažuriranom Direktivom o ambalaži proširuje se područje primjene izvorne direktive te se u cilju smanjenja ambalažnog otpada u EU-u jasno definira što se smatra otpadom, a što ne. Morala je biti prenesena u nacionalno zakonodavstvo do 30. rujna 2013. Rumunjska je propustila rok te joj je 29. studenoga 2013. upućeno pismo službene opomene. Rumunjska je u siječnju odgovorila da je nacrt vladine odluke u izradi, ali budući da o tim mjerama Komisija nije obaviještena, upućuje se obrazloženo mišljenje. Drugo obrazloženo mišljenje odnosi se na izmjenu standarda EU-a za vozila za otpad koja je trebala biti prenesena u nacionalno zakonodavstvo do 22. kolovoza 2013. Budući da nije zaprimljena obavijest, Komisija je u rujnu poslala pismo službene opomene. Rumunjska je odgovorila da priprema izmjene odgovarajućeg zakonodavstva, ali budući da nije zaprimljena obavijest, Komisija upućuje obrazloženo mišljenje. Rumunjska mora odgovoriti u roku od dva mjeseca, u protivnome Komisija može protiv nje pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.

(Dodatne informacije: J. Hennon – telefon: +32 229 53593 – mobilni telefon: +32 498 95 3593)

 1. Slobodno kretanje robe: Komisija poziva RUMUNJSKU da ukloni prepreke za izvoz prirodnog plina

Komisija smatra da se trenutačnim pravnim okvirom u Rumunjskoj stvaraju neopravdane prepreke za izvoz plina jer se njime rumunjske proizvođače obvezuje da daju prednost prodaji na domaćem tržištu te se zahtijeva da se plinske transakcije prethodno provjere i odobre. Komisija je Rumunjsku stoga pozvala ukloni spomenute prepreke.

Komisija smatra da stvaranjem prepreka slobodnom kretanju robe unutar jedinstvenog tržišta Rumunjska nije ispunila svoje obveze iz članaka 35. i 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i iz članka 40. točke (c) Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina.

Komisija Rumunjskoj zahtjev upućuje u obliku obrazloženog mišljenja. Ako Rumunjska u roku od dva mjeseca ne poduzme primjerene mjere, Komisija protiv nje može pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije.

(Dodatne informacije: C. Corazza – telefon: +32 229 51752 – mobilni telefon: +32 498 99 2862)

 1. Zdravlje životinja: Komisija poziva ŠVEDSKU da obustavi testiranje goveda na paratuberkulozu

Europska komisija danas je Švedskoj uputila službeni zahtjev (obrazloženo mišljenje) da obustavi obveznu karantenu i testiranje goveda na paratuberkulozu. Usklađenim uvjetima zdravlja životinja za trgovinu govedima utvrđenima Direktivom 64/432/EEZ nisu predviđeni zdravstveni zahtjevi za paratuberkulozu. Nadalje, obvezom testiranja životinja po dolasku švedske se poljoprivrednike odvraća od uvoza goveda iz drugih država članica EU-a, što ima jednak učinak kao i količinska ograničenja. Stoga testiranja ne mogu biti opravdana na temelju članka 36. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU) kojim su uređene zabrane i ograničenja uvoza. Paratuberkuloza je zarazna infekcija u tankom crijevu goveda i ovaca. Potrebno je dugo vremena da bi se simptomi pojavili, ako se uopće i pojave, a zbog nedostatka preciznih dijagnostičkih testova za otkrivanje zaraženih životinja ne postoje dodatna zdravstvena jamstva EU-a za paratuberkulozu. Ako Švedska u roku od dva mjeseca od ovog službenog zahtjeva Komisiju ne obavijesti o obustavi testiranja, Komisija bi predmet mogla uputiti Sudu Europske unije.

(Dodatne informacije: F. Vincent – telefon: +32 229 87166 – mobilni telefon: +32 498 98 7166)

 1. Okoliš: Komisija poziva UJEDINJENU KRALJEVINU na djelovanje u pogledu plinske elektrane Pembroke, pročišćavanja komunalnih otpadnih voda i ažuriranja propisa o vodi za kupanje

Komisija je danas Ujedinjenoj Kraljevini uputila tri obrazložena mišljenja u području zaštite okoliša. Prvo se odnosi na elektranu Pembroke, najveću plinsku elektranu u Europi, čiji sustav hlađenja ima štetan utjecaj na okolni ekosustav koji je posebno morsko područje očuvanja (SAC) zaštićeno propisima EU-a. U skladu s Direktivom o procjeni utjecaja na okoliš i Direktivom o staništima, odobrenje za izvedbu trebalo bi se izdati samo nakon procjene svih mogućih utjecaja na okoliš. U slučaju elektrane Pembroke to očito nije bilo tako jer su odobrenje za izvedbu, građevinska dozvola, dozvola za crpljenje vode te dozvola za jaružanje za dovod i odvod u sklopu sustava hlađenja izdani prije nego što je u potpunosti dovršena procjena utjecaja na okoliš. Posljedica je ta da se topla voda s visokim sadržajem biocida trenutačno vraća u zaštićeni estuarij Milford Haven. Sustav hlađenja utječe na mnoge manje ribe, njihova jajašca i ostale manje organizme jer se velika količina vode crpi na jednom kraju područja očuvanja, prolazi kroz elektranu i izlazi na drugu stranu. Komisija u opomeni dovodi u pitanje i primjenu Direktive IPPC pri izdavanju konačnih dozvola, posebno u pogledu prihvaćanja tog sustava hlađenja kao najbolje raspoložive tehnologije na tako osjetljivoj lokaciji, čime se dopušta kršenje standarda kvalitete okoliša.

Druga opomena odnosi se na pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. U izvješćima iz Ujedinjene Kraljevine vidljivo je da brojne aglomeracije i dalje krše standarde EU-a. Današnjim obrazloženim mišljenjem, koje se upućuje nakon pisama službene opomene u lipnju 2009. i lipnju 2013., obuhvaćeni su prekomjerni izljevi otpadnih voda u mjestima Llanelli i Gowerton u Walesu u osjetljive vode ušća Burry Inlet, do kojih dolazi čak i tijekom uobičajenih vremenskih uvjeta, a ne samo tijekom velikih padalina, nemogućnost osiguranja sekundarnih postupaka pročišćavanja otpadnih voda u devet aglomeracija, uključujući Gibraltar te nemogućnost osiguranja rigoroznijeg pročišćavanja otpadnih voda u 24 aglomeracije svrstane u osjetljiva područja. Ujedinjena Kraljevina ima na raspolaganju dva mjeseca da poduzme odgovarajuće mjere.

Treće obrazloženo mišljenje odnosi se na zakonodavstvo u području vode za kupanje. Komisija je zatražila niz izmjena propisa Ujedinjene Kraljevine kojima se provode propisi EU-a o vodi za kupanje. Većina tih izmjena sada je provedena, ali Komisija još očekuje obavijest o preostalim izmjenama koje su predviđene za Gibraltar. Stoga upućuje obrazloženo mišljenje. Ujedinjena Kraljevina ima na raspolaganju dva mjeseca da poduzme odgovarajuće mjere.

(Dodatne informacije: J. Hennon – telefon: +32 229 53593 – mobilni telefon: +32 498 95 3593)

 1. Financijske usluge: Komisija poziva UJEDINJENU KRALJEVINU na primjenu propisa EU-a

Europska komisija danas je Ujedinjenu Kraljevinu pozvala da u potpunosti provede takozvanu Direktivu Omnibus I (Direktiva 2010/78/EZ) o izmjeni jedanaest direktiva o financijskim uslugama (direktive 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ, 2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZ) kako bi se uzele u obzir posljedice uspostave novih europskih nadzornih tijela za banke (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo), za vrijednosne papire (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) i za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje). Sve države članice morale su Direktivu Omnibus I prenijeti do 31. prosinca 2011. Međutim Ujedinjena Kraljevina prenijela je samo dio zahtijevanih odredaba. Komisijin zahtjev u obliku je obrazloženog mišljenja, što je drugi stupanj postupka zbog povrede prava EU-a. Ako u roku od dva mjeseca ne primi obavijest o potpunom usklađivanju s propisima, Komisija protiv Ujedinjene Kraljevine može pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije. Dodatne informacije: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/infringements/index_en.htm

(Dodatne informacije: C. Hughes – telefon: +32 2 296 44 50 – mobilni telefon: +32 498 964450)

 1. Pisma službene opomene

 1. Komisija poziva ITALIJU da osigura zdravu i čistu vodu namijenjenu prehrani ljudi

Europska komisija pokreće postupak zbog povrede prava protiv Italije jer nije osigurala da voda namijenjena prehrani ljudi zadovoljava europske standarde. Onečišćenje vode arsenom i fluoridom dugogodišnji je problem u Italiji, a posebno u regiji Lacij.

U skladu s Direktivom o vodi za piće države članice moraju vodu koja je namijenjena prehrani ljudi nadzirati i ispitivati na temelju 48 mikrobioloških, kemijskih i indikatorskih parametara. Ako se otkriju visoke razine arsena ili drugih onečišćivača, države članice na određeno razdoblje mogu odobriti odstupanje od graničnih vrijednosti direktive ako nema potencijalne opasnosti za zdravlje ljudi i u slučaju da vodu za prehranu ljudi nije moguće osigurati na drugi razuman način.

(Dodatne informacije: IP/14/816 - J. Hennon – telefon: +32 229 53593 – mobilni telefon: +32 498 95 3593)


Side Bar