Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 10. heinäkuuta 2014

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä: heinäkuu

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeudelliset toimenpiteet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään hyväksynyt 419 päätöstä, joista 63 koskee perusteltuja lausuntoja ja 14 kanteita Euroopan unionin tuomioistuimeen. Tässä esitetään tiivistelmä tärkeimmistä päätöksistä. Lisätietoa rikkomusmenettelyistä: MEMO/12/12.

 1. Tärkeimmät jäsenvaltioita koskevat tapaukset

 1. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: Komissio kehottaa kahdeksaatoista jäsenvaltiota etenemään määrätietoisesti kohti yhteisen ilmatilan toteuttamista

Komissio on tänään kehottanut Bulgariaa, Espanjaa, Irlantia, Italiaa, Itävaltaa, Kreikkaa, Kroatiaa, Kyprosta, Liettuaa, Maltaa, Portugalia, Puolaa, Romaniaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Tšekkiä, Unkaria ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa, jotka kuuluvat kuuteen eri toiminnalliseen ilmatilalohkoon, kehittämään yhteistä ilmatilaansa eli niin sanottua toiminnallista ilmatilalohkoaan (Functional Airspace Block, FAB), joka muodostetaan liikennevirtojen, ei valtioiden rajojen perusteella. Toiminnalliset ilmatilalohkot ovat ratkaiseva läpimurto Euroopan ilmailujärjestelmän kehittämisessä tehokkaammaksi, edullisemmaksi ja vähemmän saastuttavaksi.

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi: "Eurooppalaisessa ilmatilassa on vihdoin päästävä eroon kansallisista rajoista. Toiminnalliset ilmatilalohkot ovat tarpeellinen ja olennainen osa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa. Tällä hetkellä nämä yhteiset ilmatilat ovat olemassa ainoastaan paperilla. Ne on virallisesti vahvistettu mutta ne eivät vielä ole toiminnassa. Kehotan painokkaasti jäsenvaltioita toteuttamaan lisää kunnianhimoisia toimenpiteitä ja edistämään yhtenäisen ilmatilan toteuttamista."

(Lisätietoja: IP/14/818 - H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Kanne vireille unionin tuomioistuimessa

 1. Rakennusten energiatehokkuus: Komissio haastaa ITÄVALLAN ja PUOLAN oikeuteen ja esittää päiväsakon määräämistä

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Itävallan ja Puolan EU:n tuomioistuimeen siksi, että ne eivät ole panneet rakennusten energiatehokkuutta koskevaa direktiiviä täysimääräisesti täytäntöön. Se on ehdottanut tuomioistuimelle, että Itävallalle määrätään 39 592,80 euron päiväsakko ja Puolalle 96 720 euron päiväsakko, jotka tulevat maksettaviksi päivästä, jona tuomio annetaan, kunnes direktiivi on pantu kokonaan täytäntöön. Ehdotettujen seuraamusten tasoa määritettäessä on otettu huomioon rikkomisen kesto ja vakavuus. Tuomioistuin päättää päiväsakkojen lopullisen määrän. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on vahvistettava ja otettava käyttöön kaikkia rakennuksia koskevat energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset ja varmistettava rakennusten energiatehokkuuden sertifiointi. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät tarkastetaan säännöllisesti. Niiden on myös varmistettava vuoteen 2021 mennessä, että kaikki uudet rakennukset ovat ns. lähes nollaenergiarakennuksia. Jäsenvaltioiden oli määrä panna direktiivi täytäntöön viimeistään 9. heinäkuuta 2012.

(Lisätietoja: IP/14/813 - S. Berger - Puhelin (+32-2) 299 27 92 - GSM (+32-460) 792 792)

 1. Tavaroiden vapaa liikkuvuus: Komissio haastaa TŠEKIN oikeuteen korujen tarkastusleimoja koskevista säännöistä

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Tšekin EU:n tuomioistuimeen korujen tarkastusleimoja koskevien sääntöjen vuoksi. Tšekin jalometallien tarkastuslaitos edellyttää, että joihinkin muista EU:n jäsenvaltioista tuotuihin koruihin olisi liitettävä kansallinen lisätarkastusleima, huolimatta siitä, että mainitut esineet on jo lainmukaisesti leimattu ja saatettu markkinoille EU:ssa. Komissio katsoo, että vaatimus on vastoin tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:n sisällä koskevia EU:n perussopimuksen sääntöjä, ja se on pyytänyt tuomioistuinta tekemään asiassa päätöksen.

(Lisätietoja: IP/14/785 - C. Corazza - Puhelin (+32-2) 295 17 52 - GSM (+32-498) 992 862)

 1. Tupakkatuotteet: Komissio haastaa TANSKAN EU:n tuomioistuimeen kaikenlaisten nuuskatuotteiden myynnin kieltämättä jättämisestä

Euroopan komissio on tänään päättänyt haastaa Tanskan EU:n tuomioistuimeen, koska se ei ole tarkistanut kansallista lainsäädäntöään kaikenlaisten nuuskatuotteiden kieltämiseksi.

Koska Tanska ei ole täysin kieltänyt kaikenlaisten nuuskatuotteiden myyntiä, Euroopan komissio kehotti Tanskaa 25. lokakuuta 2012 toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet direktiivin 2001/37/EC täytäntöön panemiseksi ja tiedottamaan komissiolle kansalliseen lainsäädäntöön liittyvistä hyväksytyistä toimenpiteistä kahden kuukauden kuluessa (katso Euroopan komissio – MEMO/12/794 – 24. lokakuuta 2012).

Tanska ei ole tähän mennessä ilmoittanut komissiolle mainituista toimenpiteistä ja jatkaa EU:n lainsäädännön vastaisten toimenpiteiden toteuttamista. Tästä syystä komissio on päättänyt saattaa asian EU:n tuomioistuimen tarkasteltavaksi.

(Lisätietoja: IP/14/812 - F. Vincent - Puhelin (+32-2) 298 71 66 - GSM (+32-498) 987 166)

 1. Julkiset hankinnat: Komissio haastaa KREIKAN oikeuteen EU:n rakennusalan sääntöjen noudattamatta jättämisestä

Euroopan komissio on tänään päättänyt haastaa Kreikan EU:n tuomioistuimeen sen vuoksi, että se ei ole noudattanut EU:n julkisia hankintoja koskevia sääntöjä rakennusalalla.

Kreikan lainsäädännössä on otettu käyttöön pakollinen rekisteröintijärjestelmä, joka koskee kaikkia hyväksyttyjä kansallisia rakennusalan yrityksiä ja jossa ne jaetaan eri luokkiin. Kukin luokka vastaa tiettyä vähimmäis- ja enimmäismääräistä talousarviota. Hankintamenettelyjen kohdalla hankintaviranomaiset voivat hyväksyä ainoastaan sellaiset yritykset, jotka on rekisteröity johonkin näistä luokista, jotka vastaavat kyseistä sopimusta varten suunniteltua talousarviota. Tällä tavoin Kreikan lainsäädännössä on otettu käyttöön järjestelmä, jonka avulla määritellään ennalta, mitkä talouden toimijat voivat osallistua kuhunkin tarjousmenettelyyn. Tällaisesta pakollisesta rekisteröintijärjestelmästä seuraa, että sellaiset yritykset, joilla on taloudelliset, rahoitukselliset, ammatilliset ja tekniset valmiudet panna täytäntöön tietty tarjoukseen kuuluva sopimus, suljetaan ulkopuolelle vain sen vuoksi, että niiden rahoitukselliset valmiudet ovat erilaiset – yleensä suuremmat – kuin tietyssä talousarvioluokassa, joka on hyväksytty menettelyn täytäntöönpanoa varten. Näin ollen kansalliset määräykset rajoittavat yrityksien mahdollisuuksia osallistua markkinoiden toimintaan ja estävät talouden toimijoiden välisen kilpailun. Komissio katsoo, että tällainen rajoittava oikeudellinen järjestely on direktiivin 2004/18/EY ja niiden yhtäläistä kohtelua ja syrjinnän torjuntaa koskevien perusperiaatteiden vastainen, joihin julkisia hankintoja koskevat EU:n säännöt perustuvat.

(Lisätietoja: IP/14/807 - C. Hughes - Puhelin (+32-2) 296 44 50 - GSM (+32-498) 964 450)

 1. Ympäristö: Komissio haastaa ESPANJAN oikeuteen sääntöjenvastaisten kaatopaikkojen ja suurnopeusjunayhteyden vuoksi

Euroopan komissio haastaa Espanjan EU:n tuomioistuimeen kahden ympäristölainsäädäntöön kohdistuvan (erillisen) loukkauksen vuoksi. Ensimmäinen asia liittyy puutteelliseen jätehuoltoon: komission aiemmista varoituksista huolimatta Espanjassa on yhä toiminnassa useita kaatopaikkoja, jotka eivät täytä EU:n kaatopaikkalainsäädännön vaatimuksia. Toinen asia liittyy suunnitteilla olevaan Sevillan ja Almerian väliseen junayhteyteen, josta ei ole tehty asianmukaista ympäristövaikutusten arviointia. Ympäristöasioista vastaavan komission jäsenen Janez Potočnikin suosituksesta komissio on antanut asian EU:n tuomioistuimen tarkasteltavaksi saadakseen Espanjan korjaamaan nämä ongelmat.

(Lisätietoja: IP/14/814 - J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Komissio haastaa SUOMEN oikeuteen rodullista tasa-arvoa työelämässä valvovan elimen puuttumisen vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt viedä Suomen Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska tasa-arvovaltuutetulle ei ole annettu rodulliseen tasa-arvoon työelämässä liittyviä erityistehtäviä.

Rotusyrjintädirektiivin (2000/43/EY) 13 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan perustamaan kansallinen tasa-arvoelin ja antamaan sille muun muassa seuraavat tehtävät: uhrien avustaminen, riippumattomien selvitysten teettäminen, riippumattomien raporttien julkaiseminen ja syrjintää koskevien suositusten antaminen. Komissio seuraa tarkkaan direktiivin täytäntöönpanoa juuri tasa-arvoelinten osalta, koska niillä on avainrooli direktiivin moitteettoman täytäntöönpanon ja soveltamisen varmistamisessa.

Suomelle on lähetetty asiasta virallinen ilmoitus ja perusteltu lausunto. Niiden pohjalta käydyistä perusteellisista keskusteluista huolimatta asiassa ei ole tapahtunut konkreettista edistymistä.

(Lisätietoja: IP/14/811 – J. Salsby - Puhelin (+32-2) 297 24 59)

 1. Verotus: RANSKA oikeuteen ulkomaisille yleishyödyllisille yhteisöille osoitettujen lahjoitusten vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt saattaa EU:n tuomioistuimen tarkasteltavaksi Ranskan verojärjestelyn, joka koskee lahjoituksia sellaisille yleishyödyllisille yhteisöille, joiden päätoimipaikka sijaitsee toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa.

Ranska on vapauttanut rekisteröintimaksusta (maksuton siirto-oikeus) testamentti- ym. lahjoitukset, jotka on osoitettu Ranskaan sijoittautuneille, erityisesti hyväntekeväisyyttä harjoittaville julkisyhteisöille ja yleishyödyllisille yhteisöille. Kyse on Ranskassa toimivista julkisyhteisöistä ja yleishyödyllisistä yhteisöistä, joiden varat käytetään yksinomaan tieteellisen tai kulttuuri- ja taidetoiminnan edistämiseen, ja esimerkiksi kulttuurijärjestöjen hyväksi.

(Lisätietoja: IP/14/808 - E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Verotus: Komissio haastaa PORTUGALIN oikeuteen savukkeiden valmisteveroa koskevien sääntöjen vuoksi

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Portugalin EU:n tuomioistuimeen, koska se ei ole muuttanut savukkeiden markkinointiin liittyviä valmisteveroa koskevia sääntöjään. Portugalissa on asetettu savukkeiden myynnille aikaraja, joka liittyy pakkauksessa olevaan veromerkkiin. Veromerkkejä muutetaan säännöllisesti Portugalissa ja uutta verokantaa sovelletaan usein uuden merkinnän myötä. Savukkeita voi myydä enintään kolmen kuukauden ajan sen vuoden päättymisen jälkeen, jolloin ne on luovutettu kulutukseen.

EU:n lainsäädännön mukaan (direktiivi 2008/118/EY) tupakkatuotteisiin sovelletaan verokantaa, joka on voimassa kulutukseen luovuttamisen hetkellä. EU:n lainsäädännössä ei ole määräystä, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat määrätä lisäveron tähän luovutushetken mukaan määräytyvään verokantaan tai rajoittaa tupakkatuotteiden jakelua verotukseen liittyvistä syistä.

(Lisätietoja: IP/14/809 - E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Komissio haastaa PORTUGALIN oikeuteen jäteveden käsittelystä

Euroopan komissio haastaa Portugalin EU:n tuomioistuimeen, koska se ei ole varmistanut pienten taajamien jäteveden asianmukaista käsittelyä. Asianmukaisia keräys- ja käsittelyjärjestelmiä on edellytetty EU:n lainsäädännössä pienten taajamien osalta vuodesta 2005 alkaen, koska niiden puute uhkaa ihmisten terveyttä sekä sisävesiä ja meriympäristöä. Huolimatta asian myönteisestä edistymisestä sen jälkeen, kun komissio esitti Portugalille perustellun lausunnon vuonna 2009, nykyiset merkittävät puutteet ovat johtaneet siihen, että komissio on ympäristöasioista vastaavan komission jäsenen Janez Potočnikin suosituksesta antanut asian EU:n tuomioistuimen tarkasteltavaksi.

(Lisätietoja: IP/14/815 - J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Verotus: Komissio haastaa YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN oikeuteen polttoaineen merkitsemistä koskevien EU:n sääntöjen noudattamatta jättämisestä

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Yhdistyneen kuningaskunnan EU:n tuomioistuimeen sen vuoksi, että se ei sovella asianmukaisesti sääntöjä, jotka koskevat polttoaineen merkitsemistä veron määräämiseksi.

EU:n sääntöjen mukaan polttoaineet, joihin voidaan soveltaa alennettua verokantaa, on merkittävä väriaineella. Esimerkiksi kalastusaluksiin voidaan ostaa polttoainetta, johon sovelletaan alennettua verokantaa, mutta huviveneissä on käytettävä polttoainetta, johon sovelletaan tavanomaista verokantaa.

Tällä hetkellä Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä ei edellytetä, että polttoaineen jakelijoilla on oltava kaksi erillistä polttoainesäiliötä, jotta voidaan erotella polttoaine, johon sovelletaan alennettua verokantaa, ja polttoaine, johon sovelletaan tavanomaista verokantaa. Tästä syystä yksityisten huviveneiden omistajat joutuvat usein tilanteeseen, jossa he voivat ostaa ainoastaan merkittyä polttoainetta. Tästä seuraa, että yksityisten huviveneiden omistajat eivät välttämättä maksa asianmukaisesti veroa, koska he ostavat kalastusaluksille tarkoitettua polttoainetta. Sen lisäksi, että tämä on EU:n valmisteverosääntöjen vastaista, yksityiset huviveneet voivat myös joutua vakaviin vaikeuksiin matkatessaan toiseen jäsenvaltioon, jonka paikallisviranomaiset tarkastavat aluksen.

(Lisätietoja: IP/14/810 - E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Perustellut lausunnot

 1. Potilaiden oikeudet rajat ylittävässä terveydenhuollossa: Komissio kehottaa 12:a jäsenvaltiota ilmoittamaan rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevien sääntöjen täysimääräisestä täytäntöönpanosta

Euroopan komissio lähetti tänään virallisen kehotuksen Belgialle, Bulgarialle, Irlannille, Itävallalle, Kreikalle, Luxemburgille, Puolalle, Ranskalle, Saksalle, Suomelle, Virolle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle, jotta ne ilmoittaisivat rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun direktiivin (2011/24/EU) täysimääräisestä täytäntöönpanosta. Direktiivissä selvennetään potilaiden oikeutta hakeutua hoitoon toisessa jäsenvaltiossa ja hakea korvauksia omassa kotivaltiossa. Siinä edellytetään myös, että terveydenhuoltojärjestelmät ja terveydenhuollon tarjoajat varmistavat, että potilaille annetaan heidän tarvitsemaansa tietoa, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvan valinnan hakeutumisesta hoitoon toisessa jäsenvaltiossa. Belgia, Bulgaria, Itävalta, Kreikka, Puola, Ranska, Saksa, Suomi, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat panneet direktiivin täytäntöön osittain, mutta vaikuttaa siltä, että jotkin direktiivin määräyksistä puuttuvat edelleen. Määräykset kattavat niin direktiivissä vahvistettujen, ulkomailla saadun terveydenhuollon korvausta koskevien sääntöjen selkeän täytäntöönpanon kuin kansallisten yhteyspisteiden velvoitteet auttaa toisiaan ymmärtämään laskuja. Irlanti ja Luxemburg eivät ole ilmoittaneet mistään direktiivin täytäntöönpanon edellyttämistä toimista.

Tähän mennessä edellä mainitut jäsenvaltiot eivät ole saattaneet tätä direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöä, tai täytäntöönpanossa on edelleen puutteita, vaikka täytäntöönpanon määräaika umpeutui 25. lokakuuta 2013. Näillä valtioilla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimista, joita ne toteuttavat direktiivin 2011/24/EU panemiseksi täytäntöön. Jos asianmukaisista toimenpiteistä ei anneta ilmoitusta, komissio saattaa nostaa asioita koskevan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puhelin (+32-2) 298 71 66 - GSM (+32-498) 987 166)

 1. Lääkemääräykset: Neljää jäsenvaltiota kehotettiin ilmoittamaan toisessa jäsenvaltiossa annettujen lääkemääräyksien tunnustamista koskevien sääntöjen täytäntöönpanosta

Euroopan komissio lähetti tänään virallisen kehotuksen Belgialle, Irlannille, Luxemburgille ja Portugalille, jotta voitaisiin varmistaa toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa annettujen lääkemääräysten tunnustamisen helpottamiseksi annetun direktiivin (2012/52/EU) täysimääräinen täytäntöönpano. Direktiivin tavoitteena on parantaa apteekkarien valmiuksia ymmärtää toisessa jäsenvaltiossa annettuja lääkemääräyksiä ja toimittaa niihin perustuen lääkkeitä potilaille, jotka käyttävät oikeuttaan hakeutua terveydenhuoltoon toisessa jäsenvaltiossa. Se edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot varmistavat, että toisessa jäsenvaltiossa käytettävissä lääkemääräyksissä on tiettyjä seikkoja, jotka on esitelty direktiivin liitteessä.

Edellä mainitut jäsenvaltiot eivät ole vielä saattaneet tätä direktiiviä kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöä, vaikka se olisi pitänyt tehdä viimeistään 25. lokakuuta 2013. Näillä jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimista, joita ne toteuttavat direktiivin 2012/52/EU täytäntöönpanemiseksi. Jos asianmukaisista toimenpiteistä ei anneta ilmoitusta, komissio saattaa nostaa asioita koskevan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puhelin (+32-2) 298 71 66 - GSM (+32-498) 987 166)

 1. Komissio kehottaa BULGARIAA, KREIKKAA ja SLOVENIAA varmistamaan kalastustietojen sähköisen vaihdon muiden jäsenvaltioiden kanssa

Komissio on lähettänyt virallisen kehotuksen Bulgarialle, Kreikalle ja Slovenialle, jotta varmistetaan kalastuksenvalvonnasta annetun EU:n asetuksen täysimääräinen täytäntöönpano, erityisesti niiden velvoitteiden osalta, joilla varmistetaan asiaankuuluvien kalastustietojen suora sähköinen vaihto muiden jäsenvaltioiden kanssa.

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarvittavat järjestelmät, jotta ne voivat vaihtaa sähköisiä kalastustietoja. Tällaisen järjestelmän puuttuessa muiden jäsenvaltioiden aluksia saatetaan estää käyttämästä niiden oikeutta kalastaa mainituissa kolmessa valtiossa ja purkamasta tai myymästä kalaa niiden alueella. Vastaavasti Bulgarian, Kreikan tai Slovenian lipun alla purjehtivia kalastusaluksia saatetaan estää kalastamasta niiden omien aluevesien ulkopuolella ja purkamasta tai myymästä kalaa muissa EU:n jäsenvaltioissa.

Järjestelmän avulla olisi vaihdettava tietoja, kuten alusten satelliittiseurantajärjestelmän tietoja, kalastuspäiväkirjojen tietoja sekä saaliinpurkamisilmoituksia ja muita ilmoituksia. Nämä vaatimukset ovat olleet pakollisia 1. tammikuuta 2010 alkaen ja ne koskevat kaikkia jäsenvaltioita. Komissio on asettanut painopistealaksi EU:n kalastussääntöjen täysimääräisen ja asianmukaisen täytäntöönpanon, ja sen avulla pyritään varmistamaan kestävät kalastuskäytännöt.

Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi haastaa nämä jäsenvaltiot EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Banner – Puhelin (+32-2) 295 24 07 - GSM: (+32-460) 752 407)

 1. Tekijänoikeudet: Komissio kehottaa PUOLAA, RANSKAA ja ROMANIAA noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Puolaa, Ranskaa ja Romaniaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta 27. syyskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/77/EU. Direktiivissä pidennetään esittäjien ja äänitteiden suoja-aikaa 50:stä 70 vuoteen, ja siihen sisältyy liitännäistoimenpiteitä, kuten esimerkiksi ”use it or lose it” -lausekkeet, jotka on nyt sisällytettävä esittäjien ja levy-yhtiöiden välisiin sopimuksiin. Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 1. marraskuuta 2013. Ranska, Puola ja Romania eivät kuitenkaan ole toistaiseksi ilmoittaneet täytäntöönpanotoimista komissiolle. Komissio esittää rikkomismenettelyn toisessa vaiheessa kehotuksen perustellun lausunnon muodossa. Jos toimista ei ilmoiteta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa Ranskaa, Puolaa ja Romaniaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa. Lisätietoja suoja-ajasta.

(Lisätietoja: C. Hughes - Puhelin (+32-2) 296 4450 - GSM (+32-498) 964 450)

 1. Tieliikenne: Komissio kehottaa IRLANTIA, PORTUGALIA, SLOVENIAA ja YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA panemaan täytäntöön EU:n säännöt, jotka koskevat kuorma-autojen tiemaksuja

Euroopan komissio on kehottanut Irlantia, Portugalia, Sloveniaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa hyväksymään tarvittavat toimenpiteet niin sanotun eurovinjettidirektiivin (direktiivi (EU) N:o 2011/76) asianmukaiseksi täytäntöön panemiseksi. Tässä direktiivissä laajennetaan tiemaksuista annetun unionin direktiivin soveltamisalaa siten, että katetaan TEN-T-verkkoon kuuluvien teiden lisäksi kaikki Euroopan moottoritiet. Siinä annetaan myös jäsenvaltioille mahdollisuus kantaa maksua raskailta ajoneuvoilta ilman pilaantumisen ja meluhaittojen kaltaisten ”ulkoisten kustannusten” aiheuttamisesta infrastruktuurikustannusten lisäksi (tieinfrastruktuurin rakentaminen, ylläpito ja käyttö). Epäjohdonmukainen täytäntöönpano EU:ssa saattaa aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta liikenteenharjoittajille. Sääntely oli tarkoitus ottaa käyttöön 13. lokakuuta 2013 mennessä. Jos Irlanti, Portugali, Slovenia ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi nostaa kanteen EU:n tuomioistuimessa. Komissio käynnisti asiaa koskevan rikkomusmenettelyn Irlantia, Portugalia, Sloveniaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan marraskuussa 2013, ja perusteltua lausuntoa (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe) ollaan nyt lähettämässä. Irlannilla, Portugalilla, Slovenialla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 • Ympäristö: Komissio kehottaa BULGARIAA ja LATVIAA toteuttamaan toimia ilman pilaantumisen torjumiseksi

Euroopan komissio kehottaa Bulgariaa ja Latviaa parantamaan kansalaisten suojaamista lentopölyn (PM10) aiheuttamalta pilaantumiselta. Nämä pienhiukkaset saattavat aiheuttaa astmaa, sydän- ja verisuoniongelmia, keuhkosyöpää ja ennenaikaisen kuoleman. Hiukkaset ovat peräisin teollisuuden ja liikenteen päästöistä sekä kotitalouksien lämmityksestä. Jäsenvaltioiden on EU:n lainsäädännön nojalla rajoitettava kansalaisten altistumista näille hiukkasille. Kansalaiset ovat altistuneet liialliselle PM10-hiukkasten tasolle vähintään vuodesta 2007 alkaen yhteensä kuudella alueella ja taajamassa Bulgariassa (AG Sofia, AG Plovdiv, AG Varna sekä pohjois-, lounais- ja kaakkoisalue). Latviassa huomio kiinnittyy yhteen alueeseen eli Riikaan, jossa lainsäädännön rikkominen on jatkunut vuodesta 2007. Komissio katsoo, että kumpikaan jäsenvaltio ei ole onnistunut toteuttamaan tarvittavia toimia, jotka olisi pitänyt ottaa käyttöön vuodesta 2007 alkaen kansalaisten terveyden suojaamiseksi. Komissio kehottaa niitä panemaan mahdollisimman pian täytäntöön tulevaisuuteen suuntautuneita, nopeita ja tehokkaita toimenpiteitä. Tämänpäiväinen toimenpide, perusteltu lausunto, perustuu sekä Bulgarialle että Latvialle tammikuussa 2013 lähetettyihin virallisiin ilmoituksiin (katso IP/13/47). Jos Bulgaria ja Latvia eivät toteuta toimia, komissio voi nostaa kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Komissio kehottaa ESPANJAA ja SLOVENIAA panemaan täytäntöön säännöt, jotka koskevat oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä

Euroopan komissio on huolestunut siitä, että Espanja ja Slovenia eivät ole toteuttaneet riittäviä toimia saattaakseen oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä annetun direktiivin 2010/64/EU osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kummankin maan viranomaisilta pyydettiin tämän vuoden toukokuussa selvitystä siitä, miten kansallisten säännösten valmistelu on edennyt. Määräaika direktiivin täytäntöönpanolle umpeutui 27. lokakuuta 2013.

Kansallinen hyväksymismenettely etenee, mutta oikeutta käännöksiin koskevasta lakiesityksestä käydään edelleen keskustelua kummassakin maassa.

(Lisätietoja: J. Salsby - Puhelin (+32-2) 297 24 59)

 1. Komissio kehottaa ESPANJAA ja ITALIAA ottamaan käyttöön asianmukaisia kalastuksenhoitoa koskevia suunnitelmia Välimerellä

Komissio on lähettänyt Espanjalle ja Italialle virallisen kehotuksen varmistaa Välimerellä harjoitettavaa kalastusta koskevien EU:n sääntöjen noudattaminen. Jäsenvaltioiden on niin sanotun Välimerta koskevan asetuksen nojalla hyväksyttävä kansallisia hoitosuunnitelmia, jotka koskevat trooliverkoilla, nuotilla, rannalta vedettävillä nuotilla, kurenuotilla ja pohjaharoilla harjoitettavaa kalastusta niiden omilla aluevesillä.

Nämä hoitosuunnitelmat oli tarkoitus hyväksyä 31. joulukuuta 2007 mennessä. Toisin kuin asetuksessa edellytetään, Espanja ja Italia eivät ole vieläkään hyväksyneet asianmukaisia kalastuksenhoitoa koskevia suunnitelmia pohjaharoilla harjoitettavaa kalastusta varten. Vaaditut kansalliset suunnitelmat ovat hyvin tärkeitä välineitä, joilla varmistetaan kalavarojen kestävä hyödyntäminen Välimerellä, jossa ei perinteisesti sovelleta kiintiöihin perustuvaa kalastuksenhoitoa.

Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi haastaa Espanjan ja Italian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Banner – Puhelin (+32-2) 295 24 07 - GSM: (+32-460) 752 407)

 1. Matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä: Komissio kehottaa ITALIAA ja PUOLAA varmistamaan sääntöjen täytäntöönpanon

Euroopan komissio on kehottanut Italiaa ja Puolaa toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksien asianmukaiseksi soveltamiseksi (asetus (EU) N:o 181/2011). Kansalliset viranomaiset, jotka näissä kahdessa jäsenvaltiossa on nimetty valvomaan sääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa, eivät pysty nykyisellään varmistamaan niiden täytäntöönpanoa. Näissä jäsenvaltioissa ei ole otettu käyttöön rangaistusjärjestelmää, jolla varmistetaan asetuksen täysimääräinen täytäntöönpano. Ne eivät myöskään ole lähettäneet luetteloa linja-autoterminaaleista, joissa vammaiset tai liikuntarajoitteiset matkustajat voivat saada asianmukaista apua. Asetuksessa esitetään linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet EU:ssa, ja se tuli voimaan 1. maaliskuuta 2013. Jäsenvaltiot velvoitettiin lain nojalla täyttämään edellä mainitut tehtävät. Kehotukset on esitetty EU:n rikkomusmenettelyn mukaisesti perustellun lausunnon muodossa. Italialla ja Puolalla on kaksi kuukautta aikaa antaa komissiolle ilmoitus toimista, jotka on toteutettu asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi; muutoin komissio voi haastaa Italian ja Puolan EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Rautatieliikenne: Komissio kehottaa LIETTUAA ja LUXEMBURGIA panemaan rautateiden turvallisuudesta annetun EU:n sääntelyn täysimääräisesti täytäntöön

Euroopan komissio on kehottanut Liettuaa ja Luxemburgia saattamaan kaikki niiden kansalliset säännöt direktiivin 2004/49/EY mukaisiksi, jotta varmistetaan tasaisen korkea turvallisuuden taso kaikissa EU:n rautatieverkoissa. Tämä koskee sekä Liettuan että Luxemburgin kohdalla erityisesti tutkintaelimen riippumattomuutta. Luxemburgin kohdalla tämä koskee lisäksi turvallisuusjohtamisjärjestelmiä, turvallisuustodistusten voimassaoloa sekä turvallisuusviranomaisen riippumattomuutta, tehtäviä ja päätöksentekoa. EU:n lainsäädännön tavoitteena on kehittää yhteistä lähestymistapaa rautateiden turvallisuuteen, erityisesti ottamalla käyttöön rautatiejärjestelmää koskevia turvallisuusvaatimuksia. Niitä ovat esimerkiksi infrastruktuurin ja liikennöinnin turvallinen hallinnointi, rautatieyritysten ja infrastruktuurin haltijoiden roolit ja tehtävät sekä niiden välinen vuorovaikutus, yhteinen turvallisuuden sääntelykehys, turvallisuuden sääntely, hallinnointi ja valvonta sekä riippumaton onnettomuuksien tutkinta. Sääntely oli tarkoitus ottaa käyttöön 30. huhtikuuta 2006 mennessä. Jos Liettua ja Luxemburg eivät reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi nostaa kanteen EU:n tuomioistuimessa. Komissio käynnisti asiaa koskevan rikkomusmenettelyn Liettuaa ja Luxemburgia vastaan syyskuussa 2013, ja perusteltua lausuntoa (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe) ollaan nyt lähettämässä. Molemmilla valtioilla on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Vapaa liikkuvuus: Komissio kehottaa ITÄVALTAA noudattamaan hiihtokouluja koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Itävaltaa noudattamaan EU:n sääntöjä, jotka koskevat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, sijoittautumisvapautta ja vapautta tarjota palveluja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 45, 49 ja 56 artiklan mukaisesti. Itävallan Tirolissa toimivat hiihtokoulut voivat laillisesti kieltää muista jäsenvaltioista tulevia hiihdonopettajia opettamasta Tirolista tulevia tai siellä jo olevia oppilaita, mikä on vastoin EU:n lainsäädäntöä. Muista jäsenvaltioista tulevat hiihdonopettajat voivat tarjota hiihto-opetusta vain muista jäsenvaltioista tuleville oppilaille. EU:n lainsäädännön ja EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön vastaisen alueellisen lainsäädännön mukaan Steiermarkin osavaltiossa hiihdonopettajilta vaaditaan aina kattavaa alppihiihdon opettajan pätevyyttä. Muissa maissa erillisen erikoispätevyyden hankkineille opettajille ei myönnetä erityistä pätevyyttä esimerkiksi telemarkhiihdon, soveltavan hiihdon tai maastohiihdon opetustehtäviin eikä osittaista ammattipätevyyttä tunnusteta kyseisessä osavaltiossa. Koska Itävalta ei ole vielä kumonnut näitä rajoitteita kahdessa mainitussa osavaltiossa, komissio kehottaa perustellun lausunnon muodossa Itävaltaa ryhtymään toimiin ja noudattamaan EU:n sääntöjä kaikilta osin. Jos Itävallan viranomaiset eivät vastaa tyydyttävällä tavalla kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa kanteen EU:n tuomioistuimessa. Lisätietoja: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(Lisätietoja: C. Hughes - Puhelin (+32-2) 296 44 50 - GSM (+32-498) 964 450)

 1. Julkiset hankinnat: Komissio kehottaa ITÄVALTAA noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Itävaltaa noudattamaan julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä, jotka liittyvät useiden virallisten asiakirjojen painattamiseen. Komissio on myös pyytänyt Itävaltaa muuttamaan soveltuvin osin lainsäädäntöään, joka velvoittaa liittovaltion viranomaiset myöntämään ilman tarjouskilpailua tiettyjen asiakirjojen painattamisen Itävallan valtion painatuskeskukselle. Vuodesta 2000 lähtien Itävallan hankintaviranomaiset ovat myöntäneet ilman tarjouskilpailua useiden virallisten asiakirjojen, kuten passien ja ajokorttien, painattamisen Österreichische Staatsdruckereille, joka on yksityinen yritys. Hankintaviranomaiset eivät ole avanneet julkiseen hankintamenettelyyn perustuvaa Euroopan laajuista tarjouskilpailua. Itävalta ei ole toimittanut riittäviä perusteluja sille, miksi näihin asiakirjoihin ei sovellettaisi Euroopan laajuista tarjouskilpailua koskevia sääntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että Itävallan kansalaisille tarjottavien palveluiden hinta-laatusuhde on paras mahdollinen. Euroopan komissio katsoo, että Itävalta ei ole täyttänyt julkisia hankintoja koskeviin unionin sääntöihin liittyviä velvoitteitaan, erityisesti direktiivin 2004/18/EY osalta. Komissio esittää rikkomusmenettelyn toisessa vaiheessa kehotuksen perustellun lausunnon muodossa. Jos toimenpiteistä EU:n lainsäädännön rikkomisen lopettamiseksi ei ilmoiteta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi haastaa Itävallan EU:n tuomioistuimeen. Lisätietoja julkisista hankinnoista.

(Lisätietoja: C. Hughes - Puhelin (+32-2) 296 4450 - GSM (+32-498) 964 450)

 1. Komissio kehottaa BELGIAA lisäämään rautateiden rahoituksen läpinäkyvyyttä

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Belgiaa lisäämään läpinäkyvyyttä julkisten varojen käytössä rautatieliikennepalvelujen alalla direktiivin 2012/34/EU mukaisesti. Läpinäkyvä tilinpito on ainoa tapa seurata, mihin julkisia varoja käytetään ja käytetäänkö niitä muihin tarkoituksiin. Läpinäkyvyyden puutteen vuoksi ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että julkisille henkilöliikennepalveluille myönnettäviä julkisesta palvelusta maksettavia julkisia varoja voidaan käyttää muiden liikennepalvelujen ristiintukemiseen. Voimassa olevilla EU:n säännöillä pyritään luomaan tehokkaat, vääristymättömät ja kilpailuun perustuvat rautatieliikenteen sisämarkkinat sekä tasapuoliset toimintaolosuhteet kaikille liikenteenharjoittajille. Nykytilanne on näiden sääntöjen vastainen. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi haastaa Belgian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Kuluttajansuojan vahvistaminen: Komissio kehottaa BULGARIAA panemaan uuden EU:n direktiivin täytäntöön

Euroopan komissio on huolestunut siitä, että Bulgaria ei ole vielä saattanut kuluttajansuojadirektiiviä (MEMO/13/1144) osaksi kansallista lainsäädäntöään. Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä umpeutui 13. joulukuuta 2013, ja kansallisten lakien soveltamisen piti alkaa 13. kesäkuuta 2014. Kuluttajansuojadirektiiviin sisältyy keskeisiä oikeuksia, joilla on edistetty kuluttajansuojaa kaikkialla EU:ssa. Niitä ovat hintojen läpinäkyvyyden lisääminen, luottokorttien ja palvelunumeroiden sekä valmiiksi täytettyjen valintaruutujen käytöstä internetissä (esimerkiksi lentolippuja ostettaessa) veloitettavan lisämaksun kieltäminen, samoin kuin sen jakson pidentäminen (7:stä 14 päivään), jonka aikana kuluttaja voi peruuttaa ostoksen (katso kuluttajansuojaa koskeva tiedote). Näillä oikeuksilla ei kuitenkaan ole kuluttajien kannalta merkitystä, jos jäsenvaltiot eivät saata niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään niiden täytäntöönpanoa varten. Tämä on erityisen tärkeää valtioissa, joissa kuluttajansuojaa koskeva tietoisuus on uusimman kuluttaja-asioiden tulostaulun mukaan vähäistä. Bulgaria kuuluu niihin kahdeksaan EU:n jäsenvaltioon, joissa tilanne on tämä, minkä vuoksi komissio toteuttaa parhaillaan kuluttajansuojakampanjaa lisätäkseen kuluttajien tietoisuutta heille kuuluvista oikeuksista (MEMO/14/191).

(Lisätietoja: J. Salsby - Puhelin (+32-2) 297 24 59)

 1. Verotus: Komissio kehottaa KYPROSTA mukauttamaan verotussääntöjä Kroatian tasavallan liittymisen johdosta

Komissio on virallisesti vaatinut Kyprosta panemaan täytäntöön Kroatian liittymisen johdosta tehdyt tiettyjä verotussääntöjä koskevat mukautukset. Direktiivi 2013/13/EU on annettu tiettyjen verotuksen alan direktiivien mukauttamisesta Kroatian tasavallan liittymisen johdosta. Mukautettuun lainsäädäntöön sisältyvät emo- ja tytäryhtiödirektiivi, yhtiöiden sulautumisia koskeva direktiivi sekä korko- ja rojaltidirektiivi. Näillä kaikilla pyritään ehkäisemään kaksinkertaista verotusta sisämarkkinoilla. Jäsenvaltioita kehotettiin panemaan muutokset täytäntöön 1. heinäkuuta 2013 mennessä, jolloin Kroatia liittyi Euroopan unioniin. Kypros ei kuitenkaan ole ilmoittanut komissiolle, että se olisi toteuttanut toimia tätä varten. Kehotus esitetään perustellun lausunnon muodossa. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi haastaa Kyproksen EU:n tuomioistuimeen. (Viite: 2013/0346)

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa SAKSAA lisätoimiin vesien nitraattisaasteita vastaan

Euroopan komissio kehottaa Saksaa ryhtymään tehokkaampiin toimiin nitraattien aiheuttamaa vesien saastumista vastaan. Saksan vuonna 2012 esittämät viimeisimmät luvut osoittivat nitraatista johtuvan saastumisongelman pahentuneen pohjavesissä ja pintavesissä sekä rannikko- ja merivesien rehevöityneen erityisesti Itämerellä. Pahenevasta suuntauksesta huolimatta Saksa ei ole toteuttanut riittäviä toimia nitraattisaasteen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi EU:n lainsäädännön vaatimalla tavalla. Nitraatit ovat tärkeitä kasvien kasvun kannalta, ja niitä käytetään laajalti lannoitteina. Liialliset nitraattitasot ovat kuitenkin makealle vedelle ja meriympäristölle haitallisia, sillä ne edistävät levän kasvua. Tätä ilmiötä kutsutaan rehevöitymiseksi. Liiallisen nitraatin poistaminen juomavedestä on myös erittäin kallista. Ympäristöasioista vastaavan komissaarin Janez Potočnikin suosituksesta komissio lähettää perustellun lausunnon, jossa Saksaa kehotetaan noudattamaan EU:n lainsäädäntöä tällä alalla. Jos Saksa ei toimi näin kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa kanteen EU:n tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Komissio kehottaa ESPANJAA lopettamaan koulukuljetusten tarjoajien epäoikeudenmukaisen kohtelun Kastilian ja Leónin alueella

Euroopan komissio on virallisesti kehottanut Espanjaa tarkistamaan koululinja-autoliikennettä koskevaa lainsäädäntöä Kastilian ja Leónin alueella. Nykyisen lainsäädännön puitteissa yleistä julkista linja-autoliikennettä harjoittavia toimijoita suositaan koulukuljetuksia koskevia tarjouskilpailuja järjestettäessä. Tällainen etu rikkoo selvästi syrjinnän kieltämisen ja kaikkien tarjouskilpailumenettelyyn osallistuvien tarjoajien yhtäläisen kohtelun periaatetta ja on julkisista hankinnoista annetun direktiivin 2004/18/EY ja maanteiden julkisten palveluiden velvoitteista annetun asetuksen (EY) N:o 1370/2007 vastainen. Hankintasopimuksen tekoperusteeksi hyväksytään alhaisin hinta ja kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, muista voimassa olevista liikennepalvelujen hankintasopimuksista riippumatta. Jos lainsäädäntöä ei muuteta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi haastaa Espanjan EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa SUOMEA laatimaan säännöt vaarallisten aineiden ja pakkausjätteen rajoittamiseksi sekä tarkistamaan uimavesiä koskevia sääntöjä

Euroopan komissio lähettää Suomelle kolme perusteltua lausuntoa, jotka koskevat ympäristölainsäädäntöä. Ensimmäisessä kehotetaan Suomea toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka se saattaa tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan EU:n lainsäädännön (RoHS-direktiivi) osaksi kansallista lainsäädäntöään. Alkuperäisen määräajan umpeuduttua 2. tammikuuta 2013 komissio lähetti asiasta viralliset ilmoitukset 21. maaliskuuta 2013. Puutteita ei ole edelleenkään korjattu, joten komissio lähettää perustellun lausunnon. Toinen perusteltu lausunto koskee pakkausjätettä. Jäsenvaltioiden oli määrä ilmoittaa muutetun pakkausdirektiivin täytäntöönpanotoimista komissiolle 13. syyskuuta 2013 mennessä. Tarkistuksella laajennetaan alkuperäisen direktiivin soveltamisalaa, selkeytetään pakkauksen määritelmää ja pyritään ehkäisemään pakkausjätteen syntyä EU:ssa. Kolmas perusteltu lausunto liittyy uimavesiä koskevaan lainsäädäntöön. Suomen kansallisessa lainsäädännössä uimavedet määritellään tietyllä paikalla minä päivänä tahansa käyvien uimareiden määrän perusteella, eikä määritelmässä huomioida muita EU:n lainsäädännössä edellytettyjä perusteita, kuten käytettävissä olevaa infrastruktuuria. Unionin lainsäädännön mukaan uimareiden määrä on yksi peruste, jota on kuitenkin täydennettävä muilla perusteilla, kuten käytettävissä olevalla infrastruktuurilla. Komissio katsoo, että Suomen kansallinen lainsäädäntö ei vastaa kyseistä EU:n lainsäädäntöä, ja vaarana on, että kansalaisten suojelun taso ei ole riittävä. Siksi komissio kehottaa Suomea muuttamaan kansallista lainsäädäntöään EU:n standardien mukaiseksi. Jos Suomi ei toimi näin kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asiat EU:n tuomioistuimeen. RoHS-direktiivin osalta voidaan määrätä taloudellisia rangaistuksia.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Verotus: Urheilutapahtumien arvonlisäverotus RANSKASSA

Euroopan komissio on kehottanut Ranskaa perimään arvonlisäveroa sellaisten otteluiden ja muiden urheilutapahtumien pääsymaksuista, jotka eivät kuulu tällaisista tapahtumista yleensä perittävän veron (impôt sur les spectacles) piiriin.

Alv-direktiivin mukaan urheilutapahtumien pääsymaksuista on normaalisti perittävä arvonlisävero. Ranska on kuitenkin kokonaan vapauttanut urheilutapahtumien pääsymaksut arvonlisäverosta.

Alv-direktiivin tarkoituksena on arvonlisäverotuksen yhdenmukaistaminen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, mutta siinä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus pitää voimassa poikkeuksellisesti ja siirtymäkauden ajan tiettyjä vapautuksia, jotka olivat käytössä 1. tammikuuta 1978, tuolloin sovelletuin edellytyksin. Tähän perustuu myös urheilutapahtumien vapauttaminen arvonlisäverosta Ranskassa siinä tapauksessa, että niistä peritään toinen vero (impôt sur les spectacles). Tällä välin Ranskassa on kuitenkin annettu kunnille mahdollisuus vapauttaa niiden alueella järjestettävät urheilutapahtumat kyseisestä verosta, ja eräät kunnat ovat niin tehneetkin. Komissio katsoo, että vapautus arvonlisäverosta ei tämän vuoksi ole enää aiheellinen.

Kehotus annetaan perustellun lausunnon muodossa. Jos siihen ei saada tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi haastaa Ranskan EU:n tuomioistuimeen. (Viite: 2012/4194)

(Lisätietoja: E. Traynor - Puhelin (+32-2) 292 15 48 - GSM (+32-498) 983 871)

 1. Palvelut: Komissio vaatii UNKARIA noudattamaan mobiilimaksuja koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Unkaria noudattamaan sijoittautumisvapautta ja palvelujen vapaata tarjoamista koskevia EU:n sääntöjä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 ja 56 artikla ja direktiivin 2006/123/EY 15 ja 16 artikla) mobiilimaksujen yhteydessä. Kansallisesta mobiilimaksujärjestelmästä vuonna 2011 annetun Unkarin lain nojalla valtion omistama National Mobile Payment Ltd. sai yksinoikeuden hallinnoida kansallista mobiilimaksujärjestelmää, jota palveluntarjoajien on käytettävä, kun ne tarjoavat mobiilimaksujen välityspalveluja tiettyjen julkisten palvelujen (esim. pysäköintipalvelujen) yhteydessä. Uusi yksinoikeus rajoittaa tarpeettomasti ja merkittävästi pääsyä markkinoille, jotka aiemmin olivat täysin kilpailulle avoimet. Tästä aiheutuu haittaa markkinoilla jo oleville sijoittajille, ja toisaalta järjestely estää ilman pätevää syytä uusia sijoittajia tulemasta markkinoille. Komissio esittää Unkarille kehotuksen perustellun lausunnon muodossa. Kyseessä on rikkomusmenettelyn toinen vaihe, jonka tarkoituksena on varmistaa EU:n sääntöjen täysimääräinen noudattaminen. Jos Unkarin viranomaiset eivät toimita tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: C. Hughes - Puhelin (+32-2) 296 44 50 - GSM (+32-498) 964 450)

 1. Sosiaaliturva: Komissio kehottaa IRLANTIA maksamaan huoltaja-avustusta Irlannin sosiaaliturvan piiriin kuuluville henkilöille, vaikka nämä asuisivat toisessa jäsenvaltiossa

Euroopan komissio on kehottanut Irlantia varmistamaan, että Irlannin sosiaaliturvalainsäädännön mukaiseen huoltaja-avustukseen oikeutetut henkilöt voivat saada avustusta, vaikka he asuisivat toisessa jäsenvaltiossa.

Huoltaja-avustusta maksetaan pienituloisille henkilöille, jotka huolehtivat toisesta henkilöstä, joka tarvitsee tukea iän, vammaisuuden tai sairauden (myös mielisairauden) perusteella. Yksi avustuksen edellytyksistä on, että sen saaja asuu Irlannissa. Kieltäytyessään myöntämästä kyseistä avustusta muussa jäsenvaltiossa asuvalle henkilöille, jotka maksavat sosiaaliturvamaksua Irlantiin, Irlanti rikkoo EU:n sääntöjä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.

Komissio esittää rikkomusmenettelyn mukaisesti kehotuksen perustellun lausunnon muodossa. Irlannilla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla EU:n säännöt pannaan kaikilta osin täytäntöön. Muussa tapauksessa komissio voi haastaa Irlannin EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Todd - Puhelin (+32-2) 299 41 07 - GSM (+32-498) 994 107)

 1. Maidon tuotantokiintiöt: Komissio kehottaa ITALIAA perimään ylijäämämaksut Italian maidontuottajilta

Euroopan komissio on siirtynyt uuteen vaiheeseen Italiaa koskevassa oikeudellisessa menettelyssä, joka on aloitettu tuotantokiintiönsä markkinointivuosina 1995–2009 ylittäneiden maidontuottajien ylijäämämaksujen puutteellisen perinnän vuoksi (ks. IP/13/577).

Yllijäämämaksujen kokonaismäärä on 2,265 miljardia euroa, ja siitä on edelleen perimättä 1,395 miljardia euroa. Perimättä olevan määrän suuruus osoittaa, että Italian viranomaiset eivät ole toteuttaneet riittäviä toimenpiteitä varmistaakseen erääntyneiden määrien perimisen kyseisiltä tuottajilta.

Italian kyvyttömyys toteuttaa näiden ylijäämämaksujen perintä tuloksellisesti vaarantaa unionin tason pyrkimykset maitotuotteiden markkinoiden vakauttamiseen ja vääristää kilpailua suhteessa niihin eurooppalaisiin ja italialaisiin maidontuottajiin, jotka ovat noudattaneet tuotantokiintiöitä tai maksaneet kiintiöiden ylittämisen vuoksi määrätyt ylijäämämaksut. Lisäksi kyseinen määrä olisi maksettava Italian talousarvioon, jotta Italian veronmaksajille ei aiheudu siitä tappiota.

Asiasta lähetettiin ensin virallinen ilmoitus 20. kesäkuuta 2013. Rikkomusmenettelyn toisessa vaiheessa Italialle lähetetään nyt perusteltu lausunto. Jos Italia ei vastaa tyydyttävällä tavalla kahden kuukauden määräajassa, komissio voi haastaa sen EU:n tuomioistuimeen jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen vuoksi.

(Lisätietoja: R. Waite - Puhelin (+32-2) 296 14 04 - GSM (+32-498) 961 404)

 1. Televiestintä: Komissio kehottaa ITALIAA ottamaan käyttöön oikeudenmukaiset ja läpinäkyvät hallinnolliset maksut markkinoille pääsyn esteiden poistamiseksi PK-yrityksiltä

Komissio on tänään virallisesti kehottanut Italiaa saattamaan direktiivin sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivi koskee erityisesti sellaisten hallinnollisten maksujen soveltamisperusteita, jotka voivat luoda markkinoille pääsyn esteitä, sillä ne vaikuttavat kohtuuttomasti pieniin verkko-operaattoreihin. Lisäksi Italian säännöissä ei toteudu läpinäkyvyyttä koskeva velvollisuus, joka edellyttää vuosikatsauksen julkaisemista perityistä hallinnollisista maksuista ja hallinnollisista kustannuksista, joista vastaa taloudellisesta kehityksestä vastaava ministeriö. Komissio esittää rikkomusmenettelyn toisessa vaiheessa kehotuksen perustellun lausunnon muodossa. Jos komissio ei saa Italialta tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi haastaa Italian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: R. Heath - Puhelin (+32-2) 296 17 16 - GSM (+32-460) 750 221)

 1. Rautatieliikenne: Komissio kehottaa PORTUGALIA panemaan rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta koskevan lainsäädännön täysimääräisesti täytäntöön

Euroopan komissio on pyytänyt Portugalia saattamaan kansalliset sääntönsä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun direktiivin 2008/57/EY mukaisiksi, erityisesti kalustoyksiköiden lupien osalta. Lainsäädännöllä pyritään luomaan suotuisat olosuhteet Euroopan rautatiejärjestelmien yhteentoimivuuden saavuttamiseksi ja sen kilpailukyvyn tehostamiseksi muihin liikennemuotoihin nähden. Näin kansalaiset voivat matkustaa helposti Euroopassa ja tavarakuljetukset voidaan hoitaa turvallisella ja ympäristöystävällisellä liikennemuodolla. Sääntely olisi pitänyt ottaa käyttöön 19. heinäkuuta 2010 mennessä. Jos Portugali ei reagoi asiaan tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen. Komissio käynnisti asiaa koskevan rikkomusmenettelyn Portugalia vastaan marraskuussa 2013. Portugalille lähetetään perusteltu lausunto (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), ja sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puhelin (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498) 987 638)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa ROMANIAA toimimaan pakkausjätettä ja romuajoneuvoja koskevien EU:n sääntöjen mukaisesti

Euroopan komissio kehottaa Romaniaa toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka se saattaa pakkausjätettä ja romuajoneuvoja koskevan EU:n lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöään. Pakkausdirektiivin tarkistuksella laajennetaan alkuperäisen direktiivin soveltamisalaa, selkeytetään pakkauksen määritelmää ja pyritään ehkäisemään pakkausjätteen syntyä EU:ssa. Päivitetty direktiivi oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 30. syyskuuta 2013 mennessä. Romania ei toiminut annetussa määräajassa, ja sille lähetettiin virallinen ilmoitus 29. marraskuuta 2013. Romania kertoi tammikuussa lähettämässään vastauksessa valmistelevansa luonnosta hallituksen päätökseksi. Koska komissiolle ei kuitenkaan ole ilmoitettu kyseisistä toimenpiteistä, Romanialle lähetetään perusteltu lausunto. Toinen perusteltu lausunto liittyy romuajoneuvoja koskevien EU:n vaatimusten tarkistukseen, joka oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 22. elokuuta 2013. Koska komissiolle ei toimitettu ilmoitusta, se lähetti syyskuussa virallisen ilmoituksen. Romania kertoi vastauksessaan, että se oli ryhtymässä toimiin tarvittavien säädösten osalta. Koska ilmoitusta ei kuitenkaan toimitettu, komissio lähettää perustellun lausunnon. Romanialla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos vastausta ei toimiteta, komissio voi haastaa Romanian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Tavaroiden vapaa liikkuvuus: komissio kehottaa ROMANIAA poistamaan esteet maakaasun vienniltä

Koska Romanian tuottajia vaaditaan asettamaan myynti kotimaan markkinoilla etusijalle ja alistamaan kaasua koskevat kaupat ennakkovalvontaan ja ‑hyväksyntään, komissio katsoo, että Romanian voimassa oleva oikeudellinen kehys luo perusteettomia esteitä kaasun viennille Romaniasta, ja on kehottanut poistamaan esteet.

Komissio katsoo, että luomalla esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle sisämarkkinoilla Romania ei ole täyttänyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 35 ja 36 artiklassa ja maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY 40 artiklan c kohdassa asetettuja velvoitteita.

Komission kehotus on esitetty perusteltuna lausuntona. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi haastaa Romanian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: C. Corazza - Puhelin (+32-2) 295 17 52 - GSM (+32-498) 992 862)

 1. Eläinten terveys: Komissio kehottaa RUOTSIA luopumaan nautaeläinten paratuberkuloosin testauksesta

Euroopan komissio on tänään esittänyt Ruotsille virallisen kehotuksen (perusteltu lausunto) luopua nautaeläinten pakollisesta karanteenista ja paratuberkuloosin testauksesta. Direktiivissä 64/432/ETY vahvistetuissa yhdenmukaistetuissa eläinten terveyttä koskevissa ehdoissa ei ole minkäänlaisia paratuberkuloosia koskevia terveysvaatimuksia. Eläimille maahantulon jälkeen tehtävä pakollinen testaus saa ruotsalaiset maanviljelijät välttämään nautaeläinten tuontia muista EU:n jäsenvaltioista, millä on vastaava vaikutus määrällisiin rajoituksiin. Näin ollen sille ei löydy perusteita the Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 36 artiklasta, jossa säädetään tuontia koskevista rajoituksista ja kielloista. Paratuberkuloosi on nautaeläinten ja lampaiden ohutsuolessa esiintyvä tarttuva tauti. Oireiden ilmaantuminen kestää kauan, jos niitä yleensäkään ilmenee, ja tarkkojen diagnostisten testien puute selittää sen, ettei paratuberkuloosista ole annettu enempää EU:n terveystakeita. Jos Ruotsi ei ilmoita komissiolle kahden kuukauden kuluessa tästä virallisesta kehotuksesta, että testaus on lopetettu, komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puhelin (+32-2) 298 71 66 - GSM (+32-498) 987 166)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa toteuttamaan toimia, jotka koskevat Pembroken voimalaitosta, yhdyskuntajätevesien käsittelyä ja uimavesisäännöksiä

Komissio on tänään esittänyt Yhdistyneelle kuningaskunnalle kolme perusteltua lausuntoa ympäristöasioista. Ensimmäinen koskee Pembroken voimalaitosta, joka on Euroopan suurin kaasuvoimalaitos. Sen jäähdytysjärjestelmä on vahingoittanut ympäröivää ekosysteemiä, joka on EU:n lainsäädännössä suojeltu merellä sijaitseva erityisten suojelutoimien alue. Ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin ja luontotyyppidirektiivin mukaan lupa laitoksen laajentamiselle pitäisi antaa vasta sen jälkeen, kun mahdolliset ympäristövaikutukset on arvioitu. Pembrokeshiren laitoksessa ei nähtävästi toimittu näin, vaan luvat laajentamiselle ja rakentamiselle sekä vedenotolle ja jäähdytysjärjestelmän syöttö- ja poistoaukkojen kaivamiselle annettiin ennen kuin koko ympäristövaikutusten arviointi oli valmis. Tämän seurauksena lämmin vesi, jossa on raskas biosidikuorma, lasketaan tällä hetkellä suojeltuun Milford Havenin vesistöön. Jäähdytysjärjestelmä vaikuttaa moniin pieniin kaloihin, niiden muniin ja muihin pienorganismeihin, kun se ottaa paljon vettä erityisten suojelutoimien alueen toisesta päästä ja laskee sen toiseen päähän. Komission kirjeessä nostetaan esiin myös huolenaiheet, jotka koskevat IPPC-direktiivin soveltamista lopullisiin lupiin sekä erityisesti kyseisen jäähdytysjärjestelmän hyväksymistä parhaana käytettävissä olevana tekniikkana pilaantumiselle alttiilla alueella ja tästä aiheutuvaa ympäristön laatunormien rikkomista.

Toinen kirje koskee yhdyskuntajätevesien käsittelyä. Yhdistyneestä kuningaskunnasta saadut raportit osoittavat, että monet taajamat rikkovat edelleen EU:n vaatimuksia. Tämänpäiväinen perusteltu lausunto, joka on jatkoa kesäkuussa 2009 ja kesäkuussa 2013 lähetetyille virallisille huomautuksille, koskee liian suuria jätevesipäästöjä Burry Inletin pilaantumiselle alttiisiin vesiin Llanellissa ja Gowertonissa, Walesissa, myös normaaleissa sääolosuhteissa (eli muulloinkin kuin voimakkaiden sateiden aikaan), jäteveden jälkikäsittelyn puuttumista yhdeksässä taajamassa, mm. Gibraltarilla, sekä tehokkaamman jäteveden käsittelyn puuttumista 24 taajamassa, jotka on luokiteltu pilaantumiselle alttiiksi alueiksi. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on kaksi kuukautta aikaa vastata.

Kolmas perusteltu lausunto koskee uimavesilainsäädäntöä. Komissio kehotti tekemään useita muutoksia säädöksiin, joilla Yhdistynyt kuningaskunta on pannut täytäntöön EU:n uimavesisäännökset. Vaikka useimmat niistä on nyt toteutettu, tietoja joistakin Gibraltarin lupaamista muutoksista odotetaan edelleen. Tästä syystä on lähetetty perusteltu lausunto. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on kaksi kuukautta aikaa vastata.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)

 1. Rahoituspalvelut: Komissio kehottaa YHDISTYNYTTÄ KUNINGASKUNTAA noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Yhdistynyttä kuningaskuntaa panemaan kaikilta osin täytäntöön niin kutsutun Omnibus I ‑direktiivin (direktiivi 2010/78/EY), jolla muutetaan yhtätoista rahoituspalveludirektiiviä (direktiivit 98/26/EY, 2002/87/EY, 2003/6/EY, 2003/41/EY, 2003/71/EY, 2004/39/EY, 2004/109/EY, 2005/60/EY, 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2009/65/EY), jotta voidaan ottaa huomioon Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen perustamisesta johtuvat seuraukset. Omnibus I ‑direktiivi oli pantava täytäntöön kaikissa EU:n jäsenvaltioissa viimeistään 31. joulukuuta 2011. Yhdistynyt kuningaskunta oli kuitenkin pannut täytäntöön vain osan vaadituista säännöksistä. Komissio esittää rikkomusmenettelyn toisessa vaiheessa kehotuksen perustellun lausunnon muodossa. Jos täysimääräistä täytäntöönpanoa koskevista toimista ei ilmoiteta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa. Lisätietoja: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/infringements/index_en.htm

(Lisätietoja: C. Hughes - Puhelin (+32-2) 296 44 50 - GSM (+32-498) 964 450)

 1. Viralliset huomautukset

 1. Komissio kehottaa ITALIAA varmistamaan, että ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi on terveellistä ja puhdasta

Euroopan komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyn Italiaa vastaan, koska se ei ole varmistanut, että ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi täyttää eurooppalaiset standardit. Arseenin ja fluoridin aiheuttama veden saastuminen on ollut pitkään ongelmana Italiassa sekä erityisesti Lazion alueella.

Juomavesidirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on valvottava ja testattava ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä 48 mikrobiologisen, kemiallisen ja indikaattoreita koskevan parametrin avulla. Jos havaitaan suuria pitoisuuksia arseenia tai muita epäpuhtauksia, jäsenvaltio voi poiketa direktiivissä säädetystä kynnysarvosta rajoitetun ajan, jos ihmisten terveydelle ei aiheudu vaaraa ja jos tarjontaa ihmisten käyttöön ei voida ylläpitää millään muulla kohtuullisella tavalla.

(Lisätietoja: IP/14/816 - J. Hennon - Puhelin (+32-2) 295 35 93 - GSM (+32-498) 953 593)


Side Bar