Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 10. juuli 2014

Rikkumisvastaste meetmete pakett – peamised otsused juulis

Rikkumismenetlusi käsitlevate igakuiste otsustega rakendab Euroopa Komisjon õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole nõuetekohaselt täitnud ELi õigusest tulenevaid kohustusi. Otsused hõlmavad eri valdkondi ning nende eesmärk on tagada Euroopa Liidu õigusaktide nõuetekohane kohaldamine kodanike ja ettevõtjate hüvanguks.

Täna võttis komisjon vastu 419 otsust, sealhulgas 63 põhjendatud arvamust ja 14 kaebust Euroopa Liidu Kohtule. Järgnevalt on esitatud ülevaade peamistest otsustest. Täiendavat teavet rikkumismenetluse kohta leiate siit: MEMO/12/12.

 1. Liikmesriikidega seotud olulisemad juhtumid

 1. Ühtne Euroopa taevas: komisjon kutsub liikmesriike tegema otsustavaid samme ühise õhuruumi juhtimiseks

Komisjon esitas täna Austriale, Bulgaariale, Hispaaniale, Horvaatiale, Kreekale, Küprosele, Iirimaale, Itaaliale, Leedule, Maltale, Poolale, Portugalile, Rumeeniale, Slovakkiale, Sloveeniale, Tšehhi Vabariigile, Ungarile ja Ühendkuningriigile, mis kuuluvad kuude erinevasse funktsionaalsesse õhuruumiossa, ametliku nõudmise parandada oma õhuruumiosa, mis kujutab endast ühist õhuruumi, mis on moodustatud liiklusvoogude, mitte riigipiiride alusel. Õhuruumiosad kujutavad endast väga olulist etappi Euroopa tõhusama, säästlikuma ja vähem saastava lennundussüsteem kujundamisel.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Euroopa õhuruumi küsimustes tuleb meil viimaks riigipiiride küsimus ära lahendada. Õhuruumiosad on ühtse Euroopa taeva väga olulised osad. Praegu on need olemas vaid paberil. Need on ametlikult loodud, kuid veel ei toimi. Kutsun liikmesriike üles seadma kõrgemaid eesmärke ja edendama ühtse taeva elluviimist.”

(Lisateave: IP/14/818 – H. Kearns – tel +32 229 87638 – mobiil +32 498 98 7638)

 1. Euroopa Kohtule esitatud kaebused

 1. Ehitiste energiatõhusus: komisjon kaebab AUSTRIA ja POOLA Euroopa Kohtusse ja nõuab päevase karistusmakse määramist

Euroopa Komisjon on otsustanud kaevata Austria ja Poola Euroopa Liidu Kohtusse seoses hoonete energiatõhususe direktiivi puuduliku rakendamisega ja on teinud ettepaneku, et kohus määraks Austriale 39 592,80 euro suuruse ja Poolale 96 720 euro suuruse päevase karistusmakse, mida tuleb maksta alates kohtuotsuse kuupäevast kuni ajani, mil direktiiv on täielikult rakendatud. Kavandatava karistusmakse määr peegeldab rikkumise kestust ja tõsidust. Päevase karistusmakse lõpliku summa määrab kindlaks kohus. Direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid kõikide hoonete suhtes kehtestama energiatõhususe miinimumnõuded ja neid kohaldama, tagama hoonetele energiamärgise väljastamise ning tagama kütte- ja kliimaseadmete korrapärase ülevaatuse. Lisaks sellele peavad liikmesriigid direktiivi kohaselt 2021. aastaks tagama, et kõik uued hooned oleksid nn liginullenergiahooned. Direktiiv pidi olema liikmesriigi õiguses rakendatud 9. juuliks 2012.

(Lisateave: IP/14/813 – S. Berger – tel +32 229 92792 – mobiil +32 460 792 792)

 1. Kaupade vaba liikumine: komisjon kaebab TŠEHHI VABARIIGI Euroopa Kohtusse seoses juveeltoodete proovimärgiste eeskirjadega

Euroopa Komisjon on otsustanud kaevata Tšehhi Vabariigi Euroopa Liidu Kohtusse seoses juveeltoodete proovimärgiste eeskirjadega. Tšehhi Vabariigi proovikoda nõuab, et teistest ELi liikmesriikidest imporditud teatavad juveeltooted peavad olema märgistatud täiendava riikliku proovimärgisega, hoolimata asjaolust, et kõnealused tooted juba on ELis seaduslikult märgistatud ja neid turustatakse seal. Komisjon leiab, et selline nõue on vastuolus ELi aluslepingus sätestatud normidega kaupade vaba liikumise kohta ELi piires ning palus kohtul juhtum lahendada.

(Lisateave: IP/14/785 – C. Corazza – tel +32 229 51752 – mobiil +32 498 99 2862)

 1. Tubakatooted: komisjon kaebab TAANI Euroopa Kohtusse seetõttu, et Taani ei ole keelanud huuletubaka müüki

Euroopa Komisjon otsustas täna kaevata Taani Euroopa Liidu Kohtusse, kuna Taani ei ole muutnud oma õigusakte eesmärgiga keelata huuletubaka müük.

Kuna Taani ei ole täielikult keelanud huuletubaka müüki, nõudis Euroopa Komisjon 25. oktoobril 2012, et Taani teeks kõik vajaliku direktiivi 2001/37/EÜ järgimiseks ning teavitaks kahe kuu jooksul komisjoni vastuvõetud riiklikest meetmetest (vt Euroopa Komisjon MEMO/12/794 - 24/10/2012).

Siiani ei ole Taani komisjonile teatanud ühestki asjaomasest meetmest ja rikub seega jätkuvalt ELi õigust. Sel põhjusel otsustas komisjon anda juhtumi lahendamiseks Euroopa Liidu Kohtule.

(Lisateave: IP/14/812 – F. Vincent –tel +32 229 87166 – mobiil +32 498 98 7166)

 1. Riigihanked: komisjon kaebab KREEKA Euroopa Kohtusse ehitussektori normide täitmata jätmise eest

Euroopa Komisjon tegi täna otsuse kaevata Kreeka Euroopa Liidu Kohtusse seoses ELi ehitussektori riigihanke-eeskirjade täitmata jätmisega.

Kreeka õigusaktides on kehtestatud kohustuslik registreerimissüsteem, mis hõlmab kõiki heakskiidetud riiklikke ehitusettevõtteid ja mille alusel jaotatakse nad klassidesse. Iga klassi jaoks on ette nähtud konkreetne eelarvevahemik. Riigihanke korral võivad hankijad lubada menetluses osaleda vaid nendel ettevõtjatel, kes on registreeritud nendes klassides, mis vastavad kavandatava lepingu jaoks ettenähtud eelarvevahemikule. Sel viisil on Kreeka õigusaktides kehtestatud süsteem, millega määratakse eelnevalt kindlaks, millistes hankemenetlustes millised ettevõtjad võivad osaleda. Selline kohustuslik registreerimise süsteem jätab ettevõtjad, kes majandusliku, rahalise, erialase ja tehnilise suutlikkuse poolest on võimelised selliseid hankelepinguid täitma, hankemenetlusest välja vaid seetõttu, et nende rahaline suutlikkus on erinev, enamasti parem, kui antud menetluse jaoks ette nähtud konkreetse eelarveklassi puhul. Seetõttu piiravad riiklikud sätted ettevõtjate tegutsemisvõimalusi ning nendevahelist konkurentsi. Komisjon leiab, et selline väga piirav õiguslik kord rikub direktiivi 2004/18/EÜ tingimusi ning võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid, millele ELi riigihanke-eeskirjad tuginevad.

(Lisateave: IP/14/807 – C. Hughes – tel +32 229 64450 – mobiil +32 498 96 4450)

 1. Keskkond: komisjon kaebab HISPAANIA Euroopa Kohtusse nõuetele mittevastavate prügilate ja kiirraudteeliini eest

Euroopa Komisjon kaebab Hispaania kohtusse kahe (erineva) keskkonnaalase õigusakti rikkumise pärast. Esimene on seotud puuduliku jäätmekäitlusega: komisjoni varasematest hoiatustest hoolimata on Hispaanias endiselt käigus prügilad, mis ei vasta ELi prügilaid käsitlevatele õigusaktidele. Teine juhtum on seotud Sevilla ja Almeria vahelise kavandatava raudteeliiniga, mille kohta ei ole tehtud asjakohast keskkonnamõju hindamist. Keskkonnavoliniku Janez Potočniku soovitusel kaebab komisjon Hispaania ELi Kohtusse, et Hispaania kõrvaldaks kõnealused puudused.

(Lisateave: IP/14/814 – J. Hennon – tel +32 229 53593 – mobiil +32 498 95 3593)

 1. Komisjon kaebab SOOME Euroopa Kohtusse, kuna riigis ei ole loodud tööhõiveküsimuste lahendamiseks rassilise võrdõiguslikkuse organit

Euroopa Komisjon otsustas kaevata Soome Euroopa Liidu Kohtusse, kuna Soome võrdõiguslikkuse organ ei suuda täita rassilise võrdõiguslikkusega seotud ülesandeid tööhõive valdkonnas.

Rassilise võrdõiguslikkuse direktiivi (2000/43/EÜ) artikli 13 kohaselt tuleb liikmesriikides luua riiklik võrdõiguslikkuse organ ja määrata talle ametlikult konkreetsed ülesanded, sealhulgas: ohvrite abistamine, sõltumatute uuringute korraldamine, sõltumatute aruannete avaldamine ja diskrimineerimise valdkonnas soovituste andmine. Komisjon jälgib selles osas väga tähelepanelikult direktiivi nõuetekohast rakendamist, kuna need organid on kohapealsed võrdõiguslikkuse järelevalvajad ning seetõttu on neil täita oluline roll rassilise võrdõiguslikkuse direktiivi tulemusliku rakendamise ja kohaldamise tagamisel.

Hoolimata Soomega peetud põhjalikest aruteludest, mis toimusid pärast märgukirja ja põhjendatud arvamuse esitamist, ei ole edasiminekut toimunud.

(Lisateave: IP/14/811 - J. Salsby tel +32 2 297 24 59)

 1. Maksustamine: komisjon kaebab PRANTSUSMAA Euroopa Kohtusse seoses avalikes huvides tegutsevatele välismaistele organisatsioonidele tehtavate annetustega

Komisjon otsustas kaevata Prantsusmaa Euroopa Liidu Kohtusse seoses Prantsuse maksustamiskorraga, mis puudutab sellistele avalikes huvides tegutsevatele organisatsioonidele tehtavaid annetusi, kelle peakontor asub mõnes muus ELi või EMÜ liikmesriigis.

Prantsusmaa on vabastanud registreerimismaksust (tasuta üleandmise korral) annetused ja annakud, mis tehakse Prantsusmaal asuvatele avalikele või avalikes huvides tegutsevatele organisatsioonidele, eelkõige heategevusorganisatsioonidele. Need on avalikud või avalikes huvides tegutsevad asutused, kelle rahalised vahendid on suunatud üksnes teadus-, kultuuri-, kunstialasele tegevusele, kultuuriühingutele jne, ning kes tegutsevad Prantsusmaa territooriumil.

(Lisateave: IP/14/808 - E. Traynor - tel +32 229 21548 - mobiil +32 498 98 3871)

 1. Maksustamine: komisjon kaebab PORTUGALi Euroopa Kohtusse sigarettide aktsiisimaksu pärast

Euroopa Komisjon otsustas kaevata Portugali Euroopa Liidu Kohtusse, kuna ta ei ole muutnud sigarettide turustamisega seotud aktsiisimaksueeskirju. Portugalis on sigarettide müügiaja pikkus seotud pakendil oleva maksumärgiga. Maksumärkide kujundust muudetakse Portugalis korrapäraselt ja uut maksumäära kohaldatakse sageli uue märgiga. Sigarette tohib müüa kuni kolm kuud pärast selle aasta lõppu, millal need lubati vabasse ringlusse.

ELi õigusaktide kohaselt (direktiiv 2008/118/EÜ) peab tubakatoodete aktsiisimaks vastama määrale, mida kohaldatakse vabasse ringlusse laskmise kuupäeval. ELi õigusaktides puudub säte, mis lubaks liikmesriikidel lisada täiendava maksu ringlusse lubamise päeval kehtivale maksumäärale või piirata tubakatoodete turustamist maksustamisega seotud põhjustel.

(Lisateave: IP/14/809 – E. Traynor – tel +32 229 21548 – mobiil +32 498 98 3871)

 1. Komisjon kaebab PORTUGALI Euroopa Kohtusse seoses heitvee käitlemisega

Euroopa Komisjon kaebab Portugali Euroopa Kohtusse, kuna ta ei ole taganud väikeste linnastute heitvee nõuetekohast käitlemist. Nõuetekohaseid kogumis- ja ärajuhtimissüsteeme nõutakse alates 2005. aastast ELi õigusaktides väikeste linnastute kohta. Nende puudumine kujutab endast ohtu inimeste tervisele ja sisevetele ning merekeskkonnale. Hoolimata edusammudest, mis tehti pärast seda, kui komisjon saatis Portugalile 2009. aastal teemakohase põhjendatud arvamuse, on praegused märkimisväärsed puudujäägid sundinud komisjoni andma juhtumi keskkonnavoliniku Janez Potočniku soovitusel Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: IP/14/815 – J. Hennon – tel +32 229 53593 – mobiil +32 498 95 3593)

 1. Maksustamine: komisjon kaebab ÜHENDKUNINGRIIGI Euroopa Kohtusse erimärgistatud kütuse ELi eeskirjade täitmata jätmise eest

Euroopa Komisjon otsustas kaevata Ühendkuningriigi Euroopa Liidu Kohtusse kütuse erimärgistamist käsitlevate ELi eeskirjade puuduliku kohaldamise eest.

ELi eeskirjade kohaselt tuleb vähendatud maksumääraga kütus märgistada värvainega. Vähendatud maksumääraga kütust võivad kasutada näiteks kalalaevad, kuid eraisikutele kuuluvad lõbusõidulaevad peavad kasutama tavamääraga maksustatud kütust.

Ühendkuningriik ei nõua praegu kütusemüüjatelt eraldi mahutite olemasolu, et eristada vähendatud maksumääraga kütust tavamääraga kütusest. Seetõttu on eraisikutest lõbusõidulaeva omanikud sageli olukorras, kus nad saavad osta vaid erimärgistatud kütust. Sellest tulenevalt ei pruugi nad maksta maksu õige määra alusel, kuna nad ostavad kütust, mis on mõeldud kalalaevadele. See ei ole üksnes vastuolus ELi aktsiisieeskirjadega, vaid seab eralaevade omanikud olukorda, kus neid võidakse trahvida, kui reisides teistesse liikmesriikidesse sealsed ametiasutused neid kontrollivad.

(Lisateave: IP/14/810 – E. Traynor – tel +32 229 21548 – mobiil +32 498 98 3871)

 1. Põhjendatud arvamused

 1. Patsiendiõigused piiriüleses tervishoius: komisjon kutsub 12 liikmesriiki üles teatama piiriülese tervishoiu eeskirjade täielikust rakendamisest

Euroopa Komisjon saatis täna Austriale, Belgiale, Bulgaariale, Eestile, Iirimaale, Kreekale, Luksemburgile, Poolale, Prantsusmaale, Saksamaale, Soomele ja Ühendkuningriigile ametliku taotluse teatada piiriülese direktiivi (2011/24/EL) täielikust rakendamisest. Direktiivis täpsustatakse patsiendi õigusi valida ravi teises liikmesriigis ja taotleda selle hüvitamist selle eest koduriigis. Veel nõutakse direktiivis, et tervishoiusüsteemid ja tervishoiuteenuste osutajad peavad tagama, et patsientidele antakse kogu asjaomane teave, mida on vaja teadliku valiku tegemiseks seoses raviga teises liikmesriigis. Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Kreeka, Poola, Saksamaa, Soome, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik on direktiivi osaliselt rakendanud, kuid selle teatud sätted näivad endiselt üle võtmata. Nende hulgast võib leida näiteks direktiivis kehtestatud eeskirjad välismaal saadud ravi hüvitamise kohta ja riiklike kontaktpunktidele pandud kohustuse aidata üksteisel täpsustada arvete sisu. Iirimaa ja Portugal ei ole teatanud ühestki direktiivi rakendamismeetmetest.

Praeguseks ei ole eelmainitud liikmesriigid seda direktiivi oma õigusesse üle võtnud või on teinud seda osaliselt, hoolimata sellest, et neile esitati asjaomane nõudmine 25. oktoobril 2013. Nendel riikidel on aega kaks kuud, et teatada komisjonile meetmetest, mis on võetud direktiivi 2011/24/EL rakendamiseks. Kui asjakohastest meetmetest ei teatata, võib komisjon anda asja lahendamiseks Euroopa Liidu Kohtule.

(Lisateave: F. Vincent – tel +32 229 87166 – mobiil +32 498 98 7166)

 1. Ravimiretseptid: neljal liikmesriigi palutakse kiiremas korras teatada teises liikmesriigis väljakirjutatud retseptide tunnustamise eeskirjade rakendamisest

Täna saatis Euroopa Komisjon Belgiale, Iirimaale, Luksemburgile ja Portugalile ametliku taotluse tagada direktiivi (millega nähakse ette meetmed, et hõlbustada teises liikmesriigis väljakirjutatud retseptide tunnustamist) täielik rakendamine (2012/52/EL). Direktiivi eesmärk on parandada apteekrite suutlikkust mõista teises liikmesriigis kirjutatud retsepte ning anda piiriülese tervishoiuga seotud õigusi kasutavale patsiendile õige ravim. Selleks on vaja, et liikmesriigid tagavad, et teises liikmesriigis kasutatavas retseptis oleks kirjas teatud andmed, mis on kehtestatud direktiivi lisas.

Praeguseks ei ole ülalmainitud liikmesriigid seda direktiivi oma õigusesse üle võtnud hoolimata sellest, et neile esitati asjaomane nõudmine 25. oktoobril 2013. Nendel riikidel on aega kaks kuud, et teatada komisjonile meetmetest, millega direktiivi 2012/52/EL rakendatakse. Kui piisavatest meetmetest ei teatata, võib komisjon anda asja lahendamiseks Euroopa Liidu Kohtule.

(Lisateave: F. Vincent – tel +32 229 87166 – mobiil +32 498 98 7166)

 1. Komisjon nõuab, et BULGAARIA, KREEKA ja SLOVEENIA tagaks kalandusalase teabe elektroonilise vahetamise teiste liikmesriikidega

Komisjon saatis ametliku taotluse Bulgaariale, Kreekale ja Sloveeniale tagada ELi kalanduskontrolli määruse täielik järgimine, eriti seoses kohustustega tagada asjaomase kalandusalase teabe elektrooniline vahetamine teiste liikmesriikidega.

Liikmesriigid peavad looma asjaomased süsteemid, mis võimaldaks neil elektrooniliselt vahetada kalandusalaseid andmeid. Sellise süsteemi puudumine võib teiste liikmesriikide laevadel takistada nendes kolmes liikmesriigis kasutamast oma õigusi kalastada, lossida ja müüa oma kala nende territooriumil. Samamoodi võidakse Bulgaaria, Kreeka ja Sloveenia lipu all sõitvatel laevadel keelata kalastada väljaspool asjaomase liikmesriigi vett ning lossida ja müüa kala teistes ELi riikides.

Süsteemi kaudu peaks saama vahetada teavet laevaseiresüsteemi, püügipäeviku, lossimiste ja muude deklaratsioonide kohta. Need nõuded on kõikidele liikmesriikidele kohustuslikud alates 1. jaanuarist 2010. ELi kalanduseeskirjade täielik ja nõuetekohane kohaldamine on komisjoni prioriteet ja selle eesmärk on tagada jätkusuutlik kalastamistegevus.

Kui komisjon ei saa selle kohta rahuldavat vastust kahe kuu jooksul, võib ta need riigid kaevata Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: H. Banner – tel +32 229 52407 – mobiil: +32 460 75 2407)

 1. Autoriõigused: komisjon nõuab, et PRANTSUSMAA, POOLA ja RUMEENIA kohaldaks ELi eeskirju

Euroopa Komisjon nõudis täna, et Prantsusmaa, Poola ja Rumeenia kohaldaks täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2011. aasta direktiivi 2011/77/EL, millega muudetakse direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja teatavate sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta. Direktiiviga pikendatakse esitajate ja helisalvestite kaitse tähtaega 50 aastalt 70-le ning direktiivis on esitatud kaasnevad meetmed, nt „võta või jäta”-klauslid, mis tuleb nüüdsest lisada esitaja ja plaadifirma vahel sõlmitavatesse lepingutesse. Selle direktiivi liikmesriigi õigusse ülevõtmise tähtpäev oli 1. november 2013. Kuid Prantsusmaa, Poola ja Rumeenia ei ole siiani komisjonile asjaomastest rakendusmeetmetest teatanud. Komisjon esitab nõude põhjendatud arvamusena (rikkumismenetluse teine etapp). Kui kahe kuu jooksul ei teatata meetmetest, võib komisjon otsustada kaevata Prantsusmaa, Poola ja Rumeenia Euroopa Liidu Kohtusse. Lisateave kaitse tähtaja kohta.

(Lisateave: C. Hughes – tel +32 2 296 44 50 – mobiil +32 498 964450)

 1. Maanteetransport: komisjon nõuab, et IIRIMAA, PORTUGAL, SLOVEENIA ja ÜHENDKUNINGRIIK rakendaks ELi eeskirju veoautode teemaksu kohta

Euroopa Komisjon nõudis, et Iirimaa, Portugal, Sloveenia ja Ühendkuningriik võtaks meetmed, mille abil kohaldada nõuetekohaselt nn eurovignette'i direktiivi (direktiiv (EL) nr 2011/76). Direktiiviga laiendatakse Euroopa teede maksustamise direktiivi reguleerimisala TEN-T võrgustikku kuuluvatelt teedelt Euroopa kõikidele maanteedele. Samuti annab see liikmesriikidele võimaluse maksustada raskeid veokeid lisaks taristumaksudele (teede taristu ehitamine, hooldus ja kasutamine) nn väliste kulude, nt saaste ja müra tekitamise eest. Ebaühtlane kohaldamine ELis võib põhjustada veoettevõtjatele õiguskindlusetust. Õigusaktid oleksid pidanud olema kehtestatud 13. oktoobriks 2013. Kui Iirimaa, Portugal, Sloveenia ja Ühendkuningriik ei tegutse vastavalt, võib komisjon anda asja lahendamiseks Euroopa Liidu Kohtule. Komisjon algatas selles asjas Iirimaa, Portugali, Sloveenia ja Ühendkuningriigi vastu 2013. aasta novembris rikkumismenetluse ja saadab nüüd põhjendatud arvamuse (ELi rikkumismenetluste teine etapp). Iirimaal, Portugalil, Sloveenial ja Ühendkuningriigil on komisjonile vastamiseks aega kaks kuud.

(Lisateave: H. Kearns, tel +32 229 87638, mobiil +32 498 98 7638)

 • Keskkond: komisjon nõuab, et BULGAARIA ja LÄTI vähendaks õhusaastet

Euroopa Komisjon nõuab, et Bulgaaria ja Läti parandaksid kodanike kaitset tahkete osakeste (PM10) saaste eest. Need osakesed võivad põhjustada astmat, südameprobleeme, kopsuvähki ja enneaegset surma. Osakesed pärinevad tööstus-, liiklus- ja kodukütteheidetest. ELi õigusaktide kohaselt tuleb liikmesriikidel piirata inimeste kokkupuudet selliste osakestega. Kodanikud Bulgaaria kuues piirkonnas ja linnastus (Sofia, Plovdiv, Varna, põhja-, edela- ja kagupiirkond) on puutunud kokku PM10-osakeste ülemäärase saastega alates 2007. aastast. Lätis on üks sarnane piirkond: Riia, kus rikkumised ulatuvad 2007. aastasse. Komisjon leiab, et mõlemal liikmesriigil on juba alates 2007. aastast võtmata meetmed inimeste tervise kaitsmiseks, ning palub neil tegutseda perspektiivitundega, kiiresti ja tõhusalt, et kehtestatud nõuded saaksid võimalikult kiiresti täidetud. Tänane meede, mis esitatakse põhjendatud arvamusena, järgneb 2013. aasta jaanuaris Bulgaariale ja Lätile saadetud märgukirjale (vt IP/13/47). Kui Bulgaaria ja Läti ei tegutse, võib komisjon asja anda lahendamiseks Euroopa Liidu Kohtule.

(Lisateave: J. Hennon, tel +32 229 53593, mobiil +32 498 95 3593)

 1. Komisjon kutsub HISPAANIAT ja SLOVEENIAT üles rakendama norme, mis käsitlevat õigust suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses

Euroopa Komisjonile teeb muret, et Hispaania ja Sloveenia ei ole võtnud piisavalt meetmeid, et rakendada direktiivi 2010/64/EL (õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses). Mõlemalt riigilt päriti käesoleva aasta mais selgitust selle kohta, kuidas on edenenud siseriiklike õigusaktide ettevalmistamine. Direktiiv pidi olema rakendatud 27. oktoobriks 2013.

Ehkki vastuvõtmismenetlus edeneb, on arutelud õigust tõlkele käsitleva seaduseelnõu üle mõlemas riigis veel käimas.

(Lisateave: J. Salsby Tel. +32 2 297 24 59)

 1. Komisjon nõuab, et ITAALIA ja HISPAANIA võtaks vastu Vahemere kalanduse majandamiskavad

Komisjon saatis Itaaliale ja Hispaaniale ametliku taotluse tagada vastavus Vahemeres kalastamist käsitlevate ELi eeskirjadega. Nn Vahemere kalavarusid käsitleva määruse kohaselt peavad liikmesriigid võtma vastu nende territoriaalvetes traalnootade, seinnootade, kaldanootade, haardnootade ja tragidega teostatava püügi riiklikud majandamiskavad.

Nimetatud majandamiskavad oleksid pidanud olema vastu võetud 31. detsembriks 2007. Määruse nõuete vastaselt ei ole Itaalia ja Hispaania ikka veel võtnud vastu tragidega teostatava püügi majandamiskavasid. Nõutud riiklikud majandamiskavad on väga olulised vahendid, et tagada kalavarude säästev kasutamine Vahemeres, kus tavapärast kvootidele tuginevat kalavarude majandamist ei toimu.

Kui komisjon ei saa selle kohta rahuldavat vastust kahe kuu jooksul, võib ta Itaalia ja Hispaania kaevata Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: H. Banner – tel +32 229 52407 – mobiil: +32 460 75 2407)

 1. Bussisõitjate õigused: komisjon nõuab, et ITAALIA ja POOLA tagaks eeskirjade täitmise

Euroopa Komisjon nõudis, et Itaalia ja Poola võtaks vastu meetmed bussisõitjate õiguste nõuetekohaseks kohaldamiseks (määrus (EL) nr 181/2011). Eeskirjade tulemusliku kohaldamise tagamiseks määratud riiklikud ametid ei suuda praegu nende täitmist tagada. Kummaski liikmesriigis ei ole kehtestatud sanktsioone, mille abil tagada määruse täielik järgimine. Lisaks ei ole nad saatnud nende bussijaamade nimekirja, kus puudega või piiratud liikumisvõimega reisijal on võimalik saada asjakohast abi. Määruses on kehtestatud ELi piires bussiga reisivate isikute õigused ning seda tuleb kohaldada alates 1. märtsist 2013. Liikmesriikidele on seadusega pandud kohustus need ülesanded täita. Nõuded on esitatud ELi rikkumismenetluse kohase põhjendatud arvamusena. Itaalial ja Poolal on aega kaks kuud, et anda komisjonile teada meetmetest, mis on võetud määruse nõuetekohaseks kohaldamiseks. Vastasel juhul võib komisjon Itaalia ja Poola kaevata Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: H. Kearns, tel +32 229 87638, mobiil +32 498 98 7638)

 1. Raudteetransport: komisjon nõuab, et LUKSEMBURG ja LEEDU rakendaks täielikult ELi õigusakte raudteeohutuse kohta

Euroopa Komisjon palus Leedul ja Luksemburgil viia kõik riigisisesed normid vastavusse direktiiviga 2004/49/EÜ, et tagada järjepidevalt ELi kõikide raudteevõrkude ohutuse kõrge tase. Nii Leedu kui ka Luksemburgi puhul on see seotud eelkõige uurimisorgani sõltumatusega. Luksemburgis on lisaks see seotud ohutuse juhtimissüsteemi, ohutussertifikaatide kehtivuse ning ohutusasutuse sõltumatuse, ülesannete ja otsustusprotsessiga. ELi õigusaktide eesmärk on töötada välja ühine lähenemine raudteeohutusele, eelkõige kehtestades raudteesüsteemile ohutusnõuded, sealhulgas taristu ja liikluskorralduse ohutu juhtimine, raudteeveo- ja raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad ülesanded ja vastutus ning nende omavaheline suhtlemine, ühine ohutuse õigusraamistik, reguleerimine, juhtimine ja järelevalve ning õnnetusjuhtumite sõltumatu uurimine. Õigusaktid oleksid pidanud olema kehtestatud 30. aprilliks 2006. Kui Leedu ja Luksemburg ei tegutse vastavalt, võib komisjon anda asja lahendamiseks Euroopa Liidu Kohtule. Komisjon algatas selles asjas Leedu ja Luksemburgi suhtes 2013. aasta septembris rikkumismenetluse ja saadab nüüd põhjendatud arvamuse (ELi rikkumismenetluste teine etapp). Mõlemal riigil on komisjonile vastamiseks aega kaks kuud.

(Lisateave: H. Kearns, tel +32 229 87638, mobiil +32 498 98 7638)

 1. Vaba liikumine: komisjon nõuab, et AUSTRIA järgiks suusakoole käsitlevaid ELi eeskirju

Euroopa Komisjon nõudis täna, et Austria peaks kinni ELi eeskirjadest töötajate vaba liikumise, asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kohta vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 45, 49 ja 56. ELi õiguse vastaselt on Austria suusakoolidel Tirooli liidumaal võimalik seaduse alusel keelata teiste liikmesriikide suusainstruktoritel õpetada Tiroolist pärit või seal juba olevaid õpilasi. Nad võivad õpetada vaid teistest liikmesriikidest pärit õpilasi. ELi õiguse ja ELi kohtupraktika vastaselt nõutakse Steiermargi liidumaa piirkondlike õigusaktide alusel suusakoolides alati mäesuusainstruktori laiapõhjalist kvalifikatsiooni ning ei tunnustata teistes liikmesriikides omandatud kitsamat kutsekvalifikatsiooni, näiteks telemargi suusainstruktor, suusainstruktor puuetega inimestele või murdmaa suusainstruktor, ja seega ei võimaldata ka osalist juurdepääsu sellele ametile asjaomasel liidumaal. Kuna Austria ei ole tühistanud kahel liidumaal kehtivaid piiranguid, palub komisjon põhjendatud arvamuse vormis Austrial võtta meetmed ELi õiguse täielikuks järgimiseks. Kui Austria ametiasutused ei saada kahe kuu jooksul rahuldavat vastust, võib komisjon anda asja lahendamiseks Euroopa Liidu Kohtule. Lisateave: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(Lisateave: C. Hughes – tel +32 2 296 44 50 – mobiil +32 498 964450)

 1. Riigihanked: komisjon nõuab, et AUSTRIA kohaldaks ELi eeskirju

Euroopa Komisjon nõudis täna, et Austria järgiks ELi riigihanke-eeskirju seoses mitmete ametlike dokumentide trükkimisega. Komisjon palus Austrial muuta õigussätteid, mille kohaselt peavad riigiasutused teatud dokumentide turvatrükkimiseks sõlmima lepingu ilma hankemenetluseta Austria riikliku trükikojaga. Alates 2000. aastast on Austria hankijad sõlminud ilma hankemenetluseta lepingu mitmete ametlike dokumentide, sealhulgas passide ja juhilubade trükkimiseks eraettevõtja Österreichische Staatsdruckereiga. Nad ei ole neid teenuseid avanud riigihankemenetluse kaudu üleeuroopalisesele konkurentsile. Austria ei ole esitanud piisavaid põhjendusi, millega õigustada, miks nende dokumentide trükkimisel ei peaks järgima üleeuroopalisi konkurentsieeskirju, mille eesmärk on tagada, et Austria kodanikele pakutakse teenuseid parima hinnaga. Euroopa Komisjon leiab seega, et Austria ei ole täitnud oma kohustusi, mis tulenevad Euroopa riigihanke eeskirjadest, eelkõige direktiivist 2004/18/EÜ. Komisjon esitab nõude põhjendatud arvamusena (rikkumismenetluste teine etapp). Kui kahe kuu jooksul ei teatata ELi õiguse sätete rikkumise peatamiseks võetavatest meetmetest, võib komisjon otsustada kaevata Austria Euroopa Liidu Kohtusse. Lisateave: riigihanked.

(Lisateave: C. Hughes – tel +32 2 296 44 50 – mobiil +32 498 964450)

 1. Komisjon nõuab, et BELGIA suurendaks raudtee rahastamisel läbipaistvust

Euroopa Komisjon esitas ametliku nõude, et Belgia tegutseks läbipaistvalt riiklike vahendite kasutamisel raudteetranspordi teenuste rahastamisel, nagu on nõutud direktiivis 2012/34/EL. Raamatupidamisarvestuse läbipaistvus on ainus võimalus jälgida riigi raha kasutamist ja saada teada, kas seda on kasutatud ettenähtud eesmärgil. Kuna läbipaistvus on hetkel puudulik, siis ei ole välistatud, et avalike teenuste osutamise kohustuse raames reisijateveoteenuse osutamiseks makstud riiklikke vahendeid kasutatakse muude transporditeenuste ristsubsideerimiseks. See on vastuolus ELi eeskirjadega, mille eesmärk on luua ELis tõhus, moonutamata ja konkurentsivõimeline raudteetranspordi siseturg, kus kõikidel transporditeenuse osutajatel on võrdsed võimalused. Kui komisjon ei saa selle kohta rahuldavat vastust kahe kuu jooksul, võib ta Belgia kaevata Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: H. Kearns, tel +32 229 87638, mobiil +32 498 98 7638)

 1. Tarbijaohutuse tugevdamine: komisjon kutsub BULGAARIAT üles rakendama uut ELi direktiivi

Euroopa Komisjonile teeb muret, et Bulgaaria ei ole tarbijaõiguste direktiivi (MEMO/13/1144) ikka veel oma riigi õiguses rakendanud. Direktiivi rakendamise tähtpäev oli 13. detsember 2013 ja riigisiseselt oleks tulnud seda kohaldama hakata alates 13. juunist 2014. Tarbijaõiguste direktiiv sisaldab põhilisi õigusi, mis on suurendanud tarbijate kaitset kogu ELis. Nende hulgas on suurem hindade läbipaistvus, keeld võtta lisatasu krediitkaardi ja klienditelefoninumbril helistamise eest ja keeld kasutada internetis eelnevalt märgistatud kastikesi (näiteks lennupiletite ostmisel) ning samuti ostulepingust ülesütlemise perioodi pikendamine (7-lt päevalt 14-le päevale) (vt tarbijaõiguste teabeleht). Need õigused on siiski tarbijate jaoks tähtsusetud, kui liikmesriigid ei võta neid üle oma riigi õigusaktidesse, et need jõustada. See on veelgi olulisem liikmesriikides, kus viimase tarbijate tulemustabeli kohaselt on teadlikkus tarbijaõigustest väike. Bulgaaria on nende kaheksa ELi riigi seas, kus selline olukord valitseb, ning seetõttu korraldab komisjon seal praegu tarbijaõiguste kampaaniat, et kasvatada tarbijate teadlikkust oma õigustest (MEMO/14/191).

(Lisateave: J. Salsby Tel. +32 2 297 24 59)

 1. Maksustamine: komisjon nõuab, et KÜPROS kohandaks maksueeskirju, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga

Komisjon nõudis täna ametlikult, et Küpros rakendaks ELi maksustamiseeskirjade kohandusi, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga. Direktiiviga 2013/13/EL kohandatakse teatavaid maksustamise valdkonda reguleerivaid direktiive, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist. Kohandatud õigusaktide hulgas on ema- ja tütarettevõtjate direktiiv, ühinemisdirektiiv ning intresside ja litsentsitasude direktiiv – kõik need on mõeldud topeltmaksustamise vältimiseks ühtsel turul. Liikmesriikidelt nõuti muudatuste rakendamist ajaks, kui Horvaatia ühines ELiga 1. juulil 2013. Kuid Küpros ei ole komisjonile teatanud ühestki sellekohasest meetmest. Komisjoni nõudmine on esitatud põhjendatud arvamuse vormis. Kui kahe kuu jooksul ei saada rahuldavat vastust, võib komisjon kaevata Küprose Euroopa Liidu Kohtusse. (Dokumendi viide: 2013/0346)

(Lisateave: E. Traynor, tel +32 229 21548, mobiil +32 498 98 3871)

 1. Keskkond: komisjon kutsub SAKSAMAAD üles võtma täiendavaid meetmeid vee nitraadireostuse tõkestamiseks

Euroopa Komisjon kutsub Saksamaad üles võtma mõjusamaid meetmeid nitraatide põhjustatud veesaastatuse vastu. Viimased andmed, mis Saksamaa 2012. aastal esitas, näitasid, et põhja- ja pinnavee nitraadireostus suureneb ja ranniku- ja merevesi eutrofeerub eelkõige Läänemeres. Hoolimata halvenevast olukorrast ei ole Saksamaa võtnud piisavalt täiendavaid meetmeid, et vähendada ja vältida nitraadireostust vastavalt ELi õigusaktidele. Nitraadid on taimekasvuks olulised ja neid kasutatakse laialdaselt väetistes, kuid nende ülemäärane kogus võib kahjustada magevee- ja merekeskkonda, soodustades vetikate ülemäärast vohamist ning kahjustades sel moel teisi eluvorme. Seda protsessi nimetatakse eutrofeerumiseks. Joogiveest üleliigse nitraadi eelmaldamine on ka väga kulukas. Keskkonnavoliniku Janez Potočniku soovitusel saadab komisjon Saksamaale põhjendatud arvamuse, et paluda Saksamaal järgida ELi selle valdkonna õigusakte. Kui kahe kuu jooksul meetmeid ei võeta, võib komisjon anda asja lahendamiseks Euroopa Liidu Kohtule.

(Lisateave: J. Hennon, tel +32 229 53593, mobiil +32 498 95 3593)

 1. Komisjon nõuab, et HISPAANIA lõpetaks koolibussiteenuse pakkujate ebavõrdse kohtlemise Castille's ja Leónis

Euroopa Komisjon esitas Hispaaniale ametliku taotluse parandada Castile ja Leóni õigusakte seoses koolibussiteenuse pakkumisega. Kehtivate õigusaktide kohaselt soositakse koolibussiteenuste hangete korraldamisel ettevõtjaid, kes juba pakuvad bussiga ühistransporditeenust. Selline eelistamine rikub selgelt hankemenetluses osalevate pakkujate mittediskrimineerimise ja võrdse kohtlemise põhimõtet ja on vastuolus direktiiviga 2004/18/EÜ riigihankelepingute kohta ja määrusega (EÜ) nr 1370/07, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist maanteel. Hankelepingu sõlmimise tingimuste järgi tuleb valida majanduslikult soodsaim pakkumine või madalaim hind, sõltumata teistest kehtivatest transporditeenuse lepingutest. Kui õigusakte ei muudeta kahe kuu jooksul, võib komisjoni kaevata Hispaania Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: H. Kearns, tel +32 229 87638, mobiil +32 498 98 7638)

 1. Keskkond: komisjon nõuab, et SOOME kehtestaks eeskirjad teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise ja pakendijäätmete kohta ning muudaks suplusvee eeskirju

Euroopa Komisjon saadab Soomele kolm põhjendatud arvamust keskkonnaalaste õigusaktide kohta. Euroopa Komisjon kutsub Soomet üles saatma üksikasjad selle kohta, kuidas Soome on rakendanud ELi tehnilisi eeskirju, mis käsitlevad teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist elektri- ja elektroonikaseadmetes (ohtlike ainete piiramise direktiiv). Komisjon saatis 21. märtsil 2013 Soomele märgukirja, sest nimetatud meetmed olid 2. jaanuariks 2013 võtmata. Kuna puuduseid ei ole veel kõrvaldatud, saadab komisjon nüüd põhjendatud arvamuse. Teine põhjendatud arvamus käsitleb pakendijäätmeid – liikmesriigid pidid 13. septembriks 2013 komisjonile teatama, mida on tehtud läbivaadatud pakendidirektiivi rakendamiseks riigisiseses õiguses. Läbivaatamine laiendas algse direktiivi reguleerimismisala, täpsustades piiri selle vahel, mis on pakend ja mis mitte, et vähendada kogu ELi pakendijäätmeid. Kolmas põhjendatud arvamus käsitleb suplusvett. Soome õigusaktides määratletakse rannad peamiselt konkreetset kohta mis tahes päeval külastatavate inimeste arvu põhjal ja mitte ELi õigusaktides nõutud kriteeriumide, näiteks külastajate käsutuses oleva taristu alusel. ELi õigusaktide kohaselt on üheks kriteeriumiks suplejate arv, kuid seda tuleb täiendada muude näitajate, sealhulgas näiteks kasutada oleva taristuga. Komisjon leiab, et Soome õigusaktid ei ole vastavuses ELi selle valdkonna õigusaktidega ja seetõttu ei ole kodanikele tagatud piisav kaitse. Komisjon palub Soomel viia oma suplusvett käsitlevad õigusaktid kooskõlla ELi normidega. Kui Soome ei võta kahe kuu jooksul vajalikke meetmeid, võidakse juhtum anda Euroopa Liidu Kohtusse. Ohtlike ainete piiramise direktiivi järgimata jätmise eest võidakse määrata rahatrahve.

(Lisateave: J. Hennon, tel +32 229 53593, mobiil +32 498 95 3593)

 1. Maksustamine: spordiürituste käibemaksuga maksustamine PRANTSUSMAAL

Komisjon nõuab Prantsusmaalt nende jalgpallivõistluste ja muude spordiürituste sissepääsutasude maksustamist käibemaksuga, mille suhtes ei kohaldata meelelahutusmaksu.

Käibemaksudirektiivi kohaselt tuleb spordiürituste sissepääsutasude suhtes kohaldada käibemaksu. Prantsusmaa on aga spordiürituste sissepääsutasud käibemaksust täielikult vabastanud.

Kuigi käibemaksudirektiivi eesmärk on käibemaksu ühtlustamine siseturu hea toimimise huvides, jätab see liikmesriikidele võimaluse erandkorras ja ajutiselt säilitada 1. jaanuaril 1978 kehtinud teatavad maksuvabastused samal kuupäeval kehtinud tingimuste kohaselt. Sel ajal olid Prantsusmaal spordiüritused käibemaksust vabastatud siis, kui nende suhtes kohaldati meelelahutusmaksu. Vahepeal andis Prantsusmaa kohalikele omavalitsustele võimaluse vabastada meelelahutusmaksust kohalike omavalitsuste territooriumil toimuvad spordiüritused. Mõned omavalitsused kasutasid seda võimalust. Komisjoni hinnangul ei ole sellisel juhul aga käibemaksuvabastus enam põhjendatud.

Nõue esitatakse põhjendatud arvamuse vormis. Kui kahe kuu jooksul ei saada rahuldavat vastust, võib komisjon anda juhtumi Euroopa Liidu Kohtusse. (Viide: 2012/4194)

(Lisateave: E. Traynor, tel +32 229 21548, mobiil +32 498 98 3871)

 1. Teenused: komisjon nõuab, et UNGARI järgiks mobiilimakseid käsitlevaid ELi eeskirju

Euroopa Komisjon esitas Ungarile täna nõude järgida asutamisvabadust ja teenuste osutamise vabadust käsitlevaid ELi eeskirju (ELi toimimise lepingu artiklid 49 ja 56 ning direktiivi 2006/123/EÜ artiklid 15 ja 16) seoses mobiilimaksetega. Riiklikku mobiilimaksesüsteemi käsitleva 2011. aasta seadusega anti riigi omandis olevale ettevõtjale National Mobile Payment Ltd. ainuõigus hallata riiklikku mobiilimaksete süsteemi, mida teenuseosutajatel tuleb kasutada, kui nad pakuvad mobiilimaksete vahendusteenuseid seoses teatavate avalike teenustega (näit üldkasutatavad parklad). Kõnealune ainuõigus piirab tarbetult ja oluliselt juurdepääsu turule, mis oli varem konkurentsile täielikult avatud. See tekitab kahju turul juba tegutsevatele investoritele ja pärsib ilma mõjuva põhjuseta uute investorite turuletulekut. Komisjon esitab Ungarile põhjendatud arvamusena (rikkumismenetluste teine etapp) nõude võtta meetmed ELi õiguse täielikuks järgimiseks. Kui Ungari ametiasutused ei saada kahe kuu jooksul rahuldavat vastust, võib komisjon anda asja lahendamiseks Euroopa Liidu Kohtule.

(Lisateave: C. Hughes – tel +32 2 296 44 50 – mobiil +32 498 964450)

 1. Sotsiaalkindlustus: komisjon nõuab, et IIRIMAA maksaks hooldajatoetust Iirimaal kindlustatud isikutele, isegi kui nad elavad teises liikmesriigis

Euroopa Komisjon nõudis Iirimaalt, et riikliku sotsiaalkindlustusseaduse alusel hooldajatoetuse saamise õigust omavatele isikutele oleks selle õiguse kasutamine tagatud isegi siis, kui nad elavad teises liikmesriigis.

Hooldajatoetus on mõeldud väikese sissetulekuga isikutele, kes hooldavad vanuse, puude või haiguse, sealhulgas vaimuhaiguse tõttu abi vajavat isikut. Toetuse saamise tingimuste hulgas on nõue, et toetuse saaja peab olema Iirimaa elanik. Keeldudes toetust maksmast isikutele, kes elavad teises liikmesriigis, kuid kelle sotsiaalmaksed laekuvad Iirimaal, rikub Iirimaa ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirju.

Nõue esitatakse ELi rikkumismenetluse kohase põhjendatud arvamusena. Iirimaal on nüüd aega kaks kuud, et teatada komisjonile meetmetest, millega on ELi eeskirjad täielikult rakendatud. Vastasel juhul võib komisjon otsustada kaevata Iirimaa Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: J. Todd, tel +32 229 94107, mobiil +32 498 99 4107)

 1. Piimakvoodid: komisjon nõuab, et ITAALIA nõuaks Itaalia piimatootjatelt sisse saadaolevad maksusummad

Komisjon on jõudnud Itaalia suhtes algatatud õigusmenetluses uude etappi. Menetlus puudutab piimakvoodi maksusummade sissenõudmist piimatootjatelt, kes ületasid ajavahemikul 1995–2009 oma tootmiskvoodid IP/13/577).

2,265 miljardi euro suurusest kogusummast on 1,395 miljardit eurot sisse nõudmata. Sissenõudmata summade suurus viitab sellele, et Itaalia ametivõimud ei ole võtnud piisavaid meetmeid selleks, et asjaomased tootjad maksaksid ära tasuda olevad summad.

Itaalia suutmatus tagada nende maksusummade tegelik sissenõudmine pärsib ELi tasandil tehtavaid jõupingutusi piimatoodete turu stabiliseerimise nimel ning tekitab konkurentsimoonutusi nende Euroopa ja Itaalia tootjate suhtes, kes on oma tootmiskvootidest kinni pidanud või on nende ületamise korral maksnud koodiületamise tasu. See summa peaks kantama Itaalia riigieelarvesse, et see ei läheks Itaalia maksumaksjate jaoks kaduma.

20. juunil 2013 saadeti Itaaliale märgukiri. Nüüd algab rikkumismenetluse teine etapp, mis seisneb põhjendatud arvamuse esitamises. Kui Itaalia ei võta kahe kuu jooksul vajalikke meetmeid, võidakse anda juhtum Itaalia kohustuste rikkumise tuvastamiseks Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: H. Kearns, tel +32 229 61404, mobiil +32 498 96 1404)

 1. Telekommunikatsioon: komisjon nõuab, et ITAALIA kohaldaks õiglaseid ja läbipaistvaid haldustasusid, et kõrvaldada VKEde jaoks takistused turule sisenemisel

Komisjon esitas täna Itaaliale ametliku palve võtta oma õigusesse täielikult üle loa direktiiv elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta. Eelkõige puudutab see haldustasude kohaldamise kriteeriumi, mille tõttu võivad tekkida turule sisenemisel takistused, kuna need avaldavad ebaproportsionaalset mõju väikestele võrguoperaatoritele. Lisaks ei ole Itaalia eeskirjades ette nähtud läbipaistvuse kohustust avaldada igal aastal ülevaade nõutavatest haldustasudest ja majandusministeeriumi kantud halduskuludest. Komisjon esitab nõude põhjendatud arvamusena (rikkumismenetluse teine etapp). Kui Itaalia ei täida nõuet kahe kuu jooksul, võib komisjon kaevata ta Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: R. Heath – tel +32 229 61716 – mobiil +32 460 75 0221)

 1. Raudteetransport: komisjon nõuab, et PORTUGAL rakendaks täielikult ELi õigusakte raudtee koostalitluse kohta

Euroopa Komisjon palus Portugalil viia riiklikud õigusaktid kooskõlla direktiiviga 2008/57/EC raudtee koostalitluse kohta, eelkõige seoses sõidukite kasutuselevõtu lubadega. Õigusaktide eesmärk on luua tingimused Euroopa raudteetranspordisüsteemi koostalitluseks ja võimaldada raudteesektoril tulemuslikumalt konkureerida teiste transpordiliikidega. See võimaldab kodanikel lihtsamalt Euroopas reisida ja vedada kaupu ohutumal ja keskkonnasõbralikumal viisil. Õigusaktid oleksid pidanud olema paigas 19. juuliks 2010. Kui Portugal ei anna rahuldavat vastust, võib komisjon anda asja lahendamiseks Euroopa Liidu Kohtusse. Komisjon algatas selles asjas Portugali suhtes 2013. aasta novembris rikkumismenetluse ja saadab nüüd põhjendatud arvamuse (ELi rikkumismenetluste teine etapp). Portugalil on komisjonile vastamiseks aega kaks kuud.

(Lisateave: H. Kearns, tel +32 229 87638, mobiil +32 498 98 7638)

 1. Keskkond: komisjon nõuab, et RUMEENIA kehtestaks ELi eeskirjad pakendijäätmete ja romusõidukite kohta

Euroopa Komisjon kutsub Rumeeniat üles saatma üksikasjad selle kohta, kuidas ta on rakendanud oma õiguses ELi õigusakte kahes valdkonnas – pakendi jäätmed ja romusõidukid. Ajakohastatud pakendidirektiiv, millega laiendatakse algse direktiivi reguleerimismisala, täpsustades piiri selle vahel, mis on pakend ja mis mitte, et vähendada pakendijäätmeid, pidi olema siseriiklikus õiguses kehtestatud 30. septembriks 2013. Komisjon saatis 29. novembril 2013 Rumeeniale märgukirja, sest nimetatud meetmed olid nõutud tähtajaks võtmata. Rumeenia saatis jaanuaris vastuse, et valitsuse otsuse eelnõu on koostamisel, kuid kuna komisjonile ei ole asjaomastest meetmetest teatatud, saadetakse põhjendatud arvamus. Teises põhjendatud arvamuses käsitletakse romusõidukite EL norme, mis pidid olema kehtestatud 22. augustiks 2013. Kuna ühtegi teadet ei ole saadetud, edastas komisjon septembris märgukirja. Rumeenia vastas, et asjaomaste õigusaktide vastuvõtmise nimel tehakse tööd, kuid kuna komisjon ei ole saanud ühtegi teadet, saadab ta nüüd põhjendatud arvamuse. Rumeenial on vastamiseks aega kaks kuud, kui seda ei tehta, võib komisjon anda asja lahendamiseks Euroopa Liidu Kohtule.

(Lisateave: J. Hennon, tel +32 229 53593, mobiil +32 498 95 3593)

 1. Kaupade vaba liikumine: komisjon nõuab, et RUMEENIA kõrvaldaks tõkked maagaasi ekspordilt

Nõue, et Rumeenia tootjad peavad gaasi müüma ennekõike omamaisel turul ja et gaasitehingud on allutatud eelnevale kontrollile ja heakskiitmisele, on komisjoni arvates põhjendamatute takistuste loomine gaasi ekspordile Rumeeniast ning ta nõuab nende kõrvaldamist kehtivatest õigusaktidest.

Komisjon leiab, et kaupade vaba liikumisele ühtsel turul takistuste seadmisega ei täida Rumeenia kohustusi, mis tulenevad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitest 35 ja 36 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/73/EÜ (mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju) artikli 40 punktist c.

Komisjoni nõudmine Rumeeniale on esitatud põhjendatud arvamusena. Kui kahe kuu jooksul ei saada rahuldavat vastust, võib komisjon kaevata Rumeenia Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: Corazza – tel +32 229 51752 – mobiil+32 498 99 2862)

 1. Loomade tervis: komisjon nõuab, et ROOTSI lõpetaks veiste testimise paratuberkuloosi suhtes

Euroopa Komisjon saatis täna ametliku nõude (põhjendatud arvamuse) Rootsile, milles nõutakse, et lõpetataks veiste kohustuslik karantiin ja testimine paratuberkuloosi suhtes. Direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud ühtlustatud loomatervishoiunõuetes veistega kauplemisel ei ole ette nähtud tervishoiunõudeid paratuberkuloosi kohta. Lisaks sellele hoiduvad Rootsi põllumajandusettevõtjad niisuguse kohustusliku saabumisjärgse testimise tõttu veiste sissetoomisest teistest ELi liikmesriikidest ning sellel on koguseliste piirangutega samaväärne mõju. Seepärast ei saa nimetatud kohustust õigustada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 36, millega reguleeritakse impordikeelde või -piiranguid. Paratuberkuloos on veiste, aga ka lammaste peensoole infektsioon. Selle sümptomite avaldumine, kui neid üldse esineb, võtab kaua aega ning nakatunud loomade avastamiseks mõeldud täpsete diagnostiliste testide puudumine selgitab asjaolu, miks paratuberkuloosi suhtes ei ole täiendavaid ELi tervisetagatisi. Kui Rootsi ei ole kahe kuu jooksul alates käesoleva ametliku nõude saamisest teatanud komisjonile, et testimine on lõpetatud, võib komisjon anda asja lahendamiseks Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: F. Vincent – tel +32 229 87166 – mobiil +32 498 98 7166)

 1. Keskkond: komisjon nõuab, et ÜHENDKUNINGRIIK võtaks meetmed Pembroke'i elektrijaama jaasulareovee puhastamise suhtes ning ajakohastada suplusvee-eeskirju

Komisjon saatis täna Ühendkuningriigile kolm põhjendatud arvamust keskkonnaküsimustes. Esimeses käsitletaks Pembroke'i elektrijaama, mis on Euroopa suurim gaasil töötav jaam ja mille jahutussüsteem kahjustab jaama ümbritsevat ökosüsteemi, mis on ELi õiguse alusel kaitstud mere erikaitseala. Keskkonnamõju hindamise direktiivi ja elupaikade direktiivi kohaselt tohib projektidele teostusluba anda üksnes pärast kõikide keskkonnamõjude hindamist. Pembrokeshire elektrijaama puhul sedasi ei toimitud, sest teostus- ja ehitusload ning veevõtuluba ja jahutussüsteemi sisse- ja väljavoolu süvendustööde luba anti enne keskkonnamõju hinnangute täielikku lõpetamist. Selle tulemusena suunatakse soe vesi, milles leidub rohkelt biotsiidi, kaitse all olevasse Milford Heaven veeteele. Jahutussüsteem, mis võtab suurel hulgal vett erikaitseala ühest äärest ja laseb selle läbi elektrijaama välja kaitseala teises ääres, avaldab mõju paljudele väiksematele kaladele ja nende marjale ning teistele organismidele. Komisjon on samuti mures saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi kohaldamise pärast seoses välja antud lõplike lubadega, eelkõige seetõttu, et jahutussüsteemi peetakse sellises tundlikus kohas parimaks võimalikuks tehnikaks ja lubatakse selle tulemusena rikkuda keskkonnakvaliteedi standardit.

Teises kirjas käsitletakse asulareovee puhastamist. Ühendkuningriigi aruannetest võib järeldada, et mitmetes asulates ei täideta endiselt ELi norme. Tänane põhjendatud arvamus, mis saadetakse lisaks 2009. aasta juunis ja 2013. aasta juunis esitatud märgukirjadele, kajastab Walesis Llanellis ja Govertonis aset leidvat ulatuslikku reovee levimist Burry abaja tundlikesse vetesse, arvestades et see toimub ka tavapärastes ilmastikutingimustes (võrrelduna tugevate vihmadega), reovee teisese puhastuse korraldamata jätmist üheksas asulas, sealhulgas Gibraltaril, ning reovee rangemate nõuete kehtestamata jätmist 24 asulas, mis on klassifitseeritud tundlike aladena. Ühendkuningriik peab vastama kahe kuu jooksul.

Kolmas põhjendatud arvamus on suplusvee õigusaktide kohta. Komisjon nõudis, et Ühendkuningriik teeks mitmeid muudatusi seal rakendatud ELi suplusvee-eeskirjades, ja kuigi suurem osa muudatusi on tehtud, oodatakse siiski teavet Gibraltari suhtes lubatud viimaste muudatuste kohta. Seetõttu saadetakse Ühendkuningriigile põhjendatud arvamus. Ühendkuningriik peab vastama kahe kuu jooksul.

(Lisateave: J. Hennon, tel +32 229 53593, mobiil +32 498 95 3593)

 1. Finantsteenused: komisjon nõuab, et ÜHENDKUNINGRIIK kohaldaks ELi eeskirju

Euroopa Komisjon nõudis täna, et Ühendkuningriik rakendaks täielikult nn I koonddirektiivi (direktiiv 2010,/78/EÜ), millega muudetakse ühtteist finantsteenuste direktiivi (direktiivid 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ), et võtta arvesse uute Euroopa järelevalveasutuste (pangad: Euroopa Pangandusjärelevalve, väärtpaberid: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning kindlustus ja tööandjapensionid: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) loomisega seonduvat mõju. Kõik ELi liikmesriigid pidid I koonddirektiivi hakkama rakendama alates 31. detsembrist 2011. Kuid Ühendkuningriik on kehtestanud vaid osa nõutud sätetest. Komisjon esitab nõude põhjendatud arvamusena (rikkumismenetluse teine etapp). Kui kahe kuu jooksul ei teatata kõikidest rakendusmeetmetest, võib komisjon otsustada kaevata Ühendkuningriigi Euroopa Liidu Kohtusse. Lisateave: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/infringements/index_en.htm

(Lisateave: C. Hughes – tel +32 2 296 44 50 – mobiil +32 498 964450)

 1. Märgukirjad

 1. Komisjon kutsub ITAALIAT üles tagama olmevee tervislikkuse ja puhtuse

Euroopa Komisjon algatab rikkumismenetluse Itaalia vastu, kuna viimane ei ole taganud olmevee vastavust Euroopa normidele. Vee saastatus arseeni ja fluoriidiga on Itaalias, eriti Lazio piirkonnas, olnud probleem pikka aega.

Joogiveedirektiivi kohaselt peavad liikmesriigid olmevee olukorda jälgima ja kontrollima, kasutades selleks 48 mikrobioloogilist ja keemilist näitajat ning indikaatorparameetrit. Kui vees avastatakse kõrge arseeni tase või muid saasteaineid, võivad liikmesriigid teatud ajavahemikuks kalduda kõrvale direktiivis kehtestatud piirmääradest, tingimusel et see ei ohusta inimtervist ning et veega varustamist ei saa tagada muul mõistlikul viisil.

(Lisateave: IP/14/816 – J. Hennon – tel +32 229 53593 – mobiil +32 498 95 3593)


Side Bar