Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 10. juli 2014

Vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet (juli)

Kommissionen træffer hver måned en række afgørelser på traktatbrudsområdet for at skride ind over for medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU‑retten. Disse afgørelser omfatter adskillige sektorer og har til formål at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgere og erhvervsliv.

Kommissionen har i dag truffet 419 afgørelser, som omfatter 63 begrundede udtalelser og 14 sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Domstol. Her følger et resumé af de vigtigste afgørelser. For yderligere oplysninger om traktatbrudssager se MEMO/12/12.

 1. Vigtigste skridt over for medlemsstater

 1. Det fælles europæiske luftrum: Kommissionen opfordrer kraftigt 18 medlemsstater til at sætte mere ind på at få skabt et fælles europæisk luftrum

Kommissionen har i dag formelt opfordret Østrig, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Det Forenede Kongerige, som er med i seks forskellige funktionelle luftrumsblokke (FAB), til at forbedre disse blokke. De funktionelle luftblokke er organiseret omkring trafikstrømmene i stedet for landegrænserne, og de er et vigtigt skridt på vejen mod et mere effektivt, billigere og mindre forurenende luftfartssystem i Europa.

Kommissionens næstformand, transportkommissær Siim Kallas, udtalte, at "vi er nødt til at sætte os ud over de nationale grænser i det europæiske luftrum. De funktionelle luftrumsblokke er et afgørende vigtigt element i det fælles europæiske luftrum. I øjeblikket findes disse fælles luftrum kun på papiret – de er formelt indført, men endnu ikke i funktion. Jeg opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sætte mere ind på hurtigere at få gennemført det fælles luftrum".

(Flere oplysninger: IP/14/818 - H. Kearns - Tlf. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Sager indbragt for Domstolen

 1. Energieffektivitet i bygninger: Kommissionen anlægger sag mod ØSTRIG og POLEN med krav om dagbøder

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Polen og Østrig ved Den Europæiske Unions Domstol for ikke fuldt ud at have gennemført direktivet om bygningers energimæssige ydeevne og anmode Domstolen om at pålægge Østrig dagbøder på 39 592,80 EUR og Polen dagbøder på 96 720 EUR fra domsafsigelsesdatoen og indtil den fulde implementering af direktivet. Bødekravet er fastlagt under hensyn til overtrædelsens varighed og alvorlige karakter, men det er i sidste ende Domstolen, der bestemmer dagbødernes størrelse. I henhold til energieffektivitetsdirektivet skal medlemsstaterne indføre og anvende mindstekrav for energieffektiviteten i bygninger, sikre certificering af energieffektiviteten i bygninger og regelmæssigt eftersyn af varme- og klimaanlæg. Desuden pålægger direktivet medlemsstaterne pligt til at sikre, at alle nye bygninger senest i 2021 er energineutrale. Direktivet skulle være gennemført i national ret senest den 9. juli 2012.

(Flere oplysninger: IP/14/813 - S. Berger - Tlf. +32 229 92792 - Mobil +32 460 792 792)

 1. Frie varebevægelser: Kommission anlægger sag mod DEN TJEKKISKE REPUBLIK på grund af de tjekkiske regler om holdighedsstempling af smykker

Europa-Kommissionen har besluttet at indbringe de tjekkiske regler om holdighedsstempling af smykker for EU-Domstolen. Den tjekkiske Ædelmetalkontrol kræver, at visse smykker importeret fra et andet EU-land skal stemples med et yderligere nationalt holdighedsmærke, selv om de pågældende smykker allerede er lovligt stemplet og markedsført i EU. Kommissionen finder, at dette krav er i strid med EU-traktatens regler om frie varebevægelser inden for EU og har derfor indbragt sagen for Domstolen.

(Flere oplysninger: IP/14/785 - C. Corazza – Tlf. +32 229 51752 - Mobil +32 498 99 2862)

 1. Tobaksvarer: Kommissionen anlægger sag mod DANMARK for ikke at forbyde salget af alle former for snus

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Danmark for Domstolen, fordi Danmark ikke har indført forbud mod snus i sin lovgivning.

Eftersom Danmark ikke har nedlagt totalt forbud mod salg af alle former for snus, opfordrede Europa-Kommissionen den 25. oktober 2012 Danmark til at tage ethvert nødvendigt skridt til at efterkomme direktiv 2001/37/EF og inden for en frist på to måneder underrette Kommissionen om de vedtagne lovgivningsforanstaltninger (se Europa-Kommissionens - MEMO/12/794 – af 24.10.2012).

Danmark har endnu ikke underrettet Kommissionen om sådanne foranstaltninger og tilsidesætter fortsat EU-retten. Kommissionen har derfor besluttet at indbringe sagen for Domstolen.

(Flere oplysninger: IP/14/812 - F. Vincent – Tlf.. +32 229 87166 - Mobil +32 498 98 7166)

 1. Offentlige aftaler: Kommission anlægger sag mod GRÆKENLAND for manglende overholdelse af EU-reglerne i byggesektoren

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Grækenland for EU-Domstolen for tilsidesættelse af EU's udbudsregler i byggesektoren.

Den græske lovgivning indeholder krav om, at alle godkendte græske byggefirmaer skal registreres, og de opdeles i kategorier baseret på minimums- og maksimumbudgetintervaller. Ved udbud må de ordregivende myndigheder kun indhente bud fra byggefirmaer, der er registreret i nogle af disse kategorier, svarende til det planlagte budget for den pågældende kontrakt. I det system, der er indført i den græske lovgivning, er det således på forhånd fastlagt, hvilke firmaer der kan deltage i hvert udbud. Denne obligatoriske registrering resulterer i, at firmaer, der har den økonomiske, finansielle, faglige og tekniske kapacitet til at udføre en given kontrakt, udelukkes fra at deltage i udbuddet, blot fordi deres finansielle kapacitet er anderledes – normalt større – end den specifikke budgetkategori, der gælder for et konkret udbud. De nationale lovbestemmelser indskrænker således virksomhedernes markedsmuligheder. Kommissionen mener, at denne restriktive lovgivning er i strid med direktiv 2004/18/EF samt det grundlæggende princip om ligebehandling og forbud mod forskelsbehandling, som EU's udbudsregler hviler på.

(Flere oplysninger: IP/14/807 - C. Hughes - Tlf. +32 229 64450 - Mobil +32 498 96 4450)

 1. Miljø: Kommissionen indbringer SPANIEN for EU-Domstolen for tilsidesættelse af EU-reglerne i forbindelse med lossepladser og højhastighedstog

Europa-Kommissionen anlægger sag mod Spanien i anledning af to (urelaterede) overtrædelser af miljølovgivningen. Den ene drejer sig om dårlig affaldshåndtering – til trods for Kommissionens advarsler er der stadigvæk mange spanske lossepladser, der er i strid med EU-lovgivningen. Den anden sag drejer sig om en planlagt jernbaneforbindelse mellem Sevilla og Almeria, hvor der ikke er foretaget en ordentlig miljøvirkningsvurdering. For at få Spanien til at rette op på tingenes tilstand har Kommissionen nu efter indstilling fra miljøkommissær Janez Potočnik besluttet at indbringe Spanien for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: IP/14/814 - J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Kommissionen anlægger sag mod FINLAND for ikke at have et ligestillingsråd til bekæmpelse af racediskrimination på arbejdsmarkedet

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Finland ved EU-Domstolen, fordi det finske ligestillingsråd ikke kan varetage de nødvendige opgaver i relation til etnisk ligebehandling på arbejdsmarkedet.

I henhold til artikel 13 i direktiv 2000/43/EF om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse skal medlemsstaterne nedsætte et organ til fremme af etnisk ligebehandling, der formelt skal have tillagt en række konkrete opgaver, bl. a. at yde bistand til ofre for diskrimination, gennemføre uafhængige undersøgelser, udsende uafhængige rapporter og afgive anbefalinger angående diskrimination. Kommissionen fører nøje tilsyn med direktivets gennemførelse i relation til sådanne ligebehandlingsorganer, fordi de i kraft af deres funktion som vagthunde spiller en central rolle for den effektive implementering og gennemførelse af direktivet om etnisk ligebehandling.

Til trods for indgående drøftelser med Finland efter en åbningsskrivelse og en begrundet udtalelse er der ikke sket nogen konkrete fremskridt på dette område.

(Flere oplysninger: IP/14/811 - J. Salsby Tlf. +32 2 297 24 59)

 1. Skatter og afgifter: FRANKRIG indbringes for EU-Domstolen i en sag om donationer til udenlandske nonprofitorganisationer

Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Frankrig på grund af de franske regler for beskatning af donationer til nonprofitorganisationer med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land.

I Frankrig er donationer, gaver og arv til offentlige eller almennyttige organisationer, bl.a. velgørende organisationer, med hjemsted i Frankrig fritaget for registreringsafgift (og gave- og arveafgift). Der er tale om offentlige eller almennyttige institutioner, hvis midler udelukkende går til almennyttige formål inden for videnskab, kultur og kunst, til kulturelle foreninger osv., der har deres virke i Frankrig.

(Flere oplysninger: IP/14/808 - E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Skatter og afgifter: Kommissionen indbringer PORTUGALS regler om punktafgift af cigaretter for Domstolen

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Portugal, fordi Portugal ikke har ændret sin lovgivning om punktafgifter ved markedsføring af cigaretter. I Portugal er der for salg af cigaretter fastsat en sidste salgsdato, der gælder fra den dato, der er angivet på bandarolen. I Portugal ændres bandarolernes udformning med jævne mellemrum, og afgiftssatsen ændres ofte ved indførelsen af en ny bandarole. Cigaretter må ikke sælges senere end tre måneder efter udgangen af det år, hvor de overgik til forbrug.

I henhold til EU-retten (direktiv 2008/118/EF) skal der svares punktafgift af tobaksvarer til den afgiftssats, der er gældende på datoen for deres overgang til forbrug. Medlemsstaterne kan ikke i overensstemmelse med EU-retten forhøje afgiften ud over den sats, der var gældende på datoen for overgangen til forbrug, eller begrænse omsætningen af tobaksvarer ud fra afgiftsmæssige hensyn.

(Flere oplysninger: IP/14/809 - E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Kommission anlægger sag mod PORTUGAL angående manglende spildevandsrensning

Europa-Kommissionen har besluttet at indbringe Portugal for Domstolen for manglende opfyldelse af kravet om rensning af spildevand i små byområder. At Portugal ikke sikrer passende indsamling og behandling af spildevand, således som det siden 2005 har været krævet i EU-lovgivningen om små byområder, kan give anledning til en sundhedsrisiko og udgøre en risiko for indre farvande og havmiljø. Til trods for de fremskridt, der kan noteres, siden Kommissionen i 2009 afgav en begrundet udtalelse til Portugal herom, har Kommissionen på grund af de stadigt betydelige mangler fulgt miljøkommissær Janez Potočniks indstilling om at indbringe sagen for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: IP/14/815 - J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Skatter og afgifter: Kommissionen anlægger sag mod DET FORENEDE KONGERIGE for tilsidesættelse af EU-reglerne om afgiftsmærkede brændstoffer

Europa-Kommissionen har besluttet at indbringe Det forenede Kongerige for EU-Domstolen for tilsidesættelse af reglerne om afgiftsmærkning af brændstoffer.

Ifølge EU-reglerne skal der tilsættes farve til brændstoffer, der kan være underlagt en lavere afgiftssats. F. eks. har fiskekuttere adgang til en lavere afgift på brændstoffer, mens private lystfartøjer er underlagt standardsatsen.

I den nuværende britiske lovgivning er der intet krav om, at brændstofforhandlere skal have to separate brændstoftanke til henholdsvis brændstof afgiftsmærket med den lavere sats og brændstof til standardsatsen. Private lystbådeejere står derfor ofte i den situation, at de kun kan købe afgiftsmærket brændstof. Når de køber brændstof, som normalt er beregnet til fiskekuttere, kan de derfor komme til ikke at betale den rette afgift. Dette er ikke alene i strid med EU's afgiftsregler, men udsætter også private bådejere for risikoen for store bøder, hvis de bliver kontrolleret af de lokale myndigheder, når de sejler til et andet EU-land.

(Flere oplysninger: IP/14/810 - E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Begrundede udtalelser

 1. Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser: Kommissionen anmoder 12 medlemsstater om at gennemføre direktivet om grænseoverskridende patientrettigheder

Kommissionen har i dag formelt opfordret Østrig, Belgien, Bulgarien, Tyskland, Estland, Grækenland, Finland, Frankrig, Irland, Luxembourg, Polen og Det Forenede Kongerige til at efterkomme direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (direktiv 2011/24/EU). Direktivet indeholder nærmere bestemmelser om patienters ret til at blive behandlet i en anden medlemsstat og få udgifterne hertil refunderet i sit eget land. Det pålægger desuden sundhedsvæsenerne og deres aktører pligt til at sikre, at patienterne får den information, de har brug for til at kunne træffe et velunderbygget valg angående behandling i en anden medlemsstat. Direktivet er blevet delvist gennemført i Belgien, Bulgarien, Tyskland, Estland, Grækenland, Frankrig, Østrig, Polen, Finland og Det Forenede Kongerige, men nogle af dets bestemmelser ser ud til endnu ikke at være blevet implementeret. Det gælder bl.a. for nogle landes vedkommende direktivets regler om godtgørelse af udgifter til behandling i udlandet eller de nationale kontaktpunkters pligt til at hjælpe hinanden med at afklare fakturaernes indhold. Irland og Luxembourg har ikke givet meddelelse om nogen foranstaltninger til gennemførelse af direktivet.

De ovennævnte medlemsstater har endnu ikke fuldt ud gennemført direktivet i deres nationale lovgivning, selv om de skulle have gjort det senest den 25. oktober 2013. De har nu to måneder til at meddele Kommissionen, hvad de har gjort for at gennemføre direktiv 2011/24/EU. Hvis Kommissionen ikke får meddelelse om egnede foranstaltninger hertil, vil den kunne indbringe sagerne for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: F. Vincent - Tlf. +32 229 87166 - Mobil +32 498 98 7166)

 1. Recepter: Fire medlemsstater anmodes om at give meddelelse om gennemførelse af reglerne om recepter udstedt i en anden medlemsstat

Europa-Kommissionen har i dag formelt opfordret Belgien, Irland, Luxembourg og Portugal til at sikre fuld gennemførelse af direktivet om anerkendelse af recepter udskrevet i en anden medlemsstat (direktiv 2012/52/EU). Direktivet tager sigte på at gøre det lettere for apotekerne at forstå og ekspedere recepter udskrevet i et andet EU-land til patienter, der udøver deres ret til sundhedsbehandling i et andet EU-land. I henhold til direktivet skal medlemsstaterne sørge for, at recepter, der tænkes brugt i en anden medlemsstat, indeholder en række elementer, der er fastsat nærmere i bilaget til direktivet.

De ovennævnte medlemsstater har endnu ikke omsat dette direktiv i national lovgivning, selv om det skulle være sket senest den 25. oktober 2013. De har nu to måneder til at meddele Kommissionen, hvordan de har gennemført direktiv 2012/52/EU. Hvis de ikke gør det, vil Kommissionen kunne indbringe sagerne for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: F. Vincent - Tlf. +32 229 87166 - Mobil +32 498 98 7166)

 1. Kommissionen anmoder BULGARIEN, GRÆKENLAND og SLOVENIEN om at sikre elektronisk udveksling af fiskerioplysninger med andre medlemsstater

Kommissionen har formelt opfordret Bulgarien, Grækenland og Slovenien til at sikre fuld overholdelse af EU's fiskerikontrolforordning, især hvad angår pligten til at sørge for direkte elektronisk udveksling af relevante fiskerioplysninger med andre medlemsstater.

Medlemsstaterne skal indføre de systemer, der er nødvendige for at kunne udveksle fiskerioplysninger elektronisk. Uden sådanne systemer vil skibe fra andre medlemsstater kunne blive afskåret fra at udnytte deres ret til at fiske i disse tre medlemsstater og lande eller sælge fisk i dem. På samme måde vil fiskekuttere under bulgarsk, græsk eller slovensk flag kunne blive afskåret fra at fiske uden for deres egne farvande og lande eller sælge fangster i andre EU-lande.

Systemet skal åbne mulighed for at udveksle bl. a. data fra fartøjsovervågningssystemet, fiskerilogbøger, landings- og andre erklæringer. Dette har været obligatorisk siden 1. januar 2010 for alle medlemsstater. En fuld og korrekt gennemførelse af EU's fiskeriregler og et bæredygtigt fiskeri er noget, som prioriteres højt af Kommissionen.

I mangel af en tilfredsstillende reaktion inden for senest to måneder vil Kommissionen overveje at indbringe disse medlemsstater for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: H. Banner – Tlf. +32 229 52407 - Mobil: +32 460 75 2407)

 1. Ophavsret: Kommissionen anmoder FRANKRIG, POLEN og RUMÆNIEN om at gennemføre EU-reglerne

Europa-Kommissionen har i dag anmodet Frankrig, Polen og Rumænien om at sikre fuld implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder. Direktivet forlænger beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og fonogramfremstillere fra 50 til 70 år og indeholder en række andre bestemmelser, bl.a. om, at kontrakter mellem udøvende kunstnere og deres pladeselskaber skal indeholde en “use it or lose it” klausul. Fristen for direktivets gennemførelse i national ret var den 1. november 2013. Frankrig, Polen og Rumænien har imidlertid endnu ikke meddelt Kommissionen nogen gennemførelsesforanstaltninger. Kommissionens anmodning blev fremsat i en begrundet udtalelse, som er det andet trin i traktatbrudsproceduren. Hvis den ikke får meddelt nogen foranstaltninger inden for senest to måneder, vil Kommissionen overveje at indbringe Frankrig, Polen og Rumænien for EU-Domstolen. Læs mere her om beskyttelsestiden for ophavsrettigheder.

(Flere oplysninger: C. Hughes - Tlf. +32 2 296 44 50 - Mobil +32 498 964450)

 1. Vejtransport: Kommissionen anmoder IRLAND, PORTUGAL, SLOVENIEN og DET FORENEDE KONGERIGE om at implementere EU-reglerne om vejafgifter for lastbiler

Europa-Kommissionen har anmodet Irland, Portugal, Slovenien og Det Forenede Kongerige om at tage de nødvendige skridt til at sikre en korrekt gennemførelse af vejafgiftsdirektivet (direktiv (EU) nr. 2011/76). Med dette direktiv blev det hidtidige vejafgiftsdirektiv udvidet fra kun at omfatte de veje, der indgår i TEN-T-nettet, til at gælde for alle motorveje i Europa. Det giver desuden medlemsstaterne mulighed for at lægge en særlig afgift på tunge lastbiler for de "eksterne" omkostninger, de forårsager i form af forurening og støj, ud over infrastrukturomkostninger (anlæg, vedligeholdelse og drift af vejnettet). Hvis disse regler ikke gennemføres konsekvent i hele EU, kan det skabe retlig usikkerhed for vognmændene. Lovgivningen skulle have været på plads senest den 13. oktober 2013. I mangel af en tilfredsstillende reaktion fra Irland, Portugal, Slovenien og Det Forenede Kongerige vil Kommissionen overveje at indbringe sagen for EU-Domstolen. Kommissionen indledte overtrædelsesprocedure mod de fire lande i denne sag i november 2013, og den retter nu en begrundet udtalelse (andet trin i traktatbrudssager) til disse lande. Irland, Portugal, Slovenien og Det Forenede Kongerige har to måneder til at svare Kommissionen.

(Flere oplysninger: H. Kearns - Tlf. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 • Miljø: Kommissionen anmoder BULGARIEN og LETLAND om at sætte ind over for luftforurening

Europa-Kommissionen har opfordret Bulgarien og Letland til at sikre en bedre beskyttelse af borgerne mod partikelforurening (PM10). Disse små støvpartikler kan forårsage astma, hjerte-kar-problemer, lungekræft og for tidlig død. De skadelige partikelemissioner kommer fra industrien, trafik og boligopvarmning. I henhold til de gældende EU-regler skal medlemsstaterne mindske borgernes eksponering over for disse partikler. I alle seks regioner i Bulgarien (Sofia, Plovdiv, Varna, Nord, Sydvest og Sydøst) har befolkningen i hvert fald siden 2007 været udsat for alt for høje partikelniveauer. I Letland er der kun tale om et enkelt område, nemlig Riga-området, hvor reglerne er blevet overtrådt lige siden 2007. Kommissionen mener, at begge medlemsstater har undladt at træffe de foranstaltninger til at beskytte befolkningens sundhed, der skulle have været på plads siden 2007, og anmoder dem nu om at gøre en hurtig, fremadrettet og effektiv indsats for hurtigst muligt at sikre reglernes overholdelse. Den begrundede udtalelse, Kommissionen i dag har afgivet, følger efter de åbningsskrivelser, både Bulgarien og Letland fik tilsendt i januar 2013 (se IP/13/47). I mangel af en sådan indsats fra Bulgariens og Letlands side vil Kommissionen kunne indbringe sagen for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Kommissionen opfordrer kraftigt SPANIEN og SLOVENIEN til at gennemføre reglerne om tolkning og oversættelse i straffesager

Europa-Kommissionen er ikke tilfreds med, at Spanien og Slovenien ikke har gjort nok for at efterkomme direktiv 2010/64/EU om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager. Kommissionen henvendte sig i maj i år til de to lande for at høre, hvor langt man var nået med lovgivningstiltagene. Direktivet skulle være gennemført senest den 27. oktober 2013.

Lovgivningsprocessen er godt i gang, men i begge lande er der stadig diskussioner om lovudkastet angående retten til oversættelse.

(Flere oplysninger: J. Salsby Tfl. +32 2 297 24 59)

 1. Kommissionen anmoder ITALIEN og SPANIEN om at opstille gyldige forvaltningsplaner for fiskeri i Middelhavet

Kommissionen har sendt en formel anmodning til Italien og Spanien om at sikre overholdelse af EU-reglerne om fiskeri i Middelhavet. I henhold til "Middelhavsforordningen"' skal medlemsstaterne opstille nationale forvaltningsplaner for fiskeri med trawl, vod fra fartøj, strandvod, omslutningsnet eller skrabere i deres territorialfarvande.

Disse forvaltningsplaner skulle være opstillet senest den 31. december 2007. Men i strid med forordningens krav har Italien og Spanien endnu ikke opstillet gyldige forvaltningsplaner for fiskeri med skrabere. Disse nationale planer er et meget vigtigt middel til at sikre en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, hvor fiskekvoterne traditionelt ikke har været gældende.

I mangel af et tilfredsstillende svar inden for senest to måneder vil Kommissionen overveje at indbringe Italien og Spanien for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: H. Banner – Tlf. +32 229 52407 - Mobil: +32 460 75 2407)

 1. Buspassageres rettigheder: Kommissionen anmoder ITALIEN og POLEN om at håndhæve reglerne

Europa-Kommissionen har anmodet Italien og Polen om at sørge for en korrekt gennemførelse af reglerne om buspassagerers rettigheder (forordning (EU) nr. 181/2011). De nationale myndigheder, de to lande har udpeget til at føre tilsyn med den effektive implementering af reglerne, er i den nuværende situation ude af stand til at håndhæve dem. De to medlemsstater har ikke indført nogen sanktioner, der kan sikre reglernes overholdelse. Desuden har de ikke indsendt nogen liste over busterminaler, hvor handicappede og bevægelseshæmmede kan få passende assistance. Forordningen fastsætter, hvilke rettigheder folk, der rejser med bus eller rutebil inden for EU, har, og trådte i kraft den 1. marts 2013. Medlemsstaterne havde en juridisk forpligtelse til at opfylde disse krav. Anmodningen er fremsat i en begrundet udtalelse inden for rammerne af EU's traktatbrudsprocedure. Italien og Polen har fået to måneder til at meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet for en korrekt anvendelse af forordningen, ellers vil Kommissionen overveje at indbringe Italien og Polen for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: H. Kearns - Tlf. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Jernbanetransport: Kommissionen anmoder LUXEMBOURG og LITAUEN om at sikre fuld gennemførelse af EU-lovgivningen om sikkerhed inden for jernbanetransport

Europa-Kommissionen har opfordret Litauen og Luxemburg til at bringe alle deres nationale regler i overensstemmelse med direktiv 2004/49/EF om et højt sikkerhedsniveau i alle EU's jernbanenet. Både i Litauen og i Luxembourg er der især problemer omkring undersøgelsesorganets uafhængighed. I Luxembourg er der desuden problemer med sikkerhedsstyringssystemerne, sikkerhedscertifikaternes gyldighed og sikkerhedsmyndighedens uafhængighed, opgaver og beslutningsproces. EU-direktivet tager sigte på en fælles tilgang til jernbanesikkerhed, bl. a. ved at opstille sikkerhedskrav til banesystemet angående infrastrukturforvaltning og styring af trafikken, jernbaneselskabernes og infrastrukturoperatørernes opgaver og ansvar og samspillet mellem dem, fælles sikkerhedsforskrifter, regulering og tilsyn samt uafhængige undersøgelser af ulykker. Lovgivningen skulle have været på plads senest den 30. april 2006. I mangel af en tilfredsstillende reaktion fra Litauens og Luxembourgs side vil Kommissionen overveje at indbringe sagen for EU-Domstolen. Kommissionen indledte overtrædelsesproceduren mod Litauen og Luxembourg i september 2013 og retter nu en begrundet udtalelse (andet trin i traktatbrudsprocessen) til de to lande. De har begge to måneder til at svare Kommissionen.

(Flere oplysnsinger: H. Kearns - Tlf. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Fri bevægelighed: Kommissionen anmoder ØSTRIG om at overholde EU-reglerne i relation til skiskoler

Europa-Kommissionen har i dag anmodet Østrig om at overholde EU's regler om fri bevægelighed, fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser efter artikel 45, 49 og 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). I strid med EU-retten kan skiskoler i den østrigske provins Tyrol lovmedholdeligt udelukke skiinstruktører fra andre EU-lande fra at give skiundervisning i Tyrol. De må kun undervise elever, som kommer fra andre EU-lande. I strid med EU-retten og Domstolens retspraksis stiller skiskolerne i provinsen Styria i overensstemmelse med den regionale lovgivning krav om, at skiinstruktører skal have omfattende kvalifikationer som alpine skiinstruktører, og giver ikke skiinstruktører fra andre EU-lande med kvalifikationsbeviser inden for telemark-skiløb, adaptivt skiløb eller nordisk skiløb nogen særskilt anerkendelse af deres kvalifikationer og dermed heller ikke delvis adgang til erhvervet i denne provins. Da Østrig endnu ikke har ophævet disse restriktioner i de to provinser, har Kommissionen i en begrundet udtalelse anmodet Østrig om at tage skridt til at sikre fuld overholdelse af EU-reglerne. I mangel af et tilfredsstillende svar fra de østrigske myndigheder inden for senest to måneder vil Kommissionen overveje at indbringe sagen for EU-Domstolen. Se mere herom på http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(Flere oplysninger: C. Hughes - Tlf. +32 2 296 44 50 - Mobil +32 498 964450)

 1. Offentlige udbud: Kommissionen anmoder ØSTRIG om at følge EU-reglerne

Europa-Kommissionen har i dag anmodet Østrig om at overholde EU's udbudsregler i forbindelse med trykning af en række officielle dokumenter. Den har også anmodet Østrig om i det fornødne omfang at ændre de lovbestemmelser, der pålægger de østrigske forbundsmyndigheder pligt til lade Österreichische Staatsdruckerei stå for sikker trykning af visse dokumenter. De ordregivende myndigheder i Østrig har siden 2000 direkte overdraget trykningen af adskillige officielle dokumenter, bl. a. pas og kørekort, til den private virksomhed Österreichische Staatsdruckerei. De har ikke konkurrenceudsat disse trykkeopgaver i hele EU via et offentligt udbud. Østrig har ikke givet nogen fyldestgørende begrundelse for, hvorfor trykningen af disse dokumenter ikke skulle følge EU's udbudsregler, så det sikres, at den østrigske befolkning får trykt disse dokumenter til den bedst mulige pris. Europa-Kommissionen mener derfor, at Østrig har tilsidesat sine forpligtelser efter EU's udbudsregler, især direktiv 2004/18/EF. Kommissionens anmodning blev fremsat i en begrundet udtalelse, som er andet trin i traktatbrudsproceduren. Hvis Kommissionen ikke inden for to måneder får meddelelse om, at denne tilsidesættelse af EU-retten er bragt til ophør, vil den kunne indbringe Østrig for EU-Domstolen. Se mere om offentlige udbud.

(Flere oplysninger: C. Hughes - Tlf. +32 2 296 44 50 - Mobil +32 498 964450)

 1. Kommissionen anmoder BELGIEN om at skabe større gennemsigtighed i finansieringen af jernbaner

Europa-Kommissionen har formelt anmodet Belgien om at skabe fuld gennemsigtighed omkring brugen af offentlige midler i jernbanesektoren, i overensstemmelse med kravene i direktiv 2012/34/EU. Gennemsigtige regnskaber er en forudsætning for at se, hvordan de offentlige midler bruges, og om de bruges til andre formål end hensigten. Med den aktuelle mangel på gennemsigtighed kan det ikke udelukkes, at offentlige midler ydet til offentlig personbefordring er blevet brugt til krydssubsidiering af andre transporttjenester. Det er i strid med de gældende EU-regler, der tager sigte på et effektivt og konkurrencedygtigt indre marked i EU's jernbanesektor uden konkurrencefordrejninger og med ens spilleregler for alle transportudbydere. I mangel af et tilfredsstillende svar inden for senest to måneder vil Kommissionen overveje at indbringe Belgien for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: H. Kearns - Tlf. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Forbrugerrettigheder: Kommissionen opfordrer BULGARIEN til at gennemføre det nye EU-direktiv

Europa-Kommissionen er bekymret over, at Bulgarien stadigvæk ikke har implementeret forbrugerrettighedsdirektivet (MEMO/13/1144) i sin nationale lovgivning. Fristen for direktivets gennemførelse udløb den 13. december 2013, og den nye nationale lovgivning skulle være trådt i kraft senest den 13. juni 2014. Forbrugerrettighedsdirektivet indeholder en række nøglerettigheder, som betyder en kraftig styrkelse af forbrugerbeskyttelsen i hele EU. Der er bl. a. tale om øget prisgennemsigtighed, forbud mod gebyrer for brug af kreditkort og telefonhotlines samt mod forhåndsafkrydsning af felter ved internethandel (f. eks. ved køb af flybilletter), ligesom fortrydelsesretten er blevet forlænget (fra 7 til 14 dage) (se factsheet om forbrugerrettigheder). Disse rettigheder får imidlertid ingen virkning for forbrugerne, med mindre medlemsstaterne implementerer dem i deres nationale lovgivning. Det er så meget desto vigtigere i de lande, hvor forbrugerbevidstheden – ifølge den seneste forbrugerresultattavle – ikke er særlig høj. Bulgarien hører til blandt de otte EU-lande, hvor det er tilfældet, og netop derfor har Kommissionen sat en forbrugerrettighedskampagne i gang for at skabe større bevidsthed hos forbrugerne om deres rettigheder (MEMO/14/191).

(Flere oplysninger: J. Salsby Tlf. +32 2 297 24 59)

 1. Skatter og afgifter: Kommissionen anmoder CYPERN om at tilpasse sin skatte- og afgiftslovgivning efter Kroatiens tiltrædelse af EU

Kommissionen har formelt anmodet Cypern om at gennemføre de tilpasninger, der er foretaget af visse af EU's skatte- og afgiftsregler for at tage højde for Kroatiens tiltrædelse af EU. Med direktiv 2013/13/EU blev en række skatte- og afgiftsdirektiver tilpasset efter Kroatiens tiltrædelse. Der var bl. a. tale om moder- og datterselskabsdirektivet, fusionsdirektivet og rente- og royaltydirektivet, som alle tager sigte på at forhindre dobbeltbeskatning på det indre marked. Medlemsstaterne skulle gennemføre disse ændringer senest ved Kroatiens tiltrædelse den 1. juli 2013. Cypern har imidlertid ikke givet Kommissionen meddelelse om nogen skridt i den retning. Kommissionens anmodning blev fremsat i form af en begrundet udtalelse. I mangel af tilfredsstillende svar inden for senest to måneder vil Kommissionen overveje at indbringe Cypern for EU-Domstolen. (Ref.: 2013/0346)

(Flere oplysninger: E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Miljø: Kommissionen opfordrer kraftigt TYSKLAND til at sætte mere ind mod nitratforurening af vand

Europa-Kommissionen har opfordret Tyskland til at sætte mere ind på at bekæmpe vandforurening med nitrater. De seneste tal fra Tyskland, som stammer fra 2012, viser en forværring af nitratforureningen af grundvand og overfladevand, bl.a. i form af eutrofiering af kyst- og havvand, især i Østersøen. Til trods for denne forværring har Tyskland ikke i tilstrækkelig grad forstærket sin indsats for at mindske og forebygge nitratforurening, således som det kræves i EU-lovgivningen. Nitrater har afgørende betydning for planters vækst, og de bruges i vid udstrækning som gødningsstoffer, men for høje nitratniveauer kan skade søer og havmiljøer ved at fremme algevækst, der kvæler alt andet liv – det er den proces, der kaldes eutrofiering. Det er også bekosteligt at skulle nedbringe nitratindholdet i drikkevand. Efter indstilling fra miljøkommissær Janez Potočnik har Kommissionen rettet en begrundet udtalelse til Tyskland med opfordring til at overholde EU-reglerne på dette område. Hvis det ikke sker inden for senest to måneder, overvejer Kommissionen at indbringe sagen for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Kommissionen anmoder SPANIEN om at standse forskelsbehandling af skolebustransportudbydere i Castilla y León

Europa-Kommissionen har formelt opfordret Spanien til at ændre Castilla y Leóns lovgivning om skolebustransport. Efter den nuværende lovgivning får busfirmaer, der allerede varetager offentlig bustransport, fortrinsbehandling, når der udbydes kontrakter om skolebustransport. Denne fortrinsstilling strider klart mod forbuddet mod diskrimination og princippet om ligebehandling af alle, der deltager i udbud, og er i strid med direktiv 2004/18/EF om offentlige udbud og forordning (EF) nr. 1370/07 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej. Ifølge reglerne skal kontrakten tildeles enten til det mest fordelagtige bud eller til den, der byder den laveste pris, uden skelen til eventuelle andre transportkontrakter. Hvis lovgivningen ikke ændres inden for senest to måneder, overvejer Kommissionen at indbringe Spanien for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: H. Kearns - Tlf. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Miljø: Kommissionen anmoder FINLAND om at indføre lovgivning om farlige stoffer og emballageaffald og ændre lovgivningen om badevand

Europa-Kommissionen har sendt Finland tre begrundede udtalelser angående miljølovgivningen. I den første afkræves Finland nærmere redegørelse for, hvordan EU-lovgivningen om begrænsninger i brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet) er gennemført i national lovgivning. Efter Finlands manglende overholdelse af den oprindelige frist, som var den 2. januar 2013, fremsendte Kommissionen den 21. marts 2013 åbningsskrivelser til Finland. Og eftersom der stadigvæk ikke er blevet rettet op på manglerne, har Kommissionen i dag afgivet en begrundet udtalelse. Den anden begrundede udtalelse drejer sig om emballageaffald – medlemsstaterne skulle senest den 13. september 2013 meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger de havde truffet for at gennemføre det reviderede emballagedirektiv i deres nationale lovgivning. Det reviderede direktiv udvidede det oprindelige direktivets anvendelsesområde og præciserede kriterierne for, hvornår der er tale om emballage, og hvornår der ikke er, med det formål at få nedbragt mængden af emballageaffald i hele EU. Den tredje begrundede udtalelse drejer sig om lovgivningen om badevand. Den finske lovgivning definerer primært de finske strande ud fra antallet af badende, der befinder sig på en given strand på en given dag, og ikke efter de andre kriterier, der er fastlagt i EU-lovgivningen, som bl. a. relaterer til den forhåndenværende infrastruktur. I EU-reglerne indgår antallet af badende som et af kriterierne, men det skal suppleres med andre kriterier, bl. a. angående den forhåndenværende infrastruktur. Kommissionen finder, at den finske lovgivning ikke stemmer overens med EU-reglerne på området, og at der er risiko for, at borgerne ikke får en tilstrækkelig beskyttelse. Kommissionen har derfor opfordret Finland til at bringe sin lovgivning om badevand i overensstemmelse med de europæiske regler. I mangel af en reaktion fra Finland inden for senest to måneder, vil sagen kunne blive indbragt for EU-Domstolen. I forbindelse med RoHS-direktivet kan der blive tale om finansielle sanktioner.

(Flere oplysninger: J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Skatter og afgifter: Moms af sportsarrangementer i FRANKRIG

Kommissionen har opfordret Frankrig til at momsbelægge entréindtægter til sportskampe og andre sportsarrangementer, som ikke er underlagt forlystelsesafgiften.

I henhold til momsdirektivet skal der normalt svares moms af entréindtægter til sportsarrangementer. Men Frankrig opkræver slet ikke moms af billetter til sportsarrangementer.

Momsdirektivet tager sigte på at harmonisere momsen i det indre marked, men giver medlemsstaterne mulighed for undtagelsesvis og i en overgangsperiode at opretholde visse momsfritagelser, der bestod pr. 1. januar 1978, på de på det tidspunkt gældende vilkår. Det er bl. a. tilfældet med Frankrigs momsfritagelse af sportsarrangementer, der er underlagt forlystelsesafgift. I mellemtiden har Frankrig givet kommunerne mulighed for at fritage sportsarrangementer afholdt i deres kommune fra forlystelsesafgiften, hvilket nogle kommuner har gjort. Kommissionen finder, at momsfritagelsen derfor ikke længere har nogen berettigelse.

Kommissionen har fremsat denne opfordring i form af en begrundet udtalelse. I mangel af tilfredsstillende svar inden for senest to uger, vil Kommissionen overveje at indbringe sagen for EU-Domstolen.(Ref: 2012/4194)

(Flere oplysninger: E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 1. Tjenesteydelser: Kommissionen opfordrer UNGARN til at overholde EU-reglerne om mobilbetalinger

Europa-Kommissionen har i dag anmodet Ungarn om at overholde EU's regler om fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser (artikel 49 og 56 i TEUF og artikel 15 og 16 i direktiv 2006/123/EF) med hensyn til mobilbetalinger. Ved den ungarske lov af 2011 om mobilbetalinger fik et statsejet mobilbetalingsselskab eneret på at drive det nationale mobilbetalingssystem og dermed eneretten til en platform, som alle tjenesteudbydere vil være nødt til at benytte, hvis de ønsker at tilbyde mobilbetalingsformidling i forbindelse med visse offentlige faciliteter (f.eks. offentlige parkeringsanlæg). Denne nye eneret indebærer en betydelig og unødvendig begrænsning i adgangen til et marked, der førhen var fuldt konkurrenceudsat, hvilket skader de eksisterende investorers interesser og kan afholde nye investorer fra at investere i sektoren, uden at der er nogen rimelig begrundelse herfor. Kommissionen har i form af en begrundet udtalelse – som er andet trin i traktatbrudsproceduren - nu anmodet Ungarn om at sørge for at overholde EU-reglerne. I mangel af et tilfredsstillende svar inden for senest to måneder vil Kommissionen muligvis indbringe sagen for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: C. Hughes - Tlf. +32 2 296 44 50 - Mobil +32 498 964450)

 1. Socialsikring: Kommissionen opfordrer IRLAND til at udbetale omsorgs- og plejetilskud til folk, der er forsikrede i Irland, men bosat i en anden medlemsstat

Europa-Kommissionen har anmodet Irland om at sørge for, at folk, der opfylder betingelserne for at få pleje- og omsorgstilskud efter den irske socialsikringslovgivning, også kan få det, selv om de er bosat i et andet EU-land.

Dette tilskud udbetales til folk med lave indkomster, der passer en person, som har behov for pasning på grund af alder, handicap eller sygdom (herunder psykisk sygdom). Et af kravene er, at den pågældende skal være bosiddende i Irland. Ved at nægte udbetaling til folk, der bor i en anden medlemsstat, men betaler deres socialsikringsbidrag i Irland, handler Irland i strid med EU-reglerne om social sikring.

Anmodningen er fremsat i form af en begrundet udtalelse inden for rammerne af EU's traktatbrudsprocedure. Irland har nu to måneder til at meddele Kommissionen, hvad man har gjort for at sikre fuld overholdelse af EU-reglerne. Ellers vil Kommissionen overveje at indbringe Irland for EU-Domstolen.

(Flere oplysnsinger: J. Todd - Tlf. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 1. Mælkekvoter: Kommissionen opfordrer ITALIEN til at inddrive de italienske mælkeproducenters afgiftstilsvar

Kommissionen har nu taget det næste skridt i den traktatbrudsprocedure, den har indledt over for Italien i forbindelse med problemerne omkring inddrivelsen af afgiftstilsvar fra de mælkeproducenter, der overskred deres mælkekvoter i produktionsårene 1995-2009 (se IP/13/577).

Ud af de i alt 2,265 mia. EUR i skyldige afgifter er et beløb på 1,395 mia. EUR stadigvæk ikke blevet inddrevet. Størrelsen af det manglende beløb viser, at de italienske myndigheder ikke har taget tilstrækkelige skridt til få inddrevet de skyldige afgifter hos de pågældende producenter.

Italiens manglende inddrivelse af disse afgifter går ud over den indsats, der gøres i EU for at stabilisere markedet for mejeriprodukter og skaber konkurrencefordrejninger i forhold til de europæiske og italienske producenter, der har overholdt deres produktionskvoter eller betalt afgiften af deres overskudsproduktion. Disse beløb bør desuden inddrives til statskassen for at undgå, at det bliver de italienske skatteborgere, der kommer til at betale regningen.

Efter fremsendelsen af en åbningsskrivelse den 20. juni 2013 har Kommissionen nu taget det næste skridt med afgivelsen af en begrundet udtalelse. I mangel af tilfredsstillende svar fra Italien inden for senest to måneder vil Kommissionen overveje at indbringe sagen for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: R. Waite - Tlf. +32 229 61404 - Mobil +32 498 96 1404)

 1. Teletjenester: Kommission opfordrer ITALIEN til at anvende rimelige og gennemsigtige administrationsgebyrer for at fjerne hindringer for små og mellemstore virksomheders adgang til markedet

Kommissionen har i dag formelt opfordret Italien til at sørge for fuld gennemførelse i national lovgivning af tilladelsesdirektivet med hensyn til de administrationsgebyrer, der anvendes over for teleoperatører. Det drejer sig især om kriterierne for opkrævning af administrationsgebyrer, der kan skabe hindringer for adgangen til markedet, eftersom de er uforholdsmæssigt byrdefulde for små netoperatører. Desuden er transparenskravet om, at der hvert år skal offentliggøres en oversigt over økonomiministeriets administrationsomkostninger og det samlede opkrævede gebyrbeløb, ikke blevet gennemført i den italienske lovgivning. Kommissionen har fremsat denne opfordring i form af en begrundet udtalelse, som er andet trin i traktatbrudsproceduren. Italien har nu to måneder til at svare, og i modsat fald vil Kommissionen overveje at indbringe Italien for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: R. Heath – Tlf. +32 229 61716 - Mobil +32 460 75 0221)

 1. Jernbanetransport: Kommissionen anmoder PORTUGAL om at sørge for fuld gennemførelse af EU-lovgivningen om interoperabilitet i jernbanesystemet

Europa-Kommissionen har anmodet Portugal om at bringe sin nationale lovgivning i overensstemmelse med direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet, især hvad angår godkendelse af køretøjer. EU-lovgivningen tager sigte på at bane vej for interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem, så jernbanerne kan konkurrere mere effektivt med andre transportformer. Formålet er, at borgerne let skal kunne rejse overalt i Europa, og at fremme en mere sikker og miljøvenlig transport af gods. Denne lovgivning skulle have været på plads siden den 19. juli 2010. I mangel af et tilfredsstillende svar fra Portugal vil Kommissionen overveje at indbringe sagen for EU-Domstolen. Kommissionen indledte overtrædelsesprocedure mod Portugal i november 2013 og har nu fremsendt en begrundet udtalelse (andet trin i EU's traktatbrudsprocedure). Portugal har to måneder til at svare.

(Flere oplysninger: H. Kearns - Tlf. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 1. Miljø: Kommission anmoder RUMÆNIEN om at gennemføre EU-reglerne om emballageaffald og udrangerede køretøjer

Europa-Kommissionen har kraftigt opfordret Rumænien til at redegøre for, hvordan EU-lovgivningen på to forskellige affaldsområder – emballageaffald og udrangerede køretøjer – er gennemført i national lovgivning. Det reviderede emballagedirektiv, som udvidede det oprindelige direktivs anvendelsesområde og præciserede definition af, hvad der forstås ved emballage, og som tog sigte på at nedbringe mængden af emballageaffald, skulle være gennemført i national lovgivning senest den 30. september 2013. Rumænien overholdt ikke denne frist og fik derfor tilsendt en åbningsskrivelse den 29. november 2013. Rumænien svarede i januar, at man var i færd med at udarbejde en regeringsbeslutning, men da Kommissionen ikke har modtaget nogen meddelelse herom, fremsætter den nu en begrundet udtalelse. Den anden begrundede udtalelse drejer sig om en ændring af EU-standarderne for udrangerede køretøjer , som skulle være gennemført i national lovgivning inden den 22. august 2013. Da Kommissionen ikke modtog nogen meddelelse herom, fremsendte den i september en åbningsskrivelse til Rumænien. Rumænien svarede, at man arbejdede på at få indført denne lovgivning, men da Kommissionen ikke har hørt videre herom, fremsender den nu en begrundet udtalelse. Rumænien har nu to måneder til at svare, ellers vil Kommissionen overveje at indbringe sagen for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Frie varebevægelser: Kommissionen anmoder RUMÆNIEN om at fjerne barriererne for eksport af naturgas

Kommissionen finder, at Rumæniens nuværende lovgivning, der indeholder krav til de rumænske producenter om, at de fortrinsvis skal sælge til hjemmemarkedet, og krav om forudgående kontrol og godkendelse af gastransaktioner, lægger uretmæssige hindringer i vejen for eksport af gas fra Rumænien, og har opfordret Rumænien til at fjerne disse hindringer.

Kommissionen mener, at ved at lægge hindringer i vejen for de frie varebevægelser på det indre marked har Rumænien tilsidesat sine forpligtelser efter artikel 35 og 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 40, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas.

Kommissionens anmodning er fremsat i form af en begrundet udtalelse. I mangel af tilfredsstillende svar inden for senest to måneder vil Kommissionen overveje at indbringe Rumænien for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: C. Corazza - Tlf. +32 229 51752 - Mobil +32 498 99 2862)

 1. Dyresundhed: Kommission opfordrer SVERIGE til at standse paratuberkulosetester af kvæg

Europa-Kommissionen har i dag sendt Sverige en formel anmodning (begrundet udtalelse) om at ophæve krav om paratuberkulosekarantine og –testning af køer og andet kvæg. De harmoniserede dyresundhedsbetingelser for handel med kvæg i direktiv 64/432/EØF indeholder ingen sundhedskrav angående paratuberkulose. Desuden afholder denne obligatoriske eftertestning de svenske landmænd fra at indføre dyr fra andre EU-lande, hvilket har samme virkning som kvantitative restriktioner. Det kan derfor ikke retfærdiggøres efter artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde der regulerer importrestriktioner og –forbud. Paratuberkulose er en smitsom infektion af i kvægs og også i fårs tyndtarme. Symptomerne er længe om at vise sig, og der findes ingen præcise diagnosticeringstester, hvilket er grunden til, at der i EU ikke stilles yderligere krav om garantier angående paratuberkulose. I mangel af en bekræftelse fra Sverige på, at denne testning er standset, inden for senest to måneder, vil Kommissionen overveje at indbringe sagen for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: F. Vincent - Tlf. +32 229 87166 - Mobil +32 498 98 7166)

 1. Miljø: Kommissionen opfordrer Det Forenede Kongerige til at sørge for overholdelse af miljøreglerne i forbindelse med Pembroke-kraftværket, spildevandsbehandling i byerne og badevand.

Kommissionen har i dag sendt Det Forenede Kongerige tre begrundede udtalelser om miljøspørgsmål. Den første drejer sig om Pembroke-kraftværket, som er Europas største gasfyrede kraftværk, og hvis kølesystem har skadelige virkninger for det omgivende økosystem, som er beskyttet havområde efter EU-lovgivningen. I henhold til miljøvurderingsdirektivet og habitatdirektivet må der først gives byggetilladelse efter en vurdering af alle potentielle miljøvirkninger. Det ser ikke ud til at have været tilfældet med kraftværket i Pembrokeshire, hvor der blev givet projekt- og byggetilladelse samt vandindvindingstilladelse og godkendelse af oprensningsarbejder til kølesystemets indtag og udledninger, før der var foretaget en fuld vurdering af miljøvirkningerne. Som følge heraf er der problemer med udledning af varmt vand med et stort biocidindhold i den beskyttede Milford Haven. Mange småfisk, fiskeæg og andre mindre organismer påvirkes af kølesystemet, hvor store vandmængder fra vandområdet ledes gennem kraftværket og ud på den anden side. I sin begrundede udtalelse rejste Kommissionen desuden tvivl om, hvorvidt direktivet om integreret forureningsforebyggelse og -bekæmpelse var blevet overholdt i forbindelse med udstedelsen af de endelige tilladelser, især med hensyn til godkendelsen af dette kølesystem som bedste tilgængelige teknologi i dette følsomme område og den deraf følgende tilsidesættelse af miljøkvalitetsnormen.

Den anden sag drejer sig om rensning af byspildevand. Det ser ud til, at der stadigvæk er adskillige britiske byområder, hvor EU-reglerne ikke overholdes. Den begrundede udtalelse, som Kommissionen fremsatte i dag, og som følger efter de åbningsskrivelser, der blev fremsendt i juni 2009 og juni 2013, er rettet mod, at der i Llanelli og Gowerton i Wales strømmer store mængder spildevand ud i den følsomme Burry Inlet, selv under normale vejrforhold (altså ikke blot ved kraftige regnskyl), at der i 9 byområder, blandt andet i Gibraltar, ikke er tilvejebragt sekundær spildevandsrensning, og at spildevandsbehandlingen i 24 byområder klassificeret som følsomme områder endnu ikke er tilstrækkeligt stringent. Det Forenede Kongerige har to måneder til at svare.

Den tredje begrundede udtalelse drejer sig om badevandsreglerne. Kommissionen havde krævet en række ændringer i den britiske lovgivning til gennemførelse af EU's regler om badevand, og selv om de fleste nu er gennemført, mangler der stadigvæk oplysninger om nogle af de lovede ændringer angående Gibraltar. Kommissionen har derfor fremsendt en begrundet udtalelse. Det Forenede Kongerige har to måneder til at svare.

(Flere oplysninger: J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 1. Finansielle tjenester: Kommissionen opfordrer DET FORENEDE KONGERIGE til at gennemføre EU-reglerne

Europa-Kommissionen har i dag opfordret Det Forenede Kongerige til at sikre fuld gennemførelse af det såkaldte Omnibus I-direktiv (direktiv 2010/78/EF), hvorved 11 direktiver om finansielle tjenester (direktiv 98/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF) blev ændret på grund af oprettelsen af de tre EU-tilsynsmyndigheder - banktilsynsmyndigheden, værdipapirtilsynsmyndigheden og tilsynsmyndigheden for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger. Omnibus I-direktivet skulle være gennemført i alle EU-lande senest 31. december 2011. I Det Forenede Kongerige er imidlertid kun en del af bestemmelserne kommet på plads. Kommissionens opfordring blev fremsat i form af en begrundet udtalelse, som er det andet trin i EU's traktatbrudsprocedure. Hvis Kommissionen ikke inden for senest to måneder får meddelelse om fuld gennemførelse, vil den overveje at indbringe Det Forenede Kongerige for EU-Domstolen.

(Flere oplysninger: C. Hughes - Tlf. +32 2 296 44 50 - Mobil +32 498 964450)

 1. Åbningsskrivelser

 1. Kommissionen opfordrer ITALIEN til at sikre sundt og rent drikkevand

Europa-Kommissionen har indledt en overtrædelsesprocedure mod Italien for manglende overholdelse af EU's krav til drikkevand. Arsen- og fluoridkontamination af vandet har længe været et problem i Italien, især i Lazio-regionen.

I henhold til drikkevandsdirektivet skal medlemsstaterne overvåge og teste drikkevand på basis af 48 mikrobiologiske, kemiske og indikatorparametre. Hvis der findes et højt indhold af arsen eller anden forurening, kan medlemsstaterne fravige tærskelværdierne i direktivet i et begrænset tidsrum, forudsat at der ikke er nogen sundhedsfare, og at det ikke er muligt at sikre drikkevandsforsyningen på anden vis.

(Flere oplysninger: IP/14/816 - J. Hennon - Tlf. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)


Side Bar