Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 10. července 2014

Hlavní rozhodnutí z červencového balíčku případů nesplnění povinnosti

I tento měsíc pokračuje Evropská komise v podnikání právních kroků proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Cílem těchto rozhodnutí, která se týkají mnoha odvětví, je zajistit řádné uplatňování práva EU ku prospěchu jak občanů, tak i podniků.

Komise dnes přijala 419 rozhodnutí, včetně 63 odůvodněných stanovisek a 14 postoupení případů Soudnímu dvoru Evropské unie. Níže je uveden přehled hlavních rozhodnutí. Další informace o tom, jak probíhá řízení o nesplnění povinnosti jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12.

 1. Nejdůležitější případy týkající se členských států

 1. Komise žádá osmnáct členských států včetně ČR, aby vylepšily uspořádání společného vzdušného prostoru

Komise dnes formálně vyzvala členy šesti různých funkčních bloků vzdušného prostoru, Bulharsko, Českou republiku, Chorvatsko, Irsko, Itálii, Kypr, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království a Španělsko, aby své funkční bloky zlepšili. Jedná se o společné vzdušné prostory navržené nikoli podle státních hranic, ale na základě tras letového provozu. Funkční bloky představují zásadní krok k vytvoření efektivnějšího, méně nákladného evropského leteckého systému, který bude méně zatěžovat životní prostředí.

V evropském vzdušném prostoru musíme konečně překonat státní hranice,“ řekl místopředseda Komise odpovědný za dopravu Siim Kallas. „Funkční bloky jsou nezbytnou, zásadní součástí iniciativy jednotné evropské nebe. Momentálně tyto společné vzdušné prostory existují pouze na papíře; byly formálně zřízeny, ale ještě nefungují. Tímto apeluji na členské státy, aby zesílily své úsilí a pokročily v realizaci jednotného nebe.

(další informace: IP/14/818 – H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobilní tel. +32 498987638)

 1. Postoupení Soudnímu dvoru

 1. POLSKO a RAKOUSKO nedodržují pravidla EU o energetické účinnosti budov, Komise případy předkládá Soudnímu dvoru a žádá o uložení denního penále

Evropská komise se rozhodla postoupit Soudnímu dvoru EU případy Polska a Rakouska, které neúplně provedly směrnici o energetické náročnosti budov; Komise v této souvislosti navrhuje, aby Soudní dvůr uložil zmíněným státům denní penále, a to ve výši 39 592,20 eur pro Rakousko a 96 720 eur pro Polsko, která se počítají ode dne vydání rozsudku až do doby, než dojde k úplnému provedení směrnice. Výše navrženého penále se odvíjí od délky trvání porušování a jeho závažnosti. Konečnou výši penále stanoví Soudní dvůr. Podle uvedené směrnice musí členské státy formulovat minimální požadavky na energetickou náročnost všech budov, tyto požadavky uplatňovat a zajistit, aby byla energetická náročnost budov certifikována a aby byly prováděny povinné pravidelné inspekce otopných soustav a klimatizačních systémů. Kromě toho tato směrnice vyžaduje, aby členské státy zajistily, že do roku 2021 budou všechny nové budovy tzv. budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Členské státy byly povinny směrnici provést ve vnitrostátním právu do 9. července 2012.

(další informace: IP/14/813 – S. Berger – tel. +32 22992792 – mobilní tel. +32460792792)

 1. Komise žaluje ČESKOU REPUBLIKU v souvislosti s pravidly pro puncování šperků

Evropská komise se rozhodla předat Soudnímu dvoru EU případ České republiky týkající se jejích pravidel pro puncování šperků. Puncovní úřad České republiky vyžaduje, aby některé šperky dovážené z jiné země EU byly označeny doplňkovým českým puncem, a to přesto, že tyto šperky již byly v souladu se zákonem označeny puncem a uvedeny na trh v EU. Komise se domnívá, že tento požadavek představuje porušení pravidel Smlouvy o EU v oblasti volného pohybu zboží v rámci EU, a požádala proto Soudní dvůr, aby o tomto případě rozhodl.

(další informace: IP/14/785 – C. Corazza – tel. +32 22951752 – mobilní tel. +32 498992862)

 1. DÁNSKO nezakázalo prodej všech forem vlhkého tabáku, Komise případ předkládá Soudnímu dvoru

Evropská komise se dnes rozhodla předat Soudnímu dvoru EU případ Dánska, které doposud neupravilo své vnitrostátní předpisy tak, aby zakazovaly prodej všech forem vlhkého tabáku, tzv. snusu.

Protože Dánsko zcela nezakázalo prodej všech forem snusu, požádala jej Evropská komise dne 25. října 2012, aby podniklo všechny nezbytné kroky k dosažení souladu se směrnicí 2001/37/ES a do dvou měsíců Komisi informovalo o příslušných opatřeních přijatých v rámci vnitrostátních předpisů (viz MEMO/12/794 Evropské komise ze dne 24. 10. 2012).

Dánsko Komisi doposud o žádných opatřeních v této souvislosti doposud neinformovalo, a nadále tak porušuje právo EU. Z tohoto důvodu se Komise rozhodla předložit případ Soudnímu dvoru.

(další informace: IP/14/812 – F. Vincent – tel. +32 22987166 – mobilní tel. +32 498987166)

 1. Komise žaluje ŘECKO za nedodržování pravidel EU pro veřejné zakázky ve stavebnictví

Evropská komise se dnes rozhodla předat Soudnímu dvoru EU případ Řecka, který se týká nedodržování pravidel EU pro veřejné zakázky ve stavebním odvětví.

Řecké právní předpisy vyžadují, aby se všechny schválené tuzemské stavební podniky povinně registrovaly. Podniky jsou posléze rozděleny do tříd vymezených podle minimální a maximální výše rozpočtu. Pro veřejného zadavatele pak v rámci zadávacích řízení přicházejí v úvahu pouze podniky, které jsou v některé ze tříd registrované, vždy podle odhadované výše rozpočtu plánované zakázky. Tímto způsobem řecké právní předpisy vytvářejí systém, jenž předem určuje, které hospodářské subjekty se mohou daného zadávacího řízení zúčastnit. Společnosti, které mají ekonomické, finanční, odborné a technické možnosti danou zakázku provést, jsou kvůli systému povinných registrací vyloučeny z příslušného zadávacího řízení jen proto, že je jejich finanční kapacita odlišná – obvykle vyšší, než specifická rozpočtová třída přípustná pro dané řízení. Vnitrostátní předpisy tak omezují tržní šance podniků a staví mantinely hospodářské soutěži mezi hospodářskými subjekty. Komise shledává, že tento restriktivní režim porušuje směrnici 2004/18/ES a základní zásady rovného zacházení a nediskriminace, z nichž vycházejí pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek.

(další informace: IP/14/807 – C. Hughes – tel. +32 22964450 – mobilní tel. +32 498964450)

 1. Komise posílá ŠPANĚLSKO před Soudní dvůr kvůli nevyhovujícím skládkám a vysokorychlostní železniční trati

Evropská komise žaluje Španělsko za dvě (nesouvisející) porušení předpisů EU v oblasti životního prostředí. První případ se týká špatného nakládání s odpady: přes dřívější varování ze strany Komise jsou četné skládky stále provozovány způsobem, který porušuje právní předpisy EU o odpadu a skládkách. Druhý případ se týká plánované železniční traťi mezi městy Sevila a Almería, u které nebylo provedeno odpovídající posouzení vlivů na životní prostředí. Ve snaze přimět Španělsko k nápravě zmíněných záležitostí proto Komise na doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika postupuje případy Soudnímu dvoru Evropské Unie.

(další informace: IP/14/814 – J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel. +32 498953593)

 1. Komise předkládá Soudnímu dvoru případ FINSKA, které nemá subjekt pro rovné zacházení s osobami v zaměstnání bez ohledu na jejich rasovou příslušnost

Evropská komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru EU případ Finska, jelikož jeho subjekt pro rovné zacházení nemůže provádět potřebné úkoly související s rasovou rovností v oblasti zaměstnání.

Článek 13 směrnice o rasové rovnosti (2004/43/ES) vyžaduje, aby členské státy zvolily vnitrostátní subjekt/y pro rovné zacházení a oficiálně mu/jim přidělily určité úkoly, včetně poskytování pomoci obětem, provádění nezávislých studií, zveřejňování nezávislých zpráv a podávání doporučení v souvislosti s diskriminací. Komise přísně dohlíží na to, aby byla ustanovení směrnice, jež se týkají subjektů pro rovné zacházení, správně provedena. Subjekty, které se o rovné zacházení zasazují přímo v terénu, totiž sehrávají při zajišťování účinného provedení a používání směrnice o rasové rovnosti klíčovou roli.

Ačkoli byly po formální výzvě a http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1005_cs.htm s Finskem vedeny rozsáhlé diskuze, žádného viditelného pokroku prozatím nebylo dosaženo.

(více informací: IP/14/811 – J. Salsby Tel. +32 22972459)

 1. FRANCIE zdaňuje dary zahraničním organizacím obecného zájmu, nikoli však těm se sídlem ve vnitrozemí – Komise ji posílá před Soudní dvůr

Komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru Evropské unie případ francouzského daňového systému v oblasti zdanění darů organizacím, jež se zabývají cíli obecného zájmu a které mají sídlo v jiném členském státě EU či EHP.

Francie osvobozuje dary a odkazy veřejným organizacím či organizacím veřejného zájmu, konkrétně charitativní organizace, od registračních poplatků (daní z převodu), které mají sídlo ve Francii. Jde o veřejné organizace či organizace veřejného zájmu, jež své prostředky věnují výlučně na vědu, kulturu nebo umění, kulturním asociacím atd. a které své činnosti vykonávají na francouzském území.

(další informace: IP/14/808 – E. Traynor – tel. +32 22921548 – mobilní tel. +32 498983871)

 1. PORTUGALSKO otálí se změnou svých pravidel pro spotřební daň z cigaret, Komise předkládá případ Soudnímu dvoru

Evropská komise se rozhodla postoupit Soudnímu dvoru případ Portugalska, které nezměnilo svá pravidla pro spotřební daň z cigaret. V Portugalsku je pro cigarety stanovena lhůta prodeje, která je vázána na kolkovou známku na balení. Vzhled daňového značení se v Portugalsku pravidelně mění a nové značení často znamená i novou daňovou sazbu. Cigarety nesmějí být prodávány po uplynutí tří měsíců od konce roku, ve kterém byly propuštěny ke spotřebě.

Podle práva EU (směrnice 2008/118/ES) musí být spotřební daň na tabákové výrobky účtována ve výši sazby platné v den, kdy byly výrobky propuštěny ke spotřebě. Právní předpisy EU neumožňují členským státům zavádět přirážku k této daňové sazbě platné v den propuštění ke spotřebě, či omezovat distribuci tabákových výrobků z daňových důvodů.

(další informace: IP/14/809 – E. Traynor – tel. +32 22921548 – mobilní tel. +32 498983871)

 1. Komise posílá PORTUGALSKO před Soudní dvůr kvůli odpadním vodám

Evropská komise posílá Portugalsko před Soudní dvůr, jelikož nedokázalo zajistit řádné čištění odpadních vod z malých aglomerací. Chybějící systémy na odpovídající sběr a čištění, které od roku 2005 vyžadují právní předpisy EU pro malé aglomerace, představuje závažné nebezpečí pro lidské zdraví, vnitrozemské vody a mořské prostředí. Navzdory pokroku od roku 2009, kdy Komise Portugalsku zaslala odůvodněné stanovisko, vedly přetrvávající závažné nedostatky Komisi k rozhodnutí postoupit na doporučení komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika případ Soudnímu dvoru Evropské unie.

(další informace: IP/14/815 – J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel. +32 498953593)

 1. Komise postupuje Soudnímu dvoru případ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ, které porušuje pravidla EU pro označené pohonné hmoty

Evropská komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru Evropské unie případ Spojeného království, které řádně neuplatňuje pravidla o značení pohonných hmot pro daňové účely.

Podle pravidel EU musí být pohonné hmoty, na které se vztahuje snížená daňová sazba, barevně odlišeny. Rybářská plavidla smějí čerpat pohonné hmoty s nižší daňovou sazbou, avšak soukromé lodě musí používat pohonné hmoty podléhající standardní sazbě.

V současné době právní předpisy Spojeného království nevyžadují, aby měli distributoři dvě oddělené nádrže pro odlišení označených pohonných hmot s nižší daňovou sazbou a pohonných hmot podléhajících standardní sazbě. Ve výsledku se majitelé soukromých lodí často ocitají v situaci, kdy mohou nakoupit pouze označené pohonné hmoty. Majitelé soukromých lodí tak ne vždy platí správnou výši daně, nakupují-li pohonné hmoty určené pro rybářská plavidla. Tímto nejen porušují předpisy EU o spotřebních daních, ale v případě kontroly ze strany místních orgánů jim při cestách do jiných členských států hrozí vysoké pokuty.

(další informace: IP/14/810 – E. Traynor – tel. +32 22921548 – mobilní tel. +32 498983871)

 1. Odůvodněná stanoviska

 1. Dvanáct členských států otálí s provedením pravidel EU v oblasti přeshraniční zdravotní péče, Komise je vyzývá, aby oznámily jejich úplné provedení

Evropská Komise dnes oficiálně požádala Belgii, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francii, Irsko, Lucembursko, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko a Spojené království, aby oznámily úplné provedení směrnice o přeshraniční zdravotní péči (2011/24/EU). Tato směrnice objasňuje práva pacientů ohledně volby obdržet zdravotní péči v jiném členském státě a žádat o její proplacení doma. Také požaduje, aby systémy zdravotnictví a poskytovatelé zdravotní péče zajistily, že pacienti obdrží informace, které potřebují, aby mohli učinit informované rozhodnutí ohledně ošetření v jiném členském státě. Směrnice byla částečně provedena v Belgii, Bulharsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Polsku, Rakousku, Řecku a Spojeném království, avšak určitá ustanovení byla zjevně vynechána: od jasného provádění směrnicí stanovených pravidel, která se týkají proplácení zdravotní péče obdržené v zahraničí, po povinnost vnitrostátních kontaktních míst navzájem si pomáhat, nerozumí-li jedna ze stran, co je na fakturách napsáno. Irsko a Lucembursko žádná opatření, kterými by se směrnice prováděla, doposud neoznámila.

Výše zmíněné členské státy tuto směrnici dosud nepromítly či plně neprovedly ve svých vnitrostátních právních předpisech, ačkoli tak měly učinit do 25. října 2013. Nyní mají tyto státy dva měsíce na to, aby informovaly Komisi o opatřeních, jež přijaly k provedení směrnice 2011/24/EU. Neoznámení odpovídajících opatření může vést k tomu, že Komise tyto případy předloží Soudnímu dvoru EU.

(další informace: F. Vincent – tel. +32 22987166 – mobilní tel. +32 498987166)

 1. Komise vyzývá čtyři členské státy, aby oznámily provedení pravidel ohledně uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě

Evropská komise dnes zaslala oficiální žádost Belgii, Irsku, Lucembursku a Portugalsku, aby zajistily úplné provedení směrnice, kterou se stanoví opatření k usnadnění přeshraničního uznávání lékařských předpisů (2012/52/EU). Cílem směrnice je pomoci lékárníkům porozumět lékařským předpisům vystaveným v jiném členském státě a vydávat na ně léky pacientům, kteří uplatňují svá práva na přeshraniční zdravotní péči. Členské státy EU musí podle uvedené směrnice zajistit, aby předpisy na léky, které mají být uplatněny v jiném členském státě, obsahovaly určitý počet prvků, které jsou vyjmenovány v příloze uvedené směrnice.

Výše uvedené členské státy tuto směrnici zatím nepřevedly do svého vnitrostátního práva, ačkoli tak měly učinit do 25. října 2013. Uvedené země mají dva měsíce na to, aby informovaly Komisi o opatřeních, jež přijaly k provedení směrnice 2012/52/EU. Neoznámení odpovídajících opatření může vést k tomu, že Komise předloží tyto případy Soudnímu dvoru Evropské unie.

(další informace: F. Vincent – tel. +32 22987166 – mobilní tel. +32 498987166)

 1. Komise žádá BULHARSKO, ŘECKO a SLOVINSKO, aby zajistily elektronickou výměnu informací o rybolovu s ostatními členskými státy

Komise zaslala Bulharsku, Řecku a Slovinsku oficiální žádost, aby v plném rozsahu plnily své povinnosti vyplývající z nařízení EU o kontrole rybolovu, zejména co se týče povinnosti zajistit přímou elektronickou výměnu relevantních informací o rybolovu s ostatními členskými státy.

Členské státy musí zavést systémy pro elektronickou výměnu údajů o rybolovu. Absence systému může bránit plavidlům z ostatních členských států uplatňovat svá práva rybařit v uvedených třech zemích a vykládat či prodávat ryby na jejich území. Podobně pak rybářským plavidlům pod vlajkami Bulharska, Řecka nebo Slovinska nemusí být povoleno rybařit mimo jejich vody a vykládat či prodávat ryby na území ostatních zemí EU.

Prostřednictvím uvedeného systému si lze vyměňovat informace, jakými jsou například údaje ze systému sledování plavidel, informace z lodního deníku rybolovu, prohlášení o vykládce a jiná prohlášení. Tyto požadavky jsou od 1. ledna 2010 povinné pro všechny členské státy. Pro Komisi je úplné a správné provádění pravidel EU v oblasti rybolovu prioritou. Cílem je zajistit udržitelné rybolovné postupy.

Pokud Komise od těchto členských států do dvou měsíců neobdrží uspokojivou odpověď, může věc postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie.

(další informace: H. Banner – tel. +32 22952407 – mobilní tel. +32 460752407)

 1. Komise žádá FRANCII, POLSKO a RUMUNSKO o uplatňování pravidel EU

Evropská komise dnes požádala Francii, Polsko a Rumunsko, aby beze zbytku provedly směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. Směrnice prodlužuje dobu ochrany pro výkonné umělce a zvukové nahrávky z 50 na 70 let a obsahuje doprovodná opatření, např. ustanovení „use it or lose it“ (tj. o ztrátě práva v případě nevyužívání), jež nyní musí být obsaženo ve smlouvách mezi výkonnými umělci a jejich nahrávacími studii. Lhůta pro provedení směrnice ve vnitrostátním právu vypršela 1. listopadu 2013. Francie, Polsko a Rumunsko však v této souvislosti Komisi dosud neoznámily žádná prováděcí opatření. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska, které je druhou fází řízení EU o nesplnění povinnosti. Pokud nebudou do dvou měsíců oznámena žádná opatření, může se Komise rozhodnout předložit případy Francie, Polska a Rumunska Soudnímu dvoru EU. Více informací o době ochrany autorských práv.

(další informace: C. Hughes – tel. +32 22964450 – mobilní tel. +32 498964450)

 1. IRSKO, PORTUGALSKO, SLOVINSKO a SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ nezavedly pravidla EU o silničních poplatcích pro nákladní vozidla, Komise jim zasílá odůvodněná stanoviska

Evropská komise požádala Irsko, Portugalsko, Slovinsko a Spojené království, aby přijaly opatření nezbytná pro správné používání tzv. směrnice o evropské dálniční známce (směrnice (EU) č. 2011/76). Tato směrnice rozšiřuje působnost směrnice o zpoplatnění silniční dopravy ze silnic, které jsou součástí sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), na všechny dálnice v Evropě. Rovněž dává členským státům možnost účtovat nákladním automobilům kromě nákladů na infrastrukturu (tj. na výstavbu, údržbu a provoz silniční infrastruktury) také „externí náklady“, jako například znečištění a hluk. Nejednotné provádění směrnice napříč EU může vést k právní nejistotě přepravců. Příslušné právní předpisy měly být přijaty do 13. října 2013. Pokud Irsko, Portugalsko, Slovinsko a Spojené království uspokojivým způsobem nezareagují, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU. Řízení o nesplnění povinnosti proti Irsku, Portugalsku, Slovinsku a Spojenému království zahájila Komise v této věci v listopadu 2013 a nyní zasílá odůvodněné stanovisko (druhá fáze řízení EU o nesplnění povinnosti). Irsko, Portugalsko, Slovinsko a Spojené království mají dva měsíce na to, aby Komisi odpověděly.

(další informace: H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobilní tel. +32 498987638)

 • Komise požaduje, aby BULHARSKO a LOTYŠSKO jednaly proti znečištění ovzduší

Evropská komise žádá Bulharsko a Lotyšsko, aby zvýšily ochranu občanů před znečištěním ovzduší jemnými prachovými částicemi (PM10). Tyto jemné částice mohou způsobovat astma, kardiovaskulární potíže, rakovinu plic a předčasné úmrtí. Pocházejí z emisí z průmyslové výroby, dopravy a vytápění domácností. Podle právních předpisů EU musí členské státy omezit vystavení občanů těmto částicím. Občané ve všech šesti zónách a aglomeracích v Bulharsku (aglomerace Sofie, Plovdiv, Varna, Sever, Jihozápad a Jihovýchod) jsou vystaveni nadměrnému množství PM10 v ovzduší nejméně od roku 2007. V Lotyšsku se jedná o jednu zónu, a sice o Rigu, kde dochází k porušování právních předpisů od roku 2007. Komise se domnívá, že tyto členské státy nepřijaly nezbytná opatření na ochranu zdraví občanů, která měla být zavedena již roku 2007, a vyzývá je proto k podniknutí progresivních, urychlených a účinných kroků, aby souladu s právními předpisy EU co nejdříve dosáhly. Dnes zaslané odůvodněné stanovisko navazuje na další výzvy zaslané jak Bulharsku, tak i Lotyšsku v lednu 2013 (viz IP/13/47). Pokud Bulharsko a Lotyšsko do dvou měsíců nepodniknou příslušné kroky, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel. +32 498953593)

 1. Komise vyzývá ŠPANĚLSKO a SLOVINSKO k provedení pravidel, která se týkají práva na tlumočení a překlad během trestního řízení

Evropská komise je znepokojena skutečností, že Španělsko a Slovinsko nepodnikly dostačující kroky k provedení směrnice 2010/64/EU o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení. Obě země byly kontaktovány v květnu tohoto roku za účelem zjištění, v jakém stádiu se připravované texty nacházejí. Směrnice měla být provedena do 27. října 2013.

Ačkoli proces přijetí návrhu zákona o právu na překlad postupuje kupředu, i nadále se o něm v obou zemích stále teprve diskutuje.

(další informace: J. Salsby tel. +32 22972459)

 1. Komise žádá ITÁLII a ŠPANĚLSKO, aby přijaly platné plány řízení rybolovu ve Středozemním moři

Komise zaslala Itálii a Španělsku oficiální žádost o zajištění souladu s pravidly EU pro rybolov ve Středozemí. Podle Směrnice o Středozemním moři musí členské státy přijmout vnitrostátní plány řízení rybolovu pomocí vlečných sítí, lodních nevodů, košelkových nevodů, kruhových zatahovacích sítí a drapáků ve svých teritoriálních vodách.

Tyto plány řízení měly být přijaty do 31. prosince 2007. V rozporu s požadavky nařízení Itálie a Španělsko dosud nepřijaly platné plány řízení rybolovu pomocí drapáků. Požadované vnitrostátní plány jsou stěžejním nástrojem pro zajištění udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemí, kde se pro řízení rybolovu obvykle nepoužívají kvóty.

Pokud Komise od těchto členských států do dvou měsíců neobdrží uspokojivou odpověď, může případy Itálie a Španělska postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie.

(další informace: H. Banner – tel. +32 2252407 – mobilní tel. +32 460752407)

 1. Komise žádá ITÁLII a POLSKO, aby zajistily dodržování práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Evropská komise požádala Itálii a Polsko, aby přijaly opatření nezbytná pro správné používání nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě (nařízení (EU) č. 181/2011). Vnitrostátní orgány, které dané země pověřily dohledem nad účinným používáním pravidel, nejsou v současné době s to pravidla prosadit. Uvedené členské státy nezavedly žádný systém sankcí, který by zajistil plné dodržování nařízení. Kromě toho tyto státy nezaslaly seznam autobusových nástupišť, na kterých mohou cestující se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí získat odpovídající pomoc. Zmíněné nařízení, jež vymezuje práva cestujících osob při cestování autobusy a autokary v EU, je použitelné od 1. března 2013. Členské státy musí na základě právních předpisů výše uvedené povinnosti splnit. Žádosti Komise zaslala v podobě odůvodněného stanoviska v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti. Itálie a Polsko mají nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámily opatření přijatá pro řádné za účelem řádného používání uvedeného nařízení. Pokud tak neučiní, může Komise na tyto země podat žalobu u Soudního dvora EU.

(další informace: H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobilní tel. +32 498987638)

 1. Komise vyzývá LUCEMBURSKO a LITVU, aby bez zbytku provedly právní předpisy EU týkající se bezpečnosti železniční dopravy

Evropská komise požádala Litvu a Lucembursko, aby uvedly veškeré své vnitrostátní předpisy do souladu se směrnicí 2004/49/ES, která zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti na všech železničních sítích EU. Jak v Litvě, tak v Lucembursku jde především o nezávislost vyšetřujícího orgánu. V Lucembursku se rovněž jedná o systémy řízení bezpečnosti, platnost osvědčení o bezpečnosti, nezávislost orgánu pro bezpečnost, jeho úkoly a rozhodování. Právní předpisy EU mají za cíl vymezit společný přístup k bezpečnosti železniční dopravy, a sice zavedením bezpečnostních požadavků na železniční systém, včetně bezpečného řízení infrastruktury a dopravního provozu, rolí a povinností železničních dopravců a provozovatelů infrastruktury a jejich interakcí, společného regulačního rámce pro bezpečnost, řízení a dozoru nad bezpečností a nezávislého vyšetřování nehod. Ustanovení směrnice měla být uplatňována od 30. dubna 2006. Pokud Litva a Lucembursko uspokojivým způsobem nezareagují, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU. Řízení pro nesplnění povinnosti proti Litvě a Lucembursku Komise v této věci zahájila v září 2013 a nyní zasílá odůvodněné stanovisko (druhá fáze řízení EU o nesplnění povinnosti). Obě země musí Komisi odpovědět do dvou měsíců.

(další informace: H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobilní tel. +32 498987638)

 1. Komise vyzývá RAKOUSKO, aby dodržovalo pravidla EU pro lyžařské školy

Evropská komise dnes požádala Rakousko, aby dodržovalo pravidla EU ohledně volného pohybu pracovníků, svobody usazování a volného pohybu služeb podle článků 45, 49 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). V rozporu s právem EU mohou lyžařské školy v Tyrolsku zakázat lyžařským instruktorům z jiných členských států učit žáky pocházející z Tyrolska a žáky, kteří se již v Tyrolsku zdržují. Mohou učit pouze žáky, kteří přijedou z jiných členských států, aby se v Rakousku naučili lyžovat. Také ve Štýrsku se porušuje právo EU a judikatura Soudního dvora EU. Tamní právní předpisy o lyžařských školách totiž vyžadují, aby instruktoři vždy disponovali obšírnými kvalifikacemi ve sjezdovém lyžování, a neuznávají žádné jiné samostatné kvalifikace, čímž zcela znemožňují přístup k této profesi instruktorům z jiných členských států s jinými specializacemi, např. instruktorům lyžařského stylu „telemark“, instruktorům pro lyžaře s postižením (adaptive ski), nebo instruktorům se specializací na severské lyžování. Jelikož Rakousko v daných spolkových zemích tato omezení dosud nezrušilo, žádá jej Komise v odůvodněném stanovisku, aby podniklo kroky potřebné k zajištění plného souladu s pravidly EU. Neposkytnou-li rakouské orgány do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU. Více informací naleznete na těchto stránkách.

(další informace: C. Hughes – tel. +32 22964450 – mobilní tel. +32 498964450)

 1. Komise žádá RAKOUSKO, aby dodržovalo pravidla EU o veřejných zakázkách

Evropská komise dnes požádala Rakousko, aby dodržovalo pravidla EU o veřejných zakázkách v případě tisku určitých úředních dokumentů. Dále jej požádala, aby v náležitých případech pozměnilo své právní předpisy, které od spolkových orgánů vyžadují, aby zakázky na zabezpečený tisk určitých dokumentů udělovaly bezvýhradně rakouské tiskárně Österreichische Staatsdruckerei. Od roku 2000 udělují rakouští zadavatelé zakázky na tisk několika typů úředních dokumentů, mimo jiné pasů a řidičských průkazů, výhradně rakouské tiskárně Österreichische Staatsdruckerei, která je soukromým podnikem. Tyto zakázky nebyly zpřístupněny v rámci celoevropské hospodářské soutěže v souladu s postupem pro zadávání veřejných zakázek. Rakousko neposkytlo pádné důvody, proč by tisk těchto dokumentů neměl probíhat podle pravidel celoevropské hospodářské soutěže, jež zajišťují poskytnutí nejlepšího řešení pro rakouské občany s optimálním poměrem ceny a hodnoty služeb. Z tohoto důvodu má Komise za to, že Rakousko neplní své povinnosti plynoucí z evropských pravidel pro zadávání veřejných zakázek, zejména směrnice 2004/18/ES. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska, které je druhou fází řízení EU o nesplnění povinnosti. Pokud nebudou do dvou měsíců přijata žádná opatření s cílem ukončit porušování práva EU, může se Komise rozhodnout postoupit případ Rakouska Soudnímu dvoru EU. Více informací o zadávání veřejných zakázek naleznete na těchto stránkách.

(další informace: C. Hughes – tel. +32 22964450 – mobilní tel. +32 498964450)

 1. Komise žádá BELGII o transparentnější financování železniční dopravy

Evropská komise dnes oficiálně požádala Belgii, aby při nakládání s veřejnými prostředky určenými pro služby železniční dopravy jednala zcela transparentně, jak vyžadujesměrnice 2012/34/EU. Transparentní účetnictví je jediný nástroj, díky kterému lze dohledat, jakým způsobem jsou vynakládány veřejné finanční prostředky, a kontrolovat, zda se nepoužívají k jiným než zamýšleným účelům. Kvůli stávající nedostatečné transparentnosti nelze vyloučit, že se veřejné prostředky vyplacené v rámci závazků veřejné služby pro veřejnou dopravu nepoužívají ke křížovému subvencování jiných dopravních služeb. Tato situace je v rozporu se stávajícími právními předpisy EU, jejichž cílem je vytvořit fungující, ničím nenarušený a konkurenční vnitřní trh EU pro železniční dopravu s rovnými podmínkami pro všechny poskytovatele dopravních služeb. Pokud Komise do dvou měsíců neobdrží uspokojivou odpověď, může případ Belgie postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie.

(další informace: H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobilní tel. +32 498987638)

 1. Komise žádá BULHARSKO, aby provedlo novou směrnici EU

Evropskou komisi znepokojuje, že Bulharsko ještě stále neprovedlo směrnici o právech spotřebitelů (MEMO/13/1144) ve svých vnitrostátních právních předpisech. Lhůta pro provedení směrnice vypršela 13. prosince 2013 a vnitrostátní právní předpisy měly začít platit 13. června 2014. Směrnice o právech spotřebitelů obsahuje soubor klíčových práv, která posilují ochranu spotřebitelů v EU. Zahrnují zvýšenou transparentnost cen, zákaz příplatků za použití kreditních karet a speciálních telefonních linek a zákaz předem zaškrtnutých políček na internetových stránkách (například při koupi letenek). Nová směrnice také přináší prodloužení lhůty, během které může spotřebitel odstoupit od koupě ze 7 na 14 dnů (viz práva spotřebitelů v informativním přehledu). Tato práva však nemají pro spotřebitele žádný význam, pokud je členské státy neprovedou ve svých vnitrostátních právních předpisech, aby mohly nabýt účinnosti. Toto platí dvojnásob v zemích, ve kterých je – podle nejnovějšího spotřebitelského srovnávacího přehledu – povědomí o právech spotřebitelů nízké, mezi něž Bulharsko patří (společně s dalšími sedmi zeměmi EU). Proto Komise momentálně pořádá informační kampaň o právech spotřebitelů, jejímž cílem je zvýšit povědomí spotřebitelů o svých právech ( MEMO/14/191).

(další informace: J. Salsby tel. +32 22972459)

 1. Komise žádá KYPR, aby své daňové předpisy přizpůsobil skutečnosti, že Chorvatsko přistoupilo k EU

Komise oficiálně požádala Kypr, aby provedl některé změny podle daňového práva EU a zohlednil, že Chorvatsko přistoupilo k EU. Směrnicí 2013/13/EU se některé směrnice v oblasti daní mění tak, aby odrážely skutečnost, že Chorvatsko přistoupilo k EU. Mezi tyto směrnice patří směrnice o mateřských a dceřiných společnostech, směrnice o fúzích a směrnice o úrocích a licenčních poplatcích, které mají za cíl zabránit dvojímu zdanění na jednotném trhu. Členské státy měly změny daných směrnic provést do 1. července 2013 – v den, kdy Chorvatsko přistoupilo k EU. Kypr však Komisi o žádných opatřeních přijatých v této souvislosti dosud neinformoval. Tato žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Komise neobdrží uspokojivou odpověď do dvou měsíců, může případ Kypru předat Soudnímu dvoru EU. (Ref. č. 2013/0346)

(další informace: E. Traynor – tel. +32 22921548 – mobilní tel. +32 498983871)

 1. Komise požaduje po NĚMECKU, aby se intenzivněji zabývalo znečištěním vody dusičnany

Evropská komise nabádá Německo, aby přijalo účinnější opatření pro boj se znečištěním vody způsobeným dusičnany. Nejnovější údaje předložené Německem v roce 2012 ukazují, že se problémy spojené se znečištěním podzemních a povrchových vod (včetně eutrofizace pobřežních a mořských vod, zvláště Baltského moře) dusičnany zhoršují. Navzdory tomuto zhoršení Německo nepřijalo odpovídající doplňková opatření na snížení a prevenci znečištění dusičnany, jak vyžaduje právo EU. Dusičnany jsou nezbytné pro růst rostlin a jsou hojně používány jako hnojiva. Avšak nadměrná koncentrace dusičnanů může poškodit jak sladké vody, tak i mořské prostředí, neboť podporuje růst řas, které vytlačují ostatní organismy (proces známý pod názvem eutrofizace). Odfiltrování nadbytečných dusičnanů z pitné vody je navíc finančně náročné. Na doporučení Janeze Potočníka, komisaře pro životní prostředí, zasílá Komise Německu odůvodněné stanovisko a žádá jej, aby v této oblasti dodržovalo právo EU. Jestliže Německo do dvou měsíců nezareaguje, může Komise věc postoupit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel. +32 498953593)

 1. Komise žádá ŠPANĚLSKO, aby zastavilo nerovné zacházení s poskytovateli dopravy do škol v regionu Kastilie a León

Evropská komise oficiálně požádala Španělsko, aby změnilo právní předpisy pro poskytování autobusové dopravy do škol v regionu Kastilie a León. Podle platných právních předpisů se provozovatelům, kteří služby veřejné dopravy již poskytují, dostává preferenčního zacházení při zadávání veřejných zakázek na poskytování školní dopravy. Toto zvýhodňování je jasně v rozporu se zásadou nediskriminace a rovného zacházení pro všechny uchazeče v zadávacím řízení a porušuje směrnici 2004/18/ES o zadávání veřejných zakázek a nařízení (ES) č. 1370/07 o závazku veřejné služby v odvětví pozemní dopravy. Kritéria pro zadávání zakázek stanoví, že se má přijmout buď ekonomicky nejvýhodnější nabídka, nebo nabídka s nejnižší cenou, a to bez ohledu na jiné zakázky dopravních služeb udělené dříve. Pokud nebudou zmíněné právní předpisy do dvou měsíců změněny, může Komise případ Španělska postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie.

(další informace: H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobilní tel. +32 498987638)

 1. Komise žádá FINSKO, aby zavedlo pravidla na omezení nebezpečných látek a pravidla o obalových odpadech a změnilo pravidla o vodě ke koupání

Evropská komise zasílá Finsku tři odůvodněná stanoviska ohledně právních předpisů v oblasti životního prostředí. V prvním Finsko vyzývá, aby jí zaslalo informace o tom, jak je směrnice EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních prováděna ve finském právu. Poté, co Finsko promeškalo původní lhůtu do 2. ledna 2013, mu Komise dne 21. března 2013 zaslala výzvu. Jelikož nedostatky doposud nebyly napraveny, zasílá nyní Komise odůvodněné stanovisko. Druhé odůvodněné stanovisko se týká obalových odpadů – členské státy měly Komisi do 13. září 2013 informovat o krocích, které podnikly za účelem provedení revidované směrnice o obalech ve vnitrostátních právních předpisech. Revize rozšiřuje působnost původní směrnice a objasňuje, které předměty se považují za obaly. Jejím cílem je snížit množství obalových odpadů napříč EU. Třetí odůvodněné stanovisko se týká právních předpisů ohledně vody ke koupání. Místo aby používaly kritéria podle práva EU (např. dostupná infrastruktura), definují finské právní předpisy pláže na základě počtu koupajících se osob na dané místo a den. Počet koupajících se osob je podle práva EU jedním z kritérií, které však musí být doplněno dalšími, včetně kupříkladu kritéria dostupné infrastruktury. Komise shledává, že finské právní předpisy nejsou v souladu s rozsahem působnosti příslušného práva EU a že občanům nemusí zajišťovat odpovídající úroveň ochrany. Proto Komise žádá Finsko, aby své právní předpisy ohledně koupání přizpůsobilo evropským normám. Pokud Finsko do dvou měsíců nepodnikne příslušné kroky, mohou být případy postoupeny Soudnímu dvoru EU. V případě směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních mohou být uloženy sankce.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel. +32 498953593)

 1. Daň z přidané hodnoty a sportovní akce ve FRANCII

Komise žádá Francii, aby ze vstupenek na zápasy a jiné sportovní akce, na které se nevztahuje daň ze zábavních činností, vybírala daň z přidané hodnoty.

Podle směrnice o DPH má vstup vstupu na sportovní akce podléhat DPH. Ve Francii je však vstup na sportovní akce od DPH zcela osvobozen.

Cílem směrnice o DPH je harmonizovat předpisy vztahující se na tuto daň, a umožnit tak hladké fungování vnitřního trhu, přesto však dovoluje členským státům zachovat výjimečně a na přechodnou dobu určitá osvobození, která platila k 1. lednu 1978, a to za tehdy platných podmínek. To je i případ sportovních akcí, na které se již vztahovala daň ze zábavních činností a které proto byly osvobozeny od DPH. Mezitím však Francie povolila obcím sportovní akce organizované na jejich území od daně ze zábavních činností osvobodit, čehož některé obce využily. Komise se domnívá, že osvobození od DPH v tomto případě pozbylo odůvodnění.

Tato žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Komise neobdrží uspokojivou odpověď do dvou měsíců, může případ Francie předat Soudnímu dvoru EU. (ref.č. 2012/4194)

(další informace: E. Traynor – tel. +32 22921548 – mobilní tel. +32 498983871)

 1. Komise žádá MAĎARSKO, aby dodržovalo pravidla EU ohledně mobilních plateb

Evropská komise dnes požádala Maďarsko, aby se řídilo pravidly EU o svobodě usazování a volném pohybu služeb (články 49 a 56 Smlouvy o fungování EU a články 15 a 16 směrnice 2006/123/ES), pokud jde o mobilní platby. Podle zákona z roku 2011 o organizaci vnitrostátních mobilních plateb má státní společnost National Mobile Payment Ltd. výlučné právo provozovat národní systém mobilních plateb – platformu, kterou budou poskytovatelé služeb nuceni používat při poskytování zprostředkovatelských služeb spojených s mobilními platbami za některé veřejné služby (např. veřejné parkování). Toto výlučné právo zbytečně a výrazně omezuje přístup na trh, jenž byl dříve zcela otevřen hospodářské soutěži, čímž škodí stávajícím investorům a omezuje budoucí investory, a to bez odpovídajícího odůvodnění. Komise formou odůvodněného stanoviska (druhá fáze řízení EU o nesplnění povinnosti) žádá Maďarsko, aby podniklo kroky za účelem dosažení plného souladu s pravidly EU. Pokud maďarské orgány do dvou měsíců uspokojivým způsobem nezareagují, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: C. Hughes – tel. +32 22964450 – mobilní tel. +32 498964450)

 1. Komise žádá IRSKO, aby vyplácelo příspěvky na péči o zdravotně postiženou osobu lidem pojištěným v Irsku, i v případech, kdy pobývají v jiném členském státě

Evropská komise požádala Irsko, aby zajistilo, že lidé, kteří mají podle irského práva v oblasti sociálního zabezpečení nárok na příspěvek na péči o zdravotně postiženou osobu, mohou příspěvek získat, i pokud bydlí v jiném členském státě.

Příspěvek na péči o zdravotně postiženou osobu je vyplácen lidem s nízkými příjmy, kteří se starají o osobu, jež je odkázána na pomoc z důvodu stáří, postižení nebo nemoci (včetně duševních onemocnění). Jednou z podmínek na přiznání nároku je, že příjemce musí bydlet v Irsku. Neposkytování tohoto příspěvku lidem, kteří žijí v jiném členském státě, ale odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení v Irsku, představuje porušení pravidel EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Podle postupů v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti má žádost Komise podobu odůvodněného stanoviska. Irsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření přijatá k zajištění plného provedení pravidel EU. V opačném případě se Komise může rozhodnout postoupit případ Irska Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Todd – tel. +32 22994107 – mobilní tel. +32 498994107)

 1. Komise vyzývá ITÁLII, aby od italských producentů mléka vybrala splatné poplatky za překročení kvót

Komise podnikla další krok v právním řízení zahájeném proti Itálii, která nebyla schopna vybrat všechny splatné poplatky od producentů mléka, již překročili výrobní kvóty v letech 1995 až 2009 (viz IP/13/577).

Z celkových 2,256 mld. eur stále zbývá vybrat 1,395 mld. eur. Výše nevybraných poplatků ukazuje, že italské orgány nepřijaly či neprovedly odpovídající opatření, jež by dlužné producenty k zaplacení daných částek přiměla.

Neschopnost Itálie vybrat tyto poplatky maří úsilí o stabilizaci trhu s mléčnými výrobky vynaložené na evropské úrovni, a narušuje hospodářskou soutěž pro ostatními evropské, jakož i italské producenty, kteří buď kvóty dodrželi, nebo zaplatili poplatky za jejich překročení. Poplatky mají nadto být odváděny do státního rozpočtu Itálie a zajistit, aby italští daňoví poplatníci nebyli ztratní.

Poté, co byla Itálii dne 20. června 2013 zaslána výzva, se nyní zahajuje druhá fáze řízení EU o nesplnění povinnosti, jež spočívá v zaslání odůvodněného stanoviska. Pokud Komise od Itálie do dvou měsíců neobdrží uspokojivou odpověď, může případ postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie a konstatovat, že Itálie neplní povinnosti.

(další informace: R. Waite – tel. +32 22961404 – mobilní tel. +32 498961404)

 1. Komise žádá ITÁLII, aby uplatňovala spravedlivé a transparentní správní poplatky a eliminovala tak překážky pro vstup na trh pro malé a střední podniky

Komise dnes oficiálně požádala Itálii, aby ve svých vnitrostátních právních předpisech plně provedla autorizační směrnici týkající se správních poplatků pro telekomunikační operátory. Jedná se zvláště o kritéria pro účtování správních poplatků, které mohou představovat překážky pro vstup na trh, neboť v neúměrné míře zatěžují malé operátory. Nadto italské předpisy nezahrnují povinnost týkající se transparentnosti, a sice povinnost každoročně zveřejňovat přehled vybraných správních poplatků a správních výdajů ministerstva pro hospodářský rozvoj. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska, které je druhou fází řízení EU o nesplnění povinnosti. Pokud Komise neobdrží uspokojivou odpověď do dvou měsíců, může případ Itálie předat Soudnímu dvoru EU.

(další informace: R. Heath – Tel. +32 22961716 – mobilní tel. +32 460750221)

 1. Komise žádá PORTUGALSKO, aby ve svém vnitrostátním právu plně provedlo předpisy EU týkající se interoperability železnic

Evropská komise požádala Portugalsko, aby své vnitrostátní předpisy uvedlo do souladu se směrnicí 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému, zvláště co se týče povolování vozidel. Tyto právní předpisy mají za cíl vytvořit podmínky pro dosažení interoperability uvnitř evropského systému železniční dopravy a umožnit odvětví železniční dopravy konkurovat jiným způsobům dopravy. Občané budou moci snáze cestovat po celé Evropě a zboží bude možné převážet bezpečnějším způsobem, který je zároveň šetrnější k životnímu prostředí. Ustanovení směrnice měla být uplatňována od 19. července 2010. Pokud Portugalsko uspokojivým způsobem nezareaguje, Komise může věc předložit Soudnímu dvoru EU. Řízení pro nesplnění povinnosti proti Portugalsku zahájila Komise v této věci v říjnu 2013 a nyní zasílá odůvodněné stanovisko (druhá fáze řízení). Portugalsko má dva měsíce na to, aby Komisi odpovědělo.

(další informace: H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobilní tel. +32 498987638)

 1. Komise žádá RUMUNSKO, aby se zavedlo pravidla EU o obalových odpadech a vozidlech s ukončenou životností

Evropská komise vyzývá Rumunsko, aby jí zaslalo podrobné informace o tom, jak zavádí právní předpisy EU ve dvou oblastech – obalové odpady a vozidla s ukončenou životností – do svého vnitrostátního práva. Aktualizovaná směrnice o obalech, kterou se rozšiřuje působnost původní směrnice a objasňuje rozdíl mezi obalovými a jinými odpady, má za cíl snížit množství obalových odpadů. Směrnice měla být provedena ve vnitrostátních právních předpisech do 30. září 2013. Rumunsko lhůtu nedodrželo, a proto mu dne 29. listopadu 2013 byla zaslána výzva. Rumunsko v lednu odpovědělo, že připravuje návrh vládního rozhodnutí, ale protože Komise o příslušných opatřeních nebyla informována, zasílá odůvodněné stanovisko. Druhé odůvodněné stanovisko se týká změny norem EU pro vozidla s ukončenou životností, která měla být zapracována do vnitrostátních právních předpisů do 22. srpna 2013. Jelikož Komise v této souvislosti neobdržela žádné oznámení, zaslala v září výzvu. Rumunsko odpovědělo, že na přijetí příslušných právních předpisů pracuje, ale jelikož Komisi o dalších krocích doposud neinformovalo, zasílá nyní Komise odůvodněné stanovisko. Rumunsko má dva měsíce na to, aby odpovědělo. Pokud tak neučiní, může být věc postoupena Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel. +32 498953593)

 1. Komise žádá RUMUNSKO, aby odstranilo překážky pro vývoz zemního plynu

V Rumunsku je producentům zemního plynu uložena povinnost upřednostňovat prodej na domácím trhu. Nadto podléhají všechny transakce s plynem předběžné kontrole a schválení. Rumunský právní rámec tak podle Komise vytváří neoprávněné překážky pro vývoz plynu z Rumunska, a Komise proto požaduje, aby byly zmíněné překážky odstraněny.

Komise má za to, že vytvářením překážek pro volný pohyb zboží na jednotném trhu Rumunsko neplní své povinnosti vyplývající z článků 35 a 36 Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 40 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem.

Žádost Komise zaslaná Rumunsku má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Komise neobdrží uspokojivou odpověď do dvou měsíců, může případ Rumunska předat Soudnímu dvoru EU.

(další informace: C. Corazza – tel. +32 22951752 – mobilní tel. +32 498992862)

 1. Komise vyzývá ŠVÉDSKO, aby upustilo od vyšetření na paratuberkulózu u skotu

Evropská komise dnes Švédsku zaslala odůvodněné stanovisko, ve kterém ho vyzývá, aby přestalo vyžadovat povinnou karanténu a vyšetření na paratuberkulózu u skotu. Harmonizované veterinární podmínky obchodu se skotem stanovené směrnicí 64/432/EHS nezmiňují žádné veterinární požadavky v souvislosti s paratuberkulózou. Tato povinná popříjezdová vyšetření navíc odrazují švédské zemědělce od dovozu skotu z jiných členských států, a mají tak podobný účinek jako množstevní omezení. Proto nemohou být subsumována pod článek 36 Smlouvy o fungování EU, který upravuje omezení a zákazy dovozu. Paratuberkulóza je infekční nákaza vyskytující se v tenkém střevě skotu a ovcí. Symptomy se projevují až po dlouhé době (pokud vůbec). Neexistence přesných diagnostických metod, které by odhalily nakažená zvířata, je důvodem, proč EU nevyžaduje dodatečné veterinární záruky pro paratuberkulózu. Pokud Švédsko do dvou měsíců od této formální žádosti Komisi neinformuje o tom, že bylo od vyšetření upuštěno, může Komise případ předat Soudnímu dvoru EU.

(další informace: F. Vincent – tel. +32 22987166 – mobilní tel. +32 498987166)

 1. Komise žádá SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ, aby jednalo v případě elektrárny Pembroke, zabývalo se čištěním městských odpadních vod a aby aktualizovalo pravidla pro vodu ke koupání

Komise dnes Spojenému království zaslala tři odůvodněná stanoviska ohledně záležitostí v oblasti životního prostředí. První se týká elektrárny Pembroke, největší plynové elektrárny v Evropě, jejíž chladicí systém má neblahý účinek na okolní ekosystém, který je mořskou zvláštní oblastí ochrany, a tudíž je chráněn právem EU. Podle směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí a směrnice o stanovištích by mělo být povolení udělováno vždy až poté, co byly posouzeny všechny možné vlivy daného záměru na životní prostředí. V případě elektrárny v Pembrokeshire tomu tak ale zjevně nebylo, neboť povolení k výstavbě, jakož i povolení k odběru vody a povolení k výkopovým pracím v souvislosti s chladicím systémem (čerpání a vypouštění vody) byla udělena ještě předtím, než bylo posuzování vlivů na životní prostředí zcela dokončeno. Výsledkem je, že teplá voda obsahující velké množství biocidů je vypouštěna zpět do chráněných vod poblíž Milford Haven. Chladicí systém odebírá velké množství vody z jednoho konce zmíněné zvláštní oblasti ochrany a vypouští ji na druhé straně, což škodí mnoha druhům malých ryb, jejich jikrám a jiným malým organismům. Dopis Komise také vyjadřuje znepokojení nad tím, jak byla použita směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění při vydávání konečných povolení, zvláště co se týče uznání daného chladícího systému jako nejlepšího na trhu v této citlivé oblasti, což v konečném důsledku umožnilo porušení normy kvality životního prostředí.

Druhý dopis se zabývá čištěním městských odpadních vod. Ze zpráv Spojeného království vyplývá, že některé aglomerace nadále porušují normy EU. Dnes zaslané odůvodněné stanovisko, které navazuje na výzvy z června 2009 a června 2013, se zabývá úniky odpadních vod v Llanelli a Gowertonu (Wales) do citlivých vod ústí Burry Inlet, k němuž dochází i za normálního počasí (tj. i když zrovna silně neprší); neschopností zajistit sekundární čištění odpadních vod v devíti aglomeracích včetně Gibraltaru; a neschopností zajistit důkladnější sekundární čištění odpadních vod ve 24 aglomeracích klasifikovaných jako citlivé oblasti. Spojené království má dva měsíce na odpověď.

Třetí odůvodněné stanovisko se týká právních předpisů o vodě ke koupání. Komise žádala Spojené království o řadu změn v provádění pravidel EU pro vodu ke koupání. Ačkoli již byla provedena většina z nich, stále chybí informace o zbývajících změnách pro Gibraltar. Proto se zasílá odůvodněné stanovisko. Spojené království má dva měsíce na odpověď.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel. +32 498953593)

 1. Komise žádá SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ, aby dodržovalo pravidla EU o finančních službách

Evropská komise dnes požádala Spojené království, aby plně provedlo směrnici Omnibus I (směrnice 2010/78/ES), kterou se mění jedenáct směrnic o finančních službách (směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES) tak, aby zohledňovaly důsledky zřízení nových Evropských orgánů dohledu nad bankami (Evropský orgán pro bankovnictví), cennými papíry (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), a pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění). Směrnice Omnibus I měla být provedena ve vnitrostátních právních předpisech členských států EU do 31. prosince 2011. Spojené království však provedlo pouze část požadovaných ustanovení. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska, které je druhou fází řízení EU o nesplnění povinnosti. Pokud nebudou do dvou měsíců oznámena opatření za účelem plného provedení, může se Komise rozhodnout předložit případ Spojeného království Soudnímu dvoru EU. Více informací naleznete na těchto stránkách.

(další informace: C. Hughes – tel. +32 22964450 – mobilní tel. +32 498964450)

 1. Výzvy

 1. Komise vyzývá ITÁLII, aby zajistila zdravotní nezávadnost a čistotu vody určené k lidské spotřebě

Evropská komise zahajuje řízení o nesplnění povinnosti proti Itálii, která nezajistila, aby voda určená pro lidskou spotřebu vyhovovala evropským normám. Kontaminace vody arsenem a fluoridem je v Itálii přetrvávajícím problémem, zvláště v regionu Latium.

Podle směrnice o pitné vodě musí členské státy monitorovat a kontrolovat vodu určenou k lidské spotřebě, a to za použití 48 mikrobiologických, chemických a indikačních ukazatelů. Členské státy se mohou od ve směrnici stanovených prahových hodnot po omezenou dobu odchýlit, je-li zjištěna velká koncentrace arsenu či jiných znečišťujících látek, avšak jen tehdy, pokud je vyloučeno ohrožení lidského zdraví a pokud nelze zaručit dodávky vody k lidské spotřebě žádným jiným rozumným způsobem.

(další informace: IP/14/816 - J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobilní tel. +32 498953593)


Side Bar