Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

МЕМО

Брюксел, 10 юли 2014 г.

Производства от месец юли за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

С ежемесечния пакет от решенията във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват надлежно своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС. Тези решения обхващат редица сектори и имат за цел да осигурят правилното прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Днес Комисията прие 419 решения, включително 63 мотивирани становища и 14 решения за предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз. По-долу е представено обобщение на основните решения. За повече информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки вж. MEMO/12/12.

 1. Значими случаи на неизпълнение от страна на държави членки

 1. Единно европейско небе: Комисията призовава 18 страни от ЕС да предприемат решителни действия за общо управление на въздушното пространство

Днес Комисията официално поиска от Австрия, България, Хърватия, Кипър, Чешката република, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Обединеното кралство, които членуват в шест различни функционални блока въздушно пространство (ФБВП), да подобрят своите блокове. Функционалните блокове въздушно пространство представляват общо въздушно пространство, организирано според потоците на трафика, а не според държавните граници. Функционалните блокове въздушно пространство са решаваща стъпка към по-ефикасна, по-евтина и по-малко замърсяваща система на въздухоплаване в Европа.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на транспорта Сийм Калас заяви: „Най-накрая трябва да преодолеем националните граници в европейското въздушно пространство. Функционалните блокове въздушно пространство са необходим и жизнено важен елемент на единното европейско небе. В момента тези общи въздушни пространства съществуват само на хартия; те са създадени официално, но все още не функционират. Призовавам страните членки да бъдат по-амбициозни и да дадат тласък на изпълнението на разпоредбите за единното небе.

(За повече информация: IP/14/818 – H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Искове пред Съда на ЕС

 1. Енергийна ефективност на сградите: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу АВСТРИЯ и ПОЛША и иска налагането на имуществена санкция за всеки ден на неизпълнение

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Австрия и Полша за непълно транспониране на Директивата относно енергийните характеристики на сградите и предложи на Съда да наложи имуществена санкция в размер на 39 592,80 евро на Австрия и 96 720 евро на Полша за всеки ден на неизпълнение, дължима от датата на постановяване на решението на Съда до пълното транспониране на директивата. При определянето на размера на имуществената санкция са взети предвид продължителността и сериозността на нарушението. Окончателният размер на имуществената санкция за всеки ден неизпълнение ще бъде определен от Съда. Съгласно тази директива от държавите членки се изисква да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на всички сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. Освен това директивата изисква от държавите членки да гарантират, че до 2021 г. всички нови сгради ще са така наречените „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия“. Директивата трябваше да бъде транспонирана от държавите членки в националното им право до 9 юли 2012 г.

(За повече информация: IP/14/813 – S. Berger – тел. +32 229 92792 – моб. тел. +32 460 792 792)

 1. Свободно движение на стоки: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА във връзка с разпоредбите ѝ за маркиране на бижутерийни изделия

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Чешката република във връзка с разпоредбите ѝ за маркиране на бижутерийни изделия. Чешкото ведомство по пробите и изпитванията изисква определени бижутерийни изделия, внесени от друга страна – членка на ЕС, да бъдат маркирани с допълнителен държавен знак, независимо че въпросните изделия вече са законно маркирани и предлагани на пазара в ЕС. Комисията счита, че това изискване нарушава разпоредбите на Договора за ЕС относно свободното движение на стоки в рамките на ЕС и затова е поискала от Съда да се произнесе по този случай.

(За повече информация: IP/14/785 – C. Corazza – тел. +32 229 51752 – моб. тел. +32 498 99 2862)

 1. Тютюневи изделия: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ДАНИЯ за това, че не е забранила продажбата на всички форми на снус

Днес Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Дания поради липсата на изменение на националното ѝ законодателство с цел забрана на всички форми на снус.

Тъй като Дания не е забранила изцяло продажбата на всички форми на снус, на 25 октомври 2012 г. Европейската комисия поиска от нея да вземе всички необходими мерки, за да се съобрази с Директива 2001/37/EО и да информира Комисията в срок от два месеца за приетите национални законодателни мерки (вж. Европейска комисия – MEMO/12/794 – от 24.10.2012 г.).

До този момент Дания не е подала уведомление за каквито и да било мерки в тази насока и продължава да бъде в нарушение на правото на ЕС. Поради тази причина Комисията реши да сезира Съда на ЕС по случая.

(За повече информация: IP/14/812 – F. Vincent - тел. +32 229 87166 – моб. тел. +32 498 98 7166)

 1. Обществени поръчки: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ГЪРЦИЯ за неспазване на разпоредбите на ЕС в строителния сектор

Днес Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Гърция за неспазване на разпоредбите на ЕС в областта на обществените поръчки в строителния сектор.

Гръцкото законодателство установява система за задължителна регистрация на всички одобрени национални строителни дружества, разпределяйки ги в класове, като всеки клас съответства на определена минимална и максимална парична стойност на поръчките. Когато се стигне до процедури за възлагане на обществени поръчки, възлагащите органи могат да допуснат до участие само дружества, които са регистрирани в някой от тези класове, съответстващи на прогнозираната минимална и максимална парична стойност на предвидената поръчка. По този начин гръцкото законодателство установява система, която предопределя кои икономически оператори могат да участват в дадена процедура за възлагане на обществени поръчки. Системата за задължителна регистрация води до изключване на дружества, които имат икономическия, финансовия, професионалния и техническия капацитет да изпълнят определена поръчка в рамките на процедурата за възлагане на обществени поръчки само защото техният финансов капацитет е различен – обикновено по-голям – от този, допустим за определения клас за дадена процедура. Вследствие на това националните разпоредби ограничават пазарните възможности за предприятията и нарушават конкуренцията между икономическите оператори. Комисията счита, че този ограничителен правен режим нарушава Директива 2004/18/EО и основните принципи на равно третиране и недискриминация, на които се основават разпоредбите на ЕС в областта на обществените поръчки.

(За повече информация: IP/14/807 – C. Hughes – тел. +32 229 64450 – моб. тел. +32 498 96 4450)

 1. Околна среда: Комисията предявява иск срещу ИСПАНИЯ във връзка с несъответстващи на изискванията депа за отпадъци и високоскоростна железопътна връзка

Европейската комисия предявява иск срещу Испания заради две (несвързани помежду си) нарушения на законодателството в областта на околната среда. Първото нарушение се отнася до лошо управление на отпадъците: въпреки предишни предупреждения от Комисията, много испански депа за отпадъци все още функционират в нарушение на законодателството на ЕС относно депата за отпадъци. Второто нарушение е свързано с планираната железопътна връзка между Севиля и Алмерия, за която не е направена адекватна оценка на въздействието върху околната среда. В стремежа си да подтикне Испания да отстрани нарушенията, по препоръка на комисаря по въпросите на околната среда Янез Поточник Комисията предявява иск пред съда на ЕС срещу Испания.

(За повече информация: IP/14/814 – J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ФИНЛАНДИЯ поради липсата на орган за равенството между расите по въпросите на заетостта

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Финландия, тъй като нейният орган по въпросите на равенството не може да изпълнява задачи, свързани с равенството между расите в областта на заетостта.

Член 13 от Директивата за равенството между расите (2000/43/ЕО) изисква от държавите членки да създадат национален орган по въпросите на равенството и официално да му възложат задачи, включващи: предоставяне на помощ на жертвите на дискриминация, провеждане на независими проучвания относно дискриминация, публикуване на независими доклади и изготвяне на препоръки по въпроси в областта на дискриминацията. Комисията следи стриктно за правилното прилагане на директивата по отношение на органите по въпросите на равенството, тъй като тези органи са пазителите на равенството по места и по този начин играят съществена роля за осигуряване на ефективното изпълнение и прилагане на Директивата за равенството между расите.

Въпреки обширните дискусии с Финландия след изпращането на официално уведомително писмо и на мотивирано становище, не е постигнат конкретен напредък.

(За повече информация: IP/14/811 – J. Salsby – тeл. +32 2 297 24 59)

 1. Данъчно облагане: Срещу ФРАНЦИЯ е предявен иск пред Съда на ЕС във връзка с даренията в полза на чуждестранни организации с общественополезна цел

Комисията реши да сезира Съда на ЕС във връзка с френския данъчен режим по отношение на даренията, направени в полза на организации, преследващи общополезни цели, чиито седалища се намират в други държави – членки на ЕС, или в държави от ЕИП.

Франция освобождава от регистрационни такси (такси за безвъзмездно прехвърляне на собственост) даренията и заветите, направени в полза на публичноправни субекти или организации с общественополезна цел, по-специално благотворителни организации, със седалище във Франция. Става въпрос за публичноправни учреждения или частноправни организации с общественополезна цел, чиито средства са предназначени изключително за създаването на научни, културни и художествени произведения, за културни сдружения и др., които осъществяват дейността си на територията на Франция.

(За повече информация: IP/14/808 – E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Данъчно облагане: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ПОРТУГАЛИЯ във връзка с разпоредбите ѝ относно облагането на цигарите с акциз

Европейската комисия реши да предяви иск пред съда на ЕС срещу Португалия за това, че не е изменила разпоредбите си за облагане с акциз, отнасящи се до предлагането на цигари на пазара. В Португалия е определен срок за продажбата на цигари, свързан с бандерола върху опаковката. Оформлението на данъчните обозначения в Португалия се изменя редовно и често заедно с новото обозначение се прилага нова данъчна ставка. Цигари не могат да се продават по-късно от три месеца след изтичането на годината, в която те са освободени за потребление.

Съгласно правото на ЕС (Директива 2008/118/ЕО) тютюневите изделия трябва да се облагат с акциз по ставката, приложима на датата, на която те са освободени за потребление. Не съществува разпоредба в законодателството на ЕС, която да разрешава на държавите членки да добавят допълнителен акциз към този, определен по ставката, приложима към датата на освобождаване за потребление, или да ограничават разпространението на тютюневи изделия по данъчни съображения.

(За повече информация: IP/14/809 – E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ПОРТУГАЛИЯ във връзка с пречистването на отпадъчните води

Европейската комисия ще предяви иск пред Съда на ЕС срещу Португалия поради това, че тя не е осигурила подходящо пречистване на отпадъчните води от малките агломерации. Липсата на подходящи канализационни системи и системи за пречистване, изисквани съгласно законодателството на ЕС за малките агломерации от 2005 г. насам, създава рискове за човешкото здраве и за вътрешните водоеми и морската среда. Въпреки напредъка, постигнат, след като през 2009 г. Комисията изпрати мотивирано становище на Португалия по този въпрос, по препоръка на комисаря по въпросите на околната среда Янез Поточник поради съществуващите понастоящем пропуски Комисията реши да сезира Съда на ЕС по случая.

(За повече информация: IP/14/815 – J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Данъчно облагане: Комисията предявява иск пред Съда на ЕС срещу ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО поради неспазване на разпоредбите на ЕС относно маркираните горива

Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Обединеното кралство за неправилно прилагане на разпоредбите относно фискалното маркиране на горивата.

Съгласно разпоредбите на ЕС гориво, което може да се ползва от намалена данъчна ставка, трябва да бъде маркирано с цветна боя. Разрешено е например риболовните кораби да се възползват от гориво, обложено с данък по по-ниска ставка, но частните плавателни съдове за отдих трябва да използват гориво, подлежащо на данъчно облагане по стандартна ставка.

Понастоящем законодателството на Обединеното кралство не изисква дистрибуторите на гориво да имат два отделни резервоара за гориво, за да отличават маркираното гориво, обложено с данък по по-ниска ставка, от горивото, подлежащо на облагане по стандартната ставка. Вследствие на това собствениците на частни плавателни съдове за отдих често се оказват в ситуация, в която могат да купят само маркирано гориво. Поради това частните плавателни съдове за отдих се намират в невъзможност да платят подходящия за тях размер на данъка, тъй като купуват и използват гориво, което нормално е предназначено за риболовни кораби. Това положение не само представлява нарушение на разпоредбите на ЕС относно акцизите, но и излага частните плавателни съдове на риск от тежки санкции, ако бъдат проверени от местните власти, когато пътуват до друга държава членка.

(За повече информация: IP/14/810 – E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Мотивирани становища

 1. Права на пациентите при трансгранично здравно обслужване Комисията призовава настойчиво 12 държави членки да съобщят за пълното транспониране на разпоредбите относно трансграничното здравно обслужване

Днес Комисията изпрати официално искане до Австрия, Белгия, България, Германия, Естония, Гърция, Финландия, Франция, Ирландия, Люксембург, Полша, Португалия и Обединеното кралство да съобщят за пълното транспониране на (Директива 2011/24/ЕС). Директивата изяснява правата на пациентите да получават здравно обслужване в друга държава членка и да искат възстановяване на разходите за него в своята държава членка. Тя също изисква системите на здравеопазване и доставчиците на здравно обслужване да гарантират, че на пациентите се предоставя информацията, от която те се нуждаят, за да направят информиран избор относно своето лечение в друга държава членка. Директивата бе транспонирана частично от Белгия, България, Германия, Естония, Гърция, Франция, Австрия, Полша, Финландия и Обединеното кралство, но определени разпоредби от директивата изглежда не са транспонирани. Установените проблеми варират от такива, свързани с ясното транспониране на установените в директивата правила за възстановяване на разноските за получено в чужбина здравно обслужване до такива, отнасящи се до задължението на националните точки за контакт да си оказват помощ с оглед разбирането на фактурите. Ирландия и Люксембург не са съобщили за каквито и да било мерки за транспониране на директивата.

Към днешна дата горепосочените държави членки не са въвели или не са въвели напълно тази директива във вътрешното си право, въпреки че от тях се изискваше да направят това до 25 октомври 2013 г. Тези държави разполагат с два месеца, за да информират Комисията за мерките, които са взели за транспониране на Директива 2011/24/ЕС. Ако съответните мерки не бъдат съобщени, Комисията може да реши да сезира Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: F. Vincent – тел. +32 229 87166 – моб. тел. +32 498 98 7166)

 1. Медицински предписания: Четири държави членки се призовават настойчиво да съобщят за транспонирането на разпоредбите относно медицинските предписания, издадени в друга държава членка

Днес Европейската комисия изпрати официално искане до Белгия, Ирландия, Люксембург и Португалия да осигурят пълното транспониране на Директивата за определяне на мерки за улесняване на трансграничното признаване на медицински предписания (Директива 2012/52/ЕС). Директивата има за цел да увеличи възможността на фармацевтите да разбират и изпълняват медицински предписания, издадени в друга държава членка на пациенти, които упражняват правото си на трансгранично здравно обслужване. Тя изисква от държавите – членки на ЕС, да гарантират, че медицинските предписания, които ще да бъдат използвани в друга държава членка, съдържат определен брой елементи, определени в приложението към директивата.

Към днешна дата горепосочените държави членки не са въвели тази директива във вътрешното си право, въпреки че от тях се изискваше да направят това до 25 октомври 2013 г. Държавите разполагат с два месеца, за да информират Комисията за мерките, които са взели за транспониране на Директива 2012/52/ЕС. Ако съответните мерки не бъдат съобщени, Комисията може да реши да сезира Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: F. Vincent – тел. +32 229 87166 – моб. тел. +32 498 98 7166)

 1. Комисията иска от БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ и СЛОВЕНИЯ да осигурят електронен обмен на информация в областта на рибарството с другите държави членки

Европейската комисия изпрати официално искане до България, Гърция и Словения да осигурят пълно спазване на Регламента на ЕС за контрол на рибарството, по-специално на задълженията за осигуряване на пряк електронен обмен на съответна информация в областта на рибарството с другите държави членки.

Държавите членки трябва да създадат необходимите системи, които им позволяват да обменят по електронен път данни за рибарството. Липсата на такава система може да възпрепятства корабите от други държави членки да упражняват правото си да извършват риболовна дейност в тези три страни и да разтоварват или продават риба на тяхна територия. По същия начин риболовни кораби, плаващи под знамето на България, Гърция или Словения, могат да бъдат възпрепятствани да извършват риболовна дейност извън териториалните води на тези държави и да разтоварват или продават риба в други държави – членки на ЕС.

Системата следва да осигурява обмен на такава информация, като например данни от системата за наблюдение на корабите, информация от риболовните дневници, декларации за разтоварване и други декларации. От 1 януари 2010 г. тези изисквания са задължителни за всички държави членки. Пълното и правилно прилагане на разпоредбите на ЕС в областта на рибарството е сред приоритетите на Комисията и има за цел да осигури устойчивост на риболовните практики.

Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС срещу тези държави членки.

(За повече информация: H. Banner – тeл. +32 229 52407 – моб. тел. +32 460 75 2407)

 1. Авторско право: Комисията иска от ФРАНЦИЯ, ПОЛША и РУМЪНИЯ да прилагат разпоредбите на ЕС

Днес Европейската комисия поиска от Франция, Полша и Румъния да транспонират напълно Директива 2011/77/EС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права. Директивата удължава срока на закрила на изпълнителите и звукозаписите от 50 на 70 години и съдържа съпътстващи мерки, напр. клаузите „използваш правата или ги губиш“, които понастоящем трябва да се включват в договорите между изпълнителите и техните звукозаписни компании. Срокът за транспониране на директивата в националното право беше 1 ноември 2013 г. До този момент обаче Франция, Полша и Румъния не са съобщили на Комисията за мерки за транспониране. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище, което представлява вторият етап от процедурата на ЕС за нарушение. Ако в срок от два месеца не бъдат съобщени мерки, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Франция, Полша и Румъния. Вж. повече информация за срока на закрила.

(За повече информация: C. Hughes – тел. +32 2 296 44 50 – моб. тел. +32 498 964450)

 1. Автомобилен транспорт: Комисията иска от ИРЛАНДИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, СЛОВЕНИЯ и ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да транспонират разпоредбите на ЕС относно пътните такси за камиони

Европейската комисия поиска от Ирландия, Португалия, Словения и Обединеното кралство да приемат необходимите мерки за правилното прилагане на т.нар. „Директива за евровинетката“ (Директива 2011/76/ЕС). Директивата разширява приложното поле на европейската Директива за пътните такси, като добавя към пътищата, които са част от мрежата TEN-T, всички европейски автомагистрали. Тя също предоставя на държавите членки възможността да таксуват тежкотоварни камиони за това, че създават „външни разходи“, като например замърсяване и шум, в допълнение към инфраструктурните разходи (за изграждане, поддържане и експлоатация на пътната инфраструктура). Непоследователното транспониране на директивата в рамките на ЕС води до правна несигурност за превозвачите. Необходимите законодателни актове трябваше да бъдат приети до 13 октомври 2013 г. Ако Ирландия, Португалия, Словения и Обединеното кралство не реагират задоволително, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз. През ноември 2013 г. Комисията започна по случая процедура за нарушение срещу Ирландия, Португалия, Словения и Обединеното кралство и сега изпраща мотивирано становище (втората фаза от процедурата за нарушение). Ирландия, Португалия, Словения и Обединеното кралство имат срок от два месеца да отговорят на Комисията.

(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 • Околна среда: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ и ЛИТВА да предприемат действия срещу замърсяването на въздуха

Европейската комисия иска от България и Латвия да подобрят защитата на гражданите от замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ПЧ10). Тези фини частици могат да причинят астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Частиците са резултат от емисии от промишлеността, автомобилите и домашното отопление. Съгласно правото на ЕС държавите членки трябва да ограничат излагането на гражданите на тези частици. Поне от 2007 г. насам гражданите във всички 6 зони и агломерации в България (агломерация София, агломерация Пловдив, агломерация Варна, зона Северна, зона Северозападна и зона Югоизточна) са изложени на нива на ПЧ10, превишаващи пределно допустимите стойности. В Латвия е засегната една зона: Рига, където нарушенията датират от 2007 г. Комисията счита, че и двете държави членки не са взели необходимите мерки, които трябваше да бъдат въведени през 2007 г., за защита на здравето на гражданите и иска от тях да предприемат насочени към бъдещето, бързи и ефективни действия, за да спазят съответните норми възможно най-скоро. Днешното действие – мотивирано становище – следва допълнителните официални уведомителни писма, изпратени до България и Латвия през януари 2013 г. (вж.IP/13/47). Ако България и Латвия не предприемат действия, Комисията може да сезира съда на Европейския съюз.

(За повече информация: J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Комисията призовава настойчиво ИСПАНИЯ и СЛОВЕНИЯ да транспонират разпоредбите относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство

Европейската комисия изразява загриженост, че Испания и Словения не са предприели необходимите действия за транспониране на Директива 2010/64/EС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство. През май тази година с двете държави бе установен контакт за проверка на съществуващото положение във връзка с подготвяните текстове. Директивата трябваше да бъде транспонирана в националното право до 27 октомври 2013 г.

Въпреки че процесът на приемане на съответните мерки напредва, законопроектите относно правото на писмен превод в двете държави все още се обсъждат.

(За повече информация: J. Salsby – тeл. +32 2 297 24 59)

 1. Комисията иска от ИТАЛИЯ и ИСПАНИЯ да приемат валидни планове за управление на риболовните дейности в Средиземно море

Комисията изпрати официално искане до Италия и Испания да осигурят спазване на разпоредбите на ЕС за риболов в Средиземно море. Съгласно т.нар. „Средиземноморски регламент“ държавите членки трябва да приемат национални планове за управление на риболовните дейности, извършвани посредством тралове, лодкови грибове, брегови грибове, ограждащи мрежи и драги вътре в техните териториални води.

Тези планове за управление трябваше да бъдат приети до 31 декември 2007 г. В противоречие с изискванията на регламента Италия и Испания все още не са приели валидни планове за управление на риболовните дейности, извършвани посредством драги. Изискваните национални планове са много важно средство за осигуряване на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, където по принцип не се прилага управление на риболовните дейности, основаващо се на квоти.

Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Италия и Испания.

(За повече информация: H. Banner – тeл. +32 229 52407 – моб. тел. +32 460 75 2407)

 1. Права на пътниците в автобусния транспорт: Комисията иска от ИТАЛИЯ и ПОЛША да гарантират принудителното изпълнение на правилата

Комисията поиска от Италия и Полша да приемат необходимите мерки за правилното прилагане на правата на пътниците в автобусния транспорт (Регламент (EС) № 181/2011). В сегашното си състояние националните органи, определени от двете държави за упражняване на надзор относно ефективното прилагане на правилата, не са способни да осигурят тяхното принудително изпълнение. Двете държави членки не са установили система от санкции, която да гарантира пълното спазване на регламента. Освен това те не са изпратили на Комисията списък с автогарите, където лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност могат да получат подходяща помощ. Регламентът определя правата на пътниците, използващи автобусен транспорт в ЕС, и започна да се прилага на 1 март 2013 г. Държавите членки бяха правно задължени да изпълнят горепосочените задачи. Исканията на Комисията са изпратени под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата за нарушение. Италия и Полша имат срок от два месеца да съобщят на Комисията за предприетите мерки по правилното прилагане на регламента, в противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Италия и Полша.

(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Железопътен транспорт: Комисията иска от ЛЮКСЕМБУРГ и ЛИТВА да транспонират изцяло законодателството на ЕС относно безопасността на железопътния транспорт

Европейската комисия поиска от Литва и Люксембург да приведат цялата си национална нормативна уредба в съответствие с Директива 2004/49/ЕО, за да установят еднакво високи нива на безопасност за всички железопътни мрежи на ЕС. Както в Литва, така и в Люксембург този въпрос е свързан с независимостта на разследващия орган. В Люксембург този въпрос е свързан също така със системите за управление на безопасността, валидността на сертификатите за безопасност, независимостта и задачите на органа по безопасност и вземането на решения от негова страна. Европейското законодателство има за цел да разработи общ подход към безопасността в железопътния транспорт, по специално чрез установяване на изисквания за безопасност на железопътната система, включително относно: безопасното управление на инфраструктурата и на трафика; ролята и отговорностите на железопътните предприятия и операторите на инфраструктури и взаимодействието помежду им; обща регулаторна рамка за безопасност; регулиране, управление и контролиране на безопасността и независимо разследване на произшествията. Необходимите законодателни актове трябваше да бъдат налице, считано от 30 април 2006 г. Ако Литва и Люксембург не реагират задоволително, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз. През септември 2013 г. Комисията започна по случая процедура за нарушение срещу срещу Литва и Люксембург и сега изпраща мотивирано становище (втората фаза от процедурата за нарушение). Двете държави разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на Комисията.

(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Свободно движение: Комисията иска от АВСТРИЯ да спазва разпоредбите на ЕС относно ски училищата

Днес Европейската комисия поиска от Австрия да спазва разпоредбите на ЕС относно свободното движение на работници, свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги съгласно членове 45, 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). В противоречие с правото на ЕС ски училищата в австрийската провинция Тирол имат законовата възможност да забраняват на инструктори от други държави членки да обучават ученици от Тирол или ученици, които вече се намират в Тирол. Тези инструктори могат да обучават само ученици, идващи от други държави членки, да се научат да карат ски. В нарушение на правото на ЕС и практиката на Съда на Европейския съюз регионалното законодателство относно ски училищата в провинция Щирия винаги изисква всеобхватни квалификации за инструктор по ски алпийски дисциплини и по този начин не признава квалификациите на лицата от други държави – членки на ЕС, притежаващи отделни квалификации на специалисти, като например „инструктори по ски телемарк“, „инструктори по адаптивни ски“, „инструктори по северни ски дисциплини“, и по този начин им отказва всякакъв частичен достъп до професията във въпросната провинция. Тъй като Австрия все още не е отменила тези ограничения във въпросните две провинции, Комисията отправя искане към Австрия под формата на мотивирано становище да предприеме действия, за да се съобрази изцяло с разпоредбите на ЕС. Ако в срок от два месеца австрийските органи не дадат задоволителен отговор, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз. За повече информация: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

(За повече информация: C. Hughes – тел. +32 2 296 44 50 – моб. тел. +32 498 964450)

 1. Обществени поръчки: Комисията иска от АВСТРИЯ да прилага правилата на ЕС

Днес Европейската комисия поиска от Австрия да спазва правилата на ЕС в областта на обществените поръчки относно отпечатването на редица официални документи. Тя поиска от Австрия също да измени в съответните приложими случаи правните си разпоредби, задължаващи федералните органи да възлагат направо на Държавната печатница на Австрия отпечатването на определени документи при режим на сигурност. От 2000 г. насам австрийските възлагащи органи възлагат отпечатването на редица официални документи, включително паспорти и шофьорски книжки, направо на Държавната печатница, която представлява частно дружество. Те не са отворили пазара на тези услуги за конкуренция на равнище ЕС посредством процедура за възлагане на обществени поръчки. Австрия не е посочила достатъчно причини защо отпечатването на тези документи не следва да се извършва при спазване на правилата за конкуренция на равнище ЕС, чиято цел е предоставяне на услуги на австрийските граждани при най-добро съотношение между качество и цена. Ето защо Европейската комисия счита, че Австрия не е изпълнила своите задължения съгласно европейските правила за обществените поръчки, особено съгласно Директива 2004/18/EО. Искането на Европейската комисия е под формата на мотивирано становище, което представлява вторият етап от процедурата за нарушение. Ако в срок от два месеца не бъдат съобщени мерки за прекратяване на нарушението на правото на ЕС, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Австрия. Вж. повече информация за обществените поръчки.

(За повече информация: C. Hughes – тел. +32 2 296 44 50 – моб. тел. +32 498 964450)

 1. Комисията иска от БЕЛГИЯ да осигури повече прозрачност относно железопътните транспортни услуги

Европейската комисия поиска официално от Белгия да осигури пълна прозрачност относно използването на публични средства за железопътните транспортни услуги съгласно изискванията на Директива 2012/34/ЕС. Воденето на прозрачно счетоводство е единственият начин, по който може да се установи как се изразходват публичните средства и дали те се изразходват за цели, различни от предвидените. При настоящата липса на прозрачност не може да се изключи, че публичните средства, изплащани за услуги за пътнически превоз съгласно задълженията за обществени услуги, не се използват за кръстосано субсидиране на други транспортни услуги. Това е в противоречие с действащите правила на ЕС, които имат за цел създаването на ефективен, свободен от нарушения на конкуренцията и конкурентоспособен вътрешен пазар на ЕС за железопътните услуги. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Белгия.

(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Укрепване на правата на потребителите: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да транспонира новата директива на ЕС

Европейската комисия е загрижена, че България все още не е транспонирала Директивата относно правата на потребителите (MEMO/13/1144) в националното си законодателство. Срокът за транспониране на директивата изтече на 13 декември 2013 г., а националното законодателство трябваше да започне да се прилага, считано от 13 юни 2014 г. Директивата относно правата на потребителите съдържа набор от основни права, които засилиха защитата на потребителите в рамките на ЕС. Той включва повишена прозрачност на цените, забрана на допълнителните такси за използване на кредитни карти и горещи линии и на предварително отбелязани с отметка полета в интернет (например при покупка на самолетни билети), както и удължаване на периода (от 7 на 14 дни), през който потребителите могат да се откажат от договор за покупка (вж. информационен лист за правата на потребителите). Тези права обаче ще останат без значение за потребителите, ако не бъдат транспонирани в националното законодателство на държавите членки, за да им бъде придадено правно действие. Това е още по-важно в страните, в които съгласно последния индекс за развитие на пазарите на дребно информираността относно правата на потребителите е ниска. България е сред осемте държави – членки на ЕС, в които информираността е ниска, поради което понастоящем Комисията провежда кампания за правата на потребителите с оглед повишаване на информираността на потребителите за техните права (MEMO/14/191).

(За повече информация: J. Salsby – тeл. +32 2 297 24 59)

 1. Данъчно облагане: Комисията иска от КИПЪР да адаптира данъчните си правила с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС

Комисията официално поиска от Кипър да транспонира адаптациите на някои правила на ЕС за данъчно облагане с оглед присъединяването на Хърватия към ЕС. Директива 2013/13/ЕС адаптира някои директиви в областта на данъчното облагане поради присъединяването на Хърватия. Адаптираното законодателство включва Директивата относно данъчното облагане на дружествата майки и дъщерните дружества, Директивата относно сливанията и Директивата за плащане на лихви и роялти, като целта на всички тези директиви е да бъде предотвратено двойното данъчно облагане в рамките на единния пазар. От държавите членки се изискваше да транспонират тези промени до присъединяването на Хърватия към ЕС на 1 юли 2013 г. Кипър обаче не е съобщил на Комисията за никакви мерки, взети за постигането на тази цел. Искането е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Кипър. (Реф. №: 2013/0346)

(За повече информация: E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Околна среда: Комисията призовава настойчиво ГЕРМАНИЯ да предприеме повече действия срещу замърсяването на водата с нитрати

Европейската комисия призовава настоятелно Германия да предприеме по-силни марки за противодействие на замърсяването на водата, причинявано от нитрати. Последните данни, предоставени от Германия показват влошаване на проблемите, свързани със замърсяването на подземните и повърхностните води с нитрати, включително еутрофикацията на крайбрежните и морските води, особено в Балтийско море. Въпреки тенденциите към влошаване Германия не е предприела достатъчно допълнителни мерки за намаляване и предотвратяване на замърсяването с нитрати, както се изисква съгласно правото на ЕС. Нитратите имат съществено значение за растежа на растенията и са широко използвани като торове, но тяхното наличие над допустимите стойности може да нанесе вреди на сладките води и на морската среда, като насърчава растежа на водорасли, който възпира развитието на други видове – процес, известен като еутрофикация. Прочистването на питейната вода от прекомерните количества на нитрати е също много скъп процес. По препоръка на комисаря по въпросите на околната среда Янез Поточник Комисията изпраща на Германия мотивирано становище с искане да се съобрази с правото на ЕС в тази област. Ако Германия не изпълни това искане в рамките на два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Комисията иска от ИСПАНИЯ да премахне неравното третиране на доставчиците на услуги за училищен транспорт в Кастилия и Леон

Европейската комисия поиска официално от Испания да измени законодателството на Кастилия и Леон относно доставката на услуги за училищен автобусен транспорт. Съгласно действащото законодателство операторите, които вече предоставят услуги от общ интерес в областта на автобусния транспорт, получават преференциално третиране при организирането на тръжни процедури за доставка на услуги за училищен транспорт. Това предимство очевидно нарушава принципа на недискриминация и равно третиране на всички оференти, участващи в тръжните процедури и е в противоречие с Директива 2004/18/EО относно обществените поръчки и Регламент (EО) № 1370/07 относно задълженията за извършване на обществени услуги в областта на сухопътния транспорт. Критериите за възлагане на обществена поръчка изискват приемането на икономически най-изгодната оферта или на офертата с най-ниска цена независимо от наличието на други текущи договори за транспортни услуги. Ако законодателството не бъде изменено в срок от два месеца, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Испания.

(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Околна среда: Комисията иска от ФИНЛАНДИЯ да приеме правила за ограничаване на употребата на опасни вещества и за отпадъците от опаковки, както и да измени правилата относно водите за къпане

Европейската комисия изпраща на Финландия три мотивирани становища във връзка с законодателството в областта на околната среда. С първото Финландия се призовава настойчиво да изпрати подробна информация относно транспонирането на законодателството на ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (Директивата за ограничение на опасните вещества)във вътрешното си право. След като Финландия не спази първоначалния срок, 2 януари 2013 г., Комисията изпрати официални уведомителни писма на 21 март 2013 г. Тъй като недостатъците все още не са отстранени, Комисията изпраща мотивирано становище. Второто мотивирано становище се отнася до отпадъците от опаковки – държавите членки трябваше да информират Комисията за предприетите от тях стъпки по транспониране на изменената Директива относно отпадъците до 13 септември 2013 г. Изменението разширява приложното поле на първоначалната директива, като изяснява разграничението относно това какво представлява и какво не представлява опаковка с оглед на намаляване на отпадъците от опаковки в целия ЕС. Третото мотивирано становище касае законодателството относно водите за къпане. Финландското законодателство определя нарушенията предимно въз основа на броя на къпещите се, които посещават дадено място в един ден, вместо да използва други критерии, изисквани съгласно правото на ЕС, като например наличната инфраструктура. Броят на къпещите се е един от критериите съгласно правото на ЕС, но той трябва да бъде допълнен от други, включително например наличната инфраструктура. Комисията счита, че финландското право не е в съответствие със приложното поле на съответното законодателство на ЕС и рискува да не предостави на гражданите подходящо равнище на закрила. Поради тази причина Комисията иска от Финландия да приведе своето законодателство относно водите за къпане съответствие с европейските стандарти. Ако в срок от два месеца Финландия не изпълни тези искания, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз. Във връзка с Директивата за ограничение на опасните вещества могат да бъдат наложени финансови санкции.

(За повече информация: J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Данъчно облагане: ДДС върху спортни събития във ФРАНЦИЯ

Комисията иска от Франция да облага с ДДС приходите от билети за вход за мачове и други спортни събития, които не се облагат с данък върху развлеченията.

Всъщност при прилагането на Директивата за ДДС, входът за спортни събития по принцип трябва да бъде обложен с ДДС. Франция обаче освобождава изцяло от облагане с ДДС входа за спортни събития.

Въпреки че Директивата за ДДС предвижда хармонизация на този данък с оглед на доброто функциониране на вътрешния пазар, тя позволява на държавите членки да оставят в сила, като дерогационна и преходна мярка, определени освобождавания, съществуващи към 1 януари 1978 г., в съответствие с условията, прилагани на тази дата. Такъв е случаят с освобождаването от ДДС, прилагано от Франция относно спортните събития за времето, за което последните подлежат на облагане с данък върху развлеченията. Междувременно Франция въведе възможността за общините да освобождават от данък върху развлеченията спортните събития, организирани на тяхна територия, и определени общини се възползваха от тази възможност. Комисията счита, че в този случай повече не съществува основание за освобождаване от ДДС.

Искането е отправено под формата на мотивирано становище. Ако Комисията не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, тя може да реши да сезира Съда на ЕС. (Реф. №: 2012/4194)

(За повече информация: E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Услуги: Комисията иска от УНГАРИЯ да спазва разпоредбите на ЕС относно разплащанията с мобилен телефон

Днес Европейската комисия поиска от Унгария да спазва разпоредбите на ЕС относно свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги (членове 49 и 56 от ДФЕС и членове 15 и 16 от Директива 2006/123/EО) Съгласно Закона относно организацията на плащанията с мобилен телефон от 2011 г. на държавното дружество National Mobile Payment Ltd. е предоставено изключителното право да управлява националната система за разплащания с мобилен телефон – платформа, която доставчиците на услуги са задължени да използват, когато предоставят посреднически услуги за разплащания с мобилен телефон във връзка с някои обществени услуги (напр. обществен паркинг). Това ново изключително право ограничава ненужно и значително достъпа до пазара, който преди беше напълно отворен за конкуренция, като по този начин се увреждат интересите на съществуващите инвеститори и се демотивират бъдещи инвеститори без съответно основание. Посредством мотивираното становище, втория етап от процедурата за нарушение, Комисията иска от Унгария да предприеме действия, за да се съобрази изцяло с разпоредбите на ЕС. Ако в срок от два месеца унгарските органи органи не дадат задоволителен отговор, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: C. Hughes – тел. +32 2 296 44 50 – моб. тел. +32 498 964450)

 1. Социално осигуряване: Комисията иска от ИРЛАНДИЯ да изплаща помощи за лица, осигурени в Ирландия и полагащи грижи за други лица, дори първите да пребивават в друга държава членка

Европейската комисия поиска от Ирландия да гарантира, че лицата отговарящи на изискванията за получаване на помощ за лица, полагащи грижи за други лица, съгласно ирландската нормативна уредба в областта на социалното осигуряване, могат да я получат, дори и да пребивават в друга държава членка.

Помощта за лица, полагащи грижи за други лица, е плащане за лица с ниски доходи, които се грижат за лица, които имат нужда от помощ поради възраст, увреждане или болест (включително психично заболяване). Едно от изискванията за придобиване на правото на помощ е получателят да пребивава в Ирландия. Отказвайки да изплаща тази помощ на лица, които живеят в други държави членки, но плащат социалноосигурителните си вноски в Ирландия, Ирландия нарушава правилата на ЕС за координация на социалната сигурност.

Искането е под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата на ЕС за нарушение. На Ирландия е предоставен срок от два месеца, за да съобщи на Комисията мерките, които е приела, за да транспонира изцяло правилата на ЕС. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу Ирландия пред Съда на ЕС.

(За повече информация: J. Todd – тел. +32 229 94107 – моб. тел. +32 498 99 4107)

 1. Квоти за мляко: Комисията иска от ИТАЛИЯ да събере таксите за свръхпроизводство, дължими от италианските млекопроизводители

Комисията премина към нов етап от процедурата за нарушение, образувана срещу Италия във връзка със слабата степен на събиране на таксите за свръхпроизводство, дължими от млекопроизводителите, които са надвишили квотите си за производство по време на кампаниите от 1995 г. до 2009 г. (вж.IP/13/577).

От общата сума от 2 265 милиарда евро все още не са събрани 1 395 милиарда евро. Размерът на несъбраните суми показва, че италианските власти не се взели или изпълнили достатъчно мерки за осигуряване на изплащането на сумите, дължими от производителите.

Невъзможността на Италия да осигури ефективно събиране на тези такси подкопава усилията, предприети на европейско равнище с оглед стабилизирането на пазара на млечни продукти, и предизвиква нарушаване на конкуренцията с останалите европейски и италиански производители, които са спазили квотите за производство или са платили таксите за свръхпроизводство. Освен това тази сума следва да постъпи в бюджета на Италия, за да не се ощетяват италианските данъкоплатци.

След изпращането на официално уведомително писмо на 20 юни 2013 г., вторият етап от процедурата за нарушение се изразява в издаване на мотивирано становище. При липса на задоволителен отговор от страна на Италия в срок от два месеца Комисията може да сезира съда на Европейския съюз за установяване на неизпълнение на задълженията от страна на Италия.

(За повече информация: R. Waite – тел. +32 229 61404 – моб. тел.+32 498 96 1404)

 1. Далекосъобщения: Комисията призовава ИТАЛИЯ да прилага справедливи и прозрачни такси за премахване на пречките пред навлизането на пазара на МСП

Днес Комисията поиска официално от Италия да транспонира изцяло във вътрешното си право Директивата за разрешение по отношение на административните такси, наложени на далекосъобщителните оператори Искането се отнася по-специално до критериите за прилагане на административни такси, които могат да създадат пречки за навлизането на пазара, тъй като те могат да засегнат непропорционално операторите на малки мрежи. Освен това италианските разпоредби не транспонират свързаното с прозрачността задължение за публикуване на годишен преглед на административните такси, наложени от Министерството на икономическото развитие, и на административните разходи, поети от него. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище (втори етап от процедурата за нарушение). Ако Италия не изпрати задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Италия.

(За повече информация: R. Waite – тел. +32 229 61716 – моб. тел.+32 498 75 0221)

 1. Железопътен транспорт: Комисията иска от ПОРТУГАЛИЯ да транспонира изцяло законодателството на ЕС относно оперативната съвместимост на железопътната система

Европейската комисия поиска от Португалия да приведе националните си разпоредби в съответствие с Директива 2008/57/EО относно оперативната съвместимост на железопътната система,особено по отношение на разрешенията за превозни средства. Законодателството има за цел да създаде условията за постигане на оперативна съвместимост в рамките на европейската железопътна система и да предостави възможност на железопътния сектор да се конкурира по-ефективно с другите видове транспорт. Това ще улесни пътуванията на гражданите из Европа и ще позволи извършването на превоз на стоки посредством по-безопасен и екологосъобразен вид транспорт. Необходимите законодателни актове трябваше да бъдат налице, считано от 19 юли 2010 г. Ако Португалия не реагира задоволително, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз по този въпрос. През ноември 2013 г. Комисията започна по случая процедура за нарушение срещу Португалия и сега изпраща и мотивирано становище (втората фаза от процедурата на ЕС за нарушение). Португалия разполага със срок от два месеца, за да отговори на Комисията.

(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Околна среда: Комисията иска от РУМЪНИЯ да транспонира правилата на ЕС относно отпадъците от опаковки и излезлите от употреба превозни средства

Европейската комисия призовава настоятелно Румъния да изпрати подробна информация за това как транспонира законодателството на ЕС относно два различни вида отпадъци – отпадъци от опаковки и излезли от употреба превозни средства . Актуализираната Директива относно опаковките, която разширява приложното поле на първоначалната директива, като изяснява разграничението относно това какво представлява и какво не представлява опаковка с оглед на намаляване на отпадъците от опаковки, трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 30 септември 2013 г. Румъния не спази този срок и на 29 ноември 2013 г. ѝ беше изпратено официално уведомително писмо. Румъния отговори през януари, че се изготвя проекторешение на правителството, но тъй като на Комисията не бе съобщено относно тези мерки, тя изпраща мотивирано становище. Второто мотивирано становище се отнася до изменението на стандартите на ЕС относно излезлите от употреба превозни средства, което трябваше да бъде транспонирано в националното законодателство до 22 август 2013 г. Тъй като не бе получено съобщение, Комисията изпрати официално уведомително писмо през септември. Румъния отговори, че работи по приемането на съответното законодателство, но тъй като не беше получено съобщение, Комисията изпраща мотивирано становище. Румъния разполага с два месеца за отговор, а в случай че не направи това, срещу нея може да бъде предявен иск пред Съда на ЕС.

(За повече информация: J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Свободно движение на стоки: Комисията иска от РУМЪНИЯ да премахне пречките пред износа на природен газ

Комисията счита, че действащата нормативна уредба в Румъния, като задължава производителите да дават предимство на продажбите на вътрешния пазар и като подлага сделките с газ на предварителен контрол и одобрение, създава необосновани пречки пред износа на газ от Румъния и поиска тези пречки да бъдат премахнати.

Комисията счита, че посредством създаването на пречки за свободното движение на стоки в рамките на единния пазар Румъния не е изпълнила задълженията си съгласно членове 35 и 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз и съгласно член 40, буква в) от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ.

Искането на Комисията, отправено до Румъния, е под формата на мотивирано становище. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Румъния.

(За повече информация: C. Corazza – тел. +32 229 51752 – моб. тел. +32 498 99 2862)

 1. Здраве на животните: Комисията призовава настоятелно ШВЕЦИЯ да прекрати изследванията на говеда за паратуберкулоза

Днес Европейската комисия изпрати официално искане (мотивирано становище) до Швеция за прекратяване на задължителното поставяне под карантина и изследване на говеда за паратуберколоза. Хармонизираните ветеринарномедицински условия за търговията с говеда,установени в Директива 64/432/ЕИО не се съдържат здравни изисквания във връзка с паратуберкулозата. Овен това задължителните изследвания след пристигането на животните възпират шведските животновъди да внасят говеда от други държави от ЕС, което има ефект, равностоен на количествени ограничения. Поради това те не могат да бъдат обосновани по член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се уреждат ограниченията и забраните за внос. Паратуберкулозата е заразна инфекция на тънките черва на говедата и на овцете. Симптомите (ако такива се проявят) възникват дълго време след заразата и липсата на точни диагностични изследвания за откриване на заразените животни също обяснява липсата на допълнителни гаранции в областта на здравеопазването на равнището на ЕС по отношение на паратуберколозата. Ако Швеция не информира Комисията в срок от два месеца от настоящото официално искане, че изследванията са прекратени, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: F. Vincent – тел. +32 229 87166 – моб. тел. +32 498 98 7166)

 1. Околна среда: Комисията иска от ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да предприеме действия във връзка с електроцентралата „Пемброк“, пречистването на градските отпадъчни води и осъвременяването на правилата относно водите за къпане

Днес Комисията изпрати три мотивирани становища до Обединеното кралство по въпроси на околната среда. Първото се отнася до електроцентралата „Пемброк“, най-голямата газова електроцентрала в Европа, чиято охладителна система има вредно въздействие върху заобикалящата я екосистема, която представлява морска специална защитена зона съгласно правото на ЕС. Съгласно Директивата за оценката на въздействието върху околната среда и Директивата за местообитанията разрешение за осъществяване може да бъде предоставено само след извършване на оценка на всички потенциални въздействия върху околната среда. Изглежда, че това не е било направено, що се касае до електроцентралата „Пемброк“, като в този случай разрешенията за осъществяване и изграждане, както и лицензът за водочерпене и разрешителното за драгиране, свързано с веществата, въвеждани в охладителната система и извеждани от нея, са били предоставени преди завършването на цялостната оценка на въздействието върху околната среда. Вследствие на това понастоящем в защитения воден път Милфорд Хейвън се връща топла вода с високо съдържание на биоциди. От охладителната система, която прехвърля през електроцентралата големи количества вода от единия до другия край на специалната защитена зона, са засегнати много по-малки риби, техните яйца и други по-малки организми. В писмото на Комисията се изразява загриженост относно приложението на Директивата относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването по отношение на издадените окончателни разрешения , по-специално относно приемането на тази охладителна система като най-добрата налична технология в това чувствително място и относно допуснатото вследствие на това нарушение на съответния стандарт за качество на околната среда.

Второто писмо се отнася до пречистването на градските отпадъчни води. По данни от доклади на Обединеното кралство редица агломерации все още са в нарушение на стандартите на ЕС. Днешното мотивирано становище, което следва изпратените през юни 2009 г. и през юни 2013 г. официални уведомителни писма, се отнася до прекомерното изливане на отпадъчни води от Ланели и Гауъртън, Уелс, в чувствителните води на заливчето Бъри, което се случва дори при нормални метеорологични условия (напр. за разлика от периоди на обилни валежи); до неосигуряването на вторично пречистване на отпадъчни води в 9 агломерации, включително Гибралтар; и до неосигуряването на по-строго пречистване на отпадъчните води в 24 агломерации, класифицирани като чувствителни зони. Обединеното кралство разполага с два месеца за отговор.

Третото мотивирано становище касае законодателството относно водите за къпане. Комисията поиска да бъдат направени редица изменения на мерките на Обединеното кралство за транспониране на правилата на ЕС относно водите за къпане и, макар че повечето изменения вече са направени, все още се очаква информация за някои останали изменения, за които е поет ангажимент и които касаят Гибралтар. Ето защо се изпраща мотивирано становище. Обединеното кралство разполага с два месеца за отговор.

(За повече информация: J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Финансови услуги: Комисията иска от ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО да прилага правилата на ЕС

Днес Европейската комисия поиска от Обединеното кралство да транспонира изцяло т.нар. Директива „Омнибус І“ (Директива 2010/78/EО) която изменя единадесет директиви за финансовите услуги (директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО), за да отрази последствията от създаването на новите европейски надзорни органи – за банките (Европейски банков орган), застраховането и професионалните пенсии (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и ценните книжа (Европейски орган за ценни книжа и пазари). Директивата „Омнибус І“ трябваше да бъде транспонирана във всички държави членки до 31 декември 2011 г. Обединеното кралство обаче е въвело само част от изискваните разпоредби. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище – втория етап от процедурата на ЕС за нарушение от държави членки. Ако в срок от два месеца не бъдат съобщени мерки за пълно транспониране, Комисията може да реши да предяви иск срещу Обединеното кралство пред Съда на ЕС. За повече информация: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/infringements/index_en.htm

(За повече информация: C. Hughes – тел. +32 2 296 44 50 – моб. тел. +32 498 964450)

 1. Официални уведомителни писма

 1. Комисията призовава настойчиво ИТАЛИЯ да осигури безопасността и чистотата на водата, предназначена за консумация от човека

Европейската комисия започва процедура за нарушение срещу Италия за неспазване на европейските стандарти относно водата, предназначена за консумация от човека. Замърсяването на водата с арсен и флуорид е дълготраен проблем за Италия и особено за регион Лацио.

Съгласно Директивата за питейната вода държавите членки трябва да контролират и да изследват водата, предназначена за консумация от човека, като използват 48 микробиологични и химически индикативни параметъра. Ако бъдат открити високи нива на арсен и други замърсители, държавите членки могат за ограничен период от време да предвидят дерогации от параметричните стойности, определени с директивата, при условие че не съществува потенциална опасност за здравето на хората и че не съществува друг разумен начин за запазване на разпределението на водата, предназначена за консумация от човека.

(За повече информация: IP/14/816 – J. Hennon – тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)


Side Bar