Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL FI CS PL HR

Európska komisia

OZNAM

Brusel 2. júna 2014

Komisia prijíma opatrenia v rámci postupu pri nadmernom deficite

Aké rozhodnutia dnes prijala Komisia v rámci postupu pri nadmernom deficite?

Európska komisia dnes odporučila, aby Rada EÚ ukončila postup pri nadmernom deficite v prípade šiestich krajín: Belgicka, Českej republiky, Dánska, Holandska, Rakúska a Slovenska.

Komisia tiež uverejnila správu, v ktorej analyzuje dôvody plánovaného a predpokladaného prekročenia referenčnej hodnoty verejného dlhu stanovenej v zmluve (60 % HDP) v prípade Fínska. Dospela k záveru, že plánované porušenie je možné odôvodniť fínskou podporou mechanizmov zavedených na zabezpečenie finančnej stability v eurozóne. Dlhové kritérium ako také je splnené, a preto by sa postup pri nadmernom deficite nemal začať.

Komisia okrem toho dospela k záveru, že dve krajiny, Poľsko a Chorvátsko, v reakcii na odporúčania Rady, ktoré im boli vydané v rámci postupu pri nadmernom deficite, prijali účinné opatrenia.

Ukončenie/začatie postupu pri nadmernom deficite

Koľkých členských štátov sa v súčasnosti týka postup pri nadmernom deficite?

V súčasnosti sa postup pri nadmernom deficite uplatňuje voči 17 členským štátom EÚ. Postupu pri nadmernom deficite teda podliehajú všetky členské štáty EÚ s výnimkou Bulharska, Estónska, Fínska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Švédska a Talianska. Ak sa Rada bude riadiť odporúčaniami Komisie na ukončenie postupu pri nadmernom deficite v prípade Belgicka, Českej republiky, Dánska, Holandska, Rakúska a Slovenska, celkový počet krajín podliehajúcich tomuto postupu klesne na 11. Na jar 2011 sa postup pri nadmernom deficite uplatňoval dokonca voči 24 členských štátom.

Aké podmienky musia byť splnené na ukončenie postupu pri nadmernom deficite?

Rozhodnutie o ukončení postupu pri nadmernom deficite je podmienené „trvalou nápravou“ nadmerného deficitu. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak:

i) z oznámených údajov za predchádzajúci rok (v uvedených prípadoch za rok 2013) vyplýva deficit nižší ako 3 % HDP a

ii) podľa prognózy Komisie deficit počas prognózovaného obdobia (v súčasnosti roky 2014 a 2015) nepresiahne referenčnú hodnotu 3 % HDP.

Prečo Komisia odporúča, aby Rada v prípade Belgicka, Českej republiky, Dánska, Holandska, Rakúska a Slovenska ukončila postup pri nadmernom deficite?

Rakúsko

V prípade Rakúska sa postup pri nadmernom deficite začal v roku 2009. Po dosiahnutí maximálnej úrovne 4,5 % HDP v roku 2010 deficit verejných financií Rakúska už v roku 2011 klesol pod referenčnú hodnotu 3 % HDP stanovenú v zmluve. Vzhľadom na hroziace riziká súvisiace s možnosťou opatrení na nápravu vo finančnom sektore, ktoré v nasledujúcich rokoch mohli spôsobiť deficit nad úrovňou 3 % HDP, však Komisia neodporučila včasné ukončenie postupu pri nadmernom deficite. Tieto riziká sa však nenaplnili a Rakúsko za rok 2013 oznámilo deficit vo výške 1,5 % HDP. Podľa programu stability na roky 2014 − 2018, ktorý rakúska vláda prijala 29. apríla 2014, by sa mal deficit verejných financií v roku 2014 zvýšiť na 2,7 % HDP a neskôr v roku 2015 klesnúť na 1,4 % HDP. Podľa prognózy Komisie z jari 2014 by mal deficit v roku 2014 dosiahnuť úroveň 2,8 % HDP a v roku 2015 úroveň 1,5 % HDP. Deficit by tak mal počas prognózovaného obdobia zostať pod referenčnou hodnotou 3 % HDP. Náprava teda zodpovedá odporúčaniu Rady Rakúsku z roku 2009, aby odstránilo nadmerný deficit najneskôr do roku 2013.

Belgicko

Postup pri nadmernom deficite sa v prípade Belgicka začal v roku 2009 a bol rozšírený v roku 2013. Po dosiahnutí maximálnej úrovne 5,6 % HDP v roku 2009 sa deficit verejných financií Belgicka v roku 2013 v súlade s rozhodnutím Rady z 21. júna 2013 znížil na 2,6 % HDP. Podľa programu stability na roky 2014 − 2017, ktorý belgická vláda predložila 30. apríla 2014, by sa mal deficit v roku 2014 znížiť na 2,15 % HDP a v roku 2015 klesnúť na 1,4 % HDP. Podľa prognózy Komisie z jari 2014 by mal deficit v roku 2014 dosiahnuť úroveň 2,6 % HDP a v roku 2015 úroveň 2,8 % HDP. Deficit by tak mal počas prognózovaného obdobia zostať pod referenčnou hodnotou 3 % HDP stanovenou v zmluve. Náprava zodpovedá rozhodnutiu Rady z roku 2013, aby sa nadmerný deficit v Belgicku odstránil najneskôr do roku 2013.

Česká republika

V prípade Českej republiky sa postup pri nadmernom deficite začal v roku 2009. Po dosiahnutí vrcholnej hodnoty 5,8 % HDP v roku 2009 sa deficit verejných financií v Českej republike znížil na 1,5 % HDP v roku 2013, čo je lehota, ktorú stanovila Rada. Podľa konvergenčného programu Českej republiky na rok 2014 by sa mal deficit verejných financií v roku 2014 zvýšiť na 1,8 % HDP a v roku 2015 na 2,3 % HDP. V prognóze Komisie z jari 2014 sa predpokladá, že deficit verejných financií v roku 2014 dosiahne 1,9 % HDP a v roku 2015 úroveň 2,4 % HDP. Deficit by tak mal počas prognózovaného obdobia zostať pod referenčnou hodnotou 3 % HDP. Náprava zodpovedá odporúčaniu Rady Českej republike z roku 2009, aby odstránila nadmerný deficit najneskôr do roku 2013.

Dánsko

V prípade Dánska sa postup pri nadmernom deficite začal v roku 2010. V rokoch 2010 až 2013 deficit verejných financií zostal pod referenčnou hodnotou 3 % HDP, avšak s výnimkou roku 2012, keď bolo saldo negatívne ovplyvnené jednorazovou refundáciou v súvislosti s dôchodkovou reformou v roku 2011. Podľa odhadu táto jednorazová refundácia v roku 2012 zhoršila fiškálne saldo o 1,5 % HDP. Deficit verejných financií predstavoval 2,5 % HDP v roku 2010, 1,9 % HDP v roku 2011, 3,8 % HDP v roku 2012 a 0,8 % HDP v roku 2013. Podľa konvergenčného programu Dánska na rok 2014 by mal deficit verejných financií v roku 2014 dosiahnuť úroveň 1,3 % HDP a v roku 2015 úroveň 2,9 % HDP. V prognóze Komisie z jari 2014 sa predpokladá, že deficit verejných financií bude v roku 2014 na úrovni 1,2 % HDP a v roku 2015 na úrovni 2,7 % HDP. Deficit by tak mal počas prognózovaného obdobia zostať pod referenčnou hodnotou 3 % HDP. Náprava zodpovedá odporúčaniu Rady Dánsku z roku 2010, aby odstránilo nadmerný deficit najneskôr do roku 2013.

Holandsko

Postup pri nadmernom deficite sa v prípade Holandska začal v roku 2009 a lehota sa predĺžila o jeden rok v roku 2013. Potom čo deficit verejných financií Holandska v roku 2009 dosiahol svoju vrcholnú úroveň 5,6 % HDP, dochádzalo k jeho postupnému znižovaniu až na hodnotu 2,5 % HDP v roku 2013. Podľa programu stability Holandska na rok 2014 by sa mal deficit verejných financií v roku 2014 zvýšiť na 2,9 % HDP a v roku 2015 znížiť na 2,1 % HDP. V prognóze Komisie z jari 2014 sa predpokladá, že deficit verejných financií v roku 2014 dosiahne 2,8 % HDP a v roku 2015 úroveň 1,8 % HDP. Deficit by tak mal počas prognózovaného obdobia zostať pod referenčnou hodnotou 3 % HDP stanovenou v zmluve. Náprava už pred stanovenou lehotou zodpovedá odporúčaniu Rady Holandsku z roku 2013, aby odstránilo nadmerný deficit najneskôr do roku 2014.

Slovensko

V prípade Slovenska sa postup pri nadmernom deficite začal v roku 2009. Potom čo deficit verejných financií Slovenska v roku 2009 dosiahol svoju vrcholnú úroveň 8 % HDP, došlo k jeho zníženiu až na hodnotu 2,8 % HDP v roku 2013. Program stability na rok 2014 sa zameriava na celkový deficit na úrovni 2,6 % HDP v roku 2014 a na jeho ďalšie zníženie na 2,5 % HDP v roku 2015, 1,6 % HDP v roku 2016 a 0,5 % HDP v roku 2017. Podľa prognózy Komisie z jari 2014 by sa mal deficit verejných financií v roku 2014 mierne zvýšiť na 2,9 % HDP a v roku 2015 by sa mal vrátiť na úroveň 2,8 % HDP. Počas prognózovaného obdobia by mal teda deficit zostať pod referenčnou hodnotou 3 % HDP stanovenou v zmluve. Náprava zodpovedá odporúčaniu Rady Slovensku z roku 2009, aby odstránilo nadmerný deficit najneskôr do roku 2013.

Správa o dodržiavaní dlhového kritéria v rámci postupu pri nadmernom deficite zo strany Fínska

Komisia podľa článku 126 ods. 3 zmluvy vypracovala správu s cieľom komplexne posúdiť skutočnosť, že dlh verejnej správy Fínska prekročil referenčnú hodnotu 60 % HDP stanovenú v zmluve, a dospieť k záveru, či je porušenie dlhového kritéria dôvodom na začatie postupu pri nadmernom deficite v prípade Fínska.

Pomer dlhu verejnej správy k HDP vo Fínsku sa v posledných rokoch prudko zvyšoval, pričom zo 48,7 % HDP v roku 2010 narástol na 57,0 % HDP v roku 2013. Podľa programu stability Fínska by dlh verejnej správy mal do konca roka 2015 dosiahnuť úroveň 61,0 % HDP a v roku 2016 by sa mal ďalej zvyšovať. Riziko prekročenia referenčnej hodnoty bolo potvrdené v prognóze Komisie z jari 2014, v ktorej sa na rok 2015 predpokladá dlh verejnej správy vo výške 61,2 % HDP.

Podľa posúdenia Komisie je však plánované prekročenie možné odôvodniť fínskou podporou mechanizmov na zabezpečenie finančnej stability v eurozóne. Celkovo teda z analýzy uvedenej v správe vyplýva, že dlhové kritérium stanovené v zmluve je splnené.

Posúdenie účinných opatrení

Čo znamená posúdenie účinných opatrení krajín v rámci postupu pri nadmernom deficite?

Krajiny, voči ktorým sa uplatňuje postup pri nadmernom deficite, majú lehotu šesť mesiacov (alebo tri mesiace v prípade vážneho porušenia) na to, aby prijali účinné opatrenia na dodržanie odporúčania v súlade s článkom 126 ods. 7 zmluvy.

Po uplynutí lehoty Komisia posúdi, či dotknutý členský štát prijal účinné opatrenia, teda či prijal dostatočné opatrenia na zabezpečenie primeraného pokroku smerom k náprave nadmerného deficitu.

Podľa nariadenia (ES) č. 1467/97 a kódexu správania pri plnení Paktu stability a rastu by sa členský štát mal pokladať za členský štát, ktorý prijal účinné opatrenia, ak konal v súlade s odporúčaním podľa článku 126 ods. 7 a odstránil nadmerný deficit v stanovenej lehote. V kódexe správania sa uvádza, že pri posúdení účinných opatrení by sa malo brať do úvahy, či dotknutý členský štát dosiahol ročné rozpočtové ciele odporúčané Radou a príslušné zlepšenie svojho salda očisteného od cyklických vplyvov bez jednorazových opatrení a iných dočasných opatrení.

V metodike na posudzovanie účinných opatrení sa vyžaduje, aby Komisia najprv zvážila, či členský štát splnil nominálny cieľ a dosiahol príslušné zlepšenie štrukturálneho salda v súlade s odporúčaním v rámci postupu pri nadmernom deficite. V takomto prípade sa postup pri nadmernom deficite pozastaví.

Ako Komisia hodnotí opatrenia, ktoré prijalo Poľsko?

V novom odporúčaní Rady vydanom 10. decembra 2013 sa Poľsku odporúčalo dosiahnuť v roku 2013 celkový deficit vo výške 4,8 % HDP, v roku 2014 3,9 % HDP a v roku 2015 2,8 % HDP (bez vplyvu presunu aktív z druhého piliera dôchodkového systému). Podľa makroekonomickej prognózy, z ktorej vychádza odporúčanie Rady, to zodpovedá zlepšeniu štrukturálneho salda o 1 % HDP v roku 2014 a 1,2 % HDP v roku 2015. Poľsko takisto dostalo odporúčanie, aby dôsledne vykonávalo opatrenia, ktoré už oznámilo a prijalo a aby ich doplnilo dodatočnými opatreniami na dosiahnutie udržateľnej nápravy nadmerného deficitu do roku 2015. Na prijatie účinných opatrení a predloženie podrobnej správy o konsolidačnej stratégii, ktorá sa predpokladá na dosiahnutie odporúčaných cieľov, bola Poľsku stanovená lehota do 15. apríla 2014.

Podľa posúdenia Komisie Poľsko dodržalo odporúčané celkové saldo, ako aj odporúčanú zmenu štrukturálneho salda v roku 2014. Komisia je preto toho názoru, že postup sa má pozastaviť a nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.

Trvalá náprava nadmerného deficitu v stanovenej lehote je však stále ohrozená, keďže fiškálne úsilie merané tak upravenou zmenou štrukturálneho salda, ako aj posúdením podľa prístupu zdola nahor je výrazne pod odporúčanou úrovňou.

Ako Komisia hodnotí opatrenia, ktoré prijalo Chorvátsko?

Rada začala v prípade Chorvátska postup pri nadmernom deficite 28. januára 2014 a odporučila nápravu nadmerného deficitu do roku 2016. V odporúčaní v rámci postupu pri nadmernom deficite sa od Chorvátska vyžaduje, aby v roku 2014 dosiahlo celkový cieľový deficit vo výške 4,6 % HDP, v roku 2015 3,5 % HDP a v roku 2016 2,7 % HDP. To zodpovedá zlepšeniu štrukturálneho salda o 0,5 % HDP v roku 2014, 0,9 % HDP v roku 2015 a 0,7 % HDP v roku 2016, ako aj prijatiu konsolidačných opatrení v objeme 2,3 % HDP v roku 2014 a 1,0 % HDP v roku 2015 a 2016 s cieľom dosiahnuť požadovanú úpravu štrukturálneho salda. Na vykonanie účinných opatrení a predloženie podrobnej správy o konsolidačnej stratégii, ktorá sa predpokladá na dosiahnutie odporúčaných cieľov, bola Chorvátsku stanovená lehota do 30. apríla 2014.

Očakáva sa, že Chorvátsko splní hlavný cieľ na rok 2014, a pri použití prístupu zdola nahor sa ukazuje, že krajina prijala opatrenia, ktoré sa považujú za potrebné na dosiahnutie štrukturálnych cieľov uvedených v odporúčaní v rámci postupu pri nadmernom deficite. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, ako aj na výsledok podrobnej analýzy a iné kvalitatívne faktory Komisia zastáva názor, že postup pri nadmernom deficite sa má v prípade Chorvátska pozastaviť.

Avšak berúc do úvahy aktuálny predpoklad Komisie, že celkové saldo za rok 2015 a štrukturálne zlepšenie nedosiahnu ciele, ktoré odporučila Rada, rozpočet na rok 2015 musí zahŕňať opatrenia v oblasti štrukturálnych úprav na zabezpečenie súladu s odporúčaním Rady.

Všeobecné informácie

Aký je ďalší krok?

Rada ministrov financií EÚ prerokuje odporúčania Komisie na svojom zasadnutí 20. júna v Luxemburgu.

Aké sú hlavné charakteristiky postupu pri nadmernom deficite?

Postup pri nadmernom deficite je postup založený na pravidlách, ktorý bol stanovený v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ, článok 126) s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty naprávali závažné chyby vo fiškálnej politike. Boli určené dve kľúčové referenčné hodnoty, ktorých prekročenie predstavuje kritérium opodstatňujúce začatie postupu pri nadmernom deficite: prvá sa vzťahuje na deficit verejných financií (3 % HDP) a druhá na dlh verejnej správy (60 % HDP). Aby sa zaistila náprava nadmerného deficitu, vydávajú sa členským štátom, voči ktorým sa uplatňuje postup pri nadmernom deficite, odporúčania, ktoré musia v určitej lehote dodržať.

Rozličné kroky v rámci postupu pri nadmernom deficite sú uvedené v zmluve a ďalej špecifikované v právnych predpisoch týkajúcich sa Paktu stability a rastu [nariadenie (ES) č. 1467/97]. Zatiaľ čo postup pri nadmernom deficite zodpovedá „nápravnej časti“ Paktu stability a rastu, dopĺňa ho „preventívna časť“ [vymedzená v nariadení (ES) č. 1466/97], ktorá zahŕňa postupy na podporu dohľadu a koordinácie hospodárskych politík a na zabezpečenie pokroku smerom k fiškálnej udržateľnosti.

Čiastočne v reakcii na hospodársku krízu bol postup pri nadmernom deficite nedávno posilnený v rámci revízie štruktúry správy hospodárskych záležitostí v EÚ. Konkrétne išlo o balík šiestich legislatívnych aktov o správe hospodárskych záležitostí (tzv. „Six Pack“), ktorým sa podstatným spôsobom reformoval hospodársky a rozpočtový dohľad v EÚ (MEMO/11/898).

Vzťahuje sa postup pri nadmernom deficite na krajiny eurozóny zapojené do programu?

Áno, postup pri nadmernom deficite sa uplatňuje v prípade dvoch zostávajúcich krajín zapojených do programu, teda Grécka a Cypru. Sú však určité ustanovenia, ktorými sa predchádza zdvojovaniu požiadaviek na monitorovanie a podávanie správ. Od nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 472/2013 (balík dvoch legislatívnych aktov o správe hospodárskych záležitostí, tzv. „Two Pack“) 30. mája 2013 (MEMO/13/457) sa monitorovanie dodržiavania odporúčaní v rámci postupu pri nadmernom deficite, ktoré boli vydané krajinám eurozóny zapojeným do programu, uskutočňuje v rámci pravidelného monitorovania programu podľa článku 7 ods. 4 uvedeného nariadenia.

V súlade s ustálenou praxou Komisie sa monitorovanie pokroku dosahovaného dotknutým členským štátom v rozpočtovej oblasti zameriava na otázku, či boli nápravné opatrenia, ktoré boli prerokované s členským štátom, primerane implementované. Dôkazy o skutočnom prijatí opatrení, ktoré sú podrobne opísané v programe a určené na dosiahnutie rozpočtových cieľov, sa preto pokladajú za dostatočné na vyvodenie záveru, že dotknutý členský štát prijal účinné opatrenia na nápravu nadmerného deficitu v zmysle článkov 3 a 5 nariadenia (ES) č. 1467/97.

Táto metodika, ktorá nahrádza metodiku opísanú v kódexe správania, zohľadňuje osobitnú povahu hospodárskej a rozpočtovej disciplíny uplatňovanej na členské štáty, na ktoré sa vzťahuje program makroekonomických úprav.

Na rozdiel od postupu pri nadmernom deficite sa postup pri makroekonomickej nerovnováhe nevzťahuje na členské štáty, ktoré podliehajú programu úprav.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm.


Side Bar