Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT RO

Komisja Europejska

NOTATKA PRASOWA

Bruksela, 22 stycznia 2014 r.

Państwa członkowskie muszą podjąć działania w celu ożywienia przemysłu europejskiego

Silny przemysł europejski jest niezbędny do wspierania wzrostu gospodarczego i konkurencyjności oraz podtrzymania rozpoczynającego się okresu ożywienia gospodarczego. W związku z tym Komisja przedkłada Radzie Europejskiej do rozpatrzenia szereg priorytetowych inicjatyw, które mają prowadzić do wsparcia konkurencyjności przemysłu europejskiego. Dzisiejszy komunikat „Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego” jest wkładem Komisji Europejskiej do tegorocznej debaty Rady Europejskiej na temat polityki przemysłowej.

Przemysł UE w liczbach

Ogólnie rzecz biorąc, w obliczu kryzysu gospodarczego przemysł UE okazał się bardzo odporny: jest on światowym liderem pod względem zrównoważonego rozwoju i generuje nadwyżkę w wysokości 365 mld EUR w handlu produktami przetworzonymi (1 mld EUR dziennie), uzyskiwaną głównie dzięki kilku branżom o wysokim i średnim poziomie zaawansowania technologicznego, do których należą branże takie jak: branża motoryzacyjna, branża maszyn i urządzeń, sektor farmaceutyczny, sektor chemikaliów, aeronautyka, sektor przestrzeni kosmicznej i sektor kreatywny, jak również sektor towarów wysokiej klasy w wielu innych branżach, w tym sektorze spożywczym. Skutki kryzysu są jednak poważne: od 2008 r. liczba miejsc pracy w przetwórstwie przemysłowym zmniejszyła się o 3,5 mln, w ostatnim roku udział przetwórstwa przemysłowego w PKB obniżył się z 15,4 % do 15,1 %, a wydajność UE w porównaniu z wydajnością konkurentów UE nadal spada (IP/12/1085).

Najważniejsze wyzwania przemysłu UE

W dwóch przedłożonych ostatnio sprawozdaniach Komisji zidentyfikowano szereg słabych punktów, które hamują wzrost:

 • Popyt wewnętrzny nadal jest słaby, co pogarsza sytuację na macierzystych rynkach przedsiębiorstw europejskich i ogranicza dynamikę handlu wewnątrzunijnego po zakończeniu kryzysu.

 • Otoczenie biznesu w UE ogólnie poprawiło się, lecz w sposób nierównomierny: nieelastyczne otoczenie administracyjne i regulacyjne, ograniczenia na niektórych rynkach pracy oraz słaba integracja na rynku wewnętrznym nadal ograniczają potencjał wzrostu przedsiębiorstw, w szczególności MŚP.

 • Poziom innowacji i inwestycji pozostaje niski, hamując modernizację bazy przemysłowej UE, a brak postępu technologicznego będzie hamować konkurencyjność UE.

 • Przedsiębiorstwa w UE płacą wyższe ceny energii niż większość głównych konkurentów UE i napotykają trudności w zakresie dostępu na korzystnych warunkach do surowców, wykwalifikowanej siły roboczej i kapitału.(IP/13/862).

W tej sytuacji Komisja realizuje podejście polegające na zintegrowanej polityce przemysłowej przedstawione w komunikatach w sprawie polityki przemysłowej z 2010 r. i 2012 r.

Kluczowe priorytety

Jako wkład w marcową debatę Rady Europejskiej dotyczącą polityki przemysłowej w niniejszym komunikacie przedstawiono kluczowe priorytety Komisji w celu wzmocnienia konkurencyjności UE. Niniejszy komunikat opiera się na rocznej analizie wzrostu gospodarczego i zawiera przegląd działań, które zostały już podjęte, a także przedstawia nowe działania w celu przyspieszenia realizacji tych priorytetów. W tym procesie wdrażania reform mających na celu zwiększenie konkurencyjności główną rolę będą odgrywać państwa członkowskie.

Kluczowe priorytety są następujące:

1. Uwzględnienie kwestii konkurencyjności przemysłu w innych obszarach dla zapewnienia reindustrializacji UE

Powiązania przemysłu z pozostałą częścią struktury gospodarczej Europy znacznie wykraczają poza przetwórstwo przemysłowe, obejmując zarówno dostarczanie surowców i energii, jak i usługi dla przedsiębiorstw oraz dla konsumentów. Działalność przemysłowa jest zintegrowana w ramach coraz bardziej różnorodnych i złożonych łańcuchów wartości, które łączą największe przedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zarówno pomiędzy sektorami, jak i między państwami.

W celu reindustrializacji Europy poprzez zwiększenie udziału przetwórstwa przemysłowego w PKB do 20 % do 2020 r., Europa musi uwzględnić konkurencyjność przemysłu w innych obszarach. Kwestie konkurencyjności powinny zatem być brane pod uwagę we wszystkich obszarach polityki mających na nią wpływ. Dzięki temu konkurencyjność przemysłu znajduje się w centrum procesu tworzenia polityki, a państwa członkowskie zachęca się do przyjęcia takiego samego podejścia.

Skuteczne wdrożenie dobrze skoordynowanej i spójnej polityki przemysłowej na szczeblu regionalnym, krajowym i na poziomie UE jest niezbędne, by zapewnić przemiany w przemyśle unijnym prowadzące do konkurencyjności w przyszłości i zwiększenia potencjału wzrostu.

Począwszy od 2014 r. sprawozdanie dotyczące wyników i polityki państw członkowskich w dziedzinie konkurencyjności na podstawie art. 173 TFUE zostanie rozszerzone w celu oceny i wyraźnego powiązania wpływu poprawy otoczenia biznesu na postępy państw członkowskich pod względem faktycznych wyników w zakresie konkurencyjności. Komisja rozszerzy również zakres swoich rocznych sprawozdań, tak by ocenić, w jaki sposób w poszczególnych krajach konkurencyjność przemysłu jest uwzględniana we wszystkich odnośnych obszarach polityki.

2. Nasze środki prowadzące do odrodzenia przemysłu europejskiego

Dostęp do środków finansowych jest niezbędny, aby wzmocnić silny przemysł europejski. Po raz pierwszy Komisja przekazała państwom członkowskim, regionom i przemysłowi coraz większą część swoich uprawnień w zakresie polityki na poziomie regulacyjnym i finansowym.

Wraz z przyjęciem nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych regionom udostępnionych zostanie co najmniej 100 mld EUR na finansowanie pomocy dla przemysłu i MŚP zgodnie ze strategiami inteligentnej specjalizacji. Obejmuje to inwestycje na rzecz konkurencyjności przemysłu w sześciu strategicznych obszarach wskazanych przez Komisję Europejską w 2012 r. Te przekrojowe obszary to: zaawansowane przetwórstwo przemysłowe, kluczowe technologie prorozwojowe, czyste ekologicznie pojazdy i transport, produkty biotechnologiczne, budownictwo i surowce oraz inteligentne sieci.

Integracja polityki przemysłowej i polityki w dziedzinie badań naukowych umożliwi przełomy, odkrycia i nowości, przenosząc świetne pomysły z laboratoriów na rynek, dzięki znaczącej części z budżetu programu „Horyzont 2020” w wysokości 80 mld EUR. W rezultacie istniejące gałęzie przemysłu będą bardziej ekologiczne i inteligentne, a Europa będzie liderem w zakresie technologii przyszłości.

3. Ramy bardziej przyjazne dla przedsiębiorców

Europejskie MŚP muszą pokonać przeszkody ograniczające ich wzrost gospodarczy. Średnie MŚP w Europie jest mniejsze niż w USA. Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większe ma trudności z inwestowaniem w innowacje, eksportem i włączaniem się w światowe łańcuchy wartości, co obniża jego konkurencyjność.

Potencjał klastrów musi być lepiej wykorzystywany, aby tworzyć otoczenie, które sprzyja innowacjom, dla wzajemnie wspierających się grup MŚP jako sposób wspierania ich rozwoju.

Zaktualizowany program Small Business Act może stworzyć więcej synergii z procesem reform w ramach europejskiego semestru i tym samym pomóc MŚP w rozwoju i tworzeniu miejsc pracy. W ramach tego nowego programu SBA Komisja podejmie działania i, w odpowiednich przypadkach, zaproponuje nowe środki prawne w celu zapewnienia możliwości założenia nowego przedsiębiorstwa w każdym państwie członkowskim przy maksymalnych kosztach w wysokości 100 EUR i w terminie trzech dni. Jeżeli chodzi o uzyskanie koniecznych pozwoleń, zostanie zaproponowany docelowy termin jednego miesiąca. Komisja opracuje również środki służące ograniczeniu długości postępowania sądowego w sprawach dotyczących dochodzenia wierzytelności przez przedsiębiorstwa, zapewnieniu drugiej szansy dla uczciwych przedsiębiorców oraz ułatwieniu przekazywania przedsiębiorstw. Komisja apeluje do państw członkowskich o wprowadzenie testu MŚP lub równoważnego systemu w swoich procesach decyzyjnych oraz do zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

Komisja przedstawi inicjatywę na rzecz administracji publicznej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu, tak by zapewnić kompleksowy przegląd najlepszych praktyk w administracji publicznej w całej UE, w szczególności w odniesieniu do narzędzi e-administracji i zamówień publicznych.

Tradycyjnie w ramach polityki przemysłowej UE dużo uwagi poświęcano MŚP, których potrzeby zostały również uwzględnione w innych obszarach polityki UE. Ponieważ koszty regulacyjne i administracyjne mogą wpływać na MŚP do dziesięciu razy bardziej niż w przypadku dużych przedsiębiorstw, Komisja systematycznie wspiera upraszczanie procedur dla MŚP poprzez wyłączenia dla mikroprzedsiębiorstw i stosowanie zasady „najpierw myśl na małą skalę”. Warunki ramowe dla MŚP uległy znacznej poprawie od momentu przyjęcia programu Small Business Act pięć lat temu. Czas i koszt rozpoczynania działalności gospodarczej zostały ograniczone (z 9 do 5 dni oraz z 463 EUR do 372 EUR). W niektórych państwach członkowskich uzyskanie wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcie działalności nadal jednak wymaga dużej ilości czasu i poniesienia znacznych kosztów.

Na poziomie UE Komisja stale pracuje nad polepszeniem jakości prawodawstwa i otoczenia regulacyjnego w celu podniesienia ich stabilności i przewidywalności. Realizacja programu sprawności i wydajności regulacyjnej, a także podejmowanie działań następczych w odniesieniu do dziesięciu największych obciążeń regulacyjnych doprowadzą do uproszczenia unijnego prawodawstwa i zmniejszą obciążenie regulacyjne dla przedsiębiorstw; zaś monitorowanie znaczenia dla konkurencyjności zostało w pełni włączone do przeprowadzanych przez Komisję ocen skutków wszystkich głównych propozycji mających znaczący wpływ na konkurencyjność.

W szeregu sektorów (stal, aluminium) przeprowadzono oceny łącznych kosztów; zostaną one również przeprowadzone w innych sektorach (np. w sektorze chemicznym i w przemyśle związanym z leśnictwem), aby konkurencyjność była lepiej uwzględniana w różnych obszarach polityki unijnej.

W 2014 r. zostaną zakończone kontrole adekwatności prawodawstwa dotyczącego przemysłu rafineryjnego. W przyszłości Komisja będzie przeprowadzać kompleksowe przeglądy konkurencyjności oraz ram prawnych w każdym z głównych przemysłowych łańcuchów wartości, dokonując kontroli adekwatności i ocen łącznych kosztów.

Państwa członkowskie zachęca się do podjęcia podobnych działań w celu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości z korzyścią dla MŚP i konkurencyjności.

4. Łatwiejszy dostęp do kluczowych czynników produkcji

Mimo że przedsiębiorstwa w UE muszą mieć stały dostęp do kluczowych czynników produkcji na jak najlepszych warunkach, nadal istnieją poważne problemy na rynkach kapitałowych oraz rynkach energii i surowców.

Dostęp do finansowania

Dostęp do finansowania jest nadal priorytetem Komisji Europejskiej. Działania polityczne przyczyniają się obecnie do łatwiejszego zaspokojenia potrzeb kapitałowych przeznaczonych na konkretne cele. Zmiana rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów umożliwi rozwój instrumentów opartych na podziale ryzyka i posiadających gwarancje UE. Państwa członkowskie będą mogły dobrowolnie wykorzystywać europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne/Europejski Fundusz Społeczny oraz instrumenty finansowe w celu wsparcia pożyczek dla MŚP i małych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (por. programy COSME i „Horyzont 2020”)

Przyjęcie programów COSME i „Horyzont 2020” znacząco zwiększy również możliwości finansowania z funduszy sektora publicznego poprzez inwestycje kapitałowe za pośrednictwem pośredników finansowych, takich jak fundusze venture capital i właściwie funkcjonujący ogólnoeuropejski rynek venture capital. Zmieniona dyrektywa w sprawie przejrzystości znosi wymóg publikacji kwartalnych informacji finansowych, a nowe zasady dotyczące europejskich funduszy venture capital i europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej doprowadzą do powstania specjalnego paszportu UE dla zarządzających funduszem inwestującym w MŚP, które rozpoczynają działalność, i w przedsiębiorstwa społeczne. Pełne wdrożenie dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach również poprawi możliwości finansowania dla przedsiębiorstw.

Cel polegający na utworzeniu wewnętrznego rynku kapitału, na którym MŚP mogłyby mieć transgraniczny dostęp do finansowania, nadal nie został zrealizowany. W wyniku analizy odpowiedzi udzielonych na zieloną księgę w sprawie długoterminowego finansowania zostaną przedstawione propozycje działań mających na celu dywersyfikację źródeł finansowania dla MŚP i ułatwianie inwestycji długoterminowych.

Dostęp do surowców

Przemysł UE jest przeważnie zależny od dostaw surowców z rynków międzynarodowych, zwłaszcza nieprzetworzonych minerałów i metali. Stoi on przed szeregiem wyzwań dotyczących dostępu zarówno do surowców pierwotnych, jak i surowców wtórnych w całym łańcuchu wartości (poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie/rafinacja, recykling i zastępowanie).

Inicjatywa Komisji na rzecz surowców ma silny wymiar zewnętrzny, aby zapewnić sprawiedliwy i zrównoważony dostęp do surowców na całym świecie, poprawiając warunki podaży dla przedsiębiorstw unijnych i gwarantując w ten sposób równe szanse dla wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie surowcami. Komisja będzie nadal wykorzystywać wszelkie instrumenty, w tym prowadzoną obecnie analizę dotyczącą polityki zagranicznej w zakresie surowców, w celu zabezpieczenia dostępu do surowców. W ramach bieżących i przyszłych negocjacji handlowych kwestie te będą szczególnie uwzględniane.

Ponadto w 2014 r. Komisja przedstawi szereg działań, których celem jest wspieranie rozwoju technologii mogących zastąpić te krytyczne surowce, co pozwoli na wzmocnienie europejskiego partnerstwa innowacyjnego i udoskonalenie recyklingu.

Dostęp do energii

Konkurencyjność przemysłu i efektywność energetyczna pozostają głównymi celami Unii, co stwierdzono w strategii „Europa 2020”. Te ramy polityczne pozwoliły na skuteczne zmniejszenie energochłonności UE o około 15 % w latach 2005–2012. Mimo że dzięki tym usprawnieniom spadło zużycie energii, ceny energii znacznie wzrosły, a ceny energii elektrycznej dla przemysłu są w UE dwa razy wyższe niż w USA i Rosji oraz o 20 % wyższe niż w Chinach.

Różnica cen jest jeszcze większa w przypadku gazu: w UE ceny gazu dla przemysłu są od trzech do czterech razy wyższe niż dla konkurencji w USA, Rosji i Indiach, o 12 % wyższe niż w Chinach, ale niższe niż w Japonii. Podatki i opłaty uznaje się za główne czynniki takiego wzrostu cen.

Wraz z niniejszym komunikatem Komisja przyjęła pakiet klimatyczno-energetyczny, obejmujący szereg tematów: począwszy od podejścia w tej dziedzinie do 2030 r., poprzez aktualizację środków, aby uniknąć nadmiernych emisji dwutlenku węgla, po zaproponowanie zmian do systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Dzięki pakietowi Komisja podtrzymuje swoje pełne zaangażowanie w realizację strategii „Europa 2020”, korzystając jednocześnie z modelu inteligentnej polityki, aby zapewnić ochronę konkurencyjności przemysłu we wszystkich sektorach przemysłu.

Konkurencyjność przemysłu i efektywność energetyczna pozostają głównymi celami Unii, co stwierdzono w strategii „Europa 2020”. Do osiągnięcia tych celów w najbardziej opłacalny sposób przyczynia się polityka UE w różnych obszarach.

 • Pod względem zapewniania finansowania w programie „Horyzont 2020” przewidziano dostęp do finansowania badań i innowacji dotyczących energii i klimatu, które mają na celu opracowanie i wspieranie przełomowych technologii niezbędnych do osiągnięcia celów związanych z klimatem i energią.

 • Utworzenie w pełni zintegrowanego rynku wewnętrznego energii i zwiększenie konkurencji na rynkach energii umożliwi użytkownikom przemysłowym i mieszkańcom UE korzystanie z niższych cen hurtowych energii.

 • Dalszy rozwój wydajnej ogólnoeuropejskiej infrastruktury w odniesieniu do gazu i energii elektrycznej oraz do transportu głównych składników tych surowców pomoże obniżyć koszty transportu i ograniczyć zagrożenia dla energochłonnych sektorów przemysłu. Istniejące rurociągi powinny zostać powiązane w szczególności z południową i wschodnią częścią Europy w celu zwiększenia synergii między przedsiębiorstwami z różnych państw członkowskich i osiągnięcia wyższej efektywności energetycznej w całej Europie.

 • Ważne jest, aby uniknąć nieproporcjonalnych podwyżek kosztów energii wskutek podatków, opłat i innych instrumentów wprowadzanych przez państwa członkowskie w celu wdrożenia polityki w różnych dziedzinach. Jest to niezbędne, aby zapewnić opłacalność i przyczynić się do poprawy konkurencyjności UE.

Więcej informacji na temat cen i kosztów energii: MEMO/14/38

5. Maksymalizacji potencjału rynku wewnętrznego

Rynek wewnętrzny nadal stanowi najważniejszy element sukcesu gospodarczego UE. Zapewnia on przedsiębiorstwom z UE ogromny rynek krajowy, ułatwia poprawę wydajności poprzez zmniejszenie kosztów, umożliwia wprowadzanie bardziej wydajnych procesów biznesowych, a także podwyższa stopę zwrotu z innowacji. Rynek wewnętrzny nadal jednak posiada znaczny niewykorzystany potencjał, aby zapewnić szybsze zmiany technologiczne.

Należy przyspieszyć przyjmowanie wniosków Komisji, aby ukończyć infrastrukturę oraz uprościć i poprawić otoczenie biznesu na rynku wewnętrznym. Komisja wzywa Radę, Parlament Europejski i państwa członkowskie do przyjęcia lub pełnego wdrożenia inicjatyw związanych z integracją i urzeczywistnianiem rynku wewnętrznego, które są obecnie opóźnione. Inicjatywy te dotyczą przede wszystkim dziedzin związanych z integracją sieci transportowych, energetycznych i informacyjno-komunikacyjnych.

Komisja zwraca się do państw członkowskich o podjęcie działań takich jak:

 1. Wyzwolenie potencjału sektora transportowego

Na początku 2013 r. Komisja przyjęła czwarty pakiet kolejowy, aby ułatwić przewoźnikom kolejowym wchodzenie na rynek UE i prowadzenie działalności na tym rynku. W sektorze morskim Komisja w lipcu 2013 r. określiła plany mające na celu złagodzenie formalności celnych dla statków, prowadzące do ograniczenia biurokracji, zmniejszenia opóźnień w portach i podniesienia konkurencyjności sektora. Komisja podejmuje również działania w celu egzekwowania w państwach członkowskich zobowiązań wynikających z jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

 • Przyspieszenie rozwoju ekologicznie czystych pojazdów

Z myślą o przyspieszeniu rozwoju ekologicznie czystych pojazdów i statków w Europie, przyjęcie wniosku w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych przyczyni się do stymulowania wzrostu gospodarczego w Europie, gdyż państwa członkowskie będą miały obowiązek wprowadzenia minimalnej infrastruktury paliw alternatywnych, w tym stacji ładowania energią elektryczną i wspólnych norm dla interfejsów.

 • Utworzenie rynku wewnętrznego ICT w celu zmniejszenia kosztów roamingu

Wniosek dotyczący jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych ma na celu wspieranie inwestycji i podejmowanie kroków zmierzających do dalszego ograniczenia rozdrobnienia regulacyjnego w UE. Poza kwestiami infrastruktury, konwergencja technologii informacyjnych i komunikacyjnych z sieciami energetycznymi i logistycznymi otwiera nowe możliwości dla przemysłu, jednocześnie stawiając przemysł i powiązane usługi przed nowymi wyzwaniami. Wpływ tych zmian zapewni nowe możliwości rynkowe dla kluczowych technologii prorozwojowych, które zmienią globalne łańcuchy wartości i przekształcą modele specjalizacji. UE, państwa członkowskie, regiony i przemysł mają do odegrania ważną rolę we wspieraniu digitalizacji procesów biznesowych, wnosząc swój wkład w rozwój i wdrożenie przemysłowych aspektów agendy cyfrowej, przy jednoczesnym wspieraniu konkurencji pod względem zapewniania szerokopasmowego dostępu do internetu.

 1. Liberalizacja i integracja wewnętrznego rynku energii w celu zmniejszenia kosztów

Rozwój wewnętrznego rynku energii wymaga zintegrowanych sieci energetycznych, co powinno sprzyjać zmniejszeniu kosztów energii dla przedsiębiorstw europejskich.

 1. Uzupełnienie infrastruktury kosmicznej w celu zapewnienia nowych możliwości biznesowych

Podczas realizacji kolejnym ram wieloletniego planowania finansowego Komisja zakończy budowę infrastruktury kosmicznej swoich głównych projektów, czyli Galileo i Copernicus oraz zaproponuje przepisy, które umożliwią stworzenie technologicznych i regulacyjnych warunków ich komercyjnego wykorzystania.

 1. Wzmocnienie nadzoru rynkowego oraz pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów dla rozwoju MŚP

Komisja wzywa współprawodawców do przyjęcia wniosków dotyczących pakietu w sprawie nadzoru rynkowego i bezpieczeństwa produktów. Komisja zapewni wprowadzanie w życie harmonizacji i ułatwi udział MŚP w jednolitym rynku. Dodatkowe informacje: IP/13/111 MEMO/13/93

 1. Poprawa funkcjonowania wewnętrznego rynku usług

Biorąc pod uwagę coraz większe wzajemne powiązania przemysłu i usług, pełne wdrożenie dyrektywy usługowej jest nadal ważne dla konkurencyjności przemysłu europejskiego i musi ulec dalszej poprawie. Bardziej zintegrowany wewnętrzny rynek usług mógłby zwiększyć konkurencyjność usług dla przedsiębiorstw i przemysłu. Powinny one być odpowiednio uwzględnione w opracowywaniu i wdrażaniu strategii polityki przemysłowej. W tym kontekście Komisja określi następne kroki do podjęcia po zapoznaniu się z zaleceniami Grupy Wysokiego Szczebla ds. usług dla przedsiębiorstw, które otrzyma w marcu 2014 r.

Ponadto Komisja planuje podjęcie nowych działań w kwestiach takich jak:

 1. Dobrze opracowane normy europejskie będą przyspieszać rozpowszechnianie innowacji: Europejski system normalizacji jest obecnie przedmiotem przeglądu, aby ocenić, czy jest w stanie dostosowywać się do szybko zmieniających się realiów i przyczyniać się do realizacji strategicznych celów wewnętrznych i zewnętrznych Europy, szczególnie w dziedzinach polityki przemysłowej, innowacji i rozwoju technologicznego.

 1. Przedsiębiorstwa potrzebują skutecznego ustalania norm i ochrony praw własności intelektualnej. Skuteczne ustalanie norm oraz ochrona praw własności intelektualnej (odpowiadających ogółem za 50 % wartości niematerialnych w UE) mają kluczowe znaczenie dla wspierania innowacji i rozwoju nowych technologii. Komisja wyjaśni zasady dotyczące korzystania z praw własności intelektualnej w ramach norm i będzie kontynuować inicjatywę dotyczącą normalizacji opartej na prawach własności intelektualnej.

 1. Dążenie do bardziej zintegrowanego rynku wewnętrznego oparte na racjonalizacji istniejących ram regulacyjnych. W dniu dzisiejszym opublikowano komunikat „Wizja rynku wewnętrznego produktów przemysłowych”. Komisja przygotuje także rozporządzenie w sprawie egzekwowania przepisów, aby wzmocnić równe szanse w UE dla produktów zgodnych z wymaganiami. Europejska Sieć Przedsiębiorczości zostanie wzmocniona, aby zwiększyć wsparcie dla MŚP na rynku wewnętrznym i dalej rozwijać pomoc w uzyskaniu przez nie dostępu do finansowania i w zwiększaniu ich zdolności zarządzania innowacjami.

6. Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw z UE

Międzynarodowa ekspansja i integracja przedsiębiorstw z UE w ramach globalnych łańcuchów wartości jest środkiem do zwiększenia ich konkurencyjności i zapewnienia dostępu do rynków światowych na bardziej korzystnych warunkach pod względem konkurencyjności.

Eksport i nadwyżki handlowe UE odegrały ważną rolę w łagodzeniu skutków kryzysu. Ponieważ szacuje się, że do 2015 r. 90 % światowego wzrostu gospodarczego będzie wynikiem działalności gospodarczej na innych kontynentach, dostęp do rynków państw trzecich nadal jest kluczowym czynnikiem dla konkurencyjności Europy. W celu promowania dostępu do rynków na całym świecie, Komisja będzie kontynuować negocjacje w sprawie umów o wolnym handlu z najważniejszymi partnerami handlowymi i działać w ramach porozumienia WTO w sprawie barier technicznych w handlu, aby przeciwdziałać tworzeniu przez państwa trzecie barier technicznych w handlu. Wzmocnione zostaną Misje na rzecz wzrostu, zaś usługi Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości będą lepiej dostosowane, aby wspierać międzynarodową ekspansję MŚP. Szczegółowe informacje

Komisja będzie nadal wspierać normy i regulacje międzynarodowe, opierając się na roli UE jako podmiotu faktycznie opracowującego normy, oraz przyjmie wiodącą rolę we wzmacnianiu systemu międzynarodowego. Współpraca regulacyjna z innymi krajami będzie nadal priorytetem. Przedsiębiorstwa w UE muszą być zdolne do utrzymania swoich praw własności intelektualnej na wszystkich istotnych rynkach. Aby zwiększyć wsparcie dla przedsiębiorstw Komisja rozszerzyła już swoją sieć informacyjną na temat praw własności intelektualnej na państwa należące do ASEAN i MERCOSUR i rozważa dalsze geograficzne rozszerzenia takich usług polegających na udzielaniu wsparcia. Enterprise Magazine

Dostęp do zamówień publicznych stanowi coraz ważniejszą część współczesnych negocjacji handlowych. Na przykład negocjacje dwustronne z Kanadą przyniosły znaczne postępy w zakresie otwarcia rynków zamówień publicznych poniżej szczebla federalnego. Podobne cele będą przyświecały innym negocjacjom dwustronnym, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią.

 • Poprawa jakości kształcenia i szkoleń — ułatwianie mobilności

Komisja wprowadziła ogólną strategię na rzecz poprawy systemów kształcenia i szkolenia, nowe kompleksowe narzędzia służące monitorowaniu potrzeb w zakresie umiejętności, a także przedstawiła konkretne inicjatywy, które mają doprowadzić do kontaktów między właściwymi podmiotami zajmującymi się praktykami zawodowymi, szczególnie tymi dotyczącymi kluczowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Niedopasowanie umiejętności prawdopodobnie pozostaną kluczowym wyzwaniem dla przemysłu UE w nadchodzących latach, zwłaszcza że postęp w dziedzinie technologii produkcyjnych zwiększy zapotrzebowanie na konkretne umiejętności. Komisja jest w trakcie opracowywania nowej edycji programu „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców, jak również nowego programu „Erasmus+”, europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego oraz innych instrumentów służących umożliwieniu staży w przedsiębiorstwach na zasadach transgranicznych poprzez aktywne zaangażowanie przemysłu i MŚP. Komisja zachęca państwa członkowskie do wspierania tych wysiłków.

Obecnie każdego roku tylko 0,3 % mieszkańców UE przeprowadza się do innego kraju ze względów zawodowych, w porównaniu z poziomem 2,4 % w USA. UE ma do odegrania wyjątkową rolę, aby ułatwić mobilność między instytucjami szkolnictwa wyższego ramach programu Erasmus+. Przemysł i MŚP będą nadal zachęcane do wzięcia udziału w takich inicjatywach. W szybko rozwijających się sektorach i obszarach działalności gospodarczej wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI) przyczynią się do udostępnienia umiejętności potrzebnych na tych nowych rynkach.

Wnioski

Cel polegający na ożywieniu gospodarki UE wymaga podjęcia wysiłków na rzecz reindustrializacji zgodnie z dążeniami Komisji do zwiększenia udziału przemysłu w PKB do 20 % do roku 2020.

W przedstawionym dziś komunikacie na temat odrodzenia przemysłu europejskiego dąży się do uzyskania wsparcia politycznego na najwyższym szczeblu, aby ułatwić wdrożenie polityki przemysłowej i reform strukturalnych na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym.

Komunikat w sprawie odrodzenia przemysłu europejskiego będzie stanowić wkład Komisji Europejskiej do marcowych obrad Rady Europejskiej, które zostaną poświęcone przemysłowi, energii i zmianie klimatu.

Dodatkowe informacje:

Komunikat Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego

Komunikat: Wizja rynku wewnętrznego produktów przemysłowych


Side Bar