Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL CS LV PL BG

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 23. januarja 2014

Januarski paket kršitev: glavni sklepi

 

 

ZAPOSLOVANJE IN socialNE ZADEVE

ENERGETIKA

OKOLJE

ZDRAVJE

INDUSTRIJA IN PODJETNIŠTVO

NOTRANJI TRG IN STORITVE

PRAVOSODJE

OBDAVČENJE IN CARINSKA UNIJA

PROMET

BE

 

 

 

1

 

 

 

1

 

BG

 

 

1

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

1

 

 

 

 

 

CZ

 

1

 

 

 

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

2

 

 

 

1

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

1

EL

1

 

 

1

 

 

 

 

 

ES

1

 

 

 

 

 

 

 

 

FI

 

 

 

1

 

 

 

 

 

FR

 

 

2

1

2

 

 

 

 

IE

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IT

 

 

2

 

 

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

 

1

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

1

 

 

1

PT

 

 

 

 

 

 

1

2

2

SI

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

Evropska komisija v mesečnem svežnju sklepov o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti na podlagi prava EU. Ti sklepi, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovili, da se pravo EU ustrezno uporablja v korist državljanov in podjetij.

Komisija je danes sprejela 134 sklepov, od tega je pripravila 22 obrazloženih mnenj in na Sodišču Evropske unije vložila 7 tožb. V nadaljevanju so povzeti glavni sklepi. Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev je na voljo na spletni strani MEMO/12/12.


1.       Večje zadeve, ki vključujejo države članice

 

·       Dobrobit živali: Komisija poziva Belgijo, Ciper, Grčijo, Francijo, Slovenijo in Finsko, da izpolnijo zahteve glede skupne hlevske reje za svinje

Za izboljšanje dobrobiti prašičev Direktiva Sveta 2008/120/ES zahteva, da se breje svinje redijo v skupinah in ne v posamičnih stajah. Predpis je začel veljati 1. januarja 2013 po 12-letnem prehodnem obdobju. Po uradnem zahtevku za skladnost, ki je bil februarja 2013 poslan devetim državam članicam (glej sporočilo za medije), je Komisija danes poslala obrazložena mnenja Belgiji, Cipru, Grčiji in Franciji[1], za katere se zdi, da še vedno niso v celoti uveljavile zahteve o skupni hlevski reji za svinje, kot je določena v Direktivi. Če te države ne bodo izpolnile obveznosti na podlagi prava EU v dveh mesecih, se lahko Komisija odloči, da proti njim sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije. Komisija je poleg tega poslala uradna opomina dvema drugima državama članicama, in sicer Sloveniji in Finski, ker nista v celoti uveljavili predpisov glede pregrad za svinje. Če ti državi v dveh mesecih ne bosta izpolnili svojih obveznosti, bo sledilo obrazloženo mnenje.

(Več informacij: F. Vincent; telefon: +32 22987166, mobilni telefon: +32 498987166)

2.      Uradni opomin

 

·       Komisija poziva Nemčijo k uporabi Direktive 2006/40/ES o mobilnih klimatskih napravah (zadeva 2013/2254)

Komisija je sprejela nov ukrep v okviru prizadevanj za zagotavljanje izvrševanja direktive o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih (direktiva MAC) v Nemčiji. Komisija nemške organe poziva, naj to direktivo v celoti uporabljajo pri vozilih, ki jih proizvaja eden od nemških proizvajalcev.

Nemški proizvajalec je dal na trg EU vozila, ki niso v skladu s pravom EU. Vendar nemški homologacijski organi niso ukrepali in za zadevnega proizvajalca niso uvedli ustreznih popravnih ukrepov. Poleg tega so maja 2013 nemški organi ugodili zahtevi enega od proizvajalcev, naj se prekine uporaba homologacij za tista vozila, ki uporabljajo novo hladilno sredstvo, katerih proizvodnja že poteka in so že dana na trg. Organi so potrdili, da razširitev homologacij za stara vozila velja tudi za navedena vozila. Posledica tega ukrepa je, da so zadevna vozila do 1. 1. 2017 izvzeta iz izpolnjevanja zahtev iz direktive MAC.

Po mnenju Komisije obstajajo znaki, da so bile razširitve zahtevane samo zato, da bi se s tem izognili uporabi direktive MAC in tako izničili njen učinek.

Komisija je zavezana k doseganju podnebnih ciljev Direktive in enotne uporabe prava na notranjem trgu EU, da se vsem gospodarskim subjektom omogočijo pravični konkurenčni pogoji.

V okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev ima Nemčija po današnjem ukrepu dva meseca časa, da odgovori na uradni opomin, ki ga je Komisija poslala v zvezi s tem vprašanjem.

(Več informacij: C. Corazza; telefon: +32 22951752, mobilni telefon: +32 498992862)

3.      Zadeve, vložene na Sodišče EU

 

·       Energija iz obnovljivih virov: Komisija se je odločila, da proti Irski sproži postopek pred Sodiščem, ker ni prenesla predpisov EU

Evropska komisija je proti Irski sprožila postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker ta ni v celoti prenesla direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Cilj Direktive je zagotoviti 20-odstotni delež energije iz obnovljivih virov v EU do leta 2020. Države članice so morale Direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do 5. decembra 2010.

Komisija predlaga dnevno kazen v višini 25 447,5 evrov. Predlagane kazni upoštevajo trajanje in resnost kršitve. V primeru pritrdilne sodbe Sodišča je dnevno kazen treba plačati od dneva izdaje sodbe do opravljenega prenosa. O končnem znesku dnevnih kazni bo odločalo Sodišče.

(Več informacij: IP/14/44 – M. Holzner; telefon: +32 22960196, mobilni telefon: +32 498982280)

 

·       Okolje: Evropska komisija poziva Sodišče, naj Italiji naloži denarno kazen

Evropska komisija je proti Italiji sprožila postopek pred Sodiščem, ker ta v nacionalno zakonodajo ni prenesla novih evropskih predpisov o preskusih na živalih. Direktiva 2010/63/EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, bi morala biti prenesena v nacionalno zakonodajo do 10. novembra 2012. Po priporočilu komisarja za okolje Janeza Potočnika je Evropska komisija Sodišče pozvala, da naloži dnevno denarno kazen v višini 150 787 evrov.

(Več informacij: IP/14/46 – J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 

·       Okolje: Komisija se je odločila proti Bolgariji sprožiti postopek pred Sodiščem v zvezi z nezakonitimi odlagališči

Evropska komisija je zaskrbljena, da Bolgarija ne ščiti svojih državljanov pred učinki slabega ravnanja z odpadki. Kljub predhodnim opozorilom Komisije številna bolgarska odlagališča še vedno delujejo v nasprotju z zakonodajo EU o odpadkih in odlagališčih, kar pomeni resno tveganje za zdravje ljudi in okolje. V prizadevanjih, da bi Bolgarija pohitela z ukrepi na tem področju, je Komisija po priporočilu komisarja za okolje Janeza Potočnika proti Bolgariji sprožila postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: IP/14/47 – J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 

·       Zahteve glede državljanstva za notarje: Komisija se je odločila, da proti Latviji sproži postopek pred Sodiščem

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Latviji sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije, saj Latvija opravljanje poklica notarja omogoča le latvijskim državljanom.

Sodišče EU je že maja 2011 odločilo, da so takšne zahteve glede državljanstva v nasprotju z načelom svobode ustanavljanja in da za dejavnosti notarjev ne velja izjema iz člena 51 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede dejavnosti, povezanih z izvajanjem javne oblasti.

(Več informacij: IP/14/48 – C. Hughes; telefon: +32 22964450, mobilni telefon: +32 498964450)

 

·       Varnost v cestnem prometu: Komisija se je odločila, da proti Portugalski sproži postopek pred Sodiščem, ker ta ni izdelala smernic za oceno varnosti cestne infrastrukture

Evropska komisija se je odločila, da proti Portugalski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker Portugalska ni sprejela in sporočila obveznih smernic za postopke izboljšanja varnosti cestne infrastrukture v vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T). Sprejetje teh smernic bi lahko rešilo več življenj na portugalskih cestah, pri čemer bi se okrepila prizadevanja za zmanjšanje števila smrtnih žrtev v cestnem prometu na Portugalskem.

(Več informacij: IP/14/49 – H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 

·       Obdavčitev: Komisija se je odločila, da proti Portugalski sproži postopek pred Sodiščem v zvezi z izstopnim obdavčenjem za posameznike

Evropska komisija se je odločila, da proti Portugalski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi diskriminacije davčnih zavezancev, ki prenehajo biti davčni rezidenti v tej državi. Komisija meni, da take določbe niso skladne s pravico do prostega gibanja, kot je določeno v Pogodbah.

(Več informacij: IP/14/50 – E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 

·       Okolje: Evropska komisija toži Slovenijo zaradi onesnaževanja, ki izvira iz odlagališč odpadkov

Evropska komisija je na Sodišču EU vložila tožbo proti Sloveniji, ker ni spoštovala zahtev zakonodaje EU glede odpadkov. Komisija je zaskrbljena zaradi dveh nezakonitih odlagališč, ki vsebujeta nevarne odpadke. Eno je v središču Celja, drugo pa v bližnjem Bukovžlaku. Zaradi odlagališč odpadkov, ki kršijo zakonodajo EU o odpadkih, sta lahko resno ogrožena zdravje ljudi in okolje. Slovenija je sicer obljubila, da bo te težave odpravila, vendar je pri tem napredovala tako počasi, da se je Komisija odločila za tožbo proti Sloveniji na Sodišču EU.

(Več informacij: IP/14/51 – J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

4.      Obrazložena mnenja

 

·       Obdavčitev: Komisija poziva Belgijo, naj odpravi diskriminacijo kreditnih institucij s sedežem v drugih državah članicah

Komisija je Belgijo pozvala, naj spremeni zakonodajo o transakcijah pri določenih vrednostnih papirjih. Ta zakon dovoljuje le kreditnim institucijam s sedežem v Belgiji, da upravljajo sisteme poravnave vrednostnih papirjev z davčnim obračunom. Zadevni sistemi poravnave so tisti, ki dovoljujejo imetje in prenos vrednostnih papirjev s fiksno obrestno mero.


 

Komisija meni, da ni utemeljenega razloga za izključitev kreditnih institucij s sedežem v drugih državah članicah. Belgija bi lahko zanje uvedla enake zahteve kot za belgijske institucije in uporabila razpoložljive instrumente Skupnosti o upravnem sodelovanju med davčnimi upravami, s tem pa zagotovila izpolnjevanje davčnih obveznosti.

Komisija zato meni, da je izključitev kreditnih institucij s sedežem v drugih državah članicah EU v nasprotju s svobodo opravljanja storitev iz člena 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Zahtevek je v obliki obrazloženega mnenja. Če Belgija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 

·       Energetske storitve: Komisija poziva Češko republiko, naj končnim odjemalcem energije zagotovi individualne števce

Komisija je Češko republiko uradno pozvala, naj nacionalno zakonodajo uskladi z direktivo o energetskih storitvah (2006/32/ES). V skladu s to direktivo morajo države članice zagotoviti, da imajo končni odjemalci energije na voljo individualne števce po konkurenčnih cenah, ki izražajo dejansko porabo energije. Individualno merjenje ima ključno vlogo pri spodbujanju učinkovite rabe energije, saj odjemalcem energije omogoča, da učinkoviteje spremljajo svojo porabo energije za elektriko, plin, ogrevanje ali hlajenje in toplo vodo. Individualno merjenje je prav tako potrebno za zagotavljanje individualnega obračunavanja, ki temelji na dejanski porabi. Direktivo je bilo treba v celoti prenesti v nacionalno zakonodajo do 17. maja 2008. Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Če Češka republika v dveh mesecih ne bo izpolnila svojih zakonskih obveznosti, se lahko Komisija odloči, da zadevo predloži Sodišču.

Več informacij o direktivi o energetskih storitvah je na voljo na spletni strani http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm.

(Več informacij: M. Holzner; telefon: +32 22960196, mobilni telefon: +32 498982280)

 

·       Podjetništvo in industrija: Komisija poziva Nemčijo k odpravi ovir v trgovini s pirotehniko (zadeva 2012/2198)

Komisija je Nemčijo uradno pozvala, naj spremeni svoje predpise v zvezi z zahtevami za pirotehnične izdelke (vključno z izdelki za ognjemete), ki so bili predhodno preskušeni in so pridobili oznako CE v drugi državi članici EU. Nemški predpisi nalagajo dodatne obveznosti poleg tistih, ki jih zahteva direktiva EU o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet (2007/23/ES), in tako ovirajo trgovanje.

V skladu z nemško zakonodajo morajo proizvajalci in uvozniki pirotehnične izdelke z oznako CE, skupaj z navodili za njihovo uporabo, priglasiti nemškemu zveznemu inštitutu za raziskave in preskušanje materialov (BAM), preden jih lahko dajo na nemški trg. Zahteva se tudi, da navodila za izdelke vsebujejo identifikacijsko številko, ki jo v tem postopku dodeli inštitut BAM. Komisija meni, da Nemčija z nalaganjem teh dodatnih obveznosti v zvezi s pirotehničnimi izdelki, ki so zakonito proizvedeni in trženi v drugi državi EU, ravna v nasprotju s pravili notranjega trga.


 

Komisija je zato poslala obrazloženo mnenje, v katerem Nemčijo poziva, naj pregleda nacionalno zakonodajo na tem področju. Če Nemčija Komisije v dveh mesecih ne obvesti o ukrepih za zagotovitev popolne skladnosti z obveznostmi iz Direktive, se Komisija lahko odloči, da sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: C. Corazza; telefon: +32 22951752, mobilni telefon: +32 498992862)

 

·       Promet: Komisija poziva Nemčijo, naj sprejme ustrezne ukrepe za ratifikacijo sporazuma o zračnem prometu (ATA) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Združenimi državami Amerike

Evropska komisija je danes Nemčijo pozvala, naj sprejme potrebne ukrepe za nadaljevanje ratifikacije sporazuma o zračnem prometu (ATA) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Združenimi državami Amerike. Komisija meni, da bo sporazum pripomogel k liberalizaciji dvostranskega trga zračnega prevoza z zagotavljanjem novih komercialnih svoboščin za operaterje in novega regulativnega okvira, v katerem bi se lahko te svoboščine uresničevale, kar kaže na pomen, ki ga Evropa in Združene države Amerike pripisujejo varni, zanesljivi in učinkoviti ureditvi sektorja.

Nemčija je edina država članica, ki še ni ratificirala sporazuma ATA, podpisanega leta 2007. Če Nemčija Komisije ne bo obvestila o ustreznih ukrepih, se lahko Komisija odloči, da zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 

·       Železniški promet: Komisija poziva Dansko, naj zaključi prenos zakonodaje EU o varnosti v železniškem procesu

Komisija Dansko poziva, naj vse nacionalne predpise uskladi z Direktivo 2004/49/ES o varnosti v železniškem prometu, zlasti kar zadeva status preiskave in neodvisnost preiskovalnega organa.

Cilj zakonodaje je določiti varnostne zahteve v železniškem sistemu, vključno z varnim upravljanjem infrastrukture in vodenjem železniškega prometa, vlogami in odgovornostmi železniških podjetij ter upravljavcev infrastrukture in njihovim sodelovanjem. Vzpostavlja skupni regulativni okvir za varnost in določa upravljanje in nadzor varnosti ter preiskovanje nesreč. Zakonodaja bi morala biti v veljavi že od 30. aprila 2006.

Če Danska ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije. Komisija je februarja 2013 v zvezi s tem proti Danski sprožila postopek za ugotavljanje kršitev, zdaj pa ji pošilja obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev). Danska se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)


 

 

·       Pokojninske pravice: Komisija poziva Grčijo, naj sprejme overjene kopije dokumentov iz drugih držav članic

Evropska komisija je Grčijo pozvala, naj zagotovi skladnost s predpisi EU v zvezi s prostim pretokom delavcev, tako da sprejme kopije dokumentov pokojninskih listin, potrjenih na Cipru, in da upošteva zavarovalno dobo, dopolnjeno v tistih državah članicah, kjer je posameznik delal. Komisija je prejela pritožbo ciprske državljanke, ki je delala v Grčiji in na Cipru, v zvezi z zahtevo za delno pokojnino. Ker vložnica pritožbe prebiva na Cipru, so ciprski organi začeli postopek za izračun njene pokojnine, vendar so grški organi zavrnili kopije njenih grških pokojninskih listin, ki so jih potrdili organi na Cipru in s katerimi je dokazovala delovno dobo v Grčiji. Namesto tega je bila zadevna oseba pozvana, naj predloži originalne dokumente, ki so pogoj za obdelavo vloge. Komisija meni, da takšne prakse ovirajo prosti pretok delavcev znotraj EU in so v nasprotju z načelom sorazmernosti iz uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti (ES/883/2004). Ta uredba prepoveduje postopke, ki prosilcem nalagajo nesorazmerno breme med obdelavo dokumentov. Poziv je bil Grčiji poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Če Grčija v dveh mesecih Komisije ne bo obvestila o ukrepih, s katerimi namerava ta problem odpraviti, se Komisija lahko odloči, da proti Grčiji sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107

 

·       Delovni čas: Komisija poziva Španijo, naj spoštuje pravice zaposlenih v civilni gardi (Guardia Civil) v zvezi z zgornjo mejo delovnega časa in minimalnim časom počitka

Evropska komisija je Španijo pozvala, naj spoštuje pravice zaposlenih v civilni gardi glede minimalnega časa počitka in največ 48-urnega povprečnega tedenskega delovnega časa, kot to določa direktiva o delovnem času (Direktiva 2003/88/ES). Po veljavni španski zakonodaji določene kategorije zaposlenih v civilni gardi niso upravičene do teh pravic, zlasti tisti zaposleni, ki opravljajo naloge vodenja, upravljanja, poučevanja in preiskovanja. V skladu z Direktivo lahko države članice vodilne kadre ali druge osebe s pooblastili za avtonomno odločanje izključijo iz 48-urne omejitve povprečnega tedenskega delovnega časa in minimalnega časa počitka. Vendar to odstopanje velja samo za osebe z resnično in dejansko avtonomijo glede količine dela in organizacije delovnega časa, kar pa ne velja za večino zaposlenih v civilni gardi. Direktiva državam članicam tudi omogoča, da iz določb o minimalnem času počitka izključijo tiste dejavnosti, ki zahtevajo nepretrgano storitev ali stalno prisotnost zaradi varovanja posesti ali oseb, vendar pod pogojem, da zadevni zaposleni dobijo enakovreden nadomestni počitek, ki pa ga španska zakonodaja ne zagotavlja. Španski delavci civilne garde so zato izpostavljeni podaljšanemu delovnemu času brez zadostnega počitka. Komisija je glede tega stanja prejela več pritožb. Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Španija je zato pozvana, da v dveh mesecih Komisijo obvesti o ukrepih za uskladitev s pravom EU. V nasprotnem primeru lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Komisija je proti Španiji predhodno že sprožila postopek pred Sodiščem v zvezi z uporabo zakonodaje EU o zdravju in varstvu pri delu v primeru civilne garde (glej IP/13/963).

(Več informacij: J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107)

 

·       Podjetništvo in industrija: Komisija poziva Francijo, naj odpravi ovire pri trgovini s kompleti merilnikov za ugotavljanje alkoholiziranosti za avtomobile (zadeva 2012/4188)

Evropska komisija Francijo poziva, naj spremeni svoje predpise v zvezi z uporabo merilnikov za ugotavljanje alkoholiziranosti v avtomobilih in pri policiji. Francoski predpisi zdaj ne dovoljujejo uporabo merilnikov, ki so odobreni v drugih državah EU, kar ovira prosti pretok blaga znotraj EU.

V skladu s sedanjo francosko zakonodajo imajo lahko vozniki avtomobilov v svojih avtomobilih le merilnike za ugotavljanje alkoholiziranosti, ki so v skladu z „normes françaises“ (francosko skupno certifikacijsko oznako NF); tudi policija mora pri opravljanju preskusov alkoholiziranosti uporabljati samo komplete merilnikov, certificirane v skladu s certifikacijsko oznako NF. Komisija meni, da je francoski cilj preprečevanja prometnih nesreč zaradi alkohola sicer legitimen, vendar morajo biti dovoljeni tudi merilniki za ugotavljanje alkoholiziranosti, ki so bili predhodno certificirani v drugih državah EU, ali tisti, ki so v skladu s certifikacijsko oznako NF ali drugim enakovrednim standardom. Komisija meni, da v tem primeru Francija ne upošteva načel prepovedi diskriminacije in medsebojnega priznavanja proizvodov, ki se zakonito proizvajajo in tržijo v drugi državi članici EU.

Komisija je zato poslala obrazloženo mnenje, v katerem Francijo poziva, naj spremeni svoje zakone v skladu z ustreznim pravom EU, tj. členom 34 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Če Francija v dveh mesecih ne obvesti Komisije o ukrepih, ki jih je sprejela za zagotovitev polnega izpolnjevanja obveznosti v skladu z zakonodajo EU, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: C. Corazza; telefon: +32 22951752, mobilni telefon: +32 498992862)

 

·       Okolje: Komisija poziva Francijo, naj izboljša čiščenje odpadne vode iz majhnih aglomeracij

Evropska komisija Francijo poziva k izboljšanju ravnanja z odpadno vodo iz številnih majhnih aglomeracij po državi. V skladu s pravom EU morajo francoska mesta zbirati in čistiti svoje komunalne odpadne vode, saj je lahko neobdelana odpadna voda onesnažena s škodljivimi bakterijami in virusi, ki lahko ogrozijo javno zdravje. V skladu s pravom EU bi moral biti sekundarni postopek čiščenja do leta 2005 vzpostavljen za vse odpadne vode iz majhnih aglomeracij (tj. s populacijskim ekvivalentom med 10 000 in 15 000 prebivalcev). Leta 2009 se je začel postopek za ugotavljanje kršitev zoper Francijo, saj okoli 55 majhnih aglomeracij ni izpolnjevalo evropskih norm. Dosežen je bil dober napredek, vendar več kot 8 let po prvotnem roku 54 majhnih aglomeracij še vedno ne dosega standardov EU. Zato je Komisija poslala obrazloženo mnenje. Če Francija v dveh mesecih ne bo ukrepala, se zadeva lahko predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)


 

 

·       Okolje: Komisija poziva Francijo, naj spremeni zakonodajo o presoji vplivov na okolje

Evropska komisija Francijo poziva, naj uskladi svojo zakonodajo s predpisi EU o presoji vplivov na okolje. Te presoje so namenjene ocenjevanju projektov, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na okolje, pred njihovo odobritvijo, tako da se javnost seznani z možnimi posledicami. Zdi se, da se francoska zakonodaja izogiba obveznosti izvajanja takšnih ocen za „začasna dovoljenja“, ki jih organi ob odsotnosti rednega dovoljenja lahko podelijo za določene vrste dejavnosti, vključno z rudarstvom. V odgovoru na uradni opomin, ki je bil poslan januarja lani, je Francija Komisijo obvestila, da ne namerava spremeniti nacionalne zakonodaje. Komisija meni, da francoska zakonodaja trenutno ne izpolnjuje obveznosti, določenih v direktivi EIA, kot jo razlaga Sodišče Evropske unije. Komisija je zato poslala obrazloženo mnenje. Če Francija svoje zakonodaje ne bo uskladila, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 

·       Okolje: Komisija poziva Italijo, naj spremeni zakonodajo o vodah

Evropska komisija Italijo poziva, naj svojo zakonodajo o vodah uskladi s standardi EU. Pomanjkljivosti se nanašajo na postopek prenosa okvirne direktive o vodah, namenjene ukrepom na področju vodne politike, v nacionalno zakonodajo. Komisija je na podlagi postopkov preverjanja skladnosti, ki jih je izvedla leta 2009, ugotovila številne pomanjkljivosti, in je tako maja 2010 poslala uradni opomin, ki mu je marca 2012 sledilo obrazloženo mnenje. Čeprav so bile številne prvotne pomanjkljivosti odpravljene, Komisija pošilja dodatno obrazloženo mnenje glede minimalnih zahtev programov, namenjenih pokrivanju razpršenih virov, ki lahko povzročijo onesnaženje vode, in ukrepov za preprečevanje in nadzorovanje vnašanja onesnaževal. Če Italija svoje zakonodaje ne bo uskladila z Direktivo, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 

·       Poklicne kvalifikacije: Komisija poziva POLJSKO, naj upošteva predpise EU o odvetnikih

Evropska komisija je danes Poljsko pozvala k upoštevanju predpisov EU o priznavanju poklicnih kvalifikacij za odvetnike. Poljski zakon o odvetništvu, kot ga razlaga poljsko ministrstvo za pravosodje, določa oprostitev obveznosti opravljanja poljskega državnega izpita za opravljanje odvetniškega poklica. Zakon pristojnemu organu preprečuje upoštevanje izkušenj, na podlagi katerih se je lahko pridobilo ustrezno strokovno znanje in spretnosti (tudi poljsko pravo), če te izkušnje niso pridobljene v okviru pogodbe z odvetniško pisarno, ustanovljeno po poljskem pravu. V skladu s členom 49 Pogodbe o delovanju Evropske unije Komisija meni, da bi se merila za ocenjevanje morala nanašati zgolj na znanje in izkušnje, ki jih kandidat pridobi med pripravništvom. Zdi se, da pravno razmerje kandidata z odvetniško pisarno, kjer je pridobil izkušnje, in sedež odvetniške pisarne ne vplivata bistveno na raven in vrsto strokovnega znanja, ki naj bi se zahtevali. Komisija je zahtevek poslala v obliki obrazloženega mnenja v skladu z drugo fazo postopka EU za ugotavljanje kršitev. Če Poljska v dveh mesecih ne bo sprejela ustreznih ukrepov, se Komisija lahko odloči zadevo predložiti Sodišču EU.


 

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/other_directives/lawyers/index_en.htm.

(Več informacij: C. Hughes; telefon: +32 22964450, mobilni telefon: +32 498964450)

 

·       Komisija poziva Poljsko, naj svojo zakonodajo uskladi s predpisi EU o ločevanju poslovnih računov v sektorju železniškega prometa

Evropska komisija meni, da bi morala Poljska zagotoviti popolno preglednost z ločevanjem svojih poslovnih računov med upravljavci infrastrukture in prevozniki v železniškem prometu (Direktiva 2012/34/EU). Eden glavnih namenov je zagotoviti preglednost pri porabi javnih sredstev in bolj racionalno dodeljevanje, da lahko ponudniki prevoznih storitev v železniškem prometu konkurirajo pod enakimi pogoji v korist končnih uporabnikov.

Poljska do danes še ni v celoti prenesla računovodskih pravil, kot je obveznost ločenih računov za storitve železniškega prevoza in upravljanje železniške infrastrukture. Računi morajo izražati tudi prepoved prenosa javnih sredstev iz enega od teh dveh sektorjev v drugega, da se prepreči navzkrižno subvencioniranje.

Vodenje preglednih poslovnih računovodskih izkazov je edini način, da se ugotovi, kako se porablja javni denar in ali se uporablja za druge namene, kot je predvideno. Sedanja ureditev na Poljskem ne izključuje možnosti, da se javna sredstva, ki so namenjena infrastrukturi ali določenim kategorijam prevoznih storitev v železniškem prometu, uporabljajo za navzkrižno subvencioniranje drugih prevoznih storitev.

To lahko izkrivljala konkurenco in daje nelojalno konkurenčno prednost tistim, ki prejemajo javne subvencije.

Ker je to v nasprotju z obstoječimi predpisi EU, katerih namen je vzpostavitev učinkovitega, neizkrivljenega in konkurenčnega notranjega trga EU v sektorju železniškega prometa, je Komisija Poljski poslala obrazloženo mnenje. Če se Poljska v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 

·       Portugalska: neuspeh pri ratifikaciji konvencije o nadomestilu škode zaradi razlitja nafte

Komisija je danes Portugalski v drugi fazi postopka za ugotavljanje kršitev poslala obrazloženo mnenje, potem ko Portugalska ni ratificirala mednarodne konvencije o civilni odgovornosti za škodo, nastalo zaradi onesnaženja z gorivom iz ladijskih rezervoarjev (Konvencija o gorivih). Po pravu EU (Odločba Sveta 2002/762/ES in člen 4 PEU) morajo države članice EU ratificirati konvencijo, katere namen je zagotoviti ustrezno nadomestilo tistim, ki trpijo škodo zaradi razlitja nafte, ko se nafta prevaža kot gorivo v ladijskih rezervoarjih. V skladu s konvencijo je registriran lastnik ladje dolžan zagotavljati obvezno zavarovanje za škodo, nastalo zaradi onesnaženja. Neskladnost Portugalske pomeni, da obstaja pomanjkljiva zaščita za žrtve onesnaženja z nafto, če pride do razlitja v portugalskih vodah. Konvencija je bila sprejeta leta 2001 in od takrat jo je ratificiralo 74 držav, vključno z vsemi preostalimi 27 državami članicami EU. Do danes Portugalska še ni zaključila ustreznega parlamentarnega postopka, potrebnega za ratifikacijo, kar pomeni, da ni izpolnila svojih obveznosti po pravu EU.

(Več informacij: M. Andreeva; telefon: +32 22991382, mobilni telefon: +32 498991382)

 

·       Promet: Komisija poziva Portugalsko, naj spremeni nacionalne ukrepe o prevozu nevarnega blaga

Komisija je Portugalsko pozvala, naj spremeni nacionalno zakonodajo o prevozu nevarnega blaga (na primer industrijskih kemikalij, naftnih izdelkov ali eksplozivnih snovi) po cesti in železnici. Portugalska Komisije še ni obvestila o prenosu predpisov, ki so začeli veljati 1. julija 2013. Komisija zato v zvezi s tem Portugalski pošilja obrazloženo mnenje.

Direktiva o notranjem prevozu nevarnega blaga je bila sprejeta leta 2008. Njeno besedilo se revidira vsaki dve leti, da se posodobi skladno z najnovejšim tehničnim napredkom in zagotovi skladnost s sorodnimi mednarodnimi sporazumi. Komisija je zadnjo posodobitev sprejela decembra 2012. Direktiva določa enotne pogoje za varen prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh v EU. Nespoštovanje splošnih določb lahko povzroči nepotrebno tveganje pri prevozu ter ovira prevoz teh snovi in izdelkov v EU.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 

·       Obdavčitev: Komisija poziva Portugalsko, naj upošteva realno amortizacijo pri obdavčenju rabljenih motornih vozil

Komisija je Portugalsko uradno pozvala, naj spremeni svojo zakonodajo na področju obdavčitve uvoženih rabljenih vozil. Izračun davčne osnove rabljenih vozil, ki so uvožena na Portugalsko iz druge države članice, ne upošteva dejanske vrednosti vozila. Amortizacija se ne upošteva, dokler vozilo ni staro eno leto, v primeru vozil, starejših od pet let, pa se nadaljnja amortizacija ne upošteva. To lahko privede do višjega obdavčenja, kot velja za vozila, kupljena doma. Poziv je bil Portugalski poslan kot obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev). Če se Portugalska v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: E. Traynor; Telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 

·       Okolje: Komisija poziva SLOVENIJO, naj objavi seznam opuščenih rudarskih območij

Evropska komisija Slovenijo poziva, naj pripravi seznam opuščenih rudarskih območij, ki lahko povzročijo škodo za državljane in okolje. V skladu z direktivo o rudarskih odpadkih so morale države članice do maja 2012 objaviti seznam takih območij na svojem ozemlju, ki lahko povzročijo veliko okoljsko škodo. Slovenija je zamudila rok, zato je Komisija oktobra 2012 začela postopek za ugotavljanje kršitev. Slovenski organi so redno poročali o napredku, toda postopek še ni končan in Slovenija zaostaja za časovnim načrtom, dogovorjenim s Komisijo. Komisija zato Sloveniji pošilja obrazloženo mnenje, ta pa mora ukrepati v dveh mesecih, sicer se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 [1] Obrazložena mnenja niso bila poslana preostalim petim državam članicam, v katerih v duhu iskrenega sodelovanja Komisija zdaj ocenjuje doseženo raven skladnosti.


Side Bar