Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL CS LV SL BG

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 23 stycznia 2014 r.

Główne styczniowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ENERGIA

ŚRODOWISKO

OCHRONA ZDROWIA

PRZEMYSŁ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI

SPRAWIEDLIWOŚĆ

PODATKI I UNIA CELNA

TRANSPORT

BE

1

1

BG

1

CY

1

CZ

1

DE

2

1

DK

1

EL

1

1

ES

1

FI

1

FR

2

1

2

IE

1

IT

2

LV

1

PL

1

1

PT

1

2

2

SI

2

1

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorców.

Komisja przyjęła dziś 134 decyzje, w tym 22 uzasadnione opinie i 7 decyzji dotyczących skierowania spraw to Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji. Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

 1. Przypadki poważnych naruszeń ze strony państw członkowskich

 1. Dobrostan zwierząt: Komisja wzywa Belgię, Cypr, Grecję, Francję, Słowenię i Finlandię do spełnienia wymogu dotyczącego grupowego chowu loch

W celu poprawy dobrostanu świń dyrektywa Rady 2008/120/WE wprowadza wymóg, zgodnie z którym ciężarne lochy powinny być trzymane w grupach, a nie w indywidualnych zagrodach. Przepis ten wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2013 r., po upływie 12-letniego okresu przejściowego. W lutym 2013 r. Komisja skierowała do dziewięciu państw członkowskich oficjalne wezwania do zapewnienia zgodności z przepisami (zob. notatka prasowa), a dzisiaj skierowała uzasadnione opinie do tych czterech z nich, które nie spełniły jeszcze w pełni wymogu dotyczącego grupowego chowu loch ustanowionego w dyrektywie, a mianowicie do Belgii, Cypru, Grecji i Francji1. Jeżeli państwa te nie dostosują się do przepisów UE w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować przeciwko nim sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja wystosowała również wezwania do usunięcia uchybienia do dwóch innych państw członkowskich — Słowenii i Finlandii, ponieważ nie stosują one w pełni przepisów dotyczących zagród dla loch. Kolejnym krokiem w przypadku tych państw, jeżeli nie zapewnią one zgodności z przepisami w ciągu dwóch miesięcy, będzie skierowanie do nich uzasadnionych opinii.

(Dodatkowe informacje: F. Vincent - tel. +32 2 2987166 – tel. kom. +32 498 987166)

 1. Wezwanie do usunięcia uchybienia

 1. Komisja wzywa Niemcy do zastosowania dyrektywy 2006/40/WE w sprawie systemów klimatyzacji w pojazdach (sprawa 2013/2254)

Komisja podjęła kolejny krok na drodze do zapewnienia stosowania przez Niemcy dyrektywy dotyczącej systemów klimatyzacji w pojazdach. Komisja zwróciła się do władz niemieckich o pełne zastosowanie wspomnianej dyrektywy w przypadku pojazdów produkowanych przez jednego z niemieckich producentów.

Producent ten wprowadził na rynek w UE pojazdy, które są niezgodne z prawem UE. Niemieckie organy udzielające homologacji postanowiły jednak nie podejmować żadnych działań i nie wprowadziły odpowiednich środków zaradczych w odniesieniu do tego producenta. Ponadto w maju 2013 r. władze niemieckie zaakceptowały wniosek jednego z producentów o wstrzymanie przyznawania homologacji pojazdom zawierającym nowy czynnik chłodniczy, które były już produkowane i wprowadzane na rynek. Władze zgodziły się na przedłużenie starych homologacji w przypadku tych pojazdów. Działania te umożliwiły czasowe zwolnienie przedmiotowych pojazdów z wymogu zgodności z dyrektywą w sprawie systemów klimatyzacji w pojazdach do dnia 1 stycznia 2017 r.

Komisja uważa, że istnieją dowody na to, iż wniosek o przedłużenie starych homologacji złożono wyłącznie w celu obejścia stosowania dyrektywy w sprawie systemów klimatyzacji w pojazdach, co uniemożliwia osiągnięcie jej zamierzonych celów.

Komisja jest zdecydowana, aby zrealizować cele dyrektywy związane z klimatem, oraz będzie dążyć do tego, aby prawo było stosowane jednolicie na całym obszarze rynku wewnętrznego UE, tak aby zapewnić wszystkim podmiotom gospodarczym uczciwe warunki konkurencji.

W ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, rozpoczętego dzisiejszym wezwaniem, Niemcy mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na przygotowane przez Komisję wezwanie do usunięcia uchybienia.

(Dodatkowe informacje: C. Corazza – tel. +32 2 2951752 – tel. kom. +32 498 992862)

 1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 1. Energia odnawialna: Komisja pozywa Irlandię do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji przepisów UE

Komisja Europejska pozywa Irlandię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Celem dyrektywy jest zapewnienie 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE do roku 2020. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 5 grudnia 2010 r.

Komisja proponuje nałożenie dziennej kary w wysokości 25 447,5 EUR. Zaproponowana kara uwzględnia czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji, Irlandia będzie musiała płacić dzienne kary pieniężne od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał.

(Dodatkowe informacje: IP/14/44 - M. Holzner - tel. +32 2 2960196 - tel. kom. +32 498 982280)

 1. Środowisko: Komisja Europejska zwraca się do Trybunału o nałożenie kar pieniężnych na Włochy

Komisja Europejska pozywa Włochy do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niewprowadzeniem przez to państwo do krajowego porządku prawnego nowych europejskich przepisów dotyczących badań na zwierzętach. Dyrektywa 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych miała być przetransponowana do prawa krajowego do dnia 10 listopada 2012 r. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja Europejska zwraca się do Trybunału o nałożenie kary pieniężnej w wysokości 150 787 EUR dziennie.

(Dodatkowe informacje: IP/14/46 - J. Hennon - tel. +32 2 2953593 - tel. kom. +32 498 953593)

 1. Środowisko: Komisja pozywa Bułgarię do Trybunału w związku z nielegalnymi składowiskami

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że Bułgaria nie chroni swoich obywateli przed skutkami złego gospodarowania odpadami. Mimo wcześniejszych ostrzeżeń ze strony Komisji, wiele składowisk w Bułgarii nadal funkcjonuje niezgodnie z przepisami UE w zakresie gospodarki odpadami i składowisk, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Aby skłonić Bułgarię do przyspieszenia działań w tym kierunku, Komisja wnosi przeciwko niej sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika.

(Dodatkowe informacje: IP/14/47 - J. Hennon - tel. +32 2 2953593 - tel. kom. +32 498 953593)

 1. Wymóg obywatelstwa dla notariuszy:. Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko ‎Łotwie

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Łotwie, ponieważ zezwala ona na podejmowanie i wykonywanie zawodu notariusza jedynie obywatelom łotewskim.

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł już w maju 2011 r., że taki wymóg w zakresie obywatelstwa jest sprzeczny z zasadą swobody przedsiębiorczości oraz że działalność notariuszy nie jest objęta wyjątkiem określonym w art. 51 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącym działalności związanej z wykonywaniem władzy publicznej.

(dodatkowe informacje:IP/14/48 - C. Hughes - tel. +32 2 2964450 - tel. kom. +32 498 964450)

 1. Bezpieczeństwo na drogach: Komisja pozywa Portugalię do Trybunału z powodu braku ustanowienia wytycznych dotyczących oceny bezpieczeństwa infrastruktury

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciwko Portugalii, ponieważ kraj ten nie przyjął ani nie zgłosił obowiązkowych wytycznych dotyczących stosowania procedur zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej w ramach sieci transeuropejskiej (TEN-T). Przyjęcie tych wytycznych mogłoby ocalić życie większej liczby osób na drogach, wzmacniając odnotowywaną w Portugalii tendencję do zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Portugalii.

(Dodatkowe informacje: IP/14/49 - H. Kearns - tel. +32 2 2987638 - tel. kom. +32 498 987638)

 1. Podatki: Komisja pozywa Portugalię do Trybunału w związku z opodatkowaniem niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany miejsca zamieszkania dla celów podatkowych

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Portugalii w związku z dyskryminacją podatników, którzy tracą status osób zamieszkałych w tym państwie do celów podatkowych. Komisja uważa te przepisy za niezgodne z prawem do swobodnego przemieszczania się określonym w Traktatach.

(Dodatkowe informacje: IP/14/50 - E. Traynor - tel. +32 2 2921548 - tel. kom. +32 498 983871)

 1. Środowisko: Komisja Europejska pozywa Słowenię do Trybunału w związku z zanieczyszczeniem spowodowanym przez unieszkodliwianie odpadów

Komisja Europejska pozywa Słowenię do Trybunału z powodu niespełnienia wymogów określonych w przepisach UE dotyczących odpadów. Wątpliwości Komisji dotyczą dwóch nielegalnych składowisk zawierających niebezpieczne odpady, jeden w pobliżu centrum miasta Celje, a drugi — w pobliskiej miejscowości Bukovzlak. Składowiska użytkowane w sposób naruszający przepisy UE dotyczące odpadów mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska. Słowenia zobowiązała się do rozwiązania tego problemu, lecz zbyt wolne postępy skłoniły Komisję do pozwania Słowenii przed Trybunał Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: IP/14/51 - J. Hennon - tel. +32 229 53593 - tel. kom. +32 498 953593)

 1. Uzasadnione opinie

 1. Podatki: Komisja zwraca się do Belgii o zaprzestanie dyskryminacji instytucji kredytowych mających siedzibę w innych państwach członkowskich

Komisja zwróciła się do Belgii o zmianę ustawy w sprawie transakcji obejmujących niektóre papiery wartościowe. Ustawa ta zezwala na stosowanie systemów rozrachunku z rozliczeniem podatkowym jedynie instytucjom kredytowym mającym siedzibę w Belgii. Dotyczy to systemów rozrachunku, które umożliwiają utrzymywanie i przekazywanie papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu.

Komisja nie widzi zasadności wyłączenia instytucji kredytowych mających siedzibę w innych państwach członkowskich. Belgia mogłaby zastosować wobec nich te same wymogi, które stosuje wobec instytucji belgijskich, i mogłaby skorzystać z dostępnych instrumentów wspólnotowych dotyczących współpracy administracyjnej między organami administracji podatkowej w celu zapewnienia przestrzegania przepisów podatkowych.

W związku z tym Komisja uważa, że wyłączenie instytucji kredytowych mających siedzibę w innych państwach członkowskich UE jest sprzeczne ze swobodą świadczenia usług określoną w art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wezwanie ma formę uzasadnionej opinii. W przypadku nieudzielenia przez Belgię zadowalających wyjaśnień w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 2 2921548 – tel. kom. +32 498 983871)

 1. Usługi energetyczne: Komisja zwraca się do Republiki Czeskiej o zapewnienie, by końcowi odbiorcy energii posiadali indywidualne liczniki

Komisja zwróciła się dzisiaj formalnie do Republiki Czeskiej o dostosowanie przepisów krajowych do unijnej dyrektywy w sprawie usług energetycznych (2006/32/WE). Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić końcowym odbiorcom energii możliwość nabycia po konkurencyjnych cenach indywidualnych liczników, które dokładnie odzwierciedlają ich rzeczywiste zużycie energii. Indywidualne pomiary odgrywają kluczową rolę w promowaniu racjonalnego korzystania z energii, ponieważ umożliwiają odbiorcom skuteczniejsze monitorowanie ich indywidualnego zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepła/chłodzenia i ciepłej wody. Indywidualne pomiary są również potrzebne w celu wystawiania indywidualnych rachunków w oparciu o rzeczywiste zużycie. Dyrektywa miała zostać przetransponowana do prawa krajowego do 17 maja 2008 r. Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Republika Czeska nie wywiąże się ze swoich zobowiązań prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Więcej informacji na temat dyrektywy w sprawie usług energetycznych: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm.

(Dodatkowe informacje: M. Holzner - tel. +32 2 2960196 – tel. kom. +32 498 982280)

 1. ENTR: Komisja wzywa Niemcy do usunięcia barier w handlu materiałami pirotechnicznymi (sprawa 2012/2198)

Komisja Europejska zwróciła się do Niemiec o zmianę przepisów dotyczących wymogów w zakresie materiałów pirotechnicznych (w tym sztucznych ogni), które były wcześniej badane i otrzymały oznakowanie CE w innym państwie członkowskim UE. Niemieckie przepisy wprowadzają dodatkowe obowiązki oprócz tych, które nakłada dyrektywa UE w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych (2007/23/WE), a zatem stwarzają przeszkodę dla handlu.

Zgodnie z niemieckimi przepisami producenci i importerzy zobowiązani są do zgłoszenia wyrobów pirotechnicznych noszących oznakowanie CE, łącznie z instrukcjami użytkowania, do Federalnego Instytutu Badań i Testów Materiałowych (BAM), przed ich wprowadzeniem na rynek niemiecki. Przepisy te wymagają również, by instrukcje dotyczące wyrobów zawierały numer identyfikacyjny przyznany w trakcie tej procedury przez BAM. Komisja uważa, że poprzez nałożenie takich dodatkowych obowiązków dotyczących wyrobów pirotechnicznych legalnie wytworzonych i wprowadzonych do obrotu w innym państwie UE, Niemcy naruszają zasady rynku wewnętrznego.

W związku z tym Komisja wystosowała uzasadnioną opinię, w której zwróciła się do Niemiec o dokonanie przeglądu przepisów krajowych w tym zakresie. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy Niemcy nie poinformują Komisji o środkach przyjętych w celu pełnego wywiązania się z obowiązków prawnych wynikających z dyrektywy, Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: C. Corazza – tel. +32 2 2951752 – tel. kom. +32 498 992862)

 1. Transport: Komisja wzywa Niemcy do podjęcia niezbędnych działań w celu ratyfikacji umowy o transporcie lotniczym (ATA) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Komisja Europejska wezwała dzisiaj Niemcy do podjęcia niezbędnych środków w celu ratyfikacji umowy o transporcie lotniczym (ATA) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Komisja uważa, że umowa jest ważnym narzędziem, które umożliwi liberalizację rynku dwustronnego transportu lotniczego poprzez zapewnienie przewoźnikom nowych swobód handlowych oraz nowych ram prawnych, w ramach których możliwe będzie korzystanie z tych swobód, co odzwierciedla znaczenie, jakie przypisuje się w Europie i w Stanach Zjednoczonych bezpiecznej i skutecznej regulacji tego sektora.

Niemcy są jedynym państwem członkowskim, które nie ratyfikowało jeszcze tej umowy, podpisanej w 2007 r. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o odpowiednich środkach może doprowadzić do skierowania sprawy przez Komisję do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 2 2987638 – tel. kom. +32 498 987638)

 1. Transport kolejowy: Komisja zwraca się do Danii o zakończenie transpozycji przepisów UE w sprawie bezpieczeństwa kolei

Komisja zwróciła się do Danii o dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei, w szczególności w odniesieniu do statusu dochodzenia i niezależności organu dochodzeniowego.

Przepisy te mają na celu ustanowienie wymogów bezpieczeństwa dla systemu kolei, w tym w odniesieniu do bezpiecznego zarządzania infrastrukturą i ruchem kolejowym, ról i obowiązków przedsiębiorstw kolejowych oraz zarządców infrastruktury, a także interakcji między nimi. W przepisach tych ustanowiono wspólne ramy regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa, a także przewidziano procedury zarządzania, nadzoru nad bezpieczeństwem i prowadzenia dochodzeń w sprawie wypadków. Przepisy należało wprowadzić od 30 kwietnia 2006 r.

Jeżeli reakcja Danii okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Danii w lutym 2013 r., a obecnie przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Dania ma dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 2 2987638 – tel. kom. +32 498 987638)

 1. Prawa emerytalne: Komisja wzywa Grecję do akceptowania poświadczonych kopii dokumentów z innych państw członkowskich

Komisja Europejska wezwała Grecję do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących swobodnego przepływu pracowników poprzez akceptowanie kopii rejestrów emerytalnych poświadczonych przez Cypr oraz uwzględnienie okresów ubezpieczenia uzyskanych podczas pracy w innych państwach członkowskich. Komisja otrzymała skargę obywatelki Cypru, która pracowała zarówno w Grecji, jak i na Cyprze, dotyczącą jej wniosku o uzyskanie częściowej emerytury. Ponieważ skarżąca mieszka na Cyprze, cypryjskie władze wszczęły postępowanie w celu obliczenia jej emerytury, jednak greckie władze odmówiły akceptacji kopii jej greckiego rejestru emerytalnego poświadczonego przez cypryjskie władze jako potwierdzenia okresu pracy w Grecji. Rozpatrzenie jej wniosku uzależniono od przedłożenia oryginalnych dokumentów. Komisja uważa, że takie praktyki stanowią przeszkodę w swobodnym przepływie pracowników na terytorium UE i stoją w sprzeczności z zasadą proporcjonalności ustanowioną w rozporządzeniu w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (WE/883/2004). W rozporządzeniu tym zakazano stosowania procedur nakładających nadmierne obciążenia na wnioskodawców związane z rozpatrywaniem dokumentów. Wezwanie Komisji ma formę „uzasadnionej opinii” w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Grecja ma teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych w celu zaradzenia temu problemowi. Jeżeli tego nie uczyni, Komisja może zdecydować o wniesieniu przeciwko Grecji skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 2 2994107 - tel. kom. +32 498 994107)

 1. Czas pracy: Komisja wzywa Hiszpanię do przestrzegania praw pracowników formacji Guardia Civil dotyczących ograniczenia czasu pracy i minimalnych okresów odpoczynku

Komisja Europejska wezwała Hiszpanię do przestrzegania praw pracowników Guardia Civil do minimalnych okresów czasu pracy i 48-godzinnego limitu średniego tygodniowego czasu pracy, zgodnie z dyrektywą w sprawie czasu pracy (dyrektywa 2003/88/WE). Zgodnie z obowiązującym w Hiszpanii prawem niektórym kategoriom pracowników Guardia Civil ww. uprawnienia nie przysługują. Dotyczy to w szczególności pracowników mających funkcje kierownicze, zarządcze, dydaktyczne i dochodzeniowe. Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mogą wykluczyć konieczność stosowania 48-godzinnego limitu średniego tygodniowego czasu pracy oraz minimalnych okresów odpoczynku wobec personelu kierowniczego lub innych osób wyposażonych w samodzielne kompetencje decyzyjne. Wyłączenie to dotyczy jednak wyłącznie osób mających realną i faktyczną swobodę w decydowaniu o ilości i organizacji swojego czasu pracy, o czym nie można mówić przynajmniej w odniesieniu do większości zainteresowanych pracowników Guardia Civil. Dyrektywa zezwala również na odstąpienie od stosowania przepisów o minimalnych okresach odpoczynku pracowników wykonujących zadania związane z koniecznością zapewnienia ciągłości służby lub wymagające stałej obecności w celu ochrony własności. Możliwość skorzystania z tego odstępstwa jest jednak uzależniona od przyznania danym pracownikom równorzędnych okresów dodatkowego odpoczynku, czego hiszpańskie prawo nie gwarantuje. W związku z tym część pracowników Guardia Civil może być zmuszana do pracy w nadmiernym wymiarze godzin bez odpowiednich okresów odpoczynku. Komisja otrzymała szereg skarg na tę sytuację. Wezwanie Komisji ma formę „uzasadnionej opinii” w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Hiszpania ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przedsięwziętych w celu uzgodnienia krajowego ustawodawstwa z prawem UE. Jeżeli tego nie uczyni, Komisja może zdecydować o wniesieniu przeciwko Hiszpanii skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE. Komisja już uprzednio pozwała Hiszpanię do Trybunału w sprawie dotyczącej stosowania wobec pracowników Guardia Civil unijnych przepisów w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa (zob. IP/13/963).

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 2 2994107 - tel. kom. +32 498 994107)

 1. ENTR: Komisja wzywa Francję do usunięcia barier w obrocie alkomatami dla kierowców (sprawa 2012/4188)

Komisja Europejska wezwała Francję do zmiany przepisów dotyczących stosowania alkomatów przez kierowców i przez policję. Francuskie przepisy nie zezwalają obecnie na stosowanie alkomatów zatwierdzonych w innych państwach UE, utrudniając tym samym swobodny przepływ towarów w ramach UE.

Francuskie prawo zobowiązuje obecnie kierowców do posiadania alkomatów oznaczonych jako zgodne z „normes françaises” (francuskie zbiorowe oznaczenie certyfikacyjne - NF). Również policja może podczas kontroli kierowców stosować wyłącznie alkomaty posiadające takie oznaczenie. Komisja uważa, że dążenie przez Francję do zapobieżenia wypadkom spowodowanym spożyciem alkoholu jest słuszne, powinna ona jednak dopuścić do użycia także alkomaty zatwierdzone uprzednio w innych krajach UE, nie tylko te zgodne z „NF”, ale też i te odpowiadające równorzędnym standardom. Komisja uważa, że w tym przypadku Francja narusza zasady niedyskryminacji oraz wzajemnego uznawania produktów legalnie wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu w innym państwie UE.

Dlatego też Komisja wydała uzasadnioną opinię wzywając Francję do zmiany przepisów w celu zapewnienia ich zgodności z odpowiednimi przepisami prawa UE: art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jeżeli Francja w terminie dwóch miesięcy nie poinformuje Komisji o środkach podjętych w celu zagwarantowania pełnej zgodności ze zobowiązaniami wynikającymi z prawa UE, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: C. Corazza – tel. +32 2 2951752 – tel. kom. +32 498 992862)

 1. Środowisko: Komisja wzywa Francję do lepszego oczyszczania ścieków pochodzących z niewielkich aglomeracji

Komisja Europejska wzywa Francję do lepszego oczyszczania ścieków pochodzących z szeregu niewielkich aglomeracji w różnych regionach kraju. Zgodnie z prawem UE miasta i miasteczka zobowiązane są do zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, ponieważ nieoczyszczone ścieki mogą zawierać szkodliwe bakterie i wirusy, stanowiąc zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Prawo UE stanowi że od 2005 r. ścieki pochodzące z małych aglomeracji (tj. aglomeracji o ludności między 10 000 a 15 000 mieszkańców) muszą być poddawane wtórnemu oczyszczaniu. W 2009 r. wszczęto przeciwko Francji postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, ponieważ ok. 551 małych aglomeracji nie spełniało europejskich norm. Od tego czasu odnotowano znaczne postępy, jednak 8 lat po upływie pierwotnego terminu, 54 małe aglomeracje nadal nie spełniają norm UE. W związku z powyższym wysłano uzasadnioną opinię. Jeżeli Francja nie zacznie przestrzegać dyrektywy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 2 2953593 – tel. kom. +32 498 953593)

 1. Środowisko: Komisja wzywa Francję do zmiany przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko

Komisja wezwała Francję do zagwarantowania zgodności jej ustawodawstwa z unijnymi przepisami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko. Oceny te mają zagwarantować, by projekty mogące mieć znaczący wpływ na środowisko były poddawane ocenie przed ich zatwierdzeniem. Dzięki temu społeczeństwo może poznać potencjalne skutki projektów. Francuskie prawo wydaje się obchodzić obowiązek przeprowadzania takich ocen w przypadku „zezwoleń tymczasowych”, których władze mogą udzielić, jeżeli brakuje normalnego zezwolenia na określone rodzaje prac, w tym prace górnicze. W odpowiedzi na wezwanie od usunięcia uchybienia przesłane w styczniu ubiegłego roku Francja poinformowała Komisję, że nie planuje zmiany swojego ustawodawstwa krajowego. Komisja podtrzymuje stanowisko, że francuskie prawo jest obecnie sprzeczne z dyrektywą o ocenach oddziaływania na środowisko, w świetle wykładni Trybunału Sprawiedliwości, dlatego przesłana zostanie uzasadniona opinia. Jeżeli Francja nie zacznie przestrzegać dyrektywy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 2 2953593 – tel. kom. +32 498 953593)

 1. Środowi sko: Komisja wzywa Włochy do zmiany ustawodawstwa wodnego

Komisja Europejska wzywa Włochy do dostosowania ustawodawstwa w obszarze wody do norm UE. Niedociągnięcia dotyczą przeniesienia do prawa krajowego ramowej dyrektywy wodnej, czyli unijnych ram działania w zakresie polityki wodnej. Kontrole zgodności przeprowadzone przez Komisję w 2009 r. doprowadziły do ujawnienia wielu problemów i, w maju 2010 r., Komisja przesłała wezwanie od usunięcia uchybienia, następnie zaś, w marcu 2012 r., uzasadnioną opinię. Chociaż wiele pierwotnych problemów zostało już rozwiązanych, przesyłana jest dodatkowa uzasadniona opinia dotycząca minimalnych wymogów dotyczących programów mających obejmować różne źródła mogące powodować zanieczyszczenie wody oraz środków służących zapobieganiu wprowadzania zanieczyszczeń lub kontroli tego zjawiska. Jeżeli Włochy nie zaczną przestrzegać dyrektywy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 2 2953593 – tel. kom. +32 498 953593)

 1. Kwalifikacje zawodowe: Komisja wzywa Polskę do przestrzegania przepisów UE

Komisja Europejska wezwała dziś Polskę do przestrzegana unijnych przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych adwokatów. Polskie Prawo o adwokaturze w wykładni przyjętej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reguluje przypadki zwolnienia z obowiązku zdania państwowego egzaminu w celu wykonywania zawodu adwokata. Nie pozwala ono właściwemu organowi uwzględnić doświadczenia, które mogło prowadzić o uzyskania odpowiedniej wiedzy i umiejętności specjalistycznych (w tym w zakresie polskiego prawa), o ile doświadczenie to nie zostało nabyte na podstawie umowy zawartej z firmą ustanowioną pod rządami prawa polskiego. Zgodnie z przyjętą przez Komisję wykładnią art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej kryteria oceny powinny dotyczyć jedynie wiedzy i doświadczenia uzyskanego przez kandydata w ramach praktyki zawodowej. Stosunek prawny łączący wnioskodawcę z kancelarią prawniczą, w której zdobył doświadczenie, oraz państwo, w którym ma siedzibę ta kancelaria, nie wydają się mieć istotnego znaczenia dla oceny wymaganego poziomu i rodzaju doświadczenia zawodowego. Ponieważ postępowanie osiągnęło drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom, wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/other_directives/lawyers/index_en.htm.

(Dodatkowe informacje: C. Hughes – tel. +32 2 2964450 – tel. kom. +32 498 964450)

 1. Komisja wzywa Polskę do przestrzegania przepisów UE dotyczących rozdzielenia rachunków na kolei

Komisja Europejska jest przekonana, że Polska powinna zagwarantować pełną przejrzystość poprzez rozdzielenie rachunków zarządców infrastruktury i operatorów kolejowych (dyrektywa 2012/34/UE). Jednym z głównych celów dyrektywy jest zagwarantowanie przejrzystości w wykorzystaniu funduszy publicznych oraz bardziej racjonalne ich przydzielanie, tak by przewoźnicy mogli ze sobą konkurować na równych warunkach, z korzyścią dla pasażerów.

Jak do tej pory Polska nie dokonała pełnej transpozycji reguł rachunkowości, takich jak wymóg prowadzenia odrębnych rachunków dla usług transportu kolejowego oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Rachunki muszą również odzwierciedlać zakaz przekazywania środków publicznych między tymi oboma sektorami, aby zapobiec zjawisku tzw. subsydiowania skośnego.

Prowadzenie rachunków w zakresie transportu to jedyny sposób na ustalenie, jak wydatkowane są publiczne pieniądze i czy nie są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. Poza tym reguły obowiązujące obecnie w Polsce nie wykluczają możliwości wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na infrastrukturę lub szczególne kategorie usług transportowych do subsydiowania innych usług transportowych.

Może to prowadzić do zakłócania konkurencji, potencjalnie dając nieuczciwą przewagę konkurencyjną podmiotom otrzymującym fundusze publiczne.

Ponieważ jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami UE, które zmierzają do ustanowienia wydajnego, działającego bez zakłóceń i konkurencyjnego kolejowego rynku wewnętrznego, Komisja przesłała Polsce uzasadnioną opinię. W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 2 2987638 – tel. kom. +32 498 987638)

 1. Portugalia: brak ratyfikacji konwencji o odszkodowaniach za szkody spowodowane wyciekami ropy

Komisja wydała dzisiaj uzasadnioną opinię dotyczącą Portugalii, w ramach drugiego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, ze względu na brak ratyfikacji międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami (konwencja o zanieczyszczeniach olejami bunkrowymi). Zgodnie z prawem UE (decyzja Rady 2002/762/WE i art. 4 TUE), państwa członkowskie UE zobowiązane są do ratyfikowania tej konwencji, która służy zagwarantowaniu odpowiedniego odszkodowania dla osób, które poniosły szkody wskutek wycieku olejów bunkrowych ze statków. Zgodnie z konwencją zarejestrowany właściciel statku musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od szkód wywołanych takimi wyciekami. Brak ratyfikacji przez Portugalię oznacza, że ofiary zanieczyszczenia olejami nie będą chronione w razie wycieku olejów do wód portugalskich. Konwencja została przyjęta w 2001 r. i została już ratyfikowana przez 74 kraje, w tym wszystkie 27 pozostałych państw członkowskich UE. Jak dotychczas Portugalia nie ukończyła odpowiedniej procedury parlamentarnej niezbędnej do przeprowadzenia ratyfikacji, co oznacza, że nie wypełniła zobowiązań ciążących na niej zgodnie z prawem UE.

(Dodatkowe informacje: M. Andreeva – tel. +32 2 2991382 – tel. kom. +32 498 991382)

 1. Transport: Komisja wzywa Portugalię do zmiany krajowych przepisów dotyczących bezpiecznego transportu niebezpiecznych towarów

Komisja wezwała Portugalię do zmiany krajowych przepisów dotyczących drogowego i kolejowego przewozu niebezpiecznych towarów (takich jak chemikalia przemysłowe, produkty ropopochodne czy materiały wybuchowe). Portugalia nie powiadomiła o transpozycji przepisów, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2013 r. Dlatego też Komisja przesyła Portugalii uzasadnioną opinię w tej sprawie.

Dyrektywa o transporcie towarów niebezpiecznych drogą lądową została przyjęta w 2008 r. Jest ona modyfikowana co dwa lata celem uwzględnienia postępu technicznego oraz zachowania spójności z powiązanymi umowami międzynarodowymi. Komisja przyjęła ostatnią aktualizację w grudniu 2012 r. Dyrektywa określa jednolite warunki bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym i kolejowym oraz na wodnych szlakach śródlądowych w UE. Brak przestrzegania tych przepisów może powodować niepotrzebne zagrożenia podczas przewozu oraz utrudniać przemieszczanie tych substancji i towarów w obrębie UE.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 2 2987638 – tel. kom. +32 498 987638)

 1. Podatki: Komisja wzywa Portugalię do uwzględnienia realnej deprecjacji w zakresie opodatkowania używanych pojazdów

Komisja formalnie wezwała Portugalię do zmiany przepisów dotyczących opodatkowania importowanych samochodów używanych. Przy obliczaniu wartości używanego pojazdu sprowadzonego do Portugalii z innego państwa członkowskiego, od której naliczany jest podatek, nie uwzględnia się realnej wartości danego pojazdu. Nie stosuje się żadnej deprecjacji w przypadku pojazdów młodszych niż rok, ani żadnej dalszej deprecjacji w przypadku pojazdów starszych niż pięć lat. Może to prowadzić do wyższego opodatkowania niż w przypadku pojazdów nabywanych w kraju. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku nieudzielenia przez Portugalię zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor – tel. +32 2 2921548 – tel. kom. +32 498 983871)

 1. Środowisko: Komisja wzywa SŁOWENIĘ do opublikowania wykazu opuszczonych wyrobisk górniczych

Komisja Europejska wzywa Słowenię do sporządzenia wykazu opuszczonych wyrobisk górniczych, które mogą potencjalnie powodować szkody dla obywateli i dla środowiska. Zgodnie z dyrektywą o odpadach górniczych państwa członkowskie miały do maja 2012 r. opublikować wykaz znajdujących się na ich terytorium wyrobisk, które mogą powodować poważne szkody dla środowiska. Słowenia nie dotrzymała tego terminu, dlatego w październiku 2012 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Słoweńskie władze regularnie donosiły o postępach, jednak zadanie to nadal nie zostało ukończone, a Słowenia nie dotrzymuje terminów z harmonogramu uzgodnionego z Komisją. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię i jeżeli Słowenia w terminie dwóch miesięcy nie podejmie odpowiednich działań, sprawa może zostać przekazana do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 2 2953593 – tel. kom. +32 498 953593)

1 :

Do pozostałych pięciu państw członkowskich nie wysłano uzasadnionych opinii, ponieważ wykazały wolę współpracy z Komisją, która jest w trakcie przeprowadzania oceny uzyskanego przez nie poziomu zgodności z przepisami.


Side Bar